Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1965

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1964       Rok 1966Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     ZKD = Závodní klub Družba

Rok 1965Závazky na rok 1965
   Celoobecné závazky k 20. výroční osvobození ČSSR Rudou armádou, v němž hodlá MNV v roce 1965 provést:
   a) dokončení stavby požární zbrojnice
   b) položení kabelu pro rozhlas, veřejné osvětlení a hodiny v délce cca 540 m
   c) úprava ulic a chodníků
   d) práce spojené s přípravou okrskového cvičení III. celostátní spartakiády ve Smiřicích.
   …

Státní statek
   závazek …

Komunální služby
   Komunální služby ve Smiřicích (ředitelem KS je s. Dubrovský) …

Domovní správa
   …

Cukrovarská kampaň
   V sobotu 2. ledna 1965 zakončena byla cukrovarská kampaň v místním cukrovaru, která trvala nadobyčej dlouho. Určité potíže v provozu měli cukrovarští s velmi znečištěnou řepou (byla málo čištěna, zůstávalo na ní mnoho hlíny, zejména při mechanickém nakládání na poli byl přimíseno i hodně hlín, která pak způsobovala časté ucpávání cukrovarských kanálů.

Zahrádkáři
   …. přednášky a zájezdy 11. července 1965 ukázal př. Kuřátko z Malšovic 46 zájemcům praktickou ukázku letního řezu v zahradě místního člena př. Vágnera na Kršovce.
   Téhož dne konala se slavnostní schůze k 20 výročí založení zahrádkářské organizace ve Smiřicích. Obšírnou zprávu o bohaté činnosti místních zahrádkářů podal její stálý předseda Karel Sychrovský. Při této příležitosti byli odměněni. čestnými knižními odměnami dosud žijící zakládající členové spolku. Byli mezi nimi: Bednář R., Belingrová Anežka, Dušek V., Fabián K., Hájek Josef, Hlava Josef, Jaroš z Holohlav, Kubelka Al., Kmínková, Klouček z Černožic, Kvasnička J., Moník Zd., Pavéza, Rejchrt, Rezek J., Reitmajer Svat. z Černožic, Rožnovský, Ruffer E., Slezák, PhMr. Stříbrný Jiří, Suchánek V. Sychrovský Karel, Šulc Josef, Trmal Frant., Vít Jos. Vopinka, Vymetálek Jos. ...

Počasí
   Počasí na zlomu roku 1964-65 poměrně mírné, sněhový poprašek od 27. prosince 1964 se jen stěží udržuje, leckde je nesouvislý, dětských radovánek na sněhu velmi poskrovnu, rovněž tak i na ledu. Mrazy nepříliš hluboko pod nulou. Po Novém roce za dne i obleva, takže i zbylý sníh vlhne, taje. Celkové počasí v lednu bylo v průměru tak teplé, jak už dávno v tomto měsíci nebylo obvyklé. Leckde na vrbách se objevily již i „kočičky“

Plesové období a čaje
   … zpívali Ladislav Bureš a Miloslava Finková – Jarošová. …

Kronikářský kurs
   …

Občanské výbory
   14. února 1965 byla agitační neděle, která předcházela volbám do občanských výborů a bylo jí využito k vyhlašování závazků občanů na úpravu obce na počest 20. výročí ČSSR. Volby do občanských výborů vykonány v úterý 23. února 1965 večer ve 4. volebních obvodech (5. obč. výbor nevyvíjel činnost a byl proto připojen ke 4. obč. výboru) . Volby se konaly ve všech obvodech zvlášť a do do každého zvoleno bylo 9 členů. Předsedy zvoleni:
   v 1. o.v.: s Václav Absolon – patří sem 7 volebních obvodů, patronát nad ním má člen rady J. Zilvar
   v 2. o.v.: s. Lubomír Kupka – 9 volebních obvodů, patronát: člen rady Jar. Duchoň
   ve 3. o.v.: s. Rudolf Malík – 9. volebních obvodů, patronát: členka rady A. Počtová
   ve 4. v.o.: s. Lubomír Šteffen – 9 volebních obvodů, patronát: člen rady František Adamíra
   Občanské výbory mají být svolávány pravidelně před zasedáním pléna MNV, aby na něm mohlo být využito iniciativních návrhů občanů.

Únorové vítězství vzpomínka
   …

Plénum MNV
   26. února 1965 …

MO KSČ
   Pro rok 1965 zvolen byl městskou konferencí KSČ předsedou městské organizace KSČ s. František Jandera

Výstava nábytku
   Ve dnech 16.-18. března 1965 péčí ZKD Smiřice …

Novostavba
   Na jaře 1965 obydlena opět jedna z novostaveb. Byl to obytný dům čp. (číslo chybí – pozn. P.) u Tyršova mostu.

Pobočka ČSSP
   18. března 1965 konala se sále místního kina předsjezdová beseda místní odbočky Svazu čsl. sovětského přátelství. Závěrem promítnuty krátké filmy. Předsedou pobočky je s. Jan Smékal.

Eram – přesídlení
   N jaře 1965 zrušena ve Smiřicích provozovna Eramu a přemístěna do HK

Zdravotní otázky
   Vhledem k nové zřízenému dětskému zdravotnímu středisku, se práce místní lékařky MUDr. Jiřiny Rothové usnadnila. Spolupráce s novým dětským lékařem se vyvíjí dobře. Mnoho práce má zubní ambularium a těžko ji zvládá, protože odešel 1. pracovník a všecky úkony musí plnit zbylý pouze jediný pracovník zubní technik Václav Absolon.
   Místní pobočka Čsl. Červeného kříže zcela stagnuje a nevyvíjí téměř žádnou činnost (ze zprávy ve schůzi rady MNV dne 9. dubna 1965)

Počasí
   Počasí začátkem měsíce února 1965 bylo mírné, občas sněžilo, slunečno jen málokdy, vcelku poměrně chladné, studenější než v lednu. Také napadlo dost sněhu, leckde navály vysoké závěje, které překážely dopravě na silnicích i na železnicích.
   Také v březnu bylo počasí proti jiným letům chladnější, slunce se ukázalo jen velmi zřídka a na krátkou dobu. Obvyklé jarní práce nemohly být konány nejen v březnu, ale ani v dubnu, který byl mimořádně vlhký a chladný. Časté deště a přeháňky překážely v práci na polích a zahradách. S velikými potížemi, způsobenými nepříznivým počasím, se setkávalo i naše občanstvo při jarním úklidu a úpravě města. Bylo již nejvýše načase, aby neupravené chodníky i ulice, jimiž bylo kladeno vodovodní potrubí, elektrovodné a telefonní kabely, byly dány opět do původního stavu předlažbou apod.

Vzorná obec – město
   Na jaře 1965 vyhodnotila rada ONV v HK v rámci soutěže obcí v okrese MNV Smiřice jako Vzornou obec – město. …

Beseda se s. Josefem Kutilem
   V pondělí 26. dubna 1965 v místnosti Rudého koutku místního lihovaru uspořádala městská organizace KSČ vzpomínkovou besedu se s. J. Kutilem. Přednášející vzpomínal na poslední dny 2. světové války a na osvobození v květnu 1945. Vzpomněl i na založení místní organizace KSČ ve Smiřicích po 23. svět. válce. Byla založena 12. května 1965 na schůzi v hostinci u Valterů za účasti ss. Josefa Kutila, Krupky, Seidla, Schütznera, Vlčka, Vlčkové aj. Předsedou zvolen J. Kutil.
   (Poznámka kronikáře: Místní organizace KSČ před válkou založena byla 12. května 1932 a při založení měla 36 členů. Jejím důvěrníkem při založení byl Karel Musil, klempířský dělník)

Beseda nad kronikou
   29. dubna 1965 … V závěru besedy promítnut byl dokumentární 8mm film, natočený v květnu 1945 s. Jar. Litomiským (promítnut s. J. Junkem)

Vatra míru
      30.4.1965 večer v 19. hod. sešla se mládež se svými rodiči a množstvím občanů v prostranství před nádražím, odkud za soumraku vyšel přes město lampionový průvod za zvuků reprodukované hudby městského rozhlasu na malý stadion a zde po projevu s. učitele Josefa Lišky a krátkém kulturním pořadu i vložce skupiny pionýrských trubačů zapálena připravená vatra míru. Slavnost, zakončená slavnostním vypálením barevných raket a spojená s přirozenou dětskou radostí a zájmem, konána byla za příznivého počasí. Vzhledem k tomu, že to byl opět první večer, který byl bez deště, sešlo se velké množství účastníků, kteří jen velmi pomalu se rozcházeli do svých domovů.

Svátek práce
   V sobotu 1. května 1965 po předcházejících velkých přípravách konala se ve Smiřicích oslava Svátku práce. Ulice a chodníky, pokud to v předešlých velmi deštivých týdnech bylo možno, byly upraveny /předlážděny zejména chodníky u Dřevotvaru: mozaika drobnými kostkami, v Jiráskově ulici u školy a u Kaubových: dlaždice, oprava dlažby silnice k Dřevotvaru (Zemanova ulice pozn. P.) ajv./, domy a prostranství města vyzdobeny vlajkami, prapory a jinou slavnostní výzdobou.
   Město se probudilo do krásného slunného dne, od časného jitra všude radostná nálada, hudba a zpěv. Děti i dospělí ve slavnostním oblečení shromažďovali se u školy i v prostorách od nádraží. Odkud po příchodu účastníků z Černožic a Holohlav /přišli s hudbou/ vyšel slavnostní prvomájový průvod městem na malý stadion. Zde se před slavnostně vyzdobenou tribunou účastníci shromáždili a po zahájení vztyčením státní vlajky za zvuků čsl. a sovětské hymny přivítal přítomné, shromážděné v nebývale velkém počtu, předseda MNV Smiřice s. V. Marel, který pak předal slovo hlavnímu referentovi: náměstku předsedy ONV s. Dědovskému. Ten ve svém projevu vzpomněl nejen slavné tradice prvomájových oslav, ale zejména 20 let našeho života v osvobozené vlasti, úspěchů v našem budování i našich úkolů do budoucna, mezi jinými též připravované stavby jeslí a mateřské školy v našem městě a projektované družstevní výstavby obytných domů aj. Promluvil i o mezinárodní situaci a mezinárodní solidaritě všeho pracujícího lidu na celém světě.
   Po ukončení projevu Internacionálou zhlédli všichni zajímavý pořad, který připravili jako hosté naší slavnosti se účastnící členové Svazarmu z Pardubic, kteří předvedli opravdu velmi poutavé představení akrobacie na motocyklech. Pořad trval přes hodinu a všichni účastníci vydrželi se zájmem vše sledovat.
   Pěkné počasí - slunečno - přispělo ku zdaru slavnosti, takže se tato oslava 1. máje může řadit k nejlepším, které byly kdy ve Smiřicích pořádány.
   Odpoledne pak následovalo ještě sportovní odpoledne na velké stadióně, kde m.j. 124 žáků, kteří již dopolední slavnostní průvod oživili svými pestrými spartakiádními úbory, soutěžilo v lehké atletice, ve šplhu a v cyklistice. Mimoto předvedeny byly i sportovní zápasy.

Přednáška
   Ve středu 5. května 1965 péčí ZKD uspořádána v jídelně Městské dvorany přednáška „Hranice jde Německem“ spojeno s filmem.

Oslava 9. května
   9. května 1965 u příležitosti 20. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou konalo se v sále ZK Družba /v Městské dvoraně/ slavnostní zasedání pléna MNV Smiřice za přítomnosti asi 150 občanů. Slavnost zahájil předseda MO KSČ s. František Jandera. Nato přednesli žáci místní ZDŠ vhodné kulturní pásmo k letošnímu 20. výročí ČSSR. Hlavní referát pronesl předseda MNV s Václav Marel. Zmínil se v něm m.j. i o plnění úkolů v obci v době 20 roků od osvobození, zdůraznil hlavně dobré výsledky v akci "Z", ve které občané vybudovaly celou řadu děl v celkové hodnotě převyšující 5 miliónů Kčs. Poděkoval všem za dobrý postoj k plnění úkolů na tomto úseku a žádal je, aby v této práci neochabovali ani v příštích letech.
   Současně sdělil zprávu o výsledku okresní soutěže, v níž Smiřicům udělen titul Vzorná obec - město. Mimoto našemu městu přidělena částka ve výši Kčs 2.500 na doplňkový rozpočet.
   U příležitosti 20. výročí osvobození naší vlasti RA byla řada našich občanů vyznamenána:
   KNV v HK udělil s. Anně Počtové Medaili za zásluhy za dlouholetou politickou a veřejnou činnost
   ONV v HK udělil čestné uznání za vzornou činnost v národním výboru ss. Josefu Kutilovi, Jaroslavu Novotnému a Františku Adamírovi.
   ONV v HK udělil čestné uznání za vzornou pedagogickou činnost ss. Ladislavu Černému, Janu Netukovi, Františku Machovi a Petru Zahálkovi.
   Dále vyhodnotil MNV Smiřice občany, kteří odpracovali zdarma více než 50 hodin v Akci „Z“ v roce 1964 čestným uznáním a odznakem budovatele:
   s. Jaroslava Jarchovského (více než 100 hodin – stříbrný odznak)
   ss. Josefa Kutila, Josefa Marka, Františka Poláka (více než 50 hodin, bronzový odznak)
   Při této příležitosti vzpomenuto bylo i vzorných pracovníků národního výboru, kteří v posledním volebním období jako funkcionáři svoje úkoly vzorně plnili, ale již zemřeli: ss. Josefa Hlavatého, Ludvíka Ježka, Karla Malého a Aloise Krymláka, kteří by jistě byli rovněž dnes mezi těmi, kteří byli vyznamenáni.
   Závěrem slavnostního shromáždění 9. května 1965 byly položeny vzpomínkové věnce k Památníku osvobození a na hroby padlých v době okupace.
   Průběh oslav 20. výročí ČSSR ve Smiřicích byl velmi dobrý, účast občanů na akcích velmi početná. V akci „Z“ bylo do květnových oslav odpracováno našimi občany téměř 4 000 brigádnických hodin.
   Čestná uznání za svou činnost obdrželi ke 20. výročí ČSSR také následující občané:
   s. Josef Němec za vzornou práci ve Svazu čsl. sovětského přátelství od okr. výboru SČSP v HK
   s. František Šteffen za dlouholetou činnost ve stranických orgánech od OV KSČ
   s. Marie Mládková četné uznání od OV KSČ jako matka popravené dcery s. Anežky Malé, členky ÚV KSČ
   s. Karel Sychrovský za vzornou práci v organizaci zahrádkářů ve Smiřicích od MV KSČ
   s. Josef Pokorný za vzornou práci na úseku ošetřování vepřů od MV KSČ
   MNV ve Smiřicích udělil čestné uznání za dlouholetou činnost ve funkcích MNV:
   ss. Ladislavu Jonešovi, Adolfu Novákovi, Karlu Novákovi, Josefu Semrádovi, Petru Zahálkovi, Antonínu Kundrtovi, Václavu Počtovi, Jiřímu Špryňarovi a Karlu Vorlovi.
   MN KSČ schválil udělení pamětní medaile k 20. výročí osvobození s. Magdě Rezkové ze Smiřic č. 318.
   K 20. výročí osvobození naší vlasti RA přidělil ONV v HK městu Smiřicům Kčs 17 000,- na úpravu domů, chodníků apod. Z této částky obdržely Komunální služby města Smiřic Kčs 10 000,-.

Úpravy dlažby
   Na jaře 1965 prováděny předlažby chodníků v Jiráskově ulici u školy a u Kaubových, u Dřevotvaru (v Zemanově ulici – mozaika drobnými kostkami) oprava na silnici v Palackého třídě – drobnější opravy – a u Dřevotvaru

Školení obyvatelstva
   V květnu 1965 ukončeno pravidelné školení jednotek a občanstva CO. Nová forma školení obyvatelstva bude v letech 1966 – 70 pro všechny občany, nezařazené v pracovním procesu na námět: Příprava obyvatelstva k obraně vlasti.

Divadelní představení
   20. května 1965 sehrálo profesionální Východočeské loutkové divadlo z HK v sále Městské dvorany mladším dětem z I. stupně místní školy hru Tygříčěk.

Exkurse kronikářů
   …

Estráda z Brna
   23, května 1965 v Městské dvoraně pohostinská estráda bigbeatové skupiny mládeže „Vulcan“ z Brna II. Po představení připojen tanec.

Počasí
   Počasí v květnu 1965 bylo velmi nepříznivé, deštivé, studené, pro polní práce nevhodné (blátivé cesty). Stálé deště byly na překážku opylení květin a květů – stromy byly v plném květu. Toto nepříznivé počasí, že okrsková spartakiáda, stanovená původně na 30. května 1965 ve Smiřicích, byla přeložena na 13. června t.r.

Okrsková spartakiáda 13.6.1965
   V roce 1965 věnoval MNV Smiřice pozornost tělesné výchově v nebývalé míře. Na jaře pravidelně zasedal štáb okrskové spartakiády ve Smiřicích, konaly se přípravné práce: zajišťoval materiál z akce „Z“, organizoval se jeho přísun, vysíláni brigádníci apod.
   Rovněž je možno příznivě ohodnotit pomoc všech místních závodů (materiál, dopravní prostředky, odborné práce) a spolupráci organizací: např. SRPŠ, zahrádkářů, Čsl. Červ. kříže aj. Pomohla i JZD Smržov a Skalice. Nutno říci, že okrsková spartakiáda ve Smiřicích se stala záležitostí všech občanů (pokud měli zájem o veřejný život) a že jedině díky této spolupráci byly všechny přípravné práce pro o.s. kvalitně a včas vykonány.
   Také první polovina roku 1965 v Těl. jednotě Dynamo – zejména v jejím odboru ZTV – zaměřena hlavně na přípravu pro III. CS a na předcházející o.s. ve Smiřicích. Podobně tomu bylo i na školách při vyučování tělesné výchově.
   13. června 1965 konala se ve Smiřicích na velkém stadiónu dlouho a pečlivě připravovaná okrsková spartakiáda. Trvale nepříznivé počasí velmi narušilo její přípravy i vlastní průběh. Veřejného vystoupení se zúčastnil značný počet malých cvičenců i dospělých. Ze Smiřic na o.s. cvičilo: 163 chlapců, 185 děvčat, 8 mužů a 10 žen.
   Z místní školy ZDŠ zúčastnilo se místní spartakiády v Předměřicích 298 cvičenců, okrskové ve Smiřicích 348 cvičenců, na okresní spartakiádě v HK 184 dětí.
   Na III. celostátní spartakiádě v Praze ve dnech 28.6. - 3.7.1965 ze Smiřic cvičilo: 8 žákyň, 8 mužů, 10 žen.
   Čestné uznání za pomoc při pracech pro III. CS obdrželi v r. 1965 učitelé těl. výchovy: ss. Libuše Brentnerová, Květoslava Burdová, Ladislav Černý, Zdeňka Poláková, František Mach a Jan Vašíček.

Zdravotní kursy
   Členky místní pobočky Čsl. Červ. kříže ss. Dudková a PhMr. St. Stříbrná vedly ve škol. roce 1964-65 na místní škole ZDŠ v rámci pionýrské organizace zdravotní kursy hlídek ČsČK

Školní jídelna
   Školní jídelna místní ZDŠ je v nepřetržitém provozu po celý rok. Stravuje se v ní průměrně 180 žáků a 20 dospělých.

Sběr odpadových surovin
   …

Domovní správa
   Domovní správa ve Smiřicích obhospodařuje v I. pololetí 1965 celkem 204 bytových jednotky. Tržby a nájemné jsou plněny, nedoplatky nejsou. GO a úprava je plněna, potíže jsou se zajišťováním údržbářů a potřebného materiálu. OSP Nový Bydžov, středisko Smiřice nestačí kapacitou svých pracovníků zajistit potřebné práce. Dobře probíhá svépomocná akce nájemníků. Pro příští rok 1966 je objednána projektová dokumentace u OSP Nový Bydžov za Kčs 130 000,-.

Požární sbor
   V roce 1965 byl místnímu sboru požárníků ve Smiřicích dodán nový vůz s cisternou. Starý parní stroj, který již v současné době moderním požadavkům nevyhovuje, byl vyřazen.

Horská chata v Suchém dole
   Horskou chatu v Suchém dole, která je v majetku MNV Smiřice, obhospodařuje t.č. Komunální služby Smiřice, které ji mají pronajatou.

Taneční zábavy
   ...

Slavnostní schůze k 20. výročí ČsOZ
   11. července 1965 vzpomněl Čs. ovocnářský a zahrádkářský svaz – místní organizace Smiřice v jídelně Městské dvorany 20. výročí svého založení slavnostní schůzí. Spojeno s vyhodnocením zasloužilých pracovníků.

Onemocnění taj. MNV
   Koncem července 1965 vážně onemocněl dlouholetý obětavý a oblíbený tajemník MNV Josef Z., který je současně poslancem MNV.

Územní plán Smiřic - schválení
   ...

Zahájení školního roku
   1. září 1965 zahájen byl školní rok 1965 – 66 slavnostním shromážděním žactva, učitelského sboru, četných hostí a rodičů před školní budovou.
   Stav žactva k 1. září 1965:
   a) ZDŠ
   na I. stupni: 10 tříd s 260 žáky,
   na II. stupni: 13 tříd s 399 žáky
   celkem: 23 tříd s 659 žáky
   b) mateřská škola ve Smiřicích vykazuje 2 třídy s 60 dětmi
   c) zvláštní škola má 1 třídu s 20 žáky (12 chl. + 8 dívek)

Estráda
   9. září 1965 v Měst. dvoraně péčí ZKD pohostinsky vystoupila estráda „Brno zdraví Smiřice“. Průběh pěkný, ale sešlo se pouze asi 80 návštěvníků, i když spokojených.

Komunální služby - sloučení
   24. září 1965 plénum MNV ve své schůzi po předcházejících dlouhých jednáních na schůzích rady MNV schválilo většinou hlasů sloučení podniku Komun. služby města Smiřic s podnikem Komun. služby HK v jeden podnik se sídlem v HK. Sloučení vejde v platnost od 1. ledna 1966. Předseda průmyslové komise a rada MNV mají povinnost sledovat plnění plánu rozvoje služeb ve Smiřicích (jako úkol trvalý) Zprávy podali: ředitel KS Smiřice Al. Dubrovský, předseda průmyslové komise ONV s. Šukal a ředitel KS HK s. Cach. Debata na schůzi velmi živá, dotazů mnoho.

Návštěva ze SSSR
   Žákyně IX.B místní devítiletky Blanka K. ze Smiřic si již 3 roky dopisuje s Natašou S. z Azova v Sovětském svazu. Na začátku září 1965 přijela Nataša se svou maminkou Rimonou do Smiřic na návštěvu. …

Na pomoc Slovensku
   V létě a na podzim 1965 byla vyhlášena celostátní akce na pomoc Slovensku do oblastí, postižených velikou povodní. …

Výchovný koncert pro ZDŠ
   30. října 1965 ...

Profesionalizace knihovny
   Dnem 1. listopadu 1965 byla místní lidová knihovna profesionalizována a první stálou knihovnicí ustanovena s. Helena Karlíková, absolventka SVVŠ z HK. Při této příležitosti rada MNV Smiřice písemně poděkovala dosavadnímu dobrovolnému pracovníkovi Josefu Semrádovi, který funkci knihovníka ve Smiřicích vzorně a obětavě vykonával přes 35 let i jeho dlouholetému ochotnému spolupracovníkovi PhMr Jiřímu Stříbrnému.

Požár
   7. listopadu 1965 vznikl požár v budově bývalé kovárny u školy, kde bydlila rodina Č. Oheň zpozorován, když nikdo nebyl doma. Vznikl od kamen v prostoru mezi stropy. Bližší v zápisech požárníků. Domek nezpůsobilý k obývání.

Oslava VŘSR
   …

Plnění závazků
   12. listopadu 1965 ve schůzi pléna MNV hodnoceno plnění závazků občanů k 20. výročí osvobození naší vlasti. Celkem uzavřelo 435 občanů závazky na 4 769 brigádnických hodin, t.j. v průměru 11 hodin na osobu. K dnešnímu dni odpracováno 7 503 hodin, tj. 157 % kromě brigád Tělových. jednoty – kuželkářů, Svazarmu, ŠRPŠ. Tyto organizace ještě pracují brigádnicky a výkaz zašlou po dokončení. Kromě toho zůstává ještě nejméně 1000 brig. hodin nesplněných proto, že občané byli v posledních týdnech zváni jak na budování chodníku k vývařovně ZDŠ v ulici Ed. Karla, tak i na úpravy kluziště u školy a na úpravy parku. Všechny jmenované závazky akce „Z“ kromě omítky požární zbrojnice byly splněny.

Štafeta Míru a přátelství
   V pondělí 15. listopadu 1965 v 17,30 hod. proběhla naším městem – směrem od Skalice – hlavní celostátní štafeta Míru a přátelství. U budovy MNV ve Smiřicích, kde byla krátká zastávka, byla štafeta uvítána zástupci i dalšími představiteli zdejších organizací a korporací i četnými přihlížejícími občany a zejména žactvem místních škol a těl. jednoty Dynamo s rozsvícenými lampióny apod. Mna štafetu byla připojena stuha s nápisem „MV KSČ a Rada MNV Smiřice zdraví 48. výročí VŘSR“. Štafeta pokračovala pak v cestě k Jaroměři a České Skalici.

Letopisecká komise
   …

Mzdy a platy
   Ve Statistické ročence za rok 1964 jsou podrobně rozvedeny údaje o výši výdělků občanů naší republiky. Podle ni v r. 1964 pobíralo mzdu do 600 Kčs, kde jsou zahrnuty i osoby nepracující plných 46 hodin, 0,3%, od 600 Kčs do 800 Kčs zhruba 2,8 %, od 800 Kčs do 1 000 Kčs 10% zaměstnanců. Zhruba 70% pracovníků pobírá měsíčně 1 000 – 2 000 Kčs, zbytek připadá na platy ve výši od 2 000 do 4 000 Kčs a více. Výdělek 2 500 – 3 000 Kčs přitom má 3,5 % zaměstnanců a výdělek od 3 000 Kčs do 4 000 Kčs a více pouze 1,5 % pracovníků. Průměrná měsíční mzda dělníka v průmyslu v roce 1964 byla 1 508 Kčs a průměrný výdělek úředníka činil 1 270 Kčs, průměrný plat inženýrsko - technických pracovníků dosahoval 1 981 Kčs.

Počasí
   Poměrně nepříznivé, chladnější a velmi vlhké počasí na jaře i v létě, zvláště pak i deštivý červenec 1965, způsobilo malou úrodu obilovin, z dalších plodin zejména brambor, řepy cukrovky aj. V důsledku špatného počasí byly v letošním roce poměrně malé hektarové výnosy hospodářských plodin, jevil se i znační nedostatek ovoce, zvláště jablek. Třešní bylo méně než jiná léta, ringlí a meruněk velmi málo, hrušek rovněž méně, úroda švestek jen místy.
   Žně se velmi zpozdily, v důsledku stálých dešťů se zdržovala sklizeň všech plodin i práce na polích. Velmi citelný byl nedostatek brambor na přímou spotřebu i na zimní uskladnění v domácnostech.
   Zlepšení počasí nastalo již v srpnu, ale zvláště pěkné bylo v září a v říjnu, takže práce na polích mohly zdárně pokračovat a pomalu dohánět zpoždění, které bylo značné. Koncem října a zejména v listopadu začalo se dosud poměrně teplé a příznivé počasí citelně ochlazovat a záhy nastaly noční a ranní mrazíky, které se stále stupňovaly a ohrožovaly zdárné dokončení polních prací, sklizeň brambor a řepy cukrovky. Zvlášť vzácný byl sníh. První sněhový poprašek se objevil skutečně na příslovečného Martina (11. listopadu) a trochu sněhu napadlo i kolem vánoc, kdy také mrzlo znatelněji než začátkem prosince, konečně často bylo větrno, někdy vál i dost ostrý vítr.

Epidemie chřipky
   V listopadu a v prosinci 1965 byla rozšířena epidemie chřipky zvláště mezi dětmi. Velmi slabá školní docházka pohybovala se skoro kolem 50%. Některé školy na okrese HK byly uzavřeny. Také veškeré veřejné podniky pro děti a školní mládež byly na celém okrese z nařízení okresního hygienika zastaveny až do poloviny prosince (besídky, dětská a loutková představení, kina pro mládež apod.) V druhé půli prosince zákaz odvolán, mezi dětmi epidemie přestávala, ale dospělí byli postiženi ze značné části, docházka do zaměstnání tím trpěla ještě po delší dobu.

Dětská besídka
   19. prosince 1965 uspořádala pionýrská organizace ,místní devítiletky v sále Městské dvorany veřejnou besídky PO s pestrým pořadem: písně, recitace, scénky, gymnastická cvičení apod. Velmi četná návštěva.

Kluziště u školy
   …

Územní plán Smiřice – schválení
   …

Agitační neděle - závazky
   …

Kino NMV
   V roce 1965 promítnuto bylo v kinu MNV 369 filmů – uskutečněno 369 představení s 37 078 návštěvníky. Kino využíváno asi na 76 %. Plán tržeb byl 100 000 Kčs, skutečnost činila 104 062 Kčs.

Lidová knihovna
   Stav místní lidové knihovny ke dni 31.12.1965? knihovní fond čítá celkem 6 163 svazků, 366 čtenářů si v roce 1965 vypůjčilo 6 648 knih.

Odběr tisku
   Prostřednictvím PSN (Poštovní novinová služby) bylo v obvodu smiřického poštovního úřadu odebíráno:
   340 výtisků Rudého práva,
   283 výt. (pravidelný odběr) Pochodně,
   142 Nové Hradecko,
   142 Zemědělské noviny,
   105 Práce,
   178 Vlasta, 162 Rodina a škola,
   31 Lidová demokracie,
   25 Svobodné slovo,
   156 Čsl. rozhlas,
   77 Čsl. televize,
   41 Družstevní noviny,
   25 Nová mysl,
   33 Život strany,
   12 Otázky míru,
   12 Příspěvky k dějinám KSČ,
   13 Kulturní tvorba,
   24 Národní agitace,
   16 Svět sovětů,
   51 Svět motorů,
   29, Mladá fronta,
   50 Žena a móda,
   12 Ovocnářství,
   63 Rádce zahrádkářů,
   54 Myslivost aj.

Rozhlas a televize
   V obvodu téhož smiřického pošt. úřadu přihlášeno bylo ke dni 31.12.1965: 1396 rozhlasových koncesí a 864 televizorů.

Důchody
   V témže roce 1965 pobíralo v obvodu post. úřadu Smiřice 932 důchodců měsíčně Kčs 507 837,-.

Akce „Z“ - plán na 5 let
   …

Vodovod
   Připravuje se i II. etapa smiřického vodovodu: od čerpací stanice směr Holohlavy – hřbitov -.mechanizační dílny – cukrovar – Zderaz – sídliště – napojení na stávající vodovodní řád u Pramene.

Kotelna ZDŠ
   Rovněž se připravuje projekt a dokumentace pro stavbu kotelny pro ZDŠ.

Úpravy domů
   V letech 1964 – 65 upravován značným nákladem v Palackého třídě dům čp. 94 (býv. hotel Andrejsek – nyní kino MNV a Komunální služby Smiřice), další úpravy domů č. 26 (prodejna Kovomatu), č. 128, č. 191 a jv.

Prodeje rod. domků
   V r. 1965 schváleny plénem MNV prodeje domků a nemovitostí za odhadní cenu, stanovenou odborem pro výstavbu ONV:
   čp. 10: Janu J. za Kčs 4 471,-
   čp. 55 Prodávající F. J., kupující Karel P.
   čp. 172: prodej 2/3 domu manželům N.
   čp. 193: dosud ve správě Dom. správy – Pavlu B.
   čp. 279: prodávající s. V. - kupující František M.
   čp. 296: kupující Jiří F. za Kčs 15 420,-
   čp. 324: prodávající A R. - kupující Ludvík M.
   čp. 330: prodávající Ot. M. - kupující Stanislava P.

Pohyb obyvatelstva
   Počet obyvatelů města Smiřic podle úředních záznamů na MNV ke dni 31. prosince 1965 činil: 2 486.
   V roce 1965 bylo na MNV Smiřice uzavřeno 19 sňatků, narodilo se 32 dětí (18 chl. a 14 dívek), zemřelo 13 lidí )3 muži a 10 žen), k vojenské presenční službě odvedeno 21 branců.

Lihovar
   Stav a činnost lihovaru ve Smiřicích (úřední název: Východočeské konzervárny a lihovary, n.p. Nové Město nad Metují – závod Smiřice):
   Od roku 1956 do roku 1960 v lihovaru ve Smiřicích žádných podstatných změn nebylo – pokračovala tradiční výroba lihu z melasy – výroba lihovin a kvasného octa.
   V roce 1960 byla ve smiřickém lihovaru zrušena dlouholetá tradiční výroba lihovin. Výrobky této likérky byly světoznámé, značka lihoviny „Malburg“ měla své dobré jméno jak na domácím trhu, tak v zahraničí a i v zámoří, zvláště pak známý specielní výrobek Vegetal, který byl velmi často požadován jako zdravotní likér. Ke zrušení výroby lihovin došlo v souvislosti s reorganizací výroby lihovin v rámci podniku s podnikovým ředitelstvím v Pardubicích.
   Po tomto roce 1960 byla v lihovaru ve Smiřicích jen výroba průmyslového lihu (z melasy) s denní výrobou cca 120 hl a jako přidružená výroba kvasného octa. Lihovarské kampaně trvaly od tří až do šesti měsíců, některý rok i déle podle úrody cukrovky.
   Výroba octa zpravidla po celý rok – kvasný proces lihu pomocí bukových třísek na moderních dvou ocetnicích zn „Fringo“. Denní výroba cca 45 hl. Mimoto plnění octa do lahví, při denní výrobě s osmi ženami cca 4 000 ks lahví. za dobrou kvalitu octa samotného i za velmi dobrý vzhled lahví s octem byl závod vyhlášen za „Závod vzorné jakosti“.
   V dubnu 1965 byla úplně zastavena – zrušena průmyslová výroba lihu a závod přestal být prakticky lihovarem.
   Nadále zůstala jen výroba octa a jako náhradní výroba na přechodnou dobu do výstavby nového závodu plnění lihovin, výrobků závodu KORD v Hradci Králové do malých tvarových lahviček pro každý druh lihoviny zvlášť t. zv. miniaturek. Měsíční výrova cca 50 000 kusů.
   Důvodem ke zrušení lihovarské výroby jest uvažovaná přestavba závodu na výrobu Pektinu (zahušťovací prostředek v konzervárenském průmyslu).
   Občanstvo ze Smiřic i z okolí toto omezení výroby v tradičním smiřickém závodu nepřijali příznivě, vzhledem k tomu, že je to opět další omezení možnosti zaměstnání občanů, především žen, v místě, zvláště pak i proto, že dlouho slibovaná přestavba závodu se neuskutečňuje v daném plánovaném termínu. Mnozí občané poukazují i na zkušenosti z nedávné doby, kdy ve Smiřicích zrušeny byly i dřívější místní závody (pivovar, v r. 1961 též cihelna), aniž by byly nahrazeny jiným průmyslem.
   1. března 1965 začato bylo ve smiřickém lihovaru s demontáží strojního zařízení v kvasírně a odparce (v důsledku plánované výstavby nové závodu – viz. předchozí údaje)
   1. května 1965 na zásah ČSD ukončen byl provoz na tovární vlečce místního lihovaru.

Kulturní zájezdy – ZV ROH Lihovaru
   …

Těl. jednota Dynamo
   Stav členstva k 31.12.1965: celkem 334 příslušníků, z toho: 129 mužů, 49 žen, 16 dorostenců, 3 dorostenky, 72 žáků a 65 žákyň.
   Oddíl kopané je činností i početně nejsilnější.
   Družstvo žáků v okresní tabulce je na 1. místě, dorostenci na místě 2., muži na podzim 1965 získali 5. místo. Družstvo dorostenců v okresní soutěži slušnosti se umístilo na 1. místě a od OV ČSTV obdrželi titul „Vzorný kolektiv“
   Oddíl kuželkářů pokračuje na přístavbě kuželníku, na němž zatím odpracoval 2290 brig. hodin. ...

Přehled hospodaření MNV za rok 1965
   …
   Příjmy celkem Kčs 1 002 860,-
   Výdaje celkem Kčs 909 100,-
   …

Čsl. Červený kříž
   Výpis z činnosti místní skupiny ČSČK ve Smiřicích za uplynulé desetiletí 1956 – 1965:
   V létech 1956 – 1960 patřila smiřická skupina organizačně k okres. výboru ČSČK v Jaroměři. V této době se na předsednickém místě vystřídali František Povolný, Karel sychrovský a MUDr Jiří Bludský. Z nich nejvíce se věnoval činnosti a rozkvětu skupiny František Povolný až do své předčasné smrti v roce 1957. Ve škole ZDŠ probíhalo každoročně základní zdravotnické školení dětí, v okresním městě se konal nejméně jednou za rok sraz zdravotnické družiny, při kterém dosahovala smiřická družina velmi dobrých výsledků. Ve Smiřicích se pořádaly každoročně zdrav. přednášky pro veřejnost s početnou účastí.
   Když v roce 1960 došlo k územním změnám správních okrsků, Smiřice připadly k zvětšenému okresu Hradec Králové. Tento okres má nyní asi 140 místních skupin, a proto styk s jednotlivými skupinami není již tak těsný, jako byl v menším okrese. Důsledkem toho byl pokles činnosti velkého počtu skupin a pokles počtu členstva. V roce 1959 měla smiřická skupina 230 členů. V r. 1960 došlo k zakládání závodních skupin ČSŠK. Ve Smiřicích byly založeny záv. skupiny v Lihovaru, v cukrovaru a na státním statku. Zaměstnanci těchto závodů byli členy záv. skupin a tím klesl počet členů místní skupiny na 150.
   V následujících letech kolísal tento počet stále kolem 150 až do roku 1965, kdy byly závodní skupiny zrušeny a jejich členstvo bylo převedeno do místních skupin podle bydliště členů. Tím smiřická skupina ČSČK získala asi 60 členů, takže jejich počet vzrostl na 210. Předsedou míst. skupiny v roce (do roku) 1964 byl Dr. Jiří Bludský, v r. 1965 a 1966 dětský lékař MUDr Jan Šrůtek.
   Časté střídání předsedů neprospělo činnosti skupiny, takže v přítomné době téměř stagnuje. Dějí se sice pokusy o její oživení zdravotnickou přednáškou jednou nebo dvakrát za rok, ale bez valného úspěchu, tj. bez zájmu veřejnosti. Opravdu úspěšným podnikem na úseku společenském byl Jiřinkový taneční věneček v sále Městské dvorany v roce 1957. Běžným zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, které stoupají nebo klesají s počtem členů. Skupina obhospodařuje zdravotnický materiál, který jí byl předán okresním výborem ČSČK pro účely civilní ochrany obyvatelstva a k vybavení zdravotních hlídek a zdrav. družiny pro poskytování první pomoci, jakož i pro školení a výcvik.
   Členové skupiny se aktivně účastní školení obyvatelstva, které organizuje a řídí MNV, dále udržuje v pohotovosti jednu zdrav. družinu (24 členky) a 23 zdravotní hlídky. Na ZDŠ ve Smiřicích byly ustaveny počínaje 3. ročníkem zdravotní hlídky a 3 členech z řad žáků, které mají na starosti zdrav. dozor v budově školy. tyto zdrav. hlídky se účastní každoročně soutěže zdrav. hlídek v HK. Žáci též připravili několik dárkových akcí v rámci ČSČK a zhotovili blahopřání pro domovy důchodců v HK a Černožicích. Dále se účastnili na Mezinárodní akci dopisování a výměny alb mezi mladými zdravotníky odesláním alba s kresbami a fotografiemi a v r. 1962 obdrželi z Belgie – kaj Ardenes panenku v kroji belgické venkovanky.