Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1966

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1965       Rok 1967Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     ZKD = Závodní klub Družba, S. = Smiřice

Rok 1966Akce „Z“
   Do hlavních prací v akci Z zařazeny pro rok 1966 v pořadí podle nutnosti:
   a) zřízení kanalizace na Kršovce a u pošty, vybudování sběračů kanalizace u mateřské školy v Palackého třídě čp. 205, dále u drogerie čp. 96 a před Řeháčkovými čp. 88.
   b) vybudování sklepa ve školní jídelně ZDŠ
   c) komunikace na Kršovce a na Šternberku
   d) vybudování chodníku k nové budově mateřské školy a lávky přes náhon
   e) další drobnější akce: dokončení prací na požární zbrojnici, vodovodu, parku a na sadové úpravě budou prováděny běžně. Velmi naléhavá je i stavba kotelny ZDŠ.
   Celková potřeba brigádnických hodin bude opět asi 9 000 brig. hodin jako v roce uplynulém.

Prodejna stavebnin
   Od 1. ledna 1966 zřídila Jednota LSD Nový Bydžov ve Smiřicích na Šternberku velmi potřebnou a občanstvem ze S. i z širokého okolí dlouho žádanou prodejnu stavebnin. Jejím vedoucím ustanoven s. Václav Škoda z Rodova.

Školení POKOV
   3. ledna 1966 zahájeno bylo školení POKOV 1966 vojenskopolitickou přednáškou o zbraních hromadného ničení. Přítomno na 150 občanů. Další přednáška následovala 17. ledna 1966 na námět: Ochrana proti zbraním hromadného ničení.

Z celkové částky Kčs 85 000 z výsledku hospodaření 1965 použito se schválením rady MNV: na úhradu oken do ZDŠ v částce Kčs 35 000,-, pro komisi školskou a kulturní Kčs 13 700,-, pro komisi výstavby na úhradu akce Z 1966 Kčs 36 200,-, pro hlavní akce: dokončení požární zbrojnice výstavba mostku přes náhon, zřízení chodníků k mateřské škole a jeslím, k výstavbě sklepa ve školní vývařovně.

Plesy
   ...

Zahrádkáři
   … K 31. prosinci 1965 vykázali zahrádkáři 157 členů a za uplynulý rok 7 přednášek s celkovou návštěvou ca 420 účastníků ajv.
   Pořídili si vlastní knihovničku s 84 svazky odborných knih.
   … 7. srpna 1966 uspořádána ve S. první výstava květin. Navštívilo ji 195 osob.
   … 10. listopadu 1966 po delší chorobě zemřel ve věku 70 let obětavý, skromný, ale vytrvalý pracovník v různých oborech veřejného života ve S. Karel Sychrovský, který v čele místní pobočky Spolku zahrádkářů stál jako předseda od založení v r. 1945, tj. přes 20 let. Jistě jeho života a práce bude vděčně vzpomínáno.

Využití zemědělské půdy ČSSS
   … plán osevu

Počasí
   Počasí v letošní zimě bylo vcelku mírnější. Tužší mrazy byly zejména v první polovině ledna 1966 zvláště v noci a ráno, sněhu poměrně málo a ještě se ztrácel, koncem měsíce nastala obleva, která potrvala i začátkem února (pololetní prázdniny 30.1. - 6.2. byly téměř na blátě, takže si jich děti neužily ani doma, ani na horách, kde sníh byl mokrý).
   2. února 1966 letělo nad smiřickou elektrárnou na svém tahu do svých domovů několik labutí. Tento přírodní úkaz je velmi vzácný v těchto dnech a svědčí o nebývale mírné zimě a o předčasném jarním počasí. V neděli 6. února bylo tak pěkně a slunečno, že bylo jako na jaře, teploměr venku na slunci ukazoval 14 stupňů C. Již se objevovaly na vrbách (na jívách) i „kočičky“. I když v druhé třetině měsíce se počasí poněkud zhoršilo – přechodné sněhové přeháňky a mírnější ochlazení -, bylo v únoru 1966 většinou velmi pěkné až nadprůměrné teplé počasí, které umožňovalo a usnadňovalo předjarní úpravy a sestřih stromů a keřů, zakládání pařenišť na zahrádkách apod. (podle zpráv z Prahy z Klementina, kde se sleduje teplota již od r. 1775, také v Praze naměřili 21. února 1966: 16stupňů Celsia, což je zatím nejvyšší naměřená teplota v únorových dnech.)

Vítězný únor
   …

Beseda s F.A. Elstnerem
   3. března 1966 besedoval s dětmi 6. a 7. tříd místní devítiletky v Jídelně Městské dvorany cestovatel a oblíbený autor mnohých dětských knih F.A. Elstner. Vyprávění o svých cestách doprovázel četnými barevnými diapositivy a fotografiemi. Po zajímavé a živé diskusi s dětmi se autor řadě svých mladých posluchačů a čtenářů podepsal do svých knih. .

Zájezd ZDŠ do divadla v HK
   ...

KSČ
   Předsedou městského výboru KSČ na městské konferenci ve S. zvolen s. Jiří Špryňar

Prodej mléka modernizace
   Na jaře 1966 byla nově upravena a zmodernizována dosavadní prodejna mléka a mléčných výrobků na rohu Zemanovy a Hradecké ulice čp. 191. Za vzorné provedení a vybavení bylo obchodní komisí MNV písemně zřizovateli Pramenu v HK poděkováno.

Veřejné práce
   Na jaře téhož roku pracovalo se na těchto veřejných pracech:
   a) v prostoru Kršovky na stavbě budovy nových jeslí a mateřské školy
   b) na úpravě chodníku ke školní jídelně ZDŠ v ulici Eduarda Karla
   c) na stavbě sklepa v téže školní jídelně
   d) na kanalizaci Kršovky (od Vítových přes silnici na Kršovku)
   e) na úpravě školního dvora a na stavbě kotelny místní devítiletky
   f) na úpravě budov býv. sušárny u Lefnarů - Pleštilů

V. díl kroniky
   Od jara 1966 jednáno s akad. malířem Jiřím Škopkem z Jaroměře o vazbě a úpravě V. dílu městské kroniky

ČSM
   Činnost mládežnické organizace ČSM ve S. v současné době:
   Celkový počet organizovaných členů je 270, výbor je úplně obsazen a pravidelně se schází, většina plánovaných akcí ze stanoveného plánu kulturní činnosti byla splněna.
   Předsedou skupiny ČSM je s. Vít. Ve skupině však pracuje aktivně pouze velmi malý počet členů. … Když odešel s. Vít k výkonu vojenské presenční služby, zastupovala jej zatímně do nových voleb s. Hana Novotná.

Výchovný koncert pro ZDŠ
   19. dubna 1966 …

Sběr surovin v ZDŠ
   …

Jarní úklid města
   …

Počasí
   Počasí v březnu bylo chladnější, vlhčí, méně slunečných dnů. Vzhledem k častějším srážkám (dešťům) byl rovněž méně příznivý pro zahájení obvyklých prací na polích, kde na rozmáčených pozemcích nebylo možno použít ve větším měřítku těžších strojů. Práce pro nepříznivé počasí byly dost zdrženy, opožděny. Ani duben nebyl o mnoho lepší. Ovocné stromy začaly kvést koncem (v květu) dubna, v plném rozkvětu byly až začátkem května.

Estráda
   30. dubna 1966 v předvečer Svátku práce pořádána v Městské dvoraně pestrá estráda, spojená s taneční zábavou. Námět estrády „Babiččína krabička“

Oslav 1. května
   V neděli 1. května 1966 časně zrána vyhrával budíček městského rozhlasu do krásného slunného dne. Samostatné veřejné oslavy Svátku práce letos ve Smiřicích nebyly pořádány. Občanstvo se zúčastnilo společných oslav v Hradci Králové aj.

Beseda nad kronikou
   …

Výstavka
   Správce pamětní síně a archivu mě+sta S. Karel Vorel po d záštitou MNV uspořádal v budově býv. chudobince čp. 111 v Mlýnské ulici výstavku písemných prací, výkresů, ukázky ručních prací žáků a žákyň smiřické školy od r. 1840 na námět Školní práce našich pradědů, dědů a otců s pohledem na dnešní generaci“. …
   Později (ke 22. květnu t.r.) přenesena byla do hlavní školní budovy ZDŠ jako zvláštní expozice školní výstavy, kde vzbudila u návštěvníků opravdový a oprávněný zájem.

Den osvobození – slavnostní schůze 8. května 1966
   …

Zájezd místní ZDŠ
   …

Vatra míru
   V úterý 10. května t.r. po předchozím lampionovém průvodu mládeže městem zapálena byla u malého stadiónu vatra míru (původně byla plánována již v sobotu 7. května 1966, ale pro nepřízeň počasí byla odložena).
   Zapálení vatry míru bylo součástí oslav Květnových dnů, které byly zahájeny již slavnostní schůzí pléna MNV 8. května t.r. …

Divadelní hra
   Večer téhož dne 8. května sehrána byla divadelní hra Hrdinům slzy nesluší. Předvedli ji členové dramatického kroužku Jirásek při ZKD ve S. Po velmi dlouhé době opět místní ochotníci projevili svou činnost, ale návštěva občanstva byla poměrně malá (asi 100 diváků)

Školní výstavka
   V neděli 22. května 1966 byla uspořádána ve všech místnostech ZDŠ ve S. výstavka školních i mimoškolních prací žáků školy a umožněna tak veřejnosti celé budovy a všech místností. … Výstavka se těšila zasloužené pozornosti a zhlédlo ji na 600 návštěvníků.
   Současně s výstavkou uskutečněno na hřišti před školou zvláště mládeží navštívené sportovní dopoledne.

MDD – školní výlety
   …

Taneční večery
   Od 4. června t.r. každou letní sobotu pořádala TJ Dynamo na parketě na velkém stadiónu ve S. taneční večery, při nichž účinkoval hudební kroužek ZK Konservárny a lihovary – závod Černožice za řízení J. Čapka. Zájem o ně měla mládež místní i z okolí.

Zábavné večery
   Ve dnech 9. - 12. června 1966 za početné účasti předváděl svá pohostinská 4 vystoupení v sále Městské dvorany iluzionista (kouzelník) Kellner.

Sbor pro občanské záležitosti
   …

Počasí
   1. května 1966 bylo nádherně, počasí slunečné, teplé. Několik hezkých, slunečných a teplých dnů počátkem května bylo však vystřídáno opět dny chladnějšími, s častými vodními srážkami. Červen byl opět teplejší, slunečno, leckdy až horko, parno, dusno, s občasným místními přeháňkami. Příroda ovšem své opoždění dohonila rychlým růstem, teplo a vlhko k tomu velmi dopomohlo. Senoseč byla v obvyklý čas.

ZDŠ
   Koncem školního roku 1965 – 66 ke dni 30. června 1966 vychází z místní ZDŠ celkem 87 dětí. Z nich 23 žáci jsou zařazeni do prioritních povolání (z toho 15 do zemědělství), 29 se hlásilo do škol vyššího stupně (z nich 16 přijato ihned, 9 dodatečně, 2 po odvolání na jinou školu, 2 nepřijati).

Jesle a mateřská škola
   Stav předškolních zařízení ke dni 10. června 1966:
   Jesle: vedoucí jeslí s. Kutilová. Kapacita nových jeslí bude plně využita pro 35 dětí, protože budou moci být přijaty i děti mladší 18 měsíců. V současné době je sice zapsáno, ale neumístěno 17 dětí. Nebyla žádná epidemická nemoc.
   Mateřská škola k témuž dni: ředitelka M. Jarchovská. Podle odhadu může být kapacita nové mateřské školy využita plně za předpokladu sloučení s mateřskou školou v Holohlavech.
   Novostavba jeslí a mateřské školy ve S. na Kršovce postupuje podle plánu (léto 1966), provádějí se již vnitřní instalační práce a betonáž venkovní komunikace.

Akce Z
   Plnění akcí v rámci akce Z od počátku roku 1966 (stav v červnu 1966).
provedeny:
   úpravy v zámeckém parku
   vodovodní přípojka ke Kršovce v délce 120 bm
   rozšíření vozovky na Kršovce (komunikace)
pracuje se :
   na kanalizační přípojce na Kršovce v délce cca 130 bm
   na úpravě komunikace na Šternberku, kde bylo provedeno urovnání zaváženého býv. koryta Labe
   kanalizace u pošty v Palackého třídě
   pokračuje výstavba sklepa ve školní vývařovně aj.
připravuje se:
   budování mostku přes Mlýnský náhon k budově jeslí a mat. školy
   zřízení chodníku ke školní vývařovně
   stavba kotelny ZDŠ, kde se již provádějí demoliční práce dosavadních dřevníků a kůlen za pomoci žactva ZDŠ ajv.

Plnění závazků
   Plnění závazku na počest XIII. sjezdu KSČ pokračuje úspěšně. Hlavní podíl na plnění mají občané Kršovky, pracovníci a členové rady MNV. Do konce června 1966 odpracováno v akci Z cca 2 900 brig. hodin (hodnota díla Kčs 73 000,-), náklad Kčs 15 000,-)

Kompostárna
   V létě 1966 provedena byla na MNV .S. registrace nového podniku. Společný družstevní podnik pro zúrodňování půdy se sídlem ve S. (kompostárna)
   Proti registraci nového podniku, obecně nazývaného „kompostárna“, obec Holohlavy podala protest a tím registrace nevešla nikdy v platnost. (Podnik byl zřízen, resp. měl být zřízen na katastru Holohlav). I když podnik činnost na pozemcích býv. cihelny vyvíjel, byla jeho působnost vlastně nelegální.

Tajemník J. Zilvar – odchod do důchodu
   Dnem 1. července 1966 požádal dosavadní dlouholetý a osvědčený tajemník MNV Josef Zilvar radu MNV o uvolnění z funkce tajemníka jednak ze zdravotních důvodů (od svého onemocnění 31.7.1965 svou funkci zastávat nemůže) jednak i proto, že téhož dne odchází do trvalého starobního důchodu. Plenární zasedání MNV dne 5. srpna 1966 vyhovuje žádosti taj. J. Zilvara. Funkci poslance MNV bude s. Zilvar vykonávat dále. Ve schůzi pléna MNV 2. září předseda MNV Václav Marel ocenil obětavou práci tajemníka s. Zilvara, poděkoval mu za jeho dlouholetou činnost na NV a se s. F. Adamírou odevzdali mu jménem MNV obraz akad. malířky Heleny Šrámkové Jez s elektrárnou.

Doplňovací volby
   Rozhodnutím rady ONV HK byly vypsány doplňující volby poslance MNV S. za volební obvod č. 29. Volby vykonány podle plánu dne 23. července 1966. Z celkové=ho počtu 65 voličů se voleb zúčastnilo 58 voličů; všichni jednomyslně volili navrženého poslance Otokara Ježka, dosavadního učitele místní devítiletky. 7 voličů bylo mimo S. Plenární zasedání MNV S. 5. srpna 1966 schválilo doplňovací volby a všemi hlasy přijalo s. Otokara Ježka za poslance MNV. Rovněž všemi hlasy byl nově zvolený s. Ot. Ježek zvolen za tajemníka MNV složil jako nový člen MNV do rukou předsedy MNV předepsaný slib poslance.

Koncert K. Valdaufa
   7. srpna 1966 odpoledne od 15 – 17 hodin uspořádala TJ Dynamo na velkém stadiónu koncert dechové hudby Karla Valdaufa. Po celý předcházející týden bylo krajně nepříznivé počasí (denně pršelo), a proto pořadatelé se v pátek rozhodli velmi nákladný podnik pro případ špatného počasí pojistit (pojistná prémie činila Kčs 1 000,-). Počasí se však uklidnilo a vytrvalo i přes neděli.
   Průběh koncertu byl dobrý, návštěvníci byli spokojeni. Menší návštěva však způsobila, že na velké náklady s pořádáním tohoto koncertu spojené příjem nestačil a podnik skončil zklamáním pořadatelů a celkovým schodkem kol Kčs 1 250,- (Týž koncert K. Valdaufa v r. 1963 vynesl pořadatelům pěkný zisk.)

Kronika V. díl
   7. srpna 1966 odevzdal akademický malíř Jiří Škopek z Jaroměře hotový svázaný V. díl Kroniky města Smiřic ( kronikáři Petru Zahálkovi, kv kůži vázaný), který jej následujícího dne předložil předsedovi MNV s. Václavu Marelovi a tajemníkovi s. Otokaru Ježkovi.

Počasí
   V červenci 1966 i počátkem měsíce srpna bylo poměrně chladno a vlhko, celkem málo slunečno. Pro práci na polích bylo počasí nepříznivé, časté deště polní práce zdržovaly, Rovněž žně tímto nestálým počasím velmi trpěly. Nezvykle vysoké teploty v srpnu byly ve dnech 13. - 14. srpna 1966, kdy teplota dosáhla ve stínu až 32 stupňů, někde i více.

Školní rok 1966-67
   1. září 1966 zahájen byl nový školní rok 1966-67 slavnostním shromážděním žactva ZDŠ před školní budovou a proslovy ředitele školy Jaroslava Novotného a předsedy MNV Václava Marela i dalších hostí.
   Stav žactva na místní ZDŠ k 1.9.1966:
   na I. stupni je 261 žáků v 10 třídách
   na II. stupni je 408 žáků ve 12 třídách
   celkem 669 žáků ve 22 třídách
   Vzhledem k tomu, že jednotřídní škola ve Smržově byla zrušena, dojíždí školkní mládež ze Smržova od 1. září 1966 do Smiřic.
   Na zvláštní škole je zařazeno k témuž dni 20 dětí (12 chlapců a 8 dívek) v 1 třídě. Vyučuje v ní ředitelka Marie Müllerová.
   Mateřská škola ná 2 třídy s 58 žáky. Má celodenní provoz s úplným stravováním. Ředitelkou je Marie Jarchovská.

Nová kotelna ZDŠ
   Stavba nové kotelny v ZDŠ se hodně zdržela. Práce na ní zahájeny byly již koncem školního roku 1965 – 66. O hlavních prázdninách konány v hlavní školní budově přípravy pro kladení nového potrubí pro ústřední topení: výkopy ve třídách, prosekávání zdí apod. Práce se zpozdily tak, že zahájení škol. roku 1. září bylo sice dodrženo, ale přízemí hlavní budovy zůstalo mimo provoz, takže musilo být zavedeno v mnoha třídách na 1. stupni směnné vyučování i v nejnižších třídách. Pro účely vyučovací používáno i náhradních místností jako pomocných učeben: kabinetu, školní jídelny, dílny, místnosti ve dvoraně, místnosti určené pro družinu mládeže apod.
   Na zavádění nového ústředního topení se pracovalo i v prvních měsících školního roku při provozu školy, který tím byl stále značně narušován. Do trvalého provozu dáno nové ústřední topení dne 28. listopadu 1966 a dobře se osvědčilo. Týmž dnem začalo na celé škole s pravidelným vyučováním a s odstraněním dosavadních prozatímních opatření.

Ovoce
   Úroda ovoce v letošním roce byla velmi pěkná …

Úroda
   …

Cukrovar
   Cukrovarská kampaň začala 11. října 1966 a potrvala do 19. prosince t.r. V cukrovaru zařízeno nové difuzní zařízení (dodáno z Polska) atd. Před ukončením kampaně přivezena na zpracování též část zbylé řepy ze Slovenska. Urodilo se celkem dostatek řepy cukrovky , ale poměrně s malou cukernatostí. V září a říjnu bylo počasí pěkné, většinou suché, pro sklizeň řepy a okopanin příznivé.

Strana hovoří s mládeží
   …

Žádosti o byty
   Ke dni 4. listopadu 1966 bylo podáno u MNV 55 žádostí o přidělení bytu.
   … 33 žadatelům, jejichž žádost není podle zákona 41/64 sbírky důvodná, budou žádosti vráceny.

Sbírka na Vietnam
   …

Článek v Pochodni
   V deníku Pochodeň ze dne 6. listopadu 1966 č. 267 roč. 55 byl uveřejněn zajímavý článek redaktora Josefa Rodra Hlášení ze Smiřic a ze Sevastopolu ...

Akce Z
   … skutečně odpracováno brig. hodin 16 105.
   Přes 100 brig. hodin odpracoval s. Luboš Šteffen
   Pro brigádníky, kteří odpracovali více než 20 br. hodin zakoupeny byly knižní odměny v celkové hodnotě 1 220 Kčs (odměněno 40 brigádníků)

Dům služeb
   za přítomnosti zástupců Velkovýkrmny, krajského investora, OVHS a MNV jednáno již na jaře t.r. o výstavbě bytových jednotek i Domu služeb. Velkem má být postaveno dodavatelským způsobem 24 bytových jednotek. Dole v přízemí mají být provozovny služeb a obchodní místnosti. Finanční částka na zvýšení v částce Kčs 250 000,- bude hrazena Krajským investorským útvarem. Finanční částka na zvýšení pro prodejny bude zajišťována prostřednictvím ONV, Pramenu a MNV z fondu rozvoje a reserv.

MVNF
   13. prosince 1966 konala se ustavující schůze Místního výboru Národní fronty. Předsedou zvolen předseda MV KSČ s. Jiří Špryňar, tajemníkem s. Václav Marel, předseda MNV.

Besídka Dědy Mráze
   18. prosince 1966 odpoledne pobavili se malí i dospělí účastníci, jichž se sešlo v sále prostorné Městské dvorany velké množství, na veřejné Besídce Dědy Mráze pestrým pásmem písní, scének a recitací. Pořádala místní skupina PO při ZDŠ

Chráněné stromy v parku
   Podle přípisu Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích byl jmenován MNV ve S.
   držitelem všech vzácných stromů v prostorách parku a zámku. Na jeho podkladě byl vypracován přípis na ředitelství Státního statku S. a za pomoci s. L. Ježka byly již některé druhy číselně označeny. Rada MNV se usnesla, aby veškeré stromy v zámeckém parku byly za pomoci odborníka prohlédnuty, zjištěn jejich latinský i český název, přibližné stáří a původ označeny tabulkami s těmito údaji. Současně je potřebí označit stromy nevhodné a vykácet je.

Vodovod
   Koncem roku 1966 začato s výkopem pro vodovod ve S. v Hradecké ulici od mlékárny k domu F. Svatoně. Výkop hlavní prováděn strojem (bagrem), odbočky do jednotlivých domů po obou stranách ulice vlastníky individuelně. Koncem roku 1966 nejsou tyto práce ještě dokončeny.

Počasí
   V listopadu a v prosinci 1966 již bylo počasí vlhčí, studenější, dost mlhavých dnů, poměrně méně slunečno, ale přece jen bylo mírněji než obvykle na podzim. Sněhový poprašek neměl dlouhého trvání. Celkem zima 1966-67 mírná.

Lidová knihovna
   Činnost Lidové knihovny ve S. za rok 1966:
   v roce 1966 půjčeno pro dospělé 9 557 svazků, 867 naučných, 5 554 beletrie
   pro děti 358 naučných, 2 778 beletrie
   Čtenářů bylo 302, z toho 114 dětí.
   Přibylo 331 knih, ubylo 14 knih. Stav knihovního fondu ke dni 31.12.1966: 6 480 svazků.

Akce Z 1967
   Do akce Z pro rok 1967 podle rozhodnutí komise pro výstavbu a rady MNV se zařazují tyto akce:
   a) úprava komunikace na Kršovce
   b) úprava rigolu na hlavní ulici
   c) terénní úpravy u školky a jeslí, včetně vybudování chodníků
   d) výstavba autobusové čekárny pro školní mládež
   e) dokončení kluziště před školou
   f) výstavba kůlny na školním pozemku
   g) výstavba stavebního dvora a skladů MNV
   h) budování chodníků ve vedlejších ulicích
   ch) vybudování vodovodu v Hradecké, Příční, Nové a Žižkově ulici, rozšíření stávající kanalizace v Hradecké ulici
   i) úprava a rozšíření zámeckého parku
   …

Rozhlas, televize
   Ke dni 31. prosince 1966 bylo v obvodu poštovního úřadu Smiřice:
   počet rozhlasových koncesí 1424
   počet televizorů 924

Důchody
   Počet důchodců celkem 992. Celková výše vyplácených důchodů měsíčně Kčs 561 619,56.

Odběr časopisů
   … Rudé právo 299 výtisků, Pochodeň 228 ...

Přehled hospodaření MNV Smiřice za rok 1966
   …
   Příjmy celkem Kčs 1 021 367,-
   Celkem výdaje Kčs 889 052,-
   Fond reserv a rozvoje Kčs 136 844,-

Převody nemovitostí
   … čp.143, 58, 104, 19 a 252, 373, 256, 226, 203, 20, 317, 144, 284, 172 (kupující a prodávající)

Zahradnictví - převod
   30. prosince 1966 oznámeno v radě MNV, že po předcházejících jednáních je od 1. ledna 1967 převedena provozovna zahradnictví Z 1 ze správy Komunálních služeb HK do správy Státního statku S. Vedení statku zajistí plnění dodávek pro obyvatelstvo a prodejnu zeleniny v místě a částka za převod ve výši Kčs 250 000 bude účelově vázána a určena pro plánovaný rozvoj služeb ve S. a o způsobu využití bude rozhodovat MNV S., nikoliv MěNV HK.

Penicilinka – převod
   Od 1. ledna 1967 převezmou výrobu enzymů – penicilinku ve Smiřicích od Velkovýkrmny Státního statku S. České výrobny krmiv n.p. Pečky.

TJ Dynamo – tělovýchova
   Z činnosti TJ Dynamo za rok 1966 (výňatek z výroční zprávy na rok 1966):
   Stav členstva TJ ke dni 31.12.1966: 105 mužů, 32 žen, 23 dorostenců, 26 žáků a 18 žákyň – celkem 204 příslušníků ve všech oddílech.
   Kuželkářský oddíl ukončil přestavbu kuželníku na Lednici. Obětavou prací hrstky členů (oddíl má 11 registrovaných členů) vznikla v rozšířeném objektu druhá dráha, byly rovněž provedeny vnitřní úpravy (elektr. instalace, nátěr, automatický podavač) a položena nová krytina. Při slavnostním otevření uspořádala ve S. krajská sekce 21. a 22. května 1966 krajský přebor dorostu v družstvech i jednotlivcích. S. byly obohaceny o velmi pěkný sportovní objekt, kterému chybí už jen sociální zařízení, aby mohlo být klasifikováno jako vzorné. Stavba kuželníku pokračovala již od roku 1963. Skutečné výdaje činily Kčs 22 305,85 mimo brigádnickou práci členů.
   Hrací plocha velkého stadiónu je plně využita, ale potřebuje již nutně úpravy. Zarostlá běžecká dráha odpočívá skoro po celý rok. údržbu obstarává s vypětím sil při veškeré ostatní práci hrstka členů většinou z výboru kopané.
   Malého stadiónu se využívá k tréningu k žákovským turnajům, v zimním období na něm zřídila skupina ČSM kluziště. Zařízení silně chátrá.
   Školní hřiště využito plně a velmi dobře (v zimě též jako kluziště).
   Školní tělocvična svou velikostí (asi 70 m2) a dnes i vybavením naprosto nevyhovuje. Nepostačuje pro více než 600 školních dětí, pro pionýrské oddíly, zájmové kroužky a mimoškolní tělovýchovu v TJ. M.j. zde tkví hlavní příčina, proč ve S. stagnuje tělesná výchova v podzimních a zimních měsících, když není možno využívat hřišť.
   ...