Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1968

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1967       Rok 1969Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     S. = Smiřice, HK = Hradec Králové

Rok 1968Domovní správa
   Domovní správa Smiřice má ve správě ke dni 1.1.1968 celkem 119 bytových jednotek ve Smiřicích. Podle jednotlivých kategorií jsou rozděleny takto: II. kategorie 63 bytových jednotek III. kategorie 9 b j. IV. kategorie 47 b.j.

Rozpočet MNV
   Návrh rozpočtu MNV S. na rok 1968 vykazuje v celkových hodnotách příjmů i vydání Kčs 1 470 000.

Mateřská škola
   od 1. ledna 1968 do mateřské školy již děti z HK nedojíždějí a její kapacita – 90 dětí – není dočasně plně využita (Ke dni 21. května 1968 má MŠ ve S. ve třech odděleních 78 dětí.)

Lednové zasedání ÚV KSČ
   Ve dnech 3. - 5- ledna 1968 zasedal Ústřední výbor KSČ v Praze. V důsledku jednání a kritiky dosavadní politiky, vedené ústředním tajemníkem a presidentem republiky Antonínem Novotným, podal A.N. resignaci na funkci ústředního tajemníka a nadále byla tato funkce oddělena od funkce presidenta republiky.

Kulturní kalendář
   Také v roce 1968 byl vydáván pravidelně měsíčně jednoduchý kalendář (skládačka) kulturní a společenské činnosti ve S. Obsahoval pouze data a názvy akcí.

Helena Šrámková – 85 let
   27. ledna 1968 oslavila 85. výročí svých narozenin akademická malířka Helena Šrámková, jejíž otec byl po dlouhá léta ve S. poštmistrem. S trávila ve S. ve zděděném domku v Mlýnské ulici téměř 30 let svého života. Jejích 85. narozenin vzpomněl MNV osobní návštěvou svých zástupců a květinovým darem. Za věnovanou pozornost sl. Šrámková, která nyní žije v Domově důchodců v Novém KH, poděkovala zvláštním dopisem.

Plesy
   ...

Počasí
   Velmi pěkná zima se sněhem začala již na sklonku roku 1967, těsně před Novým, rokem 1968. Veliké vánice způsobily značné potíže při dopravě autobusy, na železnici atd. Značně přituhlo zejména po 6. lednu – byly mrazy i 25 a vícestupňové, při zemi v otevřených místech až kolem -30 stupňů. I když bylo slunečno, denní mrazy polevily jen nepatrně. Sáňkování a bruslení se děti užily v 1. polovině ledna hodně. V noci na pondělí 15. ledna náhlá obleva způsobila prudké tání, celkové počasí se velmi zhoršilo. Všude bylo plno vody, hodně kluzko. I na Labi stoupla voda a tekla i přes jez. Na mnoha místech se v řekách hnuly i ledy. Obleva potrvala několik dní.

Závazek MNV
   …. na počest 50. výročí ČSSR

Beseda nad kronikou
   …

Výstava DHZ
   Ve dnech 16.-18. února 1968 v sále ZK Státního statku ve S. uspořádali místní chovatelé drobného hospodářského zvířectva výstavu, nad kterou rada MNV převzala patronát a na knižní odměny pro vítěze věnovala přiměřenou částku. K výstavě byl vydán i značně rozsáhlý rozmnožovaný katalog. Výstava byla početně obeslána vystavovateli i ze vzdálených krajů a těšila se i značnému zájmu četných návštěvníků ze řad občanů místních … Předsedou výstavního výboru byl Josef Kozina, jeho zástupcem Ladislav Mazák. …

Místní organizace CHDHZ
   Místní organizace ČsSChDHZ založena byla již 21. února 1941 za účasti 21 členů – chovatelů králíků a holubu. Prvním předsedou zvolen byl zřízenec ČSD František Otradovský. Zvolený výbor byl činný do r. 1946.
   V průběhu prvního roku (1941) vzrostl spolek na 91 členů a rozšířil se o odbor domácí drůbeže. Členská základna v dalších letech čítala: r. 1942: 155 členů, r. 1943: 249, r. 1944: 276 členů.
   První výstava drobného h. zvířectva uspořádána v dubnu 1943 o velikonočních svátcích. V roce 1944 na podzim se od smiřického spolku odpojili členové jaroměřského obvodu a ustavili samostatný spolek v Jaroměři. Smiřický spolek podle usnesení členské schůze věnoval nově vzniklému spolku jaroměřskému 3 000 Kč a tetovací kleště. Odchodem jaroměřských členů klesl stav členů ve S. ze 276 na 102 členy. V roce 1946 zaznamenán další pokles na 19 členů a v letech 1947 – 1952 až na 4 a 5 členů, kteří svou chovatelskou pílí spolek udrželi. V roce 1953 se členská základna opět zvedla na 29 členů a již v r. 1954 v září pořádána výstava v zámeckém parku. V r. 1947 (po odchodu členů do pohraničí po válce) zvolen byl nový výbor s předsedou Josefem Bláhou.
   Putovní cenu MNV S. získal v r. 1956 po prvé jako nejlepší chovatel Štěpán Mazák ze S., v dalších letech za sebou Josef Bláha, čímž ji získal trvale.
   Předsedou v r. 1968 je chovatel Ladislav Mazák

Demolice stodol Na obci
   V únoru 1968 majitelé stodol Na obci Jan Černý čp. 211 a Ludmila Tykalová, roz. Holečková, bytem S. č. 93 dali tyto stodoly s příslušnými pozemky zdarma státu s podmínkou, že nebudou mít žádné výlohy s demolicí stodol a úklidem prostranství. L. Tykalová si vymiňuje náhradní pozemek. Tím mizí poslední zbytky stodol, nyní již značně zchátralých a umožní se zlepšení úpravy celého prostranství.

Drobné živnosti
   V únoru 1968 povoleny byly radou MNV pro letošní rok drobné živnosti: Josef Junek – drobné opracování kovu, Václav Kocián – zednictví, Stanislav Kudr – pokrývačství, s. Kozová – dámské krejčovství, Jiří Roll – zednictví, Helena Voňková – dámské krejčovství.

Výročí Února
   …

MDŽ
   …

Lyžařský zájezd ZDŠ
   …

Brandlův obraz
   8. března 1968 jednalo se o zákazu jakékoliv manipulace s obrazem Petra Brandla, umístěným v zámecké kapli ve Smiřicích bez povolení rady MNV. Obraz byl později zapůjčen Národní galerii v Praze pro soubornou výstavu Brandlových obrazů. Smiřický obraz byl při této příležitosti restaurován (restaurovali Alena a Vlastimil Bergerovi a Alois Martan v roce 1968)

Schůzka rodáků
   16. března 1968 sešli se v Praze v restauraci U Šumavy rodáci a přátelé města S. na přátelské schůzce, na které byli přítomni ze S. též ss. Jaroslav Duchoň,

Resignace A. Novotného
   22. března 1968 v důsledku vývoje vnitropolitických událostí poslední doby podal Antonín Novotný resignaci na funkci presidenta republiky.
   30. března 1968 zvolen Národním shromážděním presidentem ČSSR armádní generál Ludvík Svoboda.

Fond rozvoje a rezerv
   …

Odložení voleb
   V březnu 1968 zastaveny vzhledem k odložení voleb do národních výborů i NS i veřejné schůze s voliči a další volební přípravy.

Kurs šití
   …

Den učitelů
   …

Školení CO
   …

Soutěž tvořivosti mládeže
   …

Večer amatérských filmů 6.-7.4.1968
   Na jaře 1968 pořádán v ZK ve S. péčí filmového kroužku ZK Státního statku večer amatérských filmů za účasti zájemců hradeckého okresu. Za pečlivé uspořádání bylo pořadatelům z ONV poděkováno – 76 účastníků.

Havárie
   V neděli 21. dubna 1968 s terénním motocyklem havaroval u Tyršova mostu ve S. mladý Karel Š. (18. let), zaměstnanec KP – malíř pokojů po vyučení před nástupem vojenské presenční služby. Řidič si vzal motocykl bez vědomí majitele, při velké rychlosti nezvládl řízení a narazil do silničního patníku. S těžkým zraněním byl převezen do nemocnice, kde ani nenabyl vědomí a po marných lékařských pokusech a operacích 26. dubna 1968 zemřel. Rozloučení s ním bylo v obřadní síni v Kuklenách 3. května t.r. odpoledne.

Vítání občánků
   …

Zahrádkáři
   …

Akce Z – plnění
   V dubnu 1968 pracuje se brigádnickou výpomocí občanů na výdlažbě chodníků, výbojkovém osvětlení a na úpravě hřbitova. Od počátku roku odpracováno na závazek na 3000 brigádnických hodin. Začátkem května t.r. začato s úpravami chodníků v ulicích za vlečkou a velká brigáda mládeže i dospělých pracuje na úpravě zámeckého parku.

Svátek práce
   Veřejné oslav Svátku práce 1. května 1968 ve S. nebyly společné. Občané i mládež se veřejných oslav zúčastnili většinou v HK.

Den vítězství
   9. května 1968 vzpomenuto výročí Dne vítězství jako obvykle. Mládež měla zvláštní oslavu v kinu, kde m.j. promítnuty též vhodné filmy.

VKL – Pektin
   V řadě schůzí rady MNV i pléna na jaře i v létě 1968 rozvířeno opět jednání o přípravě závodu na výrobu pektinu ve S. … bylo velmi významné, podložené konkrétními údaji, později přeneseno i na ministerstvo zemědělství a výživy, oborový podnik, na podnikové ředitelství VKL Nové Město n. Met., ale jako dosud vždy zůstalo zatím nedořešeno.

Převedení domu č. 102
   17. Května 1968 schváleno převedení domu čp. 102 z majetku Domovní správy do vlastnictví původních majitelů Marie L., L. P. a Z. S.

Vlečka ZnZn
   20. května se uskutečnilo na MNV S. řízení ve věci veřejnoprávního jednání k projektu vlečky ZnZn HK ve S. Prováděcí projekt vypracovaly Stavby silnic a železnic Praha. Schváleno ve schůzi Rady MNV S. 31.5.1968.

Návštěva rodáků z Prahy
   V sobotu 25. a v neděli 26. května 1968 navštívili smiřičtí krajané z Prahy své rodné město. V sobotu přijeli hromadně osobními auty na MNV, kde bylo slavnostní přivítání v zasedací síni členem rady MNV Josefem Liškou. Večer se rozpředla v sále ZK velmi družná a srdečná zábava mezi hosty a domácími usedlíky.
   V neděli si hosté prohlédli školu, kterou dříve navštěvovali. Při její prohlídce porovnávali stav školy s dobou dřívější. Velmi kladně hosté hodnotili vybavení a estetickou úpravu školy. Navštívili a podrobně si prohlédli novou budovu předškolního zařízení jesle a mateřskou školu, vznikající moderně upravenou čtvrť města Kršovku, byli i v zámku a v zámecké kapli. Odpoledne si na autech zajeli také do Smržova a na Chlomek, čímž si připomněli i krásné chvíle svého radostného mládí.
   Zájezd se velmi vydařil a účastníci ještě rádi na něj budou vzpomínat. Po stránce organizační jej velmi pečlivě připravil předseda sdružení smiřických rodáků Jaroslav Litomiský se svými spolupracovníky.

Tragedie v lahvičce
   25. května 1968 ve 14. hodin odpoledne nastal výbuch neznámé třaskaviny ve S. v prostoru koupaliště na levém břehu Labe. Bylo při něm vážně zraněno 5 mladistvých: žák místní ZDŠ M.K. a V.B. z 9 třídy, mladiství P.K. a J.F. a jedna dívka učnice z místní drůbežářské školy. Všichni zranění byli převezeni do nemocnice. Příčinu tragédie „Na Plivátkách“ vyšetřovala VB. Přesná receptura výbušniny zjištěna nebyla, ale smutný případ způsobila mladistvá nerozvážnost a neopatrnost. Tato tragédie velmi zapůsobila a silně otřásla nejen učiteli a rodiči, ale i všemi žáky školy. O celém tomto případu napsala i Pochodeň z konce října 1968 ve článku red. Oldřicha Koutníka pod názvem „Tragédie v lahvičce“.

Mezinárodní den dětí
   ...

Návštěvy divadel - ZDŠ
   …

Sběr surovin a léčivých bylin
   …

Pamětní síň
   13. června 1968 za účasti 3 pracovníků krajského muzea v HK, předsedy kulturní a školské komise Josefa Řeháka, dosavadního místního muzejního pracovníka Karla Vorla a ekonoma MNV Vladimíra Zemka při společném jednání smluveny podmínky a konkrétní úkoly pro MNV i závazky pro pracovníky Krajského muzea v pomoci likvidace dosavadního muzea a zřízení nové pamětní síně.

70. let Sokola Smiřice
   16. června 1968 konala se ve společenském sále ZK Státního statku slavnostní členská schůze místní tělovýchovné jednoty k 70. výročí založení Sokola ve S. Slavnosti se zúčastnili četní hosté: MNV zastupovali předseda Václav Marel, místopředseda František Adamíra, tajemník Otakar Ježek a člen rady Jaroslav Duchoň, městskou organizaci KSČ Jiří Špryňar, okresní výbor ČSTV předseda Karel Komárek, … Hlavní projev přednesl přední místní tělovýchovný pracovník Ladislav Černý, který ve své zpravě shrnul podrobně život TJ od prvopočátků (TJ Sokol ve S. byla založena 12. června 1898) až do současné doby. Po pozdravných projevech přítomných hostí odevzdal zástupce OV ČSTV Karel Komárek zasloužilým členů čestná uznání a medaile ...

Hudební přehlídka umělecké školy
   …

Kompostárna – likvidace
   Na 21. červen 1968 vypsal ONV v HK zvláštní jednání na MNV S. ve věci likvidace kompostárny ve S. (Přesný název podniku: „Společný družstevní podnik pro zúrodnění půdy a výstavbu zemědělských komunikací ve Smiřicích“ Hlavní agronom tohoto podniku: ing. Josef Široký, ředitel s. Šťastný). Podnik měl být likvidován již v minulém roce, ale k uskutečnění nedošlo.

Výstava P. Brandla v Praze
   … Po výstavě byl opět smiřický obraz vrácen na původní místo.

Drůbežářská škola – přemístění
   V létě 1968 byla drůbežářská škola včetně internátu ze smiřického provizoria přemístěna natrvalo do Černožic n. L:

Josef Hájek – členem rady
   Od 1.7.1968 se schválením rady a pléna MNV je členem rady MNV předseda komise pro výstavbu stavitel Josef Hájek, místo dosavadního člena rady Vladimíra Špačka.

Dům čp. 111 – převedení správy
   Podle rozhodnutí rady MNV z 12. července 1968 byl dům čp. 111 v Mlýnské ulici převeden z majetku MNV do operativní správy Domovní správy S. k přestavbě na bytové jednotky s platností od 1.11.1968.

Akční program
   V červenci 1968 akční program na léta 1968 – 69 a dále 1970 – 73 byl upřesněn na schůzi ONV v HK za účasti orgánů okresu. Je potěšitelné, že kanalizace v ulicích Jiráskově, Palackého a Ed. Karla je plánována do r. 1970 a na rok 1971 rekonstrukce Palackého ulice …

Obvodní oddělení VB, žádost o zřízení
   V téže době rada MNV uplatňuje požadavek na vnitřní odbor ONV, okresní oddělení VB a obvodní oddělení VB o zřízení obvodního oddělení ve S., protože dosavadní stav je naprosto nevyhovující pro S. a okolí a v důsledku plánované výstavby sila, kravína, kanalizace, Pektinky a nových bytových jednotek možno očekávat ještě 6 dalších národních výborů z okolí, které požadují totéž. Příznivá odpověď z ministerstva sdělena v radě 20.9.1968 a byla předána na ONV v HK.

Jednání v Čierné nad Tisou a Bratislavě
   29. července 1968 zahájeny byly v Čierné nad Tisou čtyřdenní rozhovory …
   Zprávy o jednáních na těchto velmi důležitých politických schůzích byly sdělovány prostřednictvím televize, rozhlasu i tiskem příliš stroze, úředně suše, ačkoliv naši občané by velmi rádi se dovídali pravidelně všecky podrobnosti z vnitropolitického, vnitrostranického i zahraničního politického života. Nedostatky v pravidelném a spolehlivě správném informování občanstva vedlo pak k honbě za různými informacemi z kterýchkoliv pramenů, jež hraničily i se smyšlenými a senzačními zprávami, pomluvami, které způsobily v řadách našich občanů zmatky. Ty se zvětšovaly i vlivem poslechu neseriózních zpráv v rozhlasu domácím i cizím, v četných novinách a samozřejmě i v „šuškandě“ mezi lidmi. Odběr tisku v roce 1968 stále stoupal, zájem o politické dění rovněž, ale spolehlivých zpráv ze strany ÚV KSČ bylo velmi málo. Tím větší překvapení mezi občany způsobily události z21. srpna 1968.

Vstup armád 5. států VS na území ČSSR
   Ve středu 21. srpna 1968 v časných ranních hodinách slyšeli jsme v rozhlasu překvapující úřední zprávu, začínající slovy: Včera dne 20. srpna 1968 kolen 23. hodiny překročila vojska SSSR, Polska, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice ČSSR. Zpráva končila výzvou: Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany republiky zachovat klid a neklást odpor postupujícím jednotkám.

Reakce občanů
   Naši občané v těchto vzrušených chvílích zachovali naprostý klid a rozvahu a nikde ve městě nebyl porušen pořádek. Někteří jednotlivci sice podlehli počátečnímu zmatku a panice a snažili se zásobit své domácnosti potravinami ve větším množství, ale naprostá většina obyvatel i v otázce zásobování zůstala klidnější a rozvážnější, takže ani v tomto směru nebylo významnějších poruch a závad.

Fond republiky
   Na Fond republiky uvolněna byla radou MNV (9.8.1968) MNV částka Kčs 10 000,- z Fondu rozvoje a reserv, která byla uspořena při plnění plánované akce Z v roce 1968.

Kanalizace
   V srpnu 1968 byla na MNV S. jednání za účelem realizace kanalizace v roce 1969 …

Autobusová čekárna
   Koncem srpna a začátkem září 1968 v prostoru dřívější, nyní již zastaralé a z provozu již delší dobu vyřazené trafostanice v Zemanově ulici byla brigádnicky zbudována autobusová čekárna. K ní připojena byla i prodejna tabáku (Čekárna původně nebyla v plánu).

Komise lidové kontroly
   Od 1. září 1968 podle rozhodnutí pléna MNV zrušena byla KLK a její působnost přenesena na ostatní komise MNV.

Zahájení školního roku 1968-69
   Školní rok 1968-69 na místních školách zahájen byl školní slavností před hlavní školní budovou ZDŠ 2. září 1968 …
   Stav žactva na ZDŠ ke dni 2. září 1968
   na I. stupni je 8 tříd s 215 žáky
   na II. stupni je 12. tříd s 365 žáky
   ZDŠ má celkem 20 tříd s 580 žáky
   Zvláštní škola ,á 2 třídy s 22 žáky
   Do mateřské školy ve S. na doplnění kapacity dojíždí denně do S. 8 dětí a do dětských jeslí ve S. 7 dětí z Černožic (celkem 15 dětí).
   … Na ZDŠ se hlásí k pionýrské skupině 160 pionýrů.

Požár
   2. září 1968 odpoledne vznikl požár slámy u Zderaze za vodárnou.

Vodovod
   V týdnu od 16. září 1968 začato s výkopem pro vodovod v ulicích Žižkově, Nové a Příční. Práce velmi rychle postupovala. Prováděl ji OVAK z HK – středisko Třebechovice. MNV zajistil převoz přebytečné zeminy a povrchovou úpravu po výkopu. Tato akce je hodnocena v radě MNV 20. září 168 částkou Kčs 50 000,-.

Plnění závazku
   K témuž dni se jeví postup investičních prací a plnění závazku pro letošní rok takto:
   závazek v akci Z: hodnota díla 405 000 Kčs, brig. hodin 7000
   plnění hodnota díla 500 000 Kčs, brig. hodin 6 300
   Na úseku investičních prací a generálních oprav jsou provedeny opravy místních komunikací v hodnotě Kčs 200 000. Kromě autobusové čekárny postavena garáž pro dopravní prostředek MNV.

Český svaz žen
   24. září 1968 dosavadní Čsl. svaz žen rozdělen byl na Svaz žen českých a Svaz žen slovenských. Schůze se zúčastnila též s. Lichtenberková za OV ČSŽ z HK. Do místního výboru ČSŽ zvoleny: předsedkyní s. M. Jarchovská, místopředsedkyní D. Marelová, hospodářkou J. Kabuďová, zapisovatelkou J. Čertnerová, členkami rev. komise ss. J. Čeňková, R. Grygerová a A. Volejníková, do OV ČSŽ M. Tarantíková.

Pětidenní pracovní týden
   Od 1. října 1968 zaváděn byl na většině pracovišť, kde jsou k tomu vhodné podmínky, pětidenní pracovní týden, takže pracující mají (většinou) všecky soboty volné. Na školách byl zaveden pětidenní pracovní týden již od počátku školního roku 1968 - 69

Koupě domů
   Na schůzi rady MNV schváleno zakoupení domů čp. 151 a 184 od Marie B., roz. P. za odhadní cenu Kčs 37 128,86, které jsou určeny k demolici a na místě jich má být vícepodlažní výstavba. V současné době má být těchto objektů, částečně upravených, použito k přechodnému ubytování občanů z objektů, určených k okamžité demolici. Takových objektů je ve S. v této době značný počet např.
   čp. 15 bývalý hostinec u Jonešů
   čp. 111 bývalý městský chudobinec a muzeum
   čp. 20 bývalá stará kovárna Na obci
   čp. 77 majitelka J. K.

Taneční zábava
   …

Muzejní sbírky
   16. října 1968 sešla se 15 členná pracovní komise a za přítomnosti muzejního pracovníka Karla Vorla provedla vytřídění sbírek pro budoucí pamětní síň. Muselo být jednáno urychleně, protože v nejbližších dnech nato se začalo s úpravou celé budovy čp. 111, v jejíchž místnostech (byla to přízemní budova) dosud sbírky muzejní byly umístěny. V této budově podle plánů má být zřízeno 12 bytových jednotek.

Oprava zámku
   Prostřednictvím ONV byla pro MNV S. pro rok 1968 přidělena 18.10.1968 částka Kčs 180 000 na opravu zámecké věže kaple v souvislosti se současně prováděnou rekonstrukcí celého zámku. Dosavadní práce na obnově zámku si vyžádaly již nákladu ve výši 1 000 000 Kčs a nejsou dosud ukončeny.

Juraj Dunda Chráněné stromy
   …. vykáceny 2 stromy u budovy zámku

50. výročí vzniku ČSSR
   …

Akční program
   Na této schůzi schválen byl akční program MNV na léta 1969 – 70 …

Pamětní plakety
   U příležitosti letošního 50. výročí vzniku ČSSR byla Ústředním výborem Národní fronty udělena pamětní plaketa občanům, kteří si ji zasloužili za svou dlouholetou veřejnou práci a za jejich činnost v boji proti okupantům 1939 – 45.
   Pamětní plakety obdrželi tito občané ze S.:
   Jan Černý, důchodce, za veřejnou práci
   Josef Kutil, důchodce za veřejnou práci
   František Polák, důchodce, za veřejnou práci
   Karel Vorel, důchodce, za veřejnou práci
   mjr Michal Gosťa, důstojník ČsLA, za činnost v zahraniční armádě
   Juraj Dunda, dělník, za činnost v odboji
   Magda Rezková, důchodkyně, za činnost v odboji

Zákon o čsl. federaci
   27. října 1968 usneslo se Národní shromáždění na ústavním zákoně o federativním uspořádání našeho státu. Tento zákon byl slavnostně podepsán 30. října 1968 též na Bratislavském hradě.

Místní výbor NF
   V říjnu 1968 byl ve S. ustaven místní výbor Národní fronty. Jeho předsedou byl 11.10.1968 zvolen s. Karel Kutil, tajemníkem předseda MNV s. Václav Marel.

Bytový fond
   Rada MNV v říjnové schůzi (16.10.1968) jednala m.j. i o rozšíření bytového fondu města. nejbližší době se počítá s výstavbou 24 bytových jednotek. Konkrétně byly prověřeny okolnosti ohledně uvolnění dvou domků, stojících na místě staveniště. Rada MNV schválila též požadavek Domovní správy o přidělení 500 000 Kčs z prostředků ONV na adaptaci domu čp. 111, kde bude dalších 12 bytů. MNV uhradí ze svých prostředků projektovou dokumentaci a Domovní správa věnuje na tuto akci 300 000 Kčs.

Odvody branců
   V říjnu (25.) 1968 dostavilo se 25 smiřických branců k vojenskému odvodu v HK (ročník 1950).

Stromy republiky
   31. října 1968 děti z mateřské školy spolu se svými učitelkami v akci výsadby Stromů republiky u příležitosti 50. výročí vzniku ČSSR zasadily 2 lípy: jednu u budovy mateřské školy a jednu u budovy jeslí.

Pohotovostní služba
   Od 1. listopadu 1968 zajišťuje pohotovostní službu za dne OÚNZ HK, v době noční OÚNZ Jaroměř.

Zlatá svatba manželů Kutilových aj.
   …

Výjezdní zasedání rady MNV
   ...

Koncert pro ZDŠ
   …

Podzimní sběr hmot
   …

Fond republiky
   Na Fond republiky odesláno bylo ze školy ZDŠ od žactva celkem Kčs 2714, od učitelského sboru Kčs 1161,-, úhrnem Kčs 3 875,-.

Uzavření prodejny knihy n.p.
   V roce 1968 po delších jednáních a úvahách uzavřena byla místní prodejna n.p. Kniha. Byla ztrátová. Náhradní prodej knih je umožněn v Lidové knihovně ve S. Dosavadní místnosti, užívané prodejnou (Knihou), přiděleny pro vybudování nové prodejny Oděvů.

Výstavba – přípravy
   Již na konci roku 1968 zahájily Pozemní stavby HK přípravné práce pro výstavbu 24 bytových jednotek naproti škole ZDŠ a proběhlo výběrové řízení pro dalších 12 byt. jednotek v Palackého třídě. Také Okresní stavební podnik za pomocí brigádníků – žadatelů a byty zahájil práce na opravě domu čp. 111 v Mlýnské ulici.

Plnění závazku
   …

Cukrovarská kampaň – prodloužení
   Po mnoha letech, v nichž v této roční době kotle cukrovarů již vyhasly, se letos v prosinci 1968 z cukrovarnických komínů ještě kouří, na skládkách zbývá na 800 000 q řepy. Kampaň bude končit kolem 18. ledna 1969. …

Nádraží ČSD
   V průběhu několika posledních let se železniční stanice S. značně změnila. V roce 1963 bylo přebudováno zabezpečovací zařízení. Stará mechanická návěstidla byla nahrazena novými světelnými rychlostními návěstidly, která značně zvýšila propustnost vlaků. V roce 1967 zbudováno v naší stanici nové moderní zabezpečovací zařízení se světovými parametry tzv. reléový poloautoblok, který zamezuje výpravu dvou vlaků proti sobě. V roce 1968 zřízeno kompletní osvětlení stanice nákladem 1 200 000 Kčs. Už zcela z naši stanice vymizel petrolej, kterého se používalo k osvětlení výhybek. Výhybky byly nyní instalovány na elektrické osvětlení.

Vánoční besídka
   … ve školce

Kluziště
   Na hřišti u školy ZDŠ zřízeno bylo i v letošním zimním období bezpečné kluziště …

Zájezdy autobusem
   …

Kino, Lidová knihovna, Loutková scéna
   …
   Zúčastnila se (LS) též celostátní soutěže STMP a po úspěšném představení v krajském kole ve Svitavách postoupila i do finále na Loutkářské Chrudimi, kde předvedla soutěžní hru 6.7.1968.

Přehled hospodaření MNV S. k 31. prosinci 1968
   ….
   Příjmy:...
   Vstupné kino Kčs 104 824,-
   Hřbitov Kčs 5 668,-
   ...
   Celkem příjmy Kčs 1 825 210,86
   Výdaje:...
   Kino Kčs 84 151,15
   Hřbitov Kčs 13 333,55
   ...
   Celkem výdaje Kčs 1 526 099,07

Rozhlas, televize, Důchody
   Ke dni 31. prosince 1968 byl v obvodu pošt. úřadu S. přihlášeno 1417 rozhlasových koncesí a 1037 televizorů. Počet důchodců v celém obvodu činil 1022 a jejich celková výše důchodů měsíčně Kčs 619 157,-.
   Celkový počet důchodců v samotných S. ke dni 31. prosince 1968 činil 565 a měsíčně pobírají vcelku cca 400 000 Kčs důchodu, tj. měsíční průměr kol Kčs 700,-.

Počasí
   Počasí v druhé polovině roku 1968 bylo střídavé, nestálé. V první polovině července velké horko, slunečno, ale později většinou zamračeno a deštivo. Toto nepříznivé počasí potrvalo i v srpnu a v září, značně ztěžovalo sklizňové práce. Teprve podzim přinesl zlepšení.
   Protože na jaře ovocné stromy dobře odkvetly, byla i nebývalá úroda třešní, ringlí, jablek, hrušek, švestek apod. Pouze ořechů bylo v naší oblasti málo. Ovoce bylo na stromech tolik, že stromy byly přetíženy, kazilo se, hodně padalo nedozrálé a nezdravé. O jablka nikdo ani nestál, rovněž ne o hrušky, ačkoliv byly laciné a leckde byly nabízeny i k očesání zdarma. Ani konzervárny nestačily ovoce zpracovat. (Z raných plodů se urodilo hodně jahod.)

Velkovýkrmna
   … Závod včetně všech hospodářství na okresech HK, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov obhospodařoval celkem (stav k 1.1.1968) 8 041,68 ha zemědělské půdy, z toho 6 173,12 orné půdy. ...

Hektarové výnosy, Výroba mléka, Přírůstky, Socialistická soutěž
   …

Vyznamenání
   Přehled druhů a počtu vyznamenání, která byla závodu dříve Státnímu statku do konce roku 1968 propůjčeny nebo uděleny za výsledky hospodářství a v socialistické soutěži: …

Průměr mzdy
   Za závod bylo dosaženo u průměrného počtu 1891 pracovníků měsíční mzdy 1656 Kčs. ...

Politicko-odborné školení
   ...

Večerní polit. škola KSČ
   …

Český svaz žen - kurs studené kuchyně
   …

Český svaz mládeže
   Místní skupina ČSM za součinnosti ZK místního statku uspořádala v r. 1968 celkem přes 30 tanečních zábav (kromě již zmíněného maškarního plesu mladých v únoru a „Štěpánské“ v prosinci byly to vesměs tzv. odpolední čaje za průměrné účasti 40 – 50 mládeže z místa i okolí).

Pionýrská skupina na ZDŠ
   …

Vlastivěda Královéhradecka - kniha
   … Stať o Smiřicích je uvedena v této knize na str. 425 – 429.