Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1969

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1968       Rok 1970Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     S. = Smiřice, HK = Hradec Králové

Rok 1969Občanské výbory – zrušení
   Na základě rady MNV z 6.12.1968 ruší se s platností od 1. ledna 1969 dosavadní Občanské výbory a jejich úkoly se přenášejí na poslance MNV. K témuž datu se ruší dosavadní komise průmyslová a plánovací a slučují se s komisí průmyslovou: pro obchod a služby, komise finanční s plánovací s označením: komise pro plán a rozpočet.

Místní lidový soud - zrušení
   Dnem 1. ledna 1969 se podle usnesení pléna MNV z 13.12.1968 ruší Místní lidový soud. Důvody tohoto rozhodnutí: končí funkční období členů MLS, za 7 let činnosti – působnosti MLS nebyla plná vytíženost členů ani jednotlivců, v některém roce byly řešeny pouze 2 případy.

Poslankyně St. Kolmanová – rezignace
   Poslankyně Stanislava Kolmanová se dnem 1.1.1969 odstěhovala do Dvora Králové n./L. a vzdala se poslaneckého mandátu. Její resignace byla plénem MNV 13.12.1968 přijata a za její dobrou práci í bylo poděkováno. Její volební obvod č. 11 na zbývající část voleb. období přebírají poslanci obvodu č. 10 a 12 ss. D. Hájková a F. Jíreš.

Počet důchodců
   V současné době – v lednu 1969 - je ve S. celkem 565 důchodců, kterým se vyplácí měsíčně důchod ve výši cca Kčs 400 000,-, tj. v průměru kol Kčs 700.

MV KSČ – změna výstavby
   Lednové zasedání 28.1.1969 předsednictva okresního výboru KSČ projednalo m.j. též návrhy na další nové členy strany a změny výstavby MV KSČ Smiřice.

Drobné živnosti
   V roce 1969 povoleny byly radou MNV S. živnosti:
   Černilovský Josef – čalounictví
   Gregor Jan – krejčovské služby
   Kocián Václav – zednictví
   Kozová Zdeňka – dámské krejčovství
   Kudr Stanislav – pokrývačství
   Rol Jiří – zednictví
   Voňková Helena – dámské Krejčovství

Akce Z
   …

Stavební práce
   V roce 1969 se pracuje na těchto stavbách
   1) na úpravě zámku a zámecké kaple, zvláště věže
   2) na přestavbě domu čp. 111 v Mlýnské ulici
   3) na bouračce býv. hostince u Jonšů čp. 15 v Palackého třídě
   4 nahoře na stavbách nad mechanizačními dílnami nad hřbitovem, úpravy bývalé cihelny. Tam bez řádného povolení zřízená kompostárna způsobila zkažení vody ve studnách na Pácaltově kopci nad nádražím.
   5) Velmi pokročila stavba sila u Zderaze a silnice ke Zderazi i s výstavbou vlečky od nádraží k výkrmně prasat.
   6) Také se velmi usilovně pracuje na výstavbě 24 bytových jednotek v prostoru budoucího centra v Jiráskově třídě naproti škole ZDŠ ajv.
   Na této výstavbě byt. jednotek se podílejí též Komunální služby HK částkou Kčs 1 300 000. Rozpočet na stavební část činí Kčs 947 000, vlastní vybavení nových provozoven (holičství, kadeřnictví, pedikůra, květinová síň, mandl a sběrna prádla) zajišťují KS částkou Kčs 350 000.

Plesové období
   …

21. výročí Vítězného února
   …

Krádež v samoobsluze
   V noci z 20. na 21. února 1969 vloupal se 3x již trestaný V.B. z Hoříněvsi do místní samoobsluhy v Palackého třídě a odcizil tu peníze i různé zboží. Do obchodu vnikl střechou. Zmíněný V.B. provedl již předtím krádež také v místní trafice a hostinci.

Lyžařský zájezd žáků ZDŠ
   ...

Zahrádkáři – činnost v r. 1969
   … Na dvoudenní výstavě ovoce ve dnech 15.-16. listopadu pochlubilo se 33 vystavovatelů – pěstitelů 34 odrůdami jablek, 9 odrůdami hrušek a několika zajímavými druhy zeleniny. Přehledně se touto výstavou ukázalo, jaké druhy ovoce se ve S. pěstují. Návštěva pořadatele neuspokojila: přišlo se podívat pouze 93 zájemců a při prodloužené výstavě o další 1 den 46 žáků ze 2 tříd.
   K 31. prosinci 1969 čítala místní pobočka zahrádkářů 162 členů, kteří obdělávají 17,5 ha půdy. Pro své příslušníky obstarala pobočka: 1 vagón rašeliny (165 q), 650 kg sadbových raných brambor, pro podzimní výsadbu 120 ovocných stromků ze školky Zboží.
   Předsedou pobočky v r. 1969 byl Jiří Hampl. Ze členů pobočky zemřel v roce 1969 m.j. též zasloužilý člen spoluzakladatel a dlouholetý obětavý a oblíbený funkcionář Josef Hlava ze Smiřic.

MDŽ
   … Pro epidemii příušnic a jiných nemocí nemohly místní mateřská škola dětské jesle uspořádat zvláštní oslavu MDŽ ve větším rozsahu.

Vítání občánků
   …

Nejstarší občané
   …

Den učitelů
   …

Al. Dubrovský - resignace
   Poslanec NMV Alexej Dubrovský přesídlil do HK a dnem 1. dubna 1969 se vzdal své funkce. Poslanecké úkoly v jeho obvodě čís. 27 do nových voleb bude zajišťovat poslanec Josef Svatoň z obvodu číslo 28.

Soutěž STM
   …

Čestné uznání Rady ONV
   Za dobré plnění úkolů a závazku v akci Z v roce 1968 byla usnesením rady ONV v HK udělena MNV S. finanční odměna ve výši Kčs 25 000. Čestné uznání Rady ONV spolu s peněžitou odměnou odevzdal člen rady ONV s. Kulda z HK ve schůzi rady MNV dne 4. dubna 1969.

Kraj. přehlídka beatových skupin
   Ve dne 11. – 13. dubna 1969 pořádala okresní rada Juveny v HK a základní kolektiv Juveny ve S. v sále ZKD ve S. krajskou přehlídku beatových skupin, jíž se mohly zúčastnit kterékoliv amatérské skupiny. Na přehlídce byla zajištěna odborná porota, pro vítěze peněžité odměny Kčs 1500,-, Kčs 1000 a Kčs 500.
   První místo obsadila skupina The Fantom z Pardubic, druhé místo The Veterans z HK, na III. místě The Beatween rovněž z HK. Značný zájem vzbudila i beatová skupina z Březiny u Svitav. Soutěže se dále zúčastnily The Spirits z České Skalice, The Specters ze Smiřic a Strings Vlach z Pouchova.

Pionýrská organizace
   Před 20 lety – 24. dubna 1949 – na slučovací konferenci ČSM byla založena pionýrská organizace ČSM. V současné době vede pionýrskou skupinu ve S. Svatava Šimůnková. Pionýři pracují zčásti v oddílech zájmových a zčásti v oddílech všeobecného zaměření. Vedoucími oddílů jsou převážně učitelky místní ZDŠ.

Pamětní desky
   Rada MNV schválila návrh na zakoupení pamětní desky Josefu Zemanovi, který se významně zasloužil o rozvoj zvláštního školství. Jednala také o přípravách pamětní desky všem smiřickým občanům, kteří položili život za svobodu vlasti jako účastníci odboje nebo v nacistických vezeních.

Dřevotvar
   Na jaře 1969 uchází se výrobní družstvo Dřevotvar o výstavbu nových výrobních hal ve S. MNV souhlasí. Další jednání bude vedeno na ONV.

Bytová výstavba – porada MNV a KIÚ
   V dubnu 1969 (4.4.) se konala na MNV S. porada zástupců Krajského investorského ústavu v HK a MNV S., jejímž předmětem jednání bylo zajištění územně technické přípravy pro bytovou výstavbu ve S. po roce 1970. Podrobný zápis o jednání je uschován v archivu MNV. Z důvodů stanoviska MNV S. o nutnosti nové bytové výstavby zde zaznamenáváme.
   Ve S. je v současné době celkem 474 domů s 842 bytovými jednotkami. Z tohoto počtu bylo vybudováno do r. 1899 celkem 258 domů, od r. 1899 do r. 1945: 162 domů a od r. 1945 do dnešního dne 54 domů, většinou rodinných domků.
  Výstavba dodavatelským způsobem pro vlastní využití státního orgánu byla provedena naposledy v r. 1934. V podnikové výstavbě bylo postaveno v r. 1949 při realizaci Velkovýkrmny Gigant 32 bytových jednotek pro zaměstnance tohoto závodu, 8 byt. jednotek pro vojenskou správu Račice nad Trotinou a 8 byt. jednotek pro Zemědělský stavební závod a Správu meliorací. Žádná jiná podniková nebo komunální výstavba nebyla od r. 1945 v místě provedena.
   Z celkového počtu 474 domů je pouze po Palackého tj. hlavní ulici 25 domů určených směrným územním plánem k okamžité demolici, vzhledem k tomu, že jejich stáří je více než 100 let a jejich stav zcela nevyhovující. Dalších 40 domů rovněž na hlavní ulici nemá dle SÚP a zpracované studie býti upravováno – je určeno na dožití. ¨Z úhrnného počtu 474 domů je 20 % bytů o 1 místnosti, 46,5 % o 2 místnostech a zbylých o 3 a více místnostech. 8 % bytů z celkového stavu je bez základního vybavení, tj. bez napojení na vodovod a kanalizaci. Téměř polovina všech bytů v místě nemá základní hygienické vybavení, tj. WC a koupelnu.
   Celkový počet žadatelů o přidělení bytu byl u MNV k 1. lednu 1969 80 žadatelů. Vzhledem k stavu bytového fondu byla většina žádajících upozorněna, že není možné jejich žádost do 5 let kladně vyřídit a v evidenci bylo ponecháno pouze 30 žadatelů, kteří podle zákona 41/64 Sb. splňují nejnutnější podmínky pro zařazení do seznamu. Pokud nebude provedena bytová výstavba, je nebezpečí nejen úbytku obyvatel, el i nezabezpečení základních služeb a prodejen včetně úseku školství a zdravotnictví. V místě je vybudováno nové předškolní zařízení pro 125 dětí, které je schopno zabezpečit předškolní výchovu pro plánovaný nárůst obyvatel v důsledku výstavby.
   MNV S. uplatnil u rady ONV HK v návrhu kompletního rozvoje do roku 1980 jako hlavní požadavek bytovou výstavbu a s tím související veškerou občanskou vybavenost. Rada ONV ve svém zasedání dne 3. dubna 1969 schválila tento návrh s tím, že bude promítnut do okresního plánu V. a VI. 5 LP.

Dr. Gustav Husák generálním tajemníkem KSČ
   …

Brandlova výstava v Praze
   …

Juvena – taneční zábavy
   Základní kolektiv Juveny organizoval ve S. v místnosti ZKD na jaře 1969 formou tanečních čajů podobné večery pro mladé každou sobotu. Účinkovala při nich hudební skupina Specters 67 ze Smiřic.

Svátek práce
   V předvečer Svátku práce shromáždila se smiřická mládež a občanstvo na malém stadiónu, kde za podvečerního soumraku zapálena byla Vatra míru. V sále ZKD uspořádána Májová veselice. V den 1. května se ve S. samostatná veřejná oslava nekonala a občané se zúčastnili prvomájových oslav v HK aj.

Květnové oslavy
   Květnové oslav osvobození naši vlasti Rudou armádou zahájeny byly ve S. 8. května 1969 v odpoledních hodinách položením vzpomínkových věnečků k pamětní desce Anežky Malé, Josefa Pavlisty a na hrob Antonína Seligra. V podvečer téhož dne konala se pamětní vzpomínka Svazu protifašistických bojovníků u desky Anežky Malé za početné účasti občanstva, mládeže i hostí.
   Vzpomínku na Anežku Malou proslovil bývalý redaktor Pochodně Petr Pech z HK. Večer v 19 hodin za zvuků Pochodu padlých revolucionářů položen byl u Památníku osvobození společný vzpomínkový věnec za Místní výbor Národní fronty. Tuto pietní vzpomínku obohatili členové OO VB Předměřice n./L. odpálením několika dělbuchů a dýmových raket. ...

Dlouholetý plán rozvoje 1970 – 80
   …

Kompostárna – likvidace
   Po dlouholetém jednání a čekání konečně došlo k rozhodnutí o likvidaci kompostárny, jejíž vinou je v okolí ve všech studních nepouživatelná voda.

Příspěvek ONV
   V radě MNV 16. května 1969 vzato na vědomí, že ONV v HK při rozdělování prostředků na technickou vybavenost určil pro MNV S. částku Kčs 140 000 na svépomocné a dodavatelské akce na úseku kanalizace, komunikací a chodníků. Z této částky se uhradí kanalizace Hradecké ulice k sídlišti, nákup obrubníků, štěrkového materiálu a dlaždic pro zřizování komunikací a chodníků v nových i stávajících ulicích.

Divadelní představení pro ZDŠ – zájezd do HK
   …

MDD – školní oslavy a výlety
   …

Kompostárna – pokuta
   Na základě stížnosti občanů, bydlících v prostoru Lednice a na Pácaltově kopci (Hankova ulice) na znečištění vody ve studních i na povrchu ONV – odbor VLHZ HK rozhodnutím ze dne 4. června 1969 stanovil a udělil Sdruženému družstevnímu podniku pro zúrodnění půdy ve S. pokutu ve výši Kčs 100 000 za znečištění povrchové i spodní vody. Rada MNV žádá Hyg.-epidemickou službu o prošetření celého případu a o pomoc při zajištění náhradních vodních zdrojů pro občany na tomto úseku města (Likvidace kompostárny měla být provedena již v roce loňském a je stále zdržována – viz. dřívější zápisy o této záležitosti.)

Oprava věže
   Při generální opravě věže zámecké kaple ve S. byla ve věžní báni nalezena plechová schránka z r. 1835, která byla otevřena 5. června 1969. Jejímu otevření přítomni byli za MNV ss. Adamíra František, Ježek Otakar, Zemek Vladimír, Hájek Josef a Vorel Karel, dále přítomni: ss. npor. Trousil Václav, Bureš Ladislav, Uhlíř Jaroslav, Babš Josef, Kořán Jar., Archléb Jaroslav, Čuhanič Jiří, Dubiša Zdeněk (pracovníci na opravě věže). Plechové pouzdro bylo obaleno v plátně, zavázáno a zalito bednářskou smolou. O otevření pouzdra byl učiněn 5. června 1969 zápis, svědčící o tom, že vložené předměty byly přítomnými zhlédnuty, překontrolovány a zjištěny v naprostém pořádku. Podrobnější zápisy viz ke dni 4. září 1969.

Dům čp. 98 vrácení původním majitelům
   Rada MNV S. dne 6. června 1969 nemá námitky proti vrácení domu čp. 98 původním majitelům, tj. manželům B., kteří o to žádají ve smyslu vl. nař. 15/59 Sb.

ZDŠ -. stav na konci škol. roku
   V téže schůzi rady vzato na vědomí, že z místní školy ZDŠ vychází koncem školního roku 1968 – 1969 95 dětí. Do škol vyššího stupně se přihlásilo celkem 30 dětí, přijímací zkoušky s úspěchem vykonalo 22 dětí. Do povolání a učeních oborů odchází 71 žák a 2 žáci žádají o prodloužení školní docházky.
   Na škole ZDŠ v současné době je 31 učitelů, z toho 8 mužů a 23 žen. Do S. dojíždí 16 učitelů. V hlavní budově školy ZDŠ se nově zabudovávají nová okna (na západní straně).

J. Smrkovský ve Smiřicích
   V sobotu 7. června 1969 odpoledne přijel do S. na soukromou návštěvu bývalý předseda NS Josef Smrkovský. Při společné besedě v kulturní místnosti 2. poschodí zámku, které se zúčastnili zástupci zdejšího státního statku, MNV, místních závodů a organizací, občanů a hostí hovořil Josef Smrkovský hlavně o vzniku smiřického Gigantu v r. 1949 a o jednáních, která mu předcházela (řešení problému nedostatku masa v době po 2. svět. válce, hledání zkušeností, průzkumu v cizině, vznik myšlenky výstavby velkovýkrmny ve S., její realizace, potíže s tím spojené, počáteční výsledky atd.). Následující diskusi zodpověděl několik dotazů ze řad přítomných účastníků. Po skončení této neoficielní besedy odjel J. Smrkovský mimo S.

Kapelník František Čertner – úmrtí
   11. června 1969 zemřel v 77 letech bývalý kapelník dechové hudby ZKD (dřívější městské hudby). František Čertner, holič. Početná řada jeho žáků a členů po dlouhá léta (přes 40 let!) jím řízené řízené hudby vděčně vzpomíná jeho dobré povahy a trpělivé i svědomité práce jako svého učitele hudby.

Učitel Jan Netuka - úmrtí
   18. června 1969 po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku 66 let dlouholetý odborný učitel zdejší školy, na které působil přes 40 let, Jan Netuka. Byl obětavým, vzorným učitelem a vychovatelem, vždy čestný a důsledný ve své práci. Byl i rádcem svým spolupracovníkům, dovedl jim vždy poradit, řešit problémy, v každé situaci dovedl trpělivě povzbudit. Měl velký zájem o školu, o život v ní, účastnil se iniciativně zlepšování moderního prostředí školy, vybudoval školní dílnu. Aktivně se účastnil veřejného života (svého času byl i členem městské rady, vedl místní osvětovou komisi, činným členem různých komisí a organizací, v odborovém hnutí důvěrníkem ROH ajv.) Kronikář vzpomíná vděčně jeho milé spolupráce při obstarávání výzdoby a vazby pro všech 5 dosavadních dílů městské kroniky .
   Pohřeb žehem učitele Jana Netuky konal se v pardubickém krematoriu za veliké účasti učitelstva, občanstva, bývalých žáků i dalších smutečních hostí 25. června 1969. Za školu a její pracovníky rozloučil ses milým kolegou ředitel školy Jaroslav Novotný, za ROH, MNV, SRPŠ, další organizace, spolky a nesčetné přátele ředitel ZŠ František Mach.

Dům čp. 111 – přestavba
   Koncem roku 1968 byla zahájena přestavba domu čp. 111 – bývalý městský chudobinec v Mlýnské ulici. Dne 23. června 1969 při bouracích pracech v přízemní chodbě byla objevena kamenná schránka, ve které v plechovém pouzdře byly uloženy různé předměty. Pouzdro bylo otevřeno za přítomnosti zástupců MNV dne 23. června 1969. Přítomni byli: ss Adamíra František, Ježek Otakar, Špryňarová Marie, Šedivková Hana, Novák Adolf a Vorel Karel.
   Při otevření pouzdra byly vložené předměty zhlédnuty, překontrolovány a bylo zjištěno, že jsou v naprostém pořádku. Správnost shora uvedených údajů potvrdil přítomní podrobným zápisem. Podrobnosti bližší viz zápise ke dni 1. října 1970.

Nové Hradecko – soutěž
   …

Místní lidová knihovna
   Výňatek ze zprávy knihovnice s. M. Kubalové o stavu MLK ve S. ze dne 24. června 1969:
   Od počátku roku 1969 do konce května 1969 bylo vypůjčeno 5 256 knih, tj. o 633 více než ve stejném období roku loňského. ...
   V témž období navštívilo knihovnu 874 návštěvníků ze řad mládeže a 679 osob dospělých tj. o 54 čtenářů více než loni. Do knihovny zakoupeno knih za Kčs 2 300,-. ...
   Poznámka kronikáře: V listopadu 1969 došlo ke změně v osobě knihovnice. S. M. Kubalová přesídlila do Prachatic a novou knihovnicí ustanovena s. L. Ševčíková, manželka místního zubního lékaře.

Kronika - vyhodnocení
   …

Domovní správa, kanalizace, osvětlení
   Ze zprávy ve schůzi pléna MNV S. 4. července 1969:
   Domovní správa S. má t.č. ve správě 41 domů, v nichž má DS 185 bytových a 18 nebytových jednotek .
   Kanalizace v Hradecké ulici je již hotová. Kanalizaci v Jiráskově ulici provádějící podnik Ingstav HK odkládá zahájení prací.
   Pácaltův kopec a prostor pod nádražím byly osvětleny 30 výbojkovými svítidly. Další budou instalována v ulici Hradecké a v cestě ke Zderazi.

Čes. svaz žen – zájezd
   …

Taneční zábavy
   …

Mezipodnikový turnaj v kopané
   …

Kulturní kalendář
   Kulturní kalendář akcí MNV a společenských organizací je vydáván podobně jako v uplynulých letech i letos po celý rok 1969 v jednoduché a velmi stručné formě (jednoduchá skládačka), ale již se uvažuje o jeho nahrazení Smiřickým zpravodajem od r. 1970.

Oddací síň
   Pro oddací síň na MNV zakoupen byl v létě 1969 stereofonní gramofon.

ONV – příděl
   Na rozšíření oken na jižní a západní straně hlavní budovy ZDŠ přidělil ONV v HK v roce částku Kčs 50 000. . Práce s tím spojené skončeny koncem srpna 1969.

Soutěž „Poklady kolem nás“ týdeníku Nové Hradecko
   …

Ant. Valentová - vyznamenání
   V červenci 1969 byla za svou věrnou a obětavou práci, za pracovní zásluhy a postoj k povinnostem za celé období její činnosti vyznamenána Čestným odznakem ministerstva lesního a vodního hospodářství vedoucí jezná Antonie Valentová ze S. Na jezu na Labi ve S. prožila všechna léta od r. 1936, z toho 14 let jako vedoucí jezná (od smrti svého manžela). Spolupráce s ním dala jí takové znalosti i odvahy k namáhavé práci, že mohla jako jediná žena u podniku Povodí Labe pokračovat ve vedení jezu. Její život je s historií tohoto jezu spojen od jeho uvedení do provozu. Letos ve svých 71 letech odchází po celoživotní práci do zaslouženého důchodu. Vysokého vyznamenání si jistě Ant. Valentová plně zaslouží.

Smiřický jez
   Poznámka kronikáře: Připojuji při této příležitosti i stručný výpis z historie smiřického jezu na Labi:
   Plány na vodohospodářské úpravy Labe vznikly v roce 1901. Již tehdy byla zahrnuta do plánu realizace úpravy vodní cesty od Jaroměře do Mělníka. V roce 1905 se začalo s výstavbou dvou jezů v Mělníku a v Obříství, ale potom nastalo delší období stagnace, zejména vlivem první světové války.
   Dalších deset jezů, mezi nimi i jez u S., byly postaveny až v letech 1931 až 1938. Jez ve S. se stavěl v letech 1933 – 1933 a vodní spád byl využit postavením hydroelektrárny v roce 1952, kdy byla dána do provozu.
   Smiřický jez tvoří důležitý stabilizační stupeň i energetické využití. Jez má velký význam též pro průmysl a pro závlahy. Povodí Labe nad S. měří 1890 km2. Největšími přítoky v části nad Jaroměří jsou Úpa a Metuje. Toto území je bohaté na dešťové srážky, které činí v průměru 781 mm. Vzdutí hladiny nad jezem je přes 6 km dlouhé a ve vodní nádrži zachycuje 310 tisíc kubických metrů vody na ploše 241 hektarů.
   Mohutné jezové těleso bylo po dlouhá léta pozorovatelnou velkých vod, které vyžadovaly trvalou službu v manipulační věži. Smiřický jez, který má na horním toku dvě přehrady: Labskou a v Bílé Třemešné, je důležitým stupněm pro řízení průtoků vody v Labi.
   (Použito výpisu z článku F. Pižla „Třetinu století na stráži“ v Novém Hradecku z 30.7.1969.)

Domovní správa – změny
   Dosavadní vedoucí DS S. s Ladislav Groh pro nemoc odchází v létě 1969 do trvalého invalidního důchodu. Dočasným jeho zástupcem jmenován s. Josef Vymetálek. Účetní DS je Magda Tarantíková.

Plnění závazků
   Smiřičtí občané závazky, které pro letošní rok uzavřeli dobře plní. Mimo plán zřizují v létě 1969 z bývalého krámku vedle budovy spořitelny autobusovou čekárnu.

Jezdecký den ve S.
   V neděli 18. srpna 1969 konal se ve S. (na lukách u S.) I. jezdecký den, pořádaný Jezdeckým klubem mladých smiřické velkovýkrmny. V jednotlivých soutěžích se bojovalo o pěkné ceny, které věnovaly ředitelství podniku, ZV ROH a jednotlivá hospodářství. Závody měly pěkný průběh a rovněž slunečné počasí přispělo k tomu, že všichni diváci - a přišlo jich na 2500 - byli plně spokojeni. Závodů se zúčastnili závodníci z těchto míst: JZD Běchary, JZD Čistěves, JKM Čestice, JKM Dražkovice, JKM Voletiny, JKM Vrchlabí, JKM Smiřice, ČSSS Plačice, Velkovýkrmna Smiřice, hospodářství Holohlavy, Choustníkovo Hradiště a Zderaz.
   Podrobné výsledky dostihů v jednotlivých kategoriích tohoto pestrého a početně obeslaného závodu byly uveřejněny v Novém Hradecku číslo 34 z 20. srpna 1969 v článku _br- pod názvem Už koníček pádí

Rodinná tragedie
   K politováníhodnému činu došlo v rodině důchodce P ve S. (v srpnu 1969), kde manželka P. - rovněž důchodkyně, 69letá – svého manžela ve spánku zabila. Po svém činu byt uzamkla a odjela na 14 dní z místa bydliště na návštěvu k provdané dceři. Po svém návratu čin sama oznámila na Veřejné bezpečnosti. Byla vzata do vazby a zkoumám její duševní stav.

Požár
   Jiskra z lokomotivy způsobila požár na pozemku hospodářství státního statku Zderaz, kde u Trotiny začátkem srpna 1969 shořelo 80 akrů pšenice. Ve stejnou dobu rovněž u Trotiny na poli hospodářství stát. statku Holohlavy požárem bylo zničeno 23 akrů pěstěné pšenice. Podobně vzniklé požáry, kdy na polích obilí dozrává, velmi časté bývají u železničních tratí, kde dosud projíždějí ještě staré parní lokomotivy.

Stav škol k 1.9.1969
   Školní rok 1969 – 70 byl zahájen školní slavností před hlavní budovou ZDŠ 1. září 1969 … Škola byla pro nový rok čistě upravena, vybavena řadou nových oken a obohacena i novou šatnou, která byla zřízena podle návrhu odb. učitele Jana Netuky nákladem přes 40 000 Kčs, jejž uhradil ONV – odbor pro školství a kulturu v HK. Zřízením této šatny odstraněn dlouhotrvající nedostatek v hygienických zařízeních ve velké školní budově.

ZDŠ
   Stav žactva ke dni 1. září 1969 jeví se takto:
   na místní základní devítileté škole je t.č.:
   na I. stupni 7 tříd s 202 žáky (pouze jedna 1. třída)
   na II. stupni 12 tříd s 349 žáky
   Celkem 19 tříd s 551 žáky.
   Na ZDŠ vyučuje 29 učitelů, z toho 13 místních, ostatní do S. dojíždějí. Ředitelem školy je s. Jaroslav Novotný, zástupcem ředitele s. Josef Liška.

Zvláštní škola
   ZŠ ve S. má k témuž dni 2 třídy. Ředitelem ZŠ je s. František Mach, učitelkou Marie Müllerová. Kromě nich vyučuje na ZŠ též několik učitelů ZDŠ jako externí učitelé.

Předškolní zařízení
   V mateřské škole je k 1. září 1969 zapsáno 75 dětí místních, 12 dětí z Černožic a 2 děti ze Smržova, tj. celkem 89 dětí. takže kapacita MŠ (90 dětí) je téměř plně využita.
   Ředitelkou spojeného předškolního zařízení (mateřské školy a dětských jeslí) je s. Marie Jarchovská, zástupkyní s. Věra Kutilová. Na MŠ. jsou t.č. ustanoveny učitelky ss. Knittelová Alena, Nesvačilová Jaroslava, Pýchová Marie, Wildová Květa a Vondrková Ludmila, sestry: ss. Kuchtová Eva, Porubčanská Alena, Pourová B. a Radová Marie, kuchařky: vedoucí Lášková Ludmila, ss. Novotná Jarmila a Ferblová Anna, vedoucí zdravotnicí s. Novotná Ludmila, přadlena s. Hamáková Libuše, školník s. Marek Josef.
   …
   Při mateřské škole zřízeno bylo 21. září 1969 též Sdružení rodičů a přátel školy, jehož předsedou zvolen ing. Zb. Výravský, zástupcem Bohumil Lukášek.

Pionýři – výlet
   …

Uložení pouzdra s doklady v báni věže zámecké kaple
   4. září 1969 uzavřeno bylo pouzdro, které téhož dne umístěno bylo v báni zámecké kaple ve Smiřicích. Uzavření pouzdra přítomni za MNV Smiřice: místopředseda MNV František Adamíra, tajemník MNV Otokar Ježek a ekonom MNV Vladimír Zemek.

Obsah pouzdra:
   1. Listina s nápisem Pro budoucnost z 8. srpna 1807 (psaná německy)
   2. Listina s nápisem Pro budoucnost z 2.října 1835 (psaná německy)
   3. Jaroměřská tržní listina ze dne 18. září 1835 (psaná německy)
   4. Listina s nápisem Pro budoucnost z 8. listopadu 1925 (psaná česky)
   5. Listina s nápisem Pro budoucnost ze 4. září 1969
   6. Úřední kursovní list Pražské plodinové bursy z r. 1925
   7. Paměti města Smiřic od Josefa Zemana
   8. Svatováclavský dukát z r. 1925 a korunovační peníz z r. 1835

Další doklady a přílohy:
   1. Fotografie: labský jez s elektrárnou, základní devítiletá škola, zámecká kaple, zámek s kaplí, věž při opravě v r. 1969, tři fotografie Smiřic.
   2. Peníze: papírové bankovky: sto korun čsl. z r. 1945, deset korun čsl a pět korun čsl.
   3. Peníze kovové: 2 kusy mincí 20 haléřů, 3 mince v hodnotě 10 haléřů, 2 mince v hodnotě 1 haléře, jedna mince v hodnotě 5 haléřů.
   4. Odznaky města Smiřic: 3 kusy
   5. Plán komplexního rozvoje města Smiřic do roku 1980.

Výše uvedené předměty byly přítomnými překontrolovány a shledány v naprostém pořádku. Správnost údajů potvrdili i zápisem a vlastnoručními podpisy. Zápis a další doklady uchovány v archivu MNV.

Pro přehlednost a úplnost připojujeme na následujících stránkách opisy …
(Opisy jsou vystaveny na této stránce - pozn. P.)
Všechny svrchu uvedené listiny byly v plechové schránce uloženy do věžní báně zámecké kaple ve S. - jak již vpředu uvedeno – dne 4. září 1969.

Chráněné dřeviny v zámeckém parku
   8. září 1969 Krajská památková péče z Pardubic, označila v zámeckém parku ve S. dendrologicky cenné dřeviny, které budou chráněny, i ostatní stromy, určené k vykácení v r. 1969.

Zájezdy do Prahy
   …

Výjezdní zasedání rady MNV
   …

Neúroda ovoce
   V roce 1969 bylo poměrně méně ovoce proti jiným letům, zvláště jablek bylo poskrovnu. Jistě to bylo v důsledku obzvláště velké úrody jaderného ovoce v loňském roce 1968, kdy bylo ovoce všeho druhu až nadmíru mnoho, stromy letos „odpočívaly“.

Lešení kolem věže
   Na podzim 1969 se odstranilo vysoké dřevěné lešení kolem věže zámecké kaple, které přes celé léto poskytovalo občanům i návštěvníkům našeho města pěknou podívanou na dovedné dílo našich zručných pracujících, kteří ve vysoké výšce (výška věže je 49 m, od spodku báně ke hrotu hvězdy jsou 4 m) s odvahou pracovali tak, aby opravená věž zaskvěla se opět po odstranění lešení v plné kráse. Vzácná podívaná lákala i četné fotoamatéry a také týdeník Nové hradecko ve svém čísle 40 z 1. října 1969 uveřejnilo zajímavý obrázek Jindřicha Litomiského ze S. (věž zámecké kaple obložená dřevěným lešením).
   Náklady na opravu věže vzrostly proti původně plánovaným – 350 000 Kčs na 500 000 Kčs. ONV v HK zvýšenou částku ve výši Kčs 150 000 uhradí.

Den znárodnění
   …

Výstavba
   V obchodním centru města zahájena výstavba 24 bytových jednotek včetně komunálních služeb a samoobsluhy. Na tuto akci bude úzce navazovat v příštím roce další výstavba 12 bytových jednotek, obchodu s obuví a textilem v Palackého třídě. Tyto rozsáhlé stavební práce dělají zaměstnanci Pozemních staveb HK a předpokládá se, že stavba bude ukončena v roce 1971.
   Okresní vodovody a kanalizace HK splnily do října 1969 svůj závazek z 24.2.1969 a provedly vodovod v ulici Anežky Malé a v ulici Nývltově v celkové hodnotě Kčs 42 242,-.
   Na podzim 1969 jedná se i o výkupu zahrad Litomiských a Rejchrtovy pro výstavbu rodinných domků ve čtvrti předběžně zvané Kršovka II. (Zahradní ulice – pozn. P.).
   Začátkem listopadu (7.11.) 1969 projednávala rada MNV výkup nemovitostí čp. 24 od pí. M. Pavlíkové a čp. 25 od p. L. Kaubeho v Jiráskově ulici. Část těchto nemovitostí bude demolována pro rozšíření plánované komunikace a chodníky.
   V prostoru u Zderaze pokračuje výstavba nové šrotovny na krmné směsi a mísírna krmiv, kterou dodává n.p. Chepos Pardubice. Kapacita bude 10 tun směsi za hodinu, které mohou zákazníci odebírat v granulované formě buď volně sypané do vagónů nebo řádně pytlované. Provozní zařízení z Cheposu je nejmodernější technikou, vyrobenou v ČSSR. Současně se staví i silo, které pojme 19 200 tun směsi. Stavby provádí Průmstav Pardubice metodou posuvného bednění, která se velmi osvědčuje.

Cukrovarská kampaň
   … V průběhu kampaně došlo v prosinci t.r. k politováníhodnému smrtelnému pracovnímu úrazu, když při práci v cukrovaru do lanové dráhy mezi kolo a pastorek byl vtažen 76letý mazač strojů brigádník J.k. z Trutnovska. Byl na místě mrtev.

Výročí VŘSR
   …

Uhelná kalamita
   Na podzim 1969 projevily se velké nesnáze v dodávkách uhlí a způsobily nedostatečné zásobení domácností i závodů. Bylo to částečně zaviněno i špatnou distribucí uhlí, bylo však dodáváno i uhlí špatné, podřadné jakosti. Vzhledem k těmto nedostatkům byly dodávky paliva úředně omezeny a stanoveny na 20 q uhlí na rodinu a 2 kola měkkého palivového dřeva na zátop. Nedostatky v dodávkách paliva potrvaly i po celou zimu a i obvyklé objednávky na palivo v příštím topném období 1970 – 71 byly stejně omezeny (na 20 q uhlí na rodinu). Na zmírnění této svízelné situace věnovala vláda Polské lidové republiky méněcenné povrchové uhlí. které si naši občané mohli zakoupit navíc nad stanovený příděl.

Z činnost ZDŠ
   …

Schůze rodáků v Praze
   26. listopadu 1969 sešli se v Obecném domě v Praze na obvyklé schůzce rodáci a přátelé Smiřic, jejichž pravidelným svolavatelem je obětavý a vytrvalý Jaroslav Litomiský. Jejich schůzky bývají četně navštíveny a účastní se jich i krajané z blízkého okolí (z Holohlav, Černožic).

Veřejná schůze občanů
   …

Komunikace Smiřice – Zderaz
   Na podzim 1969 projednávala rada MNV několikrát otázku převzetí dosavadní místní komunikace Smiřice – Zderaz, kterou závod ZnZ rekonstruoval v důsledku výstavby nové mísírny krmiv a sila.

Český svaz žen
   …
   1. prosince uskutečněn péčí ČSŽ v zasedací síni MNV Večer kosmetiky.
   Krizové období v organizaci ČSŽ v letech 1968 – 69 prošlo důstojně, nikdo se nepřipojil do protisovětských akcí.

Předvánoční prodej knih v knihovně
   …

Akce Z - plnění
   V plénu MNV 12. prosince 1969 oznámeno plnění závazku, uzavřeného na rok 1969:
   Plánovaná hodnota díla Kčs 650 000, skutečnost Kčs 1 903 950.
   Plánovaný náklad Kčs 240 000, skutečnost Kčs 720 000
   Plánovaný počet hodin 12 000, skutečnost 61 000.

Akce Z v LS
   Kolektiv dobrovolných pracovníků Loutkové scény ZK ROH místního statku provedl v rámci akce Z stavební aj. práce v LS v letech 1968 a 1969 (úprava haly, zavedení ústředního topení atd.) v celkové hodnotě díla Kčs 30 000. …

Vánoční besídka mateřské školy.
   …

Kluziště
   Během celého zimního období 1969 – 70 bylo v provozu bezpečné kluziště na hřišti u školy. Staralo se o ně SRPŠ a Svazarm.- Poprvé si děti zakupovaly permanentní vstupenky na kluziště za 10 Kčs na úhradu vydání se zřízením a udržováním kluziště spojených po dobu celé zimní sezóny. …

Školení Pokov – CO
   …

Péče o staré občany
   …

Vyřizování stížností
   V roce 1969 bylo u MNV S. podáno celkem 13 stížností občanů. Největší počet stížností byl na občanské soužití. Všechny stížnosti byly řádně a včas vyřízeny.

Epidemie chřipky
   Na podzim 1969 se v celé Evropě šířila epidemie chřipky (virus A z Hongkong), která zasáhla velmi hluboko i do života hospodářského. Nevyhnula se ani našemu státu, kde hlavní vlna onemocnění začala v prosinci 1969 a potrvala i přes vánoce a Nový rok 1970 – i v lednu 1970. Teprve potom počet onemocnění znenáhla klesal.
   Průběh onemocnění – pokud byl normální – nebyl těžký, ale ve spojení s komplikacemi jiných nemocí byl vážný a potrval i několik týdnů (normálně jen asi 5 dnů) s upoutáním na lůžko. Vánoční (zimní) prázdniny na školách byly prodlouženy o 14 dní.

Lidová demokracie – kritika
   24. prosince 1969 byl uveřejněn v deníku Lidová demokracie článek Dr. Stanislava Richtra pod názvem Brandlovo klanění smiřické Klanění. Článek měl mezi naším občanstvem a zejména mezi pracujícími smiřické Velkovýkrmny značnou odezvu a jeho první úvodní část vyvolala silnou kritiku. V důsledku toho byl 30. prosince 1969 odeslán dopis do redakce Rudého práva jako kritika uvedeného článku. Jeho znění bylo schváleno i ve schůzi rady MNV.

Chata v Suchém dole – převod
   Po předcházejícím předběžném jednání schválila rada MNV převod pozemků č. kat. 7-231/1-438 a 232 celkem ve výměře 3 063 m2 v katastrálním území MNV Horní Maršov na tento MNV v důsledku převodu našeho bývalého objektu v Suchém dole.

Počasí
   Počasí po celý rok 1969 bylo nadobyčej příznivé: pěkné jaro, rovněž tak velmi krásné, suché (někdy až nadmíru suché) lé=to, velmi málo dešťů. I podzim byl příznivý, vcelku spíše suchý, pro sklizeň v létě, i na podzim vhodné počasí, které umožnilo všechnu úrodu sklidit za sucha a včas. Řepa cukrovka byla poměrně malá (bylo jí též málo zaseto). Mírné mrazíky začaly až v listopadu. Také první sníh se objevil u nás teprve ve středu 20. listopadu, napadlo ho však hned napoprvé hodně, takže leckde způsobil mnoho potíží v silniční i železniční dopravě. Prosinec 1969 byl velmi studený (podle zpráv meteorologů byl to nejstudenější prosinec od roku 1902.) (Podle týchž zpráv měsíc červenec 1969 byl nejsušší za uplynulých 15 let) Prosincové mrazy a další zimní měsíce působily hodně starostí v domácnostech pro značné potíže s dodávkami uhlí).

Krajané z Vídně
   29. prosince 1969 byla početná výprava krajanského sdružení Čechů a Slováků z Vídně hostem Státního statku ve S. Hostitelé připravili krajanům prohlídku města, zařízení statku, zájezd do HK a potřebné pohoštění. Večer strávili milí hosté v místnostech Loutkové scény ZK ROH, jejíž kolektiv předvedl ukázku své práce. Nato v následující besedě pobavili se všichni účastníci při společném zpěvu a hudbě hudeb rytmické skupiny kolektivu Loutkové (skupiny Milana Jašky) scény,

Kino MNV
   …

Místní lidová knihovna
   …

Loutková scéna
   Rovněž kolektiv Loutkové scény ZK ROH místního statku předvedl v r. 1969 pro mládež 15 představení s průměrnou návštěvou 132 osob (94 dětí a 38 dospělých).

Pohyb obyvatelstva
   V roce 1969 uzavřeno bylo na MNV S. celkem 39 sňatků. V témže roce zapsáno bylo do smiřické matriky narozených dětí 28 (14 chlapců a 14 dívek) a zemřelo 10 osob (6 mužů a 4 ženy) Počet branců v r. 1969: 26.

Rozhlas a televize, Důchody
   Ke dni 31. prosince 1969 bylo v obvodu poštovního úřadu S. přihlášeno 1094 rozhlasových koncesí, 1381 televizorů.
   V témže obvodu pobíralo 1075 důchodců Kčs 748 327 důchodu měsíčně (tj. měsíční průměr Kčs 696,-)

Stav národního majetku
   Podle zprávy předsedy finanční komise MNV F. Adamíry v plénu MNV jeví se stav národního majetku ke dni 31. prosince 1969 takto:
   aktiva činí celkem Kčs 7 196 784,57
   pasiva činí celkem Kčs 567 631,86

Výsledek hospodaření za rok 1969
   Výsledek hospodaření MNV S. za rok 1969 vykazuje v konečných číslech:
   příjem Kčs 1 779 343,-
   vydání Kčs 1 540 729,-
   ….
   kino tržba Kčs 115 072,-
   kino výdaje Kčs 107 572,- ….

Velkovýkrmna
   …
   Politické a organizační změny na závodě:
   Po dubnovém zasedání ÚV KSČ r. 1969 došlo na závodě ke značným změnám též v organizačních složkách. Byl vyměněn takřka celý celozávodní výbor KSČ a byly provedeny i změny ve složení ZO KSČ. V červenci 1969 byla vlastním rozhodnutím zrušena „Rada pracujících“ (zřízená r. 1968), aby v otázce vlivu a řízení nenarušovala práci stranických orgánů, které od té doby začaly plnit své významné politické úkoly. Někteří pracovníci statku byli při reorganizaci ustanoveni do vyšších a důležitějších funkcí, někteří přeřazeni na jiná místa, 4 pracovníci odešli ze statku do jiného zaměstnání. Stranická organizace KSČ po provedených stranických pohovorech členů KSČ na ředitelství statku v roce 1970 měla 15 členů (z původních 23)