Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1967

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1966       Rok 1968Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     ZKD = Závodní klub Družba, S. = Smiřice

Rok 1967Pracovníci MNV
   V roce 1967 pracují na MNV Smiřice v jednotlivých kategoriích tito pracovníci:
   ekonom – referent Vladimír Zemek
   hospodářsko – správní pracovníce: Hana Šedivková
   administrativní pracovníce: Marie Špryňarová
   Mimoto uvolnění zvolení pracovníci:
   předseda MNV Václav Marel a tajemník MNV Otakar Ježek.
   Vedoucím pracovníkem Domovní správy je Ladislav Groh, ekonomickým pracovníkem DS Josef Vymetálek

Akce Z
   …. návrhy

Kulturní zpravodaj
   Podle JKP (Jednotného kulturního plánu) byl i letos v r. 1967 ve S. pravidelně vydáván měsíční kulturní zpravodaj o kulturní práci ve městě. Obsahoval: data schůzí MNV i jednotlivých společenských organizací, kulturní podniky, pořady místního kina apod. Byla to jednoduchá skládačka, rozmnožován na cyklostylu.

Suchý Důl – rekreační chata
   Dosavadní majetek MNV S.: chata v Suchém Dole č. 5 – obec Horní Maršov – pronajata v roce 1967 Komunálním službám HK k trvalému užívání podle zvláštní nájemní smlouvy. Právo využívat této rekreační chaty v Suchém Dole ze strany MNV S. není tím dotčeno. MNV v Horním Maršově vyhražuje si však právo vybírat poplatek za přechodné ubytování od uživatelů.

Volné sudé soboty: zavádění
   Pracovní doba stanovena pro pracující na 44 hodiny týdně, soboty liché byly pracovní, sudé soboty volné. Tato změna pracovní doby v zaměstnání byla velkou vymožeností současné doby a spojena s mnoha výhodami pro všechny pracující, zvláště pro zaměstnané ženy, jejichž zaměstnanost ve všech oborech zaměstnání se stále zvyšuje. Za současného stavu je takřka výjimkou nezaměstnaná žena. S tím samozřejmě vzrůstá i nutná zvýšená potřeba rozvoje předškolních zařízení – mateřských škol a jeslí.

Čs. svaz žen
   27. ledna 1967 se konala na MNV ustavující schůze Čs. svazu žen za přítomnosti 23 účastnic. V plánu jejich práce je zařazena: a) činnost masově politická a organizační, b) rozvoj kulturně výchovné činnosti, c) péče o životní prostředí.
   21. února 1967 zvolen byl výbor ČSŽ, předsedkyní Marie Jarchovská. Do ČSŽ se přihlásilo 35 žen. Práce v roce 1967 zaměřena hlavně na pomoc novému předškolnímu zařízení ve S. (nové zvolený ČSŽ nahradil dřívější Výbor žen při MNV)

Vodovod
   V lednu 1967 pokračují práce na vodovodu v Hradecké ulici: zásyp hlavního vodovodního potrubí a částečná úprava terénu.

Úprava silnice k Číibuzi
   V témže měsíci prováděna úprava silnice k Číbuzi (tzv. oborská) v prostoru od Tyršova mostu k tzv. Bezednému jezeru.

Kluziště
   V lednu je plném provozu kluziště na školním hřišti. Slouží nejen školním účelům, ale používá ho i mládež v době mimoškolní. Větší kluziště s barierou (mantinely) je na malém stadiónu na Šternberku pro hokej. Zřízeno péčí TJ Dynamo a mládeže, holdující tomuto zimnímu sportu. Také zde je kluziště hodně využíváno.

Sraz rodáků v Praze
   25. ledna 1967 uspořádali opět po 20 letech v Praze sraz rodáci a přátelé města Smiřic, žijící mimo S. Svolavatelem jejich je smiřický rodák Jaroslav Litomiský. První tato schůzka je (byla) zatím pracovní, na příštích schůzkách rádi uvidí i své hosty – zástupce z rodného města.

Luděk Munzar
   Již po dobu delší 10 let, tj. od roku 1956 je členem Národního divadla v Praze smiřický rodák Luděk Munzar. Do ledna 1967 hrál na ND v Praze při 1596 představeních.

Schůze komunistů.
   30. ledna 1967 … účast kol 60 členů KSČ. Předsedou V KSČ je s. Jiří Špryňar.

Besedy nad kronikou
   V lednu 1967: ve dnech 13. a 20. konány v internátě drůbežárny ve S. (byla t.č. na přechodnou dobu umístěna ve 2. poschodí v budově zámku) 2. besedy nad kronikou města S. Přítomno vždy přes 20 účastnic.

Labutě na Labi
   .. Mimořádný zájem upoutala též jedna husa domácí, která se k těmto labutím připojila a rovněž s nimi se vznesla i do vzduchu.

J. Sedláčková v Seči
   Po dva měsíce v zimním období 1966-67 byla vyslána žákyně VII. C ZDŠ ze S. do mezinárodního pionýrského tábora v Seči za velmi dobrý prospěch, vzorné chování a práci pro kolektiv. ...

Pochvaly v ZDŠ
   …. pochvalu MNV Jaroslav Sedláčková … ředitelskou pochvalu Stanislava Bouzová a Drahomíra Marelová.

OVHS – provozní úsek
   V lednové schůzi Rady MNV (20.1.) oznámeno, že z dosavadního střediska OVHS bude nadále utvořen pouze provozní úsek a otázky dalších vodohospodářských akcí nutno včas hlásit na středisku OVHS v Třebechovicích, nebo přímo na vedení OVHS v HK.

Počasí v lednu
   V lednu počasí chladnější, i když teploty neklesají příliš hluboko, vcelku teplota zimního období stále mírná. V první polovině ledna dost sněhu, i ledu si děti dost užily. Koncem měsíce obleva, sníh i led se pomalu ztrácel, pololetní prázdnina koncem měsíce ledna a na začátku února 1967 na blátě.

Místní lidový soud
   V plénu MNV (24.2.1967) provedeno hodnocení místního lidového soudu a jeho činnosti za uplynulý rok 1966: V 1. pololetí byly projednány 3 případy, v 2. pololetí žádný. Ve druhém pololetí zvoleni noví soudci, MLS v celkovém počtu 7, složili předepsaný slib do rukou předsedy MNV. Předsedou MLS zvolen s. Karel Kutil, zapisovatelem s. Otakar Ježek.

Akce Z
   … poděkování

Z činnosti zahrádkářů
   Jednou z velmi činných místních organizací je pobočka organizace zahrádkářů, která k 31. prosinci 1966 čítala 167 členů. Svou mimořádnou výročný členskou schůzi konala 19. ledna 1967 za účasti 53 členů. Vzpomenuto na ní i 4 členů, kteří v uplynulém roce zemřeli. Byli mezi nimi i zakladatelé pobočky: dlouholetý obětavý předseda Karel Sychrovský a Alois Kubelka.
   ...
   Pro podzimní výsadku objednáno pro členy přes 300 ovocných stromů a keřů, pro zlepšení půdní zeminy 219 q rašeliny, pro jarní výsadbu na příští rok 1481 kg kvalitní sadby raných brambor.
   ...

Občanské školení Pokov
   ...

Hospodaření MNV v r. 1966
   … Zůstatek ve výši Kčs 78 000,- se převede na Fond rozvoje a reserv na rok 1967.
   ONV v HK přidělil na akci Z – čekárna autobusů Kčs 5 000,- a pro akci Z – chodník k jeslím a mateřské škole Kčs 25 000,-.

Veřejná chůze občanů
   Na den 21. února 1967 svolal Občanský výbor ve S. veřejnou schůzi občanů za účelem výdlažby chodníků na Obci. Na schůzi přítomní občané žádají, aby MNV zajistil potřebný materiál, vše ostatní se provede občanskou svépomocí. Tím se v praxi začíná plnit přijaté usnesení XIII. sjezdu KSČ, které bylo rozpracováno na místní podmínky.

Lyžařský zájezd ZDŠ
   V týdnu od 13. - 18. února 1967 …

Plesy
   ...

19. výročí Února
   ...

Přednáška o SSSR
   ...

Soutěž tvořivost mládeže
   …

Počasí v únoru
   Prudký přechod počasí způsobil v našich zemích po 20. únoru 1967 bouřlivé větry a vichřice. Ve S. vyvrcholil tento přechod ve čtvrtek 23. února 1967 ve večerních hodinách (po 19. hodině). V některých místech dosahovala vichřice až 140 km v hodině a natropila dost škod. U nás ve S. bylo dost nevlídno, silné větry provázeny deštěm.
   Koncem února, zvláště v sobotu 25. a v neděli 26. února bylo velmi pěkně, slunečno, teplo jako na jaře (předjaří). Práce na zahradách velmi pěkně pokračovala, prováděn jarní průklest stromů, zakládána pařeniště atd.

Školení
   …

Uzavření pekárny
   V souvislosti s otevřením velkopekárny v HK dochází k uzavření drobných pekáren. S tímto opatřením vyslovila souhlas i rada MNV ve S. a místní pekárna uzavřena proto dnem 1. března 1967.

Nová hrobnice
   Po vyhlášeném konkurse projednáno v Radě MNV 3. března přijetí nové hrobnice s polovičním úvazkem. Po odchodu dlouholetého hrobníka Antonína Dítětě do domova důchodců přijata Marie Siberová.

MDŽ
   ….

Vítání občánků
   ….

Ples a jiné taneční zábavy
   …

Činnost požárníků
   Místní jednotka ČSPO (požární ochrana) má v současné době (v březnu 1967) 41 členů, ale aktivních je necelá poloviny. V poslední době je přistavována požární zbrojnice a zavedeno ústřední topení. Předsedou místní jednotky ČSPO je s. Bohuslav Pádr.

Ochrana ovzduší
   V plénu MNV 24. března 1967 jednáno opět o úředně nepovolené kompostárně, o vytvoření větrolamu – zeleného pásu okolo Velkovýkrmny a hlavně o usazovacích rybnících, dále o zákoně na ochraně ovzduší, který se toho bezprostředně dotýká. Jedná se o pás 1000 bm dlouhý a 30 široký. Přesné určení místa a složení mají určit odborníci z oborového podniku Velkovýkrmen z Prahy ( O toto zařízení se jedná již od samého začátku výstavby Gigantu, ale dosud není splněno).

Územní plán
   …

Převod komunikací k železniční stanici ČSD
   …

Anna Hloupá 91 let
   …

Atrakce provazolezců
   Ve dnech 30. - 31. března pobavili mládež i četné zájemce z řad dospělých provazolezci známé rodiny Třískových, kteří si ke své produkci postavili potřebnou konstrukci u Městské dvorany.

Počasí
   Téměř celý březen byl hodně vlhký, málo slunečno, většinou zamračeno, poměrně chladno, dost větrno. Nestálé počasí zdržovalo práce v zahrádkách i na polích. Teplé a slunečné dny byly v letošním březnu vzácné. První jarní bouřka ve čtvrtek 2. března večer provázena silným větrem, plískanicí (déšť se sněhem).

Letopisecká komise
   16. března 1967 na schůzi letopisecké komise schváleny připravené koncepty zápisů do městské kroniky za léta 19641 – 62 a postup práce kronikáře. Přítomni: náměstek předsedy MNV František Adamíra, člen rady MNV Josef Liška, předseda KŠK Josef Řehák, členové LK Zdeňka Burešová, Josef Kutil, Václav Počta, Karel Vorel, kronikář Petr Zahálka.

Rozdělení poslaneckého obvodu č. 18
   Od 1. dubna 1967 podle rozhodnutí pléna MNV byl poslanecký obvod č. 18 (dosavadní poslanec Jaroslav Fabián) rozdělen mezi poslance obvodů sousedních ss. Otakara Hnika a Josefa Lišku.

Drůbežářské učiliště
   S výstavbou učňovského střediska pro 100 děvčat počítají letos v drůbežářském kombinátu v Černožicích n. L. V provizorním učilišti ve Smiřicích zatím absolvuje 45 dívek první ročník oboru průmyslový drůbežář. Je to jediná škola tohoto druhu v Čechách. Ředitelem školy je s. Josef Rodr. Internát této školy je zatímně umístěn v II. poschodí zámku ve S.

Okresní přehlídka loutkářských souborů
   16. dubna 1967 v rámci OPLS okresu HK sehrál kolektiv Loutkové scény ZD Státního statku ve S. na svém stálém domácím jevišti hru zasl. umělce Josefa Pehra „Den Kuťáška a Kutilky“. Holohlavští loutkáři při téže příležitosti na svém jevišti uvedli hru Ostrov splněných přání.

Schůzka rodáků v P/raze
   19. dubna 1967 schůzky smiřických rodáků a jejich přátel v Praze zúčastnili se za radu MNV: předseda MNV Václav Marel, místopředseda František Adamíra, tajemník Otakar Ježek a člen rady Josef Liška.

Výchovný koncert pro ZDŠ
   …

Kolaudace předškolního zařízení
   27. dubna 1967 konala se kolaudace nového předškolního zařízení ve S. za účasti předsedy komise pro výstavbu stavitele Josefa Hájka, člena KPV F. Svobody, ředitelky mateřské školy Marie Jarchovské a vedoucí dětských jeslí Věry Kutilové. Stavba obdržela titul „Stavba vzorné kvality“. Zahájení provozu předškolního zařízení stanoveno na srpen letošního roku.

Stavba kotelny
   28. dubna 1967 schválila Rada MNV S. hospodářskou smlouvu na výstavbu kotelny ZDŠ S. za celkovou částku Kčs 746 444,- s termínem dokončení 31. července 1967.

Kůlna na školním pozemku
   Svépomocí žáků i učitelů a částečně i rodičů dobudována byla v letošním roce na školním pozemku za hřištěm kůlna – sklad.

Agitační neděle
   V dubnu konána přípravy na májové oslavy. Při agitační neděli 23. dubna 1967 seznámeni občané s pořadem oslav a prodávány i stužky, z jejichž výtěžku hrazeny výdaje na zakoupení cen pro školní mládež při soutěžních hrách na 1. května apod.

Vatra míru
   V sobotu 29. dubna prošel městem od školy lampionový průvod mládeže směrem k malému stadiónu, kde v blízkosti vstupní brány na velký stadion za večerního soumraku zapálena byla Vatra míru. Péči členů Svazarmu zpestřen byl pořad slavnosti vypálením ohňostroje.

Májová veselice
   V neděli nato 30. dubna 1967 pořádána v sále ZKD (Městské dvoraně) májová veselice.

Svátek práce
   1. května 1967 k oslavě Svátku práce sešli se dospělí i mládež přímo na malém stadiónu po ranním budíčku městského rozhlasu. Zde se konalo slavnostní shromáždění, které v 9. hodin dopoledne po zahrání čsl. státní hymny a hymny SSSR a vztyčení státních vlajek zahájil předseda MNV Václav Marel. Po slavnostním projevu následoval koncert dechové hudby ZK Státního statku a dětské hry a soutěže o ceny. Odpoledne pokračovalo sportovní střetnutí na malém stadiónu a na velkém stadiónu.

Beseda nad kronikou
   …

5. květen
   V pátek 5. května v jídelně ZKD konáno slavnostní zasedání pléna MNV k oslavě výročí Květnových dnů. Před zahájením položeny byly k Památníku osvobození upomínkové věnce a vzpomínkové věnečky zavěšeny byly k pamětním deskám Anežky Malé, Josefa Pavlisty a na hrob partyzána Antonína Seligra. (Antonín Seliger – pozn. P.)

Komise lidové kontroly
   Na témže plénu MNV zvolena i komise lidové kontroly, která se stává jedním z orgánů plenárního zasedání MNV. Předsedou zvolen Josef Hanousek.

V Radě MNV 12. května t.r. vzato na vědomí, že správcem vodních toků ustanoveno Ředitelství vodních toků – Správa povodí Labe v HK, odpovídající za správu toku mlýnského náhona.

Řád práce Velkovýkrmny
   U příležitosti oslav Svátku práce udělen byl k 1. květnu 1967 kolektivu pracujících Velkovýkrmny, Státní statek, n. p. S., okres HK, Řád práce

Školní oslava
   …

Vrácení domu původnímu majiteli
   V květnu 1967 nemá rada MNV žádné námitky proti žádosti Bohuslava Pádra o vrácení jeho bývalého domu čp. 248 v Hradecké ulici, který dosud užívala Fotografie, n.p. Pardubice, jež odmítá nyní jeho držení, protože o její služby místní občané nemají zájem.

Požár v elektrárně
   V pondělí 8. května t. r. za poledne vznikl v místní elektrárně požár, způsobený samovznícením odpadových olejů a mazadel apod. Včasným zásahem požárníků (přijeli též z Jaroměře) byl požár záhy zlikvidován.

Stavba kotelny ZDŠ
   15. května 1967 počato na školním dvoře se stavbou nové kotelny. Kotelna má vytápět velkou i malou školní budovu. V kotelně jsou umístěny 2 teplovodní kotle s reservou pro třetí. Celá stavba si vyžádala mnoho pomocných prací ať už při vlastní stavbě nebo při úpravě terénu. Školní mládež místní ZDŠ odpracovali přitom více než 2000 brigádnických hodin.

Občanské průkazy
   …. při dovršení 15 let …

Kurs šití
   … pro zájemce ze řad žen v ZKD

Koncert big-beatové skupiny
   29. května konán v sále ZKD koncert big-beatové skupiny za malé návštěvy.

Školení Strojně početní stanice
   …

Mezinárodní den dětí
   U příležitosti MDD uspořádány koncem května t.r. (29.5.) na hřišti u školy sportovní soutěže mládeže a v prvním týdnu června obvyklé školní výlety a exkurse, obsahem i rozsahem přizpůsobené věku dětí.

Sociální poměry důchodců
   Z činnost komise MNV S.: Začátkem června 1967 je ve S. 574 důchodců a výše jejich důchodů dosahuje měsíčně celkem Kčs 345 00,- což znamená průměr Kčs 601,-.
   Některým sociálně slabším důchodcům přilepšuje MNV příspěvkem z doplňkové péče, potřebným doporučuje a sjednává pobyt v domově důchodců, jiným potřebným zajišťuje pečovatelskou službu v místě. Předsedkyní sociální komise t.č. je s. Anna Počtová.

SČSP výroční schůze
   …

LS v Ležákách
   25. června 1967 na krajské mírové slavnosti v Ležákách účinkoval m.j. též kolektiv Loutkové scény ZKD ze S. na dvou veřejných vystoupeních. Představení vyžádána orgány Východočeského kraje.

Setkání pionýrů
   …

Začlenění žáků
   Koncem školního roku 1966 – 67 vychází z místní školy ZDŠ celkem 92 dětí, z toho z devátých tříd 76 dětí a 22 ze tříd nižších. Začlenění do povolání se jeví takto:
   14 do zemědělství, 9 do závodů ČKD, 3 do stavebnictví, 1 do ČSD, 8 do závodů ZVÚ atd.
   33 žáků se hlásí na další stupně škol (t.j.asi 43%).

Přemístění knihovny ajv.
   V roce 1967 provedena změna ve využití budovy místní spořitelny v některých prostorách. Dosavadní místní lidová knihovna přemístěna do přízemí budovy do haly spořitelny, která na náklad MNV byla přepažena a rozdělena na jednatelství spořitelny a veřejnou místní lidovou knihovnu. Dosavadní místnost MLK upravena a vybavena potřebným nábytkem jako zasedací síň pro schůze pléna MNV, schůze uličních organizací, KSČ a případně i dalších organizací atp.

Rozpočet
   30. června 1967 schválilo plénum MNV návrh rozpočtu na rok 1967 v celkové výši příjmů i výdajů Kčs 1 358 500,-.

Vzorná jednotka Pomocné stráže veřejné bezpečnosti
   V téže schůzi pléna MNV vyhodnocena m.j. též činnost místní jednotky PSVB za přítomnosti předsedy KOVP s. F. Jireše a náčelníka OOVB kpt. Zachariáše. Místní jednotka PSVB vyhodnocena velmi kladně a OOVB v HK udělilo jí čestný titul „Vzorná jednotka PSVB“ s knižními odměnami. Rovněž členové jednotky obdrželi od rady MNV čestné knižní odměny.

Kino MNV
   Návštěvnost a zpráva o činnosti kina MNV S. za I. pololetí 1967:
   celková návštěva 20 115 osob
   celková tržba 28 951 Kčs …

Změny komisí MNV
   Dnem 1. července 1967 se podle usnesení pléna MNV ruší samostatná bytová komise a její pravomoc se přenáší na radu MNV. Od téhož dne se slučují komise zdravotní a sociální (dosud samostatné) v jednu společnou komisu sociální a zdravotní.

Příprava žní
   …

100 let cukrovaru
   7. července 1967 konala se v lázních Velichovkách oslava 100 let trvání smiřického cukrovaru za účasti asi 250 osob. …
   Z historie smiřického cukrovaru zaznamenáváme v kronice následující výpis:
   V roce 1963 zakoupil panství smiřické ve veřejné dražbě za 2 400 000 zlatých baron Jan st. Liebig. Byl velmi podnikavý. Chtěl zvýšit rentabilitu svého podniku, a proto se rozhodl ve S. vystavět m.j. i cukrovar. Již v roce 1865 dal svážeti stavební materiál na staveniště. Válka prusko-rakouská r. 1966, která plným úderem zasáhla zdejší kraj, stavební přípravy překazila. S výstavbou cukrovaru se začalo proto teprve po válce r. 1866, stavba dokončena v následujícím roce 1867, kdy byla zahájena též první cukrovarská kampaň. Cukrovar postaven byl na periferii katastru obce Rodov, která je od továrny vzdálena 2,5 km, těsně u hranic katastru města Smiřic. Protože vedení cukrovaru umístěno bylo ve smiřickém zámku, pojmenován nový podnik „Cukrovar ve Smiřicích nad Labem“.
   Roku 1882 neblahými finančními poměry byl Liebig nucen prodat panství smiřické a hoříněvské nejvyššímu císařskému a královskému fondu rodinnému.
   Z počátku pěstována byla řepa pouze na půdě velkostatku u dvorů Zderaz, Holohlavy, Skalička, Hoříněves a Čenice. Později rozšířilo se pěstování řepy i na soukromých statcích rolnických. Veškerá řepa se dovážela do továrny pouze povozy. Osev řepy stoupl zřejmě v roce 1887, kdy k smiřickému velkostatku přikoupeny byly za hraběte Kleerborna dvory Cerekvice, Třebovětice, Hněvčeves a zrušn cukrovar v Třebověticích, který k panstvím Kleebornovu patřil.
   V důsledku zvětšeného množství řepy, kterou měl cukrovar zpracovávat, bylo nutno přikročit v r. 1888 ke zvětšení závodu. Tuto přestavbu provedla však již vídeňská firma Jindřich Benies, která cukrovar rozšířila na větší zpracování, vybavila na tehdejší dobu moderními stroji, ale dosavadní rafinerii zrušila. Vyrobený surový cukr zasílala do své vlastní rafinerie v Rosicích u Pardubic,. kde jej levněji pro konsum upravila. Po dobu nájmu ovšem v továrně již nic neopravovala a plně využila investovaného kapitálu. Po ukončení nájmu v roce 1908 převzat byl závod opět do vlastní režie a znovu ponenáhlu zmodernizován.
   Po ukončení první světové války v roce 1918 cukrovar přešel do majetku čs. státu a veden v jeho správě až do roku 1948. Přidělen byl ministrem zemědělství podniku Státní lesy a statky.
   Vyhláškou ministerstva výživy ze dne 3. listopadu 1948 byl podnik znárodněn a pojmenován na „Cukrovar ve Smiřicích, národní podnik“.
   Při reorganizaci celého průmyslu cukrovarnického v roce 1951 stává se smiřický cukrovar jedním ze závodu „Předměřické cukrovary, národní podnik“.
   V roce 1953 nastává opět nová organizace v cukrovarnictví. Jsou zřizovány trusty. Smiřický cukrovar je opět samostatným podnikem podle výnosu ministerstva potravinářského průmyslu ze dne 2.12.1952. Nadřízeným orgánem je Východočeský trust cukrovarnický v HK.
   Reorganizace průmyslu pokračuje dále a utvoří se nová organizace: „Východočeské cukrovary, n.p. HK. Smiřický závod je nyní součástí nově utvořeného podniku a svou kapacitou se řadí na prvé místo v rámci Východočeského kraje.
   V průběhu let dochází i ke střídání na místě vedoucího závodu. Od r. 1929 do r. 1936 byl ředitelem závodu ing. Čeněk Nosek. V letech 1936 – 1945 vedoucím závodu František Hozr, který v r. 1945 byl ze své funkce odvolán. Jako národní správce, později jako ředitel závodu byl v r. 1945 jmenován dlouholetý pracovník smiřického cukrovaru Ing. Svatopluk Bor, který svým vzorným vystupováním, vědomostmi a zkušeností v cukerním průmyslu si získal uznání i řadu přátel. Většinu času – i svého volného – věnoval závodu. Jeho touhou bylo provést rekonstrukci závodu. Nedočkal se toho. V lednu 1957 po velmi obtížné kampani odešel na léčení a již se nevrátil.
   V roce 1957 přichází do závodu Ing. Oldřich Coufal. Jeho průbojná povaha a nová mladá krev nezatížená předsudky a názory přináší do závodu nový směr v investiční politice. Za jeho působení na vedoucím místě se uskutečňuje řada nových investičních akcí, o kterých se dříve jen snilo. Z cukrovaru ze Smiřic odchází v roce 1961 do rafinerie cukru Skřivany. Jeho nástupcem ve funkci ředitele závodu je dlouholetý pracovník smiřického cukrovaru Adolf Vít.

   Zavedením pěstování řepy cukrovky nastal ponenáhlý, ale jistý postup blahobytu v zemědělství. Zvláště v těch krajích, kde půda byla způsobilá pro vzrůst řepy s dostatečnou její cukernatostí.
   Na hradecku nastalo oživení v pěstování řepy kolem roku 1863, kdy byly postupně stavěny cukrovary v Hradci Králové , v Sádové, ve Smiřicích, v Předměřicích, v Černožicích, v Opatovicích, v Bašnicích, v Meziříčí atd. Zbudováním několika těchto nových cukrovarů blízko u sebe nutilo ředitelství továren opatřiti si co nejvíce řepy. Výhodu měly cukrovary postavené od velkostatkářů, neboť měli velké množství vlastní řepy, kterou velkostatkáři racionelně pěstovali na polovině veškerých orných pozemků. U některých těchto podniků nebylo dbáno při volbě místa pro stavbu cukrovaru na to, je-li okolní krajina způsobilá ke zdárnému pěstování řepy. Toto nedopatření způsobilo brzký zánik cukrovaru opatovického, královéhradeckého a josefovského.
   ...
   Cukrovar Smiřice patřil vždy do komplexu velkostatku, později do svazku ČSS a lesů. Jeho poloha vzhledem k řepnímu rajónu je velmi příznivá a po celou dobu svého trvání neměl nikdy nedostatek řepy. Nejmenší výkup cukrovky zaznamenal cukrovar v letech první světové války v roce 1917 v množství 175 020 q a v roce 1947, který se projevil jako mimořádně suchý, v množství 207 302 q. Je pozoruhodné, že již v prvních letech cukrovar vykupuje do roku 1900 řepy od 420 000q do 714 000 q. Nejvyššího výkupu závod dosáhl v roce 1960: 1 147 442 q řepy.
   Tak jako se střídali majitelé panství, k němuž cukrovar náležel, zlepšuje nebo zhoršuje se zařízení závodu. K první větší rekonstrukci a modernizaci závodu došlo v roce 1908, kdy byl kapacitně vybaven na zpracování 10 000 q řepy za 24 hodiny.
   V roce 1911 byly postaveny ležaté varostrojhe a centrovky Weston, které v závodě po úpravě slouží dodnes. V roce 1915 postavena difuse Robert, r. 1925 rekonstruována kotelna, kdy postaveno – v dnešní neprospěch – 6 kotlů systém Tischbein.
   V roce 1935 byla za vakuovou ležatou odparku postavena nová v té době málo známá tlaková odparka Vincic Turek. Tato stanice byla do roku 1960 těsným úskalím závodu.
   V době okupace vykazuje závod určitou stagnaci. Do závodu – i když k tomu předpoklady byly – nic se neinvestuje a také se nic nemění. Nad panstvím Státních statků S. a tím také nad cukrovarem vládne říšský Němec.
   Po okupaci se opět zlepšuje – i když znenáhla – zařízení závodu. Dochází k postavení nové parní saturačky, k výměně ležatých varostrojů apod. Teprve rok 1960 zaznamenává podstatné zlepšení výrobního zařízení. Je s konečnou platností rozhodnuto o rekonstrukci závodu se zaměřením na zvýšení zpracování cukrovky a na využití nových prvků automatizace v cukrovarnictví. Rekonstrukce provádět však po etapách tak, aby nedošlo k narušení kampaní.
   Projekční práce provedl Projekční útvar Praha v roce 1962. Stavebních prací se ujaly Pozemní stavby HK II. …
   V roce 1962 – 63 byla postavena trafostanice s primérní přípojkou a započato s elektrifikací závodu. Postaveny 2 nové varostroje á 500 q cukroviny a odparka rozšířena o 1 těleso – 900 m2.
   R. 1964 za pomoci ZVÚ Praha provedena rekonstrukce celé studené cesty a celé parní cesty, a to jak ostré, tak i redukované páry. V r. 1965 za pomoci SPP HK rekonstruována celá šťávní cesta, r. 1966 vyměněna za spolupráce ZVÚ difuse Robert za kontinuelní difusi DdS a za spolupráce SPP – Vilanice(?), Týnec nad Labem, Pacov, a Bratislava provedena celá výměna strojního zařízení počínaje výtahem řepy až po epuraci šťávy. Od r. 1962 postupně se provádí elektrifikace závodu (STP Bratislava). Provedena výměna řepní pračky, postaven lapač kamení, odstředivková stanice vyměněna za novou kontunuelní reciklující, rozšířen řepník. Zrušením starých splavů na továrním dvoře otevírá se i další možnost pro rekonstrukci vápenky včetně hašenky.
   Současně s vybavením vlastního závodu postupuje i výstavba filiálních vah a jejich vybavení moderním vyhovujícím strojním zařízením. Dřívější značně roztříštěný řepní rajon zabíhal i do oblasti cukrovarů Předměřice, Bašnice a České Meziříčí a vyžadoval velký počet přijímacích vah s malou kapacitou. Umožněním uceleného řepního rajonu klesl počet přijímacích míst ze 20 fil. vah na nynějších 9. Některé váhy předány sesterským závodům, jiné nevyhovující zrušeny (Kuks, Žíreč, Bílá Třemešná, Doubravice, Račice, Sendražice apod.). Dnešní přijímací místa jsou rozmístěna tak, že vzdálenosti při dovozu nepřesahují 6 km. Vybavením fil. vah vhodnou mechanizací (Hony, bagry a skladači VD ze ZVÚ) odpadá manuelní práce, odbavování provozů se zrychluje, prostoje zkracují.
   …
   Je pozoruhodné, že v posledních letech se stále snižuje počet kampaňových zaměstnanců ze Slovenska, odkud jich bývalo na řepní manipulaci ve Smiřicích až 80. Tyto síly jsou nahrazovány hlavně mechanizačními prostředky při řepní mechanizaci a novým strojním vybavením v závodě.
   Cukrovar ve Smiřicích v průběhu uplynulých let prošel obdobím rozvoje a vzestupu, ale byly i doby, kdy se hovořilo o jeho zrušení. Zde nutno připomenout i rok 1950, kdy jen s pevným odhodláním všech zaměstnanců a vedení závodu byla odvrácena katastrofa zrušení cukrovaru. …
   (Výpis ze správy ředitele cukrovaru s. Adolfa Víta)

Počasí
   Celkový ráz počasí od jara 1967 nevybočoval z mezí normálu. Pouze v dubnu byl zaznamenán 10. duben jako nejteplejší den za posledních 200 let, kdy se sleduje pravidelně denně vývoj teplot. Teplota toho dne vystoupila až na 21-23 stupňů Celsia. Červenec 1967 se vyznačoval větším počtem letních a tropických dní než v jiných letech. Průměrné denní teploty byly nad normálem, zatímco srážek napršelo méně.

Aukce na prasata
   21. července 1967 na malém stadiónu ve S. konána aukce na prasata ze 2 okresů: HK a Jiřín.

Koupaliště znečištění
   JZD Libřice zavedlo na svém rybníce chov kachen a tím došlo ke znečištění Smržovského potoka, takže ve S. byl vydán zákaz koupání na tzv. „plivátkách“. JZD Libřice bylo pokutováno ONV HK pokutou ve výši Kčs 50 000,-, ale radou MNV S. ve schůzi 13.8.1967 pokuta snížena na Kčs 3 000,-. Koupaliště ve S. musilo být znovu vyčištěno, aby bylo schopno provozu.

Taneční zábava
   …

Nová budova předškolního zařízení
   19. srpna 1967 konala se slavnost zahájení provozu v nové budově předškolního zařízení: mateřské školy a dětských jeslí ve S. … Nová budova byla toho dne přístupna veřejnosti. Budova je majetkem Státního statku, provoz zajišťuje ONV. Zařízení je zčásti nové, část převzata z dřívějších prostorů. Vybavení není kompletní, ale k provozu postačí. Chybí ještě částečně nábytek (židličky apod.).
   Vedoucí př. zařízení jmenována dosavadní ředitelka mateřské školy Marie Jarchovská. Vlastní provoz celého př. zařízení zahájen v pondělí 21. srpna 1967.

Mateřská škola a dětské jesle
   Nová budova MŠ a dětských jeslí ve S. je moderní svým vnějškem i vnitřkem a ozdobou čtvrti na Kršovce i celého města.
   (O historii – zřízení a začátcích – MŠ a dětských jeslí viz zápisy v I. díle Kroniky města S. v úvodní části.)
   MŠ má t.č. 88 dětí ve 3 třídách, z toho 58 dětí ze S. a 30 dojíždí denně autobusem z HK III. sever (toto dojíždění uskutečněno jen do 31.12.1967 a i přitom jen částečně, v září byly často dny, kdy přijelo pouze 9 – 10 dětí).
   Dosavadní budova jeslí č. 53 v Nývltově ulici bude podle usnesení rady a pléna MNV použita k ubytování 2 učitelských rodin.

Plán akcí na rok 1968 a Výhledový plán
   …

Tvorba - zrušení
   Ke dni 1. září 1967 zrušena byla místní provozovna Tvorby – dámské krejčovství, o jejíž služby není v místě zájem a jejíž vedoucí odchází do důchodu. Dosud byla umístěna v místnostech bývalé „Knihy“. Služby její bude nadále zajišťovat po 2 dny v týdnu pracovnice Tvorby s. Řeháková ve svém bytě.

Školy v okolí
   K témuž dni byla zrušena škola ZDŠ ve Smržově,. proto smržovští žáci dojíždějí autobusem do ZDŠ ve S. Tamější ředitel s. Josef Prokeš odešel do důchodu.
   Pro malý počet žactva zrušena i škola v Račicích nad Trotinou a děti dojíždějí do ZDŠ do S.

ZDŠ
   Slavnostní zahájení školního roku provedeno 4. září 1967 .. před hlavní školní budovou ZDŠ.
   Stav žactva na počátku škol. roku jeví se takto:
   na I. stupni .. 249 žáků v 9 třídách
   na II. stupni .. 396 žáků ve 12 třídách
   celkem 645 dětí ve 21 třídách
   Ředitelem školy je Jaroslav Novotný, zástupcem s. Josef Liška.

Zvláštní škola
   Od 1. září přemístěna byla zvláštní škola do bývalé soukromé vily č. 205 v Palackého třídě (dosud v 1 třídě v ulici Nývltově). K témuž dni má 20 dětí, rozdělených do 2 tříd. Ředitelem zvláštní školy od 1.9.1967 ustanoven dosavadní učitel ZDŠ s. František Mach, učitelkou s. Marie Müllerová.

Mateřská škola – jesle
   V MŠ je kapacita téměř plně využita (na 90 dětí), v dětských jeslích je umístěno 35 dětí. Vedoucí jeslí je s. Věra Kutilová. Děti v jeslích jsou většinou místní, jen část z okolních obcí. Provozní personál tvoří v jeslích 5 sester, 1 uklízečka, 1 pradlena pro dětské oblečení (děti používají ústavní), 1 kuchařka, která je ve společné kuchyni pro MŠ a jesle, připravuje stravu pro děti. Norma je Kčs 5,50. Výše poplatku v jeslích se řídí výší příjmů na 1 člena rodiny. Zdarma v současné době není žádné dítě, nejnižší poplatek je nyní Kčs 2,-, nejvyšší možný poplatek je Kčs 8,-. V září 1967 byl průměr poplatku Kčs 5,56.

Školní jídelna ZDŠ
   Ve školní jídelně ZDŠ se t.č. stravuje průměrně 270 dětí, většinou dětí zaměstnaných matek a dětí přespolní. V kuchyni jsou 3 pracovnice. norma na stravování je stanovena takto:
   z 1. 5. třídy Kčs 3,17, děti platí Kčs 3,-
   z 6. - 9. třídy Kčs 3,40, děti platí Kčs 3,20
   dospělí Kčs 3,40, platí Kčs 4,15,-

Hudební výuka
   Hudební výuku mládeže ze S. a nejbližšího okolí po zrušení pobočky lidové školy umění z Jaroměře zajišťuje v posledních letech ZK Státního statku S.
   Učitelé hudby dojíždějí do S. z HK, 1 též z Jaroměře. Vyučuje se v hlavní budově ZDŠ. Výuky ve hře – většinou na klavír, housle a harmoniku – se účastní na 50 dětí. Je to opatření pouze na přechodnou dobu, dokud nebude ve S. zřízena pobočka hudební školy z HK, o kterou se vyjednává. Agendu nynější výuky vede s. J. Sladká, pracovnice ZK Státního statku.

Drůbežářská škola
   V budově zámku – ve I. poschodí – je t.č. umístěna na přechodnou dobu ubytovna – internát drůbežářské školy. Ředitelem této drůbežářské školy je s. Josef Rodr. Jakmile budou dokončeny přípravy k umístění školy v Černožicích, přestěhuje se škola i internát do Černožic, kde budou moci žákyně vykonávat i potřebnou praksi v tamějším drůbežářském kombinátě.

Kompostárna zrušení
   Na podzim 1967 byla úředně zastavena činnost smiřické kompostárny, která ve skutečnosti nikdy z důvodů nedostatečného hygienického zabezpečení nebyla úředně povolena.

Dožínky
   … v sále ZK

Vítání občánků
   …

Koncerty pro ZDŠ
   … v sále Městské dvorany

Zájezd na Moravu
   … učitelé na Flora Olomouc

Vodovod
   Občanský výbor č. 4 při MNV S. svolal na 29. září 1967 schůzku svých členů a všech občanů, bydlících v ulici Jana Žižky a v Nové ulici do klubovny hostince U nádraží, na jejímž pořadu bylo projednávání příprav na výstavbu vodovodu v této části města. Již na podzim 1967 proveden potřebný výkop a položen i uveden v činnost vodovod v Příční ulici (I. část) a později i v ulici Hradecké a podle cesty za vlečkou ke Zderazi. Vodovod v ulicích Žižkově a Nové proveden v roce příštím.

Státní archiv Zámrsk – smiřické archiválie
   .. návštěva kronikáře v Zámrsku

Josef Zeman – 100. výročí narozenin
   14. října vzpomenuto bylo rozhlasovým medailonkem …
   … (z jeho života = viz. jiné stránky – pozn. P.)

Oslavy v náchodě
   Celostátní oslava 100. výročí narozenin Josefa Zemana konala se v říjnu 1967 v Náchodě, kde J.Z. přes 20 let působil. Při této příležitosti uspořádána v Náchodě vzpomínková výstava, na kterou byla zapůjčena též řada archiválií ze S. Oslav J.Z. v Náchodě se za MNV S. zúčastnili předseda Václav Marel a tajemník Otakar Ježek.

Cukrovarská kampaň
   Letošní cukrovarská kampaň ve S. zahájena byla 16. října 1967.

Besedy nad kronikou
   …

Schůzka rodáků
   25. října 1967 sešli se rodáci a přátelé S. usedlí v Praze v obecním domě hlavního města Prahy v počtu 62 osob. Svolavatelem schůzky, kterou také řídil, byl s. Jaroslav Litomiský. MNV S. zastupovali na schůzce ss. Josef Hájek, stavitel, František Polák, Karel Vorel, správce muzejních sbírek a kronikář Petr Zahálka. Schůzce přítomen též zubní technik Václav Absolon ze S.
   Některé zajímavosti z archivu města osvětlil s. Karel Vorel a o minulosti města S. vyprávěl kronikář města. V příjemné přátelské pohodě a společné besedě strávili všichni účastníci pěkný večer, při němž si sjednali i společný zájezd a návštěvu rodného města, což se uskuteční na jaře příštího roku.

Oslavy 52. výročí VŘSR
   … Oslavy 50. výročí VŘSR v letošním jubilejním roce lze hodnotit velmi kladně. V době od 21. dubna 1967, kdy byla pořádána první oslava 97. výročí narozenin V.I:Lenina, uskutečněno celkem 15. kulturních akcí. ..

Zájezd do Prahy – ZDŠ
   …. na představení opery B. Smetany Prodaná nevěsta v Národním divadle. ...

Zlatá svatba
   24. listopadu 1967 slavili svou zlatou svatbu manželé Vernerovi.

Odvody branců
   V roce 1967 bylo ve S. 16 branců narozených r. 1949. Na okresní vojenské správě v HK provedeny od´vody těchto branců 8. listopadu 1967.

20.11.1967
   Pracovníky ONV v HK provedena kontrola plnění závazku na počest 50. výročí VŘSR s těmito výsledky:
   Plánovaná hodnota díla podle uzavřeného závazku Kčs 245 000,-
   Skutečně provedená hodnota díla Kčs 592 000,- splnění 240 %
   …
   Plánováno brigádnických hodin celkem 7 800, skutečně provedeno 11 650, …

Tři kontra gestapo – kniha
   .. ve spise je dost zmínek i o smiřické rodačce Magdě Rezkové, která se za 2. světové války velmi aktivně zapojila do ilegální činnosti. (Žila v Praze, kde měla dámský salón) .. Spisek zakoupený i pro Lidovou knihovnu ve S.
(více o Magdě Rezkové – pozn. P.)

Rozhlas, televize, důchodci
   V obvodu poštovního úřadu S. (tj. Číbuz, Holohlavy, Hubiles, Rodov, Sendražice, Skalice, Smiřice a Smržov( bylo ke dni 31. prosince 1967:
   počet rozhlasových koncesí 1408
   počet televizorů 984
   počet důchodců celkem 997
   Celková výše vyplácených důchodů měsíčně 585 292 Kčs. ...

Přehled hospodaření MNV Smiřice k 31. prosinci 1967
   …
   příjmy:
   kino Kčs 178 204,-
   Celkem příjmy Kčs 1 695 223,-
   …
   výdaje:
   kino Kčs 89 666,-
   Výdaje celkem Kčs 1 336 006,-
   ...

Kino
   …

Lidová knihovna
   Činnost místní lidové knihovny za rok 1967:
   Koncem roku 1967 odchází dosavadní vedoucí knihovny s. Karlíková na Slovensko a její funkci přebírá od 1. ledna 1968 s. Marie Kubalová, roz. Dudková.
   V roce 1967 půjčeno: … celkem 1029 svazků naučné literatury.
   Krásné literatury: 5076 svazků pro dospělé, 2 705 svazků pro dětské čtenáře
   V roce 1967 přibylo v knihovně 311 svazků, ubylo 5 svazků. Stálých čtenářů je 224, z toho 122 dospělých a 102 dětí.

TJ Dynamo
   … k 31.1.1967 měla celkem 259 příslušníků, z nichž bylo 125 mužů, 30 žen,. 29 dorostenců, 36 žáků a 39 žákyń. Oddíl základní tělesné výchovy čítal 96 příslušníků, oddíl turistiky 21 osob. Z dalších oddílů jsou v činnosti oddíl kopané, kuželkářů, tenisu a jezdectví.
   O činnosti TJ Dynamo viz. podrobné zápisy ve vlastní kronice, která je pečlivě vedena a obsahuje zápisy od založení (od r. 1898).

Loutková scéna
   … v roce 1967 sehrála celkem 21 loutkových představení pro mládež ze S. a okolí. Navštívilo je úhrnem 3854 účastníků, z nichž byli 1204 dospělí.

Počasí
   Celkový ráz počasí: v létě 1967 velmi pěkné, slunečno, až parno a dusno (občas i krátké, ale prudké lijáky spíše místní povahy). Pro sklizeň obilovin příznivo. Rovněž podzim byl poměrně teplý a suchý. V prosinci přechod do zimního období znenáhlý, pomalý, malé mrazíky. V první polovině prosince celkem málo sněhu. Před vánocemi napadlo sněhu hodně, ale potrval jen několik dní. Značná obleva o vánocích přinesla nepříjemné počasí, hodně vody, bláta, v řekách stoupla voda, v některých krajích i značné záplavy. Před Novým rokem se počasí zlepšilo a pěkná zima se sněhem nastala na zlomu roku 1967 – 68..