Kronika města Smiřic - V. díl, rok 1970

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1969       Rok 1971Někde text vynechávám, zůstaly jen tři tečky (...).     S. = Smiřice, HK = Hradec Králové

Rok 1970Novoroční projev Ludvíka Svobody
   …

Rozpočet MNV
   Rozpočet MNV Smiřice na rok 1970 vykazoval na stránce příjmů i výdajů úhrnné částky ve výši Kčs 1 627 000,-.

Závazek
   … V závazku jsou zahrnuty tyto akce: výdlažba chodníků, výbojkové osvětlení, oprava požární zbrojnice, kanalizace projekt, oprava věžních hodin, pamětní síň, dílna Svazarmu, údržba zeleně, údržba rodinných domků.

Chřipková epidemie
   V epidemii chřipky, pokračující již od loňského podzimu, je i v první polovině ledna 1970 situace stále napjatá. Množství nemocných působí značné nesnáze v závodech i v dopravě přes všechna ochranná opatření. Byla omezena veřejná shromáždění, zábavy, divadelní i jiná představení apod. Pravidelné vyučování na školách po prodloužených zimních (vánočních) prázdninách začalo teprve 19. ledna t.r. Teprve koncem ledna a v únoru křivka onemocnění pozvolna klesala.

Plesy
   Také plesová sezóna v letošním roce byla v důsledku chřipkové epidemie velmi chudá. Pořádány pouze 2 společenské plesy: 17. ledna TJ Sokol (asi 200 osob) a 14. února 1970 Lidový spolek rybářů (na 300 účastníků).

Zahrádkáři – činnost v r. 1970
   .. 28. června 1970 konala se slavnostní schůze u příležitosti 25. výročí založení místní pobočky Svazu ovocnářů a zahrádkářů za účasti 33 členů a 1 hosta (př. Kuřátko z Malšovic). Stručný výpis z činnosti pobočky od založení v roce 1945: Před 25 lety založilo asi 30 nadšených přátel s malými zahrádkami místní organizaci, do jejíhož čela zvolen byl výbor, v němž byli předsedou Karel Sychrovský, místopředsedou Jan Špryňar, jednatelem Václav Klikar, pokladníkem Josef Semrád, ovocnářským referentem Josef Procházka. Pracovali dobře, neboť důkazem toho je značný vzrůst členstva i bohatá činnost pobočky. Za 25 let uspořádáno na 150 odborných přednášek, 125 autobusových zájezdů, 22 výstava ovoce, zeleniny a květin, odpracováno na 5 000 brigádnických hodin na zvelebení města, proveden velký počet besed se školní mládeží (roubování, očkování, sázení stromů apod.) Obstaráno za tu dobu asi 3 500 ovocných stromů, asi 360 q umělých hnojiv, 300 q rašeliny, 300 q mletého vápence, prováděno každoroční školení členů.
   Při slavnostní schůzi s vděčností vzpomínáno prvního předsedy Karla Sychrovského, který od prvopočátku až do svého onemocnění po dlouhou řadu let svou funkci bez přerušení velmi dobře a svědomitě zastával.
   Předsedou pobočky je t.č. Josef Vít, jednatelem Jiří Hampl. 15 zasloužilých členů místní organizace zahrádkářů při této schůzi odměněno odbornými knížkami a přítomný host př. Kuřátko obrazem gladiolů.

Výstavba
   Okresní bytové výstavbové družstvo staví v Jiráskově ulici (Náměstí Míru – pozn. P.) čtyřpodlažní budovu, ve které bude 24 bytových jednotek. V přízemí novostavby budou umístěny služby: holičství, kadeřnictví, mandl, květinářství, sběrna čistírny a prodejna Drobného zboží. Stavbu provádějí Pozemní stavby v HK, stavební správa II. Tyto stavební práce poměrně rychle pokračují a jsou se zájmem četnými občany sledovány. Neušly ani pozornosti fotografa – amatéra Jindřicha Litomiského, jehož obrázek uveřejnilo Nové Hradecko 11. února 1970. Ukazuje postup prací ze začátku února 1970.
   V zimním období 1969 / 70 provádí se rovněž úklid zbořeniště po demolici bývalé Jonšově hospodě č. 15.
   Ve schůzi rady MNV v únoru 1970 podána i bližší informace o výstavbě sila u Zderaze, kde celkový náklad činí ca Kčs 40 000 000 s předpokladem dokončení v roce 1972.

Resignace poslanců MNV
   Ve schůzi pléna MNV 13. února 1970 přijaty resignace dosavadních poslanců MNV: Josefa Zilvara (zdravotní důvody), Jaroslava Hvězdy, Josefa Koziny a Františka Trojana z důvodů pracovních, Miroslavy Švorcové z důvodů osobních a Vladimíra Špačka pro nezájem.

Noví poslanci MNV
   Na návrh MVNF a OVNF byla provedena kooptace nových 7 poslanců MNV. V plenární schůzi zvoleni byli Daňková Milada, Košťál Josef, Lochman Slavoj, Mach František, Novotný Jaroslav, Preclík Josef a Špryňar Jaroslav. Nově zvolení poslanci MNV v téže schůzi pléna složili do rukou předsedy MNV předepsaný slib.

Truhlářství KS – převod
   20. února 1970 oznámeno ve schůzi rady MNV, že dosavadní truhlářství KS v Hradecké ulici ve Smiřicích předává se v I. čtvrtletí 1970 Zemědělskému stavebnímu sdružení Hradec Králové, Chelčického ul 445 (ved. Mil. Neumann)

Vítězný únor – oslava
   …

Kanalizace – zahájení
   Již v lednu (4.1.1970) uskutečněno na MNV jednání, na jehož základě provádí výstavbu kanalizace ve S. podnik VOKD pro investora OVAK HK. V únoru 1970 bylo skutečně začato s výkopem hloubkové kanalizace v prodloužené ulicic Jiráskově. Práce značně stěžována množstvím sněhu a špatným přístupem i příjezdem do města i do jednotlivých ulic.

Soupis památníků
   …

MNV Smiřice – vyhodnocení
   …

Drobné živnosti
   Rada MNV ve své únorové schůzi povolila v r. 1970 následující drobné živnosti: čalounictví (j. Černilovský), krejčovství (J. Gregor), pokrývačství (St. Kudr), zednictví (V. Kocián a Jiří Roll), později též knihařství (v srpnu 1970: Lad. Joneš)

Pamětní síň
   Pamětní síň ve S. je v současné době – začátkem roku 1970 – ve stavu rekonstrukce. Dosavadní expozice se stala v průběhu let neúčelnou. MNV ve spolupráci s Krajským muzeem provedl novou klasifikaci depozitů, některé předměty nehistorické hodnoty odprodal Antikvě a Artii a mnoho exponátů předal krajskému muzeu. Umístění pamětní síně v obecním domě čp. 126 je vázáno na jeho kompletní adaptaci. Pracovníci MNV mají dobrý vztah k regionální historii, v místě jsou také vzácné památkové objekty a i okolí se vyznačuje značným množstvím archeologických nálezů. Odborné vytřídění exponátů a celkový projekt dává předpoklad, že ve S. bude vybudována pamětní síň, která za současných možností bude odpovídat soudobým potřebám místního regionu.

Jar. Duchoň – poslancem ONV
   Na plenárním zasedání ONV v HK 24. února 1970 zvolen byl na návrh Národní fronty poslancem ONV na uvolněný obvod č. 48 – Smiřice Jaroslav Duchoň ze S.

PhMr. J. Stříbrný
   26. února 1970 ve věku 73 let po krátké zákeřné nemoci zemřel bývalý místní lékarník PhMr. Jiří Stříbrný. Byl člověkem vzácného charakteru, vynikajícím odborníkem ve svém oboru ale též iniciativním a obětavým kulturním pracovníkem. Jeho láskou byly knihy a místní lidová knihovna měla v něm zaníceného a ochotného i nezištného spolupracovníka.
   Rád pracoval s mládeží i v Loutkové scéně, v Červeném kříži aj. Mnozí fotoamatéři vděčí jemu za jeho cenné rady při své práci a rovněž i archiv města za množství dokonale provedených fotografických snímků.

Dětský karneval 1.března 1970
   … Z výtěžku zasláno bylo Kčs 130,- na pomník Boženy Němcové v České Skalici.

Lyžařský zájezd ZDŠ
   V týdnu od 2.- 8. března 1970 strávilo 39 chlapců a děvčat z osmých tříd ZDŠ 7 dní na lyžařském výcvikovém zájezdu v chatě Ozón u Žacléře. Zájezd vedli učitelé: Jan Vašíček, Helena Matějková, Zdeňka Poláková a studující VŠZ J. Ducháček. Počasí nepřálo (sníh padal nepřetržitě po 3 dny a 3 noci), ale lyžařský výcvik byl splněn.

MDŽ
   Pro sněhovou kalamitu (přerušení dopravy) nebyly konány ani větší společné veřejné oslavy k MDŽ. Dárky pozornosti byly ženám letos věnovány méně okázalým, ale upřímným způsobem. …

Soutěž tvořivosti mládeže
   …

Příděly ONV
   .. d) na technickou vybavenost k občanské bytové výstavbě přidělena částka Kčs 200 000, která je plánována na provedení kanalizace a vodovodu staveniště Kršovka II..
   Podnik OVAK má uzavřen závazek na provedení vodovodního propojení v ulicích Anežky Malé, Spořilov a Ohrady, kde se rovněž zahajuje výstavba nových rodinných domků (i v dosavadních prolukách)

Zámecký park – projekt
   V 1. čtvrtletí 1970 provádí projekt 2. etapy zámeckého parku, jehož majitelem je Velkovýkrmna – Státní statek Smiřice, brigádně pracovník Památkové správy Pardubice ing. Dobrovský na smluvní úkol, sjednaný s ONV HK (ing. Svoboda)

Schůze rodáků v Praze
   13. března 1970 schůze smiřických rodáků v Praze se zúčastnila delegace rady MNV: Anna Počtová, Josef Hájek a Jaroslav Duchoň.

Školení CO
   ...

Den učitelů
   …

Pamětní desky
   Ve schůzi rady MNV 23.3.1970 schválena byla smlouva o díle s akademickým sochařem J. Třískou z Prostějova na zhotovení reliéfu smiřického rodáka inspektora Josefa Zemana. Deska bude umístěna na rodném domě. Na pamětní desce obětem druhé světové války budou jména: Barrtošek Bedřich, Lederer Eduard, Ledererová Elsa, Malá Anežka, Pavlista Josef a Seliger Antonín.

Počasí sněhová kalamita
   Zima 1969 – 70 byla má celkem mírná s menšími mrazy, ale velmi dlouhá a vyznačovala se zvláště množstvím sněhu, který způsobil na mnohých místech velké nesnáze. … Nejvíce sněhu napadlo začátkem prosince (3 – 4. prosince 1969, ale sněhu bylo stále mnoho i po celý prosinec 1969 i leden a únor 1970. Hodně sněhu napadlo ještě i začátkem března – i 7. března.
   Sněhovou kalamitou se zabývala ve své schůzi 6. března rada MNV S. , z jejího zápisu je zde uveden stručný výpis: „V součinnosti se závody Velkovýkrmna a cukrovar prováděl se dnešního dne (6.3.1970) úklid sněhu z hlavní třídy Palackého.“ V dalších dnech se uklízel sníh i vedlejších ulic. Sníh byl nakládán stroji závodu cukrovar a odvážen dopravními prostředky Velkovýkrmny. 13. března 1970 odvezen (odstraněn) sníh téměř ze všech ulic města. Bylo odvezeno celkem na 150 nákladních aut sněhu.
   Souvislá sněhová přikrývka vydržela na polích a zahradách ještě i do 19. března 1970, kdy za dne rovněž sníh proletoval. Výška souvislé sněhové přikrývky na volném prostranství činila 10 – 45 cm, někde i 50 cm (mimo četné závěje, kde samozřejmě bylo sněhu daleko více). Ani staří lidé nepamatují tolik sněhu po tak dlouhou dobu se udržujícího. Zajíci a jiná zvěř dlouhotrvající zimou velmi trpěla, zajíci mnohde natropili hodně škody (ohryzali stromky ve značné výši od země). Obleva postupovala jen znenáhla, za noci teploty v březnu byly pod nulou (+2 - +4 -6 stupňů C), vyšší teploty nastaly teprve v poslední třetině března.
   Množství sněhu způsobilo mnoho škod i na střechách domů, kůlem apod. ….

Soutěž Puškinův památník
   ...

Dětské soutěže
   …

Činnost Pionýrské organizace
   ...

Jarní úklid – školní mládež
   …

Sběr odpadových surovin – ZDŠ
   ...

Rozpočet Fondu rozvoje a rezerv
   V plenární schůzi MNV 10. dubna 1970 ... Nově vznikající obytná čtvrť na bývalých zahradách Litomiského a Rejchrtově pojmenována Zahradní ulicí.

V. I.. Lenin – 100. výročí narození
   …

Zemědělské noviny – článek
   23. dubna 1970 uveřejněn byl v deníku Zemědělské noviny obšírný článek (na celé stránce – se snímkem Velkovýkrmny) pod názvem „Návštěvou ve Smiřicích – Moderní výkrm prasat od A do Zet.“. Článek byl pro důležitý obsah uschován v archivu MNV.

Vatra míru
   Po předcházejících přípravách zahájeny májové oslavy ve S. 30. dubna 1970. V předvečer Svátku práce vyšel o půl 8. hod. večer lampionový průvod mládeže z ulice Ed. Karla od školní jídelny (v Jiráskově ulici se v současné době prováděla kanalizace) a prošel městem na Šternberk. Zde na prostranství před hlavní branou na velký stadión za soumraku zapálena byla Vatra míru. Účast občanstva i mládeže značná. Slavnost zpestřena vystřelováním pestrých barevných raket. Pro nepřízeň počasí (při průběhu slavnosti začalo pršet) předčasně ukončeno.

Svátek práce
   1. května 1970 od rána vyhrával vesele na oslavu Svátku práce budíček městského rozhlasu. O půl 9. hod. ranní scházeli se účastníci – mládež i dospělí občané – na malém stadiónu. (Průvod městem nemohl být, protože v prostoru Jiráskovy ulice a Palackého třídy prováděny byly zemní práce pro položení kanalizace).
   Slavnostní shromáždění zahájeno státními hymnami ČSSR a SSSR. Přítomné přivítal předseda místního výboru Národní fronty Karel Kutil a slavnostní projev přednesl tajemník OV KSČ dr. J. Višňák. Slavnost zakončena Písní práce. Oslava byla přerušena deštěm a větrem, takže pečlivě připravované další pořady (dětské závodivé i jiné hry a sportovní odpoledne na velkém stadiónu) museli být odřeknuty. I přes špatné počasí účast občanstva při vlastní slavnosti byla poměrně značná.

25. výročí osvobození naší vlasti RA
   ...
   25. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou bylo ve Smiřicích veřejně oslaveno 8. května 1970 slavnostním zasedáním místních orgánů v sále Městské dvorany.
   …
   Při části, věnované hodnocení práce, byli odměněni funkcionáři:
   a) Pamětní medaili vlády ČSR k 25. výročí osvobození:
   Kutil Josef, Novák Karel, Adamíra František, Novotný Jaroslav, Kundrt Antonín, Špryňar Jiří, Lochman Slavoj a Absolon Václav
   b) MNV ve S. bylo uděleno čestné uznání rady ONV v HK s peněžní odměnou 10 000 Kčs za plnění akcí v roce 1969
   c) Čestné uznání a knižní odměnu obdrželi za dlouholetou práci v národním výboru, stranické organizaci a společenských organizacích:
   v požárním sboru: Pácalt Bohuslav, Opletal Josef, Pikola Josef, Kudr Stanislav
   v tělovýchově a sportu: Černý Ladislav, Filip Josef, Holeček Josef, Skákal Emanuel, Sychrovský Josef a Šmejda Bohumír
   v organizaci zahrádkářů: Maršálek Ferdinand, Moník Zdeněk a Tykal František
   v rybářské organizaci: Černý Josef, Fanta Josef, Kouba Jan, Kouba Josef, Keclík Eduard, Rousek František a Špryňar Václav
   v organizaci včelařů: poslanec MNV Josef Svatoň
   za práci v KSČ: Kutil Josef, Počtová Anna a Šteffen František
   za dlouholetou práci ve funkci poslance MNV: Absolon Václav, Adamíra František, Kundrt Antonín, Lochman Slavoj, Novák Karel, Povolná Marie, Špryňar Jaroslav a Špryňar Jiří
   za organizaci ČČK: PhMr Stříbrná Stanislava
   za dlouholetou práci s kronikou: Zahálka Petr
   za obětavé vedení pamětní síně MNV: Vorel Karel
   za vzorné plnění všech zastávaných funkcí v MNV a společenských organizacích: Polák František
   d) Za práci ve Výboru žen obdržela dlouholetá předsedkyně VŽ od nynějšího výboru ČSŽ Anna Počtová čestnou odměnu (dřevomalbu)
   f) Knižní odměny vyhodnoceným činovníkům odevzdal na KSČ předseda MO KSČ Jiří Špryňar, za společenské organizace jejich předsedové a dar rady MNV předseda MNV Václav Marel. …

Občanské průkazy – předání
   ...

Závod míru
   17. května 1970 zhlédli četní zájemci ze řad mládeže i dospělých závodníky Závodu míru projíždějící po státní silnici Hradec Králové – Jaroměř.

Zahradnictví – vyhodnocení
   U příležitosti letošních oslav 25. výročí osvobození naší vlasti RA vyhodnoceno rovněž 10 provozoven podniku Služby HK, které za poslední tři roky a zejména pak v roce 1969 plnily nejlépe uložené úkoly. Mezi vyhodnocené patří i smiřické zahradnictví. Ve zdůvodnění se praví: „Smiřická provozovna G 32 pod vedením s. Jecha zajišťuje služby převážně místního významu. Za poslední rok zvýšila produktivitu o 37 % a svou výší se řadí v zahradnickém závodě na třetí místo.

Dřevotvar
   V květnu 1970 oznámilo družstvo Dřevotvar zdejšímu MNV, že na nejbližší léta plánuje výstavbu hal ve Smiřicích nákladem téměř deseti miliónů Kčs.

Filmový festival pracujících
   V týdnu od 26. do 31. května 1970 pořádán byl na velkém stadiónu ve S. po prvé Filmový festival pracujících, na němž bylo promítnuto 6 širokoúhlých barevných filmů: Zlato v Black Hills, Senzační prázdniny, Dobrodruzi, Tygr sedmi moří, Idiot v Paříži, Slunce rošťáků. Přes nepříznivé počasí akce byla úspěšná, průměrná denní návštěva činila 423 osob. Finanční výsledek rovněž dobrý, i přes značné vydání nebyl podnik ztrátový. Je zde předpoklad, že se festival bude v příštím roce opakovat.

Čistota vod a ovzduší
   V květnové schůzi rady MNV jednáno opět o čistotě vod a ovzduší v místě. Nejsou dosud vyřešeny problémy se znečištěným a stále znečišťovaným mlýnským náhonem, ještě není zřízen ani obranný zelený pás kolem Velkovýkrmny vepřů, ačkoliv se o něj – ovšem stále jen bezvýsledně – jená již po dlouhou řadu let. Také kompostárna svou likvidaci provádí v současné době velmi zdlouhavě. Rovněž není dodnes vyřešeno znečištění vody ve studních v Hankově ulici, kde obyvatelé si musí donášet nezávadnou vodu ze značné vzdálenosti, případně si kupovat náhradou sodovku apod. Okresní soud v HK příliš zdlouhavě řeší tuto záležitost občanů Hankovy ulice proti Sdruženému podniku pro zúrodnění půdy. …

Odstavené labské rameno – zrušení
   V květnu 1970 na základě žádost MNV S. vydal odbor vodního hospodářství ONV HK rozhodnutí o zrušení odstaveného labského ramene za účelem zavážení vytlačenou zeminou při budování kanalizace. Rybářská organizace požaduje náhradu ve výši 7 500 Kčs. Rada MNV ve schůzi 29.5.1970 provedení úhrady schválila.

Besedy nad kronikou
   ...

Mezinárodní den dětí
   …

Baudyš Ivan – pochvala velitele vojenského útvaru
   ...

1. číslo Smiřického zpravodaje
   PO dlouhých a pečlivých přípravách vyšlo v červnu 1970 první číslo Smiřického zpravodaje. MNV S. přistoupil tak k plnění svého závazku, který byl vytýčen k 25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Redakční kolektiv tvoří: Ježek Otakar, Liška Josef, Marel Václav, Novotný Jaroslav, Skála Josef, Zahálka Petr a Zilvar Josef.
   První ukázkové číslo SZ rozdáváno bylo u příležitosti oslav 75. výročí zahájení vyučování ve školní budově čp. 206 ve dnech 13. - 14. června 1970. Do konce roku 1970 vydána celkem 4 čísla: v červnu, v srpnu, v říjnu a v prosinci 1970. Zájem o Zpravodaj ze strany čtenářů – odběratelů ze S., z okolí i ze vzdálených míst, zvláště smiřických rodáků a krajanů z Prahy, byl značný a počet odběratelů od čísla k číslu stále vzrůstá.
   Vydávání Smiřického zpravodaje přivítal veřejně i tisk (viz týdeník Nové Hradecko č. 25 z června 1970).
   Zpravodaj bude obsahovat kulturně – politickou část, zprávy o činnosti MNV, MV NF, místních závodů, zájmových a společenských organizací. Bude seznamovat naše občany a zvláště mládež i historií našeho města, která bude tvořit trvalou součást jeho obsahu.
   Vychází vždy v období dvou měsíců, tj. 6x za rok a jednotlivá čísla pro snadnější přehlednost jsou postupně číslována. Pro Zpravodaj vydávaný s povolením ONV v HK v počtu 150 výtisků, zajištěna i vkusná obálka s pohledem na smiřickou vzácnou stavení památku: barokní zámeckou kapli. Všecka čísla budou uchovávána také pro trvalou památku v městském archivu.

Vybavení školy ZDŠ
   V místní škole ZDŠ v rámci závazků v letošním jubilejním roce byla kompletně a moderně vybavena školní cvičná kuchyně pro žákyně nejvyšších tříd v celkové hodnotě ca 30 000 Kčs. Má 3 linky, které jsou opatřeny elektrickým sporákem, nábytkovou soupravou i soupravou všeho nábytku. Společný je i robot, lednička a velké nádobí. Podlaha PVC.
   Na západní a jižní straně velké školní budovy dokončena výměna oken za typ s výklopnými křídly – náklad 32 000 Kčs. Rovněž i vnitřní zařízení školy je velmi zlepšeno a doplněno moderními pomůckami a různými potřebami a zařízeními, jako jsou např. soupravy pro vyučování mechanice frontálně nebo laboratorně, reostaty a jako doplněk souprav pro vyučováni elektřině, audiovizuální pomůcky doplněny 3 diaflexy, episkopem, stereogramofonem,. promítacím přístrojem na promítání diafilmů ajv.

Školní slavnost - 75 let
   Ve dnech 13. a 14. června 1970 konala se ve S. slavnost výročí 75 let vyučování v nové školní budově čp. 206 (1895 – 1970).
   Vlastní oslava zahájena v sobotu 13. června 1970. V 9. hodin byla pro návštěvníky otevřena velká i malá školní budova. Ve všech prostorách byla připravena výstavka: na I. stupni podle tříd, na II. stupni podle předmětů (odborů). Rovněž otevřena i školní dílna. Za sobotu a neděli shlédlo výstavku na 1 000 osob.
   V týž den – v sobotu na hřišti u školy uspořádáno sportovní dopoledne s různými soutěžemi žáků školy. Přihlíželo asi 250 diváků.
   V sobotu v sále Městské dvorany za účasti 350 návštěvníků předvedlo žactvo školy za vedení svých učitelů zdařilou školní besídku s pestrým pořadem, na němž se střídala čísla tělocvičná, hry, recitace, scénky, zpěv, hudba, dramat. výstupy apod. v rychlém sledu k úplné spokojenosti účastníků, mezi nimiž byli většinou rodiče účinkujících dětí. Hudební čísla na této slavnostní akademii předvedli žáci hudební školy za řízení svých učitelů hudební výchovy.
   Večer v 19. hodin se uskutečnilo setkání absolventů se svými učiteli. Program zahájil předseda SRPŠ Josef Čermák přivítáním všech četných účastníků a hostí, za MNV promluvil předseda MNV Václav Marel. Ředitel školy ZDŠ Jaroslav Novotný v obsáhlém projevu pohovořil o dějinách smiřické školy, o jejím vzniku, vývoji i o současném stavu školy.
   PO několika recitacích básní, které předvedli žáci místní ZDŠ a taneční vložce žákyň školy v národních krojích předvedl ukázku moderních tanců taneční pár manželů Klimšových ze S. V krátkém kulturním programu vystoupil i bývalý žák školy – nynější člen Národního divadla Luděk Munzar.
   Při této příležitosti přečteny byly též pozdravné telegramy a dopisy na dnešní slavnosti nepřítomných bývalých žáků školy, mezi jinými i dnešní velmi známé populární zpěvačky Nadi Urbánkové, rozené Balabánové z prahy, která svou neúčast omlouvá současným pobytem v Polsku.
   Nato následovala volná zábava s tancem, při které účinkovala hudba řízená rovněž bývalým žákem školy J. Středou. Při velmi příjemné zábavě setrvali účastníci, jichž se sešlo na 500, až do 3. hodiny ranní. Na dobrovolném vstupném vybráno 2 800 Kčs.
   Slavnostního setkání absolventů školy s bývalými učiteli se zúčastnili m.j.: za MNV S. předseda Václav Marel, tajemník Otakar Ježek, členka rady Anna Počtová, dále Josef Kutil, Jiří Špryňar, Josef Zilvar, z bývalých učitelů ředitel školy Jan Černý, Ladislav Černý, Anna Kubešová – Zemková, Stanislava Pavlíková – všichni ze S., z dalších bývalých učitelů: Stanislava Kolmanová – Jeklová ze Dvora Králové n./L., Helena Křováková rovněž ze DK n./L., Jaroslav Kubelka z HK, Marie Lešanská – Strejčková z Děčína n./L., Jana Machová – Jarošová z HK, Eliška Šteinfestová – Zelinová z kraje Středočeského, Václav Veverka z Malšovic, z dalších učitelů býv. žáků: Josef Cihlář, ředitel v.v. z Třebechovic pod Orebem, Bohuslav Horák z Moravy, Miroslav Kudivejz z Černilova, Jaroslava Odehnalová z Černožic, Marie Teichmanová z Holohlav, Miloš Dvořák z kraje Severočeského, za Sdružení smiřických rodáků a přátel Prahy Jaroslav Litomiský a mnoho žáků, občanů a hostí na listinách přítomných podepsaných i nepodepsaných.
   Všech vpředu jmenovaných velmi zdařilých akcí zúčastnilo se přes 2 000 velmi spokojených návštěvníků. I když slavnosti byly propagovány předem zasílanými pozvánkami, tiskem i rozhlasem, přece mnozí zájemci o této vskutku pěkné akci nedozvěděli a později své neúčasti litovali. Jubilejní oslavy pořádány péčí SRPŠ ZDŠ za součinnosti ředitelství a MNV S. Pořadatelé pro návštěvníky připravili vkusné upomínkové kartonové listy (skládané) s obrázky smiřické školy, zámecké kaple a znaku města S. Četní účastníci si opatřili v upomínku též malé odznaky se smiřickým znakem, které před časem ve větším množství dal MNV S. v družstvu „Znak“ zhotovit.
   O těchto jubilejních školních slavnostech je podrobně psáno též ve školní kronice ZDŠ a v archívu SRPŠ, kde jsou uloženy a zachovány i četné dokumentární fotografie.

Konec školního roku
   V letošním školním roce 1969 – 70 vychází ke dni 30. června 1970 z devátých tříd ZDŠ S. 97 dětí. Z nich se 29 dětí hlásí do vyšších škol a 68 dětí do učebního poměru nebo přímo do pracovního poměru.

Pionýrská organizace
   Skupina PO pracovala po celý školní rok pravidelně s 5 oddíly jisker PO na I. stupni a 4 oddíly PO na II. stupni.

Počasí na Jaře 1970
   Počasí na jaře 1970 bylo celkem chladné, málo slunečné, s častými přeháňkami – i sněhovými. Sníh padal často – ještě i v dubnu (i když neměl dlouhého trvání). I na 1. května 1970 před počátkem pečlivě připravované slavnosti padal sníh s deštěm. Jarní vlhké počasí zdržovalo postup prací na polích a v zahrádkách. Tím se zdržela i vegetace: pozdní setí, sadba apod. I ovocné stromy rašily později než obvykle. Kvetly vesměs v pozdním květnu, bezy (šeříky) rovněž v druhé polovině května. Také senoseč se velmi opozdila.

Strojní a stavební investice MNV na léta 1971 - 1975
   …

Demolice čp. 24 a 25
   Táž schůze pléna MNV (3.7.1970) schválila na návrh rady MNV demolici čp. 24 a 25 v důsledku rozšiřování komunikace Jiráskova ulice. (Demolici čp. 24 provedl v létě stavebník Bárnet za Kčs 4 000,-.).

Výkup čp. 27
   V téže schůzi schválen vzhledem k veřejnému zájmu i výkup domu čp. 27 (majitel Oldřich Hemelík) z prostředků ONV. V tomto domě ponechá MNV sklad prodejny Domácí potřeby, dílnu podniku Tvorba a ze zahrady a dvora zřídí prostory a sklady pro výkup sběru.

Investice z FRR
   Schváleno bylo též vydání 122 000 Kčs z FRR na zakoupení bytu od n.p. Velkovýkrmna pro zubního lékaře v místě. …

Kanalizace
   V plenární schůzi 3.7.1970 podána též zpráva o jednání podle něhož závod Výstavba ostravsko-karvínských dolů provoz HK nastoupí na budování kanalizace v ulicích Palackého a Ed. Karla ještě v létě 1970.

Taneční zábava
   …

Zájezd ČSŽ
   …

Sčítání lidu – přípravy
   …

Archiv peněžních ústavů
   Podle vyhlášky č. 153 z roku 1958 byly v rámci resortních ministerstev vybudovány podnikové archivy. Z nich čitá největší počet fondů a také největší počet jednotek uložení archiv peněžních ústavů Východočeského kraje, jehož sbírky jsou uloženy ve Státní spořitelně Smiřice, HK a Nový Bydžov.

Cirkus
   Koncem července 1970 zaplnil téměř celou rozlohu malého stadiónu poměrně rozsáhlý stan cirkusu s příslušenstvím, v němž m.j. účinkovali též bratři Šimkové. Ve dnech 27. a 28. července za velké účasti a zájmu dospělých i mládeže předvedena byla celkem 3 představení.

Vedení matrik – 20 let
   Letos je tomu 20 let, co národní výbory převzaly do péče vedení matrik. V hradeckém okrese je celkem 10 matričních obvodů, do nichž jsou všechny obce okresu začleněny. Matriční obvod MNV Smiřice zahrnuje obce: Benátky, Černožice n./L., Habřina, Holohlavy, Hoříněves, Jeřičky, Lužany, Račice, Rodov, Sendražice, Skalice (se sloučenými obcemi Čibuzí a Skaličkou), Smiřice, Smržov (se sloučenou obcí Hubíles), Žíželeves ( se sloučenými obcemi Vrchovnice a Želkovice). U příležitosti 20. výročí vedení matrik uspořádal ONV slavnostní besedu s matrikáři.

Hosté z NDR
   …

Stranické pohovory KSČ
   V letních a podzimních měsících 1970 dokončovaly se ve všech politických organizacích KSČ pohovory se všemi členy strany, spojené s přípravami k výměně členských legitimací. …

Výstavba, bytová otázka
   Před pravidelnou schůzí rady MNV 28. srpna 1970 zhlédli členové rady výstavbu 24 bytových jednotek v nově se tvořícím obchodním centru a osobně se přesvědčili o stavu výstavby těsně před dokončovacími pracemi.
   Rekonstrukce domu čp. 111 v Mlýnské ulici má být v tomto roce dokončena pokud se týče vnitřních prací, omítka bude provedena v příštím roce.
   Podle stavu ke dni 4. září 1970 jeví se bytová situace takto: U MNV je podáno 43 žádostí o byt důvodných podle zákona 41/64.
   Ve volebním období od 1.7.1964 přiděleno bylo ve S. mimo podnikovou sféru pouze 36 bytů, z toho jen 4 byty ve 2 kategorii.
   Podle uvedených stručných přehledů je zřejmé, že není možné vyřešit bytovou situaci do roku 1975 i když pozornost rady MNV která podle usnesení pléna MNV provádí bytovou politiku, se zaměřuje na sociální případy a veřejný zájem.
  Všechny možnosti adaptací a rekonstrukcí byly již zváženy, dosavadní domovní fond je však již natolik zastaralý, že bez nové výstavby nelze bytovou krizi ve S. vyřešit.

Místní lidová knihovna
   Místní lidová knihovna ve S. ke dni 31.8.1970 měla celkový knižní fond: 8863 knih, z toho naučných 2593, pro mládež 1041. K témuž dni si 285 čtenářů vypůjčilo … Za rok 1970 k témuž dni nakoupeno 259 knih, z toho pro mládež 65, pro dospělé 154, naučných 36.

Okolní knihovny
   Ze zprávy oi knihovnách z okolních obcí: Knižní fond v těchto knihovnách je vesměs zastaralý. Je plánováno jejich zapojení na střediskovou knihovnu ve S. a to v obcích Račice, Máslojedy a Lužany v roce 1970, Benátky, Habřina a Jeřičky r. 1971. Smržov a Hubíles v r. 1972. Samostatně pracují knihovny v Černožicích, Holohlavech, Hoříněvsi, Lejšovce, Rodově a Žíželevsi. …

Řed. M. Jarchovská – odchod do důchodu
   Dnem 31. srpna 1970 odešla do důchodu dlouholetá ředitelka místní mateřské školy Marie Jarchovská (jako učitelka nastoupila zde r. 1951, ředitelkou byla od r. 1953) Za dlouholetou její velmi dobrou činnost bylo jí poděkováno též péčí místní kulturní a školské komise, která jí při této příležitosti věnovala květinový a knižní dar.

Mateřská škola
   Od 1. září 1970 byla ustanovena ředitelkou spojeného předškolního zařízení ve Smiřicích Emilie Semeráková, její zástupkyní Věra Kuchtová.
   Stav dětí k 1.9.1970: mateřská škola 69 dětí, dětské jesle 35 dětí.
   Děti z Černožic již nyní do mat. školy nedojíždějí.

ZDŠ
   Nový školní rok 1970 – 71 na místních školách zahájen byl 1. září 1970: na ZDŠ se sešlo žactvo ve svých třídách (obvyklá společná slavnost za účasti rodičů a dalších hostí nemohla se konat, protože v Jiráskově ulici před školní budovou po položení kanalizace není ještě upraven povrch vozovky)
   Stav žactva ZDŠ k 1. září 1970:
   na I. stupni: 8 tříd s 221 žáky – z nich má 203 zaměstnanou matku
   na II. stupni: 10 tříd s 324 žáky – z nich má 302 zaměstnanou matku
   celkem 18 tříd s 545 žáky – z nich má 505 zaměstnanou matku
   Z celkového počtu žactva ZDŠ je 51 procent dětí přespolních.


   Zvláštní škola ve S. má k 1. září 1970 dvě třídy s 27 žáky.
   Také tato škola prodělala v poslední době řadu změn. Rada MNV projevuje ke škole dobrý vztah a snaží se za daných možností potřeby školy plně uspokojovat. Letos zajistil MNV úpravu školní zahrady i cvičiště při budově. Z FRR zakoupil za 3 000 Kčs židle k žákovským stolkům a doplněno i vybavení dílny. Pro příští školní rok se počítá i s uvolněním dalších místností v budově pro zvláštní školu.

Lidová škola umění
   Od 1. září 1970 zřízena byla ve Smiřicích pobočka lidové školy umění z HK. Po předběžných přijímacích zkouškách přijato bylo do LŠU 21 žáků pro výuku na klavír a 1 oddělení pro výuku hry na housle a harmoniku. Pro zbývající ostatní děti – zájemce zajištěno vyučování hudební výchově dosavadním způsobem. LŠU vyučuje v místnostech ZDŠ. Pro potřebu LŠU zakoupil MNV z FRR za 6 000 Kčs starší pianino.

Zájezd na Moravu
   …

Počasí v létě
   Celkový ráz počasí v létě 1970: v červenci bylo pěkně, množství komárů však znepříjemňovalo pobyt v přírodě. Na rozhraní července a srpna dost vlhka, počasí velmi střídavé: horko a dusno – parno se střídalo s počasím chladnějším. Žně se vcelku zpozdily, ale jejich průběh byl dobrý. Urodilo se zvláště mnoho bobulovin (/angreštu, rybízu), hodně třešní, višní, meruněk, rovněž jiného ovoce bylo dostatek. Také bylo hojně zeleniny dobré jakosti. Jablka však byla nekvalitní, hodně padala.

Výroba obilovin
   30. září 1970 uveřejněn byl v týdeníku Nové Hradecko obsažný článek ing. Stanislava Wahle, v němž podrobně podává rozbor výroby obilovin na statku S. v období posledních 6 let: 1965 – 1970. Článek je pro důležitý obsah a význam uchován v archivu.

Dům čp. 111 – přestavba
   1. října 1970 vyhotovena byla na MNV S. listina s nápisem „Pro budoucnost“, která byla vložena do pouzdra a zazděna do rekonstruovaného domu čp. 11 v Mlýnské ulici.
   Text listiny zní:
   Pro budoucnost
   Koncem roku 1968 byla zahájena přestavba domu čp. 111 – bývalý chudobinec – v Mlýnské ulici. Pro občany, kteří zde bydleli, bylo zřízeno náhradní ubytování a sbírky městského muzea, které zde byly deponovány, byly přemístěny do nové pamětní síně, která spolu s archívem MNV byla zřízena v domě čp. 126.
   Projekt přestavby zpracoval architekt Antonín Šebestík z Hradce Králové. Celkový náklad činí 1 100 000 Kčs. Stavbu provádí Okresní stavební podnik Nový Bydžov, středisko Smiřice. Vedoucím stavby je s. Josef Hroch z Hustiřan. Přestavbou vznikne 10 bytových jednotek, z toho dva byty třípokojové, dva byty dvoupokojové a 6 garsonier. Investorem stavby je Domovní správa ve Smiřicích.

 Dne 23. června 1969 při bouracích pracech byla v chodbě objevena zazděná kamenná schránka, ve které v plechovém pouzdru byly objeveny dle příslušného zápisu následující předměty:
      1. Základní listina domu č. 111 ze dne 19. srpna 1888
      2. Časopisy Světozor, Národní listy, Humoristické listy, Ratibor, Podhořan, Paleček, Vyšehrad a Učitelské noviny.
      3. Plechová krabička s obsahem stříbrné pamětní medaile k výročí zlaté svatby 27.6.1881, stříbrný dvouzlatník a zlatník, čtvrtzlatník, dvacetník, desetník, půlhaléř, dále měděný čtyrák a krejcar a 1 ks zlatý dukát Františka Josefa 1888
      Dne 1. října 1970 byl obsah zhlédnut a doplněn o následující:
      1. Zpravodaj MNV číslo 1 a 2
      2. Výtisk týdeníku Nové Hradecko z 23. září 1970
      3. Výtisk deníku Pochodeň z 30. září 1970
      4. Plán rozvoje města Smiřic do roku 1980
      5. 3 kusy odznaky města Smiřic
      6. Platné mince v hodnotě 1 Kčs, 0,50 Kčs, 0,25 Kčs, 0,10 Kčs
      7. Zápis o kontrole a doplnění pouzdra ve věži kaple při rekonstrukci datovaný 1. července 1969
      Všechny předměty původní i nově vložené byly řádně uloženy do plechového pouzdra a za přítomnosti funkcionářů národního výboru opětně zazděny na levé straně při vchodu do domu.
      Tato listina byla sepsána dne 1. října 1970 a na národním výboru za účasti ( následují podpisy )
      Marel Václav v. r., předseda MNV, Ježek Otakar v.r., tajemník MNV, Šedivková Hana v.r., pracovnice MNV, Zemek Vladimír v.r. ekonom MNV, Špryňarová Marie v.r., pracovnice MNV.

Stav finančních prostředků MNV
   …

Vítání občánků
   …

Těžba písku JZD Skalice
   9. října 1970 seznámena byla rada MNV s vydaným povolením k těžbě štěrkopísku JZD Skalice.

Domovní správa
   Domovní správa ve S. je svým rozsahem nejmenší domovní správou v okrese. Začátkem října 1970 spravuje celkem 212 nájemních jednotek, z toho 194 bytových a 18 nebytových. V majetku DS je 43 domů, které jsou rozmístěny na území Smiřic, Holohlav a Černožic. …

Prof. Ed. Karel – 20. výročí úmrtí
   18. října 1970 si připomeňme aspoň stručnou vzpomínku 20. výročí úmrtí významné osobnosti smiřického rodáka vynikajícího rytce profesora Eduarda Karla.
   …
   (Použito i výňatku z článku v deníku Pochodeň z 16.10.1970)
   Poznámka kronikáře: Na žádost a výzvu kronikáře napsal prof. Ed. Zeman pro své rodné město Smiřice podrobný svůj životopis pod názvem „Životní pouť českého rytce Eduarda Karla“. Tento velmi zajímavý vlastnoručně psaný životopis Ed. Karla je pečlivě uchován v archivu města mezi přílohami městské kroniky.

Konference o komunistické výchově
   …

Veřejně prospěšné práce žáků ZDŠ
   …

Požárníci
   …

Rozhlas, osvětlení
   Veřejný rozhlas ve S. má 20 reproduktorů, veřejné osvětlení 180 bodů, z toho již jen 40 světel se žárovkami. V letošním roce se rozšíří výbojkové osvětlení ještě v Hanzově uličce, nad Sídlištěm, Ohrady II. a na cestě ke hřbitovu. V dalších ulicích se bude zavádět nové osvětlení po dokončení kanalizace.

Komunikace, chodníky
   Délka místních komunikací mimo Palackého a Mlýnskou ulici je 7 250 km a délka chodníků 9 800 bm. Další zádlažba chodníků je závislá na postupu kanalizačních prací. Dlažební materiál je v zásobě a záleží tedy i na zájmu občanů.

Odvody branců
   Odvody branců – ročník 1952 – konány v HK 25. října 1970. Dostavilo se k nim 21 branců.

Výstavba pošty a samoobsluhy
   V roce 1970 pracuje se v prostoru Jiráskovy ulice na výstavbě samoobsluhy. Na podzim 1970 zahájeny byly práce na stavbě nové budovy pošty. Brigádnicky prováděny zatím přípravné práce, ale MNV se zatím při organizování brigád na tomto díle nesetkává s pochopením občanů. Do konce roku 1970 odpracovalo zde 36 občanů 297 brig. hodin.

Výstavba
   V Palackého třídě zahájeny byly na podzim 1970 přípravné práce k další výstavbě 12 bytových jednotek pro Velkovýkrmnu S. V přízemí budou prodejny Obuv a Textil. Dům ve je až dosud prodejna obuvi, bude demolován a vznikne tak nová ulice směrem k náhonu.

Školení CO
   …

Den znárodnění
   …

Jsou Smiřice městem ? - diskusní článek
   V říjnu 1970 vyšlo 3. číslo Zpravodaje MNV S., v němž m.j. byl otištěn článek redakční rady pod názvem „Několik slov o tom, zda jsou S. městem či nikoliv“. Článek měl značnou odezvu mezi čtenáři, občanstvem, u úřadů i v tisku. Nové Hradecko otisklo článek beze změny v plném znění. Po několikaměsíčním úředním jednání dostalo se na otázku. „Jsou S. městem?“ konečně odpovědi v roce 1971 (viz podrobný zápis ke dni 4. května 1971 v 6. díle kroniky).

F. Adamíra – čestné uznání rady ONV
   1. listopadu 1970 dožil se místopředseda MNV František Adamíra, ředitel lihovaru ve S. 60 let. U příležitosti tohoto významného životního jubilea jménem rady MNV poděkoval jubilantovi za jeho práci tajemník ONV ing. Popelka, který mu odevzdal i dopis rady ONV a četné uznání. ...

J. Koza, vyhodnocení PSVB
   …

Oslava 53. výročí VŘSR
   …

J.A. Komenský – 300. výročí smrti
   …

Letopisecká komise
   17. listopadu 1970 schválila letopisecká komise na své schůzi za účasti 7 členů návrhy konceptů zápisů za roky 1965 a 1966.pro zápis do kroniky MNV. …

Silnice v ulicích
   Ve schůzi rady MNV 20. listopadu 1970 hovořeno o kritické situaci v Palackého ulici a v ulici Jiráskově, kde stálé podzimní deště ovlivnily celkovou situaci tak, že není možno přejít přes ulici. Za současné doby – pokud nepřestanou deště – není ani nadále naděje na podstatné zlepšení, protože povrchová voda nemá odtok. Občané chodí, resp. brodí se v blátě většinou v holínkách nebo přezůvkách. Ve S. je však vysokých gumových bot, zvláště dámských, citelný nedostatek, o čemž jednala rada MNV již 9. října t.r. kdy pro S. žádala mimořádně zvýšený příděl gumových bot.
   Částečné zlepšení nastává v období, když začíná mrznout a na zmrzlý podklad napadá sníh.

Cvičení CO
   …

Sčítání lidu - 1.12.1970 – zatímní výsledky
   …
   Konečné údaje ze sčítání lidu, domů a bytů k 1.12.1970 udávají:
   výměru města v 6,13 km2 s celkovým počtem 2 397 obyvatel trvale hlášených k pobytu. Z toho je 1 141 muž a 1 256 žen. Procento žen v úhrnu obyvatel činí 52,39 a na 1 000 mužů připadá 1 100 žen. Dočasně přítomno v den sčítání bylo celkem 215 osob, z toho za účelem zaměstnání 185 osob, studia či učení 1 osoba a ostatních 29 osob. Úhrnem přítomného obyvatelstva bylo tedy 2 540 osob. Hustota bydlícího obyvatelstva na 1 km2 činila 391,02 osob.
   …
   Počet domácností je celkem 883, …
   Celkový počet domů činí 471, z toho trvale obydlených 460, k rekreaci slouží 2 domy, 11 domů je neobydlených.
   Počet bytů je 866, z toho trvale obydlených 856 ...
   Z trvale obydlených 460 domů je 142 připojeno na kanalizaci. … Před rokem 1870 je postaveno 73 domů, od roku 1870 do roku 1899 je 75 domů, od roku 1900 do roku 1945 je 248 domů, od roku 1945 do roku 1970 je to 64 domů …
   Počet motorových vozidel představuje 124 motocyklů a 168 osobních automobilů.
   ...
   Definitivní úplné a zpřesněné údaje o výsledku sčítání k 1.12.1970 pro obec Smiřice dodány Českým statistickým úřadem dodatečně v roce 1972 … výňatky jsou zapsány v městské kronice.

Schůzka rodáků
   V pátek 11. prosince 1970 sešli se opět na tradiční schůzi v Obecním domě v Praze smiřičtí rodáci a krajané usedlí v Praze. Rada MNV zaslala k jejich schůzce pozdravný dopis, k němuž připojila i ukázkové číslo smiřického Zpravodaje.

Dům čp. 111 – dokončení stavby
   Ve schůzi rady 11.12.1970 přiděleny byly byty v domě čp. 111, který se právě dokončuje, zájemcům, kteří pomohou rovněž při úklidových pracech. Stavbu provádějící podnik OSP Nový Bydžov si vymínil 2 byty pro své zaměstnance v tomto domě z důvodu stabilizace pracovníků. v domě je celkem 10 bytů. 5 v přízemí a 5 v I. poschodí.

Rada MNV – vyhodnocení
   … Ještě před koncem roku prováděna kolaudace Jiráskovy ulice.

Dětská nemoc
   Vánoční besídka pro děti MŠ nemohla se veřejně konat pro onemocnění dětí.

Péče o staré
   …

Počet důchodců
   Celkový počet důchodců ve S. je 507 a jejich průměrný měsíční důchod činí 705 Kčs.

Správa národního majetku
   …

Výsledek hospodaření
   … příjmy plněny na 112 %, vydání plněna na 87 %
   Z prostředků FRR se uspořilo celkem 326 220,32 Kčs

Výsledek hospodaření MNV S. za rok 1970
   Příjmy: …. Kino – tržba 96 089,- Kčs … Příjmy úhrnem 1 843 124,- Kčs Výdaje: … Knihovna … 31 000 Kčs Kino … 102 827,- Kčs … Výdaje celkem 1 426 690,- Kčs

Kino MNV
   Kino uskutečnilo v roce 1970: 278 představení za účasti 26 064 návštěvníků. …

Místní lidová knihovna
   …

Loutková scéna
   Loutková scéna ZV ROH Velkovýkrmny předvedla v roce 1970 pro mládež 7 různých her ve 21 představení s návštěvou 2 708 osob. …

Včelaři
   … Zprávu o své činnosti podal i ve 4. čísle zpravodaje MNV.

Zájezdy autobusem
   …

Červený kříž
   …

Tělovýchovná jednota Sokol
   K nejstarším, nejpočetnějším a nejaktivnějším místním spolkům a organizacím patří Tělovýchovná jednota Sokol. Ke dni 31.12.1970 čítá 109 mužů , 39 žen, 23 dorostenců, 3 dorostenky, 60 žáků a 62 žákyně – celkem 296 příslušníků. Z nich je v těl. odboru 182, v turistice 32, ve sport. oddílech 140. Aktivně provozuje tělovýchovu 261 osob, jako funkcionáři 30, jako cvičitelé a trenéři 21. Velmi dobrá a svědomitá práce místních dobrovolných tělovýchovných pracovníků byla v letošním jubilejním roce 1970 po zásluze oceněna a odměněna.
   Ladislav Černý, čelný pracovník TJ. Sokol S. a nositel čestného titulu „Zasloužilý cvičitel“, obdržel od OV ČTO v HK pamětní medaili „Za budování socialistické tělovýchovy“. Pamětní diplom za stejné zásluhy obdrželi: kolektiv učitelů těl. výchovy na ZDŠ: Libuše Štrumhausová, Libuše Brentnerová a Danuše Hájková, dále tělových. pracovníci Oldřich Čertner, Jaroslav Hojný, František Mach, Josef Preclík, Josef Skála, František Svatoň, Jiří Sychrovský, Jan Vašíček, František Malý a Michal Halák.
   K 100. výročí založení ženské tělovýchovy dostaly od OV ČTO čestný diplom Drahoslava Jágrová, Jana Slámová a Anna Zahálková.
   Rozsáhlá a bohatá činnost místní TJ Sokol i všech jejích oddílů (těl. odboru, oddílu kopané, kuželkářů, tenisového a turistického) je pečlivě zapisována m.j. i v kronice jednoty a uschována v řádně vedeném archivu. Z toho důvodu považuje kronikář ve shodě s letopiseckou komisí podrobné zápisy o činnosti TJ Sokol v této knize za zbytečné.

Velkovýkrmna Smiřice
   Výpis z činnosti a výsledků závodu Velkovýkrmny Smiřice za rok 1970:
   Velkovýkrmny, oborový podnik, závod 03 Smiřice, je oborově řízeným závodem. Organizačně je členěn na 6 hospodářství se zemědělskou činností (Velkovýkrmna Smiřice, hospodářství Holohlavy, Hoříněves, Opočno, Sedloňov, Choustníkovo Hradiště) a 2 oddělení (ústřední mechanizační dílny S. a oddělení stavební Černožice n./L.). V čele závodu stojí ředitel. Tuto funkci od srpna 1970 vykonává řed. Gustav Brož. Výrobním náměstkem ředitele od května 1970 je ustanoven Dr. František Jandera a funkci hlavního ekonoma zastává Ing. Jiří Šedivka.
   ...
   Z významných stavebních investičních akcí byla dokončena výstavba mléčné farmy v Holohlavech pro 650 kusů dojnic.
   …


   Zápisy v tomto V. díle kroniky byly pravidelně každoročně předem schvalovány ve schůzích letopisecké komice (aktiv ŠKK) za účasti zástupců rady Měst NV.
   Smiřice 19. prosince 1973

podpisy a razítko
Podpisy a razítko na poslední straně V. dílu kroniky