Kronika města Smiřic - VI. díl, rok 1971

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku        Smiřické kroniky       Rok 1970       Rok 1972

VI. díl kroniky Smiřic       VI. díl kroniky Smiřic
Kronika města Smiřic VI. díl, od roku 1971.
Obal a ukázky prvních stránek. Obrázek dole má podpis JŠ 73. (Jiří Škopek z Jaroměře)

Vzhledem k době jsou někde přepsány jen nadpisy (viz první zápis roku 1971).

1971


VI. díl kroniky Smiřic
Rukopis kronikáře Petra Zahálky.

Rok 1971
   Rok 1971 je prvním rokem pátého pětiletého plánu, jehož cílem je další rozvoj všech oblastí našeho života. Letos vzpomeneme 50. výročí založení Komunistické strany Československa, která je vedoucí silou naší společnosti, na jaře bude konán významný XIV. sjezd KSČ, na podzim připravujeme všeobecné volby a po celé období budeme přesně plnit úkoly hospodářského i kulturně politického plánu pro letošní rok. Se všemi těmito úkoly a povinnostmi z nich vyplývajícími seznámili se naši občané na všech svých pracovištích v prvních dnech nového roku. VI. díl kroniky Smiřic

Závazky

Rozpočet

   Rozpočet MNV Smiřice na rok 1971 vykazuje celkovou částku Kčs 1,811.700.-
   Plán a rozpočet Domovní správy pro rok 1971 počítá s celkovým objemem vydání ve výši 450.000.- Kčs.

Domovní správa
   Hlavní akce Domovní správy: dokončení úprav domu čp. 111, opravy domů čp. 128 a 99, přestavba domu čp. 185. Rekonstrukci tohoto domu, který je ve správě DS, provádí Okresní stavební podnik Nový Bydžov – středisko Smiřice. Rozpočtený náklad: Kčs 557.500. ONV v Hradci Králové je žádán o mimořádný příspěvek na tuto akci, při níž vznikne jedna bytová jednotka a dvě garsoniéry s příslušenstvím.

Služby – změny
   V lednu 1971 byl dosavadní vedoucí střediska KS (Služby) s. Bláha přeložen do Hradce Králové, rovněž řízení zámečnické provozovny převezme nyní přímo Hradec Králové a ve Smiřicích z dřívějšího střediska zůstává v kanceláři pouze pracovnice, která bude zajišťovat veškerý styk s občany a vykonávat dispečerskou službu s podnikem v Hradci Králové. VI. díl kroniky Smiřic

Školení CO (Civilní obrana)

Zahrádkáři v r. 1971

   přehled činnosti

Drobné živnosti
Rada MNV Smiřice povolila pro rok 1971 tyto drobné živnosti:
   Kocián Václav a Roll Jiří – drobné práce v oboru zednictví
   Černilovský Josef – čalounictví
   Gregor Jan - krejčovství
   Joneš Ladislav – knihařství
   Kudr Stanislav – pokrývačství
   Volt Václav - klempířství

Vítězný únor – oslava

Tovární komín – odstřel

   K krajském deníku Pochodeň 24. února 1971 byly uveřejněny 2 pěkné snímky z „odstřelu“ továrního komína n. p. Lihovary ve Smiřicích, který již dosloužil a při modernizaci by již zůstal nevyužit.

Soutěž tvořivosti mládeže na ZDŠ
   STM byla letos součástí národního festivalu zájmové činnosti na počest 50. výročí založení KSČ. zúčastnilo se ze zdejší ZDŠ 80 dětí v recitaci a ve zpěvu celkem 305 žáků (sólisté i malé a velké pěvecké skupiny). Do okresního kola postoupili Miroslav Špetla ze VII. B, Renáta Střechová ze VI. B, Hana Kozinová ze VII. A, Hana Šedivková z VII. B, Jaroslava Bednářová a Vera Kutilová z IX. A.

Plnění závazku na ZDŠ

Pracovní brigády

Učitelé ZDŠ

Zájezd do divadla

Lyžařský zájezd

MDŽ

Kino – kritika v Pochodni

   18. března se rada MNV Smiřice zabývala kritickým článkem v Pochodni ze dne 12.3.1971 o místním kinu. Kritika uznána za správnou, ale vyřešení kritizovaných závad není snadné pro nedostatek kapacit a finančních prostředků. Do Pochodně zaslána vysvětlující odpověď spolu se zprávou o návrhu řešení.
   Kritický článek uveřejněn pod názvem „Nástrahy pro diváka“ (podtitul „O jednom kulturním stánku“), odpověď MNV pod nadpisem „Nemá než vchod ...“.

Den učitelů

Veřejné ocenění rady ONV

Pracovní směna

Anna Počtová – úmrtí

   Dne 18. dubna 1971 zemřela náhle členka rady MNV a předsedkyně sociální komise ...
   Novým členem rady MNV a předsedou sociální komise … zvolen byl poslanec MNV s. Josef Svatoň

Zájezd do Prahy – výstava KSČ

Kanalizace – projekt

   Rada MNV se 15. dubna zabývala projektem kanalizace. Stavoprojekt Choceň podle objednávky OVAK Hradec Králové zpracoval celou studii odkanalizování Smiřic, čímž je dán základ postupného budování kanalizační sítě. Úhradu projektu ve výši Kčs 41.084 provede ONV z prostředků na projektovou dokumentaci akce Z proto, že tato kanalizace bude převážně prováděna ve spolupráci s podnikem OVAK jako svépomocná akce Z.

V. I. Lenin – 101. výročí

Kompostárna

   Ještě koncem dubna 1971 není akce „Kompostárna“ ve Smiřicích uzavřena. Okresní soud v Hradci Králové dosud neukončil řízení ve věci stížnosti občanů Hankovy ulice proti bývalé kompostárně. …

Večer nad kronikou

Členská schůze KSČ

Besedy nad kronikou v ZDŠ

Vatra míru

   V předvečer svátku 1. máje: 29. dubna 1971 prošel od budovy ZDŠ městem průvod mládeže i dospělých za doprovodu hudby z rozhlasu – děti s rozsvícenými lampióny – na malý stadión, kde za živého zájmu četných návštěvníků zapálena byla vatra míru.

Májové oslavy

Soutěž literárně historická

Městský národní výbor ve Smiřicích

   Východočeský krajský národní výbor v Hradci Králové se usnesl podle §12, … že obec Smiřice je obcí městského charakteru, v níž působí s účinností od 1. května 1971 městský národní výbor.

Slavnostní zasedání Měst. NV 4. května 1971

Jan Seneta – vyznamenání

   K krajském deníku Pochodeň dne 7.5.1971 v článku „Čest a sláva hrdinům práce“ zveřejněno, že ke dni 9. května 1971 za dlouholetou obětavou politickou a veřejnou činnost uděleno bylo dělníkovi Velkovýkrmny Smiřice Josefu Senetovi vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“.

Květnové oslavy

Václav Marel – resignace

   Ve schůzi rady Měst NV dne 11. května 1971 podal s. Václav Marel resignaci na funkci poslance Měst NV a předsedy Měst NV …. Rada na základě osobních důvodů … vyhovuje a resignaci přijímá.
   Až do nového volebního období zastupují resignovaného předsedu místopředseda s. František Adamíra a tajemník s. Otakar Ježek.

Oslava 50. výročí založení KSČ

Pamětní medaile

Školní oslavy

   Slavnostní akademie

Výstavka

S. Šedivková – přesídlení

   Dnem 31. května 1971 vzdala se svého dosavadního místa dlouholetá administrativní pracovnice MNV s. Šedivková, která přesídlila do Hradce Králové. … Od 1. srpna 1971 podle výběru z vyhlášeného konkursu nastoupila na uvolněné místo s. Eva Kloučková.

Chilská delegace
   31. května … Podrobnosti viz. Pochodeň z 2.6.1971.

MDD (Mezinárodní den dětí)

Sběr bylin a odpadových surovin

Budovatelské úsilí Smiřic

   1. června 1971 uveřejněn byl v týdeníku Nové Hradecko článek ředitele OVAK v Hradci Králové Ing. M. Cerala pod názvem Budovatelské úsilí Smiřic. Pojednává o budování veřejného vodovodu ve Smiřicích, na který je v současné době připojeno ve městě 352 domů. Voda se dodává i některým průmyslovým a zemědělským závodům. Celková délka vodovodních přípojek měří 6500 metrů. Zmíněný článek pojednává i o městské kanalizaci, na níž je napojeno dosud 113 domů. Úhrnná délka kanalizačních přípojek měří 1,4 km. Pro svou důležitost a obsažnost uschován článek v městském archivu.

Převod pozemků
   3. června 1971 vzala MěNV na vědomí, že Povodí Labe v Hradci Králové převádí do správy MěNv ve Smiřicích staré řečiště Labe, č. kat. 736/2 a 677/5 … kde má být vybudována nová skládka popela

Filmový festival
   Ve dnech 8. - 13. června 1971 konal se ve Smiřicích na velkém sportovním stadionu Filmový festival pracujících. Byla to přehlídka širokoúhlých filmů: Osvobození, Planeta opic, Četník se žení, Jeden z nich je vrah, Hogo fogo Homolka, Pane, vy jste vdova. Návštěva občanstva byla pěkná, proto i výtěžek festivalu byl značný. Celkový příjem činil Kčs 21.641,-, náklady včetně provozu a půjčovného Kčs 11.626,50. Čistý výtěžek festivalu: Kčs 10.014,10.

Besedy a přednášky

Nová výroba

   Východočeské konzervárny a lihovary , vývojová závod Smiřice, zavádí výrobu sterilizovaných brambor. Jsou ve skleněných nebo plechových obalech. K výrobě se používají brambory menší velikosti; osvědčily se odrůdy Radko, Climax a Clivia. Ve smiřickém závodě se připravuje v současné době nově též výroba nealkoholických nápojů. Pět studní s dostatkem vody – podle rozboru jsou všechny v normě pitné vody, pouze s rozdílnou tvrdostí – s dostatkem lidí, to je záruka vyřešení tak dlouho „neřešitelného“ problému. Zájem o otázky, související se zaváděním nové výroby ve Smiřicích, projevuje i krajinský tisk: Pochodeň a Nové Hradecko častými – i obsáhlejšími - články.

Školní rok – zakončení

Pochvaly

   Pochvala MěNv za trvalé a kladné působení na kolektiv třídy za vysoce vzornou pracovní morálku, za vynikající prospěch a za vzorné chování na veřejnosti i ve škole udělena Janě Dančukové, žákyni IX. A bytem Sendražice a Jaroslavě Bednářové z IX. A třídy ZDŠ bytem Rodov.

ZO SSM
   V červnu letošního roku 1971 ukončila první rok svého trvání místní základní organizace Svazu socialistické mládeže. Ustavující schůze ZO SSM ve Smiřicích konala se v místním kině 15. června 1970. ...

Kroužek společenského tance při ZO SSM

Sportovní den

Pražská Sparta – zápas kopané

Rudá standarta Velkovýkrmny

Příprava žní

Lihovar

   … Pro nedostatek litrových lahví plní ocet i do „sedmiček“, ale trh je zásoben dostatečně. Mimoto dvacet smiřických žen naplní za směnu 4 000 kusů miniaturních lahviček 13 druhy likérů.

Fotoreportáže B. Lukáška
   Čilý, obratný a pohotový fotoamatér a fotoreportér místní občan Bohumil Lukášek navštěvuje často místní závody a zhotovené reportážní snímky uveřejňuje v tisku, ponejvíce v Novém Hradecku, jehož je stálým spolupracovníkem. Snímky s. B. Lukáška jsou často vystavovány též na nástěnných novinách na MěNV i jinde a jsou uchovány též v městském archivu jako dokumentární snímky

Veřejná schůze KSČ

Změny v obchodní síti města

   Služby Hradec Králové v důsledku přemístění provozoven do Domu služeb ve Smiřicích zaslaly majitelům domů, kde jsou dosud jejich provozovny umístěny, výpověď dohody ke dni 30. září 1971. Jedná se o provozovny: kadeřnictví, holičství, mandl a květinovou síň se sběrnou prádla a oděvů. Rada MěNV nemá námitek, aby z bývalých provozoven u s. Bartoškové, Havlové a Zadrobílkové byly vytvořeny byty nebo zlepšení bytových zařízení majitelů domů. Z provozovny kadeřnictví bude vybudována nová prodejna potravinářského typu. Dům odkoupí MěNV, majitel s prodejem vyslovil souhlas.

Domovní správa – změna
   Dosavadní vedoucí DS s. Josef Hladík požádal o rozvázání pracovního poměru za účelem zaměstnání na ONV Jičín. … uvolněn ke dni 15.10.1971. Zastupovat jej bude M. Tarantíková.

Velkovýkrmna - nemocnost

60. výročí družstevnictví

Družstevní hnutí

Stav dětí na školách

   ZDŠ na I. stupni (1.- 5. třída) v 8 třídách zapsáno 201 žáků.
   ZDŠ na II. stupni (6. - 9. třída) v 9 třídách zapsáno 313 žáků
   Zvláštní škola má od 1.9.1971 celkem 3 třídy s 33 žáky
   Na mateřské škole: 90 dětí ve 3 třídách
   V dětských jeslích je umístěno ve 2 odděleních 35 dětí.

Dům služeb
   … V pátek 10. září 1971 … slavnostně otevřeli a předali do užívání Dům služeb ve Smiřicích. Na ploše téměř 500 m2 … květinová síň, holičství, kadeřnictví, pedikura, mandl, sběrna chemické čistírny, sběrna prádla a napínání záclon. Navíc dispečerská kancelář zařídí další služby, jako např. vymalování bytu, pohřební službu, nákladní i osobní autotaxi apod.

Nová samoobsluha
   V září otevřena byla i nová samoobsluha. … V souvislosti s tím, projednáváno v zářijové schůzi rady (16.9.) i zřízení příchozího chodníku k nově zbudovaným a obydleným 24 bytovým jednotkám a k distribucím.

Zprávy v tisku

F. Pospíšilová – dopis

   V témže Novém Hradecku zveřejněn v září 1971 (28.9.) dopis smiřické občanky Františky Pospíšilové, který pro zajímavý obsah přepisuje kronikář i na stránky kroniky: „Jsem v domově důchodců už sedmý rok, nanejvýš spokojena, nikdy v životě jsem se neměla tak, jako se mám nyní. Je mi 83 let, pocházím ze Smiřic, ráda čtu o tom, co je nového. Začala jsem jako děvče sloužit u fabrikantů, pak jsem 26 let pracovala v přádelně v Černožicích. Když začali stavět tento Domov důchodců v Novém Hradci Králové, chodívala jsem se dívat jak práce pokračují. Každý se může kdykoliv přesvědčit, jak se naše vláda stará o lidi. Nebuďme nevděčni !“

Rudá standarta
   … ředitele obor. podniku velkovýkrmen za výsledky ve II. čtvrtletí 1971.

Vynikající výsledky
   velkovýkrmny

Kanalizace
   16. září 1971 schválila rada MěstNV hospodářskou smlouvu uzavřenou mezi OVAK Hradec Králové a MěstNV Smiřice o vybudování kanalizace v dosavadní Legionářské ulici.

Modernizace nádraží
   V zářijové schůzi 30.9.1971 seznámena rada MěstNV s rozvojem a modernizací železniční stanice ČSD Smiřice, při čemž byly projednány i otázky úpravy vlastních nástupišť, prostoru nákladní vykládky a zlepšení celkového vzhledu stanice, o čemž vyrozuměna též traťová distance ČSD Hradec Králové.

Kritický článek v Pochodni
   Městský národní výbor ve Smiřicích bedlivě sleduje denní tisk a zprávy. Ve své schůzi v září 1971 projednala rada MěstNV kritický článek s. Šturmy, uveřejněný v Pochodni z 1.9.1971, týkající se odvozu odpad. šrotu ve Smiřicích (včetně starého vyřazeného trolejbusu na nádraží) a zařídila vše potřebné, aby kritizované nedostatky byly odstraněny. Pracovníci Kovošrotu starý odpad, hyzdící celé okolí, ještě na podzim 1971 odvezli.

Agitační středisko
   4. října 1971 zahájilo svou činnost … Bylo zřízeno v místnostech Závodního klubu Velkovýkrmny (v Městské dvoraně). Bylo v provozu po celou dobu předvolební kampaně, tj. až do konce listopadu. …

Senážní věže
   Smiřický závod Velkovýkrmen začal 1. ledna 1971 budovat senážní věže pro 680 dojnic. Začátkem října 1971 ve Smiřicích již stojí 13 věží, každá o obsahu 10-12 vagónů píce.
   Fotografie zveřejněna m. j. též v Novém Hradecku 5.10.1971.

Zlatá svatba
   V těchto dnech oslavili na MěstNV ve Smiřicích zlatou svatbu manželé Josef a Marie Kvasničkovi. Dvaaosmdesátiletý Josef Kvasnička pracoval po celý život jako dělník v cukrovaru a jeho o tři roky mladší manželka na polích místního statku. … Také snímek z této zlaté svatby na Měst NV uveřejněn v týdeníku Nové Hradecko.

Škola ZDŠ
   Tytéž okresní noviny 5. října 1971 věnovaly pozornost práci místní školy ZDŠ uveřejněním rozsáhlého článku pod názvem „Smiřická ZDŠ v předvolebním období“. Uchováno v městském archivu.

Cukrovarská kampaň

Přípravy voleb

Předvolební směna

   Ve dnech 16. a 17. října 1971 byla v celé ČSR vyhlášena celonárodní předvolební směna …

Výstava ptactva – akt. účast
   … v Hradci Králové I. celostátní výstava cizokrajného ptactva … Aktivně se výstavy účastnil i smiřický občan Josef Junek, který své zálibě – chovatelství cizokrajného ptactva – věnuje mnoho volného času.

Poslední schůze rady MěstNV
   4. listopadu 1971 konala se poslední schůze rady MěstNV v tomto volebním období od r. 1964 (v důsledku známých událostí z r. 1968 bylo prodlouženo do r. 1971)...

Agitační dvojice
   … Ve Smiřicích bylo ustaveno 62 dvojic, které navštíví v nejbližší době všecky rodiny a pozvou je k volbám, předají jim osobně pozvání na veřejnou předvolební schůzi 11.11.1971 současně s návrhem volebního programu. Při návštěvách rozdají občanům – voličům také výtisk Nového Hradecka ze 2. listopadu 1971, kde je věnována celá 3. stránky Smiřicům. …

Přednáška ing. Vágnera
   „Africké safari“ (přítomno 450 osob)

Výročí VŘSR VI. díl kroniky Smiřic

Veřejná schůze voličů

Besedy s mládeží

Besedy nad kronikou

Výstava knih

J. Blažíček Umění baroku v Čechách (kniha)

   Ve spise psáno též o smiřické zámecké kapli a obraze Petra Brandla...

Výstava sovět. knih a hraček

Činnost Agitačního střediska

Volební program

Kandidátka NF pro volby do MěstNV

   ...1. Absolon Václav – stáří 64 roky – důchodce
   2. Bouz Stanislav – 43 r. - opravář zem. strojů
   3. Burešová Zdeňka – 44 r. - účetní
   4. Hájek Vladimír Ing. - 44 r. - vedoucí útvaru územ. plánování
   5. Havlíček Karel – 27 r. - státní zaměstnanec
   6. Jágr Jaroslav – 46 r. - kotlář ZVU
   7. Jandera František RSDr. - 40 r. - technik
   8. Koudelka Miloslav – 32 r. - státní zaměstnanec
   9. Klimeš Václav - 25 r. - cizelér
   10. Kudrová Eliška – 41 r.- ekonom
   11. Kutilová Věra – 39 r. - dětská sestra
   12. Krejčí Petr – 22 r. - potrubář
   13. Liška Josef – 44 r. ¨- zástupce řed. ZDŠ
   14. Lochman Slavoj – 51 r. - ved. prodejny Potraviny
   15. Malý František - 29 r. - stavbyvedoucí
   16. Marel Zdeněk – 42 r. - stavební technik
   17. Muzikant Svatopluk – 42 r. - technický úředník
   18. Oppa Miroslav – 24 r. - opravář
   19. Opletal Vladislav – 45 r. - technický úředník
   20. Rezková Jaroslava – 43 r. - v domácnosti
   21. Rejhonová Miluše – 45 r. - účetní
   22. Řehák Josef – 38 r. - technický úředník
   23. Syberová Margita – 31 r. - učitelka
   24. Svatoň Josef – 58 r. - soustružník
   25. Svoboda františek – 48 r. - vedoucí elektrárny
   26. Ševčík Jiří MUDr. - 27 r. - stomatolog
   27. Štěpán Václav – 34 r. - technický úředník
   28. Vančák Václav MUDr. - 56 r. - veterinář
   29. Vít Jaroslav – 42 r. - technický úředník
   30. Vítová Eva - 24 r. - učitelka mateřské školy
   31. Volák Miroslav – 32 r. - učitel

Kandidáti NF do ONV a do VČ KNV
   Kandidáty NF pro volby do ONV navrženi byli za zdejší volební obvod s. ing František Popelka, tajemník ONV z Hradce Králové a s. František Černý z Holohlav, pro volby do KNV s. M. Cejnarová.

Volby průběh
   ve dnech 26. a 27. listopadu 1971

Účast
   ... (např. zaměstnanci smiřické Velkovýkrmny přišli v průvodu i s hudbou atp.)...

Ustavující schůze MěstNV
   16. prosince 1971 zvoleni:
   předsedou MěstNV: Dr. František Jandera
   místopředsedou MěstNV: Zdeněk Marek
   tajemníkem MěstNV: Josef Liška
   Členy rady MěstNV zvoleni: Krejčí Petr, Kudrová Eliška, Muzikant Svatopluk, Řehák Josef, Svatoň Josef, MUDr. Vančák Václav
   … Vedoucím Domovní správy Smiřice ustanoven dosavadní ekonom Vladimír Zemek. …

Pionýrská štafeta

Schůze rodáků v pražském Obecním domě

   … Svolavatelem je smiřický rodák Jaroslav Litomiský.

Epidemie chřipky

Ekonomické výsledky Velkovýkrmny

   14. prosince 1971 uveřejněn byl v týdeníku Nové Hradecko pozoruhodný článek pod názvem „Pracující velkovýkrmny Smiřice realizují směrnice XIV. sjezdu KSČ“ jehož autory jsou výrobní náměstek Dr. F. Jandera a zootechnik Václav Tarantík. …

50 let smiřické kopané
   .. slavnostní členská schůze 12. prosince 1971, kterou navštívilo 90 bývalých hráčů a funkcionářů. Byli zde i hráči z období 1921 – 1925. … Nové Hradecko 14.12.1971 ...

Čestná vyznamenání
   Na slavnostním plenárním zasedání okresního fotbalového svazu v Hradci Králové,konaném u příležitosti oslav 70 let založení čs. kopané, byli mimo jiné vyznamenáni též činovníci ze Smiřic: zlatý odznak obdržel Ladislav Černý, stříbrný odznak Josef Černovol, Michal Halák a Jaroslav Hojný, bronzový odznak František Malý a Jiří Sychrovský.

Vánoční besídka mateřské školy

Český svaz žen

   … (v roce 1971) Bylo přijato 5 nových členek, stav ke dni 31. prosince 1971: 40 členek. …

Příjmy
   Hospodaření MěstNV Smiřice k 31.12.1971 … Úhrn všech příjmů Kčs 2,442.633,-

Výdaje
   Celkem výdaje Kčs 1,810.617,-

Pohyb obyvatelstva
   Počet obyvatelů ve Smiřicích k 31.12.1971: 2354
   Počet sňatků uzavřených na MěstNV za rok 1971: 27
   Počet narozených v r. 1971: 39 (21 chl. a 18 dív.)
   V r. 1971 zemřelo 11 osob ( 6 mužů a 5 žen)
   Počet branců: 19

Zpravodaj MNV Smiřice
   V roce 1971 vyšlo 5 čísel Zpravodaje ...

Kino
   Kino MěstNV bylo v pravidelném provozu po celý rok. … Návštěvnost kina má sestupnou tendenci: rozpočtový příjem Kčs 101.000 … Skutečný příjem činil Kčs 84.535,-. Posavadní vedoucí kina s. Ad. Novák se pro stáří a nemoc svého místa vzdal a od září 1971 jeho funkci zastává s. Drah. Jágrová.

Městská lidová knihovna

Loutková scéna

   .. sehrála v r. 1971 šest her ve 22 představeních s celkovou návštěvou 2684 diváků (z toho bylo 690 dospělých)

Tělovýchovná jednota Sokol
   Nejpočetnější organizací ve Smiřicích je TJ Sokol, jejíž příslušníci jsou soustředěni: v tělocvičném odboru Sokol, v turistickém odboru a ve třech sportovních oddílech¨: kopané, kuželky a tenisu. K 31.12.1971 vykazuje TJ Sokol celkem 125 mužů, 33 žen, 20 dorostenců, 2 dorostenky, 50 žáků a 54 žákyně....

Český červený kříž
   Kartotéka … vykazuje … celkem 45 dárců krve, z toho34 dárců čestných … Z těchto čestných dárců jsou 2 nositeli odznaků Vzorný dárce krve. Jsou to ss. Hanousek a Krtička ze Smiřic. … Výroční schůze 15.2.1972 se zúčastnilo 15 členů. Byl zvolen výbor MS ČČK, jehož předsedou je s. Jaromír Kupka.

Čs. svaz chovatelů drobného zvířectva
   … ČSChDZ ve Smiřicích spojoval až do roku 1971 celkem 7 okolních obcí (Holohlavy, Černožice, rasošky, Skalice, Rodov, Hoříněves, Máslojedy) celkem s 65 členy. Předsedou byl Ladislav Mazák ze Smiřic a jednatelem J. Vokřál z Holohlav. Organizace je vnitřně rozdělena na odbory chovatelů domácího zvířectva:
   králíků (vede Josef Bláha ze Smiřic)
   holubů (vede Josef Kozina ze Smiřic)
   drůbeže (vede Václav Dušek ze Skalice)
   psů (Vede Karel Novák ze Smiřic)
   …. V roce 1971 došlo k rozdělení dosavadní organizace ČsSChDZ. Odešli členové z Holohlav (utvořili si vlastní organizaci) a i z jiných obcí ubylo členů z organizačních i chovatelských důvodů. Od 1.1.1972 má smiřická základní organizace celkem 25 členů.

Počasí v r. 1971
   ….Sníh ve větším množství napadl zase v úterý 7. prosince, ale opět brzy roztál a prudké tání způsobilo ve městě na ulicích mnoho nepříjemností. Vzhledem k tomu, že na hlavních ulicích nebyla dokončena dosud kanalizace, povrchová voda neměla odpad, bylo všude množství bláta, kaluže, velmi ztížené přechody přes ulice, svízelná doprava. Všecky tyto nesnáze – byť byly přechodného rázu – ztrpčovaly našim občanům život a zvyšovaly denní starosti, jež přináší s sebou závěr každého roku, letos obzvlášť. K dobru přišly vysoké gumové holínky, neboť bez nich nebylo možno přes ulici přecházet. Těchto holínek – každá rodina potřebovala je pro všechny své příslušníky – byl u nás značný nedostatek a MNV musil žádat o zvláštní mimořádný příděl holínek do prodejny obuvi pro smiřické občany. ...

Hospodářské výsledky Velkovýkrmny za rok 1971
   … Průměrná mzda pracovníka závodu činila 1966 Kčs, což znamená zvýšení proti roku 1970 o 4,9 %. …

Lihovar
   … V březnu 1971 zahájena výstavba nové výrobny na předsmažené bramborové hranolky. Provedena příprava staveniště mezi varnou a kotelnou. … celá linka je připravena k výrobě již koncem října 1971.
   Zařízení linky bylo koupeno z Holandska od firmy Kiremko. Uvedení strojů do provozu provedli montéři holandské firmy. Linka má kapacitu 3,5 t hranolků za směnu. zaměstnány jsou převážně ženy. Protože tento velký úkol výstavby byl splněn v předstihu, nebyl podnikovým odbytem zajištěn odběr výrobků, a proto byl proveden pouze zkušební provoz a s normální výrobou začalo až v měsíci lednu 1972, kdy jsou hranolky dodávány k mražení do n.p. Mrazírny Opava. Zásobování z naší výrobny je prováděno do území Moravy.
   Současně s touto výrobou byla stavěna i druhá linka – na výrobu sterilovaných brambor do sklenic. Tento výrobek má ulehčit práci ženám v domácnosti, kdy pro rychlou potřebu je nutná příloha k masu. Brambory ve sklenicích jsou uvařeny ve slané vodě a stačí pouze ohřát a je možno podávat je k jídlu. V zahraničí je o výrobek zájem a rozšíření sortimentu na domácí trh bude jistě přijato příznivě. Linka byla postavena včas, ale s výrobou nemohlo býti započato, protože dodavatelský závod Strojírny potravin. průmyslu nezajistil včas generální opravu kotelny a nebyl potřebný zdroj páry. Výrobek nemohl být proto uveden na trh v r. 1971 a zůstává jako úkol pro příští sezónu, protože k výrobě nutno použít čerstvých brambor přímo po sklizni.
   V září 1971 započato také se stavebními pracemi na výstavbě nové sodovkárny. Vinou nekvalitní a pomalé práce pracovníků provádějícího závodu JZD Pilníkov se výstavba zpožďuje. V listopadu 1971 přešla zásahem orgánů ONV skupina přidružené výroby JZD Pilníkov pod řízení JZD Černilov. Provedena i výměna skupiny a jejím úsilím bylo zpoždění dohnáno. 5. září 1971 odešel dosavadní ředitel závodu s. František Adamíra do důchodu a na jeho místo nastoupil s. ing. Václav Rejhon, dosavadní vedoucí hospodářství Velkovýkrmna. V loňském roce – na podzim 1970 – nastoupil do závodu do funkce výrobního náměstka s. Zdeněk Kopecký, poslanec NS za kraj Východočeský. … Zdeněk Kopecký byl zvolen předsedou MNV ve Slatině ...