Kronika města Smiřic - VI. díl, rok 1973

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.
Na místech, kde jsou jen nadpisy, jsem text nepřepisoval.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1972        Rok 1974       Smiřické kronikyVstup do roku 1973
   … naši občané plně pochopili a aktivně uskutečňují program XIV. sjezdu KSČ, rozpracovaný do místních poměrů a vtělený do volebního programu NF (Národní fronty)

Socialistický závazek města „Za Smiřice krásnější v roce 1973“

V. I. Lenin – vzpomínka

   v rozhlase

Mládí okresu
   Okresní kulturní středisko a Kulturní dům ROH v Hradci Králové pořádaly v zimním období 1972 – 73 v několika různých obcích a městech hradeckého okresu kulturně politický a zábavně soutěžní pořad s názvem „Mládí okresu“. Šestý soutěžní večer tohoto pořadu se uskutečnil ve Smiřicích 23. ledna 1973. Výkony soutěžících hodnotila okresní porota. Shodla se na úsudku, že – i když v předcházejících pěti místech okresu byl pořad na velmi dobré úrovni – to, co připravily Smiřice, předešlo všechna očekávání. Naplněný sál ZK (Závodního klubu) mladých i starších účastníků byl svědkem velmi úspěšného večera. Tři soutěžní družstva velmi dobře reprezentovala město a děvčata, která zastupovala místní skupinu SSM, neměla konkurenci.
   V druhé části pořadu následovala zajímavá a poučná beseda se Zdeňkem Kaplanem, zasloužilým mistrem sportu, absolutním mistrem světa v parašutismu v roce 1960, a Františkem Stehnem, mistrem Evropy 1972 ve vodním lyžování. V závěru uspořádána společenská zábava s tancem.
   Poslední finálový večer "Mládí okresu" 21. února 1973 v Hradci Králové, kde se představilo sedm reprezentačních družstev mládežníků z Černilova, Chlumce nad Cidlinou, Hradce Králové, Nového Bydžova, Smidar, Smiřic a Třebechovic pod Orebem, skončil vítězstvím družstva vojáků. Smiřické družstvo umístilo se mezi silným soupeři na čestném druhém místě.
   Soutěžící družstvo smiřických děvčat bylo pozváno do schůze rady MěstNV, kde jim předseda Dr. Fr. Jandera poděkoval jménem města za důstojnou reprezentaci a předal upomínkové dárky. Členkami družstva za skupinu SSM Smiřice byly: Milena Burešová, Eva Pourová a Magda Tarantíková.

Helena Šrámková – 90 let
   2. ledna 1973 dožila se akademická malířka Helena Šrámková 90 let. K významnému životnímu jubileu umělkyně za radu MěstNV blahopřáli osobně předseda Dr. F. Jandera a tajemník Josef Liška. K přání připojili kytici a věcný dar. Helena Šrámková žije nyní v Domově důchodců na Novém Hradci Králové. Ve Smiřicích žila ve svém domku v Mlýnské ulici čp. 120 (bývalá stará pošta), který zdědila po svém otci, smiřickém rodákovi, téměř po 3 desítky let. V Novém Hradecku č. 5 ze dne 30. ledna 1973 uveřejněn byl „Medailon Heleny Šrámkové“ od Josefa Zilvara. Akad. malířka Hel. Šrámková vyzdobila m.j. titulní listy III. a IV. dílu Kroniky města Smiřic.

Rozpočet MěstNV

Počasí v zimě 1972-73

Plesy

Čestné uznání SČSP

Vyhodnocení MěstNV

Přednáška

   rodičům mateřské školy - „Připravenost dětí do ZDŠ“

Kontrola VčKNV

Zlatá svatba

   … slavnost u příležitosti 50. výročí sňatku manželů Adámkových. … 9. února 1973

Nejlepší brigádníci v akci „Z“
   Jako nejlepší pracovníci v akci „Z“ ve Smiřicích za rok 1972 byli vyhodnoceni ss. Jaroslav Jágr, Josef Koza a František Malý st.

Pracovní sobota
   Volná sobota 17. února 1973 prohlášena na počest 25. výročí Vítězného února dnem pracovním. Této akce se zúčastnilo naše občanstvo v hojném počtu. Také školní mládež při práci vydatně pomáhala. V tento den uskutečněn též hromadný sběr železného šrotu, papíru a textilií. Sebráno 60 q papíru a textilií a 80 q žel. šrotu. Sběr provedli zvláště příslušníci místního požárního sboru.

Oslavy 25. výročí Února
   22. února 1973 v sále místního kina … V další části pořadu promítnuty filmy: Lubochňa – Začátky dělnického hnutí na Slovensku – 2. A zde žili – Činnost ilegálního ÚV KSČ – 3. Velkovýkrmna – státní statek Smiřice – nové formy práce v zemědělské velkovýrobě. Tento poslední barevný film zhotovil kolektiv filmového kroužku ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice, jehož vedoucím je Josef Pecina. ...

Aktiv Českého svazu žen

Soutěž tvořivosti mládeže v recitaci

Lyžařský zájezd

Přednášky ČČK

   na námět „Úrazy elektrickým proudem“

MDŽ

Besedy nad kronikou

Reorganizace MO KSČ
   Na jaře se reorganizuje městská organizace KSČ. Místo jediné MO KSČ se zřizují dvě uliční organizace

Přednáška OB
   14. března 1973 péčí osvětové besedy uspořádána přednáška pracovníka státního notářství – 33 zájemců.

Pamětní síň
   Ve schůzi rady MěstNV 15. března t.r. vzata na vědomí muzejní zpráva inž. L. Kupky o stavu prací v pamětní síni města, kde je t.č. zřízena stálá expozice od vzniku osady do dnešní doby. Současně se třídí i archivní materiály. Pamětní síň bude otevřena 1. května 1973.

Den učitelů

Beseda se s. Skaunicem

   29. března 1973 zúčastnili se žáci 9. tříd ZDŠ zajímavé besedy se s. Skaunicem … který jim vyprávěl o svém pobytu v koncentračním táboře a o svém útěku z něho za 2. světové války.

PSVB (Pomocná stráž veřejné bezpečnosti)
   … v níž aktivně pracuje 9 členů. Velitelem jejím je s. Martin Rejzek.

Letopisecká komise
   Téhož dne 29. března 1973 konala se schůze letopisecké komise za přítomnosti členů ss. F. Adamíry, Jos. Lišky, K. Nováka, Jarosl. Novotného, Jos. Řeháka a kronikáře P. Zahálky. Letopisecká komise schválila dosavadní postup práce kronikáře, který každoroční koncepty kroniky předkládá předem ke schválení. Zápisy v konceptech jsou vedeny do současné doby.

Karanténa zemědělských podniků
   slintavka

Kino – rekonstrukce
   V jarním období 1973 uzavřeno bylo místní kino MěstNV a zahájeny rekonstrukční práce při jeho přebudovávání na kino širokoúhlé. Práce potrvají delší dobu.

Školení Civilní obrany

Zdeňka Burešová – čestné uznání

   Rada MěstNV udělila … čestné uznání za dlouholetou práci v Sdružení rodičů a přátel školy při místní ZDŠ (březen 1973)

Konference KSČ

Vichřice

   V úterý 10. dubna 1973 odpoledne přehnala se nad celým územím Čech prudká vichřice … Také ve Smiřicích způsobila značné škody na některých budovách, např. na budově čp. 205 v Palackého třídě, kde je umístěna zvláštní škola, poškodila komíny a hromosvody, odnesla plechovou krytinu střechy, na domě čp. 276 v Jiráskově ulici (býv. kovárně F. Kučery, nyní zámečnictví KS) stržena plechová střecha atd.
   Výstřední počasí pokračovalo v tomto týdnu ještě i v pátek 13. dubna, kdy do rána napadlo hodně sněhu, který však brzy roztál.

Přednáška: J. A. Gagarin

V. I. Lenin – vzpomínka

Čestné uznání vlády ČSR I. stupně

   25. dubna 1973 představitelé města: Dr. František Jandera, předseda MěstNV, Karel Kutil, předseda MěstV KSČ a Josef Liška, tajemník MěstNV, převzali ve Valdštejnském paláci v Praze z rukou člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy vlády ČSR J. Korčáka a ministra vnitra ČSR jos. Junga čestné uznání I. stupně … za vynikající výsledky v soutěži národních výborů v roce 1972 … K čestnému uznání připojena zvláštní odměna Kčs 200.000. …

Národní směny

Akce „Z“

Betonárka

   Koncem dubna 1973 dal MěstNV do provozu vlastní mísící buňku na výrobu betonové směsi. Toto dílo díky obětavým občanům, především Josefu Kozinovi a Josefu Junkovi, představuje hodnotu téměř sto tisíc korun. Převážná část zařízení byla zůskána z vyřazených strojů, určených k likvidaci. Mísírna betonu urychlí a ulehčí stavební práce které MěstNV zajišťuje …

betonárka

betonárka
Fotografie betonárky z roku 1973.

Organizace práce

Vítání občánků

   26. dubna 1973 přivítáno … 26 malých občánků.

Zájezd bulharského souboru

Májové oslavy

   Po několikaleté přestávce, způsobené stavebnímu úpravami města a zvláště komunikací, bylo usnesením OV KSČ, OV NF a ONV v Hradci Králové rozhodnuto uspořádat tradiční oslavy 1. května 1973 opět ve Smiřicích za spoluúčasti spádových obcí: Holohlavy, Černožice, Habřina, Rodov, Trotina, Račice nad Trot., Hoříněves, Sendražice, Čibuz, Skalice, Hubiles, Želkovice a Jeřičky. K zabezpečení náročných úkolů ustanovena májová komise, jejím předsedou byl s. Adolf Vít, ředitel cukrovaru...
   30. dubna večer, kdy prošel městem početný lampionový průvod na malý stadion, kde byla zapálena vatra míru.
   … Letošních prvomájových oslav ve Smiřicích se zúčastnilo na 3500 občanů, z nichž 2900 se zařadilo do ladně uspořádaného průvodu, ve kterém na 23 vozech znázorněna byla zemědělská technika a péčí podniků z místa i okolí zařazeno dalších 11 alegorických vozů. Vlastní prvomájová manifestace konala se na malém stadiónu. …
   Dopoledne slavnostně otevřena Pamětní síň za četné účasti.

28. výročí osvobození naší vlasti

Dobrovolné směny

Divadelní hra „Můj komisař“

   Členové divadelního studia DK ROH ZVÚ v Hradci Králové nastudovali k 70. narození a k 30. výročí umučení národního hrdiny Julia Fučíka literárně dramatický obraz z posledního údobí jeho života. … 18. května 1973 …

Krajské setkání loutkářů

Výstavka

   výkresů zvláštní školy pro neslyšící z Hořiček. … 30. května 1973

Aktiv kronikářů

Besedy nad kronikou

Dopravní situace, Dopravné značky

   … plenární zasedání ...

Propagace
   … pro potřeby turistického ruchu projednalo zajištění barevných pohlednic, průvodce a publikace k výročí 700 let Smiřic.

Názvy ulic
   Byly rovněž schváleny názvy nově vzniklých nebo v současné době vznikajících ulic, případně přejmenování ulic starších.

Vzhled města

Rodinné domky „Okál“

   na jře 1973 dokončuje se v ulici Ohrady II. stavba 12 rodinných domků typu OKAL, dodávaných a montovaných n.p. Rudné doly, Jeseník.

Mezinárodní den dětí

Den Svazarmu

   … V sobotu 2. června 1973 … na sportovním stadionu. … Sportovní den zakončen byl svazarmovskou taneční zábavou, při níž k tanci a poslechu hrál kytarový soubor sovětských komsomolců z družebního útvaru. ...

„Když řeknete Smiřice“ v Rudém právu
   O budovatelském úsilí smiřických občanů v letošním roce uveřejnil redaktor Vladimír Šmíd obsáhlý článek … v Rudém právu v sobotu 2. června 1973

článek v Rudém právu
Zmiňovaný článek z Rudého práva je převzat ze stránky: archiv.ucl.cas.cz/


Pochodeň
   Rovněž Pochodeň uveřejnila 4. června 1973 článek „Příkladná snaha občanů“ ...

Občanské výbory
   … Ustanovením dvou sedmičlenných kolektivů byly vytvořeny předpoklady pro úspěšnou činnost ...

Péče o důchodce

Mateřská škola – jesle

Filmový festival

   Ve dnech 8. - 13. června 1973 konala se na velkém stadiónu přehlídka barevných širokoúhlých filmů …. celková účast 2070 osob. ...

Veřejná schůze KSČ

Vítání občánků

   23. června 1973 přivítáno bylo … 8 občánků.

Zakončení školního roku

Taneční pouťová zábava

Plnění závazků v I. pololetí

Anketa - soutěžících

Setkání s mladými

25. výročí Velkovýkrmny

   … Vedení závodu významné jubileum oslavilo společně se všemi pracovníky závodu, při čemž byli vyznamenáni nejlepší pracovníci. Kromě toho uspořádány následující veřejně přístupné podniky:
   14. - 15.7.: Výstava zemědělských strojů. Turnaj v kopané. Jezdecké soutěže na louce mezi Smiřicemi a Černožicemi. Jízda zručnosti traktoristů na témž místě. V témž prostoru opékání beranů na rožni s ochutnávkou. Koncert dechové hudby. Odpolední program 15. července narušen náhlým prudkým deštěm. Slavnosti 25. výročí ukončeny taneční veselicí, při které hrál dechový orchestr za řízení s. Běliny z Dohalic.

Pionýrské tábory PO

Smiřice v televizi

   V sobotu 4. srpna 1973 při druhých televizních novinách kolem 22. hodiny podána m.j. zpráva ze Smiřic. Na otázky reportéra České televize (z Prahy) odpovídal předseda MěstNV Dr. František Jandera. Otázky se týkaly zvláště činnosti v akci „Z“ – budování a zvelebování města - množství odpracovaných hodin a zapojení mladých. Dr. Jandera ve svých odpovědích zdůraznil zvlášť velmi aktivní činnost mladých poslanců MěstNV, kteří tvoří velkou většinu MěstNV a kladl důraz nikoliv na množství hodin, ale na jakost vykonané práce. Rovněž velmi kladně zhodnotil propagační a organizační činnost mladých poslanců mezi občany jejich obvodu. Relace Smiřic se týkající byla krátká, ale obsažná a působivá.

Těl. jednota – činnost
   Turistika, Kopaná, Kuželkáři, Tenisté

SSM
   Místní základní organizace Svazu socialistické mládeže má t.č. 45 členů. Veškeré své úsilí věnují výstavbě vlastní klubovny, na které v letošním roce 1973 odpracovali do současné doby již 3200 brigádnických hodin.

Čestné uznání
   Za dlouholetou a obětavou práci ve Sdružení rodičů a přátel školy ZDŠ ve funci předsedy obdržel s. Vladislav Opletal koncem srpna 1973 čestné uznání rady MěstNV.

Okresní aktiv učitelů

Výročí Slovenského národního povstání

Výpis z matriky

   Ke dni 31.srpna 1973 se narodilo smiřickým občanům 26 dětí: 12 chlapců a 14 děvčat... Manželství uzavřelo 26 párů. Z toho byly2 sňatky z hradeckého a1 z jaroměřského matričního obvodu. Ve srovnání s loňským rokem je to o 15 sňatků více.
   V celém matričním obvodu: Smiřice, Holohlavy, Černožice, Rodov, Habřina, Skalice, Smržov, Hoříněves, Sendražice, Račice, Žíželeves, Benátky, Lužany a Jeřičky zemřelo 51 občanů, z toho ve Smiřicích 13. Celkový počet občanů ve Smiřicích trvale hlášených k 31.8.1973 je: 2603.

Stav žactva na školách k 1. září 1973:
   na základní devítileté škole je v 16 třídách celkem 484 žáků, … Pionýrská skupina SSM má v letošním roce 147 pionýrů v 11 oddílech na ZDŠ a v 1 oddíle na zvláštní škole. Ředitelem školy je Jaroslav Novotný, zástupcem ředitele s. Miroslav Volák, skupinovou vedoucí PO s. uč. Nejezchlebová, vedoucí vychovatelkou DM s. Mil. Daňková. Na 1. stupni ZDŠ pracuje v 8 třídách 8 učitelů, na2. stupni 15 učitelů. Se 3 učitelkami na mateřské dovolené je v pracovním poměru 26 učitelů a 5 zaměstnanců školy.... Na ZDŠ odešli po dlouholetém působení na škole ss. J. Lášek, J. Pondělíček, Hrušková, na zvláštní škole s. M. Müllerová, koncem kalendářního roku 1973 též školník s. V. Poláček.

Mateřská škola
   má 89 dětí ve 3 třídách. Ředitelkou je nově jmenovaná s. Milada Stránská, roz. Grycová.

Jesle
   V jeslích je zařazeno 35 dětí ve dvou odděleních. Vedou sestrou je s. Věra Kutilová.

Zvláštní škola
   Ve zvláštní škole je 28 dětí ve 3 třídách. Ředitelem ZŠ je s. Jan Vašíček.

Okresní festival
   …. zájmové umělecké činnosti v Osicích v září 1983 účinkoval m.j. též kolektiv Loutkové scény ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice ...

Filmový festival
   Ve dnech 6.- 10. září 1973 na velkém stadiónu uspořádán byl opět filmový festival pracujících, v letošním roce již druhý. I když návštěva prvního filmového představení byla slabší (necelá stovka návštěvníků), v dalších večerech prudce stoupala (druhý den bylo již přítomno na 700 diváků) a celková návštěva činila 2633 účastníků. Ke zdárnému průběhu festivalu přispělo i pěkné počasí.

Výjezdní zasedání MěstNV
   v sále Motorestu v Milovicích

Socialistický závazek – plnění
   … V roce 1973 bylo dosud odpracováno celkem 27.655 brigádnických hodin. ...

Znak města
   V dalším průběhu schůze schválilo plénum MěstNV na základě vzorového statutu MěstNV podle ustanovení § 24 …. po předchozí konzultaci s okresním archivem v Hradci Králové konkrétní podobu městského symbolu – znaku města Smiřic. Vodorovně dělený štít, v jehož horní polovině je znamení tří zelených jetelových lístků na stříbrném poli. V dolní polovině na modrém poli zleva doprava šikmo vedoucí dřevěný most zlatě zdobený. …

Výzva MěstNV
   … všem národním výborům ke splnění volebního programu …

Nejstarší občanka Smiřic
   Při prováděné prověrce starodůchodců zjištěno bylo ve Smiřicích v září 1973 celkem 62 občanů starších 80 let. V domově důchodců žije nejstarší občanka Smiřic s. Písecká, která se dožila 98 let.

Zájezd z Liběchova
   15. září 1973 navštívila Smiřice početná skupina Klubu přátel výtvarného umění z Liběchova, okres Mělník. Se zájmen si prohlédli účastníci zámeckou kapli, obraz Petra Brandla i další pamětihodnosti. Ze Smiřic odjeli autobusem do Kuksu a dalších míst.

Nová pošta
   17.září 1973 dopoledne za účasti všech zaměstnanců místního poštovního úřadu, … byla ve Smiřicích otevřena nová pošta. Budova již zdaleka působí příjemně svých pěkným vzhledem na každého návštěvníka. také vnitřní vybavení nelze srovnávat s prostorami,které měla pošta k dispozici dříve. …
   Výstavbě a otevření nové pošty ve Smiřicích věnoval i tisk: Pochodeň otiskla 18. září 1973 článek Vlastimila Vlčka pod nadpisem „Pošťácká vlaštovka“. Nové Hradecko uveřejnilo 30. října 1973 snímek smiřické pošty od V. Bydžovského. …

Olga Machová – úmrtí
   Po delší nemoci zemřela ve věku 59 let 17.září1973 dlouholetá obětavá a oblíbená učitelka místní ZDŠ a veřejná pracovnice Olga Machov. Četní její přátelé, spolupracovníci a žáci rozloučili se se zesnulou v obřadní síni v Kuklenách 24. září 1973

Dětská modní přehlídka
   26.září 1973 péčí místní organizace Českého svazu žen …

Tenisový turnaj
   Tenisový oddíl Tělovýchovné jednoty Sokol ve Smiřicích, čítající 16 mužů, 6 žen, 1 dorostence, 10 žáků – celkem 34 příslušníků, a jeho předsedou je ing. Josef Ducháček, dobře připravil 8. - 9. září 1973 turnaj o putovní cenu MěstNV Smiřice. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů z Hradce Králové, České Skalice, Nového Města nad Metují, Červeného Kostelce, Jaroměře a Smiřic. I když domácí v turnaji nezvítězili, mohou být spokojeni se zdařilým průběhem turnaje, který se jistě opět stane vyvrcholením tenisové sezóny ve Smiřicích.

Zájezd do Lednice
   lihovar

Vítání občánků
   6. října 1973 přivítáno bylo … 19 malých občánků. (Byla to již třetí slavnost tohoto druhu v roce 1973).

Vinobraní
   … touto zábavou oslavili současně i smiřické „posvícení“.

Přednáška
   Kriminalita mládeže

Výstava ovoce a zeleniny
   Ve dnech 20. - 21. října 1973 zhlédlo 425 návštěvníků …

Národní směna
   Na národní směně, vyhlášené na tyto dny odpracovalo 290 smiřických občanů 1707 brigádnických hodin a vytvořilo tak hodnotu díla v částce Kčs 39.350,- .

Agitace - propagace
   Budována byla též okrasná zítka s ozdobnou mříží a prvky drobné architektury v centru názorné agitace a propagace. Pořady místního rozhlasu jsou vysílány stále pravidelně 14 denně péčí RK ŠKK. …

Přednáška OB
   Francouzské Alpy – 22. října

Beseda s kronikářem

Akce „Z“ pro rok 1974

Zlatá svatba

   3. listopadu 1973 péčí SPOZ uspořádána oslava zlaté svatby manželů Gurovských za účasti příbuzných rodiny, zástupců MěstNV, SPOZ a dalších hostí v počtu 38.

Výročí VŘSR

Měsíc čsl.- sovětského přátelství

Den přátelství

   Místní základní organizace Svazarmu v součinnosti s pionýrskou skupinou Anežky Malé na ZDŠ a ZO SSM Velkovýkrmny uskutečnila v sobotu 10. listopadu 1973 na velkém stadiónu Den přátelství 1973. Více než sto závodníků závodilo a plnilo limity Dukelského závodu branné zdatnosti atd. Významnou byla účast několika desítek sovětských vojáků, kteří nejen pomohl v organizaci, ale dobře se spřátelili i s dětmi a sami také vyzvali k závodu příslušníky Svazarmu – a vyhráli. … (Účast: 410)

Večer družby 21.11.1973
   soutěž pionýrů „10x o SSSR“

Školení Civilní obrany

Beseda nad kronikou 15.11.1973

Pracovní sobota 17.11.1973

Veřejná schůze

Další výstavba

   V současné době budují ve Smiřicích Pozemní stavby Hradec Králové sídliště o 100 bytových jednotkách pro zaměstnance cukrovaru a Zemědělského výkupního podniku, ale v kancelářích pracovníků Stavoprojektu se již připravuje další dokumentace pro druhou etapu sídliště ve Smiřicích.
   Připravované bytové jednotky budou určeny pro pracovníky smiřického státního statku – Velkovýkrmny, Východočeských konzerváren a lihovarů a Východočeských drůbežářských závodů Jaroměř.

Požár
   21. listopadu 1973 došlo v síle ZNZZ ve Smiřicích při svářečských pracích k zapálení a výbuchu prachu z obilí, usazeného v kapsovém dopravníku čističky. Výbuchem byla poškozena okna a další zařízení. Díky včasnému a účinnému zákroku požárníků z Hradce Králové nedošlo k větší škodě než 15.000 Kčs.

Modernizace prodejny
   3. prosince 1973 zahájen prodej v nově upravené prodejně potravin Pramene v čp. 40, kam byla přemístěna z dřívějších malých a nevyhovujících místností u Hradeckých, Zaměstnankyně i četní zákazníci toto přemístění a modernizaci prodejny uvítali s povděkem.

Uznání kolektivu Loutkové scény
   Rada MěstNV ve své schůzi 6. prosince 1973 schválila předání 10 čestných uznání členům kolektivu Loutkové scény ZV ROH Velkovýkrmny, kteří v LS pracují více než 20 let, a mimořádný příspěvek ve výši 10.000 Kčs za obětavou a náročnou dvacetiletou práci souboru. Čestná uznání byla odevzdána u příležitosti slavnostního představení v pátek 7.12.1973, …

Zájezdy Pionýrů a ZDŠ

Sběr bylin

Veřejná schůze občanů

   13. prosince 1973 konala se v sále ZK Velkovýkrmny veřejná schůze občanů za přítomnosti 30 poslanců MěstNV, tajemníka ONV inž. F. Popelky, poslankyně KNV M. Cejnarové, poslance ONV F. Černého a dalších 181 občanů – celkem 214 osob.
   V úvodní části vystoupila kulturní úderka ZDŠ za vedení s. uč. J. Veselého a po prvé se představil veřejnosti dramaticko-recitační kroužek mládeže a dospělých, který řídil s. K. Novák.
   …. předseda MěstNV Dr. F. Jandera … Konstatoval, že ve Smiřicích bylo v roce 1973 odpracováno celkem v akcích:
   Akce „Z“: 29.407 brig. hodin
   Zvelebovací akce 14.553 brig. hodin
   Další akce 17.850 brig. hodin
   Soukromá výstavba 22.100 brig. hodin
   Celkem 113.890 brig. hodin.
   V porovnání s uplynulým rokem 1972, ve kterém Smiřice byly vyhodnoceny uznáním vlády ČSR I. stupně, odpracováno v roce 1973 o 24.294 hodin více. Tomu počtu plně odpovídá i vytvořená hodnota díla, která představuje v akcích“Z“ 3,889.404 Kčs (v r. 1972: 3,460.000 Kčs), ve zvelebovacích akcích 181.662 Kčs.

Čestná uznání
   Při vyhodnocování nejlepších kolektivů a jednotlivců za pracovní iniciativu odevzdána čestná uznání a knižní odměny: Organizaci SSM a jednotlivcům: Jiřímu Řízkovi, Stanislavu Krtičkovi, Jiřímu Burešovi, Jiřímu Sladkému, Miroslavu Žilkovi, Josefu Matyášovi, ing. Vladimíru Hájkovi, Jiřímu Hájkovi, Václavu Štěpánovi, 8 členům jednotky PSVB, Josefu Hlavatému a Petru Krejčímu....

Uvolnění předsedy Dr. F. Jandery
   Rada MěstNV ve schůzi 13. prosince 1973 vzala na vědomí informaci tajemníka ONV inž. F. Popelky o návrhu okresních a krajských orgánů ve věci uvolnění předsedy MěstNV Dr. F. Jandery v souvislosti s jeho pověřením jinou funkcí a vyslovila souhlas s uvolněním předsedy Dr. Jandery ke dni 31. prosince 1973. Současně schválila, aby s. Dr. Jandera vykonával funkci předsedy jako čestnou nejpozději do konce měsíce března 1974 s tím, že do této doby bude kádrově vyřešena záležitost nového uvolněného předsedy MěstNV.

Rudá standarta Velkovýkrmny
   … Pracující smiřické Velkovýkrmny jsou držiteli Rudé standarty už dlouhou dobu. Loni ji získali za každé čtvrtletí, letos dosud za první 3 čtvrtletí. ….

Letopisecká komise
   Ve schůzi letopisecké komise 19.prosince 1973 odevzdal kronikář Petr Zahálka popsaný V. díl kroniky města Smiřic k úschově na MěstNV. Současně předložil nový VI. díl kroniky, dodaný v polovině prosince 1973 akad. malířem Jiřím Škopkem z Jaroměře, který vyzdobil i titulní list. Letopisecká komise schválila postup prací kronikáře a připravené koncepty zápisů pro VI. díl. ...

Dětské besídky
   … Také Osvětová beseda uspořádala v sále ZK 20. prosince 1973 estrádu strýčka Jedličky za účasti 398 dětí.

Kulturní zařízení
   … Městská lidová knihovna měla k 31.12.1973 celkem 9.453 svazky. …
   Zásluhou muzejníka Ing. Lub. Kupky byly smiřické archiválie uspořádány v nové Pamětní síni, jejíž slavnostní otevření bylo součástí programu letošních májových oslav.
   8členný kolektiv Sboru pro občanské záležitosti řídí s. Vítová. Pravidelnosti ve své činnosti dosáhl SPOZ při slavnostech vítání občánků do života, v obřadech svateb, oslavách jubileí svateb, oslav životních a pracovních výročí, rozloučení se zemřelými, při předávání občanských průkazů patnáctiletým ajv.
   V letošním roce 1973 zahájil svou pravidelnou činnost též rozhlasový kolektiv ŠKK (školní kulturní komise - ?) pod vedením s. Malé. Svá hlášení zahajuje vždy svou znělkou a v městském rozhlase přednesl mnoho pořadů, pásem a relací.
   Iniciativně pracuje Osvětová beseda, jejímž vedoucím je s. M. Volák, který vystřídal v době nemoci s. M. Syberovou. …

Loutková scéna
   … sehrála v roce1973 6 různých her ve 27 představeních. Byly nastudovány 2 premiéry. …

Filmový kroužek ZV ROH
   Velmi činným a úspěšným byl v roce 1973 také filmový kroužek ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice. Autorský kolektiv natočil v r. 1973 černobílý 16 mm film „Kladské matriky promluvily“. Film pojednává o objevné cestě hradeckého badatele o díle B. Němcové s Rejchrta za poznáním pravé matky Boženy Němcové. Film byl promítán v okresní i krajské soutěži.

Mluva čísel
   Výpis ze statistiky kulturních akcí: V roce 1973 bylo ve Smiřicích uspořádáno: 24 oslav, 90přednášek, besed, školení a exkursí, 80 zájezdů, soutěží,plesů a tanečních zábav, divadelních představení, 32 relací rozhlasového kroužku, 18 tělovýchovných akcí.

Zpravodaj
   přehled 6 čísel

Názorná agitace
   na podzim 1973 dána do užívání soustředěná plocha agitace a názorné propagace v Jiráskově ulici. na okrajích města byly rovněž instalovány poutače, označené vhodnými nápisy a ozdobené znakem města Smiřic. také byly zavěšeny jednotné zasklené propagační skříňky.

Stavba tělocvičny ZDŠ
   V souladu se studií dostavby ZDŠ realizuje se dodavatelskou formou výstavba tělocvičny, která byla zahájena již koncem roku 1972. Velikost vlastní cvičební plochy je rozvržena pro možnost provozovat míčové hry. Plocha tělocvičny mimo příslušenství má rozměry: 15m x 30m, výška je 8m. Tělocvičnu mají Pozemní stavby dokončit v r. 1974. Mimo vlastní tělocvičnu je svépomocí v akci „Z“ budován spojovací krček mezi školou a tělocvičnou, ve kterém je navržen hlavní vstup do školy a centrální šatny pro 16 tříd. V současné době je postavena nosná konstrukce se zakrytím. Náklady na výstavbu šaten podle rozpočtu činí 825.000 Kčs. Na stavbě tělocvičny bylo v roce 1973 odpracováno celkem 893 brigádnických hodin.

Svaz čsl.-sovětského přátelství
   … po krizových letech znovuustavená 6.11.1970, měla v roce1973 na počátku roku původně 108 členů, koncem roku pouze 88 členů. Úbytek vznikl na základě rozhodnutí UV SČSP a MěstV KSČ o zřizování samostatných odboček na závodech a školách. … na místní ZDŠ kam přešlo 20 členů … odbočka na Dřevotvaru, která má přes 40 členů a rovněž tak i na cukrovaru, jež čítá na 20 členů ...

Výpis z matriky MěstNV
   K 31. prosinci 1973 je u matričního úřadu ve Smiřicích hlášeno 2643 osob. V roce 1973 se narodilo smiřickým občanům 37 dětí. V témže roce zemřelo ve Smiřicích 21 lidí.

Výsledky hospodaření MěstNV Smiřice za rok 1973 ke dni 31. prosince 1973
   … Příjmy celkem Kčs 8,206.706
   Výdaje celkem Kčs 8,076.962
   Zůstatek Kčs 129.744

Domovní správa
   ...uveřejněno bylo ve Zpravodaji MěstNV Smiřice číslo 23 z dubna 1974 …

Celkový ráz počasí

ZO SSM

TJ Sokol

   … se všemi svými odbory a oddíly, v nichž sdružuje je k 31.12.1973 celkem 302 příslušníky. ...

Svazarm
   … čítá v současné době 81 členů, z toho do 25 let 43 … 4. června 1973 jako jedna z prvních organizací Svazarmu v ČSR obdržela místní ZO Svazarmu od Ústředního výboru svazu pro spolupráci s armádou Diplom II. sjezdu Svazarmu ČSR za rozvoj branné výchovy.
   … Předsedou … je v současné době s. J. Matyáš ...

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů
   … má k 31.12.1973 celkem 158 registrovaných členů ...

Včelaři
   Základní organizace Českého svazu včelařů ve Smiřicích založená v roce 1937 má v současné době 74 členů, kteří bydlí v řadě obcí se spádem do Smiřic. … Všichni členové vlastní 512 včelstev, mimoto včleněné JZD má 35 včelstev. Přímo ve Smiřicích jsou pouze 4 včelaři se 30 včelstvy. … Předsedou ZO Čs. svazu včelařů ve Smiřicích je s. Stanislav Bouz ze Smiřic, jednatelem s. Antonín Tonar z Černožic nad Labem.

Český svaz požární ochrany
   Stručný výpis z činnosti za rok 1973: Bylo založeno žákovské družstvo, čítající 9 žáků. Místní organizaci byl přidělen zánovní dopravní vůz „Robur“. Během roku vyjeli požárníci k požárům 10x, z toho 3x k vážnějším požárům. 2 členové získali odznak „Vzorný požárník“: ss. V. Doležal a J. Černilovský. Předsedou ZO ČSPO je s. J. Marek. ZO si vede samostatnou kroniku s podstatnějšími zápisy o činnosti od svého založení v roce 1882. Kronika je t.č. uložena u s. Karla Nováka, důchodce, ulice Anežky Malé.

Český svaz drobného hospodářského zvířectva
   za rok 1973: stav členstva: 29 (15 ze Smiřic, ostatníz obcí: Černožice, Hoříněves, Lužany, Máslojedy, Sendražice a Skalice). Pracují v 6 chovatelských sekcích: králíkářské, drůbežářské, holubářské, kožešinářské, kynologické a exotů. ….

Český rybářský svaz
   K 31.12.1973 čítá … celkem 142. Předsedou je s. Jiří Heřman, jednatelem s. Josef Knap, pokladníkem s. Josef Černý, hospodářem s. Václav Špryňar. ….
   Pracovalo se na úpravě prostranství rybářské klubovny, kanalizaci a zlepšení vzhledu města. Bylo započato s úpravou vesnické nádrže ve Skalici.
   V oblasti zarybňovací povinnosti obhospodařuje m. o. ČRS 2 rybníky: v Lejšovce 1,5 ha a v Nedělištích 0,5 ha. Návesní rybníčky a nádrže: ve Skalici, v Holohlavech, Výravě, Habřině, Sendražicích. rybami osazují smiřičtí rybáři řeku Labe, 2 odstavená labská rameny, 2 jezírka v Dubinách a písník Skalice. V roce 1973 vysadili do povodí celkem z vlastní produkce a nákupem ryb ze stát. rybářství: 12.000 kaprů z rychleného kapřího plůdku, 1.100 ks kapra K2 o váze 1.000 kg, 5.000 ks plůdku lína o váze 10 kg, 550 ks násady lína o váze 68 kg, 20.000 ks váčkového štičího plůdku, 3.000 ks násady bílé ryby o váze 300 kg, 300 ks candáta.
   … V tomto roce 1973 přikročeno bylo k zatrubení části mlýnského náhona nad šrotovnou.
   Rok 1973 nebyl pro rybáře příznivý. Více než půl roku nepršelo, v Labi byl malý průtok vody, nedostatek kyslíku, to vše se projevilo i na malých úlovcích. Nutno se zmínit i o otravě ryb na Labi – hlavně cejnů. Příčina (hlavní) malý průtok vody s nedostatkem kyslíku.
   Smiřičtí rybáři mají založenu velmi úhlednou kroniku s podrobnými zápisy,zdobenou vlastními ilustracemi – kresbami, ale pro nedostatek času a přemíru jiné práce není vedena do současné doby. Kronikářem je velmi schopný člen výboru a hospodář m.o. s. Václav Špryňar.

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti
   Po volbách do zastupitelských sborů v r. 1971 byl proveden za účasti zástupců Obv. oddělení VB v Předměřicích a všech členů komise ochrany veřejného pořádku rozbor kriminality ve Smiřicích zejména na úseku dodržování socialistického soužití občanů a ochrany veřejného pořádku. Ve Smiřicích zřízena 11 členná (dříve 5 členná) jednotka Pomocné stráže VB(vedoucí s. Martin Rejzek) která vzorně plní své povinnosti. Příkladný je zájem ze strany MěstNV,který v objektu býv. hostince U křepelek získal místnost jako klubovnu pro jednotku PS-VB. …

Plnění úkolů páté pětiletky
   Hospodářské výsledky jednotlivých závodů
Velkovýkrmny - Cukrovar - ZNZZ