Kronika města Smiřic - VI. díl, rok 1974

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen nadpisy, jsem text nepřepisoval.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou doplněny pro ilustraci.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1973        Rok 1975        Smiřické kroniky1974
   Reorganizace národních výborů Smiřice – Holohlavy
   Rok 1974 je významným rokem jak pro celý náš stát – je předposledním rokem páté pětiletky, jež se pomalu již chýlí ke svému úspěšnému konci -, tak zvláště pro naše město a sousední obec Holohlavy, které na základě nadřízených i místních orgánů v současné době jednají o vytvoření společného národního výboru se sídlem ve Smiřicích. Tímto rozhodnutím splňují se dávné snahy občanstva po organickém spojení, které výraznou měrou přispěje ke zdárnému rozvoji Smiřic i Holohlav a k radostnému a spokojenému životu občanů obou míst. …
   Jednání o této reorganizaci setkalo se s porozuměním a vzájemným pochopením všech zúčastněných činitelů a potrvalo od 13. prosince 1973 do 1. března 1974. …

Akce „Z“ na rok 1974, Socialistický závazek foto z roku 1974

Čestné uznání rady ONV

Relace v Čsl. rozhlasu

   8. ledna 1974 na rozhlasové stanici Hvězda z Prahy byla vysílána relace o Smiřicích. Byl to rozhovor redaktora Pšeničky, který byl nedávno ve Smiřicích, zhlédl práce a výsledky svého pozorování shrnul ve své relaci, s předsedou MěstNV Dr. F. Janderou o práci MěstNV při plnění volebního programu ajv.

Slavnostní schůze ZV ROH Velkovýkrmny
   9. ledna 1974 … (hospodářství Holohlavy)

Kronikářská soutěž

Školení civilní obrany

Kolektiv názorné agitace

V.I. Lenin – vzpomínka

Rozhlasový kolektiv školské a kulturní komise MěstNV

Zdravotní přednáška

   29. ledna 1974 proslovila místní obvodní lékařka Mudr. Jiřina Rothová zdravotnickou přednášku na námět „Jak žít po 50 letech věku“. Hodnotnou přednášku vyslechlo v zasedací síni MěstNV 79 pozorných posluchačů.

Rozpočet na rok 1974

Společný národní výbor

   b) Plénum MěstNV v téže schůzi 31. ledna 1974 schválilo se souhlasem občanů města Smiřic podle § 9 … zřídit jeden národní výbor pro město Smiřice a obec Holohlavy se sídlem ve Smiřicích, jehož plénum bude složeno z dosavadních poslanců MěstNV Smiřice a MNV Holohlavy a to s účinností od 1. března 1974.

Protichřipková opatření
   foto z roku 1974 ... potrval do 5. února 1974.

Nová označení ulic
   Ve městě byly v lednu a únoru t.r. umístěny štítky s novým označením ulic a náměstí, instalovány zasklené skříňky společenských organizací a plastické svítící symboly.

Plesové období

Výstava SCHDHZ Holohlavy

   9. února 1974 uspořádala místní organizace Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva Holohlavy v sále Pohostinství a ve všech přilehlých prostorách výstavu, do které svými exponáty přispěli i chovatelé z celých východních Čech. Bylo vystaveno na 400 ks různých druhů králíků, slepic, holubů, exotického ptactva ajv. Výstava byla velmi úspěšná a těšila se značnému zájmu velkého počtu návštěvníků.

Školení Sboru požární ochrany

Pohostinné divadelní představení

   Na neděli 17. února 1974 odpoledne pozval si Český svaz žen v Holohlavech společně s místní skupinou SSM divadelní skupinu z Plácek, která jim sehrála pohádku Královnin prsten. Představení bylo pro mnohé přítomné dospělé občany příjemnou vzpomínkou na doby, kdy sami hrávali jako ochotníci v dřívější době velmi čilém holohlavském Spolku divadelních ochotníků.

Společná schůze
   Po předcházejících pečlivých politicko – organizačních a četných dalších přípravách a schůzích – též po společné schůzi rady MěstNV Smiřice a rady MNV Holohlavy dne 14. února t.r. konala se ve čtvrtek 21. února 1974 v 19 hodin v sále ZK Velkovýkrmny společná schůze plenárního zasedání MNV MNV Holohlavy a MěstNV Smiřice. Přítomni byli: 29 poslanců ze Smiřic, 14 poslanců z Holohlav, 59 občanů, celkem 102 osoby. Jako hosté účastni: Kutil Karel,předseda MěstV KSČ, Křeček Václav, předseda VO KSČ, Celnarová Marie, poslankyně KNV, ing. Popelka František, poslanec ONV. …
   Vhledem k historickému významu dnešního plenárního zasedání byla schůze … zahájena státní hymnou.
   V průběhu společné schůze usneseno přijmout rezignaci a odvolat z funkcí následující funkcionáře:
   a) RSDr, Františka Janderu – z funkce předsedy MěstNV a člena rady MěstNV ve Smiřicích
   b) Jaroslava Peřinu – z funkce předsedy MNV a člena rady MNV v Holohlavech
   c) Ladislava Papeže – z funkce neuvolněného tajemníka MNV a člena rady MNV v Holohlavech
   (ss. Dr. F. Jandera byl od 1.1.1974 ustanoven do funkce vedoucího odboru MH VČ KNV, Jar. Peřina bude zvolen do jiné funkce, L. Papež se přestěhoval do Hradce Králové). Zasedání přijalo též rezignaci poslanců MNV Holohlavy ze závažných důvodů: Srkalová Alena, Levínský Rudolf a Papeže Ladislava.
   Společné zasedání pléna schvaluje dnem 1. března 1974:
   1) počet členů rady společného NV na 11 poslanců
   2) vytvoření 6 komisí
   3) pro obec Holohlavy vytvoření občanského výboru v počtu 9 členů
   Společné plenární zasedání m.j. opatření volí následující funkcionáře do funkcí ve společném NV dnem 1. března 1974:
   a) do funkce předsedy MěstNV s Jaroslava Peřinu
   b) do funkce místopředsedy MěstNV s. Zdeňka Marka
   c) do funkce tajemníka MěstNV s. Josefa Lišku
   d) do funkce členů rady společného MěstNV: Štréglovou Marii, Suka Ladislava, Řeháka Josefa, Muzikanta Svatopluka, Svatoně Josefa, Kudrovou Elišku, Dr. Vančáka Václava a Krejčího Petra,
   Do funkcí předsedů jednotlivých komisí:
   1) komise finanční a plánovací: Kudrová Eliška
   2) komise pro výstavbu a životní prostředí: Marek Zdeněk
   3) komise školská a kulturní: Řehák Josef
   4) komise zdravotní a sociální péče: Svatoň Josef
   5) komise pro obchod a služby: Muzikant Svatopluk
   6) komise pro ochranu veřejného pořádku: Dr. Vančák Václav
   Předání a sloučení agend NV bude provedeno nejpozději do 31. března 1974
   … Významné toto vpravdě historické společné zasedání zakončeno Písní práce.

zasedání

zasedání
Pan Kupka v popisu fotografií ze smiřického archivu píše: 31.3.1973 - sjednocení národních výborů Smiřic a Holohlav

26. výročí Vítězného února

Lyžařské zájezdy

Společenský ples

Besedy o SSSR

   4. března t.r. při výroční schůzi místní odbočky Svazu čsl.-sovětského přátelství … Předsedou odbočky je s. Vladimír Zemek, který nedávno navštívil Sovětský svaz …

Helena Šrámková – úmrtí
   6. března 1974 zemřela akademická malířka Helena Šrámková, která ve Smiřicích prožila třetinu svého života v domku č. 120 v Mlýnské ulici, který zdědila po svém otci, smiřickém rodákovi. Dožila se 91 let. Poslední léta byla v Domově důchodců v Novém Hradci Králové. …

Oslavy MDŽ

Sběr odpadových surovin

Jarní úklid

Koncert

   V rámci Roku české hudby konán za velké účasti občanstva ze Smiřic i okolí v sále Městské dvorany dne 27. března 1974 koncert - 27. března 1974 koncert – odpoledne pro mládež (450 účastníků), večer pro dospělé (340 posluchačů). Na pořadu koncertu k 150 výročí narozenin B. Smetany s velkým úspěchem vystoupla m.j. Jarmila Hladíková – Ševčíková, profesorka JAMU v Brně, bývalá učitelka zdejší ZDŠ, dále pěv. sbor KD ROH Kantiléna z Hradce Králové, dět. pěvecký sbor místní devítiletky aj. Koncert byl pro Smiřice mimořádnou společenskou událostí.

Rodáci v Praze – schůzka

Soutěž tvořivosti mládeže

Olympiáda v rus. jazyce

   V okresním kole olympiády v ruském jazyce v Hradci Králové mezi vítězi ze 14 ZDŠ hradeckého okresu zvítězil Pavel Věchet ze ZDŠ Smiřice, žák VIII. třídy. (pozdější zápis: V červnu 1974 odjel na zájezd do Sovětského svazu)

Den učitelů

Taneční zábava

   v Holohlavech

Péče o děti
   V současné době šestičlenný aktiv péče o děti při Městském národním výboru ve Smiřicích sleduje 51 dětí z rodin rozvedených rodičů, osvojených a nezletilých dětí a přestupky při navrácení dětí z dětského domova.

Plénum MěstNV

Kanalizace

   V jarních měsících – v březnu a dubnu – se usilovně pracuje na městské kanalizaci na náměstí v blízkosti kaple a v prodloužené ulici na Šternberku. Pokračují též práce na zatrubování 2. části mlýnského náhona za Městskou dvoranou. Ve městě průtok náhona omezen a obnoven teprve po dokončeném zatrubení.

Zdravotní přednáška
   Dětský lékař MUDr. Šrůtek proslovil 4. dubna zdravotnickou přednášku k rodičům dětí předškolního zařízení.

Pracovní sobota 6. dubna 1974

Pohostinské představení

   Osvětová beseda ve Smiřicích pozvala divadelní studio Domu kultury ZVÚ z hradce Králové k pohostinnému představení tragikomické hry Luigiho srdce aneb Poprava tupým mečem. Uskutečněno ve středu 10. dubna 1974 – za malé účasti návštěvníků (asi 50).

Veřejná schůze KSČ

Taneční zábava

   13. dubna 1974 pomlázková v Holohlavech

Rudý prapor – cukrovaru

V.I. Lenin – vzpomínka

25 let Pionýrské organizace

Letopisecká komise

   … Po přečtení konceptů a návrhů schválila i navržené zápisy pro čistopis do kroniky za rok 1972.

Film
   V Holohlavech péčí Českého svazu žen a školy ZDŠ promítán 7.(?) dubna 1974 film „O delfínech“ a 26. dubna uspořádala místní skupina SSM besedu o Sovětském svazu.

Vítání občánků
   27. dubna 1974 … 37 dětí: 14 chlapečků a 23 děvčátek.

Májová komise
   … Aktivisté májové komise spolu s poslanci MěstNV navštívili všechny rodiny a pozvali je na květnové oslavy.

Kurs zdravotního minima aj.
   30. dubna 1974 provedla zdravotní sestra s. Tučková v ZŠ kurs zdravotnického minima, který byl spojen s praktickými ukázkami při poskytování první pomoci.
   S. učitel Jiří Kuchta seznámil žactvo též s dopravními předpisy.

Májové oslavy
   Májové oslavy ve Smiřicích byly zahájeny již v úterý 30. dubna v předvečer Svátku práce, kdy se na 1200 osob – mládeže i dospělých – zúčastnilo lampiónového průvodu a pálení vatry míru. V hezkém prostředí zámeckého nádvoří za slavnostního osvětlení koncertovala dechová hudba pod vedením kapelníka Ed. Běliny z Dohalic. Zvlášť dojemně působily zahajovací fanfáry trubačů z věže zámecké kaple, - ve Smiřicích dosud neobvyklé -, které se za tichého a klidného předmájového večera rozléhaly široko daleko celým krajem. Po několikaleté přestávce, způsobené úpravou smiřické kanalizace a komunikací, konaly se letos oslavy 1. máje opět v našem městě. …. otevřena byla rovněž pamětní síň …

Den osvobození

Oslavy v Holohlavech

   Květnové oslavy pokračovaly též 9. května v Holohlavech. Při této příležitosti byl slavnostně otevřen nově a velmi vkusně upravený (návrh vypracoval smiřický rodák Václav Vejroch) holohlavský park u školy. V pořadu slavnosti vystoupili smiřičtí loutkáři (dopoledne), odpoledne dechový orchestr z České Skalice, kytarová skupina. Uskutečněna též velká módní přehlídka. V místní škole byl po celý den Den otevřených dveří, při němž si návštěvníci mohli prohlédnout též výstavku dětských prací.

Rudý prapor vlády
   U příležitosti letošních květnových oslav na návrh Oborového podniku Velkovýkrmny Praha propůjčila vláda Československé socialistické republiky a Ústřední rada odborů závodu 03 Smiřice, nositeli Řádu práce Rudý prapor páté pětiletky, dosažený za výsledky v loňském roce 1973. Předávání tohoto vyznamenání se uskutečnilo na slavnostním shromáždění pracujících smiřického závodu Velkovýkrmny v pátek 17. května ve Velichovkách.

Požár
   10. května v podvečer ozvala se poplašná siréna, která ohlašovala požár na mechanizačních dílnách Velkovýkrmny. Požár nepříliš velkého rozsahu brzy zdolali místní požárníci.

Postup výstavby
   V druhé polovině května 1974 je urychleně dokončována panelová úprava vozovky u Městské dvorany, před kaplí a ke šrotovně. Dokončena je výstavba Benzinové čerpací stanice ve Smiřicích, těsně před dokončením je výstavba vodovodního řádu „A“ v Holohlavech.

Občanské průkazy
   ...Městský národní výbor věnoval všem pěkné pouzdro na průkaz se znakem našeho města.

Výlet po stopách Slovenského národního povstání

Soutěže ZDŠ – umístění

   V květnu 1974 se konala soutěž v poznávání živočichů na školách ZDŠ. Ve školním kole se utkalo 71 soutěžících. V okresním kole se umístil na 1. místě Zdeněk Klouček, žák VIII. A ze Smiřic. V krajském kole v silné konkurenci získal týž žák cenné 4. místo.

Mezinárodní den dětí
   … V Holohlavech měly děti k MDD 2. června v novém parku pestrý dětský karneval s průvodem obcí a s bohatým pořadem. O týden později se pobavily smiřické děti na letním dětském karnevalu, který pro ně připravila místní organizace Českého svazu žen.
   Začátkem června jely školní děti již tradičně na 1 – 2 denní výlety … Žáci z devátých tříd jeli na Slovensko do Vysokých Tater. Holohlavská škola navštívila kraj Boženy Němcové, místní mateřská škola Hrádek u Nechanic.

Beseda s plk. Hegedušem
   na místní ZDŠ … o dukelské operaci

Film
   Filmový kroužek ZV ROH Velkovýkrmny vypracoval v jarních měsících návrh na dokumentární film z historie a současnosti Smiřic a Holohlav. Navržený scénář se bude postupně realizovat tak, aby film byl dokončen k jubileu 700 let města Smiřic v. r. 1975.

Vítání občánků
   Na 16. června 1974 zorganizoval Česká svaz žen v Holohlavech ve vyzdobené zasedací síni občanského výboru již desáté – jubilejní vítání občánků (po prvé v r. 1964). K dnešnímu datu je zapsáno v pamětní knize narozených již 88 dětí.

Filmový festival
   Ve dnech 19.-25. června 1974 se uskutečnil plánovaný filmový festival pracujících na velkém stadiónu. Byla to úspěšná přehlídka širokoúhlých filmů, při níž promítnuto celkem 7 filmů, které navštívilo úhrnem 2949 osob. Na vstupném vybráno Kčs 22.291,--, zaplaceno půjčovné Kčs 10.650,-.

Letopisecká komise
   26. června 1974 … za přítomnosti 7 členů byly schváleny koncepty zápisů do městské kroniky za rok 1973. ….

Závěr školního roku
   Ve školním roce 1973 – 74 skončilo povinnou školní docházku na místní ZDŠ celkem 63 žáků z devátých tříd a 8 žáků z pátých až osmých tříd. Z toho 21 žáků odešlo studovat na školy II. cyklu (na gymnazia a odborné školy). Do učebních poměrů nastoupilo celkem 45 dětí, z nich do zemědělství 7 a 2 chlapci si zvolili hornické povolání.

Pochvaly žactva
   Pochvaly ředitele školy uděleny byly na konci školního roku V. Hájkové a S. Komárkové ze VI. A, L. Tučkové ze VII. B, L. Výravskému z VIII. B, J. Jakoubkové, Bl. Pražákové a M. Řehákové z IX. A. Pochvala MěstNV byla udělena žákyni IX. B Miroslavě Trojanové.

Sběr bylin

Spojovací krček školy ZDŠ

   V letošním roce se začalo se stavbou spojovacího krčku mezi školou ZDŠ a novou tělocvičnou. Na této stavbě, zařazené do akce „Z“, odpracovali rodiče žáků i ostatní občané mnoho brigádnických hodin. Dokončena bude příštím rokem.

Závěr školního roku
   Školní rok 1973-74 zakončen byl na místních školách závěrečnou slavností 29. června 1974 na společném shromáždění na hřišti před školou.

Sportovní soutěžících
   Ve sportovní soutěži – v kopané – zvítězilo v okresním kole hradeckých škol žactvo smiřické školy ZDŠ ze tříd VIII. a IX. a umístilo se na čestném 1. místě.

Úmrtí
   V červnu 1974 ze smiřických dlouholetých občanů zemřeli MUDr. Alois Zlámalík, býv. obvodní lékař, ve věku 85 let. Adolf Novák, typograf v.v. býv. aktivní kulturní pracovník, 78 let.

Společenské zábavy
   V jarním a letním období pořádaly místní organizace SSM ve Smiřicích a Holohlavech společenské zábavy: čaje a diskotéky pro pobavení omladiny. Bývaly jednou týdně vždy ke konci týdne v podvečerních a večerních hodinách. …

Zájezdy

Po stopách SNP

   … pionýrská skupina Anežky Malé ...

30. výročí Slovenského národního povstání

Městské kulturní středisko
   1. srpna 1974 nastoupila na místo vedoucí nově zřízeného městského kulturního střediska s. Hel. Havelková z Černilova.

Kronikářská soutěžících
   V srpnu 1974 dokončil kronikář MěstNV v VI. díle městské kroniky zápisy do 31. prosince 1973 a předložil všecky požadované díly kroniky i s doklady a potřebnými přílohami na odboru kultury ONV v Hradci Králové pověřené okresní komisí pro celonárodní soutěž kronikářů, která byla vypsány ke 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. (V okresním kole této soutěže získala smiřická kronika ve III. kategorii první místo a postupuje do krajského kola soutěže.)

Průběh žní

Školy ZDŠ

   Od 1. září 1974 připojeny byly do obvodu zdejší ZDŠ též obce Sendražice, Habřina a Lužany. V souvislosti s těmito skutečnostmi byla provedena též úprava dopravy autobusy do školy i ze školy. zastávka autobusů přemístěna před hlavní školní budovu:
   Současný stav obvodu školy:
   5. - 9. třída: Černožice, Holohlavy, Čibuz, Skalice, Hoříněves, Habřina, Lužany
   1. - 9. třída: Smiřice, Smržov, Trotina, Račice, Sendražice, Hubiles, Rodov
   Školní rok 1794-75 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září 1974 již tradičně slavnostním shromážděním před hlavní školní budovou za účasti žactva, členů učit. sboru a četných hostí.

Stav žactva ZDŠ
   .. ke dni 1. září 1974 jeví se takto:
   na 1. stupni 9 tříd s 260 žáky
   na 2. stupni 8 tříd s 282 žáky
   celkem 17 tříd s 542 žáky.
   Ve zvláštní škole je k témuž dni 27 žáků ve 3. třídách. …

Mateřská škola Smiřice
   V mateřské škole ve Smiřicích je k 1.9.1974 zapsáno 90 dětí. Ředitelkou předškolního zařízení je s. Milada Stránská, vedoucí sestrou v jeslích s. Věra Kutilová.

Mateřská škola v Holohlavy
   Ředitelkou mateřské školy v Holohlavech je s. Miloslava Finková. Na škole (MŠ) je zapsáno 25 dětí, průměrná docházka: 20 dětí.

ZDŠ Holohlavy
   Na ZDŠ v Holohlavech je k 1.9.1974 zapsáno 15 dětí. Pro malý počet žactva zrušena byla družina mládeže. Ředitelkou ZDŠ je Anna Matějková.

Mistrovství v orbě
   Pod heslem „Mír vzdělává pole“ uspořádaly Okresní zemědělská správa v Hradci Králové a Velkovýkrmny Smiřice pod záštitou MěstNV Smiřice jubilejní X. okresní mistrovství v orbě. V. 8 hodin ráno 31. srpna 1974 projel Smiřicemi nevídaný průvod. V čele 36 soutěžících traktorů jeli nejmladší oráči ve věku do 18 let, závěr tvořila nejmodernější technika – traktory tahače se šestiradličnými pluhy. … V soutěži zvítězil traktorista Miroslav Srbek z JZD Lhota pod Libčany. Okresní soutěž Mistrovství v orbě konala se na stohektarovém honu ve Smiřicích a ukončena byla v sále ZK ROH Velkovýkrmen vyhlášením výsledků ...

Večer iluzí
   Večer 2. - 4. září 1974 v sále ZK předváděl své umění iluzionista Kellner. PO všechny dna měl velké návštěvy dospělých i mládeže, které neodradila ani poměrně vysoká cena vstupného: Kčs 8 za osobu.

Výjezdní zasedání
   … MěstNV v zasedací síni MěstNV ve Dvoře Králové ...

Nejstarší občanky
   Nejstarší občanka města, žijící ve Smiřicích Františka Křížová se dožila 98 let. …. (V novohradeckém domově důchodců žije smiřická důchodkyně babička Písecká, které je letos 99. let.)

Teniskový turnaj 12. září 1974

Zájezdy do NDR

   Ve dnech 13. - 15. podniklo 31 členů oddílu kopané zájezd do NDR, kde sehráli přátelský zápas. Do NDR uspořádali zájezd také zaměstnanci lihovaru v počtu 26 osob na 5 dní od 25. - 29. září 1974.

Hudební pořad
   18. září 1974 se zúčastnilo hudebního pořadu „Dlouhá míle“ 65 posluchačů. Pořadatelem byla skupina SSM.

Modní přehlídka
   25. září 1974 péčí Českého svazu žen v sále Městské dvorany uspořádána dětská módní přehlídka, při níž předvedeno celkem 53 modelů oblečení pro všechna roční období. Zájem projevilo a úspěšnou přehlídkou bylo spokojeno 210 lidí.

Večerní škola KSČ

Výstavba Holohlav

   Přesvědčivým a nejlepším důkazem stále se zvyšující životní úrovně našeho občanstva je i výstavba rodinných domků v Holohlavech. Novostavby v současné době dokončované v jižní části Holohlav budou chloubou obce, která nyní je součástí Smiřic.

Klub ruského jazyka
   V říjnu 1974 zahájil na místní škole ZDŠ svou činnost Klub ruského jazyka.

Den čsl. armády

Dukelský závod

Vinobraní

   V sobotu 12. října 1974 se 478 účastníků příjemně pobavilo při tradičním vinobraní, které se opět vydařilo. Čistý zisk činil přes 3000 Kčs. Pořadatelem SRPŠ při ZDŠ.

Sběr odpadových surovin aj.
   … 4800 kg kaštanů, které byly předány Lesnímu závodu ve Vrchlabí...

Exkurze

Národní směna

   V sobotu 18. října 1974 … Pracovalo se ve Smiřicích při různých akcích ve městě i na závodech.

Výstava ovoce ve Smiřicích
   Ve dnech 19. a 20. října ve spolupráci místních zahrádkářů a závodu Velkovýkrmny uspořádána ve velkém sále ZK výstava ovoce. Velmi nepříznivé počasí způsobilo poměrně malou návštěvu (585 osob).

Výstava v Holohlavech
   O týden později: 27. a 28. října uspořádala místní odbočka Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu v Holohlavech rovněž podzimní výstavu ovoce a zeleniny. Letošní výstavy se zúčastnil také Státní statek Holohlavy zajímavými exempláři zeleniny a ovoce. …

Setkání po letech – soutěžní pořad
   Na podzim 1974 připravilo k 30 výročí SNP okresní kulturní středisko ve spolupráci s KD ROH v Hradci Králové soutěžní pořad „Setkání po letech“, který byl ve Smiřicích uveden v pátek 25. října 1974. Mladí lidé ze Smiřic a okolí … V soutěžní části pořadu zvítězili svazáci ze Smiřic nad svazáky z Holohlav, … K tanci i poslechu vyhrával mladým lidem orchestr KDROH za řízení M. Mužíka a zpívali B. Bisová a J. Křídlo.

Vyhodnocení soutěže kronikářů

Soutěž: Děti - mír – umění

Výročí VŘSR

Puškinův památník

Oslava výročí VŘSR

Školení CO

Tragedie na silnici

   V sobotu 23. listopadu 1974 ráno sjížděl 34letý traktorista z JZD Skalice, okres Hradec Králové s traktorem s dvěma vleky plně naloženými řízky po dlážděné silnici k železničnímu přejezdu ve Smiřicích. Při výjezdu ze zatáčky zjistil, že jsou zavřené závory a před nimi stojí osobní auto. Aby traktorista zabránil dalším těžším následkům blížil se vlak – najel ze silnice na okraj stráně, kde se traktor otočil o 180 stupňů a jeden vlek se převrátil. Přitom spadl ze zadní sedačky traktoru pod kola 61letý závozník, který následkům těžkého zranění podlehl.

Estráda
   22. listopadu 1974 péčí Dílenského výboru ROH Velkovýkrmny uspořádána v sále ZK četně navštívená estráda (313 osob).

Pionýrská skupina Anežky Malé
   4. prosince 1974 sešli se pionýři skupiny Anežky Malé na slavnostním shromáždění v sále ZK ( v Městské dvoraně) za početné účasti pionýrů i hostí. V PO SSM pracuje v současné době 7 oddílů pionýrů a 2 oddíly jisker.

Dětské nemoci
   Koncem roku 1974 bylo mezi dětmi dost nemocí, proto byly okresním hygienikem zakázány všecky veřejné podniky … Zákaz potrval až do ledna příštího roku.

Veřejná schůze občanů
   Na čtvrtek 5. prosince 1974 …
   Hlavní projev „Hodnocení volebního programu Za Smiřice a Holohlavy krásnější v r. 1974“ přednesl předseda MěstNV s. Jar. Peřina.
   Občané odpracovali 51.001 brigádnických hodin
   14 společenských organizací 17.654 brig. hodin
   21 podniků, závodů a organizací 9.814 brig. hodin
   v soukromé výstavbě odpracováno 98.800 brig. hodin
   celkem na závazek odpracováno 177.269 brig. hodin
   V akci „Z“ odpracováno 56.855 brig. hodin
   na zvelebení města 21.614 brig. hodin
   Celkem 78.469 brig. hodin.
   Celková hodnota díla je vyšší než 3 milióny Kčs.

Výstava knih

Výstavy v místní lidové knihovně

Zpravodaj MěstNV

   V roce 1974 bylo vydáno celkem 5 čísel Zpravodaje MěstNV Smiřice, jehož vydáváním pověřena redakční rada ve složení: ss. Dr. Jandera, Vl. Kopáč, Ing. L. Kupka, J. Liška, Jar. Novotný, P. Zahálka, Jos. Zilvar. Náklad: 250 výtisků ...

Josef Kutil
   23. prosince 1974 se dožil 81 let smiřický občan s. Josef Kutil, bývalý předseda MNV. Jeho činorodého života a zásluh o město vzpomněl u příležitosti jeho narozenin týdeník Nové Hradecko v čísle 52 ze dne 23.12.1974 článkem Komunista Josef Kutil. Vyjímáme z něho: Od roku 1937 žije ve Smiřicích. V posledním období okupace v roce 1945 byl členem revolučního národního výboru, po osvobození republiky sovětskou armádou se stává předsedou místní organizace KSČ ve Smiřicích. Ve volbách do národních výborů byl zvolen předsedou MNV a v čestné funkci pracoval do roku 1952. Byla to léta složitých podmínek, ale současné to byla léta velmi úspěšná. Pod vedením J. Kutila organizoval MNV ve Smiřicích náročné akce, které zajišťoval za vysoké aktivity občanů a zásadně svépomocí. K manuální práci veřejně prospěšné měl vždy upřímný a příkladný vztah. Jen proto mohly být provedeny tak náročné práce v akci „Z“, jako byla demontáž mostů, výstavba vozovek, nástavba školy ZDŠ ajv. Od roku 1952 je Josef Kutil nepřetržitě politicky činný a přes svůj vysoký věk dosud aktivně pracuje v uliční organizaci KSČ. Společně se všemi občany města, kteří na záslužnou činnost s. J. Kutila ve prospěch všech nezapomínají, přejeme milému jubilantovi pevné zdraví a hodně radosti z díla, které v roce 1945 začal a na kterém Smiřičtí stále dále pokračují. - Ve stálou a vděčnou vzpomínku na dlouholetého člena letopisecké komise a svého aktivního a iniciativního spolupracovníka soudruha Josefa Kutila do kroniky vepsal kronikář.

Anežka Malá
   V Magazínu Pochodně z 30.,31.XII.1974 a 1.I.1975 uveřejněn byl článek Ludvíka Cibulky pod nadpisem Komunistka. Poměrně obsáhlý článek pojednává o životě a činnosti smiřické rodačky Anežky Malé, rozené Mládkové a je doplněn vhodným a zdařilým snímkem. Autor čerpal údaje i ze známých a uveřejněných dokladů, o nichž bylo psáno již v kronice nebo v jejich přílohách, Také tento článek je uložen v archivu kroniky spolu s ostatními cennými archiváliemi, připomínající neohroženou hrdinnou ženu komunistku Anežku Malou.

Epidemie chřipky

Výkaz hospodaření MěstNV Smiřice za rok 1974 v tisících Kčs

   ...
   Celkem příjmy 7,862
   Celkem výdaje 7,142,8
   Zůstatek 719,2 …

Práce kulturně výchovná

Městská lidová knihovna

   V roce 1974 nakoupeno 707 knih, odepsáno 19 knih. celkový počet svazků k 31.12.1974 činí 10.160 svazků. … Úhrnný počet výpůjček knih i periodik? 21.527 což jest o 4.921 více než loni. jen počet knih vypůjčených v r. 1974 činil 17.499, tj. o 2.649 více než v r. 1973. Z knihovny si vypůjčovalo 392 čtenářů, z toho 154 mládeže (o35 čtenářů více). ….

Kino
   bylo po celý rok v rekonstrukci. …

Loutková scéna ZV ROH Velkovýkrmny
   uvedla v roce 1974 pět různých her ve 23 představeních s úhrnnou návštěvou 2835 osob, z toho 847 dospělých. Průměrná návštěva: 123. uskutečněno 6 zájezdových představení.

Městský rozhlas

Kolektiv názorné agitace

   Aktivně a iniciativně si počínal i kolektiv názorné agitace, který se při své práci řídil předem promyšleným a postupně uskutečňovaným plánem NA.

Jiráskova ulice 1974
Stěna názorné agitace v Jiráskově ulici.


Školení CO

Rok stranického školení

Zdravotnictví

Celkový ráz počasí

Hospodářské výsledky jednotlivých závodů ve Smiřicích
Velkovýkrmna

   …. Dne 1. června 1948 bylo utvořeno z bývalé vrchní správy státních statků ředitelství státních statků a rybníků ve Smiřicích s hospodářstvími: Zderaz, Rodov, Holohlavy, Černilov, Ratibořice, Dubno, Heřmanice a Ostrov. Začátkem roku 1949 byl zřízen Státní statek, národní podnik ve Smiřicích. Nadřízeným orgánem byl tehdy Inspektorát státních statků ve Smiřicích, později Trust státních statků ve Smiřicích, od roku 1954 do roku 1956 Trust Velkovýkrmen Praha. Od 1. ledna 1957 byl statek začleněn pod ministerstvo potravinářského průmyslu, jeho nadřízeným orgánem se stává sdružení Velkovýkrmen se sídlem v Praze, statek je přejmenován na Velkovýkrmnu – státní statek n.p.. Od 1. ledna 1967 se tvoří oborový podnik Velkovýkrmen Praha a Velkovýkrmny Smiřice se stávají jeho závodem 03. …

Cukrovar

LIhovar

   … Nesplněna výroba octa – vyrobeno pouze 8000 hl octa, tj. 72,5 %. Byla prováděna regenerace obou ocetnic. Využito bylo období malého zájmu odběratelů v důsledku snížení poptávky pro nízkou úrodu okurek. ….

Dřevotvar
   Výrobní družstvo Dřevotvar Hradec Králové – středisko Smiřice není samostatnou bilanční jednotkou. Účetně je vedeno v Hradci Králové. … Staví se nové provozní objekty střediska. …

ZNZZ Hradec Králové – středisko Smiřice
   Závod zajišťuje služby pro zemědělství. Ve Smiřicích jsou dislokována 2 střediska: VKS1 – stará mísírna krmiv (krmných směsí) a VKS2 – nová mísírna a silo. V r. 1974 se obě střediska výsledky výroby umístila na prvním místě v kraji. Plán výroby směsí:
   VKS1: …1652 vag. tj. 103,23 %
   VKS2 … 4194 vag. tj. 106,17 %

Krmiva Pečky provozovna Smiřice
   … Na středisku je 15 zaměstnanců. Vedoucím je s. Jiří Špryňar, …

Komise MěstNV

Kroniky škol a Holohlav

   Místní školy: ZDŠ, ZŠ a MŠ ve Smiřicích a rovněž ZDŠ a MŠ v Holohlavech mají vedena školní kroniky do současné doby. Také kronika obce, dříve spravované MNV Holohlavy je t.č. dopsána do 31. prosince 1974. Po schválení holohlavským občanským výborem zapsala zápis za rok 1974 ředitelka ZDŠ Anna Matějková.

Kulturní život
   Kulturní život ve Smiřicích a Holohlavech byl v letošním roce vcelku bohatý a pestrý. Statistika vykazuje 101 přednášku, 50 besed, 43 oslavy, 15 výstavek, 28 politických školení, 5 zájezdů do divadel, 23 tanečních zábav, 40 výletů, 80 rozhlasových relací, 23 loutkových představení atd.

MLK
   V místní lidové knihovně v Holohlavech si 68 dosp. čtenářů vypůjčilo 1018 knih, 18 mladých čtenářů do 15 let 502 knihy, celkem 1520 knih. Nové knihy se v Holohlavech nenakupují, místní knihovna patří pod správu střediskové knihovny ve Smiřicích. …

Český svaz žen

Český svaz žen Holohlavy

Český červený kříž

   … předsedou je Jaromír Kupka …

TJ Sokol

TJ Holohlavy

SSM

Svazarm

Zahrádkáři

Včelaři

Myslivci

   Myslivecké sdružení Smiřice – Rodov v roce 1974. Největší úsilí bylo vynaloženo na přestavbu objektu býv. mlýna na Trotině. Po dokončení, které se předpokládá v r. 1975, by mělo vzniknout účelové myslivecké zařízení. … Lovecká sezóna začala 31. května 1974 odstřelem srnců. Plán odstřelu 2 ks splněn. Uloveno bylo 48 divokých holubů, 55 ks kachen. Na plán odstřelu 5 ks srnčí zvěře holé uloveny pouze 2 ks. … Bylo uloveno celkem 469 ks drobné zvěře, tj. zajíců a bažantů. …

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Smiřice
   … Počet členů k 31.12.1974 činil 19, z toho ze Smiřic 12. Činovníky byli: předsedou Lad. Mazák, jednatelem Karel Novák, pokladníkem Vl. Hlaváček – všichni ze Smiřic. …

ČSChDZ Holohlavy
   … Po likvidaci JZD v obci byla chovatelům přidělena do užívání bývalá salaš pro mladý dobytek, kterou chovatelé upravují na výstavní halu. …

Rybáři
   Jedna z nejpočetnějších a nejvýznamnějších zájmových organizací ve Smiřicích m. o. Českého rybářského svazu oslavila v roce 1974 již 40. výročí svého trvání. Významného jubilea vzpomněla důstojně. Uspořádány klubovní závody na písníku v katastru obce Skalice za velmi četné návštěvy členstva i hostí. Návštěvníkům podáváno též občerstvení (i teplé). O týden později závody opakovány na rybníku v Lejšovce. Soutěžilo se o hodnotné ceny. …

Občanský výbor Holohlavy
   Na základě usnesení společného zasedání plén … ze dne 21. února 1974 ustaven byl devítičlenný občanský výbor pro Holohlavy. Zahájil také ihned svou činnost a ve spolupráci s dalšími holohlavskými společenskými organizacemi zasáhl aktivně do života obce a místních občanů. Jakmile přešly mrazy., zahájeny byly práce na dokončení parku, který je chloubou nejen Holohlav, ale i všech, kteří se na jeho budování podíleli. V čele pracovního kolektivu od začátku stál s. Jaroslav Peřina, který věnoval svůj čas na vytvoření tohoto díla. jemu vydatně pomáhali ss. Čapek, Veverka, Holeček, Řehák, Skákal, Martínek, Luňáčková a mnozí další občané ze všech složek NF. Všichni mohli s pýchou a s uspokojením zúčastnit se slavnostního otevření parku u příležitosti Květnových oslav k 29. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Pod heslem „Za Holohlavy krásnější“ splnili však Holohlavští i všecky další úkoly volebního programu NF = výstavbu propagačního programového prostoru u budovy MNV – OV, výstavby vodovodu, úpravu požární nádrže, komunikací atd. Social. závazek byl nejen splněn, ale značně překročen. Péčí Sboru pro občanské záležitosti konalo se ve spolupráci s Českým svazem žen 16. června 1974 ve vyzdobené zasedací síni OV v Holohlavech vítání občánků. SPOZ vzpomněl i nejstarší občanky Holohlav Anny Bártové, která se letos dožila 94 let. V holohlavské kronice vzpomenuto je i čestné dárkyně krve s. Pultarové. …

Městský výbor NF
   30. září 1974 byl na zasedání předsedů společenských organizací ze Smiřic a Holohlav i ZV ROH místních závodů ustaven nový Městský výbor NF (Národní fronty). Předsedou desetičlenného předsednictva zvolen dlouholetý zkušený funkcionář Dr. František Jandera. …

Doslov kronikáře
   Po 43 letech opouštím kronikářskou práci a z vlastního rozhodnutí vzdávám se úkolu městského kronikáře, neboť mi v pokročilém již neslouží oči tak, jak kronikář potřebuje.
   Vzpomínám vděčně na všechny své spolupracovníky jak z městského národního výboru a jeho letopisecké i školské a kulturní komise, tak i z místních závodů a organizací i ze řad občanů, kteří mi po celá léta mé kronikářské činnosti při obstarávání informací, podkladů a kronikářských potřeb pomáhali. Děkuji a jsem vděčen všem žijícím i těm, kteří se dnešních dnů nedožili – za pochopení mé skromné práce, kterou jsem od počátku se zájmen a rád konal.
   Přeji našim Smiřicům, kde jsem prožil velkou část svého života (přes 50 let),i připojeným Holohlavům další bohatý rozvoj a rozkvět a všem občanům hodně životní pohody i radosti a spokojenosti z krásného života v hezkém prostředí našeho malého, ale stále vzkvétajícího města.
   Svému nástupci přeji nejen hodně zdraví, ale i vytrvalosti a zejména zájmu a porozumění od všech spolupracovníků, občanů i čtenářů.
   Ve Smiřicích 1. srpna 1976 Petr Zahálka kronikář


VI. díl kroniky Smiřic
Rozloučení kronikáře Petra Zahálky.