Kronika města Smiřic - VI. díl, rok 1975

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen nadpisy, jsem text nepřepisoval.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1974        Rok 1976        Smiřické kronikyPřevzetí kroniky.
   Ve svých 40. letech jsem byl pověřen Městským národním ve Smiřicích prací kronikáře.
   Jmenuji se Ing. Lubomír Kupka, narozený 13.7.1935. Pro tuto činnost jsem byl vybrán proto, že od svého mládí mám zájem o historii, posledních 5 let pečuji o pamětní síň města, a také proto, že zde od svého narození žiji.
   Pracuji jako samostatný výzkumný pracovník, chemik, ve výzkumném ústavu. Moje práce je zaměřena na hospodářské otázky a výhled chemizace koželužského a galanterního průmyslu.
   Převzetí kronikářské práce po mém předchůdci, Petru Zahálkovi, mi připravilo velmi náročný úkol. Snaha udržet úroveň kroniky na té výši, jíž on dosáhl bude vyžadovat značného úsilí a nejsem plně přesvědčen, že se mi to podaří.
   Děkuji kronikáři Petru Zahálkovi za jeho upřímné přání úspěchu v další práci. Pokud bude tato alespoň zčásti úspěšná, bude to i jeho zásluhou, neboť byl mým učitelem na místní měšťanské škole a kladl základy mým nynějším znalostem.
Ve Smiřicích 5. září 1976
Ing. Lubomír Kupka kronikář1975
   V roce 1975, který lze považovat za nesmírně významný v životě našeho státu, kdy slavíme 30. výročí osvobození republiky od nacistické okupace a kdy bude ukončen pátý pětiletý plán řízení národního hospodářství, slaví i naše město 700 let své historické existence.

700 let
   Nelze nevzpomenout historie rozvoje města, které vznikalo z velmi skromných poměrů, neolitických osad v blízkém okolí. Od těchto dob sídlil na území dnešních Smiřic trvale člověk, jak lze doložit četnými archeologickými nálezy, zejména v katastru Holohlav. Historie se zapisovala do života místa svými lepšími i horšími roky, držitelé panství se střídali, ale prostý a pracovitý člověk stále zlepšoval své okolí, obydlí a životní podmínky. Přes válečné útrapy, ničivé požáry a cizácké vpády byla zde vybudována osada, městečko a od roku 1659 město, které společně s organicky a nyní i správně přičleněnou obcí, Holohlavy, ovlivňovalo a ovlivňuje ekonomický, společenský i kulturní život širokého okolí.
   Občané města, vědomi si významu událostí které budou těžištěm politického života státu, snažili se přispět podle svých schopností a možností jednak k jejich důstojnému průběhu, jednak ke zlepšení vzhledu i života ve městě. …

Akce „Z“
   … a z celkem odpracovaných 54.678 hodin, odpracovali 14.096 hod. zdarma. …
Vlastní „akce Z“ byla ve Smiřicích rozložena do následujících částí:
rekonstrukce kina – skutečná hodnota díla - 520 tisíc Kčs
spojovací krček ZDŠ – 916
klubovna SSM – 60
garáže a dílna Svazarmu – 10
topný kanál zvláštní školy - 55
úprava komunikací a chodníků – 822
příprava stavenišť – 145
prodejna „Domácí potřeby“ - 0
vodovod Holohlavy – 156
hydrogloby 1.100
veřejné osvětlení – 120
prodloužení vodovodního řádu – 140
oprava parku za „Dvoranou“ - 90
odvodnění za „Dřevotvarem“ - 150
úpravy ve zvláštní škole – 227
adaptace mateřské školy – Holohlavy – 234
akce mimo plán – 118
celkem hodnota díla 4 863 000 Kčs

Kulturní život
   město žilo v r. 1975 bohatým kulturně – politickým životem,přičemž hlavní důraz byl kladen na významná výročí. Všechny organizace města,závody a školy se podílely na důstojné oslavě 30.výročí osvobození Československa, oslavě Svátku práce, výročí VŘSR a s místního hlediska,na důležitém výročí 700 let historického trvání Smiřic a Holohlav. Mimo těchto akcí přispěly celospolečenské i zájmové organizace k celkové úrovni kulturního dění svoji další činností.

------------------------
Nový kronikář neuváděl u měsíčních zápisů nadpisy u každého odstavce, připsal jsem o co se jedná v odstavci.
Přemek Andrýs
-------------------------

Leden
A. Malá

Plesová sezona

Výstava o životě a díle Alberta Schweitzera

Přednáška pro mládež

V.I. Lenin

Školení branců

Beseda nad kronikou

Únor
Výročí Vítězného února

Dukelský závod

Beseda nad kronikou

Relace rozhlasu k výročí vzniku Rudé armády

Plenární zasedání MěstNV

Beseda důchodců s předsedou MěstNV v Holohlavech

22.II. byl v rámci oslav „700. let „ uspořádán pod patronací MěstNV a MěVNF representační ples.

25.II. vyvrcholily oslavy „Února“ besedami s příslušníky Lidových milicí ve škole ...

Výstava obrazů Karla Komárka … ve škole byla putovní výstava grafických prací Kolomana Sokola.

Březen
1.III. bylo na MěNV slavnostní uvítání nových občánků do života ..

2:III. uspořádala smiřická organisace Československých žen dětský karneval

3:III. besedy

MDŽ

10.III. přednesl předseda ČČK Smiřice, J. Kupka přednášku na téma „Elektřina nepromíjí“

Beseda o historii města na ZDŠ

Zasedání pléna MěNV

Den učitelů

Výstavy v Knihovně na téma „Život J. Wolkera“ a „Michelangello“

Duben
Beseda „Košický vládní program“

12. a 13. 4. se konal ve Smiřicích krajský přebor žen v kuželkách.

Během celého měsíce byly organizovány besedy s účastníky protifašistického odboje a vězni koncentračních táborů, …

Beseda s filmem k narozeninám V.I. Lenina

28.IV. proběhl v holohlavském parku předmájový úklid …

30.IV. byl konán pod patronací „májové komise“ průvod městem, od nádraží ke stadionu, kde byla zapálena „vatra míru“ a pořádán koncert dechové hudby. …

Květen
Svátek práce
   … Za doprovodu dechových hudeb prošel průvod do prostoru před sálem „Městské dvorany“ a zde shlédli četní hosté z tribuny přehlídku alegorických vozů a nové zemědělské techniky. Po skončení průvodu přivítal předseda Mě.O. KSČ s. Koza čestné hosty , pozdravil účastníky průvodu a předal slovo zástupci OV KSČ, který přednesl hlavní projev.
   Za krásného jarního dopoledne, po skončení oficiální části oslav, pokračoval koncert dechové hudby, v prostranství u zámku bylo uspořádáno vystoupení pěveckého souboru ZDŠ Smiřice a hudební pořad skupiny OV SSM.
   Tělovýchovná jednota Sokol připravila na odpoledne bohatý sportovní pořad, kterého se zúčastnilo 157 sportovců v širokém věkovém rozmezí.

Výstava „Vývoj Smiřic“

Štafeta přátelství
   3.V. Městem projížděla „Spartakiádní štafeta přátelství a míru“, pořádaná armádní tělovýchovnou organizací Dukla Praha. Účastníci štafety se zastavili u památníku osvobození, kde po krátké pietní slavnosti připnuli předsedové MěNV s. Peřina, MěV KSČ s. Koza, MěV NF s. RSDr. Jandera, MěV SSM s. Krtička a zástupce TJ Sokol s. Černý ke štafetě pamětní stuhy. Před rozloučením s účastníky byl proveden pamětní zápis do knihy štafety. Slavnost proběhla za účasti početné skupiny občanů a mládeže.

Pořad v místním rozhlase o 30. výročí pražského povstání

Besedy a výstava

8. V. shromáždění občanů

9.V. Oslavy 30. výročí vítězství nad fašismem

Akademie ZDŠ a mateřské školy v holohlavském parku, odpoledne koncert dechové hudby

13.V. žáci ZDŠ Smiřice soutěžili mezi sebou na téma „Poznej Smiřice – své město“...

Besedy

24.V. Probíhaly oslavy 80. výročí smiřické školy, které byly organicky začleněny do akce 700 let. ...
V odpoledních hodinách byla pod vedením členů učitelského sboru pořádána slavnostní akademie a večer setkání absolventů smiřické školy...

Ve dnech 24. a 25. V. byla v obou školních budovách otevřena výstava památek na bývalý systém školství a ukázán pokrok ve vyučovacích metodách

Slavnostní zasedání

28.V. vystoupila ve Smiřicích, za velkého zájmu, zejména mládeže, hudební skupina „Plavci“.

Mezinárodní den dětí

Výstavy

Červen
MDD v Holohlavech 1.VI.

TJ Sokol se podílela vystoupením svých cvičenců na spartakiádním cvičení v Třebechovicích.

3.VI. Předání občanských průkazů

5.- 8.VI. Smiřičtí cvičenci vystoupili na spartakiádním cvičení v Banské Bystrici.

5.VI. Plenární zasedání

10.VI. Vzpomínka vyhlazení Lidic

19.VI. Byl zahájen spartakiádní turnaj žáků v kopané, uspořádaný v rámci oslav 700 let.

21.VI. Vítání občánků

22.- 30.VI. 36 členů Tělovýchovné jednoty a 18 žáků ZDŠ se zúčastnilo jako cvičenci III. Celostátní Spartakiády.

30.VI. - 1.VII. se zúčastnili členové „Loutkové scény“ ze Smiřic loutkářské soutěže v Chrudimi.

Červenec
5.VII TJ Sokol uspořádala pouťovou taneční zábavu a následující den pouťové sportovní odpoledne.

12.VII. V Holohlavech pod patronací ČSŽ byla konána taneční zábava.

26.VII. Proběhlo slavnostní otevření klubovny vybudované společnou prací členů mysliveckého sdružení Labská rovina.

Srpen
6. - 10. VIII. podniklo 14 členů TJ z Holohlav sportovní zájezd do Orlických hor.

Relace v městském rozhlasu o Slovenském národním povstání

31.VIII. Za účasti 250 diváků pokračoval spartakiádní turnaj žáků v kopané.

V tomto měsíci se dožila smiřická občanka, paní Křížová úctyhodného věku 99 let, při dobré tělesné i duševní zachovalosti a další smiřická občanka, paní Anna Písecká, žijící v domově důchodců v Hradci Králové se dožila 28. srpna 1975 plných 100 let. ...

Září
Vyvrcholení oslav 700 let
   .. Činnost směřující k důstojnému uctění tohoto výročí byla zahájena již v r. 1974, kdy byly vybrány z návrhů na upomínkové předměty: keramický kachel a skleněné těžítko, zdobené místními motivy. Současně byla již definitivně zredigována v rukopisu publikace o vývoji města. V září byly již upomínkové předměty i publikace připraveny na MěNV.

1.9. Zahájení školního roku bylo mimořádně slavnostní, neboť nejen, že nastupovaly desítky budoucích budovatelů do školních lavic, ale současně jim byla předána do užívání nová tělocvična, přímo spojená průchozím „krčkem“ s hlavní školní budovou. Tím byl dětem předán výsledek práce jejich otců a dědů, neboť tělocvična i „krček“ byly vybudovány převážně dobrovolnou prací občanů. Slavnosti se zúčastnili i pracovníci OV KSČ a ONV z Hradce Králové.

Téhož dne byla otevřena v Holohlavech mateřská škola, vybudovaná společnou prací občanů, z bývalé obecné školy. Zřízením tohoto předškolního zařízení bylo umožněno řadě žen nastoupit do práce.

3.9. Pobočka ČSŽ v Holohlavech uspořádala koncert na námět „Cesta k vítězství“ ...

6.9. V sále „Městské dvorany“ uspořádali členové SSM soutěž ve společenském tanci „Poháry města Smiřic“, za účasti špičkových tanečních párů z ČSR.

8.9. Byly zahájeny práce na výzdobě města k blížícímu se vyvrcholení oslav 700 let trvání Smiřic a Holohlav. Od tohoto dne průběžně pokračovaly kulturní a politické akce, směřující k důstojnému průběhu těchto oslav.

11.9. Rozhlasový kroužek ...

13.9. Oficielní zahájení oslav … den otevřených dveří ve školce ….
Večer vystoupila ve Smiřicích zpěvačka Helena Vondráčková se svoji hudební skupinou. Koncertu se zúčastnilo 415 občanů.

14.9. V odpoledních hodinách byl v holohlavském parku pěvecký koncert v přírodě. Učinkoval orchestr Karla Vlacha se svými pěveckými hvězdami. Oblíbenost tohoto hudebního tělesa byla dokumentována účastí 3.100 diváků či lépe posluchačů. V téže době bylo ve Smiřicích odpolední vystoupení hudební skupiny Mustangové, určené pro mládež.

Ve dnech 13 – 15.9. byli ve Smiřicích, na pozvání TJ Sokol, fotbalisté z NDR. Při této příležitosti byl sehrán přátelský zápas. Hostům byla umožněna prohlídka blízkého okolí a Krkonoš.

Večer 14.9. pokračoval taneční zábavou ve Dvoraně.

16.9. Městský národní výbor pozval a přivezl na besedu staré občany, bydlící v domovech důchodců. Hovořilo se na téma „Smiřice dříve a nyní“, poté byla projížďka městem.
Večer byli na besedu pozváni občané, kteří se podíleli velkou měrou na budování města a jeho kulturním rozkvětu.

20.9.. Tímto dnem vyvrcholily oslavy 700. výročí. Při dopoledním shromáždění občanů, za účasti četných hostí, předal zástupce KV KSČ, místopředseda Vč. KNV s. Josef Smola, společně s vedoucím tajemníkem OV KSČ RSDr, Vojtěchem Říhou, do rukou zástupců města vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“. Toto vyznamenání převzali z jejich rukou: předseda MěNV Jaroslav Peřina, předseda MěV KSČ Josef Koza a předseda MěV NF RSDr. František Jandera. Vyznamenání bylo uděleno presidentem republiky městu, za příkladnou politickou, organizační a budovatelskou práci pro rozvoj socialistické společnosti. Po tomto úvodním aktu převzali občané a organizace, které se mimořádně zasloužily o rozvoj města, diplomy, pamětní medaile, odznaky a upomínkové předměty, předané z rozhodnutí MěV KSČ, MěV NF a MěNV.

Vyznamenání občanům a organizacím
   Vyhodnocení a odměna byla provedena ve třech stupních, největší zásluhy byly odměněny čestným uznáním s pamětní medailí a odznakem „Budovatel města“.
   Druhý stupeň bylo předání pamětní medaile a odznak budovatele města, třetí stupeň odznak budovatele města.
   K těmto čestným odznakům byly předávány pamětní těžítka, kachle a publikace „Smiřice“.

Čestným uznáním byla odměněna práce těchto organizací a občanů:

Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky, závod Smiřice
Velkovýkrmny – závod 03 – Smiřice
Východočeské cukrovary – závod Smiřice
Východočeské konzervárny a lihovary – závod Smiřice
Český červený kříž – Smiřice
Český svaz chovatelů – Holohlavy
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – Holohlavy
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – Smiřice
Český svaz požární ochrany - Holohlavy
Český svaz požární ochrany – Smiřice
Český svaz rybářů – Smiřice
Český svaz žen – Holohlavy
Loutková scéna ZKV – Smiřice
Myslivecké sdružení „Labská rovina“ - Smiřice
Myslivecké sdružení „Libeňské údolí“ - Holohlavy
Pomocná stráž VB – Smiřice
Sdružení rodičů a přátel školy - Smiřice
Socialistický svaz mládeže – Smiřice
Tělovýchovná jednota Sokol - Smiřice
Základní organizace Svazarm – Smiřice
Adamíra František
Bezvoda František
Černý Ladislav
Dr. Jandera František
Jošt Václav
Koza Josef
Kutil Josef
Luňáčková Milada
Marek Zdeněk
Martínek Václav
Novák Karel
Novotný Jaroslav
Peřina Jaroslav
Řehák Josef
Zahálka Petr
Zilvar Josef


Medaili a odznak „Budovatel města“ obdrželi:

Absolon Václav
Adámek Jindřich
Andrýs Václav st.
Andrýs Václav Ml.
Balák Bohuslav
Bezvodová Kateřina
Bouz Stanislava
Brož Gustav
Bureš Jiří
Burešová Zdena
Čermák Josef
Černý František
Ing. Dostál Vladimír
Groh Ladislav
Grygera Richard
Ing. Hájek Vladimír
Hajek Jiří
Hájková Marie
Havelková Bohunka
Havlíček Karel
Heřman Jiří
Holeček Josef
Hynková Marie
Chlupatá Antonie
Jágr Jaroslav
Ježek Otokar
prof. Ježek Pavel
red. Jirásek Vladimír
Klimeš Václav
Kloučková Eva
Dr. Kořán Ivo Csc
Koudelka Miloslav
Koza Václav
Kratěna Karel
Kratochvíl Josef
Krejčí Petr
Krtička Stanislav
Křeček Václav
Křečková Blanka
Kudrová Eliška
Kupka Jaromír
Ing. Kupka Lubomír
Kutil Karel
Kutilová Věra
Lhotský Václav
Liška Josef
Litomiský Jaroslav
Lochman Slavoj
Lukášek Josef
Luňáček Stanislav
Mach Ladislav
Malý František
Marek Josef (M.Š)
Marek Josef
Malel Václav (asi Marel – pozn. P.)
Matouš Josef
Matyáš Josef
Muzikant Svatopluk
Nepokoj František
Nosková Jindřiška
Opletal Vladislav
Pácaltová Jana
Pácaltová Soňa
Polák František
Pokorný Josef
Prostředníková Ludmila
Ing. Rejhon Václav
Rejhonová Miluše
Rejzek Martin
Rezková Jaroslava
Rohlena Josef
Rol Jiří
Řízek Jiří
Skákal Emanuel
mjr. Stránský Vladislav
Stuchlík Jan
Suchý Jiří
Suk Ladislav
Ing. Svatoň Jiří
Svatoň Josef
Svoboda František
Syberová Margita
MUDr. Ševčík Jiří
Špryňar Jiří
Špryňarová Marie
Štefan Jaroslav
Štefen Luboš
Štěpán Václav
Štréglová Marie
Tuzar Miroslav
MVDr. Vančák Václav
Vašíček Jan
Veber Václav
Veverka Jaroslav
Vít Adolf
Vít Jaroslav
Vít Jaroslav – Holohlavy
Vít Josef
Vítová Eva
Vojkůvka Josef
Volák Miroslav
Zahálka Jiří
Zákravský Vítězslav
Zemek Vladimír
Žilka Miroslav


Odznakem „Budovatel města“ byli ohodnoceni:

Baboráková Jarmila
Bartoňová Miroslava
Brentner Josef
Burešová Drahomíra
Čermáková Věra
Fikar Jan
Finková Miroslav
nstr. Fišera Milan
Hájek Josef
Hájková Dana
Hanousef Josef
Horák Hugo
Ing. Janatová Marie
Jaška Milan
MVDr. Kašpar Josef
Koubová Hana
por. Kosina Jan
Koza Josef
Kozová Stanislava
Krtičková Marta
Kuchta Jiří
Lukášek Bohumil
Malá Miroslava
Matějková Anna
Mazáková Jiřina
Novák Ivo
Novák Karel
Papež Ladislav
Povolná Marie
Preclík Josef
Rousek Přemysl
Roušavá Anna
Řízek Vladimír
Sokolovský Stanislav
Sokolovská Zdeňka
Stránská Milada
Syrová Hana
Ševčíková Libuše
Tarantíková Magda
Vágner Antonín
Vaňkátová Jaroslava
Ing. Vítek Jaroslav
Vokřálová Ludmila
Ing. Wahle Stanislav
Zákravská Božena

Po bohaté a účelné diskusi byla dopolední část oslav ukončena.

Otevření klubovny SSM
   Odpolední program byl zahájen slavnostním otevřením domu mládeže, vybudovaného svépomocnou akcí místní organizace SSM. Poté čestní hosté, představitelé města a občané navštívili zámecký kostel „Sv. Tří králů“ kde byli stručně seznámeni s kulturním významem této stavby a jejím nynějším ohrožení, způsobeném pravděpodobně změnou hydrologických podmínek. Dále byla navštívena i místní pamětní síň. Prohlídky se zúčastnili i hosté místní odbočky svau včelařů, včelaři z Karl-Marx-Stadtu v NDR.

Odpoledne pokračovalo besedou s autory publikace „Smiřice“, zasloužilým umělcem Karlem Michlem, Dr. Ivo Kořánem Csc. a prof. Jiřím Zahálkou, besedy se zúčastnil i autor návrhu medaili a čestných váz, prof. Pavel Ježek.

Po besedě byly občanům promítnuty dva krátké filmy, vytvořené kolektivem filmového kroužku při ZK. velkovýkrmen, barevný film 1.Máj 1975 ve Smiřicích“ a černobílý „Za Smiřice a Holohlavy krásnější“. Kolektiv autorů těchto filmů obdržel od MěNV Smiřice za své zásluhy čestný dar, broušenou vázu se znakem Města.

Večer byly oslavy výročí 700. let doplněny vystoupením zpěváků Zorky Kohoutové a Jaroslava Vaňátka, se skupinou Kutilka. Po ukončení programu byla zahájena taneční zábava. Hrál orchestr řízený prof. Blahovcem.

Téhož dne probíhaly sportovní soutěže, přespolní běh, organizovaný SSM v Holohlavech a byl zahájen tenisový turnaj „Cena města Smiřic“.

21.9. Oslavy pokračovaly sportovním dopolednem, organizovaným MO Svazarmu ve Smiřicích. V rámci této akce byla uspořádána soutěž automobilů a malých motocyklů, sportovní soutěže a fotbalový zápas s hráči klubu Bohemians – Praha. Spoluorganizátorem této sportovní slavnosti byla TJ Sokol Smiřice. Současně probíhal „Dukelský závod branné zdatnosti“ organizovaný ZDŠ a MO Svazarmu.

V holohlavském parku byla odpoledne konána módní přehlídka za doprovodu orchestru mjr. Maršíka. Byly předváděny modely družstva Vkus, Drutka a Vamberecká krajka.

28.9. Sbor pro občanské záležitosti přivítal do života nově narozené občánky Smiřic.

Říjen
Říjen byl již charakteristickým podzimním měsícem, probíhajícím v ovzduší rozvinutých podzimních prací a začínajících odpoledních tanečních čajů.

3.10. Organizace SSM Smiřice zahájila večerní taneční čaje za účasti 200 osob.

6.10. Beseda s vojáky v ZDŠ

9.10. Rozhlasové relace požárníků

11.10. se zúčastnili žáci fotbalisté turistického pochodu „Okolo Hradce“. Večer uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) ve Smiřicích taneční zábavu s názvem „Vinobraní“. Této se zúčastnilo 348 osob.

12.10. MO Svazarmu pořádala ve Smiřicích oblastní střelecké závody za účasti 38 střelců, z libovolné malorážky.

22.10. V místní ZDŠ bylo uspořádáno skupinové shromáždění Pionýrské organizace.

25. a 26.10. V sále Městské dvorany instalovali členové MO Zahrádkářů výstavu ovoce a zeleniny. Tato se setkala se značným ohlasem a prohlédlo si ji 890 lidí. …

Výročí vzniku ČSR, znárodnění a vzniku federace

Listopad
Měsíc přátelství

1. a 2.11. uspořádali členové MO zahrádkářů v Holohlavech výstavu ovoce.

Filmy o životě v SSSR

Besedy k výročí VŘSR

Oslava VŘSR

8.11. byla pod patronací SSM v Holohlavech taneční posvícenská zábava.

10.11. Soutěž Puškinův památník na ZDŠ

Veřejná oslava VŘSR

16.11. Loutková scéna ZKV uspořádala zájezd s představením pro děti v Libčanech. Představení se zúčastnilo 260 dětí.

19.11. Relace Měsíc přátelství“ v místním rozhlase

26.11. se besedy organizované MO SSM ve Smiřicích zúčastnili i hosté, kteří přijeli Vlakem družby z černigovské oblasti v SSSR.

27.11. byla městským kulturním střediskem ve Smiřicích otevřena výstava fotografií „Výstavba Smiřic“. Současně byl promítnut film „Za Smiřice krásnější“.

Výstava knih

Prosinec

4.12. Veřejná schůze občanů

5. a 6. … v Holohlavech filmové představení pro děti a dětskou besídku s nadílkou.

16.12. Městský rozhlas vysílal relaci o splnění závazků občanů za rok 1975.

19.12. Členové „Loutkové scény“ uspořádali besedu na oslavu ukončení stavebních úprav, prováděných v prostorách loutkového divadla.

Rekapitulace
Při celkové rekapitulaci kulturní a společenské činnosti je možno vyčíslit, že v průběhu r. 1975 bylo uspořádáno:
63 přednášek
38 kulturních zájezdů
43 turistických a jiných zájezdů
39 výstavek
30 tanečních zábav a plesů
4 vítání občánků
6 návštěv v rodinách velmi starých občanů …

Výsledky hospodaření MěNV za rok 1975
Příjmy celkem 8,182.295,-
Výdaje celkem 8,030.674,-
Zůstatky .. 151.621,-

Z činnosti místních závodů a organizací.

Východočeské cukrovary, závod Smiřice

   … Závod pracuje průměrně se 144 pracovníky výrobní činnosti, při průměrném hodinovém výdělku dělníků 8,73 Kčs/hod. Měsíční výdělky jsou ovlivněny do značné míry vysokým počtem přesčasových hodin a dosahují v závodě 2.594 Kčs/pracovníka. V oblasti dělnických mezd 2.616 Kčs/dělníka.
   Z počtu 144 pracovníků je 122 dělníků, 14 techniků a 8 ostatních pracovníků....
   V roce 1975 bylo zpracováno celkem 995.220 q řepy z které bylo vyrobeno 113.259 q surového cukru, 43,501 q melasy a 626.143 q řízků. Zpracování řepy bylo zahájeno 1. října ve 22 hod. a dovářka byla skončena 29. prosince ve 22 hod. …

Velkovýkrmny
   Tento závod hospodaří na 8.039 ha hospodářské půdy. Z toho statek Holohlavy zaujímá 2017 ha, tedy 25,4 %.
… průměrné mzdy 1974 / 1975
dělníci celkem 2.026 Kčs / 2.140 Kčs
technici a hosp. prac. 2.767,- / 2.838,-
pomocní dělníci 1.606,- / 1.800,-
Pro stabilizaci pracovních sil a zvýšení sociální zajímavosti práce bylo závodem 03 v průběhu 5. pětiletky ve městě Smiřicích vybudováno:
60 bytových jednotek družstevně
12 bytových jednotek podnikovou výstavbou …

Východočeské konzervárny a lihovary.
   … V závodě byly vyráběny nealkoholické nápoje. Zde přispěla výstavba nového skladu hotových výrobků ke zlepšení organizace práce.
   Ve výrobě octa docházelo k větším potížím z důvodů vysokého opotřebení stáčírny octa, jejíž modernizace je požadována již delší dobu. I plnění miniaturních likérových lahviček bylo trvale ohroženo nedostatkem pracovních sil.
V roce 1975 bylo v závodě vyrobeno:
8.183 hl octa 10% - hotový výrobek
9.480 hl octa 10% - polotovar
40.067 hl nealkoholického nápoje Nealko
203 hl lihovin
Celkový počet pracovníků v závodě je 77, z toho 60 dělníků, 13 techniků a 4 pracovníci ostatní.
Průměrné měsíční příjmy byly v r. 1975:
dělníci výrobní 1.308,- Kčs
dělnici pomocní 1.803,-
dělníci údržby 2.221,-
dělníci dopravy 2.169,-
techn. hosp. pracovníci 2.508,-
ostatní pracovníci 1.380,-

Základní devítiletá škola
   … Ve školním roce 1974 – 75 bylo zahájeno vyučování 2. září 1974 v 9 třídách I. stupně a 8 třídách II. stupně. Celkem zahájilo školní rok 542 dětí.
   Školní újezd byl k 1. září rozšířen o obce Sendražice, Habřinu a Lužany.
   V průběhu měsíce února, v rámci oslav únorového vítězství, byla žákyně IX.B Jana Satránská, odměněna pochvalou ředitele školy a knižním darem za záchranu života své spolužačky. Jednalo se o duchapřítomný zásah na železniční stanici, kde nepozornou spolužačku strhla z kolejí před jedoucím vlakem.
   Ve dnech 24. a 25. května byla oslava 80. let vyučování ve školní budově čp. 206. … Na této (besídce) vystoupila i bývalá učitelka naší školy, nyní asistentka Janáčkovy akademie můzických umění v Brně, Jarmila Ševčíková – Hladíková. …

Zdravotní a sociální komise MěNV
   K 1.1.1976 bylo ve Smiřicích evidováno 755 důchodců, z toho 154 v části Holohlavy. K tomu přistupuje neevidovaný počet důchodců, státních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků (vojáků. příslušníků SNB). Jde asi o 15 osob. V domovech důchodců jsou:
v Černožicích 6 osob (5 žen, 1 muž)
v Hradci Králové 13 osob (5 žen, 8 mužů)
Pečovatelská služba se stará o 9 lidí.
Celkově je důchodcům vypláceno ročně:
ve Smiřicích 560 tis Kčs
v Holohlavech 190 tis Kčs
tedy v průměru na osobu celkem 835,- Kčs na měsíc, z toho ve Smiřicích 776 Kčs, v Holohlavech 1.028 Kčs.

Československý svaz včelařů
   ...O péči státu o rozšíření včelařství svědčí i to, že stát dotuje 1 včelstvo částkou 25,- Kčs.
   Bylo konstatováno, že rok 1975 byl nesmírně chudý po stránce snůšky a že za posledních 50 let nebyly tak nízké výnosy. …
   Letošní roční dodávka od 473 včelstev byla 431 kg medu, klesla tedy pod 1 kg na včelstvo.
   ...Významné je, že smiřičtí včelaři započali s výsadbou „vrby trojmužné“. která kvete velmi dlouhou dobu. S touto vrbou jsou dobré zkušenosti v NDR.

Český svaz zahrádkářů
   Činnost byla zahájena uspořádáním pátého plesu této organizace. Tento rok bylo slaveno 30. výročí založení místní organizace zahrádkářů (zal. 29.7.1945). Za tuto dobu bylo pro členy zajištěno 6.900 ks ovocných stromů a keřů, mnoho tun hnojiv a uspořádáno 280 odborných přednášek a 102 tématických zájezdů.
   ...V tomto roce byla též založena zahrádkářská osada naproti bývalé cihelně, s 8 členy. Celkový počet členů organizace je 156....
   Pro potřeby členů byla zakoupena velká trakařová stříkačka na postřik stromů.

Základní organizace Svazarmu
   Činnost této organizace směřuje ke zvýšení branné schopnosti země. Soustřeďuje mládež do kroužků a klubů, přičemž pro mladé do 15 let zde působí kroužek letecko-modelářský, elektrotechnický, motoristický a střelecký. Pro dospělé střelecký a motoristický klub.
   … Mimo této činnosti započala organizace budovat závodní střelnici pro střelbu ze vzduchovek a malorážek.

Český svaz žen
   … Činnost organizace, která má v tomto roce 104 členky je mnohotvárná a pestrá. Ženy uspořádaly dětský karneval, dětskou módní přehlídku, několik zájezdů, přednášek, aktivně se podílely na přípravě oslav 700. výročí města a na brigádnické činnosti. Velmi záslužné je, že vysadily v tomto roce 120 nových stromků, čímž přispěly k vytvoření pěkného životního prostředí.

Myslivecké sdružení „Labská rovina“
   … Pracovní aktivita se soustředila na dobudování spolkové chaty na Trotině. Tím získala organizace jednu z nejhezčích společenských místností v okolí. Toto zařízení bylo otevřeno v červenci 1975.
   Rok nebyl příznivý pro chov zvěře a toto se projevilo i v místním revíru na počtu odstřelených kusů: 4 srnci, 103 zajíci, 6 králíků a 377 bažantů.
   Sdružení opustil jeden z jeho zakládajících členů, výborný myslivec, stavitel Josef Hájek, který v listopadu t.r. zemřel.

Československý svaz požární ochrany

Tělovýchovná jednota Sokol - Smiřice

   Organizace patří počtem členů mezi střední. V roce 1975 bylo registrováno 142 mužů, 52 ženy, 24 dorostenci, 2 dorostenky, 73 žáků a 37 žákyň. V aktivní tělocvičné činnosti bylo zapojeno 236 členů, ostatní jsou přispívající členové a funkcionáři. Práce jednoty je zaměřena na zájmové oblasti členů.
   Základní a rekreační tělesná výchova soustřeďuje 24 muže, 33 ženy, 1 dorostence, 30 žáků a 35 žákyň.

Spartakiáda
   Hlavní náplní byl nácvik na III CS. Ve cvičení došlo ke zpoždění, způsobenému dodatečnými úpravami v nově otevřené tělocvičně, takže cvičební rok byl zahájen místo v září až v prosinci.
   Do nové tělocvičny přešli i cvičenci z Holohlav, čímž se poněkud stabilizovaly stavy cvičenců.

Turisté
   Velmi dobrou práci odvedl kroužek pobytu v přírodě, složený ze žáků ZDŠ. Po těchto úspěších převedla TJ členy kroužku do svého turistického odboru, jako základ turistického oddílu mládeže. Tím byl turistickému odboru, který již delší dobu postrádal mladé členy, zajištěn dorost. … Oddíl tvoří 24 členů (12 mužů, 11 žen a 1 dorostenec.

Tenis
   Tenisový oddíl má 41 členů (22 mužů, 6 žen, 3 dorostence a 2 dorostenky, 7 žáků a 1 žákyni). V meziokresní soutěži se oddíl umístil na 4 místě, což sami členové považují za neúspěch. V oddíle byla věnována průměrným hráčům nedostatečná pozornost, veškerá péče se soustředila na několik závodních hráčů. Tato chybná taktika nepříznivě ovlivnilai perspektivy oddílu.

Kuželky
   Kuželkáři jsou reprezentováni 40 muži a 3 dorostenci, členové se zúčastnili řady soutěží. Oddíl se probojoval do krajského přeboru II. třídy, kde je na 10. místě ze 14 družstev. Lze říci, že jde o dobrý kolektiv.

Kopaná
   Oddíl kopané je početně nejsilnější, má 35 žáků, 19 dorostenců a 59 mužů. Zejména starší žáci, kteří jsou v okresní soutěži první a dorostenci, kteří jsou druzí v okresním přeboru, jsou pýchou oddílu.
   V sezóně bylo sehráno celkem 142 zápasů, muži 58, dorost 32 a žáci 52. …

Československý červený kříž
   Organizace ČSČK ve Smiřicích zaměřila svoji práci na pomoc starým a nemocným lidem a tuto záslužnou činnost zdárně plní. Při celkovém počtu 300 členů, s poměrně vysokým věkovým průměrem, (281 členů ve věku nad 50 let), obdrželi 4 členové odznak „Vzorný dárce krve“ a 2 členové odznak „Zasloužilý dárce krve“. Dvě členky diplom a stříbrný odznak vzorné pečovatelky, 4 členové získali vyznamenání „Modrá stužka ČSČK".
   Ústřední výbor ČSČK vyhodnotil místní organizaci jako nejlepší v okrese a udělil ji titul „Vzorná ZO v roce 30. výročí osvobození ČSR“ , spojený s diplomem a čestnou vlaječkou. ...

Český svaz chovatelů drobného zvířectva
   Organizace sdružuje 16 členů v 5 chovatelských oborech, chov králíků, drůbeže, holubů, psů a cizokrajných ptáků. Výsledkem činnosti organizace je odevzdání výpěstků do spotřeby v národním hospodářství. V roce 1975 bylo odevzdáno 303 králičích kůží, 350 kg vajec a 70 kg ovčí vlny. Plán byl splněn na103 %.

SČSP – odbočka Smiřice
   Odbočka sdružuje 98 členů, z nichž 46 starších 60 let. Činnost je zaměřena zejména na poznávání života a práce sovětského lidu. K tomuto cíli vedla i přednášková a kulturní činnost, zejména při příležitosti významných politických výročí.

Městské kulturní středisko
   Kolektiv střediska tvoří 8 členů, kteří se scházejí podle potřeby. Činnost střediska se soustřeďuje na rozšíření kulturních a politických znalostí mezi občany města. V rámci této činnosti bylo uspořádáno 5 přednášek na téma: Hovory před manželstvím, Maroko, jak žít moderně, Finsko, Péče o pleť.
   Dále byly konány výstavy: malíř Vl. Komárek; výstava knih; Osvobození Smiřic; Význační umělci k osvobození ČSR; Z historie Smiřic.
   Byli pozváni a účinkovali umělci a skupiny: Plavci, Josef Peehr (? asi Pehr pozn. P.) Bob Fríedl s Marthou a Tenou Elefteriadu, Karel Vlach se svým orchestrem a pěveckými hvězdami, Helena Vondráčková a řada dalších.

Loutková scéna ZV ROH Velkovýkrmen
   Již tradičně lze hodnotit činnost členů Loutkové scény velmi vysoko. 30 dospělých a 12 členů dětského kroužku se podílelo na přípravě a sehrání 5 her v 11 představeních, na přípravě a výrobě dekorací, rekvisit apod.
   Zejména však se členové podíleli na celkové úpravě prostředí, ve kterém loutkáři působí. byly prováděny dokončovací práce na topném kanálu a stavební úpravy domu č.p. 205. Při těchto pracích odevzdal kolektiv více než 8.000 brigádnických hodin v celkové hodnotě vyšší než 300 tis. Kčs.
   Činnost kolektivu byla ohodnocena čestným uznáním ministra kultury Dr. Milana Klusáka, uděleným za dlouholetou činnost v oblasti kultury. Toto uznání obdržel i vedoucí souboru, Petr Zahálka osobně.
   Dále za účast v celostátní soutěži aktivity získal soubor knižní odměnu a grafický list od Vojtěcha Cinybulka, laureáta státní ceny.
   V tomto roce byla činnost loutkové scény omezena, jednak z důvodů rozšíření příušnic v blízkém okolí, jednak pro stavební úpravy, pouze na období únor a březen. Přesto se loutkami potěšilo 1.401 diváků.

Městská lidová knihovna

Městský bytový podnik

   Při stavu 8 pracovníků obhospodařuje podnik 53 domů s 245 byty, 13 nebytovými jednotkami a novou kotelnou vytápěnou lehkým olejem v sídlišti gen. Govorova. …

Zemědělský nákupní a zásobovací podnik – výrobna krmných směsí - Smiřice
   Ve výrobně je zaměstnáno 9 pracovníků, kteří mají průměrnou hodinovou produktivitu 9,37 q krmných směsí, což představuje 121,7 % normy. Hodinový výkon provozovny je 51,08 q krmných směsí (113,5 % normy).
   Roční úkol byl splněn na 104,82 % při celkové roční výrobě 183.438 q směsí v deseti druzích.
   Ve finančních objemech bylo vyrobeno celkem směsí za 35,953.887,- Kčs.

Výrobní družstvo Dřevotvar
   Stejně jako v roce 1974 naráželo rozšíření a výstavba nové provozovny na obtíže způsobené dodavatelskou organizací, Pozemními stavbami. Původní termín předání stavby (31.3.1975) byl znovu a znovu odsunován, přestože pracovníci Dřevotvaru poskytovaly veškerou pomoc i pracovní síly. I když vznikly tyto obtíže, splnila provozovna plánovaný objem výroby roku již 15.12. Úkoly plánované na 5 PLP byly splněny již v říjnu 1975.
   Výroba měla pracovní program schodný s rokem 1974,tedy soupravy obývacích pokojů, kostry pohovek a výroba polotovarů pro další provozovny družstva.
   Plán roku ve finančním objemu 4,72 tis. Kčs byl splněn a překročen na 4.904,4 tis. Kčs.

Železniční stanice Smiřice
… Počty vlaků nákladní dopravy:
výchozí 1928
končící 2176
tranzitní 6963
Počty vlaků osobní dopravy:
výchozí 1671
končící 1671
tranzitní 13925
Vyloženo celkem 788.380 t
Naloženo celkem 144.310 t
Počet prodaných jízdenek 176.885 ks
Z posledního údaje vyplývá, že v průměru si kupuje každý den jízdenku 484 cestujících. …

Z činnosti Městského národního výboru
   V roce 1975 se uskutečnilo 6 plenárních zasedání MěNV. …
Rada MěNV zasedala v roce 1975 23x.

V roce 1975 se narodilo 42 občánků Smiřic, z toho 18 děvčat a 24 chlapců. Zemřelo 26 občanů, 13 žen a stejný počet mužů.

VI. díl kroniky Smiřic
Poslední zápis Ing. Lubomíra Kupky v šestém díle kroniky a podpis předsedy MěNV Jaroslava Peřiny.

Závěrečný zápis za rok 1975 proveden 10.II.1977.
Ing. Lubomír Kupka kronikář