Kronika města Smiřic - VII. díl, rok 1976

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen tři tečky, jsem text nepřepisoval. Jsou tam jen slova, informace žádné.
V kronice fotografie nejsou, jsou přidány pro doplnění ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1975        Rok 1977        Smiřické kronikyVII. díl kroniky Smiřic

VII. díl kroniky Smiřic VII. díl kroniky Smiřic
První stránky kroniky.

1976
VII. díl kroniky Smiřic

   Po roce oslav a významných výročí se město vrátilo do svého normálního života, plného intenzivní práce. Svým závazkem, vyjadřujícím již v názvu „Občané svému městu“ cíl občanské iniciativy, docílili smiřičtí dalšího pokroku v občanské vybavenosti i službách.
   Již druhá třetina roku probíhala v intenzivní přípravě na zajištění zdárného průběhu voleb do zastupitelských sborů všech stupňů. …
   Po stránce rozvoje kultury došlo v tomto roce k podstatnému zlepšení tím, že bylo otevřeno nově adaptované kino, velmi citlivě projektované i realizované. Též loutková scéna ZK Velkovýkrmen prožívala nejen významné výročí 50-ti let své existence, ale i rozšíření a zlepšení prostor, ve kterých pracuje.
   Nejvýznamnější událost roku, XV. sjezd KSČ, velmi ovlivnila i život našeho města. Při této příležitosti byla odpracována dobrovolná sjezdová směna na úklidu a zlepšení životního prostředí ve městě. Sjezd i jeho závěry jsou vodítkem a perspektivou do budoucích let budování ČSSR a tím i Smiřic.
   Aby na tuto událost zůstala trvalá památka i naším občanům, zahájili tito při celostátní směně, 3. dubna, výstavbu nového obchodního areálu. A protože většina nových staveb začíná bouráním starých, byla v této směně zbourána budova staré lékárny (stará 107 let) a bývalá prodejna „Ústředního konzumu“ na rohu Palackého a Jiráskovy ulice.
   …. V důsledku dobré přípravy a výběru kandidátů proběhly volby ve Smiřicích úspěšně, takřka manifestačně a 18. listopadu 1976 složilo 40 zvolených poslanců svůj slib. Do čela MěNV byl opět zvolen Jaroslav Peřina, místopředsedou Zdeněk Marek a tajemníkem Václav Štěpán. …
   Bez hodin věnovaných soukromé výstavbě byla proti plánu 26.945 vykonána práce v rozsahu 46.607 hodin, tedy 173 %. …
   Celkem v roce 1976 odpracovali občané 163.607 hodin zdarma a 33.773 hodin placených
   ….
   Vlastní náplň pracovní aktivity tvořily dále uvedené akce:
VII. díl kroniky Smiřic


   V neinvestičních akcích, jejichž náklady jsou podstatně nižší, v hodnotě díla 413 tis. Kčs, bylo odpracováno celkem 17.131 brigádnických hodin. Z toho 14.189 zdarma. …
   Za mimořádnou aktivitu v práci poděkovala rada MěNV veřejně:
   Janu Hartigovi – za práci u památníku osvobození
   všem pracovníkům MěNV, zajišťující akci „Z“
   všem občanům kteří se podíleli na dokončení kina Máj a výstavbě prodejny „Domácí potřeby“
   Kolektivu elektrárny VČE za údržbu elektrozařízení
   ZDŠ a PSVB za obětavé plnění uložených prací
  

Rozpočet MěNV
   …
   Příjmy celkem 7,507.352,- Kčs
   Výdaje celkem 6,990.502,- Kčs
   Zůstatky prostředků 516.850,- KčsKulturní život

Kaple
   V tomto roce se též podařilo součinností MěNV, orgánů státní památkové péče, místního rodáka Dr. Jaroslava Svatoně a správce kulturních památek města Ing. Lubomíra Kupky, přesvědčit státní orgány o nutnosti urychlené komplexní ochrany místního kostela Sv. Tří králů.
   Již v r. 1972byly zjištěny Ing. Kupkou trhliny v nadokenních obloucích, zlomy překladů a trhliny v klenbě a zdech. Ihned byly zahájeny akce k převodu této významné stavební památky do majetku MěNV, aby byla vytvořena právní základna pro zásah památkové péče.

Zjištění ztráty mincí.
   Při provádění převodu bylo na základě starých záznamů a inventářů zjištěno, že při vzájemných převodech a deponování malého mincovního pokladu v roce 1948 – 50, byl tento poklad neznámou osobou zcizen. Ani spolupráce OOVB v Hradci Králové nepomohla k vyjasnění této krádeže.
   Kostel převedený do majetku MěNV přestal, po dohodě s církevní správou, sloužit náboženským účelům a stal se kulturně – památkovým objektem.

Průzkum příčin narušení základů
   Přesto, a přes intenzivní činnost všech výše uvedených, bylo k jeho záchraně přistupováno liknavě. Teprve po překonání předsudků a nesprávně chápané atheistické politiky byly v roce 1976 získány nejen prostředky, ale i pracovní kapacita na provedení důkladného průzkumu a zjištění příčin pohybu stavby. Takže v listopadu a prosinci 1976 byly zahájeny průzkumné práce sondáží okolo základů obvodního zdiva a pod základy. Přitom bylo zjištěno, že celá stavba stojí na dřevěných pilotech, takže změnou hydrologických poměrů ve Smiřicích, zejména odvedení vody z okolí kaple a zámku, byla stabilita stavby silně ohrožena.
   Průzkum bude pokračovat i v r. 1977.
   Vlastní život města, zejména v kulturní oblasti je uveden v chronologickém přehledu, zachycujícím všechny důležitější události v obci.

Leden
….
3.I. První akcí roku byla vycházka turistického odboru T.J. Sokol do hradeckých lesů. ...


4.I. První pracovní den roku - Zahájení VI. pětiletky


9.I. …. 66. výročí narození Anežky Malé … Myslivecký ples ...


11.I. … byly uskutečněny výroční členské schůze smiřických zahrádkářů s promítáním instruktivních filmů a holohlavských chovatelů s besedou. ...
   Odpoledne zahájila sezonu tohoto roku i Loutková scéna, která ve Smiřicích sehrála ve dvou představeních hru „Jenda mezi broučky“, čímž bylo potěšeno 150 malých diváků.

13.I. Při příležitostí 17. výročí založení RVHP vysílal rozhlasový kolektiv … pásmo ..

14.I. členská schůze Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ v Holohlavech
   Na výroční schůzi se sešli i členové kuželkářského oddílu TJ Sokol ve Smiřicích.

15.I. Kino pro děti v Ćernožicích
   Oddíl tenistů hodnotil za účasti 16 členů svoji práci minulého roku. …

17.I. Místní organizace SSM ve Smiřicích uspořádala společenský ples ... 320 lidí ...

18.I. Bylo opakováno loutkové představení „Jenda mezi Broučky“ … 271 dětí.

20.I. Rozhlasový kolektiv vzpomněl … 56. výročí úmrtí V.I. Lenina. Pásmo vysoké úrovně bylo vysíláno v obou částech města, přičemž pro Smiřice 2x, pro Holohlavy 1x.

24. a 25. I. Po oba dny byla v domě chovatelů drobného zvířectva v Holohlavech otevřena výstava chovatelských úspěchů členů této organizace. O velkém zájmu občanů svědčí to, že výstavu shlédlo 360 platících návštěvníků, přičemž děti, které o zvířátka jevily největší zájem, nebyly evidovány. Lze soudit, že skutečných návštěvníků bylo okolo 500. …

28.I. ZDŠ ve Smiřicích organisovala tento den pro své žáky exkursi do závodu „Hudební nástroje“ v Hradci Králové …

Práva důchodců – beseda

29.I. Porota provedla hodnocení soutěžních snímků, ze soutěže vyhlášené MěKS, pod názvem „Dítě a jeho svět“. ...

30.I. Velkovýkrmny Smiřice svolaly celostatkovou konferenci KSČ....
   Na rekreačním středisku „Ozon“ proběhlo ve dnech 30. a 31. soustředění hráčů kopané …
   Večer byl v Holohlavech ples svazu chovatelů a zahrádkářů. Zábavy se zúčastnilo 210 občanů.

V průběhu ledna byly uspořádány přebory kuželkářů na úrovni oddílů. MěLK připravila výstavku „Úspěchy budování SSSR; „Práce J. Londona“ a větší výstavu, věnovanou životu a práci V.I. Lenina.

Únor
   Únor – měsíc, ve kterém celá republika vzpomíná na události r. 1948, na vítězství KSČ a na nezapomenutelné setkání Klementa Gotwalda s pracujícími na Václavském náměstí. I ve Smiřicích byl únor ve znamení těchto událostí.

1.II. organizace Svazarm a Sokol společně zajistily a uspořádaly „Sokolský závod branné zdatnosti za účasti 74 závodníků.

2.II. Pionýrská organizace pozvala na besedu vojáky patronátního útvaru z Račic ...

Téhož dne se sešli příznivci kopané ze Smiřic,aby vzpoměli, že je tomu již 55 let, co se zde hraje organisovaná kopaná. Za účasti 38 návštěvníků … proběhla beseda …

3.II. Svazarm zajistil pro místní řidiče možnost blíže se seznámit s výkladem vyhlášky č. 100,upravující pravidla provozu na silnicích. ...

Akce školy

6.II. Zopakoval Svazarm besedu k dopravní vyhlášce, jako později 9.II.. Všech 3. běhů se zúčastnilo 165 řidičů.

7.II. Rybářská organisace ze Smiřic pořádala ples, jehož, již tradičně vysoká úroveň, přilákala 302 návštěvníky.

8.II. Výroční členská schůze TJ Sokol ...

Odpoledne předvedla „Loutková scéna“ pro 133 malých diváků hru „Míček Flíček“ …

9.II. Přednáška SČSP

10.II. Rozhlasový kolektiv připravil relaci o XXV. sjezdu KSSS … (Komunistické strany Sovětského svazu – pozn. P.)

14.II. Pro pracovníky Velkovýkrmen z Holohlav uspořádal ZV ROH kulturní zájezd do Prahy. Zúčastnilo se 38 lidí.

Téhož dne byl pod patronací TJ Sokol Smiřice konán ples, na který se sešlo 256 hostí.

15.II. Turistický odbor Sokola uspořádal jednodenní výlet s lyžařskou tematikou.

16.II. V ZDŠ proběhly besedy žáků 6. až 9. třídy s příslušníky L.M. … (lidových milicí – pozn. P.)

18.II. Pionýrská organisace SSM pozvala na besedu členy LM ...

Přednáška Dr. Hradila „Nemoci srdce“ … 120 posluchačů.

Současně probíhala přednáška pro zahrádkáře v Holohlavech, s názvem „Pěstování zeleniny“. Zde bylo přítomno 52 lidí.

19.II. Žáci mateřské školy v Holohlavech … exkurse do závodu V.Č. konserváren v Černožicích. ...

20.II. Den s pestrou náplní. Zaměstnanci V.Č. se jeli podívat do Brna na veletrh Salima ...
   Členové rozhlasového kolektivu vzpoměli v místním rozhlase výročí vzniku Rudé armády...
   Holohlavští členové mysliveckého sdružení uspořádali výroční členskou schůzi ...
   V rámci oslav únorových událostí se setkali žáčci předškolního zařízení s členy LM.
   A konečně, večer byl členkami ČSŽ uspořádán v Holohlavech „Babský ples“, jehož tradiční obliba přilákala 150 návštěvníků

22.II. Včelařská organisace … na přednáška o vlivu předjaří a jara na chov včel ...
   Loutková scéna sehrála dvě představení hry „Míček Flíček“ pro 258 malých diváků.

23.II. V rámci oslav „Vítězného února“ uspořádal Svazarm ve Smiřicích střelecké závody pro své členy.
   V.Č. konzervárny … beseda o významu únorových dnů ...

24.II. Zaměstnanci družstva Dřevotvar se sešli na slavnostní schůzi s tematikou „Únor“.
   Rozhlasový kolektiv přednesl v městském i školním rozhlase zprávu o zahájení XXV. sjezdu KSSS a relaci o významu této události.

Oslavy Února 25. a 26. II.

27.II. TJ Sokol Smiřice pořádala žákovský turnaj ve školním tenisu ...
   Místní organisace zahrádkářů uspořádala zájezd do divadla v Praze. Zúčastnilo se 45 lidí.
   Večer členové svazu požární ochrany organisovali ples. Jeden z nejoblíbenějších plesů sezony byl hojně navštíven, bavilo se 270 občanů.

28.II. Následovali v pořádání plesu požárníci z Holohlav, za účasti 100 lidí.

29.II. Únor, prodloužený o den přestupného roku umožnil konat dorostenecký turnaj ve stolním tenisu, vedený TJ Sokol.
   Český svaz žen připravil pro děti oblíbený dětský karneval s vysokou účastí 407 osob. …
   Únor zakončili zahrádkáři ze Smiřic výroční členskou schůzí, na které byly promítnuty osvětově instruktážní filmy.
   Soutěž o nejlepší výkladní skříň a nejlepší vývěsní skříňku.
   Výstavka v knihovně.

Březen

1.III. Beseda s členem horské služby.
   Beseda s knihovníkem v Holohlavech.

4.III. Žáci předškolního zařízení ve Smiřicích účinkovali na besídce k MDŽ … 81 maminek ...

6.III. Sbor pro občanské záležitosti … Do života bylo uváděno 17 nejmenších občánků a v rámci oslav MDŽ bylo předáno blahopřání všem ženám starším 80 let.
   Ples, … tradičně nazývaný „statkový“, se skutečně podařil. O jeho oblibě svědčí návštěva 306 lidí.

7.III. Včelaři oslavili MDŽ celodenním výletem za účasti 26 členů.
   Loutková scéna předvedla malým divákům představení „Perníková chaloupka“, které shlédlo 169 dětí.

Od 1.III. do 7.III. bylo 49 žáků 7. tříd na lyžařském zájezdu …

8.III. Oslavy MDŽ

9.III. Děti z předškolního zařízení ve Smiřicích byly na exkursi v Mě. lidové knihovně...

11.III. Schůze SRPŠ s přednáškou Dr. Krále „Problémy dospívání“ … 286 rodičů.

13.III. Ples zahrádkářů … 305 hostí.

14.III. Výroční schůze svazu rybářů … Na schůzi se sešlo 136 členů.
   Téhož dne turistický oddíl TJ Sokol uspořádal lyžařský zájezd na Deštnou. … 50 lyžařů. Zájezd byl zopakován ještě 21.III. s 46 lyžaři.

23.III. Rozhlasový kolektiv oslav třemi relacemi půvab a význam knihy.
   Výroční členská schůze ČSČK.

23.III. Turistický odbor TJ Sokol uspořádal celodenní výlet do Hrádku u Nechanic. ...
   Na večer pozvalo MěKS zpěvačku Hanu Zagorovou a její hudební skupinu na vystoupení ve Smiřicích. Za účasti 298 posluchačů bylo toto představení kvitováno značným povděkem, zejména od mládeže.

31.III. Na besedu přijel známý plavec – otužilec, kpt. Novák, kteý před 56 posluchači vyprávěl o přípravě, náročnosti výkonu a o pocitech plavce přes kanál La Manche. ...

V tomto měsíci byly MěKS uspořádány výstavy fotografií s. Hájka a Fischera ze Smiřic, výstava ze života J. Švermy a 14. denní výstava z 55ti leté historie KSČ.

Duben

2.IV. Rozhlasový kolektiv vzpoměl svojí relací na výročí vyhlášení Košického vládního programu v r. 1945.

5.IV. Ve škole byl žákům vysvětlen význam Košického vládního programu ...

7.IV. Členové kuželkářského oddílu TJ Sokol uspořádali turnaj v t.ZV. habaďuře.

8.IV. Za účasti 41 poslanců a 3 občanů proběhlo 27. zasedání pléna MěNV. ...
   Předseda s. Peřina hodnotil úspěch sjezdové směny dne 3.IV. Zúčastnilo se ji 661 brigádníků, kteří odpracovali 3.732 hod. Vytvořili dílo v hodnotě 131 tis. Kčs. Při této směně byla z valné části provedena demolice staré městské lékárny „U bílého anděla“ a bývalé prodejny „Ústředního konzumu“ na rohu Jiráskovy ulice. …

11.IV. Za účasti řady čestných hostí bylo ve Smiřicích otevřeno kino „Máj“ vybudované převážně dobrovolnou prací brigádníků. Za tři léta adaptací a úprav bývalého prostoru „Sokolského biografu“ v budově hotelu „Andrejsek“ vytvořili brigádníci dílo v hodnotě 1.300 tis. Kčs a odpracovali 21. tis. brigádnických hodin.
   Kino má po úpravě 135 sedadel, moderní technické vybavení a širokoúhlé plátno.
   Projektant úprav Ing. arch. Vladimír Hájek ze Smiřic a projektant interieru arch. Sedláček z Hradce Králové vytvořili pro diváky skutečně příjemné a esteticky vyvážené prostředí.
   První návštěvníci viděli český barevný film „Za volantem nepřítel“, politické drama r. 1968.
  
Téhož dne byla občanům předána nově vybavená budova obvodního oddělení V.B: K adaptaci byla použita bývalá restaurace „U křepelek“ (dnes hudební škola – pozn. P.). Název se vztahoval ke „křepelkám“ pobývajícím v restauračních a přilehlých prostorách. Byly prý náročnější a nestačilo jim příslovečných „pět peněz“. Ve Smiřicích jim však pšenice nekvetla a proto se majitel restaurace, Hugo Nývlt, omezil na běžný restaurační provoz. V posledních letech byla v budově umístěna automatizovaná telefonní ústředna.
   Zřízením stanice VB je této stavby podstatně lépe využito. Současně bude i lépe postaráno o bezpečnost občanů, než bylo v době, kdy OOVB bylo umístěno v Předměřicích.
   Slavnostního otevření kina se zúčastnilo 160 občanů, tedy o 25 více, než je stálých míst k sezení. Před promítáním vystoupil pěvecký a recitační soubor ZDŠ.

12.IV. Tento den je slaven jako den kosmonautů .. Význam této události zdůraznil rozhlasový kolektiv oslavným pásmem.
   Svaz požární ochrany v Holohlavech upozornil veřejnou relací na nutnost požární prevence, která je velmi často zanedbávána.

13. - 16.IV. V ZDŠ … ve školním rozhlasu, význam XV. sjezdu KSČ pro celou naši budoucnost.

18.IV. Přednáška včelařů na téma „Uživíme včelstvo“ - Škodlivé chemikálie.
   Večer pořádala místní organisace SSM spolu s požárníky „Pomlázkovou zábavu“, které se zúčastnilo 268 tancechtivých návštěvníků.

19.IV. Holohlavští požárníci pokračovali v informacích o nutnosti požární prevence.
   Aktiv ve výrobně krmiv.

20.IV. Rozhlasový kolektiv seznámil ve své relaci občany města se závěry XV. sjezdu ...

21.IV. 107.výročí narození V.I. Lenina bylo námětem rozhlasového pásma. ...
   Téhož dne vzpomněli významného výročí i členové místní odbočky SČSP na své slavnostní schůzi. Vzpomínkové pásmo a promítnuté diapozitivy shlédlo 27 členů.

Koza, Peřina, Korčák
Předseda české vlády Josef Korčák předává Měst.NV čestné uznání za výsledky v soutěži za rok 1975. - 21.4.1976
Přebírá Jaroslav Peřina, předseda Měst.NV Smiřice, vlevo přihlíží Josef Koza, předseda KSČ Smiřice.


22.IV. Na místních školách všech stupňů bylo předneseno kulturní pásmo o V. I. Leninovi.

23.IV. Děti v mateřské škole v Holohlavech se sešly na besedě s členem požární ochrany. ...

24.IV. Vítání občánků.
   Téhož dne manželé Horákovi ze Smiřic oslavili 50 let společného života. ...

26.IV. Český svaz žen, organisace ve Smiřicích, za účasti 42 posluchaček, uspořádal přednášku na tema „Kde mají domov“ o situaci dětí z rozvrácených rodin, a o péči státu o tyto děti.

27.IV. Nejmenší příslušníci pionýrské organisace „Jiskry“ skládali svůj slib. ...
   MěKS, MěLK a ZDŠ uspořádaly společně literárně – historickou soutěž, které se zúčastnilo 41 dětí. ...

28.IV. Pěvecký a recitační soubor při ZDŠ se zúčastnil okresního kola soutěže žákovských souborů.

30.IV. V den předcházející Svátku práce složilo 29 vybraných žáků ZDŠ pionýrský slib. ...
   . Večer, po lampionovém průvodu od nádraží na velký stadion, byla zapálena vatra míru. ...

V průběhu dubna bylo uskutečněno 21 filmových představení za účasti 2.800 návštěvníků. ...

diváci
Diváci ve smiřickém kině Máj, při vystoupení hudební školy. Foto V. Prostředník květnu 1976
Kliknutím se fotografie zvětší

Květen

1.V. Svátek práce, ...
   Město bylo probuzeno v 7. hod. dechovou hudbou, reprodukovanou městským rozhlasem.
   V době, kdy se občané scházeli na seřadišti průvodu, k nádraží, vysílal rozhlasový kolektiv pásmo o úspěších budovatelské práce ve městě, místních závodech i organisacích.
   Průvodu se zúčastnilo 3400 osob z města i z blízkých obcí.
   Po příchodu průvodu do prostoru před „Dvoranou“ projely před tribunou četné alegorické vozy a přehlídka zemědělské techniky.
   Hlavní projev přednesl předseda MVKSČ ve Smiřicích s. Koza … Mezi tím se zemědělské stroje přemístily do prostoru zámeckého nádvoří, kde byla uspořádána jejich výstava.
   Po skončení oficiální části oslav byl konán koncert dechové hudby. Večer pokračovaly oslavy májovou veselicí, které se zúčastnilo 280 hostí.

3.V. V rámci oslav 55. let existence KSČ byly slavnostní schůze uličních organisací. ...

5.V. Pražské povstání
   … na ZDŠ beseda k 27. výročí založení „Pionýra“....

6.V. Na ZDŠ byla svolána veřejná stranická schůze k oslavě 55. výročí založení KSČ. … promluvil s. Skaunic … 73 přítomných ...
   Večer bylo svoláno slavnostní shromáždění občanů, na kterém bylo vzpomenuto hrdinství všech bojovníků proti nacismu, jmenovitě občanů města, ...

7.V. Pro žáky ZDŠ přednesli členové pardubického divadla literárně - historické pásmo o životě a významu díla J. Nerudy a J. Wolkera. Programu se zúčastnilo 254 žáků. ...
   Mateřská škola v Holohlavech vzpoměla významné protifašistické bojovnice, Anežky Malé.

8.V. ZO Svazarmu a SSM uspořádaly soutěž ve střelbě z libovolné malorážky a cenu města Smiřic. … 69 střelců

9.V. V holohlavském parku byl v rámci oslav osvobození pořádán koncert dechové hudby za účasti 160 posluchačů.

10.V. Dlouholetý kronikář města, Petr Zahálka, na požádání učitelů ZDŠ, doprovodil 44 žáky do pamětní síně města. Zde na dokumentárním materiálu vysvětlil průběh války a její vliv na Smiřice, příchod Rudé armády a přátelské vztahy, které naši vojáci a sovětští vojáci navázali se smiřickými občany.. Po prohlídce výstavy navštívil ještě školu, kde uspořádal besedu na tema „Příchod Rudé armády do Smiřic“.

10. - 14.V. Pedagogický sbor ZDŠ při příležitosti třídních schůzek s rodiči prováděl formou pedagogické propagace instruktáž o ateistické výchově rodičů.

13.V. Na film „Malý partyzán“, … se šlo podívat 280 žáků ZDŠ, kteří 14.V. shlédli ještě film „Plavčík sovětské armády“ ...

14.V. Loutková scéna ve Smiřicích se dožívá 50 let své činnosti. K této příležitosti byla uspořádána beseda, jíž se zúčastnili jednak členové souboru, jednak zástupci města, velkovýkrmen a OOR z Hradce Králové.
   Bylo vzpomenuto skromných začátků divadélka, které, vedeno principálem Petrem Zahálkou, rozdává nejen dobrou pohodu, ale v řadě případů i základy sociálních a hygienických návyků nejmenším divákům.
   Petr Zahálka a františek Dušek byli odměněni za svoji dlouholetou a záslužnou činnost zlatými odznaky Ústředí loutkářského svazu, kolektiv loutkové scény čestným uznáním OOR.
   Při této příležitosti byla otevřena výstavka z dějin loutkového divadla. Byla to dokonalá ukázka práce kolektivu, který vytvořil nejen účelné, ale i příjemné prostředí pro malé i velké diváky.
   Výstavu navštívilo 846 lidí.

16.V. Loutkáři uspořádali dvě jubilejní představení pro 460 dětí.
   Holohlavští chovatelé drobného zvířectva jeli na spolkový zájezd do Náchoda na chovatelskou výstavu.

20.V. Pro školní děti přednesl s. Zahálka přednášku na tema „Dny svobody“ ...

22.V. Exkurse odborníků z brněnských vysokých škol a historických ústavů navštívila zámecký kostel v počtu 41 lidí.

24.V. Pro mládež byla konána přednáška a beseda „Z archivu prokurátora“, o trestné činnosti mladých a o způsobu, jak ji předcházet.

16 členů TJ Sokol – fotbalistů – vyjelo do NDR na výměnný zájezd.

27.V. Rybářská organisace uspořádala pro své členy, zejména žáky, rybářské závody. Akce byla provedena v rámci oslav MDD.

28.V. Pro děti uspořádalo MěKS a Svazarm závody minikár a byla sehrána meziškolní soutěž v kopané. Oslavy pokračovaly 29.V. již tradiční tvůrčí soutěží v kresbě na asfalt v zámeckém parku, závody ve střelbě ze vzduchovky, Dukelským závodem branné zdatnosti a cyklistickými závody. Na organisaci těchto soutěží se podílel i SSM.

30.V. Pod patronací TJ Sokol byl konán žákovský turnaj v kopané.
   Odpoledne na pozvání MěKS přijela Š. Haničincová, herečka a komentátorka, která se specialisovala na dětské pořady. Měla 156 dětských diváků.

V průběhu května byla uspořádána výstava fotografií Jiřího Hájka a Jiřího Fischera a MěKS připravila výstavy k výročí 55. let KSČ a k jubileu spisovatele V. Řezáče.

Počátkem května byly v Holohlavech postaveny dva hydrogloby, každý o obsahu 200 m3. Poprvé v republice bylo využito hydroglobu v páru. Tyto zásobníky nejenže zlepší zásobování města vodou, ale tvoří i jeho zajímavou dominantu.

Červen
   Červen – již signalisuje blížící se prázdniny. V tomto roce je měsíc neobyčejně teplý a suchý. Sucho se počíná projevovat již i na polích a zahradách. Smiřicko jím není natolik postiženo a opět se osvědčuje stará zkušenost, že pokud je veliké sucho, pole v blízkosti Smiřic jím netrpí tak jako jinde.
   V první polovině měsíce je ZDŠ ve znamení školních výletů a zájezdů. Celkem jich bylo od 1.6. do 12.6. konáno 9.

1.6. - 6.6. Zaměstnanci velkovýkrmen z Holohlav vyjeli na tematický zájezd do NDR, kde se seznamovali s tamějšími metodami chovu a pěstování.

4.6. Svazarmovci konali střelecké přebory. tzv. střeleckou ligu, ve střelbě z malorážky, za účasti 42 závodníků.

7.6. - 12.6. Byl uspořádán tematický zájezd techniků holohlavských velkovýkrmen do NDR.

8.6. Český svaz žen v Holohlavech pozval manžele Prostředníkovy, aby promluvili o svých dojmech a zážitcích z cesty po Alžíru.

14.6. MěKS vyhlásilo fotosoutěž „Smiřicko“.
   Večer se setkali lenové SSM se sovětskými mládežníky, kteří přijeli do ČSSR „Vlakem družby“

15.6. Pěvecká skupina „Savana“ uspořádala ve „Dvoraně“ večer trampských písní.
   Týž večer byla pro zahrádkáře pořádána beseda na tema „Skalničky“.
   TJ Sokol – kuželkáři – zahájili mezipodnikový turnaj družstev, který za účasti 54 závodníků pokračoval do 20.6.

22.6. Vedoucí složky města pozvaly občany na veřejné zasedání. ...

24.6. Na závěr školního roku byla v ZDŠ veřejná schůze KSČ ...

25.6. Odborová organisace na ZDŠ svolala setkání členů, spojené s kulturním pořadem.
   Odpoledne žáci zvláštní školy sehráli mezitřídní zápas v kopané.

26.6. Pod patronací MO Svazarmu byl ve Smiřicích uspořádán okresní přebor DZBZ za účasti 105 závodníků.

30.6. Byl slavnostně ukončen školní rok.
   … V MěLK byla konána výstava knih k MDD a nově vydaných dětských titulů.

Červenec

1. a 2. VII. Krásných dní využili požárníci k provádění výcviku na tema „Požár lesa“. Druhý den bylo konáno námětové cvičení většího rozsahu.
   Organisace SSM v Holohlavech uspořádala taneční večer za účasti 200 návštěvníků

3.7. Před smiřickou poutí pořádala TJ Sokol taneční zábavu, jíž se zúčastnilo 200 osob.
   Týž den byl zahájen putovní tábor turistického oddílu mladých. 20 turistů poznávalo krásy naší země.

3. - 10.VII: Členové „Loutkové scény“ navštívili v tomto týdnu čtyřikrát „Loutkářskou Chrudim“, celostátní přehlídku loutkářských souborů, která je světově uznávanou událostí mezi loutkáři.

10. - 17. a 24.VII. Rybáři využili krásného počasí a vyjeli na Nechranickou přehradu lovit.

12.VII. Loutkáři se sešli k diskusi o úrovni letošní přehlídky v Chrudimi.

16.VII. SSM v Holohlavech uspořádal taneční večer, kterého se zúčastnilo 190 hostí. Později požádala rada MěNV o zajištění účinější pořadatelské služby při těchto zábavách.

22.VII: Hosté z patronátní oblasti, Černigova v USSR přijeli na návštěvu do Smiřic. Zde se setkali s členy loutkářského souboru.

Městský národní výbor v tomto měsíci hodnotil plnění úkolů za I. pololetí.
   V oblasti připravenosti voleb byla podána informace o zřízení 11. členné městské volební komise, 3 sedmičlenných okrskových volebních komisí, 3 pětičlenných komisí pro volby do ONV, 40 čtyřčlenných obvodních komisí, 40 poslaneckých obvodů, dále o zajištění tří volebních místností, ve škole, ve Dvoraně a v Holohlavech. ...

Srpen
...
2.VIII. MěLK připravila výstavku naučné a technické literatůry.

14.VIII. ČSŽ … V počtu 55 členek vyjely do přírody, kde se věnovaly nejen svazovým otázkám, ale i opékání a samozřejmě i konzumaci kuřat.

15.VIII. Na přednášku „Instinkty včel“ se do Smiřic sešlo 37 zájemců.

16.VIII. Význam SNP byl vzpomenut výstavkou tematické literatury, uspořádanou v MěLK.

24. a 25.VIII. Proběhly informativní schůzky rodičů dětí, přijatých do mateřských škol ...

27.VIII. Anna Písecká, občanka Smiřic, žijící nyní v domově důchodců v Hradci Králové, se dne 28.VIII.1976 dožívá 101 let.
   Stařenka, jejíž život neprobíhal vždy lehce, zažila i těžké chvíle bídy a dvě světové války, je ještě ve svých 101 letech schopna číst a žít bez brýlí a je duševně velmi svěří. Ve svých 90. letech přesídlila ze Smiřic do domova důchodců, kde je pro svoji společenskou povahu a snahu pomoci okolí velmi oblíbena. ...

28.VIII. Členové „Loutkové scény“ uspořádali turistický zájezd do Prahy, kde navštívili loutkové studio televize a studio animovaných filmů.
   Zahrádkáři, 44 členů, odjeli na zájezd do NDR, zde si prohlédli Drážďany.

V srpnu rozhodl MěNV o odstranění závad v čistotě města, zejména o zrušení nepovolených skládek odpadků a železného šrotu. Povoleny byly skládky ve starém ramenu Labe u Černožic pro odpadky a prostor na Šternberku pro kovový šrot.
   Dále byla upozorněna okresní správa silnic, na to, že je nutné uvést do provozu komunikaci Smiřice – Čibuz, tzv. „V kaštanech“, která je pro desolátní stav mostů již dlouho uzavřena.
   Rada MěNV předložila návrh na odvolání dlouholeté funkcionářky MNV a MěNV, Zdenky Burešové z funkce. Návrhu bylo později plénem MěNV vyhověno.

Školka
Foto V. Prostředníka ukazuje budování cesty u smiřické školky v září 1976


Září

1.IX. Zahájení školního roku

2.IX. Svaz požární ochrany ve Smiřicích svolal, v rámci náboru mládeže a péče o dorost, schůzku mladých požárníků, za účasti 29 osob.

3.IX. Dílenský výbor ROH velkovýkrmen z Holohlav uspořádal zájezd na výstavu „Země živitelka“ v Českých Budějovicích.

9.IX. Příprava voleb.

11.IX. Tělocvičná jednota Sokol – tenisový oddíl – uspořádala turnaj, ke kterému využila pěkných podzimních dnů, na organisaci se podílelo 20 členů TJ.

12.IX. Členové mysliveckého sdružení z Holohlav svolali členskou schůzi, na které hodnotili výsledky příprav na loveckou sezonu.

14.IX. Agitační středisko připravilo hovory s mládeží na tema „Poprvé k volbám“, ...
   Tentýž den byla v ZDŠ konána přednáška s názvem „Volby, moje věc“, jejíž náplní bylo vysvětlení, proč je každý občan republiky morálně povinen volit kandidáty NF. (Národní fronty – pozn. P.)

15.IX. Agitační středisko svolalo členy agitačních dvojic. Na besedě, která proběhla byla dvojice vybaveny argumenty a fakty o rozvoji společenského i hospodářského života v ČSSR, o výhodách socialistického systému a plném uplatnění socialistické zákonnosti v naší republice.

18.IX. Členové loutkové scény svolali aktiv loutkářů amatérů, na němž byly probírány praktické poznatky z činnosti loutkových scén, vliv loutkového divadla na malého diváka a otázky možností zvýšení psychologického vlivu loutek na duševní život dítěte.

20. a 21. IX. Proběhly členské schůze SRPŠ … Po nedávno provedené úpravě výuky matematiky, pomocí množin, přichází další úprava doby školní docházky. Nyní užívaný systém 5 let + 4 roky základního vzdělání má být upraven na 4+4 roky s tím, že jeden předškolní rok by byla povinná návštěva mateřské školy. ...

21.IX. Zahrádkářská organisace zajistila přednášku zaměřenou na „Intensivní pěstování ovoce“ ...

22.9. TJ Sokol zorganisovala výlet žáků na kolech do blízkého okolí ...
   V Holohlavech pozval SPOZ důchodce na besedu o otázkách stáří, … Současně byly předány gratulace 80.letým občanům.

24.IX. Zaměstnanci družstva Dřevotvar vyjeli na zájezd do NDR, akci uspořádal. ZV ROH.

25.IX. Členky ČSŽ – Smiřice vyjely k památníku německého barbarství v období II. světové války, na místo kde dříve stávaly Lidice. …

26.IX. Svazarm uspořádal závody osobních automobilů. podle předaného plánu projelo 134 soutěžících městem a blízkým okolím. Nejžádanější v tomto případě nebyla rychlost, ale schopnost orientace podle plánku, bezpečnost jízdy a dodržování pravidel silničního provozu.

28.IX. Za účasti 200 občanů proběhlo jednání veřejné schůze NF, na které byli občanům představeni kandidáti na poslance MěNV a ONV.
   … Tentýž den byla činnost občanů vysoce vyhodnocena v denníku „Pochodeň“, článkem „Jak šili městu nové šaty““.

29.IX. Pionýrská organisace měla veřejné shromáždění na místní ZDŠ ...
   Svazarmovci svolali besedu s branci.

30.IX. Dnes byl uzavřen příjem fotografií do soutěže „Smiřicko“. …

Říjen

2.X. SPOZ uváděl do života nové občánky.

4.X. V rámci předvolebních akcí uspořádala uliční organisace KSČ přednášku na tema „Rozvoj socialistické společnosti.

5.X. VČ cukrovary, závod Smiřice, zahájil svoji 109 kampaň, které předcházela rekonstrukce. ČSŽ Smiřice … členská schůze ...

6.X. Filmový kroužek velkovýkrmen pořádal v AS (agitační středisko – pozn. P.) představení filmu o Smiřicích.

7.X. Svazarmovci zajistili v AS přednášku pro brance, o významu Varšavské smlouvy.
   V Holohlavech byla za účasti 240 občanů veřejná schůze NF, byli zde představeni kandidáti a posouzen volební program.

9.X. 15 členů ČSČK ze Smiřic se zúčastnilo setkání čestných dárců krve. ...

11.X. V AS měla proběhnout beseda s předsedou MěNV na tema „Příprava voleb – volební program“. Pro neúčast občanů se nekonala.

14.X. Svazarm pro brance uspořádal v AS přednášku „Vědecký světový názor“.
   Téhož dne podnik výpočetní techniky svolal do AS předvolební schůzi ROH. Za účasti 15 členů byly prodiskutovány otázky činnosti ROH ve Městě.

16.X. Svaz zahrádkářů připravil již tradiční výstavu ovoce a zeleniny. … Na vkusně upravenou výstavu se přišlo podívat 763 osob.

17.X. Loutková scéna zahájila sezonu dvěma představeními, na které přišlo 240 diváků. ...

19.X. V řadě předvolebních akcí koncertovala ve Dvoraně hudba s. Běliny, která hrála k tanci i poslechu při předvolební veselici, na které se zúčastnilo 70 občanů.

22. a 23.X. proběhly v celé naší republice volby do zastupitelských sborů. Ve Smiřicích byli ve 3 volebních střediscích zvoleni za poslance MěNV:
Andrýs Václav 17.3.1948 technik
VII. díl kroniky Smiřic Burešová Drahomíra úřednice
Finková Miloslava ředitelka MŠ
Ing. Hájek Vladimír 5.3.1927 architekt
JUDr. Havlíček Karel 23.1.1944 úředník KSVB
Jágr Jaroslav 29.10.1925 kotlář ZVÚ
Klapka Jaromír technik
Klimeš Václav zásobovač
Knejp Jaroslav dělník
Koldínská Jaroslava dělnice
Kozová Stanislava účetní
Kratěna Karel dělník
Krejčí Petr dělník
Lhotský Václav technik
Luňáčková Milada 25.9.1916 důchodkyně
Malý František stavbyvedoucí
Marek Jaroslav učitel
Marek Zdeněk technik KIÚ
Matějková Anna učitelka
Muzikant Svatopluk 9.11.1928 technik
Obst Ladislav dělník
Opletal Vladislav 20.10.1926 technik
Peřina Jaroslav 1.4.1919 předseda MěNV
Rejfek Zdeněk 14.9.1947 dělník
Rejzková Jaroslava dělnice
Rousek Přemysl 26.11.1939 dělník
Řehák Josef 4.4.1933 technik
Stránská Milada ředitelka MŠ
Svoboda František technik VČE
MUDr. Ševčík Jiří lékař
Šimon František technik
Šrámek Stanislav dělník
Štěpán Václav 5.10.1937 technik
Štréglová Marie účetní
Tuzar Miroslav technik
Vírová Věra úřednice
Vít Jaroslav nám. ředitele
Vitoušová Zlatuška 12.7.1930 kuchařka
Vítová Eva 15.10.1947 učitelka MŠ
Zákravský Vítězslav 25.9.1936 ref. zvl. úkolů

Volební právo uplatnilo ve Smiřicích 2515 občanů, z nich 2514 odevzdalo své hlasy kandidátům NF. Manifestačně přistoupili k urnám zaměstnanci VČ lihovarů, ředitelství Velkovýkrmen, Gigantu a stavebního oddělení. Důstojný ráz voleb příznivě ovlivnily čestné stráže Pionýrů. ...
   Polovina poslanců má již s prací v NV značné zkušenosti. …

30.X. Smiřičtí mládežníci uspořádali taneční odpoledne, za účasti 150 návštěvníků.
   V Holohlavech byly otevřeny prodejní trhy drobného zvířectva a přebytků místních chovatelů. ...

Listopad
...
1.XI. Zaměstnanci VČ lihovarů uspořádali exkursi do svého mateřského podniku v N. Městě ...

2.XI. Porotou MěNV byla vyhodnocena úroveň snímků zaslaných do fotosoutěže „Smiřicko“. ...

5.XI. Organisace SČSP zahájila „Měsíc přátelství“ slavnostní schůzí, ...
   Učitelský sbor zvláštní školy uspořádal školní oslavu VŘSR. Kolektiv BSP z výrobny krmiv k příležitosti oslav VŘSR zorganisoval zájezd po památkách dělnického hnutí. V Dřevotvaru byla svolána společná beseda zaměstnanců na tema „Význam VŘSR“. V mateřské škole v Holohlavech instalovali výstavu sovětské dětské literatury.

6.XI. Posvícení v Holohlavech přivítala místní organisace ČSŽ konáním „Minikabaretu“ na který se přišlo podívat 155 lidí. Večer pokračoval posvícenskou zábavou, které se zúčastnilo 130 návštěvníků.

7.XI. ZDŠ ve Smiřicích připravila školní oslavu VŘSR, spojenou s kulturním programem.
   Turistický oddíl v počtu 38 členů vykonal sportovní dálkový pochod.
   Odpoledne místní loutkáři sehráli dvě představení oblíbené hry „Míček Flíček“ za účasti 272 dětí.

13.XI. Soutěž ve společenském tanci, nazvaná ,,Poháry města Smiřic“, uspořádána SSM, … Zúčastnilo se jí 110 mládežníků z celé republiky, z toho 102 soutěžících.
   V městské lidové knihovně byla exkurse školní mládeže, ...
   Byla zahájena výstava fotografií, vystihujících život a práci člověka v socialistické společnosti, uspořádaná MěNV.
   Žáci ZDŠ, v počtu 680 navštívili filmové představení o vzniku VŘSR a vývoji SSSR.

16.XI. Učitelský sbor ZDŠ pozval na besedu a žáky zástupce Střední skupiny sovětských vojsk, rozmístěné v ČSSR. … 680 žáků.
   Večer uspořádal SPOZ besedu se snoubenci, na které psycholog přednesl moderní názory na předmanželský život snoubenců …

18.XI. Bylo svoláno ustavující plenární zasedání MěNV. … Na základě usnesení pléna byl poslanecký kolektiv rozdělen takto: předseda MěNV Jaroslav Peřina místopředseda Zdeněk Marek tajemník Václav Štěpán členové rady Josef Řehák, Ing. Vladimír Hájek, JUDr. Karel Havlíček, Stanislava Kozová, Petr Krejčí, Svatopluk Muzikant, Vladislav Opletal, Marie Štréglová

Dále bylo zřízeno 9 komisí s předsedy:
komise finanční Vladislav Opletal
komise místního hospodářství, bytového hospodářství a dopravy Marie Štréglová
komise obchodu a cestovního ruchu Svatopluk Muzikant
komise plánovací a výstavby Ing. Vladimír Hájek
komise kultury a školství Josef Řehák
komise sociální a zdravotní Stanislava Kozová
komise ochrany veř. pořádku JUDr. Karel Havlíček
komise mládeže a tělovýchovy Petr Krejčí
komise zemědělská Václav Lhotský

19.XI. ZV ROH Velkovýkrmen pozvalo pro své členy estrádní umělce. Představení shlédlo 220 lidí.

22.XI. Učitelský sbor MŠ Smiřice instaloval výstavu dětských knih.

23.XI. Smiřičtí zahrádkáři uspořádali přednášku na tema „Pěstujeme pokojové květiny“. ...
   Ve zvláštní škole bylo vzpomenuto narozenin K. Gottwalda, prvního presidenta ČSR z řad KSČ.
   MěNV svolal členy strany na oslavu tohoto významného funkcionáře, ...

Prosinec

4.XII. Loutková scéna sehrála představení „Den Kuťáska a Kutilky“ za účasti 70 dětí.
   Téhož dne proběhla pod patronací MěNV estráda pro děti, kterou shlédlo 110 diváků.
   Ráno uvítali zástupci MěNV další nové občánky.

5.XII. Výbor TJ Sokol svolal výroční členskou schůzi na níž byli vyhlášeni a odměněni vzorní sportovci roku 1976.
   Odpoledne připravila organisace žen v Holohlavech Mikulášskou nadílku za asistence několika čertů a účasti 110 návštěvníků.
   Ve Smiřicích sehráli místní loutkáři dvě představení hry „Zatoulané písmenko“ pro 180 dětí.

6.XII. MěV KSČ uspořádal politické školení ve 3 cyklech. Zúčastnilo se jej 90 posluchačů.

7.XII. Branná organisace Svazarm se dožívá 25 let své existence. Ve Smiřicích bylo toto výročí oslaveno mimořádně bohatou výroční schůzí.

9.XII. MěKS zajistilo pedagogickou přednášku pro rodiče „O problémech dospívání“ ...

10.XII. Pionýrská organisace pořádala pro děti předvánoční estrádu za účasti 240 diváků.
   Městské kulturní středisko zajistilo pro dospělé zábavný pořad estrádního typu, nazvaný „Jeden za všechny“.

11.XII. Byla pořádána celá plejáda zábavných pořadů pro děti. ZV ROH při ZDŠ byl organisátorem besídky pro děti, místní loutkáři sehráli dvě dětské představení. Na besídce bylo 60 a v loutkovém divadle 260 dětí.

12.XII. Program tohoto dne byl, jak se nyní často říká „nabitý“. Loutková scéna zopakovala své dvě představení z minulého dne, za účasti 180 dětí. ZV ROH VČ cukrovarů připravil pro děti Vánoční besídku. Ani turisté ještě nezaháleli a navštívili Vamberk a jeho okolí.
   Včelaři věnovali tento den sebevzdělávání a 44 jich vyslechlo přednášku „Národohospodářský význam včel“.

13.XII. Byl zahájen dětský filmový festival. O dobrém výběru filmů do této akce svědčí velmi vysoká návštěvnost, 540 diváků.

16.XII. ZV ROH velkovýkrmen svolal aktiv kolektivů soutěžících o titul BSP. ...
   Kuželkářský oddíl zahájil soutěž mládeže. Je to jeden z oddílů, který se velmi dobře stará o svůj dorost.

19.XII. Pro děti pracovníků Velkovýkrmen zajistilo vedení závodu spolu se ZV ROH vánoční besídku s nadílkou. Shromáždilo se 70 dětí.

21.XII. Mateřská škola v Holohlavech připravila pro rodiče besídku ...

26.XII. Poslední akcí tohoto roku byly prodejní trhy zvířat, konané chovatelskou organizací v Holohlavech.

Rekapitulace roku.
   … V tomto roce Smiřice opět rozšířily svůj bytový fond a v letních měsících započala další výstavba bytových jednotek v prostoru zahrady bývalého chudobince. Další výstavba pokračuje směrem k mateřské škole. Na podzim byla zahájena výstavba prodejního centra v prostoru bývalého „Ústředního konsumu“, lékárny a činžovního domu (dnes velkoprodejna Brož – pozn. P.). Na místě bývalé Hemelíkovy cukrárny vyrostla konstrukce prodejny, určené pro organisaci „Domácí potřeby“. (restaurace Sluníčko – pozn. P)

Z činnosti místních podniků a organisací.

Velkovýkrmny – závod Smiřice

….
Z plánovaných ukazovatelů byly hlavní plněny takto:
maso celkem … 103.984 q
z toho prasata … 90.736 q
skot …. 11.959 q
ostatní … 1.289 q
mléko … 9.266 tis. l.
Ve výkrmu prasat bylo dosaženo přírůstku 560 g na kus a den, při spotřebě 3,84 kg jadrných krmiv na 1 kg přírůstku. U dojnic bylo docíleno 3.237 l mléka/ks.
V tomto roce byla též docílena rekordní sklizeň obilovin, 43,4 q/ha. Sklizeň cukrovky nebyla splněna o 33,3 %, což představuje 10.300 t.
Průměrné výdělky pracovníků byly 2.279 Kčs/měs. …
dělníci celkem 2.229 Kčs - 1337 osob
technici a hosp. prac. 2.896 Kčs – 205 osob
pomocní prac. 1.709 Kčs – 62 osob

6.741,6 ha jako půda orná
52,6 ha jako zahrady
107,3 ha jako ovocné sady
1.211,7 ha jako louky
808,3 ha jako pastviny


VČ cukrovary – závod Smiřice
   Po skončení první fáze rekonstrukce, která byla prováděna ve značném rozsahu, byla zahájena cukrovarská kampaň. V tomto roce byla poznamenána značnou neúrodou cukrové řepy, kdy proti plánu 88.270 t čisté váhy bylo vykoupeno a zpracováno pouze 64.270 t.
   Za tohoto stavu bylo namísto 10.360 t cukru vyrobeno pouze 6.899 t. Podobná situace je v celé ČSSR.
   Průměrné výdělky zaměstnanců jsou 2.532 Kčs, z toho dělníci 2.550 Kčs. Stálé obtíže jsou při náborech pracovníků, což se projevilo i na počtech přesčasových hodin a výši výdělků.

Výpočetní středisko – Smiřice
   Organisace, sloužící především pro řízení a kontrolu zemědělských podniků, je umístěna v I. patře zámku.. Neustále stoupající nároky na výpočetní techniku vedou k tomu, že stávající prostory již nevyhovují. Proto byl zpracován projekt nového střediska, které bude situováno do Palackého ulice, západně od lihovaru.
   Ve dvousměnném provozu jsou zaměstnány převážně ženy, v tomto roce zde bylo zaměstnáno 61 lidí.

Městský bytový podnik.
   Stav pracovníků se v tomto roce zvýšil na 9. Z toho 2 TH a 7 dělníků. …
   tech. hosp. pracovníci 2.037 Kčs
   údržbáři 1.616 Kčs
   topiči 2.583 Kčs
   Podnik spravuje 53 domů s 245 byty a 20 nebytových prostor. Z bytového fondu je 36 bytů I. kategorie, 89 druhé, 13 třetí a 107 čtvrté kategorie. ...
   Výhled do roku 1977 je velmi nepříznivý, neboť OSP Hradec Králové převedl své pracovníky na teplofikační práce v Hradci a nemíní provádět zakázkové práce. …
   Celkově bylo na nájemném inkasováno 374 tis. Kčs.

ZNZP – závod Smiřice
   Smiřické pracoviště tohoto závodu se zabývá výrobou vitamíno-minerálních krmných přísad. Je umístěn v prostorách bývalého pivovaru. V důsledku toho jsou zde poměrně vysoké náklady na údržbu a modernisaci. V roce 1976 zde bylo instalováno výkoné zařízení na příjem volně loženého superfosfátu a byla zavedena paletizace pytlových komponent. Tím byla do značné míry odstraněna namáhavá práce dělnic.
   Výroba krmných přísad dosáhla 4.450 t, v hodnotě 11.43 tis. Kčs. Celkový počet pracovníků je 15, jejich průměrná mzda činí 2.023 Kčs.

VČ konzervárny a lihovary - závod Smiřice
   Počátek roku znamenal pro závod řadu potíží. 3.I. byl bouří silně poškozen transformátor a první čtvrtletí bylo zatíženo silnou nemocností.
   Výroba octa byla upravena pro použití lahví z umělé hmoty (polyetylenu), které jsou přímo v závodě vyráběny. Stáčení do těchto lahví bylo zahájeno 25.VII.1976.
   Klimaticky nepříznivý rok ovlivnil vegetace okurek. Pro malou úrodu silně poklesl odběr octa, takže sklady byly přeplněny.
   Naopak horký začátek léta vyvolal velkou poptávku po nealkoholických nápojích. Vznikly obtíže se zajišťováním druhé výrobní směny. Vypomohly studentské kolektivy ze stavební fakulty SVŠT v Bratislavě.
   Závod je obsazen převážně ženami: profesní rozdělení je následující:
   38 výrobních dělníků - průměrná mzda 1.355 Kčs
   10 pomocných dělníků – 1.888 Kčs
   5 údržbářů - 2.392 Kčs
   9 zaměstnanců dopravy - 2.620 Kčs
   14 úředníků – 2.432 Kčs
   4 pomocní pracovníci – 1.373 Kčs
   V závodě bylo vyrobeno celkem:
   4.715 hl octa 10%
   402 hl osvěžujících nápojů
   3.875 t výrobků z brambora naplněno 260 hl lihovin.

Ve městě pracuje ještě družstvo Dřevotvar, které se specialisovalo na výrobu nábytku.

Škola
   Začínající školní rok 1975 – 76 byl nejen slavnostní, ale i bohatý, neboť škola otevřela nové prostory, šatnu, tělocvičnu a spojovací chodbu.
   Ve vedení školy došlo ke změně, dlouholetý ředitel školy Jaroslav Novotný odešel na zasloužený odpočinek. Na zdejší škole působil 37 let, z toho 25 let jako její ředitel. Ve funkci jej jako zastupující ředitel vystřídal Miroslav Volák.
   Působnost školy byla rozšířena na obce Holohlavy a Habřinu, kde došlo ke zrušení malotřídních škol, takže děti již od 1. třídy dojíždějí do Smiřic.
   Školu k 1.IX.1975 začalo navštěvovat:
   1-5 třída 286 dětí, z toho 141 chlapců
   6-9 třída 293 dětí, z toho 158 chlapců
   celkem 579
   Předsedou nového výboru SRPŠ byl zvolen Josef Čeněk, který vystřídal Josefa Čermáka.
   V tomto školním roce končí povinnou školní docházku 53 žáků, na něž bylo vypracováno komplexní hodnocení. Ze 14 přihlášených na studium na III. stupni škol bylo přijato 7 žáků. Z 8. třídy se přihlásilo na studium na výběrových školách 20 žáků, z nichž 10 bylo přijato, ostatní pokračují v 9. třídě ve Smiřicích.
   … V 1-5 třídě neprospělo 15 žáků, v 6-9 třídě 3 žáci. V 1-5 třídě bylo 61 žáků klasifikováno samými jedničkami. S vyznamenáním v 6-9 třídě ukončilo rok 63 žáků. 19 žáků bylo odměněno pochvalou ředitele školy....

Spojené zařízení Jesle – Mateřská škola
   Ve školním roce 1975-76 zde bylo zaměstnáno 21 osob, z toho 6 odborných sil v jeslích, 6 v MŠ, dalších 9 jsou provozní zaměstnanci pro celé zařízení.
   K 1.IX.1975 bylo v jeslích zapsáno 37, v MŠ 91 dětí.
   … Listopad … Tento měsíc propukla epidemie příušnic. Nařízená karanténa trvala až do ledna. Z toho důvodu byla vánoční besídka konána bez přítomnosti rodičů.
   … zařízení bylo v dubnu vybaveno novým nábytkem pro 2. třídy MŠ. Po společných oslavách 1. května byla opět vyhlášena pro MŠ karanténa, tentokrát pro výskyt žloutenky. Tím byl ochuzen i závěr roku o obvyklou besídku. I oslavy MDD byly pouze interní.

Český svaz včelařů.
   Tato organisace založila v r. 1976 svoji vlastní kroniku, ...
   V tomto roce má organisace 71 členů, obhospodařujících 510 včelstev.
   … Průměr na 1 včelstvo přesáhl 3 kg. Na státní nákup bylo dodáno 1672 kg medu. …

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů.
   … V místní odbočce je registrováno 151 členů …

Český svaz chovatelů – Smiřice
   16 členná organisace …

Český svaz žen – organisace Smiřice.
   Poměrně silná organisace sdružující 119 členek ...
   V roce 1976 se 3 členky odstěhovaly a bylo získáno 20 nových.

Český svaz žen – organisace Holohlavy.
   … Byl pořádány: 2 zájezdy do divadla, Minikabaret, „Babský bál“, společenský večer a společná návštěva kina. Pro děti byla zajištěna mikulášská nadílka a dětské filmové představení. ...

SSM – Smiřice
   … Podzim roku 1976 znamenal velký pokles aktivity, způsobený pravděpodobně nesouladem mezi SSM a Velkovýkrmnami, vzniklým při snaze pořádat v ZK Velkovýkrmen taneční čaje.
   … Značné potíže byly s podchycením zájmu členů, neboť i dobře připravené klubové akce ztroskotaly na nezájmu členů, což odradilo později i organisátory.

SSM Holohlavy.
   I tato organisace měla podobné potíže jako smiřická. ...
   Horší situace byla na kulturním poli, kde úspěšně proběhla první polovina roku, zatímco druhá byla zcela bez činnosti. Ani plánovaný cyklus večerních čajů nebyl dokončen, neboť organisace nebyla schopna zajistit úklid prostoru a po třetích čajích byl MěNV nucen tuto akci zrušit. …

Český svaz rybářů
   … Organisace má ve Smiřicích k 31.XII:1976 celkem 184 členů, z toho 143 dospělých, 17 ve věku 16-18 let a 24 do 15 let. Obhospodařovaná plocha je: 2 rybníky o výměře 2 ha, 20 km tekoucích vod, z toho 7 km řeky a potoků. …
   Ve skutečnosti bylo vysazeno 1522 ks kaprů (2) a 5000 ks kaprů (1), 800 ks línů, 40000 ks štičího plůdku a 1600 ks bílých ryb.
   celkově odpracovali členové na brigádách 4.084 hod., ti členové, kteří neplnili svoji brigádnickou povinnost, nedostali pro rok 1977 povolenku.
   Členové organisace ulovili 2755 ks ryb o váze 3036,04 kg, …

Tělocvičná jednota Sokol.
   … V roce 1976 měla jednota 342 členů, z toho 150 mužů, 62 žen, 19 dorostenců, 4 dorostenky, 63 žáků a 44 žákyně.
   Aktivní sportovní činnosti se věnuje 312 členů, ostatní jsou funkcionáři, nebo přispívající členové, většinou důchodci ...
   Sportovní činnost zajišťují oddíly kopané, kuželek, tenisu, základní a rekreační tělovýchovy a turistiky.
   Oddíl základní a rekreační tělovýchovy – zde je soustředěno 32 mužů, 51 žen, 4 dorostenci, 4 dorostenky, 30 žáků a 25 žákyň. …
   Turistický odbor – při nezměněném početním stavu, 13 mužů a 11 žen …
   Oddíl tenistů – skládá se z 19 mužů, 6 žen, 3 dorostenců, 3 žáků a 1 žákyně. Oddíl prošel v tomto roce dosti vážnou krizí, způsobenou tím, že členové výboru se odstěhovali ze Smiřic. …
   Oddíl kuželkářů – zde působí 41 mužů, 2 dorostenci, 3 žáci a 1 žákyně. Z těch se 15 věnuje závodní činnosti. V čele oddílu je již po řadu let p. Šmejda ...
   V krajském přeboru IIA třídy se závodníci umístili v jarním kole na 10. a v podzimním na 6. místě.
   Dorostenec Holeček se probojoval až do přeboru ČSSR v Opavě.
   Oddíl organisoval několik turnajů a sportovních soutěží, čímž značně přispěl k propagaci Smiřic. Zejména organisací přeboru závodů n. p. Vertex, tzv. Vertexiádou, které se zúčastnilo 40 hráčů z Čech a Moravy.
   Oddíl kopané – 1.IV.1976 oslavil své 55 výročí trvání. I když SK Smiřice dvakrát od tohoto data dlouhodobě přerušil svoji činnost.
   107 členů oddílu je věkově rozloženo na 57 dospělých, 16 dorostenců a 34 žáků. …
   K významnému výročí své existence vydal oddíl brožuru o kopané ve Smiřicích.

Myslivecké sdružení „Labská rovina“.
   Členové, jichž je 23 a 3 hosté se zapojili do myslivecké činnosti velmi aktivně. Pro Interlov provedli odchyt 63 ks zajíců, vysázeli 6000 ks stromků a keřů a odpracovali 2444 hod. při pomoci zemědělství, pro myslivost, lesnictví i úpravu města. Výsadba stromků byla z valné části znehodnocena enormním suchem v r. 1976.
   Lovecká sezona, zahájená 16. května 1976 ukázala, že dochází k trvalému poklesu lovné zvěře.
   Celkem bylo uloveno? 1 srnec, 2 srny, 2 srnčata, 405 zajíců a 305 bažantů.
   I odstřel divokých kachen a holubů ukázal výrazné snížení jejich počtu.
   V březnu se sdružení rozloučilo se svým dlouholetým členem a předsedou, Václavem Kubecem z Trotiny. ...

ČS Červený kříž – Smiřice
   Jde o jednu z nejsilnějších organisací ve městě, neboť sdružuje 310 občanů, z toho 253 mužů a 57 žen. …
   Celkem zajistila organisace 53 odběrů krve, přičemž za opakované dárcovství byli vyznamenáni 4 členové.
   9 pečovatelek se stará o 11 osob, které si nemohou zajistit běžný provoz své domácnosti.
   … V průběhu roku zemřelo 5 členů, 16 nových členů ZO bylo získáno.

Filmový klub ZV ROH Velkovýkrmen.
   Členové klubu zajistili a zpracovali natočení 3 filmů. Pro ZV ROH Velkovýkrmen snímek „Rudý prapor“ o průběhu předání tohoto vyznamenání závodu 03; film „Kavalír“, věnovaný ženám a posléze film „Já čeština“, vystihující krásu české řeči a nešvary, které češtinu hyzdí. Zejména tento poslední film byl velmi vysoko hodnocen a získal první cenu v národní soutěži v Mariánských Lázních, hlavní cenu celostátní soutěže satirických filmů v Lipnici – Haškův džbánek a Zlatou krajku, tedy hlavní cenu celostátní soutěže „Rychnovská osmička“. Tím se klub zařadil mezi přední filmové kluby naší republiky. …

Loutková scéna – ZV ROH Velkovýkrmen.
   Do jubilejního 50. roku činnosti (první představení bylo sehráno 17.I.1926) vstoupili loutkáři s vysokým elánem. Sehráli 21 představení 6. her před 2.937 diváky.
   Jubileum oslavili zvláštním večerem pro dospělé, dne 14.V.1976 a výstavou „50 let smiřických loutek“.
   Obě akce vzbudily zasloužený ohlas u veřejnosti a byly hojně navštíveny. Celková bilance 50leté činnosti je: 851 sehraných představení před 134 065 diváky …

Kino
   10.IV.1976 bylo po delší přestávce otevřeno kino ve Smiřicích. …
   Do konce roku bylo sehráno 267 představení, jichž se zúčastnilo 18.756 diváků... Při 135 sedadlech je účast pouze o něco málo vyšší než poloviční.
   Celkové provozní příjmy činily 108 tis. Kčs, provozní výdaje 95 tis. Kčs. Zisk 13 tis. Kčs.

Městská lidová knihovna.
   Výsledky práce knihovny byly ohodnoceny ministerstvem školství a kultury a v rámci soutěže „Buduj vzornou lidovou knihovnu“ byla odměněna čestným uznáním.
   Mimo činnost výpůjční, kde bylo zapůjčeno 21.937 knih a časopisů je prováděna i činnost kulturně výchovná. Celkově bylo instalováno 12 výstav a uspořádáno 7 besed s dětmi.
   K disposici je 16577 knih, přírůstek činil 837 ks, úbytek 41 ks. Návštěvnost 2940 osob při 534 registrovaných.

Městský národní výbor
   Na prvním zasedání rady MěNV 8.I.1976 bylo usneseno poděkovat odstupujícímu kronikáři Petru Zahálkovi za jeho 43letou práci, kterou opouští v 74 letech na vlastní žádost, a jmenovat kronikářem Ing. Lubomíra Kupku.
   Rada se na svých 20 schůzích ve starém složení 2 schůzích v nové sestavě zabývala otázkami všech oblastí života města.
   Bylo 5 plenárních zasedání MěNV, z toho 2 po volbách d o zastupitelských sborů.

  

Ve Smiřicích se v roce 1976 narodilo 56 dětí, z toho 27 chlapců a 29 děvčat. Na MěNV bylo uzavřeno celkem 51 sňatků a oslavena 1 zlatá svatba.
   Se spoluobčany a životem se rozloučilo 37 občanů, z toho 21 mužů a 16 žen. Mezi zemřelými byl i první předseda MNV, Josef Kutil, člověk, který svojí pílí pracovitostí a ochotou byl vzorem svým spoluobčanům a dlouholetý předseda MNV, Karel Novák. Za jeho období činnosti byla přistavěna školní budova a položen ve Smiřicích vodovod. ...