Kronika města Smiřic - VII. díl, rok 1977

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen tři tečky, jsem text nepřepisoval. Jsou tam jen slova, informace žádné.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1976       Rok 1978        Smiřické kroniky1977
   Rok 1977 byl zahájen jako rok oslav 60. výročí VŘSR. I Smiřice věnovaly velké úsilí tomu, aby významné jubileum bylo důstojně oslaveno. Proto upjali svoji pozornost na zlepšení svého města, jeho rozšíření a okrášlení.
   O úsilí, které bylo dosažení tohoto cíle věnováno svědčí to, že v rámci akce „Z“ bylo proti uzavřenému závazku 30.557 hod. odpracováno 55.143 hod. a vytvořeno dílo v hodnotě 3,364.000 Kčs.
   Z nejvýznamnějších akcí roku 1977 uvádíme:
   úprava MŠ v Holohlavech
   úprava zvláštní školy (teplofikace)
   dokončený výstavby hydroglobů
   kanalizace v Holohlavech vodovod v Holohlavech
   výstavba prodejny masa a mléka ve Smiřicích
   výstavba prodejny domácích potřeb
   Mimo tyto práce zásadního významu byly provedeny úpravy sportoviště v Holohlavech, výsadba ozdobných stromů a keřů, výkop pro kabel, obnova omítky a výměna oken zvláštní školy, demolice domu „u Schiefnerů“ (Zemanova ulice – pozn. P.) a částečná demolice bývalé Rejchrtovy pekárny (čp. 73 v Hankově ulici – pozn. P.).
   Dodavatelskou formou byly provedeny akce:
   zatrubení další části mlýnského náhona (80- 100 m)
   výstavba 84 bytových jednotek
   generální úprava potoka Jordán
   Pochopitelně při velkém rozsahu práce vzniknou i žertovné situace, které veřejnost velmi rychle pochopí. Tím se vytvářejí t.zv. pomníčky. Při výjezdu od mlýna na hlavní silnici (u Dvorany – pozn. P.)byl zřízen dopravní ostrůvek, podle názoru občanů nepříliš šťastně řešený. Do podvědomí občanů se dostal podle tehdejšího předsedy Mě NV jako „Janderova slzička“. Zajímavý název dostala deska cti. Podle projektanta a vzhledu se jí říká „Hájkovo kolumbárium“. O bystrém lidovém vtipu svědčí i to, že ihned po dokončení byly hydrogloby přejmenovány na „Peřinovy koule“ podle úřadujícího předsedy Mě NV. Někdy tyto názvy rychle zaniknou, někdy se udrží po několik generací, i když se za nějakou dobu již neví kdy a jak vznikly. Proto i tato poznámka v kronice

O úspěšném hospodaření svědčí i vyvážený rozpočet MěNV za rok 1977.
   … Příjmy celkem 6.360,- tis. Kčs
   … Vydání celkem 6.163,- tis. Kčs

Chronologický přehled dění ve městě.

Leden
   – zahajující druhý rok šesté pětiletky začal nejen v našem městě, ale v celé ČSSR nástupem k dalšímu úsilí o docílení lepšího života všech občanů.

3.I. První pracovní den byli pracující závodů přivítáni hospodářskými i politickými představiteli, kteří jim poděkovali za docílené pracovní výsledky předchozího roku a popřáli další úspěchy v osobním životě i na pracovišti. ...

7.I. K příležitosti 57. výročí úmrtí V.I. Lenina připravila Mě.L.K. výstavu fotografií ze života …
   Výstavku navštívilo 128 občanů, kteří vysoce hodnotili její obsahovou stránku i vnější provedení.

9.I. Jeden z nejaktivnějších oddílů TJ Sokol zorganisoval a zajistil provedení oddílového přeboru kuželkářů. Za účasti několika hostujících oddílů si sportovci ověřili své schopnosti a zdatnost.

10.I. Na slavnostních shromážděních vzpoměli pracující závodů i škol 64. výročí narození presidenta ČSSR a generálního tajemníka ÚV KSČ Dr. Gustáva Husáka. ...

13.I. Beseda s diapositivy, uspořádaná turisty, sloužila jako instrukáž o životě oddílu a uskutečněných akcích. Navštívilo ji 12 členů oddílu.

15.I. MO Svazarmu připravila Sokolský závod branné zdatnosti. Účast 20 závodníků neodpovídala úsilí organizátorů. I zde je vidět určitý pokles zájmu mládeže o tělovýchovu.
   Večer připravila organisace ČSŽ Smiřice společenský ples. Za účasti pozvaných hostů, příslušníků Střední skupiny sovětských vojsk, umístěné v ČSSR, proběhl ples v přátelské pohodě, za účasti 270 lidí.

17.I. Výrobna krmiv uspořádala pro vedoucí brigád BSP setkání pod názvem „Škola BSP“ (Brigáda socialistické práce – pozn. P.)

18.I. Přednáška „Plánované rodičovství“ … 20 mladých občanů, kteří se přednášky zúčastnili …

20.I. Předsednictvo MěNV se sešlo k celkovému hodnocení roční práce organisací a složek.

21.I. V místní ZDŠ a ve výrobně krmiv vzpoměli pracující výročí úmrtí V.I. Lenina. ...

22.I. Chovatelská organisace v Holohlavech připravila výstavu drobného zvířectva a ptactva. Bohatě obeslaná výstava se stala nejen dostaveníčkem chovatelů, ale zejména lákadlem pro děti. Výstavu shlédlo 310 platících návštěvníků a značný počet dětí.
   Večer připravili smiřičtí zahrádkáři ples. Tradice vysoké společenské úrovně byla i letos dodržena. 300 plesových hostí přispělo i k úrovni zábavy.

23.I. Kuželkáři se sešly k závodům okresního přeboru, jehož se zúčastnilo 14 závodníků.
   TJ Sokol dále uspořádala besedu o sportovních organisacích v SSSR a besedu o výchově fotbalistů.

24.I. Názorná agitace ve Smiřicích byla obohacena o panely, znázorňující výsledky práce ve městě za minulý rok. Agitační kolektiv též hodnotil svoji práci.
   Loutková scéna uspořádala dětské představení. Bylo však patrné, že četná dětská onemocnění nebyla ještě zcela likvidována. Hry se zúčastnilo pouze 58 dětí.


Únor


2.II. Děti ze zvláštní školy navštívily hradeckou mlékárnu. ...

3.II. Na 6. schůzi rady MěNV byl mimo jiné záležitosti projednáván i pobyt občanů, cikánů, ve městě.
   Otázka je to velmi vážná,neboť poměrně vysoká koncentrace cikánů je doprovázena zvýšenou protispolečenskou aktivitou a potížemi se školní docházkou dětí.
   Přijatá opatření směřovala k tomu, aby další přihlášky těchto občanů k trvalému pobytu byly omezeny na minimum. Je pozoruhodné, že přes dlouholetou práci, směřující k odstranění záporných rysů, projevujících se u cikánů, nepokročila naše společnost na tomto poli příliš vpřed.
   Dále byly projednány otázky zlepšení práce organisací SSM ve Smiřicích i Holohlavech.

5.II. Dnes byly uspořádány dva plesy, oba s početnou návštěvou. Rybářská organisace měla na svém plese 300 hostí, ČSŽ – Holohlavy, který pořádal „Babský bál“ měl 170 hostí. ...

6.II. Velkovýkrmny pořádaly pro své zaměstnance zájezd do hudebního divadla v Praze. Frimlova „Rose Marie“ se líbila 40 divákům ze Smiřic.

7.II. MěV KSČ svolal politické školení členů v uličních organisacích. Za účasti 110 straníků byly projednány otázky dalšího postupu KSČ v práci i politice.

11.II. Pracovníci závodu „Krmiva“ se sešli, aby se seznámili se škodlivými důsledky tzv. „Charty 77“. Politického materiálu,vydaného některými občany ČSSR, zveřejněného v zahraničních dennících KSI a KSF, později i v buržoasním tisku. Zřejmě šlo o informace hrubě zkreslené, neboť i když nebyly v ČSSR nikdy zveřejněny, byly pracujícími závodů i vedením organisací důsledně odsouzeny a zamítnuty. Besedy se zúčastnilo 14 pracujících.

12.II. Sbor pro občanské záležitosti uvítal do života nové občánky, narozené v r. 1976 a 1977.
   Opět se na tento den kumulovaly dva plesy a sice Svazu požární ochrany v Holohlavech, již tradičně ples, na který chodí lidé starší. O nezájmu mladých svědčila i účast, pouze 80 osob. Druhým byl „Sportovní ples“, pořádaný TJ Sokol Smiřice. Tento byl navštíven 250 hosty všech věkových kategorií.

14.II. Pro zvýšení politického přehledu svých pracovníků zahájily Velkovýkrmny večerní školu politických a společenských znalostí. Zatím pro 30 účastníků.

15.II. Na ZDŠ proběhlo, za účasti 75 soutěžících žáků. třídní kolo STM. Zde se děti v podstatě učí vystoupení na veřejnosti. Pro malíře a ostatní, kteří jsou manuelně zruční, probíhá soutěž ve stavbě modelů, případně ve výtvarné činnosti.

17.II. Na 7. schůzi rady MěNV byl projednán rozbor činnosti bytového podniku. Současně bylo rozhodnuto, že v r. 1978 bude podnik přestěhován do bývalé Kučerovy kovárny.
   Bylo vyžádáno stanovisko k domu č. 75 „u Schiefnerů“. tento dům byl určen k demolici.
   Dále byly projednány poměry na místní poště, kde jsou potíže s roznáškou dopisů a novin.
   Pro děti zvláštní školy byl promítnut film s názvem „Dny všední a dny sváteční“. Představení mělo hluboký výchovný význam. ….

V rámci příprav oslav „Února“ byl promítnut žákům film „Únor 1948“ … Film shlédlo 681 dětí.

18.II. Organisace zahrádkářů v Holohlavech uspořádala ples, kterého se zúčastnilo 110 hostí.

20.II. Výroční schůze obou zahrádkářských organisací proběhly ve stejný den a vlastně i se stejnou náplní: Hodnocení práce, schválení plánu roku 1977 a na závěr odborná přednáška na tema zvýšení užitkovosti a výnosu domácích zahrádek. V Holohlavech se zúčastnilo 40, ve Smiřicích 57 zahrádkářů.
   I organisace včelařů se sešla na přednášce, jejíž úroveň byla příznivě hodnocena všemi 37 účastníky.

22.II. Mládežníci ze Smiřic jednali na své výroční schůzi zejména o kritice na pokles iniciativy. Dále byla projednávána opatření MěV KSČ a MěNV, jejichž uplatněním mají být tyto nedostatky odstraněny. Schůze se zúčastnilo 40 svazáků.
   Týž den probíhalo školní kolo STM, jehož se zúčastnilo 62 soutěžících. Vítězové postupují do okresního kola.

24.II. Všechny místní organisace a školy připravily společné besedy o významu „Února 1948“ pro náš lid.
   Veřejného shromáždění, svolaného k této příležitosti MěNV se zúčastnilo 140 lidí. Nejrozsáhlejší oslavy byly uspořádány v ZDŠ, za účasti 681 žáků a učitelů.
   Velmi zajímavá byla výstava dětských prací,připravená MěKS. Většina výkresů a dalších vystavených prací se týkala událostí v únoru 1948, chápaných dětskou myslí. Výstava vzbudila zaslouženou pozornost.
  

25.II. Děti z mateřské školy v Holohlavech se byly podívat ve VČKL, aby získaly představu o práci svých rodičů.

26.II. Organisace ČSŽ v Holohlavech měla svoji výroční schůzi, kterou, poněkud v předstihu, spojila s oslavou MDŽ. Akce se zúčastnilo 120 členek a hostí. Smiřičtí požárníci připravili ples, jehož se zúčastnili převážně starší občané, v počtu 90 lidí. Divadelního představení „Káťa Kabanová“ v Praze se zúčastnilo 31 pracujících z Velkovýkrmen.

27.II. Pro malé tanečníky připravil ČSŽ Smiřice „Dětský karneval“. Tato oblíbená akce na sebe soustředila pozornost 110 dětí a úměrného počtu maminek. Je zajímavé, že i zde se projevila tendence soutěžit více nákladností dětských masek, než jejich vtipností. To se ale již delší dobu projevuje i v běžném oblečení dětí. Zdá se, že méně nákladnosti by zde bylo na místě.

28.II. V obou mateřských školách byla uspořádána beseda dětí s příslušníky LM (Lidových milicí – pozn. P.). Tak se děti seznamují s politickou činností svých rodičů.
   V únoru byla poměrně silná činnost rozhlasového kolektivu, … o životě a práci V.I. Lenina. Dále byl připraven rozhlasem přenášený rozhovor mezi předsedou a tajemníkem Mě NV a předsedou MěVNF. ...
   MěLK uspořádala v tomto měsíci3 výstavky …
   Loutková scéna sehrála pro děti představení „Čertův Mlýn“ a „Kašpárek lékařem“. Bylo 486 diváků.
   V únoru již začínaly další práce na rozšíření obchodní sítě a zlepšení prostředí ve městě.

Březen
...
   1.III. Rozhlasový kolektiv připravil relaci o činnosti klubu ruského jazyka. ...
   Městské kulturní středisko zajistilo pro občany besedu s manželi Prostředníkovými, o jejich cestě z Řecka do Istanbulu. Beseda byla zpestřena četnými diapositivy.
   Dále bylo pod patronací Mě KS otevřena výstava dětských prací, výkresů, modelů, vyšívání apod. Tuto shlédlo 326 návštěvníků.

3.III. Na 8. schůzi rady MěNV ….
   Bylo rozhodnuto, že na návrh MěV KSČ,budou na desce cti zveřejněny fotografie 9. občanů, jejichž zásluhy o město jsou nejvíce hodnoceny. Jsou to:
   Ladislav Černý st., za zásluhy o rozvoj sportu,
   Petr Zahálka, za loutkářskou a kronikářskou práci,
   Adolf Vít, ředitel cukrovaru, za pomoc při budování města
   Petr Krejčí, za politickou činnost
   RSDr František Jandera, zásluhy o rozvoj města,
   Zdeněk Marek,za zásluhy o akci „Z“,
   Marie Luňáčková, Emanuel Skákal a Jaroslav Jágr, za aktivní pomoc při budování města.
   Rada Mě NV rozhodla, že 12 žen, vzorných pracovnic a zasloužilých funkcionářek, bude v předvečer MDŽ přijato představiteli Mě NV a bude jim poděkováno za práci.
   Z důvodů rychlého oteplování byla zřízena povodňová komise.

4.III. ZV ROH připravil pro pracovnice cukrovaru estrádu k MDŽ. Shlédlo ji 75 zaměstnanců VČ cukrovarů.
   Organisace rybářů zahájila školení svých nových členů, kteří se před otevřením rybářské sezony musí seznámit se zásadami a pravidly rybolovu.

5.III. Loutkáři sehráli představení „Perníková chaloupka“.
   Zahrádkáři jeli do „Hudebního divadla“ v Karlíně.
   Velkovýkrmny uspořádaly velký společenský ples. Tento, takřka již tradičně poslední ples sezony, vyniká organisací i návštěvností. I letos se zúčastnilo 260 hostí.

7.III. V předvečer MDŽ, …. Ve smiřickém závodě VČ lihovary se oslavy zúčastnilo 51 a v ZDŠ 32 zaměstnanců.
   MěV KSČ uspořádal pro členy jednu z besed RSV.
   Pro školní mládež připravil SPO besedu na tema „Požární ochrana“. … 32 dětí.

8.III. Tento den proběhl plně ve znamení oslav MDŽ. K této příležitosti přednesl RK pěknou relaci.
   Nejhezčí oslavu MDŽ měly maminky dětí ze školky. Pěvecký soubor předškolního zařízení „Sluníčko“ pro ně vystoupil se svým pořadem, předneseným s pravým dětským zápalem. 160 maminek šlo domů s úsměvem.
   Večer oslavily členky ČSŽ – Smiřice svůj svátek, za účasti představitelů NF a MěNV. Byli přítomni i vzácní hosté, zástupci Střední skupiny sovětských vojsk, rozmístěných na území ČSSR, se svými manželkami.

9.III. Velkovýkrmny oslavily MDŽ s jednodenním zpožděním, ale o to hezčí prostředí připravili muži pro svých 53 spolupracovnic.

14.III. Skupina 19 pracovníků Velkovýkrmen se zúčastnila školy socialistické práce.

16.III. Žáci ZDŠ byli na exkursi v loutkovém divadle. Loutková scéna na sebe takticky upoutává pozornost mladých, kteří ještě nezapoměli na kouzlo Kašpárka a vždy v několika případech projeví zájem o práci v LS. Exkurse se zúčastnilo 90 žáků. Večer se zástupci MěNV a NV zúčastnili schůzky rodáků, která byla svolána J. Litomiským v Praze. Tato občasná setkání mají již dlouholetou tradici a tvoří trvalé pouto mezi lidmi, kteří již před dlouhou dobou opustili Smiřice a jejich městem.

17.III. Proběhla 9. schůze rady MěNV, na níž bylo rozhodnuto provést demolici domu č.p. 75 (u Schiefnerů). Starý kupecký dům byl ve značně schátralém stavu. Mimo to vyčníval do zatáčky silnice. Jeho likvidací bude zvýšena i bezpečnost silničního provozu.
   Žáci ZDŠ, většinou z vyšších ročníků, s vyhraněným zájmem o matematiku a fyziku, se zúčastnili exkurse na hvězdárnu v Hradci Králové. 20 žáků …

28.III. Den, kdy vzpomínáme jednoho z největších pedagogů, Jana Amose Komenského … Tento den je slaven jako „Den učitelů“ … Ve škole bylo vzpomenuto vynikajících učitelů P.P. Skořepy a J. Zemana.

29.III. Rozhlasový kolektiv seznámil občany s činností a výsledky MěLK, která čestně representuje Smiřice nejen svým vybavením, ale zejména prací s knihou.
   Mě NV dal podnět a organisačně zajistil konání „Hovorů s mládeží“, kde byla projednávána otázka možnosti kulturního i společenského vyžití mladých lidí. Na závěr byl promítnut pro 70 přítomných český film Tři chlapi na cestách.

31.III. Desáté zasedání rady Mě NV rozhodlo o úpravě bytu pro rodinu Jonešovu s tím, že Jonešovo stavení v Palackého ulici č.p. 10 bude demolovano. (na straně stránky je tužkou připsáno Hejslar č. 9 – pozn. P.) Jde o velmi starý dům, obnovený po požáru 1849. K demolici byly dále určeny domy: Karpíškův č.p. 12 a Hájkův č.p. 11 oba v Palackého ulici. Na jejich místě bude zbudováno středisko výpočetní techniky.
   Na 2.IV. a 23.IV. byly stanoveny jarní národní směny. V podstatě se jedná o důkladný úklid města po zimě a o přípravu na jarní a letní práce.
   Při hodnocení veřejného pořádku ve městě byl konstatován úbytek násilné trestné činnosti. Stav kriminality je shodný s r. 1975. Stoupl však počet přestupků, zásluhou obyvatel – cikánů.
   Byl projednán program májových oslav a rada byla seznámena s tím, že MěNV a tím i občané Smiřic obdrží čestné uznání KNV za výsledky práce r. 1976.
   ...
   V městské lidové knihovně proběhla beseda s knihou, za účasti 29 dětí z MŠ v Holohlavech.

Duben

Duben, spolu s probouzející se přírodou se probudila i plná pracovní aktivita občanů. Byly zahájeny stavební práce na výstavbě prodejny „Domácích potřeb“, práce na budování obchodního centra a řada dalších akcí vedoucích ke zlepšení životního prostředí města.
   Současně pokračovala výstavba obytných domů v prostoru bývalé zahrady chudobince a před sborem Čs. církve. Očekává se, že tyto budou předány do užívání do konce roku 1977.

1.IV. Děti ze zvláštní školy navštívily závod VČKL v Černožicích, kde si prohlédly pracoviště a samozřejmě ochutnaly některé ze zde vyráběných jídel.
   Byla otevřena výstava k příležitosti 30. výročí vyhlášení „Hradeckého programu“ Klementem Gottwaldem. Kolektiv názorné agitace, který výstavu připravil, provedl i výměnu výzdoby agitačních ploch v Jiráskově ulici.

2.IV. Svazarmovská organisace připravila na své střelnici závody střeleckých klubů okresu.
   Týž den pod organisací Svazarmu zde byly zahájeny závody – federální mistrovství branné orientační soutěže automobilistů – invalidů, za účasti 93 soutěžících.

4.IV. Místní organisace ČsČK uspořádala pro žáky tří tříd ZDŠ přednášku na tema „Elektřina nepromíjí“. ...
   Uliční organisace KSČ v Holohlavech i Smiřicích uspořádaly školení pro své členy, s tematem: „Boj za mírovou společnost“. Zúčastnilo se 120 straníků.

5.IV. Mě LK připravila pro občany dvě výstavy. První dokumentovala rozvoj sovětského umění za 60 let os VŘSR. Druhá publikovala nově vydávané knihy a upozorňovala na přírůstky v Mě LK. Výstavy shlédlo 620 návštěvníků.

6.IV. Den, kdy vzlétl do vesmíru první kosmonaut světa, sympatický J. Gagarin, byl vyhlášen dnem kosmonautiky. K tomuto výročí připravilo Mě KS besedu a Mě LK dokumentární výstavu, jíž shlédlo 300 návštěvníků.

8.IV 283 žáků ZDŠ se zúčastnilo školního kola běhu Mladé fronty. Vítězové postupují do dalších soutěží.

9.IV. SPOZ uvítal do života nové občánky města.

11.IV. Holohlavský svaz žen uspořádal velikonoční taneční zábavu. … 90 lidí.

13.IV. Zahrádkáři ze Smiřic pořádali přednášku na tema „Pěstujeme bobuloviny“, která se těšila značnému zájmu.

14.IV. V ZDŠ proběhlo okresní kolo závodu Mladé fronty, jehož se zúčastnilo 23 vítězů školních kol.
   Proběhla 11. schůze rady MěNV, na níž byli poslanci informováni o přípravě oslav 1.V. Bylo rozhodnuto, že všichni občané budou osobně pozváni, přičemž jim bude předána výzva k úklidu města.
   Bylo provedeno hodnocení poslanců. Pro krátkost hodnoceného období bylo možno posoudit pouze docházku do schůzí a aktivitu v komisích.
   Na 23.IV je připravována národní směna. Předsedovi Mě NV bylo uloženo dohodnout schůzku s ředitelem závodu Velkovýkrmny, s. Brožem, k projednání otázek společných pro závod i město.

17.IV. Velkovýkrmny připravily pro 40 zaměstnanců zájezd do divadla na představení „Tato malá zem“.

18.IV. 110 žáků ZDŠ navštívilo v Hradci Králové operu „Prodaná nevěsta“.
   Kolektiv názorné agitace upravil agitační plochy k příležitosti vzpomínky narozenin V.I. Lenina.

19.IV. Kuželkáři odehráli turnaj, uspořádaný v rámci oslav 60. výročí VŘSR. Zúčastnilo se 18 závodníků.

20.IV. Žáci ZDŠ, v počtu 60 soutěžili ve znalostech života v SSSR. Soutěž probíhala celostátně pod názvem „Co víš o SSSR“.
   klub přátel sovětského filmu pozval žáky ZDŠ na představení starších filmů. Zúčastnilo se 120 dětí.
   Mě LK připravila tři výstavy knih a publikací. Jednu ve výrobně krmiv pro BSP. Tuto shlédlo 26 návštěvníků.
   Dvě další „Vznik sovětského státu“ a Narození V.I. Lenina byly navštíveny 210 lidmi.

21.IV. Agitační středisko připravilo výstavu k 32. výročí osvobození ČSR. Shlédlo ji 1600 návštěvníků.

23.IV. Členové mysliveckého sdružení Smiřice, v počtu 20 osob vysázeli 3000 stromků.
   Mě KS uspořádalo výstavu fotografií s tematikou „Smiřice včera a dnes“. Vystavené snímky byly ze sbírek městské pamětní síně a podávaly přehled o rozvoji města. Podívat se přišlo 650 zájemců.

24.IV. ZO svazu včelařů ve Smiřicích oslavila 40. let svého trvání. Oslava proběhla v sále kina, za účasti 80. hostí. Při této příležitosti vystoupil pěvecký soubor ZDŠ.
   Včelaři připravili výstavu medového pečiva a informaci o jeho přípravě. Zájem projevilo 900 návštěvníků.

25.IV. Organisace SČSP v Holohlavech svolala výroční členskou schůzi. Za účasti 30 členů byla posouzena práce roku 1976 a schválen plán práce na tento rok.
   Obě mateřské školy, za účasti požárníka, seznámily děti s nebezpečím ohně a jeho příčinou.

26.IV. V mateřské škole v Holohlavech byla uspořádána výstava k 32. výročí osvobození ČSR. Společnou práci dětí i učitelek shlédlo 300 občanů.

28.IV. Obě mateřské školy vyjely na prohlídku hvězdárny v Hradci Králové. V době kosmických letů jsou hvězdy pro děti nesmírně zajímavé.
   12. schůze rady Mě NV provedla kontrolu zabezpečení májových oslav. Dále bylo jednáno o prodloužení autobusové linky z Hradce Králové přes Lochenice do Smiřic. Jde o nesplněný úkol z minulého volebního programu. Dopravní podnik tvrdí, že nemá dostatečnou kapacitu.
   Dle sdělení odboru školství ONV bude provoz lidové školy umění zahájen ve Smiřicích v září 1978

30.IV. V rámci předmájových oslav byl uspořádán lampionový průvod městem od nádraží ke střelnici Svazarmu. Zde byla zapálena mohutná vatra míru. Po skončení koncertovala na podiu u zámku dechová hudba. Oslav se zúčastnilo 1600 lidí, zejména rodičů s dětmi.

Květen
...

1.V. Oslava Svátku práce ...
   Po ranním budíčku, v době kdy se scházeli občané na seřadišti pod nádražím, uváděl rozhlasový kolektiv pásmo hudby a komentářů o úspěších docílených ve městě a místních závodech.
   Po manifestačním průvodu s četnými alegorickými vozy byl zástupcem OV KSČ pronesen slavnostní projev na náměstí u kaple. Dále promluvil předseda MěNV a následoval koncert dechové hudby. Účast lidí na manifestaci lze odhadnout na 1800 – 2000. Koncertu se účastnilo asi 700 lidí.
   Organisace Mě VNF připravily sportovní odpoledne pro mládež. Zde se poučilo, pobavilo a trochu unavilo 350 dětí.
   Večer pokračoval májovou veselicí, pod patronací ZO SSM, tuto navštívilo 190 mládežníků.

3.V. V ZDŠ seznámili děti s historií květnového povstání ...
   Na podobné tema proběhla beseda uspořádaná MěKS pro starší občany. Aktuálnost těchto událostí dosvědčuje účast 80 návštěvníků.

4.V. Den probíhal ve znamení sportu mládeže. Na žákovském turnaji v kopané, připraveném TJ Sokol, se účastnilo 40 dětí. Ve zvláštní škole se sportovních her, pořádaných školou, zúčastnilo 26 žáků.

5.V. Na slavnostním zasedání MěNV bylo vzpomenuto všech, kteří bojovali proti německé okupaci, zejména však těch, kteří pocházeli ze Smiřic.
   K pamětním deskám těch, kteří v tomto boji padli, nebo byli utýráni v koncentračních táborech a k hrobům těch, kteří jsou pochováni ve Smiřicích byly položeny věnce.
   U památníků osvobození bylo vzpomenuto všech účastníků boje proti fašismu. Vzpomínka pokračovala v sále ZK Družba. Zde k programu přispěl i dětský soubor „Slunéčko“.

7.V. Ke slovu přišel sport. Turnaj mládeže ve stolním tenisu byl jednou událostí, střelecká soutěž „Pohár osvobození“ druhou. O zajištění obou akcí pečoval Sokol a Svazarm. Dobrá příprava, pro tyto pořadatele příznačná, přilákala 81 závodníků.

8.V. Neúnavní turisté uspořádali výlet do okolí Č. Třebové a Ústí n. O.
   Jarní aktivita se projevila i v činu organisace ČS žen z Holohlav, kteří svoji energii vybíjely na „Májové veselici“ navštívené 170 účastníky.

9.V. Poslední den nacistické nadvlády …
   Vzpomínka na tento velký den byla radostná a veselou náladu podpořil i koncert dechové hudby, který si přišlo poslechnout 500 lidí.

10.V. Mě LK připravila výstavku dokladů a obrázků s tematikou „Alois Jirásek a východočeský kraj“.
   Večer, pod patronací knihovny, byl promítnut film o hrdinných městech Moskvě a Leningradu.

12.V. na 13. zasedání rady MěNV byl v prvé řadě zhodnocen průběh oslav 1. a 9.V. Byla konstatována trvale stoupající úroveň těchto oslav a rada doporučila, aby bylo předáno písemné poděkování všem, kteří se podíleli na jejich zabezpečení. Dále byla zhodnocena činnost všech komisí MěNV. Výsledek hodnocení byl příznivý pro komise i členy .
   Předložený návrh desky 7. dílu kroniky, vypracovaný malířem Jiřím Škopkem, byl schválen k provedení.
   S. Klimešová byla na vlastní žádost uvolněna z funkce vedoucí školní jídelny ZDŠ a přijata do administrativního aparátu MěNV.

13.V. Smiřičtí žáci lidové školy umění předvedli výsledky práce svých učitelů a své píle na žákovském koncertu, před 420 posluchači.

14.V. Zahrádkáři ze Smiřic uspořádali zájezd do Průhonic na výstavu tulipánů. Krása zámeckého parku je, zejména v jarních měsících, světoznámá. Proto neudivuje plně obsazený autobus s 52 účastníky.

15.V. Motoristická soutěž mladých – dnešní doba vyžaduje nejen vzdělání, ale i tělesnou obratnost a přizpůsobení nervové soustavy. Zejména v silniční dopravě je rychlost reakce často rozhodující. Proto Svazarm připravuje soutěže, jejichž cílem je naučit řidiče zvládat i velmi obtížné situace.

16.V. Mateřská škola v Holohlavech zařadila do svého programu všestrannou sportovní soutěž, nazvanou tělovýchovná olympiáda. Žáčci zkusili svoji obratnost a zdatnost. Zde však byli pouze vítězové, protože všichni své disciplíny dokončili a zvládli.

17.V. Večer pod záštitou SPOZ proběhla beseda se snoubenci, nazvaná „Klub pro dva“. Nízká účast svědčí o tom, že v řadě případů působí ještě nezdravý stud. Nejvíce nepříjemností v začínajících vztazích vzniká z toho,že mladí lidé jsou z domova i školy na tyto oblasti života nedostatečně připraveni.

18.V. ZDŠ připravila podmínky pro okresní fotbalový turnaj. Za účasti 8 škol se na této sportovní akci podílelo 620 žáků.
   Začala sezona školních výletů, nižší třídy navštěvují místa v blízkém okolí, vyšší zajíždějí i na Slovensko.

21.V. Na pěkném kuželníku uspořádal TJ Sokol krajský přebor žen. O tom, že tento sport nenalezl u žen příliš velké obliby svědčí účast pouze 10 hráček.

23.V. V prostoru MěLK připravilo agitační středisko výstavu reprodukcí pod názvem „Sovětské umění“. Pěkně upravenou výstavu shlédlo 480 návštěvníků.
   Rozhlasový kolektiv vysílal relaci k výročí založení KSČ o jejím vlivu na vývoj našeho státu.

24.V. ČSŽ Holohlavy uspořádal přednášku o životě a práci žen v SSSR.
   Smiřičtí zahrádkáři byli na spolkové přednášce instruováni o pěstování mečíků a letniček.
   Děti z MŠ v Holohlavech odjely na horskou školu. ...

26.V. Na 14. zasedání rady MěNV bylo definitivně rozhodnuto o zrušení domu č.p. 75 „u Schiefnerů“. Na jeho místě bude zřízena parková plocha.
   Byla přednesena informace o stavu budovy ZK Velkovýkrmen (Dvorana – pozn. P.) a rozhodnuto, že budou zpracovány plány její rekonstrukce a modernizace.

28.V. Děti MŠ ze Smiřic, spolu s rodiči měly výlet do blízkého okolí. Na chatě mysliveckého sdružení u Trotiny, při opékání vuřtů a sportovních hrách strávily děti hezké odpoledne.
   Týž den odjely členky ČSŽ ze Smiřic na zájezd do NDR, jehož se zúčastnilo 30 žen.

29.V. Loutkáři navštívili přehlídku amatérských souborů v Č. Třebové. Tato událost ve světě loutek a jejich milovníků slouží k výměně zkušeností a rozšíření uměleckého přehledu. Zpravidla při ni dochází k dohodám o vzájemné výměně představení a služeb, které si soubory budou poskytovat.
   V Holohlavech, na pozvání MěKS, koncertovala dechová hudba k poslechu i tanci. V parku u školy, upraveném péčí holohlavských občanů, strávilo příjemné odpoledne 170 lidí.

30.V. Dospívajícímu dorostu byly slavnostně předány občanské průkazy. 71 dětí se stalo jejich držiteli.

Květen v tomto roce značně zklamal očekávání všech milovníků přírody. Místo sluncem prozářeného měsíce bylo chladné a nepřívětivé období, za kterého pomrzla většina květů, případně vznikajících plodů. …

Červen
   - zpravidla teplý letní měsíc, se letos zachoval velmi nepříznivě. Trvalá chladna, napočátku měsíce i okolo 0 stupňů C, byla nepříznivým pokračováním chladného května.
   Ve městě bylo intensivně budováno obchodní centrum, obytné domy za sídlištěm gen. Govorova a řada soukromých domů. Ani zde nepřízeň počasí nebyla pobídkou k práci.

1. a 2. VI. Oslavy MDD, svátek dětí, které měly být na celém světě šťastné, i když v řadě případů tomu tak není. V tomto roce trvaly oslavy tři dny. O zahájení se postaralo loutkové divadlo z Hradce Králové, představením „Medvídek Ťupínek“, za účasti 90 dětí.

3.VI. Pro starší a obratnější připravilo MěKS soutěž minikár. Závodilo 90 odvážných.
   Pionýrská organisace připravila olympiádu Jisker a mládeže, soutěž všestrannosti, zaměřenou na tělesnou i duševní zdatnost dětí. Zúčastnilo se 480 soutěžících.
   ZDŠ zorganisovala dětské odpoledne s programem a recitací. Zde předvedlo své schopnosti 70 dětí.
   Představení v kině „Tři zlaté vlasy“ bylo v tento nevlídný den velkým lákadlem. Shlédlo je 320 diváků. ...

4.VI. V holohlavském parku vyslechlo 240 lidí koncert zpěvačky Zorky Kohoutové a jejího manžela J. Vaňátka. Písničky s dechovkou, které tato dvojice zpívá se obecně líbí a zdá se, že zpěvákům se líbí u nás. Návštěva byla, přes nepřízeň počasí, vysok6.VI. Proběhla výborová a členská schůze MěV KSČ, za účasti 132 členů strany.

7.VI. Výročí vzniku sovětského státu připoměla MěLK výstavou kopií dokladů a fotografií z doby jeho počátků. Týž den byla v MěLK otevřena výstavka reprodukcí děl z Treťjakovské galerie v Moskvě … Výstavku shlédlo 396 lidí.

8.VI. Děti z MŠ Smiřice navštívily Ratibořice.- Zde se mnohé poprvé setkaly s prostředím, do kterého situovala B. Němcová děj své ,,Babičky“.
   MěKS uspořádalo dokumentární výstavu o vývoji Smiřic. Bylo použito bohatého materiálu z fotodokumentace pamětní síně a kroniky. Dříve neuspořádané a tím i nepoužitelné fotografie popsal a zpracoval Ing. Kupka. Výstava přilákala 660 občanů, ...

9.VI. Rada MěNV měla svoji 15. schůzi, na které hodnotila činnost MěKS a navrhla pořadník bytů, přidělovaných z důvodů veřejného zájmu. Bylo rozhodnuto, že komise výstavby sestaví pořadí nutnosti výdlažby chodníků.
   Velkovýkrmny svolaly aktiv funkcionářů ROH k projednání předsklizňové přípravy. Zúčastnilo se 102 osob.
   Začala doba školních výletů. Podle věku dětí vyjely dnes některé třídy do Orl. hor, Krkonoš a Tater.

10.VI. Výletová akce školy pokračuje a dnes se přidali i zaměstnanci „Dřevotvaru“, kteří jeli na exkursi do družstva Tvar v Klatovech, s kterým mají podobnou výrobu.
   Proběhlo očkování králíků proti mixomatoze (též nazývané tularemie), chorobě, která v minulých asi 10 letech takřka zničila chov králíků i divoké králíky a zajíce. Epidemie, které dosti často vypukají ohrožují i ostatní zvířata, zejména hlodavce a údajně i lidi.
   Smiřičtí požárníci oslavili výročí založení „Sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích“, organisace, která své doby sdružovala lidi mající zájem o pomoc svým bližním i lidi se zájmem o zlepšení kulturní úrovně obce.
   Rozhlasový kolektiv vzpoměl barbarského vyhlazení obcí Lidice a Ležáky …
   Svazarm uspořádal další předvojenský výcvik branců.
   Kuželkáři sehráli mezipodnikovou soutěž za účasti 73 závodníků.
   Mládežnická organisace ve Smiřicích připravila pro své členy taneční zábavu, jíž se zúčastnilo 130 osob.

11.VI. Pěvecké soubory těch nejmenších z mateřských škol ve Smiřicích a Holohlavech se zúčastnily okresní soutěže. …

14.VI. Smiřičtí zahrádkáři uspořádali přednášku o významějších výstavách květin a ovoce ve světě. Velmi zajímavé byly promítané diapositivy.

15.VI. Žáci vyšších tříd ZDŠ se zúčastnili besedy s horníky, akce, která má přispět popularisaci hornického povolání. Je škoda, že není vyšší tlak na úsporu energie. Stále se zvyšující těžba uhlí vyčerpává naše omezené zdroje a příští generace na nás budou vzpomínat jako na špatné hospodáře.

17.VI. MěKS uspořádalo přehlídku dětských výtvarných i technických prací, exponáty dodalo 620 dětí.

19.VI. T.J. Sokol připravila pro nejmenší fotbalisty žákovský turnaj, jehož se zúčastnilo 80 žáků. Turnaj byl o to hezčí, že tito sportovci dávají do hry celé své srdce.
   Včelaři si zajistili odborného lektora, který přednesl informace o medovici (zde medovatka), což je cukrová šťáva, vylučovaná na plodech, listech a větvích mšicemi, merami a červi. Slouží za potravu včelám.

22.VI. Den zasvěcený Pionýrům. Rozhlasový kolektiv zpracoval informaci o činnosti PO ve Smiřicích.
   Skupinové shromáždění proběhlo za účasti 170 Pionýrů. Po něm uspořádaná soutěž znalostí přilákala 174 soutěžících.

23.VI. Zasedala rada MěNV. Projednala nesrovnalosti v kolektivní smlouvě Bytového podniku a konstatovala, že smlouva i právní úkony provedené na jejím základě jsou neplatné. Dále byl sestaven bytový pořadník na II. pololetí.
   Po zprávě o školním roce 1976 – 77 poděkovala pedagogickému kolektivu ZDŠ za velmi dobrou práci.
   Rozhodla, že ve zvláštní škole budou v tomto roce vyměněna okna. rada dále přijala informaci o jmenování nového náčelníka OO VB SNB, podporučíka Kozáka, o dalších jednáních s ONV o prodloužení autobusové linky z Hradce Králové do Smiřic a o prověrce dodržování zákonnosti ve městě.
   Uložila uvést park za zámkem do náležitého stavu a projednat s SPO Holohlavy požadavek na opravu zbrojnice a vybavení. Uvést do pořádku otevírací dobu benzinové stanice.
   Odpoledne též zasedalo předsednictvo NF, které projednalo výsledky práce organisací za I. pololetí.

24.VI. PO připravila brannou soutěž, jíž se zúčastnilo 67 závodníků.
   Holohlavské ženy se vydaly na tajný výlet v počtu 51 účastnic. Není zcela zřejmé, jaké tajné akce podnikaly, ale je obecně známo, že se vrátily veselé a spokojené. Lze tedy tajné výlety doporučit.
   ZO SSM uspořádala taneční zábavu, za účasti 130 lidí.

110 let cukrovaru
   Smiřický cukrovar oslavil 110 let své existence. Závod, který je dnes rekonstruován, má s původním společné pouze místo kde stojí a název, jinak je snad od základu přestavěn. Oslavy se zúčastnilo 80 lidí.

25.VI. Městské kulturní středisko, spolu s kronikářem pokračovalo ve výstavě „Smiřice dříve a nyní“, dokumentující na jednotlivých partiích města jeho rozvoj. Výstavu shlédlo 540 občanů.
   Do života byli přivítáni další občánkové.

26.VI. Koncert dechové hudby z České Skalice, pořádaný v holohlavském parku byl silně poznamenán nepřízní počasí a navštíven pouze 120 posluchači.

27. a 28.VI. Obě mateřské školy provedly rozloučení s dětmi, přecházejícími do ZDŠ a SPOZ přivítal tyto již skoroškoláky v první třídě.

30.VI. ZDŠ provedla zhodnocení uplynulého školního roku a učitelé popřáli žákům hezké prázdniny.
   Červnem uplynula v podstatě první polovina roku, jenž je nepřívětivý, chladná a mokrý. Několik slunečných dnů bylo pouze na ukázku.

Červenec
   začínající prázdniny jakoby přilákaly slunečné počasí, ale byl to pouze chvilkový rozmar, který zase brzy přešel do chladných deštivých dnů. Ani občanská aktivita nedosahovala obvyklé úrovně.

1.VII. První prázdninový den byl zahájen odjezdem dětí na letní tábor. Odjelo 37 dětí.

2.VII. Členové loutkové scény navštívili přehlídku loutkářských souborů v Chrudimi. ...
   Protože byla smiřická pouť, přilákal pouťový turnaj v kopané neobvyklý počet, 570 návštěvníků. Méně úspěšná byla pouťová zábava s pouze 170 hosty.

3.VII. Turistický oddíl se v počtu 20. členů zúčastnil pochodu „Po stopách SNP“ v Nízkých Tatrách.

7.VII. Jednání rady MěNV, v pořadí 17. konstatováno, že zámecký park byl upraven dle doporučení odborníků. Do úprav se aktivně zapojil ČSŽ, zahrádkáři a ZDŠ.
   Rada projednala obsáhlou zprávu o plnění plánu kulturních akcí. Shledala, že přípravy oslav 60. výročí VŘSR probíhají úspěšně.
   Z jednání vyplynul úkol, projednat na ONV a OV KSČ využití zámecké kaple pro kulturní účely a zjistit na památkové péči postup oprav kaple.
   Byl dohodnut postup jednání na 13.VII., kdy bude s ONV projednána možnost využití písníku u Skalice jako koupaliště pro místní občany.
   Rada odsouhlasila ustanovení stavebního úřadu při MěNV ve Smiřicích, s otevřením od 15.VIII. 1977.
   Tajemníku s. Štěpánovi bylo uloženo projednat s obyvateli hrobnického bytu jejich nevhodné chování na hřbitově, zaviněné alkoholem.

8.VII. Smiřické ženy uspořádaly družební večer a ČSŽ Lhota pod Libčany. Setkání, které proběhlo ve velmi přátelském ovzduší, se zúčastnilo 65 žen.

9.VII. V Holohlavech se připravovala pouť, nemyslitelná bez pouťové zábavy. Její organisace se ujal ČSŽ. Účast 170 občanů svědčí o oblibě těchto letních zábav.

11.VII. Pod patronací MěKS byla vyhlášena fotosoutěž „Člověk, tvůrce dneška“. Měla místní charakter a zúčastnilo se ji 6 amatérů.
   Téhož dne byla v MěLK zahájena výstava knih, překladů ze sovětské literatury.

20.VII. V MěLK byla otevřena putovní výstava tzv. „Kruhů“. Jde o různé čtenářské kluby a edice.

23.VII. Svazácká organisace ve Smiřicích přijala své slovenské přátele na družební návštěvě. Celý den proběhl v duchu skutečného přátelství mládeže.

31.VII. Turistický oddíl TJ Sokol prošel vrchlabsko a navštívil Žalí. Pro své zdraví chodí 8 turistů.
...

Srpen
   Srpen, měl být nejteplejším měsícem roku. V chladném roce i chladný srpen. Velmi deštivý, takže vznikly i obavy o úrodu. Byly zorganisovány žňové štáby při KV i OV KSČ a KNV i ONV. Pracovníci těchto štábů přesvědčovali ředitele podniků a závodů aby připravili žňové brigády, převážně na úklid slámy. Pracovníci závodů potom intensivně přispěli k úrovni sklizně, která se s polí takřka kradla ve slunných dnech.

1.VIII. Knihovna zajistila další výstavu knih z ruských překladů. Tuto navštívilo 60 občanů.

6.VIII. Turisté připravili větší akci i pro starší občany. Výletu do Rokytnice v Orl. horách se zúčastnilo 40 lidí. Zdá se, že méně namáhavé akce jsou výhodnější.

8.VIII. Zaměstnanci výrobny krmiv uspořádali besedu „Poznáváme zemi našich přátel“, za účasti 16 lidí.

13.VIII. Zahrádkáři se vyjeli podívat na výstavu „Sempra“ do Kroměříže. Nejen krása květin, ale i okolí města je lákavé. O to svědčí účast 85 zájemců.

15.VIII. K výročí SNP připravila komise názorné agitace panelovou výzdobu města. ...

21.VIII. Mládežníci ze Smiřic projevili svéráznou iniciativu a připravili tzv. taneční v texaskách. Zajímavé je, že texasky, pracovní oděv amerických zemědělských dělníků, se staly oblíbeným oblekem mládeže, užívaným při každé příležitosti. Je nutno řáíci, že pokud jsou texasky čisté, není to oblečení šeredné. Bohužel o té čistotě lze občas diskutovat. Konečně, centra gustos non disputandos.

27.VIII. Delegace bulharských zemědělských odborníků navštívila Velkovýkrmny a po prohlídce systému chovu byla uspořádána beseda s pracovníky.
   Včera, dne 26.VIII.1977 se dožila paní Písecká věku 102 let. Do domova důchodců ji přijeli navštívit, popřát a předat malý dárek, představitelé města. Její duševní i tělesná svěžest je překvapující.
   Tajný výlet holohlavských zahrádkářů., kterého se účastnilo 52 lidí, se povedl. Zejména jeho závěr spojený s taneční a společenskou zábavou.

Září
   … Byl na rozdíl od léta poměrně teplý a bez velkých dešťů. …

1.IX. 21. zasedání rady MěNV proběhlo v přípravách plenárního zasedání, kontrole hospodaření a přípravách oslav 60. výročí VŘSR.
   Rada vzala na vědomí nutnost přemístit „Sběrné suroviny“ z bývalé Rejchrtovy pekárny (Hankova ulice – pozn. P.), neboť dům je určen k demolici.
   Bylo uloženo komisi vybraných poslanců, aby připravila návrh statutu MěNV k projednání do 1.XII.1977.
   Pionýrská organisace uctila památku A. Malé položením věnců k její pamětní desce.
   Všechna školská zařízení zahájila slavnostně další období své činnosti shromážděním u památníku osvobození.

2.IX. Škola využila toho, že v kině probíhal film „Osvobození“ a uspořádala školní představení.

2. - 9.IX. Zájezd putovního kina, které promítalo na stadionu velmi atraktivní filmy, přilákal 1800 diváků. V podstatě jde o akci pro mládež, neboť večery jsou již chladné a ve dvou se dají snáze vydržet.

4.IX. Smiřičtí chovatelé vyjeli na výstavu do Smidar, kde byly vybrané exempláře chovaných zvířat.
   Večer koncertovaly ve Smiřicích známé „Buřinky“, ostravská kapela, za malé návštěvnosti, 140 posluchačů.

5.IX. V knihovně byla otevřena výstavka k uctění Pabla Nerudy, básníka jihoamerického lidu. Pseudonym chilana Ricarda Reyeze vyjadřuje jeho úctu k autoru „Povídek malostranských“.

6.IX. Děti zvláštní školy i ZDŠ navštívily představení „Čert na zemi“ sehrané podle předlohy J. Drdy.

9.IX. Rozhlasový kolektiv připravil relaci o životě města. Tato byla vysílána i ve škole.

10.IX. Holohlavští zahrádkáři zakoupili berana a opékali jej na rožni ve volné přírodě. Tato velmi oblíbená forma večerních posezení a pojedení s bohatou zálivkou pivem a vínem se stále rozšiřuje.
   Znovu ožívající oddíl tenistů uspořádal VI. soutěž o cenu města Smiřic, hrálo 45 hráčů.V knihovně byla otevřena výstava děl básníka ruské mládeže A.S. Jesenina, kterého lásky, alkohol a nakonec zklamání připravili sice o život, ale ne o slávu.

12.IX. Loutkáři, manželé Kopečtí, sehráli pro děti v Holohlavech i ve Smiřicích představení „Veselá medvíďata“. Velmi neobvyklá forma, přímého kontaktu maňásků a jejich vodičů s diváky, děti úplně nadchla.
   Včelaři přivítali vzácné hosty, své přátele z Karl Marx-Stadtu, kteří přijeli v rámci oslav 60. výročí VŘSR.

16.IX. Mládežníci ze Smiřic připravili odpolední čaje. Účast 140 návštěvníků je poměrně malá.

17.IX. Agitační panely byly vyzdobeny k výročí VŘSR.
   Zaměstnanci VČ lihovarů vyjeli na exkursi do závodu Becher v Karlových Varech, aby načerpali trochu Becherovky a nové zkušenosti. Současně shlédli výrobu porcelánu v Klášterci nad Ohří, kde je ředitelem smiřičák M. Tomíček.

20.IX. Den tisku – byl vzpomenut v Dřevotvaru a ZDŠ.
   Noviny, které byly založeny jako informační časopis, se přes svoji funkci svědomí společnosti dostaly do posice tvůrce veřejného mínění. Staly se tak nedílnou součástí státnosti a nástrojem diktatury proletariátu.
   Lidová knihovna vytvořila propagační panel k oslavě VŘSR a současně otevřela výstavu nové sovětské literatury.

23.IX. Železniční doprava představuje značnou část veškeré dopravy v ČSSR a proto je právem slaven „Den železničářů“ na který nezapoměli zaměstnanci Dřevotvaru.

25.IX. Svazarmovci uspořádali orientační soutěž osobních automobilů, na níž se podílelo 190 účastníků. Dobře připravená a velmi náročná akce zaujala svým rozsahem i organisovaností a vzbudila značnou pozornost.

26.IX. Zaměstnanci výrobny krmiv absolvovali školení o vztahu zahraniční politiky a obchodu k naší životní úrovni.

27. - 30.IX. Turisté prošli soběslavsko a navštívili hrad Pecku.

29.IX. Zasedání rady MěNV, v pořadí 23, rozhodlo, že „Sběrné suroviny“ budou přestěhovány do domu č.p. 164 v Hradecké ulici.
   Stavební komisi bylo uloženo vypracovat do 13.X.1977 harmonogram prací na restauraci kaple. Tento bude projednán s Interprojektem a Státní památkovou péčí v Praze.
   Český svaz rybářů odmítl podílet se o své spolkové prostory a sklady se zahrádkáři.

30.IX. Zasedal MěVNF, který se zabýval přípravou oslav VŘSR.

Konec září signalizoval začátek sklizně cukrovky a pozvolné dokončování sklizně brambor. Ty byly letos veliké, ale z trvale vlhké půdy, což zpravidla ohrožuje kvalitu. A skutečně, po měsíci se začaly vytvářet uvnitř dutiny plné plísně. V roce 1976 vyhlášená nová cena, z 80 Kčs/q na 160 Kčs/q jíž vláda odsouhlasila jako dočasnou, nebyla zrušena, takže zejména důchodci byli hnitím brambor značně poškozeni.

Říjen
….

1.X. Pionýři ze Smiřic navštívili patronátní vojenský útvar v Račicích, aby si prohlédli vojenské prostředí.
   Holohlavští zahrádkáři vyjeli na výstavu „Zahrada Čech“ do Litoměřic.
   SPOZ uvítal do života nové občánky.

3.X. Děti z mateřské školy v Holohlavech měly besedu ke dni armády. ...
   Ve Smiřicích byla otevřena výstava reprodukcí kreseb slavného ruského malíře realisty, Rjepina. Poutavou výstavu shlédlo 226 lidí.

4.X. Žáci ZDŠ se jeli podívat na činnost úpravny vody v Hradci Králové. Tenčící se zásoby pitné vody a vysoká aglomerace obyvatel nutí používat upravenou říční vodu. Prudký růst výroby po r. 1948, bez zřetele na zachování životního prostředí, se začíná projevovat a působí vážné problémy.

6.X. Jaroměřští vojáci přijali návštěvu našich pionýrů. ...
   Pro děti mateřské školy přednesl Ing. Kupka informaci o životě dětí v SSSR a o kráse přírody a měst. Zejména promítané diapositivy a nakonec obrázky tropických motýlů ze sbírek sovětských musei děti velmi zaujaly.

8.X. 16 žáků ZDŠ se zúčastnilo tzv. „Pochodu okolo Hradce“. Další sportovní akcí byl turnaj žactva v tenisu.

9.X. Včelaři se sešli, aby na přednášce „Pokrokový včelař“ vyslechli informaci o nových metodách chovu a využití včel.

10.X. 58 žáků ZDŠ shlédlo práci energetiků ve smiřické elektrárně. ...

11.X. Hradecké krajské muzeum připravilo zajímavou trvalou exposici o dějinách dělnického hnutí. Její návštěva 62 žáky ZDŠ je určitě vhodný doplněk výuky dějepisu.

12.X. ČSŽ v Holohlavech připravil vzpomínku k VŘSR, poutavé besedy se zúčastnilo 58 lidí.

13.X. Zasedání rady MěNV projednalo zejména přípravu oslav VŘSR a zabezpečení plenárního zasedání k oslavě.

19.X. Pionýrská organisace uspořádala soutěž šachistů, jíž se zúčastnilo 24 hráčů.

23.X. Aktivní turisté prošli trasu Žíreč – Velichovky. ...

24.X.Ženy ze Smiřic požádaly manžele Prostředníkovy o uspořádání přednášky o Španělsku, jeho přírodních krásách a lidech. Přednášku vyslechlo 60 občanů.
   V.Č. lihovary připravily pro své zaměstnance vzpomínku k 60. výročí VŘSR.

25.X. Zahrádkářská organisace zabezpečila přednášejícího na tema „Cibuloviny. S ohledem na praktický význam zahrádkaření a určité nedostatky v zásobování ovocem a zeleninou je to jistě záslužný počin.

26.X. Větší pionýři se podíleli na zajištění východočeské štafety přátelství a míru.

27.X. rada MěNV na svém 25. zasedání projednala definitivní přípravy na oslavy 60. výročí VŘSR.
   Při jednání o harmonogramu oprav kaple bylo sděleno, že pro autohavarii odborníků z Brna nemohla být provedena dohodnutá konzultace.

28.X. Příprava oslav VŘSR nabývá na intenzitě ve všech oblastech společenského života.
   Dnes bylo též vzpomenuto výročí vzniku ČSR v r. 1918. Význam tohoto data je poněkud podceňován, neboť se na ně soustředilo několik dějinně významných událostí.

29.X. Žáci ZDŠ navštívili průmyslové město Dvůr Králové a současně kulturní areál v Kuksu.

31.X. Zaměstnanci Dřevotvaru se sešli, aby vzpoměli významu 28. října.


Listopad


1.XI. MěKS připravilo výstavu sovětských knih a hraček. … Na výstavu přišlo 200 lidí.
   Téhož dne zpracovala podobnou výstavu ZDŠ z dárků které dostali žáci od svých přátel v SSSR. S ohledem na bydliště dopisujících byla tato výstavka daleko mnohotvárnější než výstava MěKS.

2.XI. Za účasti 106 žáků proběhla beseda pionýrů s Ing. Kupkou, který jim vyprávěl o svých cestách do SSSR a o rozdílech mezi jednotlivými republikami, které poznal. Děti byli zaujaty zejména četnými diapositivy.

3.XI. I když přípravy probíhaly již dlouho, oficiální zahájení měsíce přátelství bylo provedeno dnes, spolu s promítnutím filmu „Hořící sníh“.
   Večer, na plenárním zasedání MěNV, MěV KSČ a MěV NF byly položeny věnce k památníku osvobození. V programu, mimo slavnostní projev, byly promítnuty a komentovány Ing. Kupkou diapositivy z historie vývoje Smiřic a s. Fischer promítl film „Smiřice ve výstavbě“.
   Předseda MěNV s. Peřina poděkoval Ing. Kupkovi za to, že se kronika města umístila v okresním kole soutěže kronikářů, uspořádané k 30. výročí vítězství lidu v únoru 1948, na I. místě.

4.XI. Zaměstnanci Dřevotvaru vzpoměli výročí narození dvou presidentů ČSSR, Klementa Gottwalda a Ludvíka Svobody, kteří jsou navěky vepsáni do historie země.

5.XI. Film „Hořící sníh“ shlédli žáci ZDŠ.

7.XI. Rozhlasový kolektiv přednesl pásmo o významu a vlivu Říjnové revoluce pro světový vývoj.

8.XI. Herci „Divadla Vítězného Února“ z Hradce králové přednesli pro žáky ZDŠ pásmo „Mladá garda“ na motivy světoznámého románu A. Fadějeva.

9.XI. Pionýrská skupina vyhlásila soutěž pionýrů ve znalostech a vědomostech o SSR. Soutěžilo 45 dětí.

9. - 12.XI. Pod patronací MěKS proběhl dětský filmový festival, převážně přehlídka ruských filmů. Výtečně zpracované pohádky shlédlo 600 diváků.

14.XI. Manželé Prostředníkovi, na požádání ČSŽ Smiřice, přednesli druhou část svých dojmů ze Španělska. Účast 130 lidí svědčí o vysoké úrovni zpracování přednášky.

15.XI. Pro místní mládež připravilo MěNV a MěKS besedu na tema „Dny které otřásly světem“.

Od 15. do 25.XI. byla v mateřské škole Smiřice otevřena výstava dětské knihy. ...

17.XI. V ZDŠ bylo vzpomenuto výročí odporu studentů proti německé okupaci ...

18.XI. Členové BSP z výrobny krmiv navštívili museum V.I: Lenina v Praze, stejně jako o den později pracovníci výpočetního střediska. Zájezd spojili s návštěvou představení operety „Polská krev“.

19.XI. Ve Smiřicích byla pořádána estráda, které se zúčastnili mimo jiné i Luděk Munzar a jeho žena Jana Hlaváčová. Očekávaná a také skutečně dosažená vysoká úroveň vystoupení přilákala 300 diváků, což je zde rekord.

21.XI. MěNV uspořádal hovory s mládeží. Nízká účast, 10 mládežníků, neodpovídá úsilí vyvinutému MěNV.
   ČSČK provedl školení svých členů v poskytování první pomoci a ošetřování úrazů.

22.XI. Byla uskutečněna beseda nad kronikou na tema rozvoj dělnického hnutí na smiřicku. První beseda nového kronikáře byla navštívena 24 občany.

23.XI. Pionýři uctili památku A. Malé skupinovým shromážděním a slavnostním slibem nově přijímaných členů.

26.XI. Zahrádkáři vyvíjejí značnou kulturní aktivitu a uspořádali již několikátý zájezd do divadla v Praze.


Prosinec
   Prosinec, letos neobyčejně teplý, zklamal zejména očekávání dětí. I když občas napadlo trochu sněhu, vždy hned roztál. …

3.XII. Velkovýkrmny zahájily serii vánočních besídek pro děti. …
   Do života byla přivítána další novorozeňata ze Smiřic. Díky značnému množství mladých lidí se město zaplňuje.

5.XII. Holohlavské ženy připravily „Mikulášskou nadílku“. ...
   Pardubičtí herci sehráli odpoledne hru „Vodník a Mařenka“, pro 270 dětí a večer hru „Láska nekončí“ pro 100 dospělých. Malá návštěva je důkazem toho, že lidé odvykli společenským kulturním akcím. ...

10.XII. Svaz žen ze Smiřic vyjel na zájezd do Prahy, spojený s návštěvou divadla. 60 žen ...

12.XII. Ve školách vzpoměly děti výročí uzavření historické smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSR a SSSR.

15.XII. Dětské představení, o knize a jejím významu pro lidi, sehráli členové loutkového divadla „Drak“ z Hradce Králové, na pozvání MěLK.

16.XII. Velkovýkrmny svolaly celozávodní konferenci ROH, na níž byl hodnocen rok 1977, jak po stránce odborářské, tak i pracovní.

17.XII. Cukrovar, který očekává letos dlouhou kampaň, připravil pro děti svých zaměstnanců „Vánoční besídku“ s nadílkou. ...

19.XII. ve VČ lihovarech proběhla konference ROH.
   Týž den byly vánoční besídky pro děti mateřských škol.
   Od tohoto data v podstatě ustaly veřejné akce a činnosti, neboť lidé začali imtensivní přípravy na vánoce.


Z činností místních organisací a podniků.

Český ovocnářský a zahrádkářský svaz - Smiřice.
   Organisace má v r. 1977 146 členů, kteří v rámci závazku odpracovali 458 hodin. Na výroční schůzi bylo konstatováno, že aktivita většiny členů je velmi malá. …
   Zajímavá a náročná je činnost 8 členů zahrádkářské kolonie, kteří zúrodnili a zkrášlili zpustlé pole u cihelny.
   Organisace dostala od př. Joneše trakařovou stříkačku k provádění postřiku stromů.

Chovatelé drobného domácího zvířectva – Smiřice.
   V roce 1977 byl vytyčen další směr chovatelské práce až do r. 1990. V podstatě byla činnost rozdělena na pěstitelskou, vyhrazenou specialisovaným klubům a chovatelskou, prováděnou převážně v organisacích.
   V zásadě bylo rozhodnuto omezit celostátně chov masožravých kožešinových zvířat, norků, pesců a lišek a podporovat rozvoj chovu nutrií.
   Při celkovém hodnocení organisace bylo konstatováno, že úroveň činnosti není dobrá a to zejména pro neuspokojivé výsledky organisační činnosti výboru.
   Vlastní výsledky chovatelské práce jsou v přímém protikladu se spolkovou činností. Celkový odvod výpěstků a výsledků byl vysoce překročen, o čemž svědčí tato čísla:
   vejce plán 810 ks – skut. 2600 ks
   kožky králičí 215 ks / 250 ks.
   Dále bylo dodáno 88,7 kg vlny, 1,84 kg angorské vlny, 29 nutriích kůží a 29 králíků jako pokusná zvířata.
   Podle druhu chovaných zvířat je začleněno:
   6 chovatelů drůbeže, chovajících - 60 slepic
   1 chovatel drůbeže zakrslé - 7 slepic
   2 chovatelé kachen - 8 kachen
   2 chovatelé užitných holubů - 44 holubů
   10 chovatelů králíků - 58 králíků
   1 chovatel koz - 1 koza
   3 chovatelé ovcí užitných - 12 ovcí
   5 chovatelů nutrií – 53 nutrií
   4 chovatelé cizokrajného ptactva – 50 ks ptáků
   4 chovatelé psů
   Na chované zvířectvo bylo přiděleno ze státních fondů 1960 kg zrnin, jež byly rozděleny podle platných směrnic.

ZO SSM Smiřice
   …
   V květnu též byly zahájeny odpolední čaje, které po přerušení v období prázdnin pokračovaly v srpnu a září.
   Říjnové čaje byly pro malou účast zrušeny.
   Sportovní činnost byla velmi malá, ale jediná větší akce, fotbalové utkání s „Mužstvem snů“, což je honosný název jedenáctky složené z pěvecké skupiny Plavci, F. Ringo Čecha a pražských herců, byla velmi úspěšná. Prohráli jsme 12 : 0, za účasti 500 diváků a za mizerného počasí.
   … Dílo na domu mládeže pokračovalo pomalu, za účasti malého počtu pracovníků, a zejména, spolupráce s MěNV nebyla vždy dobře koordinována.
   … Stav členů je 47, z toho 22 dívek. Pohyb členské základy byl následující, přijato 13, odhlášeni 4, věkovou hranici překročili 3, pro pasivitu zrušeno členství 6. Tři členové dostali pro pasivitu důtku a naopak, pro vysokou aktivitu byli tři členové vyznamenáni OV SSM odznakem „Za aktivní práci“.

Český svaz včelařů - Smiřice.
   … a smiřičtí včelaři vlastní jen dva vozy. (pro transport – pozn. P.)
   V letošním roce oslavila organisace ve Smiřicích 40 let svého trvání, včelařilo se zde však i dříve. ...
   Určité potíže jsou s nekázní při dodávkách. .. a ZO nesplnila tento plán, i když je známo, že řada členů prodává med přímo odběrateli. proto bylo dodáno pouze 7,70 q.
   .. Z okolních obcí je v organisaci 72 členů, kteří obhospodařují celkem 521 včelstev.

Tělocvičná jednota Sokol.
   V roce 1977 měla organisace 360 členů, z toho 148 mužů, 62 ženy, 23 dorostence, 3 dorostenky, 73 žáků a 45 žákyň. Celkově je 210 členů starších 18 let; 26 ve věku od 15 do 18 let a 124 ve školním věku.
   … Zajímavé, ale nepříliš překvapující je to, že plánovaný přechod cvičenců z Holohlav se neuskutečnil a po sloučení obou jednot zůstali holohlavští pouze formálními členy.
   …
   Odbor turistický – rozsahem poměrně malý, 12 mužů a 10 žen, 9 žáků a 15 žákyň. V čele oddílu jsou zkušení pracovníci s. Prokeš a Čertner. Oddíl organisoval 12 jednodenních a 5 vícedenních výletů. ...
   Tenisový oddíl – po období stagnace a krize, způsobené zejména přestěhováním čtyř hrajících funkcionářů, kteří byli v čele žebříčku, se oddílu ujal iniciativní nový předseda s. Svatoň. Pochází z rodiny, která má dlouholetý, lze říci generační vztah k tělovýchově. To se projevilo i na jeho práci. Získal náborem ze školy více než 30 dětí. Z nich sice 2/3 odpadly, ale zbytek se pod trvalou péčí „zadrápkoval“. …
   Členskou základnu tvoří 16 mužů, 6 žen, 4 dorostenci, 32 žáků a 6 žákyň. Z 64 členů je 55 hrajících.
   Kuželkáři – mají 45 evidovaných členů, z toho 41 mužů. Oddílového přeboru, kterým zahájili sezonu, se účastnilo 10 závodníků. V okresním přeboru se umístil junior Jiří Holeček na 1 místě, s celkovým počtem 940 kuželek. …
   Duší i výkonnou silou oddílu je s. Šmejda, který dotahuje i za ty, kteří ještě činovnické práci nepřivykli. Hlavně díky jeho úsilí je titul „Vzorný oddíl“ plně oprávněný.
   Oddíl kopané - nejsilnější oddíl s 88 členy, z toho je 74 aktivních sportovců, 46 mužů, 17 dorostenců a 25 žáků.
   Všechna mužstva hrála okresní soutěž, celkem bylo sehráno 142 zápasů, z toho 80 na domácím hřišti. vyhraných bylo 79, 21 bylo sehráno nerozhodně a 42 prohraných. Brankový poměr 415 : 165. To je proti předchozím letům nebývalý úspěch. I v soutěži slušnosti se oddíl umístil dobře. proto udělení titulu „Vzorná oddíl II. stupně“ je uznání zasloužené.
   Celá jednota se připravuje na 80-té výročí založení Sokola ve Smiřicích.

Československý červený kříž - Smiřice
   Organisace, jejíž nenápadná, ale vysoce záslužná činnost uniká v řadě případů pozornosti občanů, má k 31.XII.1977 330 členů. Přestože věkový průměr je velmi vysoký, odpracovali členové za rok 5507 brigádnických hodin.
   … Naše organisace získala 20 dalších dárců, takže je evidováno 94 čestných dárců, kteří darovali letos 45 dávek.

Český svaz žen – Smiřice
   Organisaci tvoří 140 žen, …
   Z úspěchů organisace lze zdůraznit účinnou pomoc poskytnutou našemu zemědělství při jednocení cukrovky, trhání rybízu a sušení sena. Při dobrovolných akcích ženy odpracovaly celkem 1201 hodin.
   Kulturní a politická činnost organisace byla též velmi bohatá. Zejména zájezd do Budyšína v NDR, kde ženy vzdaly hold padlým rudoarmějcům, družební večer s představitelkou sovětských žen, ubytovaných ve Vysokém Mýtě a oslava MDD byly velmi dobře zajištěny.
   Na výroční schůzi bylo dohodnuto, že uvnitř ČSŽ ve Smiřicích bude vytvořena stranická skupina, neboť v organisaci je již 20 členek strany.

Český svaz žen - Holohlavy
   Holohlavská organisace žen pracovala na podobném poli jako smiřická, zde ženy odevzdaly republice 1650 hodin brigádnické práce, usušily 8 q sena a do sběru předaly 410 kg starého papíru. Značně se podílely na přípravě společenské činnosti.
   Již tradičně organisovaný babský bál se nesmírně povedl a proto byla uspořádána ještě pomlázková, májová a pouťová zábava.

SČSP – Smiřice
   Místní odbočka, která má 82 členů, převážně starších osob, se intensivně zapojila do příprav 60. výročí VŘSR. …

Pomocná stráž veřejné bezpečnosti.
   Jednotka pomocné stráže je složena ze 17 členů, kteří v roce 1977 odsloužili v pochůzkové službě 4.698 hod. tedy 276 hodin na člena.
   Mimo pochůzky odpracovali členové 120 hodin na údržbě a instalaci dopravních značek a na dopravním hřišti ZDŠ.
   Jednotka získala za svoji dobrou práci pamětní plaketu k 25. výročí založení PSVB.

Český rybářský svaz.
   Rybářská organisace má v tomto roce 228 členů, z toho 173 dospělých, 13 mladistvých a 42 z řad mládeže do 15 let. Z tohoto počtu jsou pouze 4 ženy a 1 dívka do 15 let....
   Organisace utrpěla vážné škody, způsobené otravami na rybnících v Lejšovce a Nedělištích. Viník, v obou případech JZD, které nezabezpečilo vhodným způsobem odtok silážních vod, škodu uhradil....
   Přesto nebyl rok chudý na úlovky, členové ulovili 2482 ks ryb v celkové hmotnosti 3167 kg. …
   Rybáři zřídili svépomocí výtěrový rybník v Sendražicích, čímž značně zlepšili situaci v možnosti odchovu plůdku.

Základní devítiletá škola.
   Zahájením školního roku bylo 1. září otevřeno pro školní rok 1976 – 77 11 tříd v I. stupni (1-5 třída) a 10 tříd v II. stupni (6-9 třída). Zapsáno bylo celkem 654 žáků, z toho v 1 – 5 třídě 335, v 6-9 třídě 319.
   Pionýrská organisace má 344 členů, 68 dětí je v oddílech Jisker.
   Tímto školním rokem je zahájena výuka podle nových osnov, začínajících pro 1 třídu. Vyučovací systém bude veden tak, aby bylo možno I. stupeň zkrátit na 4 roky. Mezi rodiči panuje reálná obava, že ještě větší část výuky bude přesunuta do rodin.
   Na zdejší školu nastoupilo 6 nových členů pedagogického sboru, vlastně členek. …
   Po těžké nemoci zemřel dne 10. srpna 1976 Bohumil Fajmon, školník zdejší školy, ve věku 55 let. Vysoce obětavý člověk, který si svoji ochotou a pracovitostí získal oblibu nejen spolupracovníků, ale i všech spoluobčanů.
   29. října odešla do důchodu dlouholetá učitelka zdejší školy Libuše Štrumhausová.
   Uvolněné místo školníka bylo obsazeno 1. listopadu 1976. Přijal je Václav Jasinek, který se přistěhoval z Blanska.
   Od 15. do 19.XI. proběhla ve škole inspekce.
   29.XI. byl do funkce ředitele školy uveden Josef Liška, který působil v posledních letech jako uvolněný tajemník MěNV. Téhož dne přijela do školy na besedu spisovatelka a režisérka dětských filmů Věra Plívová – Šimková.
   Jednotka PSVB a učitelé školy připravili pro děti dopravní hřiště, sloužící k výuce dopravní kázně.
   K 30. červnu 1977 opouští školu 72 žáků, z toho po ukončení 9. třídy 57. 26 dívek a 31 chlapců.
   Z 21 žáků, kteří se přihlásili k dalšímu studiu, bylo přijato 15. Ostatní vstupují do učebních poměrů.
   Z 8. třídy se přihlásilo ke studiu 23 žáků, přijato jich bylo 9.
...

Mateřská škola Smiřice.
   K 1. září bylo v mateřské škole zapsáno 102, v jeslích 37 dětí.
   Učitelky školky, spolu s provozními zaměstnanci připravily v průběhu roku řadu společensko – kulturních akcí, z nichž nejvýznamější byly:
   ...- zřízení dětského pěveckého souboru „Sluníčko“ …
   Rok se vyznačoval vysokou nemocností dětí. V únoru se vyskytly plané neštovice, karantena trvala do poloviny dubna.
   V závěru školního roku, v červnu 1977 , zemřel výborný školník předškolního zařízení s. Marek ve věku 53 let.

Kino Máj.
   Místní kino promítlo v tomto roce 386 představení s celkovou návštěvou 23.418 osob. Na vstupném bylo vybráno 125109,- Kčs. …

Městská lidová knihovna.
   V roce 197 bylo zakoupeno 692 knih v celkové hodnotě 12 565 Kčs. Tím vzrostl stav knihovního fondu na 14 201 knih.
   Registrovaných čtenářů je 456, z toho 251 z řad mládeže. Celkový počet návštěvníků byl 3 381. Tito si vypůjčili 22 714 časopisů a knih. … V rámci kulturně osvětové činnosti bylo uspořádáno 16 kulturních akcí a 27 výstav.
   Za svoji iniciativu byl kolektiv knihovny ve Smiřicích a Holohlavech odměněn čestným uznáním KNV v soutěži aktivity.

Loutková scéna.
   Členové souboru vyvinuli v r. 1977 značné úsilí nejen při vlastní činnosti, ale zejména při úpravě budovy, výměně oken a dělání fasády. Za aktivní pomoci ředitelství Velkovýkrmen a ZV ROH upravili i loutkářskou knihovnu.
   Velmi úspěšná byla hra „Zatoulané písmenko“ sepsané J. Zahálkou na osnově stejnojmenné knížky O. syrovátky. Hudbu složil M. Jaška, texty písní MUDr. V. Lášková. …

Bytový podnik ve Smiřicích.
   Organisace obhospodařuje 53 domů s 254 byty a 20 nebytovými prostory. Z toho je 1 dům v Holohlavech, 14 v Černožicích a 38 ve Smiřicích.
   Z výstavby domů bylo podniku předáno 36 bytů I. kategorie a olejová kotelna s výkonem 2,5 Gigacal/hod.
   Z obhospodařovaných bytů je dále 89 v II. kategorii a zbytek ve III. a IV. S údržbou bytů, jejichž průměrné stáří je 51 let, jsou trvalé obtíže, způsobené zejména tím, že stavební podnik, určené pro oblast drobné údržby a potřeby obyvatelstva, dostávají příkazy pracovat na velkých akcích. V podniku pracovalo 9 zaměstnanců.

Východočeské lihovary a konzervárny
   Závod, který je v podstatě v trvalé přestavbě na výrobu pektinu, již více než 15 let, touto situací značně trpí. I když plán výroby je trvale plněn, vznikají neúměrné nároky na organisaci a řízení závodu a v neposlední řadě i na dělníky, kteří pracují v prodloužených směnách, mimořádných směnách apod.
   Výsledky v tzv. hrubé výrobě (úplné výrobní náklady a zisk) byly z plánované částky 9.525 tis. Kčs překročeny na 9.633 tis. Kčs. tedy proti skutečnosti r. 1976 o 43,4 %.
   Podle druhů bylo vyrobeno:
   ocet 10% (zboží) 18.146 hl
   nealkoholické nápoje 44.783 hl
   plnění miniaturek 233 hl
   ocet 10% (z ocetnice) 11.784 hl
   Na tuto výrobu měl závod průměrně 89 pracovníků, jejichž průměrný výdělek je 2.009,- Kčs měsíčně.
   Při roční produktivitě jednotlivce 108.236 je podíl mezd 24.108 Kčs, což značí, že za 1 Kčs mzdy vyrobí dělník zboží za 4,49 Kčs.
   Na tom má značný podíl i socialistická soutěž, do níž bylo zapojeno 78 pracovníků. Z nich 16 obdrželo bronzové odznaky členů BSP. …

Velkovýkrmny Smiřice
   Závod prošel v r. 1977 reorganisací, co do vlastnictví zemědělské půdy. Přičleněním státního statku Hradec Králové získal 3171 ha zemědělské a 2910 orné půdy, delimitací hospodářství Opočno předal 908 ha zemědělské a 800 ha orné půdy. Celková nynější rozloha je 11.168 ha.
   Výroba obilovin byla v tomto roce obtížná pro vysokou polehavost, způsobenou jednak hustým setím, jednak prudkými lijáky a větry. Nepříznivé počasí v srpnu (50% deštivých dnů, ve Smiřicích naměřeno 172,2 mm srážek) zpozdilo žně. ...
   Přes nepříznivé podmínky bylo celkem sklizeno u cukrovky 463.922,4 q. ...
   Vývoj mezd probíhal následovně:
   dělníci celkem průměrná měsíční mzda 2369 Kčs - 1664 osob
   ZPH 2947 Kčs – 257 osob
   pomocní pracovníci 1888 Kčs – 76 osob
   Nejlépe placeni jsou ošetřovatelé ovcí s průměrnou mzdou ve výši 3.146 Kčs.

Krmiva - provozovna Smiřice.
   Dílna, vyrábějící přísady do krmiv, pracuje v prostorách bývalého zámeckého pivovaru. …
   Průběžně prováděná rekonstrukce letos pokračovala instalací nových elektrických rozvodů. …
   Velmi úspěšně si vedl kolektiv BSP, který v tomto roce dosáhl titulu „Kolektiv XV. sjezdu KSČ“, obdržel čestné uznání podnikového ředitelství a výboru ROH. V celostátní soutěži se umístil na I. místě.

Lidové výrobní družstvo – Dřevotvar.
   V prostorách nové provozovny pracuje 50ti členný kolektiv, který vyrábí vybavení moderních domácností.
   Přestože výstavba ještě není ukončena, výroba již běží naplno. Rozestavěné prostory skladů jsou intensivně dokončovány i když jde o značný rozsah prací. ...
   Průměrná měsíční mzda je 2.177 Kčs.
   Rozšíření a modernisace provozovny vytvořila prostor pro výstavbu bytů za sídlištěm generála Govorova.

Zemědělský nákupní a zásobovací podnik.
   … Deštivé období žní způsobilo, že do sila byly dodávány zrniny s vlhkostí přes hranici měřitelnosti. Na státní plán jich bylo převzato 28 tis. tun. Proto jako nouzové opatření byly přejaté zrniny předsušovány ručním přehazováním na zpevněném dvoře. … středisko vyrobilo a dodalo 65 tis. tun všech druhů směsí.
   Při pasportní kapacitě 18 tis. tun byl roční obrat v silu 134.426 tun, tedy 7,47 obrátky objemu.

Východočeské cukrovary – závod Smiřice
   Přes nepříznivý rok byla velmi vysoká úroda cukrovky, průměrný výnos činil 452q/ha. Z tohoto důvodu byla také neobvykle dlouhá kampaň. Od 29.IX.1977 do 11.I.1978.
   … Poněkud složitější je situace při kampani, kde pracuje 226 lidí, z toho 78 žen. Zde bylo 165 pracovníků ve věku 60 – 80 let. Přitom 28 lidí bylo starších 70 let.
   Za dobu kampaně bylo odpracováno 100 221 hod. přesčasů, což značně zvyšuje výrobní náklady. Obraz o hospodaření v tomto roce podává tabulka.
   Hrubá výroba – tis. Kčs (jen skutečnost - pozn. P.) 36.054
   výroba zboží – tis. Kčs 53.221
   čistý zisk tis. Kčs 1.174
   nákup řepy – q 1.068.100
   výroba sur. cukru – q 106.302
   výroba melasy – q 40.707
   výroba řízků - q 704.000
   průměrné výdělky – Kčs 2.798
   Zajímavý a nepříznivý je růst spotřeby vody na 1 t zpracované řepy. Za uvedená léta:
   rok 1973 – 2,3 m3/t, 1974 – 2,5, 1975 – 2,48, 1976 – 2,88, 1977 – 2,72
   došlo k růstu o 420 l/t. Zřejmě je zde příčinou vyšší znečištění přijímané cukrovky.

Peřina V roce 1977 se ve Smiřicích narodilo celkem 67 dětí, z toho 32 dívek a 35 chlapců. V holohlavské části obce to bylo 12 dětí, 5 děvčat a 7 chlapců, ve smiřické části 55 dětí, 27 děvčat a 28 chlapců.
   Z našich řad navěky odešlo 49 spoluobčanů, z nich 20 žen a 29 mužů. V prosinci zemřel dlouhověký zaměstnanec a tajemník obecního úřadu, později MNV Smiřice Josef Zilvar. rozvážný člověk, jehož rada a pomocná ruka prospěla často a mnohým

Razítko: Městský národní výbor Smiřice – podpis Peřina