Kronika města Smiřic - VII. díl, rok 1978

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen tři tečky, jsem text nepřepisoval. Jsou tam jen slova, informace žádné.
Obrázky v kronice nejsou, jsou zde jen pro ilustraci.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1977       Rok 1979        Smiřické kroniky1978
  
Rok 1978, rok významných výročí obou našich národů ...

Akce „Z“, tedy z valné části svépomocné akce občanů, kteří staví,upravují, zakládají, to je hybná síla, která umožnila v našem městě v r. 1978 vytvořit hodnotu díla ve výši 3.486 tis. Kčs, na následujících akcích.
   Akce / Hodnota díla v tis. Kčs / Brigádnické hodiny plán / skutečnost / zdarma
   VII. díl kroniky Smiřic Rekonstrukce MŠ Holohlavy* - 95,- / 1.340 / 976 / 276
   Kanalizace Holohlavy – 466,- / 2.600 / 8.164 / 1.111
   Kanalizace Šternberk II. etapa* - 197,- / 1.500 / 2.246 / 505
   Kanalizace Šternberk III. etapa* - 237,- / - / 2.246 / 505
   Závod veřejného stravování – 850,- / 14.500 / 9.947 / 2.495
   Prodejna „Domácí potřeby“* -723,- / 9.500 / 15.040 / 3.112
   Rekonstrukce čp. 26 „Zelenina* - 565,- / 4.285 / 6.978 / 1.872
   Dům pečovatelské služby č.p. 159 – 25,- / 2.140 / 262 / -
   Demolice sušárny cikorie* - 67,- / - 2.443 / 1.400
   Demolice „Rejchrtovi“, pekárna * - 74,- /- 1.607 / 1.607
   Vodo a el. instalace MŠ Holohlavy* - 115,- / - / 1.200 / 300
   Chodníky* - 72,- / - / 1.065 / 706
   Celkem – 3.486,- / 35.865 / 53.910 / 13.812
   * - akce byla v průběhu roku skončena
...

Odpracované hodiny v akci „Z“
   Závazek / pro MěNV / vlastní organisace / celkem
   TJ Sokol - 500 / 520 / 1.850 / 2.370
   SSM Smiřice – 150 / 130 / 26 / 156
   SSM Holohlavy – 150 / 50 / 100 / 150
   ČSOZ Smiřice - 400 / 322 /105 / 427
   ČSCHDZ Holohlavy – 20 / 60 / 300 / 360
   SPO Smiřice - 100 / 188 / 607 / 795
   ČSČK Smiřice – 2.300 / 5.368 / 592 / 5.960
   ČSŽ Smiřice -150 / 211 / 1.113 / 1.324
   ČSŽ Holohlavy – 50 / 308 / 171 /479
   SČSP Smiřice – 50 / 60 / 760 / 820
   ČS myslivecké sdružení Smiřice – 150 / 356 /2.094 / 2.450
   ČS rybářský svaz Smiřice / Holohlavy – 120 /205 / 1.531 / 1.736
   Svazarm Smiřice – 300 / 360 / 100 / 460
   PS-VB Smiřice - - / 13 / 880 / 893
   Celkem 8.410 / 8.181 / 12.562 / 20.745

Rozpočet Měst. NV
   ... Příjmy celkem 6.072,366 tis. Kčs
   ... Výdaje celkem 5.987,712 tis. Kčs

Chronologický přehled dění ve městě.

Leden
- mírná zima, takřka bez sněhu. ...

3.I. Učitelský sbor ZDŠ připravil pro žáky relaci o významu třetího roku 6. PLP (pětiletý plán – pozn. P.) pro životní úroveň obyvatelstva a o nutnosti splnit plán beze zbytku. Obdobná informace proběhla i na zvláštní škole. Nový pracovní rok přivítali též v závodě Krmiva.

4.I. Při příležitosti oslav narozenin presidenta republiky, Dr. Gustáva Husáka, byla otevřena v MěLK výstava fotografií a knih z jeho života a prací. Shlédlo ji 530 občanů.

5.I. Členové aktivu názorné agitace zajišťovali fotodokumentaci, potřebnou pro svou práci. Jelikož město mění svoji tvář takřka měsíc od měsíce, bylo nutno fotograficky zachytit stávající vzhled.

7.I. Ve Smiřicích i v Holohlavech uspořádali myslivci své společenské plesy. Na obou bylo patrné, že proběhly ve stejnou dobu a pro stejný okruh obyvatel. zatímco běžná návštěvnost plesů ve Smiřicích je okolo 300 návštěvníků, tento jich měl pouze 230. V Holohlavech byla účast průměrná, 150.

8.I. Loutková scéna zahájila sezonu představením „O zlaté rybce“. ...

10.I. Pro vyšší ročníky ZDŠ byl uspořádán nábor do povolání formou pedagogické propagace, Zúčastnilo se 80 žáků a žákyň, kteří byli upozorněni na výhody některých oborů.

14.I. Smiřické ženy uspořádaly II. společenský ples ČSŽ. … sešlo se pouze 150 návštěvníků. Zato si velmi chválili úroveň organisace a hudbu.

15.I. Včelaři se v období klidu včelstev věnují přípravám na letní práci. Protože ta je podmíněna značnými odbornými znalostmi, uspořádali vzdělávací přednášku „O včelařství“, jíž vyslechlo 36 zájemců.

17.I. MěKS zahájilo vzpomínkové slavnosti na V.I. Lenina promítáním filmu „Lenin v Říjnu“. Představení shlédlo 120 lidí.

18.I. Kuželkáři uspořádali schůzi, při které hodnotili výsledky roku 1977. Současně vzpoměli výročí V.I. Lenina a poněkud v předstihu i výročí únorových událostí r. 1948. Při této příležitosti se sešlo 21 členů, kteří po schůzi uspořádali turnaj v habaďůře.
   Holohlavská mateřská škola provedla pedagogickou propagaci k zápisu dětí. Dostavilo se 30 rodičů.

20.I. Rozhlasový kolektiv připravil relaci o životě a práci V. I. Lenina ...

24.I. Výročí bitvy u Stalingradu … vzpoměli členové rozhlasového kolektivu.

26.I. Zaměstnanci početní stanice navštívili koncert švédské hudební skupiny „Abba“. ...

28.I. Smiřičtí zahrádkáři připravili společenský ples, jehož se zúčastnilo 270 hostí. ...
   Turisté využili příznivého počasí a uspořádali vycházku do hradeckých lesů, za nízké účasti 10 lidí.

30.I. V Holohlavech připravili chovatelé drobného domácího zvířectva výstavu svých výpěstků.
   ... Výstava, která byla skutečnou přehlídkou chovatelských úspěchů a toho co lez při odborné péči docílit, byla navštívena 400 lidmi. ...
   ČSČK uspořádal výroční členskou schůzi, spojenou s oslavou únorových událostí. Přes usilovnou snahu výboru se schůze zúčastnilo pouze 25 členů. ...

Únor
... Všechny organisace i závody se na oslavu tohoto výročí řádně připravily.
   I naše kronika byla přihlášena do soutěže vyhlášené KNV k tomuto výročí a kronikář předložil vypracovanou stať o ohlasu únorových událostí ve Smiřicích.

1.II. Lidová knihovna připravila pro širokou veřejnost nástěnnou propagační výstavku o významu vítězství lidu v r. 1948. Shlédlo ji 350 návštěvníků.

4.II. Protože je plesová sezona v plném proudu připojily se i ženy z Holohlav. Veřejnosti je již dobře známo, že jejich plesy a zábavy jsou dobře organisovány. Proto byla i značná účast 140 návštěvníků.

5.II. Holohlavští zahrádkáři zajistili pro své členy přednášejícího na tema „Kuba“. ... Přednášku navštívilo 55 lidí.
   Tělovýchovná jednota Sokol svolala slavnostní schůzi k výročí února 1948. Referát, o dosažených úspěších tělovýchovy za minulých 30 let, vyslechlo 46 členů.
   Malou účast vysvětluje a zčásti omlouvá to, že večer tatáž organisace uspořádala společenský ples, jehož příprava byla značně náročná. Zde se sešlo 300 plesových hostí.

6.II. Rozhlasový kolektiv sestavil faktografické pásmo o únoru 1948 a jeho průběhu. Pořad, i když velmi pěkný, takřka nepostihl dění v blízkém okolí. Je zajímavé, jak velké události zakryjí svým významem dění na menších místech.
   ZDŠ uspořádala besedu s příslušníky SNB o významu práce bezpečnosti … Besedu vyslechlo 74 dětí.

9.II. Beseda o dopravní kázni byla zopakována za účasti 38 žáků ZDŠ.
   Velkovýkrmny svolaly slavnostní schůzi k výročí únorových událostí. ...
   Svazarm zajistil podmínky pro konání Sokolovského závodu branné zdatnosti. Zúčastnilo se 34 sportovců.

10.II. Toho, že uplynulo 100 let od narození velkého znalce Smetanova díla, hudebního teoretika a později ministra školství a kultury, Z. Nejedlého, vzpoměla místní ZDŠ. ...
   Lidová knihovna uspořádala k tomuto výročí výstavku knih z díla Z. Nejedlého. Současně bylo vzpomenuto jeho syna Víta, který zahynul v boji proti nacizmu. Byl to vynikající hudebník.

11.II. Rybářská organisace připravila pro občany společenský ples. I letos byl velmi navštíven, účast 300 platících je na Smiřice takřka rekordní.

12.II. Smiřičtí zahrádkáři zajistili pro své členy přednášku na tema „Vítězný Únor“. Současně proběhla slavnostní schůze, za účasti 48 členů organisace.

14.II. Žáci z vyšších ročníků ZDŠ byli na exkursi ve Dřevotvaru. ...
   Svazarmovci otevřeli druhé výcvikové středisko branců. . Péče, která je věnována přípravě chlapců na plnění jejich vojenské povinnosti je zaměřena převážně na výcvik střelců a řidičů.
   Protože již několik dní trochu mrzne, zřídilo SRPŠ před školou kluziště. Žáci zvláštní školy zde uspořádali hokejový zápas.
   Tělovýchovná jednota podnikla zájezd na hokej ČSSR – SSSR. … Zájezdu se účastnilo 50 lidí.

15.II. Pro žáky zvláštní školy bylo uspořádáno varietní představení za účasti kouzelníka – iluzionisty. Dětem se představení velmi líbilo.

16.II. V rámci únorových oslav podnikly děti i učitelky MŠ ve Smiřicích exkursi do kravína. ...

17.II. Exkurse do elektrárny je vždycky událostí, zejména pro kluky ZDŠ. ... 65 dětí.
   Dalším programem školy byla návštěva filmu „Pan Novák“. Shlédlo jej 680 žáků.

18.II. na konferenci MO KSČ, pořádanou při příležitosti únorových oslav, se dostavila delegace 38 vybraných Pionýrů. ...

19.II. Členové loutkové scény připravili představení hry „Jenda mezi broučky“. Zúčastnilo se 86 dětí.
   Včelařská organisace svolala slavnostní plenární schůzi k výročí VÚ. Politickou náplň rozšířili včelaři o odbornou přednášku, dokumentující rozvoj včelařství po r. 1948.

20.II. V MŠ v Holohlavech byla zajištěna beseda žáků s příslušníky LM. 30 dětí se pobavilo s milicionáři ...
   Ve stejný den proběhla obdobná beseda i v MŠ Smiřice.

22.II. Žáčci MŠ z Holohlav navštívili závod VČ konserváren v Černožicích. ...

23.II. Proběhla řada akcí, oslavující únorové vítězství. Ve VČKL Smiřice to bylo např. slavnostní zasedání, za účasti 55 lidí. MěVNF připravil plenární zasedání k tomuto výročí. Zúčastnilo se 160 občanů.
   Ve zvláštní škole volili cestu besedy se zkušeným členem KSČ, jímž je ve Smiřicích s. Štefen st., poctivý a pracovitý bývalý kovář státních statků, který své členství v KSČ nikdy nepoužil pro získání osobních výhod. Ten mohl dětem vyložit situaci velmi zasvěceně a na podkladě svých poznatků.
   Svazarmovci připravili další kolo Sokolovského závodu. Zúčastnilo se jej 34 závodníků.

24.II. Žáci vyšších tříd ZDŠ navštívili Zemědělský nákupní podnik. ...
   Odpoledne proběhla celoškolní oslava VÚ za účasti 680 žáků. Předtím se uskutečnily besedy v jednotlivých třídách.
   Oslavné akce byly pořádány i v místní provozovně Dřevotvaru a ve výrobně krmiv.

25.II. Loutková scéna sehrála pro 80 dětí představení „Kačátko“.
   Sbor pro občanské záležitosti připravil společenský ples, jehož úroveň byla velmi vysoká. Zúčastnilo se 240 lidí.
   Dopoledne proběhlo vítání občánků.

26.II. Členky ČSŽ ze Smiřic zajistily místnost a hudebníky pro dětský karneval. ... 200 dětí ...
   Turisté TJ Sokol prošli hradeckými lesy, které mají i v zimě své půvaby.

27.II. Zaměstnanci početní stanice absolvovali školení, pořádané Socialistickou akademií. ... 30 zaměstnanců.
   Vedoucí lidové knihovny připravila literární pásmo, provedené členy pionýrské organisace, s náplní z děl umělců, zabývajících se únorovými událostmi.

28.II. Člen organisace proti fašistických bojovníků pobesedoval s žáky ZDŠ na námět: Fašismus a jeho nebezpečí. ... 72 žáků vyšších tříd.
   Městské kulturní středisko uspořádalo slavnostní večer k VÚ v kině Máj. Literárně – recitační a hudební pásmo, doplněné krátkým proslovem předsedy MěNV s. Peřiny, navštívilo 130 lidí.
   Úvodem k tomuto večeru bylo vystoupení dětského souboru Slunéčko.

Únor, jenž se před 30 lety zapsal doslovně rudým písmem do dějin naši vlasti, ...

Březen
... Ze skupiny školených československých kosmonautů byl pro své schopnosti vybrán Vladimír Remek, syn generála letectva ČS armády. Jeho otec před několika lety působil v Hradci Králové.

1.III. Měsíc knihy byl zahájen relací rozhlasového kolektivu, propagují dobrou četbu.
   Manželé Prostředníkovi přednesli, na požádání MOČSŽ ve Smiřicích, své poznatky z cesty po Itálii, besedu doprovodili četnými diapozitivy.
   Úvodem k přednášce bylo vystoupení souboru Slunéčko. … účast 130 návštěvníků.

2.III. Odborová organisace z cukrovaru uspořádala pro své zaměstnance tajný výlet. Zúčastnilo se 40 lidí.
   Smiřičtí občané měli možnost vyslechnout pěvecký koncert, sestavený z nejkrásnějších operetních arií. Sál kina Máj obsadilo 130 posluchačů.

3.III. ZV ROH pozval skupinu estrádních umělců, jejich vystoupení shlédlo 170 lidí.
   Pro školní děti byla uspořádána přednáška o letu prvního čs. kosmonauta. Propagační akce k tomuto letu nabyly takového rozsahu, že začaly působit zcela opačně, než byly míněny. Přesně podle úsloví, čeho je mnoho, toho je příliš.

4.III. Ples uspořádaný závodem Velkovýkrmny. … pouze 200 lidí.

5.III. 99 malých diváků bylo unešeno krásnou pohádkou „O pejskovi a kočičce“, sehranou místními loutkáři.

6.III. Oslavy MDŽ ...
   Dnes byl MDŽ slaven takřka ve všech místních závodech.
   Ženám, které již dovršily 60 let, jichž se sešlo v sále kina 85, zazpívaly děti ze souboru „Slunéčko“. …

7.III. Děti z MŠ v Holohlavech měly besedu s vedoucí lidové knihovny, s. Ševčíkovou a prohlédly si knihovnu. ...
   Z dobrovolných, neplacených knihovníků se zde od r. 1943, co pamatuji, vystřídali: sl. učitelka Strejčková, jež vedla dětskou půjčovnu, p. Adolf Novák, ředitel školy J. Novotný, účetní a později vedoucí spořitelny Josef Semerád a řada dobrovolných pomocníků z řad mládeže.
   ZDŠ připravila kreslířskou soutěž na tema nebezpečí požárů a požární prevence. Soutěžilo 350 dětí.
   Členové TJ Sokol uspořádali lyžařský zájezd do Orlických hor. Jelo 28 lidí. ...

8.III. Dětský soubor „Sluníčko“ vystupoval s programem věnovaným starším ženám k MDŽ. ...
   Další oslavy MDŽ proběhly v početní stanici, ZDŠ a ve zvláštní škole.

9.III. Organisace národní fronty uspořádaly výjezdní zasedání v počtu 31 osob. ... Organisace SSM připravila pro své smiřické členy cyklus politického vzdělávání. První besedu navštívilo 35 mládežníků.

10.III. Svazarmovci zabezpečili konání dalšího kola sokolovského závodu, za účasti 30 závodníků.
   Rybářská organisace připravuje cílevědomě své nastávající členy na povinnosti spojené s rybářskou činností. V kroužku mladých rybářů se sešlo 22 mladých či lépe řečeno dětí.

11.III. Zahrádkáři ze Smiřic uspořádali kulturní zájezd do Prahy, kde navštívili hudební divadlo v Karlíně. Zájezdu se zúčastnilo 47 lidí ...

12.III. Škola podnikla s žáky vyšších tříd lyžařský výcviková zájezd do Krkonoš. Jelo 35 dětí.

14.III. V ZDŠ proběhla výtvarná soutěž na tema „V našem JZD“. ... Svými pracemi se zúčastnilo 50 žáků.

15.III. Děti z mateřské školy ve Smiřicích navštívily knihovnu, ...
   Pionýrská organisace připravila sportovní odpoledne. Ve střelbě ze vzduchovky soutěžilo 18 dětí, další bojovaly o vítězství ve vybíjené a košíkové.
   Holohlavské ženy se sešly na výroční členské schůzi, kde vyslechly přednášku o postavení ženy ve společnosti. ... 90 žen.

17.III. Holohlavská farma velkovýkrmen pozvala zaměstnance na oslavu MDŽ, spojenou s besídkou. Přišlo 170 pracovnic se svými rodinami. ...

19.III. Turisté se vydali na Kunětickou horu a do Pardubic. ...
   Včelařská organisace zajistila instruktory na kurs pečení medového pečiva. ... Pokud před 10 lety bylo kilo medu za 22,- až 24,- Kčs, je dnes od včelaře za 30,- Kčs a ze státního prodeje za 31,70 Kčs. Vlivem chemických postřiků a práškování v zemědělství je včelstev stále méně. Instruktáží prošlo 18 zájemců.

21.III. Mládežníci z Holohlav navštívili koncert moderní hudby v Hradci Králové ...
   Zahrádkářská organisace připravila přednášku o skalničkách doprovázenou barevnými diapozitivy. O značném zájmu svědčí účast 58 posluchačů.
   Ve škole proběhlo základní kolo tvořivosti mládeže z oblasti českého a ruského jazyka. V podstatě zde šlo o soutěž v recitaci a slohu. V českém jazyce soutěžilo 100 v ruském 60 dětí.

22.III. Žáci vyšších tříd ZDŠ navštívili výrobnu hudebních nástrojů „Petrof“. Zde jsou stavěny klavíry a křídla světoznámé úrovně.

23.III. SSM Smiřice provedlo další běh politického vzdělávání. ... Přišlo 35 členů.

25.III. Pomlázková zábava ... Taneční zábavu uspořádalo SSM ve Smiřicích, přišlo 150 návštěvníků.

28.III. V ZDŠ proběhla beseda ke dni učitelů ...

29.III. „Pejsek a kočička“ v provedení smiřických loutkářů přilákal 230 dětských diváků. Druhý den navštívilo toto představení 140 dětí.

30.III. Knihy J. Sekory, kouzelný Ferda, Pytlík ... O práci J. Sekory proběhla na ZDŠ beseda za účasti 40 dětí.

... Vybudování obchodního centra do pololetí je úkol nezvládnutelný, snad ke konci roku se značným vypětím reálný.
   Tento měsíc byl slavnostní i pro kroniku, která se v okresní soutěži kronikářů umístila na prvním místě ve skupině začínajících kronikářů, kategorii obcí od 2 do 5 tis. obyvatel. Soutěž byla vyhlášena k příležitosti 30. výročí Února.

Duben
   opravdový začátek jarních prací letos přišel poněkud dříve. Teplé počasí dubna vůbec neodpovídalo té části přísloví o dubnu za kamny. jenomže teplý duben a počátek května se později projevil v nepříjemných chladnech v červnu a červenci. Brigádnické práce na akci Z i investičních akcích se rozjely naplno. začalo bourání starých domů v Palackého ulici. Nejprve byl zbořen dům Karpíšků, bývalé holičství. Na uvolněných prostranstvích bude stát výpočetní stanice.

6.IV. Výstava humoristické literatury uspořádaná v MěLK, spojená s přednáškou knihovnického minima, neupoutala příliš pozornosti občanů. ...

7.IV. V MěLK uspořádala s. Ševčíková besedu nad básnickým dílem S.K. Neumana. ... Přišlo 35 posluchačů.
   Rybáři pokračovali ve výchově mládeže a učili nejen rybolovu, ale i lásce k přírodě.
   Pro žáky ZDŠ vystoupila estrádní skupina, která předvedla 680 žákům pořad složený z hudby, zpěvu, humoristických scének i artistických čísel.

8.IV. Národní směna ...

9.IV. Pracovníci Dřevotvaru vzpoměli na let prvního člověka do kosmu. ... Vzpomínky se zúčastnilo 35 pracovníků.

10.IV. O nebezpečí spojené s neodborným, nebo lehkovážným přístupem k manipulaci s el. vodiči a spotřebiči promluvil ve škole předseda ČSČK J. Kupka. Přednášku vyslechlo 72 žáků. Dalších 56 žáků navštívilo zahradnictví, kde se seznámili s jarními pracemi v zeleninové a květinové zahradě.

12.IV. Všechna předškolní i školní zařízení ve městě vzpoměla na letce – kosmonauty. ...

15.IV. Žáci ZDŠ pobesedovali s příslušníky VB o nebezpečí neodborné výroby výbušných látek a o dopravních úrazech.
   Čapkův „Pejsek a kočička“ sklízí v podání našich loutkářů zasloužený vděk malých diváků. Dnešní představení shlédlo 90 dětí.

17.IV. Úspěchy člověka v dobývání, či lépe, poznávání vesmíru, zachytil sovětský dokumentární film „Měsíční kámen“. Shlédlo jej 134 žáků vyšších ročníků ZDŠ.
   I děti z mateřské školy ze Smiřic se seznámily s hvězdami. Zatím jenom při návštěvě hvězdárny. Ale první zájem je v jejich hlavičkách probuzen.

18.IV. Požárníci věnují pozornost i těm nejmenším. Proto se sešli na besedě s dětmi mateřské školy v Holohlavech. ...
   V MěLK byla instalována výstava o životě a práci velkého malíře a grafika Albrechta Dürera. Shlédlo ji 320 návštěvníků.
   Městský výbor KSČ svolal slavnostní veřejnou schůzi, na které byly projednány rozpracované závěry zasedání UV KSČ. Současně byli občané v počtu 280 seznámeni s růstem a trendy životní úrovně v ČSSR.

19.IV. Členky ČSŽ ze Smiřic byly na kulturním zájezdu v divadle v Pardubicích. Na úhradu nákladů spojených se zájezdy si ženy vydělávají letními a podzimními brigádami.

20.IV. Výročí založení Pionýrské organisace bylo v ZDŠ slaveno společnou návštěvou českého filmu „Vlak do stanice ...“, který symbolicky ukazuje cestu veškerého mládí. Celkem shlédlo film 718 dětí.

21.IV. Na školách proběhly besedy k oslavě výročí narození V.I. Lenina.
   Opět se sešli mladí rybáři na výchovném kursu.

22.IV. Členové zahrádkářské organisace ze Smiřic si zajeli do ovocnářských školek v Litomyšli. 40 účastníků ...
   Holohlavští zahrádkáři se zaměřili na okrasnou část zahrady a vyslechli přednášku „Růže“ ...

23.IV. T.J. Sokol uspořádala při příležitosti 30. výročí sjednocení tělovýchovných organisací v ČSSR řadu akcí. Roztříštěnost tělovýchovy snižovala možnost soustředění dostatečných finančních prostředků na vybudování tělocvičny. Je sice pravda, že počet cvičitelů i cvičenců zde byl značný, ale možnosti byly malé. Dnes, kdy je postavena krásná tělocvična narážíme na druhý extrém. Není dostatek cvičitelů a děti nějak ztrácejí o organisovanou tělovýchovu zájem.
   Dopoledne proběhl turnaj žáků fotbalistů, jehož se zúčastnilo 95 hráčů. Dále byla beseda s dorostenci, za účasti 18 posluchačů. Větší ohlas měl mezipodnikový turnaj kuželkářů, jehož se zúčastnilo 34 borců a následující beseda se zakladateli tělovýchovy v obci, jimiž byli také kuželkáři. Zde se sešlo 28 lidí.

25.IV. Zaměstnanci velkovýkrmen vyslechli aktualitu zpracovanou ke světovému kongresu odborářů.
   Dnešek byl byl slavnostním dnem pro celou řadu dětí, které složily pionýrský slib. ...
   Kolektiv názorné agitace provedl zhodnocení a posouzení úrovně agitačních panelů připravených ke květnovým oslavám.
   Včelaři se sešli na zajímavé přednášce „Včelařství v zahraničí“ doprovázené promítáním diapozitivů. ...

26.IV. V předmájových dnech byla provedena výměna fotografií osob, které se zasloužily o rozvoj města . V tomto roce jsou na desce cti umístěny fotografie s. Brože, Lišky, Ing. Hájka, J. Novotného, J. Suchého, K. Kratěny, M. Štréglové, F. Malého st. a M. Špryňarové.
   Žáci mateřské školy v Holohlavech připravili své ruční práce a drobné výrobky na výstavu dětských výtvorů. Roztomilou přehlídku dětské snahy přemoci neobratnost shlédlo 132 návštěvníků.

29.IV.Delegáti závodu VČ cukrovary se zúčastnili podnikové konference, kde byla hodnocena práce v r. 1977.
   T.J. Sokol, oddíl kopané, uspořádal přebory na počest 33. výročí osvobození republiky. Soutěžilo 29 hráčů.

30.IV. V předvečer Svátku práce přednesl rozhlasový kolektiv relaci o významu 1.V.
   Již tradiční vatra míru byla též součástí májových oslav. Letos se ji zúčastnilo přibližně 1700 lidí, převážně dětí, jejich rodičů a mládeže.
   Oddíl tenistů zahájil přebor na počest 33 výročí vítězství spojenců nad německým a japonským fašismem. …

Květen
...
1.V. Oslava Svátku práce ... Přes poměrně chladné počasí byla vysoká účast na průvodu a všech akcích spojených s oslavou.
   Jako již tradičně byli občané probuzeni, nebo snad lépe řečeno upozorněni na to, že je čas jít do průvodu, městským rozhlasem. Na hudbu navázala relace rozhlasového kolektivu. ta nejenom upozornila na význam oslav, ale i informovala občany o výsledcích činnosti Měst. NV, organisací NF, o pracovních úspěších místních závodů a zařízení. Relace vyzněla velmi optimisticky a to jak v rekapitulaci tak v prognoze. Po skončení oficielní části oslav, jež byla velmi rozumně zkrácena na nutné minimum, po průjezdu přehlídky alegorických vozů a zemědělské techniky ... byl zahájen kulturní program.
   Nejprve koncert dechové hudby MěKS za účasti 160 posluchačů. Tedy těch, kteří setrvali na místě, procházejících bylo podstatně více. Mládež se zúčastnila v hojné míře koncertu hudební skupiny Plavci. ... Koncert navštívilo 253 osob.
   Dalším odpolední pořadem byly sportovní i nesportovní akce, uspořádané pod názvem „Májové odpoledne“ vedením ZDŠ pro žáky a mládež. Jelikož se jednalo o akci školní a tudíž považovanou za polopovinnou záležitost, vyhnul se ji každý, kdo nalezl vhodnou výmluvu. Z přibližně 650 žáků přišlo 200. ...
   Den byl uzavřen „Májovou veselicí“ organisovanou TJ Sokol. ... 300 lidí.

2.V. Výstavka v MěLK připoměla Václava Talicha, světoznámého českého dirigenta … Ve Smiřicích byla nejméně tři místa, kde se děti mohly učit hrát. Kapelníci Čertner a Kubásek a učitelka hudby paní Serhienková vyučovali a snad i dobře. Dnes je přijetí do lidové školy umění vázáno na talent. Tedy netalentované dítě nemá ani možnost uplatnit píli, jež je pro amatérského hudebníka často důležitější než talent. Přišlo 380 návštěvníků.

3.V. V MěLK byla uspořádána výstavka 30 vítězných let, jako součást oslav roku 1948.

5.V. Škola oslavila 33. výročí osvobození ČSR ...
   Památka padlých v boji proti nacismu byla uctěna slavnostní schůzí Měst.NV, při níž byly položeny věnce k památníku oslavujícímu svobodu republiky. Pionýři položili věnce k pamětním deskám a hrobům hrdinů. PO slavnostním aktu byla beseda nad kronikou na tema „Květnové dny 1945“. ... Své osobní vzpomínky připojil i Petr Zahálka, bývalý kronikář, který byl v té době učitelem na místní měšťanské škole. Schůzi navštívilo 90, besedy se účastnilo 50 občanů.

6.V. Rozhlasový kolektiv připravil pásmo k 33. výročí osvobození naší republiky.

7.V. Turisté se vydali na 3 dny do Posázaví, kde prošli místa dosud nezničená civilizací.
   Mládež uspořádala „Májový věneček“. ...

8.V. Sportovní odpoledne, uspořádané ZJ Sokol, bylo zpestřeno zájezdem sportovců z „Dukly“ Hradec Králové. Fotbalové utkání, jež bylo zlatým hřebem odpoledne navštívilo 80 lidí.

9.V. Jiří Brabec se svým „Country beatem“, tedy hudební skupinou hrající beatovou hudbu v duchu americké lidové tradice, navštívil na pozvání MěKS Smiřice. Na koncert přišlo pouze 100 posluchačů.

10.V. Pionýři navštívili pomníky obětí II. světové války ...

15.V. Pod patronací MěV KSČ proběhly schůze uličních organisací za účasti 130 členů strany. ...
   Na ZDŠ proběhlo literární pásmo z díla a o životě spisovatelky B. Němcové. ...

16.V. Přednáška s jarní tematikou, jíž vyslechli smiřičtí zahrádkáři, byla přijata s velkým smutkem, neboť květy stromů byly poničeny ostrými mrazíky a zelenina, jež nebyla pod folii či ve skleníku, pomrzla též.

19.V. … TJ Sokol uspořádala předkolo okresní olympiády (mládeže) za účasti 395 dětí, ZDŠ zajistila předkolo olympiády v kopané při návštěvě 554 aktivních sportovců i jejich „fanoušků“.

20.V. Na velmi pěkné svazarmovské střelnici byly uspořádány závody ve střelbě z malorážky. Závodilo zde ve velmi obtížné disciplíně 3 x 40 ran 70 střelců.

23.V. Děti z MŠ Holohlavy se účastnily tělovýchovné olympiády v Černožicích. Cvičilo 12 malých borců.
   Svazarmovci ukončili výcvikový rok branců. ...
   V MŠ ve Smiřicích proběhla tělocvičná olympiáda předškolních dětí. Do soutěže dalo celé své srdce 26 závodníků.

24.V. Sbor pro občanské záležitosti uspořádal besedu s novými obyvateli. Přestože se město v posledních dvou letech značně rozrostlo, nezapojili se dosud noví obyvatelé do veřejného života. Zdá se, že ani tato beseda, jíž se zúčastnil zlomek nových obyvatel (13 lidí), příliš nepomůže.

25.V. zaměstnanci početní stanice vyjeli na dvoudenní zájezd do NDR. Vrátili se překvapeni jednak zásobením obchodů a relativně nízkými cenami, jednak ochotou prodavačů.
   MěKS pozvalo hradecké herce, kteří předvedli a přednesli pásmo „Život a dílo B. Němcové“. Pořad byl poměrně četně navštíven 170. lidmi.

26.V. Lidová škola umění uspořádala výchovný koncert. O značném zájmu rodičů svědčí návštěva 135 posluchačů.
   Rybáři zintenzivnili přípravu svých žáků, protože sezona se již otevřela a je třeba dát nastávajícím rybářům i praktický výcvik.

27.V. Chovatelé drobného zvířectva z Holohlav navštívili výstavu, uspořádanou chovateli v Žírči.
   Amatérští loutkáři z Prahy pobesedovali s členy naší loutkové scény.
   ...TJ Sokol uspořádal okresní přebor branného závodu, za účasti 24 závodníků, vybraných z ostatních jednot.
   ČSŽ ze Smiřic zabezpečil zájezd matek s dětmi do .Milovic, prostoru, kde jsou rozmístěny jednotky střední skupiny vojsk Rudé armády. V době německé okupace byl původní výcvikový prostor čs. armády změněn na střelnici a naši občané odtud byli násilím vystěhováni. Po válce zde bylo provedeno dosídlení a část prostoru zůstala naší armádě. nyní byl prostor v podstatě uvolněn pro jednotky, střežící od r. 1968 západní hranici socialistické části světa.
   Ženy s dětmi navštívily velmi pěkně vybavenou síň tradic Rudé armády.

29.V. Smiřické ženy spolu s loutkáři zajistily pro děti představení „Perníková chaloupka“ a „Kašpárek ve městě lhářů“. Obě hry shlédlo 90 dětí.

... Letos to byl měsíc plný nepříjemných chladných dnů s občasnou sněhovou přeháňkou a nočními mrazy. Již na květech stromů bylo vidět, že úroda ovoce nebude příliš pěkná. Ve městě probíhaly práce na zatrubení náhona a úprava okolí nových obytných bloků, postavených v bývalé zahradě chudobince. Již naplno se rozjely práce na výstavbě výpočetní stanice a obchodního centra města.

Červen
... Letos je ponurý, chladný, v první polovině se pohybují noční teploty okolo 0 stupňů C. ...

1.VI. Rozhlasový kolektiv připravil a odvysílal relaci k MDD. ...

2.VI. MěKS ve spolupráci se Svazarmem zorganisovalo soutěž minikár. I když jde o velké lákadlo, zejména pro kluky, zúčastnilo se jí pro velmi nepříznivé počasí pouze 30 dětí.

3.VI. SPOZ uvítal do života další občánky města.
   Učitelský sbor ZDŠ, spolu s pionýrskou organisací připravil pro žáky sportovní odpoledne, jehož se zúčastnilo 115 žáků.
   Mezinárodní den dětí připravilo pro potomky svých zaměstnanců vedení velkovýkrmen a ZV ROH. 32 dětí odjelo na výlet do Krkonoš,dalších 135 shlédlo divadelní představení „Tři bílé šípy“.
   Pro děti s uměleckými sklony byla připravena oblíbená soutěž „kresba na asfalt“. Její organisace se ujal SSM. 20 malých malířů pokreslilo chodníky v parku tak, že ještě po několika dnech bylo možno najít jejich výtvory.
   Okresní přebor branných závodů, pod patronací MO Svazarmu, byl obsazen 70 závodníky.
   Ani turisté neseděli doma a zúčastnili se pochodu nazvaného „Okolo Lišného“. Smiřice zastupovalo 10 chodců.

4. - 9.VI. bylo uspořádáno 21 školních výletů žáků ZDŠ, jichž se zúčastnilo 690 dětí. ...

6.VI. 56 žáků vycházejících ze ZDŠ dostalo slavnostně svůj občanský průkaz. ...

8.VI. Turisté uspořádali besedu o poznatcích, které jejich sportovní odvětví získalo, o nových metodách a používaných výstrojích turistů. Zúčastnilo se jí 19 praktiků, kteří měli o čem diskutovat.

9.VI. Tragické události, vyvraždění lidických mužů a dalších nacistických zločinů vzpoměli ve výrobě krmiv.
   Smiřičtí rybáři připravili rybářské závody, na kterých v rybolovné technice, teorii i praktickém lovu soutěžilo 30 závodníků. Závody se konaly ve vybagrovaném písníku mezi Smiřicemi a Skalicí.
   Děti mateřské školy ze Smiřic se vydaly na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Vrátilo se 85 unavených ale zážitky naplněných krotitelů.
   Ke vzpomínce na zničení Lidic se připojil rozhlasový kolektiv vzpomínkovou relací.

10.VI. MěKS pozvalo estrádní umělce, kteří přijeli pobavit naše občany. Představení proběhlo za poměrně malé návštěvy 90 diváků.
   V lidové knihovně byla otevřena výstava nových knižních titulů ve fondech knihovny. Shlédlo ji 230 návštěvníků.
   Organisace SSM pořádala dny družby s NDR. Delegace mládežníků z Německa navštívila Smiřice a prohlédla si i okolí. Možná, že otec některého z nich zde pobýval v domově HJ. (Hitlerjugend ? - pozn. P.)
   TJ Sokol zorganisovala žákovský turnaj v kopané, zúčastnilo se ho 110 mladých fotbalistů.

12.VI. Na místní ZDŠ proběhla soutěž „Co víš o SSSR“. Soutěžilo 45 dětí ...
   Skupina 21 členů PO SSM uspořádala turistický výlet do Orlických hor.

13.VI. Krajské kolo sportovních her mládeže a exkursi do cihelna připravilo pro své žáky vedení zvláštní školy. Před zrušením místní cihelny, která padla za oběť nepříliš uvážené akci, vyvolané výstavbou paneláren, byl s cihlářskou výrobou seznámen každý místní kluk.

17.VI. Velkovýkrmny slavily 30 let své existence. Sice pod různými názvy, ale se stejnou pracovní náplní. Při této příležitosti byl uspořádán velký fotbalový turnaj, za účasti 140 diváků a večer taneční zábava, jíž navštívilo 160 hostí.
   Žáci ZDŠ se včera zúčastnili olympiády škol v Hradci Králové. Tato velká akce se setkala s nepříliš příznivým postojem rodičů, neboť děti byly celý chladný a deštivý den mimo domov. Akce se zúčastnilo 420 větších dětí.
   44 zahrádkářů ze Smiřic vyjelo do jižní Moravy. Setkali se tam s obdobnou nepříznivou situací v zahrádkách jako zde.
   Mateřská škola Smiřice uspořádala pro děti i jejich rodiče výlet do blízkého okolí, na Trotinu. Děti se těšily na opékání vuřtů, které je s tímto výletem vždy spojeno. Po poměrně pěkném odpoledni se náhle ochladilo.

19.VI. Včelaři se sešli, aby si vyměnili zkušenosti ze své práce. Tentokrát diskutovali o včelíně a jeho uspořádání. Zúčastnilo se 14 členů.

20.VI. Holohlavské ženy vyslechly přednášku o Kubě. … 90 posluchačů.

22.VI. Děti MŠ v Holohlavech se rozloučily se školou před zahájením prázdnin.
   Sešlo se skupinové shromáždění PO. ...
   Další besedy s příslušníky VB se zúčastnilo 82 žáků ZDŠ. Jednalo se o možných prázdninových nebezpečích a o způsobu, jak se jim vyhnout.

24.VI. Soubory z obou mateřských škol se zúčastnily přehlídky dětských pěveckých souborů.

25.VI. Žáci ZDŠ navštívili krajské muzeum v Hradci Králové, kde se seznámili s historií východočeského kraje, do níž se často zapojily i Smiřice.

26.VI. MěV KSČ svolal veřejnou stranickou schůzi k posouzení úkolů vytyčených vyššími stranickými orgány. Na schůzi bylo 160 návštěvníků.

27.VI. I v MŠ ve Smiřicích již skončilo vyučování.

30.VI. ZDŠ i ZŠ provedly slavnostní ukončení školního roku 1977 – 78. Se školou se na krátkou dobu prázdnin i na dlouhou dobu celého života rozloučilo 730 žáků.


Červenec
zpravidla krásný měsíc, plný letního slunce a tepla je letos ponurý deštivý a chladný. Teplota se pohybuje i okolo +10 stupňů C. Na koupání a slunění není ani pomyšlení. …

1.VII. Smiřická pouť, dnes již zdaleka ne církevní oslava, ani příležitost k návštěvě známých. Dnes jde o setrvačností udržovanou tradici, den, kdy se poněkud více jí a pije. A vlastně také sportuje a tančí. Oddíl kopané uspořádal sportovní odpoledne, jehož se zúčastnilo 300 diváků a večer taneční zábavu, se 120 návštěvníky.
   Dnes také začala „Loutkářská Chrudim“ jejíž představení navštívilo 38 členů naší loutkové scény.

3.VII. MěV KSČ svolal výborovou schůzi ...

7.VII. Členové loutkové scény se sešli, aby vyhodnotili hry a úroveň organisace „Loutkářské Chrudimi“.

8.VII. Smiřičtí mládežníci zorganisovali tenisový turnaj SSM, soutěžilo 15 hráčů.

10.VII. Proběhly členské schůze uličních organisací KSČ č. 1, 2 a 3. … 130 straníků.

21.VII. Rybáři zasedali na své výborové schůzi, kde zpravidla řeší přestupky proti pravidlům rybolovu, otázky čistoty vody a další rozšíření chovu ryb.

29.VII. Včelaři se rozjeli sbírat zkušenosti do Bakova u Náchoda, kde jsou nové chovy včel. Vyjelo jich 15.
   Mládežníci z Holohlav připravili taneční zábavu pod názvem „Večerní čaje“. V období, kdy se pro nepřízeň počasí nedalo mnoho podnikat, byla tato iniciativa velmi příznivě přijata a sešlo se 300 platících hostí.

... V akci „Z“ byl demolován a odstraněn jeden z nejstarších domů ve Smiřicích naproti nádraží, který byl již delší dobu předmětem sporu majitele a Měst.NV. Stejný osud čeká ještě několik dalších domů v tomto prostoru a budovu Dřevotvaru, původně Jarošovu dílnu. (nebyla zbourána: dnešní dílna BDK Glass – pozn. P.)

Srpen.
... Sice bylo tepleji, než v červenci, ale přesto byly teploty pod běžným průměrem. ...

5.VIII. Čaje SSM v Holohlavech získaly široko daleko dobrou pověst. Dnes přišlo 350 návštěvníků.

11.VIII. Poslanci MěstNV se zúčastnili výjezdního plenárního zasedání v počtu 45 funkcionářů NV a NF. ...

12. a 26.VIII. Ještě na další večerní čaje pořádané SSM v Holohlavech přišlo 310 a 290 lidí.

28.VIII. Sbor pro občanské záležitosti navštívil Annu Píseckou, která se letos dožila 103 let. Babička Písecká, jak jsme ji zde všichni znali, nemohla být bez práce, musila stále něco dělat, o něco se starat, prostě, chtěla být užitečná. Soumrak života tráví v domově důchodců v Hradci Králové, kde je pro svou veselou povahu oblíbena u všech, kteří s ní přijdou do styku.

29.VIII. Pracovníci Dřevotvaru vzpoměli na hrdiny, kteří povstali proti německému záměru, obsadit Slovenský štát. ...

V tomto měsíci jsme si vzpoměli i události před 10 lety, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy poskytla v noci z 20 na 21.VIII. internacionální pomoc československému lidu ve dnech krizového vývoje politické situace v zemi. Tímto zásahem byla situace urychleně normalisována a iniciativa přešla do rukou sil, které zachovaly věrnost SSSR.

škola
Odvoz dětí do přiškolených obcí od tělocvičny. Sm. archiv, září 1978

Září
...
1.IX. V MěLK uspořádala knihovnice výstavku knih k významným kulturním výročím, spojeným se jmény Petra Bezruče a Pabla Picassa.

Od 1. do 7.IX. proběhlo pod patronací MěKS promítání festivalových filmů putovního kina na stadionu. Přes nepříjemná večerní chladna byla představení dosti navštívena. Celkem přišlo 1530 diváků. Je ovšem pravda, že často seděli pod deštníkem a zabaleni do přikrývek. ...

2.IX. Turisté se vydali do Českého ráje. Sešlo se jich 12, těch nejvytrvalejších.
   Druhou sportovní akcí, která pokračovala ještě 3.IX. byl turnaj tenistů „O pohár města Smiřic“. V tomto soutěžilo 28 hráčů.

4.IX. Letos nepřipadl začátek školního roku jako jako jindy na 1.IX., ale na pondělí 4.IX. ...

9.IX. V Hradci Králové probíhali národní dožínky. … Mimo oficiální delegace i ostatní hosty se na zdárném průběhu podílela 4 členná hlídka zdravotnic ČČK Smiřice.

10.IX. Stará garda hráčů tenisu uspořádala turnaj pamětníků. Není jich mnoho, soupeřilo pouze 6 hráčů.

12.IX. Pro rodiče nových žáčků MŠ ve Smiřicích a vlastně i pro ty, jejichž děti jsou ve školce delší dobu uspořádal učitelský sbor schůzi SRPŠ s přednáškou o správné výchově dítěte a spolupráci rodičů se školou. Zúčastnilo se 42 rodičů.

15.IX. Škola využila poněkud příznivějšího počasí a uspořádala zeměpisnou vycházku do blízkého okolí. 85 žáků mělo možnost seznámit se se zvláštnostmi krajiny, historii města i s kulturními památkami.
   Členky ČSŽ ze Smiřic se odpoledne a večer seznamovaly s jinými příjemnostmi života, holdovaly gastronomii. Za část prostředků společně získaných při různých brigádách a pracích si koupily berana, jehož odpoledne a večer rožnily a také samozřejmě zkonzumovaly. ... hodovalo 36 žen. Zdá se to mnoho žen na málo berana.

16.- 17.IX. Oddíl hráčů tenisu se projevuje velmi aktivně a po pamětnících přišli na řadu mladí. Jejich turnaje se zúčastnilo 18 hráčů.

23.IX. Na ZDŠ proběhlo podzimní branné cvičení za účasti 672 žáků. V podstatě jde o pochodové cvičení s použitím mapy a výukou orientace v terénu. Je dosti zajímavé, že to co dříve ovládal každý kluk od 10 let výše, činí dnes určité potíže i starším žákům. Snad proto, že dříve busola a kompas byly ve vybavení každého skoro každého kluka, co by trofej po konci války.

24.IX. Svazarmovci připravili a organisačně vedli brannou orientační automobilovou soutěž. Poměrně náročná záležitost, nejen pro pořadatele, ale i pro závodníky. Celkem se na ní podílelo 120 osob. ...

30.IX. SPOZ přivítal další malé občánky do života i do města.

… Akce „Z“ i výstavba početní stanice pokračuje plným tempem. Probíhají i práce na výstavbě výrobny pektinu v prostorách lihovaru. Byla zahájena i výstavba dalších obytných bloků v prostoru mezi MŠ a železniční tratí, severně od MŠ.

Říjen
...
1.X. Včelařům začíná rok poněkud jinak, než ostatním lidem, tím že zazimují včelstva. Proto jej zahájili přednáškou „Do nového včelařského roku“. Sešlo se 27 posluchačů, kteří si odnesli řadu nových poznatků.

3.X. Žáci ZDŠ navštívili hradecké divadlo, kde shlédli hru „Višňový sad“.

5.X. Vyšší třídy ZDŠ navštívily v Praze výstavu „Doba Karla IV“. ...

6.X. Výročí Dukelské operace, jež je slaveno jako „Den čs. armády“ si připoměli žáci všech škol ve Smiřicích. ...

10.X. V prostorách MěLK byla instalována výstava knih, majících vztah k datu 28.X. let 1918, 1945 a 1968.

14.X. Holohlavské ženy se dohodly, že uspořádají tajný výlet, jehož cíl byl přísně, zejména před muži, utajován. … Jelo jich 48.

15.X. V budově Měst. NV uspořádala vedoucí knihovny výstavu na památku Alfréda Nobela, vynálezce dynamitu a zakladatele nadace pro udílení Nobelovy ceny.

18.X. Pionýrská organisace svolala skupinové shromáždění, … 114 Pionýrů.

20.X. Třebechovický betlém je pojem, ... Dnes si jej prohlédlo 227 žáků naší ZDŠ.

21. - 23.X. Zahrádkáři ze Smiřic uspořádali výstavu ovoce a zeleniny, pro níž shromáždit exponáty nebylo letos nijak snadné. Přesto byla tato výstava tak poutavá a zajímavá, že ji shlédlo 1000 lidí.

24.X. ČSČK a SČSP ve Smiřicích požádaly MUDr. Ševčíka a Ing. Kupku o přednášku a promítání diapositivů ze SSSR. Dr. Ševčík hovořil o Lenigradu a Moskvě, Ing. Kupka o svých poznatcích z různých svazových republik, zejména zakavkazkých. Při této akci byly zasloužilým dárcům krve předány čestné odznaky. Přišlo 40 posluchačů.

25.X. Děti z MŠ ve Smiřicích se šly podívat do cukrovaru. Zde se zúčastnily oslav výročí znárodnění, potom prošly provoz závodu a také ochutnaly, pro ně celkem neznámý surový cukr.

27.X. Jako odezvu na jednu z nejnavštěvovanějších výstav naší doby, uspořádala MěLK dokumentační výstavu o Karlu IV.
   Žáci ZDŠ navštívili mléčnou farmu. (bývalý kravín nad Smiřicemi – pozn. P) 52 mladých lidí mohlo pozorovat, jaké úsilí je nutno vynaložit na to, aby se mléko dostalo na náš stůl.

28.X. Výročí vzniku samostatného Československa, znárodnění i uzákonění federace vzpoměli pracovníci Dřevotvaru, děti MŠ v Holohlavech i ZŠ ve Smiřicích.

Poměrně pěkný podzim umožnil provést sklizeň cukrovky bez velké pomoci brigádníků. Do začátku října se přenesl i konec sklizně brambor, které se letos urodily ve značném množství. Přesto nebylo dosud odvoláno přechodné zvýšení ceny o 100 %. V akci „Z“ je patrné, že bude do konce roku možno otevřít novou prodejnu zeleniny a možná i obchodní centrum.

Listopad
...
1.XI. Další skupina žáků ZDŠ byla na exkursi v mléčné farmě.
   V MŠ v Holohlavech byla instalována výstavka sovětských knih a hraček. Na její přípravě se podílelo mimo učitelský sbor i celé osazenstvo školky. Výstavku, která byla mile dětská, shlédlo 120 návštěvníků.

2.XI. O knize L.I. Brežněva „Malá země“ besedovali starší žáci ZDŠ se svými učiteli. ...
   Žáci nižších tříd ZDŠ a ZŠ absolvovali zeměpisnou vycházku do okolí Smiřic.

Ve dnech 2. a 3.XI. byly pro poučení žáků ZDŠ promítány filmy informující o průběhu a významu VŘSR a ukazující pokrok v SSSR za léta 1917 – 1978. Přišlo 680 dětí.

6. - 8.XI. Včelaři uvítali své přátele z Karl-Marx-St., tito již podruhé navštívili Smiřice. ...

7.XI Společenské, správní a politické složky města svolaly slavnostní schůzi k uctění památky VŘSR. Při schůzi byl předveden kulturní program souboru „Sluníčko“ z obou MŠ. Současně byly položeny věnce k památníku osvobození. Po schůzi byla beseda nad kronikou, zaměřená na 60. výročí vzniku ČSR a děje s tím spojené ve Smiřicích. Beseda, která proběhla za soustředěné pozornosti 20 posluchačů byla doplněna osobními vzpomínkami Petra Zahálky.
   Oslava VŘSR proběhla i v ZDŠ za účasti 680 žáků.

6.XI. Burza pionýrských krojů, akce, kterou uvítaly určitě maminky. ...
   Dnes byl též zahájen dětský filmový festival, který trval do 11.XI. Organizátorem je MěKS, filmy shlédlo 620 dětí.

9.XI. Zaměstnanci VČ lihovarů vyslechli přednášku o SSSR. Poutavé informace byly doplněny diapositivy.

10.XI. Smiřičtí mládežníci zahájili sezonu čajů. Při 310 účastnících se organisace poněkud vymkla pořadatelům z rukou a čaje byly předmětem jednání rady Měst.NV. Byl vydán zákaz prodeje destilátů a likérů v době konání čajů.

14.XI. Po návštěvě operního představení Eugen Oněgin v Hradci Králové shlédli žáci ZDŠ ještě výstavu exotického ptactva. Byl by zajímavý průzkum, co 63 žáků více zajímalo.
   Rozhlasový kolektiv uspořádal besedu s představitelem finanční komise s. Opletalem o finančním zabezpečení města a plánech na rok 1979.
   Členové ČSČK provedli úklid před deskou cti.

21. a 23.XI. Žáci obou mateřských škol shlédli filmové představení ruské pohádky. Zúčastnilo se 165 dětí.

24.XI. Pod patronací MěKS byl uspořádán pěvecký koncert „Slavné operetní melodie“. Zpěváci z domu kultury pobavili a dá se říci i potěšili 95 posluchačů.
   Druhé odpolední čaje, pořádané SSM Smiřice byly opět velmi silně navštíveny. 290 účastníků je zde značný úspěch.

25.XI. ČSŽ ze Smiřic připravil pro 48 členek zájezd do Prahy. Jednalo se převážně o nákup vánočních dárků. Po návratu ženy konstatovaly, že to – co v Praze, dostanou ve Smiřicích také, a bez toho tlačení se v obchodech. Letošní předvánoční nákupní horečka byla skutečně překvapující.

28.XI. Smiřické ženy svolaly členskou schůzi, na kterou byl pozván i předseda Měst. NV s. Peřina. Po kulturním programu, předneseném dětmi ze souboru „Sluníčko“, proběhla vlastní schůze s diskusí o obchodní síti ve Smiřicích. S ohledem na připravované otevření obchodního centra a nové prodejny masa mají být totiž uzavřeny obě staré „Masny“, obě trafiky a mlékárna. Ženy měly oprávněné námitky, že tak dojde ke koncentraci mnoha lidí do jednoho obchodu a ke vzniku front. Vysvětlení podané s. předsedou je příliš neuklidnilo.

V minulých dnech proběhla v Libčanech přehlídka loutkářských amatérských souborů. Naši loutkáři zde byli velmi dobře hodnoceni.

V průběhu celého měsíce zajišťovali členové Svazarmu technické kontroly nákladních automobilů. Náročné a převážně noční práce se účastnilo 25 členů organisace.

Listopad, ... byl pro Smiřice i měsícem horečné práce na zajištění posledních úkolů spojených s otevřením prodejny „Ovoce a zelenina“ a nového nákupního centra. Poměrně příznivé počasí dovolilo provádět vnitřní i venkovní práce, takže úsilí organisátorů i pracovníků bylo vidět na dokončovaných úsecích stále lépe.

Prosinec
... I u nás se „šturmovalo“, ne však za každou cenu, ale všichni dlužníci závazkových hodin byli pohnáni k plnění. Díky tomu a značnému úsilí MěstNV se podařilo převážnou část prací dokončit včas.

3.XII. Loutkáři sehráli pro děti pohádku „O pejskovi a kočičce“. V předvánočním shonu se zúčastnilo pouze 58 dětí. Snad i proto, že se maminky bály stále se šířící clny planých neštovic. A možná i ještě doznívajícího lavinovitého rozšíření vší po celých čechách. Od října do druhé poloviny listopadu se tento parazit rozšířil tak, že bylo nutno provádět razantní hygienická opatření. I zdejší škola a školky byly takto postiženy, ne však takovou měrou, jako školy větších měst.

9.XII. Přehlídka loutkových divadel v Libčanech byla uzavřena hodnocením a odbornou diskusí, jíž se zúčastnilo 10 členů loutkové scény ze Smiřic.
   ZV ROH Velkovýkrmen připravil pro děti svých zaměstnanců dětskou besídku spojenou s mikulášskou nadílkou. Přišlo tam 50 dětí. ...

10.XII. Loutková scéna připravila hru „Sůl nad zlato“, kterou sehrála ještě 16. a 17.XII, celkem pro 321 dětí.

14.XII. Okresní výbor ČSČK pozval důchodce, členy organisace, na slavnostní odpoledne s programem. Ze Smiřic a Holohlav se zúčastnilo 10 občanů.

17.XII. Holohlavská organisace žen uspořádala zájezd do Prahy na divadelní představení. S ohledem na předvánoční shon se zúčastnil vysoký počet, 40 žen ...

18.XII. Pracovníci Dřevotvaru vzpoměli výročí narození Antonína Zápotockého … Ve Smiřicích byl ve dnech výstavby Gigantu.

19.XII. MěVNF svolal poradu předsedů společenských organisací NF ...

21.XII. Besídka pro rodiče připravená MŠ v Holohlavech byla poslední kulturní akcí roku 1978 v našem městě. ...

V prosinci došlo ke značným změnám v obchodní síti ve Smiřicích. 9.XII. byla otevřena nová prodejna zeleniny a ovoce v Palackého ulici a 19.XII. bylo otevřeno obchodní centrum. Zde byla uvedena do provozu prodejna masa a uzenin s jídelnou, prodejna tabáku a novin a dále prodejna mléka, lahůdek a cukrářských výrobků s jídelnou. (dnes velkoprodejna Brož – pozn. P.) Současně byly uzavřeny prodejny masa „u Černých“ v domě č.p. 88, „u Dostálů“, bývalá mlékárna „u Jirků“, prodejna tabáku „u Šotolů“ a na autobusové zastávce. Centralisace všech obchodů do středu města vzbudila značnou nelibost obyvatel z obvodních čtvrtí, neboť nyní mají dosti daleko na nákup.

31.XII. Noc ze Silvestra na Nový rok byla nepříjemným překvapením pro celou republiku. Po deštivém dnu s teplotami okolo +4 stupně C se začalo večer ochlazovat, padal sníh a noční teploty poklesly až na -25 stupňů C, což způsobilo řadu obtíží v začátku roku 1979.

Z činnosti rady Městského národního výboru.
... Z 25 schůzí rady, uskutečněných v r. 1978 jsou uvedeny ty nejdůležitější zprávy.

19.I. Městské lidové knihovně bylo uděleno čestné uznání Vč KNV za výsledky docílené v soutěži aktivity lidových knihoven.
   Radě byla podána zpráva o vypracování projektového úkolu na koupaliště ve Smiřicích. První projekt koupaliště byl projednáván obecní radou města v r. 1935.

2.II. Rozpočet Měst.NV na tok 1978 činí bez nákladů na akci „Z" 3,204.000.,- Kčs.

16.II. Rada projednala ochranu veřejného pořádku při oslavách 30. výročí Února. ...
   Došlo ke schválení omezení prodeje alkoholických nápojů, a vyjímkou 10 stupňového piva tak, že zahájení prodeje je posunuto na 10 hod. dopoledne.

2.III. S. Muzikant dostal za úkol projednat záměry podniků RaJ a Potraviny, související s otevřením obchodního centra. ...
   Členové rady vzali na vědomí seznam osob cikánského původu, ubytovaných v zařízení n.p. Velkovýkrmny a rozhodli, že pobyt ostatních osob, neuvedených v seznamu je zde nežádoucí. Seznam byl předám k dalšímu řízení VB.

16.III. Rada schválila návrh demolice domů v letech 1978 až 1985. Jde o nutné demolice z důvodů špatného stavu, nebo investiční činnosti města. Jde o domy č.p. 16, 17, 18, 39, 44, 70, 107, 110, 120, 122, 123, 127, 130, 147, 184, 275 a 321.
   s. Nejedlý, ved. HSO dostal za úkol zajistit urychlené zasypání sond u zámecké kaple a vyjasnit další postup prací na statickém zabezpečení stavby.
   Rada vyslechla informaci o rozšíření kapacity olejové kotelny v sídlišti Smiřice střed pro 30 bytových jednotek v Palackého ulici a o zrušení původního záměru ,napojit kotelnu OÚNZ, lékárnu, prodejnu textilu a drogerii.
   Rada ONV udělila Měst.NV Smiřice čestné uznání za příkladnou činnost SPOZ.
   Po projednání byl dán souhlas k vydání výjezdní doložky Marii S... k návštěvě syna ve Švýcarsku.

30.III. JUDr. Havlíček přednesl zprávu o stavu veřejného pořádku a konstatoval pokles všech forem delikvence.
   Návrh, aby v době konání tanečních zábav nebyly v celém objektu „Dvorany“ podávány destiláty a likéry, byl schválen.

13.IV. Rada přijala informaci o zakoupení staršího traktoru s radlicí, pro úklid města a dále informaci o skončení činnosti provozovny zámečnictví – Služby – ke dni 1.VII. t.r. Tím Smiřice ztrácejí zámečnickou a kovářskou službu. Dříve zde působili 2 zámečníci, 1 kovář, 2 puškaři, 2 opravny kol a motocyklů, takže potřeba tzv. „černých“ řemesel byla plně uspokojena.

27.IV. Město obdrželo od rady ONV čestné uznání za umístění v soutěži měst a obcí v r. 1977.
   Tajemník s. Štěpán byl pověřen svoláním schůzky ředitelů n.p. Velkovýkrmny a RaJ, za účelem projednat převedení ZK ROH (Dvorana – pozn. P.) do majetku Měst.NV.

11.V. Do plánu investic v akci „Z" na rok 1978 byla zařazena rekonstrukce MŠ v Holohlavech, rekonstrukce čp. 159 (Kutilovo) na dům sdružené péče a vybudování kanalizace na Šternberku.
   Rada schválila návrh, zajistit restaurátorské ošetření deskového obrazu Madony s dítětem ze zámecké kaple a uložila zajistit další VIII díl kroniky.

25.V. Bylo zrušeno užívací právo na služební byt Měst.NV, přidělený s. L..... Tento nevykonával řádně své povinnosti. Místo správce domu Měst.NV nebylo pro nedostatek zájemců obsazeno, i když je byt volný.
   Rada doporučila vydat manželům H. … výjezdní doložku k cestě za synem do NSR.
   S. Peřina a Marek byli pověřeni k projednání možnosti uvolnění domu čp. 147 (bývalá zámecká kaplanka)

8.VI. Rada se zabývala otázkou, jak zvýšit zájem občanů o plenární zasedání a tím i o řízení města.
   Dále bylo schváleno převedení celého objektu „Dvorana“ do majetku Měst. NV. Byla převedena restaurace i byty.

22.VI. Soudruzi Řehák, Opletal a Zemek dostali za úkol zabezpečit ve školských a zdravotnických zařízeních a v domovních kotelnách úsporu 5% pevných paliv proti skutečné spotřebě r. 1977.

6.VII. S. Štěpán informoval radu o průběhu demolice domu č.p. 44 (u Podlipných), jednoho z nejstarších domků ve Smiřicích. Stál pod nádražím.

20.VII. Na adresu n.p. Potraviny byl odeslán dopis obsahující stanovisko Měst.NV k potřebnému počtu a vybavení obchodů ve městě.
   S. Nejedlý přednesl zprávu o úkolech a činnosti hospodářsko – správního odboru Měst.NV. Zde je soustředěna činnost stavebního úřadu, účtárny, matrikáře a administrativy. Odbor vznikl rozhodnutím rady ONV z 1.IX.1977.

3.VIII. Rada jednala o důsledcích nedostatečné spolupráce SSM Smiřice a Holohlavy a doporučila Měst.NV, aby zajistil nápravu.
   Dále schválila návrh na zpracování projektového úkolu „Areálu zdraví“. Náklad na akci bude činit 5 mil. Kčs.

17.VIII. Ředitel ZDŠ s. Liška informoval o přípravách na školní rok 1978 – 79. Do 20 tříd bude docházet 634 dětí, vyučovat bude 26 učitelů, v družině budou 3 vychovatelky a 1 skupinová vedoucí PO. Další informaci podal ředitel školy s. Vašíček. Zde do 4 tříd nastoupí 45 dětí. vyučovat je bude 5 učitelů.
   Rada schválila uplatnění celostátního opatření k zabezpečení veřejného pořádku v období desátého výročí internacionální pomoci vojsk zemí varšavské smlouvy ČSSR.

31.VIII. Do předškolních zařízení bude docházet: do jeslí ve Smiřicích 38, do MŠ 95 dětí, v Holohlavech do mateřské školy 90 dětí.
   Rada uložila s. Peřinovi projednat se s. řed. Brožem a Křečkem možnost uvolnění spojovací chodby mezi kaplí a zámkem. Jde o vytvoření výstavních prostor.

14.IX. Dle sdělení předsedy bude možno spojovací chodbu uvolnit po přestěhování podniku výpočetní techniky do nového objektu. Rada uložila s. Řehákovi projednat zajištění finančních prostředků na zpracování dokumentace a s. Ing. Hájkovi, zajistit vypracování projektové dokumentace.
   Ústřední rada družstev sdělila, že za mimořádné pracovní výsledky udělila vláda ČSSR kolektivu pracovnic „Jednoty", prodejna č. 213 v Holohlavech, čestný název „Vynikající kolektiv roku 1977".

28.IX. Rada projednala péči o kulturní památky a práci kronikáře. Došla k závěru, že letopisecký aktiv pracuje dobře. Jeho péče je zaměřena na kroniku, vedenou pro Smiřice i Holohlavy společně. S. Řehák dostal za úkol sestavit pořadí naléhavosti oprav kulturních památek.

12.X. Po projednání vyslovila rada souhlas k objednání studie odklonu dopravy mimo město tak, aby Palackého ulice sloužila pouze pro místní napojení na státní silnici.
   Ing. Hájek a s. Řehák dostali za úkol zpracovat návrh na využití kaple a přilehlé spojovací chodby.

26.X. Na základě stavebně historického průzkumu a jeho výsledku mění rada své rozhodnutí z minulé schůze a ukládá Ing. Hájkovi projednat se SÚRPMO další postup.

9.XI. Ředitel „Dopravního podniku města Hradce Králové“ přislíbil zavedení autobusové linky do Smiřic přibližně v září 1979.
   Do výhledu statického zabezpečení památek v letech 1981 – 85 byla zařazena kaple sv. Tří králů a budova děkanství č.p. 1 v Holohlavech.

23.XI. Rada přijala osobní dopis s. J. Peřiny, předsedy Měst. NV, v němž sděluje, že se vzdává funkce předsedy Měst.NV. Současně byla přečtena koie dopisu s. Peřiny ve kterém podává výpověď z pracovního poměru VčKNV a uvádí jako důvod dovršení důchodového věku.
   rada projednala stanovisko závodu „Potraviny“ k uzavření prodejny Masna 774 (u Dostálů). Měst.NV trvá na dohodě o ponechání této prodejny v provozu, zatímco představitel n.p. Potraviny, s. nám. Kalenda od dohody odstupuje.
   Volný dům čp. 127 bude použit pro potřeby P.O.

7.XII. s. Muzikant zpracoval analýzu spotřeby masa a masných výrobků na hlavu.
   Bylo nutno projednat nedostatečné zabezpečení pořadatelské služby na večerních čajích SSM.
   Rada schválila přemístění čistícího stroje z čistírny oděvů do Hradce Králové, za předpokladu, že budou dodrženy dosavadní lhůty čištění. Přes dokonalou výstavbu a rostoucí počet obyvatel zde trvale klesá úroveň služeb.

28.XII. Rozhodnutím rady ONV ze dne 7.XII. byl proveden bezúplatný převod domu č.p. 125 „Dvorana", včetně přilehlých pozemků, do majetku Měst.NV Smiřice.
   Byl odeslán dopis vedení družstva Dřevotvar, týkající se likvidace skladu za sídlištěm gen. Govorova.
   Dále rada schválila objednávku na vlastní provedení vodního zdroje pro areál zdraví. Prováděcím podnikem má být n.p. Vodní zdroje Bylany.
   Touto schůzí skončila činnost rady v roce 1978.

ZDŠ
   ... Žáci nastoupili do upravené školy, s nově zařízeným osvětlením, do všech tříd byla zavedena vodovodní instalace a byly vyměněny dveře.
   ... Učitelský sbor je značně feminisován. Z 26 členů je pouze 6 učitelů. ...
   Školní docházku ukončilo v tomto školním roce 74 žáků z 8. a 9. třídy. Fdo škol II. cyklu bylo z 8. třídy přijato 14 žáků, z 9. třídy 13 žáků. Do učebního poměru bylo 35 přihlášek z 9. třídy a 7 z 8. třídy. O nově zaváděný 4letý učební poměr, zakončený maturitou měli zájem a byli přijati z 9. třídy 3 žáci, z 8 třídy 1 žák.
   Zdravotní péči ve škole zajišťuje MUDr. Jan Šrůtek, péči o chrup dětí MUDr. L. Morávková.
   Školní rok byl zakončen dne 30.VI.1978.

Mateřská škola Smiřice.
   ... Po zahájení vyučování vznikly obtíže se zajištěním školníka a uklizečky. Až 1.XI. nastoupili na tato místa manželé Kračmarovi. Později, k 1.XII.1977 byli provozní zaměstnanci převedeni do stavu zaměstnanců Velkovýkrmen. Tím došlo k tomu, že výchovní zaměstnanci jsou podřízeni ONV – odboru školství, provozní zaměstnanci ředitelství Velkovýkrmen. Od 1.I.1978 se stalo celé předškolní zařízení Smiřice účelovým předškolním zařízením Velkovýkrmen. Měst.NV hradí náklady stravování dětí, podnik veškeré provozní náklady. Situace je ta tohoto stavu poněkud nepřehledná, zajišťuje však to, že děti zaměstnanců Velkovýkrmen jsou přijímány přednostně.
   V prosinci začal pravidelně nacvičovat pěvecký soubor „Sluníčko“, složený z dětí MŠ, který se později zúčastnil řady veřejných akcí.

Ze života místních organizací a závodů.

Československý svaz včelařů.
   ... Od 495 včelstev bylo dodáno 540 kg. Též počet chovaných včelstev poklesl o 25. To vše si vynucuje nové formy práce, omlazení matek a transport včelstva do lesa a za hmyzomilnými rostlinami.
   Proto bylo zakoupeno 36 matek typu Kraňka. Státní dotace činila 17.290,- Kčs, tedy 35,- Kčs/včelstvo.
   Finančně zvýhodněni byli ti členové, kteří prováděli přísun včelstev za polními kulturami. Celkem bylo od zemědělských organisací a podniků vyinkasováno 60,- tis. Kčs. Rozdělení bylo provedeno po 60,- až 120,- Kčs za přisunutí včelstvo, podle druhu rostlinné kultury.

Československý červený kříž - Smiřice
   ... K 31.XII.1978 měla organisace 343 členů. v průběhu roku zemřelo 6 členů, 3 členky se odstěhovaly, nově bylo získáno 20 osob.
   ... v evidenci je nyní 114 čestných dárců krve. ...
   9 členek pečuje o staré a méně pohyblivé osoby, ...
   Zdravotníci ČSČK zabezpečují též službu v cukrovarské kampani a ošetřili zde 2.234 drobných i větších zranění. ...

Československý svaz žen – Smiřice.
   Organisace sdružuje 138 žen ve věkovém průměru 38 let. V roce 1978 bylo získáno 19 členek, dvě se odstěhovaly. 22 členek je organisováno v KSČ, proto je zde ustavena stranická skupina. ...

Československý svaz žen - Holohlavy
   ... a zejména se jako každoročně snažily uspořádat mikulášskou nadílku. To se však pro zákaz shromažďování dětí nepodařilo a proto zabezpečily alespoň pro ty v předškolních zařízeních drobné dárky. ...

Socialistický svaz mládeže – Smiřice.
   Svazáci měli v r. 1978 32 členů, z toho polovinu dívek. Pohyb členské základny byl v průběhu roku značný. Přibyli 2 členové, 7 odešlo do jiných ZO SSM, 1 člen řádně ukončil členství a devíti bylo členství zrušeno pro pasivitu. ...
   Novým počinem bylo vystoupení majoretek v průvodu na 1. května. Jejich tanečně – rytmická ukázka byla hodnocena vysoce kladně.
   ... Větší akcí bylo organisování taneční soutěže „Poháry města Smiřic“. Jejich příprava a zajištění byly vzorné.
   Poněkud zklamala pořádková služba při odpoledních čajích a výsledkem byly nepříjemnosti s Měst.NV. ...

Český ovocnářský svaz – Holohlavy.
   Organisace, která měla v roce 1978 41 členů se věnuje převážně péči o vzhled obce a účelné využití zahrad.
   ... Organisace uspořádala dva zájezdy s odbornou tematikou do Kuksu a do Litoměřic, jeden zájezd se společenskou náplní, organisovaný jako tajný výlet pro členy a rodinné příslušníky. ...
   Organisace kritisovala nedostatky v dodávce ovocných stromků pro výsadbu a zejména to, že stromky jsou dováženy z přikázané ovocné školky v Novém Bydžově. S ohledem na klimatické podmínky lépe vyhovovaly stromky dovážené ze školky ve Zboží u Jaroměře. ...

T.J. Sokol Smiřice.
   Jedna z nejstarších organisací ve městě, která se dočkala dne 12.VI.1978 již 80. let svého trvání. ...
   Organisace má po výměně členských průkazů, jež byla celostátně provedena na podzim 1978 celkem 380 členů. Z toho 153 mužů, 78 žen, 23 dorostenců, 1 dorostenku, 84 žáků a 41 žákyň. Členská základna se tedy proti předchozímu roku zvýšila o 20 lidí.
   Členění organisace zůstalo stejné jako v předchozích letech, 2 odbory a 3 sportovní oddíly.
   Odbor základní a rekreační turistiky má 145 členů … Nízký počet cvičenců, absolutní nedostatek cvičitelů, to vše vedlo k tomu, že využití tělocvičny je minimální. Členové učitelského sboru, kteří dříve tvořili stálý cvičitelský sbor, jsou plně vytíženi školními povinnostmi a funkcemi, proto již nestačí čas na tuto další činnost.
   Zajímavý a překvapivý zlom se projevil na rozhraní let 1978 a 1979, kdy Ing. Baboráková nabídla, že bude vykonávat cvičitelskou práci při pohybové gymnastice žen, (tzv. jazz-gymnastika). Na první cvičení přišlo 20, na druhé 46, třetí 62 a ve čtvrtém bylo 80 cvičenek. …
   Odbor turistiky – s 42 členy … dosáhl toho, že 7 členů má třetí, 2 druhou a 1 první výkonnostní třídu. Dospělí turisté na 20 výletech, často vícedenních, nachodili 500 km a získali 11 odznaků „100 jarních kilometrů".
   Vážná škoda vznikla tím, že po odchodu vedoucí, s. učitelky Krumlové, nepřevzal nikdo péči o vzorný turistický oddíl mládeže. Jeho činnost byla skutečně bohatá. Lyžařské zájezdy, pěší tůry, branné hry, zájezd do NDR a putovní tábor dětí (12 ze smiřické školy) na Soči, to svědčí o zájmu dětí i schopnostech vedoucí. Zdá se, že zde selhali dospělí, kteří nezabezpečili dětem vedoucí i pro další období.
   Oddíl kopané – celkem 99 členů, z toho 70 aktivních (48 dospělých, 12 dorostenců a 39 žáků). Dospělí a dorostenci hrají v okresním přeboru, A družstvo žáků v okresní soutěži, družstvo B nebylo v soutěži pro nedostatek vedoucích. Dospělí se umístili na 9., dorostenci na 5. a žáci na 1. místě. ...
   Celkem absolvovali žáci 40, dorostenci 35 a muži 55 zápasů. ...
   Oddíl kuželkářů – při stavu 38 členů)34 mužů, 3 dorostenci, 1 dorostenka) aktivně sportovalo 26 lidí. Výsledky poctivé práce je vidět na umístění družstva dospělých v krajské II.A třídě. Na jaře bylo 7. na podzim již 3. V hodnocení jednotlivců byly výsledky ještě lepší. Čtyři získali III. a čtyři II. výkonnostní třídu. Nejúspěšnější z oddílu byla dorostenka Holečková, která zvítězila v krajském přeboru, postoupila do přeboru ČSR, kde byla 12. a tím se kvalifikovala do přeboru ČSSR, kde obsadila též 12. místo.
   Při prováděné údržbě a generální opravě asfaltové dvoudráhy pomohli takřka všichni členové. O stálou aktivitu pečuje neúnavný předseda oddílu s. Šmejda.
   Oddíl hráčů tenisu – má 78 členů, z toho 13 žákyň, 26 žáků, 6 dorostenců, 9 žen a 24 mužů. Zvýšení početního stavu je zřejmě důsledkem zvýšené aktivity oddílu a organisační práce s. Vl. Svatoně.
   Dvě žákovská smíšená družstva překvapila svojí bojovností nejen soupeře, ale i vlastní vedoucí. Družstvo A zvítězilo v meziokresní soutěži bez jediné porážky, B bylo třetí. Odměnou jim byla vycházka do přírody, s táborákem a opékáním vuřtů.
   Dospělí hráči obsadili v meziokresní soutěži pěkné 3. místo. Vyvrcholením sezony byl turnaj o cenu města Smiřic, již 7. ročník. Zúčastnilo se jej 32 hráčů z 11. oddílů. Druhý ročník turnaje pamětníků byl velmi slabě obsazen, pouze čtyřmi hráči. Zato vánočního turnaje ve čtyřhře se zúčastnilo 10 dvojic. Byl na počest 80. let trvání jednoty.

Razítko: Městský národní výbor Smiřice – podpis Peřina