Kronika města Smiřic - VII. díl, rok 1979

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou jen tři tečky, jsem text nepřepisoval. Jsou tam jen slova, informace žádné.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1978       Rok 1980       Smiřické kronikyVII. díl kroniky Smiřic

   Rok 1979 byl mezinárodní organizací UNESCO vyhlášen za „Mezinárodní rok dítěte“ ve kterém měli všichni dospělí, jejich organizace i všechny státy přispět k dodržování podmínek „Deklarace dětských práv“.
   …
   Ani pro naši republiku nezačal tento rok v příznivých podmínkách. Pokud ještě odpoledne a večer 31.XII.1978 bylo poměrně teplo (+3 až 6 stupňů C.) a pršelo, začalo se okolo 20 hod. ochlazovat a do rána byl již mráz přes -20 stupňů C a sněžilo. Toto počasí trvalo do poloviny ledna, přičemž hlavní vlna mrazů a sněhových bouří se naší zemi vyhnula.
   Následky však přesto byly takřka katastrofální. V řadě závodů a novostaveb popraskaly rozvody, bylo zjištěno, že předpokládané a povinné zásoby paliv, zejména v elektrárnách nebyly dodrženy, došlo k omezení dodávky energie, k nuceným dovoleným, odstavení závodů apod.
   Lze říci, že řada organizací a zodpovědných pracovníků hrubě zanedbalo své povinnosti. Důsledkem toho byla „energetická situace“ jejíž řešení vyústilo v povinné snížení veřejného osvětlení a reklam, omezení dodávek paliv na cca 40 q uhlí na domácnost a rok, pokud je používáno ústřední či etážové topení a 25 q pro lokální vytápění.
   Dále došlo nejprve k přechodné, posléze k trvalé změně pracovní doby a to pro jednosměnné závody ad 7,00 hod. ráno, úřady, organizace, výzkumná pracoviště od 8,00 hod. Přestože vládní místa přislíbila úpravu dopravních spojů, služeb apod. byly tyto sliby splněny pouze ve velmi omezené míře, takže při stupni zaměstnanosti žen, který je v ČSSR na předních místech ve světě, se často vidí rodiče s dětmi pouze ráno a večer, přičemž kapacita jeslí, školek ani družiny nepřekrývá takto upravenou pracovní dobu. Přestože řada novinářů a pedagogů tuto úpravu velmi vynášela, mezi lidmi je neoblíbená a působí negativně na rozvoj duševní i fyzické kondice dětí.
   V souvislosti se zimní kalamitou byla provedena i úprava školních prázdnin, vyhlášen zákaz vytápění tělocvičen, kin a zákaz plesů. Tento stav naštěstí netrval dlouho. I tak se po celý rok projevoval negativně na hospodářském i společenském životě.

   V našem městě poklesl výrazně počet lidí, kteří se zúčastňují na brigádách a akci „Z“, značně poklesl zájem o účast na veřejném životě. To vše je zdůvodňováno a zdá se že právem, nedostatkem času.
   Přestože pracující vynakládají maximum úsilí, je vliv světové ekonomiky na nás tak nepříznivý, že bylo nutno přistoupit ke zvýšení ceny energie a paliv a vyjímkou dřeva a to o 50% a o 100% u topné nafty. Dále byla odstraněna státní intervence u dětského oblečení. Jak vysoká byla, o tom svědčí to, že ceny narostly a 30%, ale častěji o 200% a některé části dětského oblečení jsou dražší, než totéž v provedení pro dospělé.

   Obyvatelé našeho města se v tomto roce, stejně jako v předchozích letech snažili zlepšit a zkrášlit ho tak, že skutečně získává moderní ráz.
   Další demolice starých domů uvolňují prostor nové zástavbě, na síť moderně vybudovaných prodejen se jezdí dívat i lidé z širokého okolí. Je ale též pravdou, že při růstu počtu obyvatel již ani tato modernizace nestačí a je nutno dále rozšiřovat prodejní síť.
   Též se jedná o rozšíření školy, neboť zrušením řady škol v blízkých obcích se nápor koncentroval do Smiřic a ani nedávno renovovaná a přistavěná škola již nestačí pojmout tolik dětí.
   Ani Měst NV nezůstal beze změn. Předseda Jaroslav Peřina odešel z funkce a abdikoval na poslanecký mandát při dovršení důchodového věku. Na jeho místo nastoupil Karel Kutil, syn prvního předsedy MNV Josefa Kutila. Je pravdou, že jeho volební období nezačíná v obtížných poválečných dobách, ale ani on nezahajuje svoji činnost v ideálních hospodářských a zejména zásobovacích podmínkách. Ani spontánní aktivita lidí již není taková, na jakou jsme si za řadu minulých let zvykli. proto snad elán a schopnosti pomohou novému předsedovi v plnění jeho složité a náročné práce. …

Akce „Z“
   Jako každý rok se dělí práce sloužící k zvelebení města na akce investiční a neinvestiční . při vynaložení částky 1.565 tis. Kčs bylo vytvořeno dílo v hodnotě 2.486 tis. Kčs. …
   Při uvedení akcí vypadá situace následovně:

VII. díl kroniky Smiřic

   Při porovnání roku 1978 a 1979 došlo v tomto roce k poklesu hodnoty díla o 1 mil. Kčs, tedy asi o 28%. To může být způsobeno i rozdílností charakteru akcí, stejně jako nepříznivý poměr placených a neplacených hodin. Pokud bylo v roce 1978 na investičních akcích odpracováno zdarma 25,6% hodin, klesl v roce 1979 tento podíl na 17,7%, při celkovém poklesu odpracovaných hodin a cca 3 tisíce. ...

VII. díl kroniky Smiřic


Rozpočet Měst NV Smiřice v roce 1979.
...
Příjmy celkem 6.864,- tis. Kčs
Výdaje celkem 6.740 tis. Kčs.

Chronologický přehled dění ve městě.

Leden
   ...
3.I. Rok byl ve škole zahájen rozhlasovou relací na tema „Zahájení 4. roku 6. pětiletky“. Pořad připravený kolektivem učitelů ZDŠ vyslechlo 680 žáků.

5.-7. I. Turisté se nedali odradit nepřízní počasí a vydali se na 3 denní lyžařský zájezd do Orlických hor.

6.I. Byly vyhlášeny hospodářské podmínky, upravující život s ohledem na klimatické podmínky a obtíže způsobené nepřipraveností jednotlivých resortů. Zasedání ÚV KSČ a vlády odsouhlasilo mimořádné školní prázdniny s doporučením, aby se žáci škol vyšších stupňů zapojili do prací spojených s odklízením sněhu. Dále byla redukována činnost řady podniků a závodů a omezeno vysílání televize.

7.I. Přišly další omezující příkazy, zákaz činnosti v tělocvičnách, omezení počtu představení v kině a podstatné omezení veřejného osvětlené ulic. Společenské místnosti a restaurace s vyjímkou interhotelů byly otevřeny pouze do 22 hod.

8.I. Pracovní doba v jednosměnných provozech a úřadech byla přesunuta z původní 6.14,30 hod na 8.-16,30. Toto opatření nebylo provázeno úpravou jízdních řádů, provozní doby obchodů ani předškolních zařízení. I když se podle prohlášení jednalo o opatření dočasné, vznikla řada obtížných situací zejména pro pracující ženy, nejvíce však byly postiženy děti.

12.I. Svazarm uspořádal Sokolský závod branné zdatnosti, jehož se zúčastnilo 26 závodníků.

14.I. Místní organizace zahrádkářů svolala výroční členskou schůzi, doplněnou odbornou přednáškou.

15.I. Odboráři z družstva Dřevotvar se sešli, aby vzpoměli výročí vzniku Čs. raketových vojsk.

18.I. V MŠ v Holohlavech proběhla agitace k zápisu dětí do 1. třídy ZDŠ. V podstatě jde o to, že děti jsou seznamovány s režimem školy tak, aby pro ně přechod do školy byl záležitostí netrpělivě očekávanou. Na štěstí pro ně si děti neuvědomují to, že prvním vstupem do školy pro ně končí bezstarostné dětství a začíná doživotní povinnost.
   MO Svazarmu přikročila k dalšímu kolu Sokolského závodu, za účasti 27. borců. Tradice tohoto závodu je veliká, i když jméno se trvale mění od Zborovského přes Tyršův a Dukelský až k Sokolovskému. To však není tak důležité, jako jeho význam pro zdraví mládeže.
   Týž den se konala výroční členská schůze kuželkářského oddílu TJ Sokol. Počtem členů poměrně malý oddíl vykazuje velmi vysokou aktivitu a slušné výsledky.
   Na svém 57 jednání rada Měst NV rozhodla:
   - zajistit a připravit vše pro investiční akce v r. 1979 a 80
   - vykoupit pozemky a nemovitosti potřebné pro výstavbu koupaliště, pohostinství v Holohlavech a smuteční síně.
   - schválit osnovu plánu rozvoje města do r. 1990
   - schválit s. Evu Koldertovou do funkce předsedkyně spotřebitelské rady. Nahradila tak s. Kudrovou, která odstoupila pro zdravotní potíže.

20.I. Přes veškerá omezení jde společenský život dál a někdy i zákazy nedodrží. Tak se stalo i v případě všesportovního plesu, uspořádaného TJ Sokol, za účasti 250 dobře se bavících hostí.

24.I. Holohlavské ženy připravily „Babský bál“. Tato oblíbená a zpravidla dobře organisovaná akce přilákala 120 lidí, což je pěkná účast.

27.I. Sbor pro občanské záležitosti přivítal jménem Měst. NV do života další malé smiřičáky. Při tom velmi pomohly děti z MŠ ve Smiřicích, které svoji recitací a zpěvem již tradičně vítají budoucí kamarády.

27 a 28.I. Holohlavští chovatelé domácího zvířectva uspořádali výstavu svých výpěstků. Na organisaci se podílelo 20 členů. Návštěva byla poněkud nižší než v minulých letech. Snad i proto. že od 24.I. panuje určité roztrpčení mezi obyvatelstvem. Rozhodnutím vlády z důvodů „energetické situace“ dochází od 29.I. k trvalé změně pracovní doby v ČSSR. Nevýrobní organisace zahajují v 8,00 až 8,30 hod., jednosměnné výrobní v 7,00 hod. a vícesměnné v 6,00 hod. Současně bylo přislíbeno, že dojde k úpravě jízdních řádů, pracovní doby služeb a zařízení pro děti.
   I kdyby se tak stalo, péči rodičů dětem, které budou celý den samy, nikdo nenahradí. Jak se později potvrdilo, byly obavy lidí oprávněné, pracovní doba však již zůstala a starej se každý jak umíš.

28.I. ZV ROH VČ konzerváren a lihovarů připravil pro své členy a jejich děti autobusový zájezd do Deštné, za sněhem na hory a s lyžemi. Jelo 35 lidí.

30.I. Dnes byla slavnostně otevřena prodejna „Domácí potřeby“ vybudovaná v akci „Z“ na místě bývalé cukrárny rodiny Hemelíků (č.p. 27) (restaurace Sluníčko - pozn. P.). Protože se očekávalo, že prodejna bude zásobena některými druhy zboží, jež se obtížně shání, např. jízdními koly apod., byla již v 7 hod. před prodejnou řada lidí.
...

Únor
   …
1.II. V ZDŠ byla otevřena výstava „Ruské a sovětské malířství 19. a 20. století“. Výstava trvala až do 28.II. a shlédlo ji 370 návštěvníků.

58 schůze rady Měst. NV projednala a uložila:
   - prověřit a vyhodnotit provozní dobu předškolního zařízení, služeb a obchodní sítě.
   - schválila rozpočet roku 1979 ve výši 5.190 tis. Kčs.
   - schválila návrh na pokácení a prodej dřeva ze starých topolů na pravém břehu Labe, směrem k Černožicím.
   - vzala na vědomí informaci s. předsedy o schůzi s řediteli závodů a vybraných zájmových organisací NF.

3.II. V poměrně krátké době již druhé vítání občánků, opět organisované SPOZ a zpestřené vystoupením dětí z MŠ. Lze říci, že obsazení nových bytových jednotek, zejména mladými lidmi, zabezpečilo místní škole trvalý přísun dorostu.
   Holohlavští zahrádkáři uspořádali společenský ples. Zábava určená svým zaměřením většinou pro střední a starší generaci se setkala s pochopením a úspěchem. Navštívilo ji 120 lidí.

4.II. Svazarmovci pokračovali dalším kolem v pořádání SZBZ. Tentokrát závodilo 30 borců.

5.II. V MěLK připravila vedoucí s. Ševčíková výstavu dokumentů „Únor 1948“. Vtipné uspořádání upoutalo každého návštěvníka knihovny i spořitelny.

7.II. Dnešní den náležel Pionýrům. Jejich organizace připravila pro ty nejmenší slavnostní slib. Tím se zavazují k dodržování pravidel své organizace a zásad společenského života. Je to vlastně první převzetí společenských závazků dítětem.
   Při této příležitosti byli odměněni i nejlepší sběrači odpadových látek, papíru, kovů i léčivých bylin. …
   Při lepší organisaci ze strany n.p. Sběrné suroviny by bylo možno sbírat i sklo a další tzv. odpad, který by mohl příznivě ovlivnit i energetickou bilanci republiky.
   Dále proběhla literární soutěž školní mládeže. S ohledem na tradičně vysokou úroveň naší dětské knihy byli i znalosti žáků velmi dobré.
   Organizace včelařů připravila členskou schůzi, jíž se zúčastnilo 34 členů. Jednání bylo doplněno odbornou přednáškou, spojenou s promítáním diapozitivů.

11.II. Loutková scéna sehrála dvě představení pro své věrné obecenstvo – děti. Přišlo jich 277.

14.II. Členové ČSČK, tedy přesněji, pouze několik členů (8), zabezpečili úklid v okolí desky cti.

15.II. Na své 59. schůzi projednávala rada Měst. NV tyto záležitosti:
   - zprávu o hospodaření za rok 1978. Příjmové položky činily 6.072 tis. Kčs, výdaje 5.988 tis. Kčs.
   - upozornění s. Kozové, předsedkyně zdrav. a soc. komise, na nedostatky v nově otevřené prodejně Masna 702, kde je nedostatek balíčkového masa a uzenin. Dále zde - - - - vznikají stálé fronty a není otevřeno přes poledne, čímž odpadá možnost využít jídelny.
   - pozvání hudební skupiny „Kantoři“ z Hradce Králové na besedu o festivalu mládeže na Kubě. Beseda je doprovázena hudbou. Cena činí 2.500 Kčs.
   - uvolnění prostředků (1.500 Kčs), na dárky pro ženy starší 80. let, při oslavě MDŽ.
   - nekázeň občanů v sídlišti gen. Govorova, kteří si sami zapínají vypnuté veřejné osvětlení.

16.II. BSP z výrobny krmiv provedla zhodnocení své činnosti za minulý rok a zpracovala plán práce na rok 1979.

19.II. Členové PO z vyšších tříd ZDŠ se sešli s členem „Lidových milicí“ na besedě o významu a poslání této ozbrojené složky KSČ.
   V družstvu Dřevotvar instalovali výstavku dokumentárních fotografií z Února 1948. Shlédli ji všichni zaměstnanci družstva. byla otevřena do 23.II.

20.II. Děti z MŠ ve Smiřicích navštívily závod Velkovýkrmen, moderní kravím. Děti se vrátily nadšené a to proto, že krávu a zejména telátko takhle zblízka snad ještě neviděly, i když žijí vlastně na venkově.

21.II. V závodě „Krmiva“ uspořádala organizace ROH besedu na tema „Únor 1948“. Zúčastnilo se 15 členů.

22.II. Pro rodiče a ostatní „dospěláky“ uspořádal soubor „Sluníčko“ veřejné vystoupení. Dětské zaujetí a poctivá snaha udělat divákům radost je vždy dojemná. Velkou zásluhu na tom, že se děti učí překonávat trému a dávat společnosti radost a zábavu mají učitelky MŠ, zejména vedoucí souboru s. Knittlová.
   Večer se na svém 15. plenárním zasedání sešel Měst. NV. Za účasti 38 poslanců byly projednány záležitosti města, socialistický závazek na rok 1979 a jednotný plán kulturně výchovné činnosti.
   Byla schválena resoluce, adresovaná velvyslanectví Vietnamské soc. republiky, odsuzující agresivní akci ČLR proti Vietnamu.
   Slavnostní projev k 31. výročí „Února“ přednesl člen MěV KSČ, major ČSLA Vladimír Stránský.
   V diskusi poukázali občané na špatný stav vozovky „U stadionu“. Ředitel ZDŠ s. Liška hovořil o výsledcích žáků za I. pololetí školního roku a o PO.

23.II. ZDŠ uspořádala pro všechny třídy besedu o významu „Února“ pro náš další život. Besedu provázenou recitačním a pěveckým pásmem vyslechlo 670 žáků.
   Týž den navštívily děti z MŠ Holohlavy závod VČ konzerváren a lihovarů, s cílem, podívat se na pracoviště svých rodičů. V černožickém závodě je pro děti vždy něco k smlsnutí, takže bylo spojeno příjemné s užitečným.
   Městské kulturní středisko uspořádalo výstavu dětských výtvarných prací. Výrazný vliv pokroku, nových hmot, většího rozhledu dětí, to vše bylo na instalované výstavce markantně patrné. vystavované práce svědčily o tom, že máme nápadité učitele a zručné, pilné děti. Škoda, že se někdy tyto vlastnostmi obdařené děti těchto darů zbavují.

24.II. Zahrádkáři ze Smiřic pořádali ples. To je již ve společenském životě města pojem, proto i návštěva 217 občanů je poměrně vysoká. Lákadlem je i bohatá tombola. Většina předmětů jsou výrobky a výpěstky členů pořádající organisace.

25.II. Členky ČSŽ věnovaly mnoho úsilí a práce přípravě dalšího dětského karnevalu. Jde o jednu z nejoblíbenějších akcí, která přináší dětem, ale nejen jim, řadu radostných zážitků. O oblibě svědčí i návštěva 268 dětí.
   Holohlavští zahrádkáři svolali výroční členskou schůzi spojenou s odbornou přednáškou. Přišlo 55 členů.

27.II. Velmi aktivn vedoucí MěLK s. Ševčíková připravila pro ZDŠ výstavku nazvanou „Únor v české literatuře“. Zajímavý námět, široká možnost zajištění materiálu, nápaditost pořadatelky, to vše dohromady, spolu s mnoha hodinami práce vytvořilo pěkně uspořádaný přehled o literárním ohlasu vítězného boje pracujícího lidu.
   Ženy, organizované v ČSŽ ve Smiřicích si připravily oslavu MDŽ. Zpravidla tato oslava, pořádaná „mezi námi děvčaty“, postrádá jakoukoliv oficioznost a probíhá ve veselém duchu....
   MěKS uspořádalo vystoupení svého recitačně-hudebního souboru. Vystoupení amatérů příjemně překvapilo, škoda, že se sešlo pouze 77 posluchačů.
...

Březen
   jarní nálada tohoto měsíce překvapila snad všechny. Poměrně pěkné počasí a teplo nalákalo zejména zahrádkáře. Že to bylo poněkud předčasné, to si již poněkolikráte ověřili všichni ti, kteří se nechali tímto počasím vyprovokovat. Ještě v květnu i červnu se dostavila nepříjemná chladna. ...

1.III. První den března proběhla 60. schůze rady Měst. NV, která jednala o:
   - přestěhování bytového podniku a střediska Vč VAK do nového objektu č.p. 276, bývalé Kučerovy kovárny.
   - stavu na úseku obchodů. Současně byla projednána prodejní doba v jednotlivých prodejnách, službách i provozovnách RAJ. Nedošlo však k žádné změně, která by usnadnila ženám nákupy. - návrhu na přijetí 15 žen, zasloužilých funkcionářek, případně vzorných pracovnic, předsedou Měst NV. Bylo rozhodnuto, že se dostaví tyto ženy: Marie Justová, Libuše Brentnerová, Miloslava Finková, Eva Vítová, Julie Serešová, Věra Bláhová, Margita Horáková, Jaroslava Rejzková, Jaroslava Koldínská, Jindřiška Nosková, Hana Syrová, Anežka Hažová, Věra Špryngrová, Anna Černá, Zdenka Sokolovská.

3.III. Pionýři uspořádali jarní tennisový turnaj, kterého se zúčastnilo 30 borců.

6.III. SPOZ spolu s ČSŽ připravil pro ženy starší než 80. let drobné dárky k MDŽ. ...
   MěKS zabezpečilo pro zájemkyně instruktorku, jež měla za úkol naučit je drhání. Jde o vysoce zajímavou, lze říci velmi starou textilní techniku. Sešlo se 8 zájemkyň. Dnes jsou drhané výrobky velmi v kurzu.

7.III. Děti z MŠ ve Smiřicích navštívily knihovnu, kde se seznámily nejen z prostředím, ale zejména se základy práce s knihou. Současně byly poučeny o tom, co může kniha člověku dát, jak se s ní má a nemá zacházek, proč vlastně čteme a tak nenásilnou formou získaly přehled pro život.
   Rozhlasový kolektiv připravil relaci k MDŽ. …
   SPOZ uspořádal v kině Máj oslavu MDŽ pro starší ženy. Hudebně recitační pásmo se přítomným 87 oslavenkyním velmi líbilo. Všechny pozorně naslouchaly předsedovi Měst. NV s. Peřinovi, který vzpoměl údělu ženy za minulých společenských řádů, jejich nerovnoprávného postavení a porovnal tyto doby s postavením ženy v dnešní společnosti, s její úlohou a posláním v této etapě budování socialismu.

8.III. Oslavy MDŽ vyvrcholily a proběhly vřadě míst s různým počtem oslavenkyň. Ve zvláštní škole blahopřáli 5, v lihovaru 67, ve výrobně krmiv 15, v Dřevotvaru 35 a Měst. NV 20 ženám.
   I místní ZDŠ vzpoměla tohoto svátku tak, že žáci i žákyně byli seznámeni s jeho významem pro mezinárodní emancipační hnutí a pro ženy žijící v kapitalistické společnosti, které nemají možnost zapojit se plně do výrobního procesu a politického života, takže jim zbývá pouze možnost pečovat o rodinu a domácnost, případně se věnovat charitativní činnosti.

10.III. Svazarmovci soutěžili ve střelbě malorážkou na své velmi dobře zbudované střelnici. Organizace střeleckých závodů a jejich dokonalé zabezpečení je vždy nesmírně náročné a pořadatelé nemají jednoduchou úlohu.

11.III. Loutkové představení a k tomu tak krásné pohádky jako je „Sůl nad zlato“ přiláká vždy malé diváky v hojném počtu. Na dvě za sebou opakovaná představení, uváděná místními loutkáři, jich přišlo 166.

12.III. Děti z holohlavské MŠ navštívily tetu knihovnici na jejím pracovišti ...
   Obdobná akce proběhla v 1. třídě ZDŠ.
   Večer se mladí muži, budoucí vojáci, seznamovali ve výcviku branců se svými budoucími povinnostmi ...

14.III. Požárníci, spolu s učitelským sborem ZDŠ, využili tento den k šíření protipožární osvěty. 130 žáků vyslechlo velmi instruktivní přednášku o škodách způsobených požáry, o jejich příčinách a nebezpečí vyplývajícím z nedbalosti.
   Pro členy brigády soc. práce z provozovny „Krmiva“ byl tento den svátkem. Za svoji iniciativní, tvořivou práci, politickou angažovanost a vzorné soudružské vztahy odměnil je odborový svaz zlatým odznakem BSP. Toto vysoké ohodnocení bylo uděleno 15 členům BSP.
   Návštěva zahradnictví byla pro řadu žáčků MŠ Smiřice novinkou. Poutavý výklad, který dětem přiblížil a pomohl pochopit práci a dění v zahrádkářství, podal vedoucí provozovny s. Jech. Měl 32 pozorných posluchačů.
   V lidové knihovně otevřeli výstavku s tematikou „moderní humoristická literatura“.
   Děti z MŠ ve Smiřicích navštívily své starší kamarády v ZDŠ, podívaly se na to, jak se učí, jak pracují ve třídách a v podstatě nahlédly do život, který je v dohledné době čeká.
   Členové ZO ČSČK pracovali na úklidu okolí desky cti. Tato práce se stává, podobně jako všechny dobrovolné veřejné práce údělem důchodců, neboť v důsledku změny pracovní doby se pracující k těmto pracím nedostanou.

15.III. Rada Měst. NV se sešla na své 61 schůzi a projednala:
   - doporučení přijmout na dlouho uprázdněné místo domovníka a topiče Měst. NV manžele Starych
   - informaci s. Ševčíkové o činnosti MěLK v roce 1978. O práci svědčí 450 zapsaných čtenářů, vypůjčených 23 264 knih a časopisů a péče o základní fond 12 869 knih. Knihovna trpí nedostatkem odkladových prostorů.
   - zprávu o činnosti kina Máj za rok 1978, podanou s. Kmínkovou. 359 představení navštívilo 22 372 občanů, celkové vstupné činilo 118 079,- Kčs. Z údají vyplývá, že průměrná návštěvnost představení je 68 lidí, z nichž každý platí cca 5,30 Kčs.
   - hlášení Ing. Kupky o stavu pamětní síně a kronikářských pracích. V této informaci bylo uvedeno, že sbírky pamětní síně jsou při své vysoké finanční hodnotě nedostatečně zabezpečeny. Dále bylo jednáno o přihlášení kroniky do celostátní soutěže, vyhlášené na počest 30. výročí Vítězného Února a 35. výročí osvobození republiky.
   - opětně byla rada upozorněna na to, že ve stávajících malých prostorách nelze využít deponovaných fondů. Rada přijala návrh na případné využití spojovací chodby zámku s kaplí na obrazovou galerii.
   - byl předložen návrh na inventarisaci a ohodnocení předmětů z interieru zámeckého kostela.
   - kronikář poděkoval letopiseckému aktivu za jeho práci a zásluhu o vysoké hodnocení úrovně kroniky.
   - termín jarních úklidových směn NF, které byly určeny na soboty 24.III., 14.IV. a 28.IV.1979.
   - trvalé obtíže se zaplavováním spojovací cesty „pod brodkem“.Bylo doporučeno tento stav řešit zvýšenou lávkou, pokud bude zachován současný průjezdný profil.
   - žádost s. Burešové roz. Marelové o přijetí do funkce vedoucí MěKS.
   - návrh Ing. Hájka na výstavbu pohostinství v Holohlavech, rekonstrukci domu č.p. 159 (Kutilovo) na dům soustředěné péče o staré občany a na demolici domů č.p. 13 (Julišovo) a 14 (Markovo) v Palackého ulici.
   - žádost majitelů Zd. Hájkové a O. Hloupého o to, aby Měst. NV odkoupil jejich domek č.p. 18 v Hradecké ulici. Jde o velmi starý domek, mírně přebudovaný, snad pamětník původních Smiřiček.

16.III. Smiřičtí mládežníci pokračovali v politickém vzdělávání, jehož se zúčastnilo 30 mladých lidí.
   Učitelský sbor ZDŠ se sešel na oslavě Dne učitelů společně s učiteli ZŠ. Zúčastnilo se 35 lidí.

18.III. 130 žáků a učitelů ZDŠ navštívilo divadelní představení v divadle VÚ v Hradci Králové. Jde o programovou akci výchovy dětí k estetickému vnímání.
   Turistický oddíl TJ Sokol vyrazil na jarní výlet. Čilí turisté již nyní absolvují kilometry, které se jim započítávají do různých soutěží a kriteriálních hodnocení.

20.III. Kulturní skupina MěKS připravila veřejné vystoupení, za účasti 55 posluchačů. Večer pokračoval kurz drhání.

21.III. Zdá se, že lidé začínají docházet k názoru, že šetření není na závadu. Smiřické ženy spolu s Po uspořádaly výměnnou prodejní akci použitých pionýrských krojů. Záležitost ještě před nedávnem takřka nemyslitelná, každý musil míti vše nové. O organizaci pečovalo 30 žen.

24.III. Dnes jely členky ČSŽ na divadelní představení do Hradce Králové. Za kulturou se vydalo 18 smiřičaček.

28.III. Výměnné představení našich loutkářů v Hradci Králové. To je zpravidla záležitost odborná, kdy se znalci dívají na práci jiných znalců. Naši se uvedli hrou „Šibal Zavřiočko“. Jejich představení shlédlo 40 zájemců.
   I na práci oddílového vedoucího musí býti určitá kvalifikace, což je naprosto správné. Dnes skládalo zkoušky ze svých vědomostí a praktických dovedností 15 adeptů na oddílové vedoucí PO.
   Ve třídách proběhly besídky ke „Dni učitelů“. Bylo vzpomenuto velkého pedagoga, jehož myšlenky přes propast 300 let nezastaraly a nezapadly v zapomenutí. Zásady Jana Amose Komenského jsou sice krásné, ale jak to tak již bývá, málo realizované. Besídek se účastnilo 290 dětí.
   ČSŽ v Holohlavech poněkud posunul oslavu MDŽ. Zato jej nyní v družné zábavě oslavilo 85 žen.

29.III. rada Měst. NV ve své 62 schůzi projednala a vyslechla následující body:
   - zpráva o stavu veřejného pořádku, vývoji kriminality a dopravní kázni, předloženou J.U.Dr. Havlíčkem. K tomuto tematu se rozvinula širší diskuse, týkající se zejména stavu a údržby vozovek uvnitř města.
   - resignaci předsedy Měst. NV, poslance za 7. volební obvod na poslanecký mandát. Pro zdravotní důvody a dosažení důchodového věku vzala rada tuto informaci na vědomí a doporučila, aby doplňovací volby byly stanoveny na 6.VI.1979.
   - informaci o práci májové komise. Na doporučení poslance ONV Ing. Popelky bude prověřena obsahová i kvalitativní úroveň hudební skupiny „Bratří Křesťanů“ jež má vystupovat na májových oslavách. Zdá se, že určitou nedůvěru budilo samotné jméno skupiny.
   - smlouva o zpracování návrhu a vazby městské kroniky, kterou zabezpečí Jiří a Zdena Škopkovi za částku 1600,- Kčs.
   - informaci s taj. Štěpána o nedostatečném zabezpečení interieru zámeckého kostela, zejména obrazu „Klanění sv. Tří králů“ od Petra Brandla.

   Poznámka kronikáře: v tomto roce byl definitivně určen obraz „Žehnání sv. Blažeje“ v zámeckém kostele jako dílo P. Brandla. K této dosud diskutované otázce se s konečnou platností vyjádřil prof. Dr. Jaromír Neuman Dr. Sc. ve své práci „Petr Brandl a jeho Nanebevzetí ve Vysokém Mýtě“. Popis a určení je na str. 12.
   Zajímavé je, že ústní tradice připisovala tento obraz správně P. Brandlovi a dokládala, že se jedná o votivní dar hraběnky Marie Terezie ze Sternberka, jež trpěla údajně vleklou krční chorobou. Proto prý dívka, jíž sv. Blažej žehná, je sama donátorka. Tolik ze starých vyprávění, nyní alespoň co do autora obrazu potvrzených.
...

Duben
   …
5.IV. 16. plenární zasedání Měst. NV proběhlo za účasti 37 ze 40 poslanců a 108 občanů. Na programu jednání bylo zejména zabezpečení důstojných oslav 1.V.
   Druhým bodem bylo zajištění akce „Z“ v její investiční i neinvestiční části.
   Poté byl proveden rozbor schůzové aktivity poslanců a bylo konstatováno, že účast nepoklesla po 90 % a v občanských výborech je 95,6 %.

6.IV. Rybáři si opět připravují dorost. Letos školí v základech rybolovného umění a trpělivosti 15 nováčků.

7.IV. Opět vítání občánků. Snad se těch dětí rodí nějak více, tedy ne snad, ale určitě. Vždyť v nových bytech bydlí převážně mladí lidé.

10.IV. Zahrádkáři se též intenzivně připravují na plnou sezonu. Pozvali na odbornou přednášku J. Zahradníčka. Alespoň podle jména osobu nad jiné povolanou.

12.IV. Děti ve zvláštní škole vzpoměly a uctily památku prvního kosmonauta J. Gagarina. ...
   Dnes se též sešla rada Měst. NV na své 63 schůzi, z jejího jednání vyplynulo, že:
   - příprava oslav 1. Máje je zajištěna, až na přenos hudby. Zesilovače zajistí družstvo Eram za 10 tis. Kčs.
   - termín sběru kovového odpadu bude určen po zajištění dopravních prostředků.

15.IV. Seznámení s protipožární výzbrojí, kdysi přání většiny kluků, se stalo skutkem pro 68 žáků ZDŠ, kteří navštívili požární zbrojnici ve Smiřicích. Turisté TJ Sokol se vydali do Trhové Kamenice a odtud na Horní Bradlo. Zúčastnilo se 6 sportovců.

17.IV. 80 žáků ZDŠ navštívilo a prohlédlo si zahradnictví. ...

18.IV. Děti z holohlavské MŠ se setkaly na besedě s příslušníky VB, kteří jim vyprávěli o nebezpečí na silnici, o tom, že nemají chodit s nikým cizím a vůbec tom, co je může potkat a před čím je má SNB chránit.

19.IV. ZOO, spousta neznámých, in natura neviděných zvířat, to bylo kdysi v Praze a Liberci, tedy dosti daleko. Díky usilovné a dlouholeté práci Ing. Vágnera byla zřízena jedna z nejmodernějších ZOO ve Dvoře Králové. Dnes ji navštívilo 79 žáků ZDŠ.

23.IV. recitál Nadi Urbánkové navštívila skupina pracovníků Velkovýkrmen. Populární zpěvačka, původně zdravotní sestra ve vojenské nemocnici v Josefově, vyrůstala v nedalekém Vlkově. V té době se ještě jmenovala Balabánová.

24.IV. Velká slavnost PO. Již po 30 let pracuje a vychovává naši mládež, takže dnešní 36 a 37leté jsou již jejími odchovanci. Oslavy tohoto výročí probíhali v ZDŠ i ZŠ s následujícím programem:
   - předkolo olympiády mládeže v kopané
   - slavnostní shromáždění pionýrů
   - filmové představení „Sněhulák pro Afriku“
   - beseda s příslušníky armády
   - besedy k měsíci bezpečnosti v dopravě.
   V podobném duchu probíhaly oslavy v celé ČSSR.

25.IV. Těm, kteří dovršili 15 let života byly slavnostně předány občanské průkazy. Tradice občanských průkazů se u nás udržela od doby tzv. Protektorátu. Předtím si vyžádal tento průkaz jen ten, kdo ho nezbytně potřeboval. A protože existuje nařízení o trvalém nošení tohoto průkazu, je to příčinou dost častých pokut.

26.IV. Odpoledne se sešla rada Měst. NV na své 64 schůzi. Předmětem jednání bylo zabezpečení barokní kaple. S. Nejedlý projednal. že statické zabezpečení objektu provede podnik pro obnovu památek z Opočna. Nejsou dosud zabezpečeny práce tesařské, pokrývačské a zámečnické.
   Dále rada schválila seznam zasloužilých a nejlepších pracovníků, jejichž fotografie bude umístěna na desce cti.
   Jsou to: Ing. Marie Janatová, Jaroslav Peřina, Josef Holeček, Jaromír Kupka, Jiří Heřman, Josef Marek, JUDr. Karel Havlíček, František Svoboda, Václav Lhotský.
   Členové rady vzali na vědomí informaci o pořádané soutěži automotoklubu Svazarmu, ve spolupráci se Svazem invalidů.

28.IV. Zvláštní škola zapojila 30 svých žáků do sportovních her mládeže, jejichž školní kolo zde proběhlo.

29.IV. Tentokráte se turisté nevydali na daleké cesty, ale po dojetí do Jičína odtud šli přes Radim, Novou Paku na Horka u St. Paky. I ta se dost prošli.

30.IV. Letos byla uspořádána Vatra míru asi v polovině cesty do Černožic „v topolech“. Je to, zejména pro malé děti, poněkud daleko a k tomu se připojilo nepříznivé chladné počasí s větrem a deštěm. Slavnost proběhla tak, že děti došly k místu, kde byl zapálen oheň a rychle se rozeběhly domů.

Duben je u konce, duben roku, který nezačal pěkně a zatím nelze říci, že by jeho pokračování bylo diametrálně odlišné. Nesmírné úsilí pracujících lidí sice odstraňuje důsledky „energetické situace“ na začátku roku. Ve světě však dochází k trvalému zvyšování cen energie, což se nepříznivě projevuje i na naší devisové bilanci. Škoda té spousty malých vodních elektráren u mlýnů a továren, které byly bez uvážení hromadně zničeny v letech 1950 – 60. Nešťastná gigantomanie těchto let se mstí až do dneška

Květen
   …
1.V. Svátek práce, … Ovšem při dnešní úrovni devastace životního prostředí nevím, jak o nás budou ty příští generace smýšlet.
   V každém případě však porovnání hmotné vybavenosti generace našich prarodičů, rodičů, nás a našich dětí, jeví prudce rostoucí tendenci. Stálou otázkou však zůstává, která generace se cítila nejspokojenější.
   Oslavy probíhaly tradičním způsobem, za hojné účasti obyvatel. Odpoledne zajistilo MěKS estrádu, kterou navštívilo 80 lidí a večer byla pod patronací TJ Sokol taneční zábava. Poměrně malá návštěva, 130 účastníků je pro pokladnu nepříjemná.

4.V. Ve zvláštní škole uspořádali besedu o životě v SSSR, doprovázenou četnými diapositivy.

5.V. Jako každý rok, bylo i tento den vzpomenuto padlých bojovníků naší země, všech těch, kteří byť bez uniforem a slávy, nebo v uniformách bojovali proti nacistické zvůli. Představitelé města, všech složek NF a PO položili k památníku osvobození, pamětním deskám a hrobům padlých, vzpomínkové věnce.

6.V. Školní rozhlas vysílal relaci o dějích dnešním dětem již nepochopitelných, o boji v Praze, hrdinství pracovníků rozhlasu, urychleném postupu Rudé armády a bezhlavém útěku okupantů.

7-9.V. Turisté využili dnů volna a vydali se na vícedenní výlet do Českomoravského mezihoří. Šlo jich 12.

9.V. Na pozvání MěKS vystoupil ve Smiřicích populární zpěvák Karel Černoch. Nízká účast, pouze 30 posluchačů, svědčí o tom, že kulturní život ve městě není na dobré úrovni. Snad i proto, že lidé stále spěchají.

10.V. V MŠ Smiřice proběhlo místní kolo olympiády dětí. S vervou, nadšením a z celého srdce, tak, jak to snad dovedou jen děti, závodilo 28 borců.
   65. zasedání rady Měst NV zhodnotilo průběh oslav. Dále se rada zabývala zprávou letopisecké komise, která soustředila informace o všech místních kulturně historických, přírodních a jiných památkách. Předseda Měst NV poděkoval za provedenou rozsáhlou práci a rada určila s. Nejedlého jako osobu zodpovědnou za splnění opatření navržených v této zprávě.

11.V. Odpoledne se žáci nejvyšších tříd ZDŠ setkali s bývalým vězněm koncentračního tábora. 74 dětí vyslechlo a snad ani nepochopilo hrůzu toho, o čem, velmi taktně a decentně, mluvil ten, který to vše prožil.
   Kdyby řekl vše co viděl a sám zkusil, vzbudil by v dětech nepřekonatelnou hrůzu.

12.V. Ženy ze Smiřic vyrazily za kulturou do divadla v Pardubicích. Jde o dobrou spolupráci se závodem Velkovýkrmen, kterému ženy pomáhají při sklizni úrody. Závod jim zase vychází vstříc při zajištění dopravy. Jelo jich 35.

14.V. Pracovníci družstva Dřevotvar na besedě vzpoměli výročí založení KSČ v roce 1921 a historických změn, které tato strana v průběhu své existence iniciovala.
   Vedoucí knihovny s. Ševčíková uspořádala v rámci Mezinárodního roku dítěte výstavku „Ilustrace dětských knih“. Protože skutečně máme skvěle vypravené a ilustrované dětské knihy, stála za zhlédnutí.

16-20.V. 115 žáků vyšších ročníků ZDŠ se vydalo poznávat krásy druhé části naši federace, do Vysokých Tater. ...

17.V. Krejčovskou dílnu znalo ještě před nedávnem každé dítě. Dnes do ni pořádá škola exkursi. …

19.V. Loutkářská přehlídka, ukázka výsledků náročné práce lidových loutkářů, to je vlastně škola do života. Proto delegace našich loutkoherců navštívila Chrudim, kde se již tradičně přehlídky konají.

21.-23.V. Sběr starého papíru a textilu. ...

24.V. Literárně historické soutěže, pořádané učitelským sborem ZDŠ se zúčastnilo 80 žáků. Příprava a vlastní provedení soutěže zajistila vedoucí MěLK s. Ševčíková.
   66. schůze rady Měst NV se zabývala zprávou o školní jídelně, Hodnocení práce jednotlivých poslanců a zejména postupem prací na plánu rozvoje města do r. 1990.
   Rada schválila převedení finančních prostředků ve výši 215 tis. Kčs z fondu rozvoje a rezerv do fondu akce „Z“.

25.V. Žáci ZDŠ navštívili výstavu obrazů v krajské galerii v Hradci Králové.

28.V. MěV KSČ svolal členskou schůzi, jíž se zúčastnilo 110 členů. Hlavním bodem jednání bylo hodnocení volebního programu a jeho splnění.

30.V. Škola TJ Sokol organisovala žákovský turnaj v kopané. Hrály třídy ZDŠ mezi sebou. Soutěže se zúčastnilo 120 hráčů.

31.V. Návštěva divadla v Hradci Králové. Žáci ZDŠ se takto učí chápat a vnímat kulturní hodnoty.
   Večer bylo svoláno 17. plenární zasedání Měst NV. Zúčastnilo se 36 poslanců a 89 občanů
   Při tomto zasedání převzal Měst NV čestné uznání KNV, za dosažení nejlepších výsledků v soutěži NV za rok 1978. Předala jej do rukou s. Peřiny poslankyně Cejnarová.
   Předsedové jednotlivých komisí přednesli zprávu o činnosti za uplynulé čtvrtletí.

… Počasí bylo v tomto roce dosti chladné, ale ne tak, aby to budilo obavy o kvalitu úrody.

Červen
   ...
1.VI. Zvláštní škola pravila svým žákům oslavu MDD. Péče učitelů této školy o děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou držet krok s tempem výuky v ZDŠ, je vzorná a značně namáhavá. Bez nadsázky lze říci, že škola je vedena v duchu zásad inspektora Zemana.
   Rozhlasový kolektiv připravil relaci k MDD, ve které uváděl rozdíly v péči o mládež v našem zřízení a ve vykořisťovatelských systémech. Důraz byl kladen na všestrannou péči o dítě a na státní dotace, kterými je zlepšována ekonomická situace rodin s dětmi.

2.VI. SPOZ spolu s představiteli Měst NV přivítal do života další nové smiřičáky.
   ČSŽ objednal a zaplatil dětem filmové představení pohádek. Přišlo 111 diváků, což je značná účast.

3.VI. Péčí MěKS byli na odpolední představení zajištěni estrádní umělci. Dostavilo se 60 diváků.
   Včelaři, kteří neustále sledují moderní a pokrokové metody chovu včel, si pozvali odborníka, přednášejícího k tematice „Včely a kočování“.

4.VI. V MŠ v Holohlavech a ZDŠ ve Smiřicích byly ve spolupráci s MěKS uspořádány výstavky dětských výtvarných prací. ...

7.VI. Na 67. schůzi rady Měst. NV bylo jednáno o:
   - práci občanských výborů, jež byla kladně hodnocena
   - stavu na úseku požární ochrany. Bylo doporučena řada opatření, nutných ke zlepšení činnosti.
   - výměna oken v budově ZDŠ
   - schválení celoročních odměn funkcionářům Měst NV a rozhodla vyplatit předsedovi Měst NV s. Peřinovi 5 tis. Kčs, tajemníkovi s. Štěpánovi 3,7 tis. Kčs, místopředsedovi s. Markovi 1,14 tis. Kčs.
   - současně byl předložen a schválen návrh na vyplacení odměn pro funkcionáře Měst NV za výsledky v soutěži za r. 1978.
   - návrhu na vyhlášení sklizňových brigád 9. a 10.VI.
   - zpracování projektu nadjezdu přes železniční trať ve směru prostor za Jechovou zahradou – Pácaltův kopec (měl být mezi „Hliňákem“ a Holohlavami, Holohlavy v novém století změnily územní plán a vznikla Lipová ulice, tím nadjezd padl – pozn. P.)

8.VI. Žáci ZDŠ si prohlédli výrobu nealkoholických nápojů v závodě VČ lihovarů. Závod, který pracuje v prostorách bývalé Malburgovy továrny, ztratil značně na svém významu tím, že přestal vyrábět líh a lihoviny značky známé kdysi v celé Evropě. Dnes je závod již déle než 20 let v přestavbě na výrobu pektinu. Kdysi dovezené strojní zařízení pro realisaci prvního projektu již zastaralo ve skladech a nový projekt bude zabezpečen novým dovozem, ovšem též za nově čerpané devisové prostředky.

9.VI. BOAS – pod touto nesrozumitelnou zkratkou se skrývá „Branná orientační automobilistická soutěž“ jejíž přebor ČSR proběhl pod patronací Měst NV a za organisačního úsilí a vypětí MO Svazarmu. Největší tíha organisační práce spočívala na předsedovi J. Matyášovi, který svoji obětavostí udržuje organisaci na opravdu vysoké úrovni. Zúčastnilo se 101 soutěžících.

11.VI. Proběhly schůze uličních organisací MěV KSČ za účasti 100 příslušníků strany.

15.VI. beseda nad kronikou na tema „Smiřice dříve a nyní“. Sešlo se 23 lidí, což nepředstavuje ani 1% obyvatel. Většinou starší občané, od nichž bylo možno čerpat řadu jejich vzpomínek.

19.VI. Závody žáků, rybářů, v podstatě prověřují to, co se závodníci naučili z techniky rybolovu.
   Svazarmovci uspořádali soutěž ve střelbě, v rámci akce „Pohár osvobození“ závodilo 60 žáků.

20.VI. děti z MŠ Smiřice navštívily zemědělské muzeum na zámku Kačina.

21.VI. Sezona školních výletů propukla v plném rozsahu. Tatry, Praha, Velichovky, to je jen zkrácený výběr.
   68. schůze rady Měst NV se zabývala vyhodnocením uplynulého školního roku na všech stupních škol. Předseda Měst NV poděkoval za úspěšnou práci jejich pedagogickým kolektivům. Ředitel ZDŠ doporučil, aby rada udělila pochvalu žákům M. Tuzarovi a M. Volákovi za úspěšnou representaci školy. Oba se umístili na prvních místech v okresních olympiádách mládeže.
   Opět vznikla otázka, týkající se prodeje masa. Dnes kdy se město rozrostlo, existuje pouze 1 prodejna. Kdyby byla zásobována plynule, snad by nedocházelo k nepříjemnostem.
   Protože se však zákazníci soustřeďují v těch dnech a hodinách, kdy očekávají 2x za týden, že bude maso, dochází ke konfliktům. Rada se snaží působit na dodavatele.
   Dále bylo jednáno o přípravě mimořádného plenárního zasedání Měst NV, které má ve svém programu uvedení nového předsedy Měst NV s. Karla Kutila do funkce a poděkování odcházejícímu předsedovi s. J. Peřinovi.

22.VI. Ženy v Holohlavech připravily „Dětský den“ s bohatým programem a pohoštěním pro děti.

23.VI. Myslivecký den, 36 lidových myslivců oslavilo tento den úspěchy své celoroční práce a její výsledky.
   Svazarm zorganisoval Dukelský závod, jehož se zúčastnilo 100 závodníků.

26.VI. ČSŽ Smiřice připravil družební večer pro manželky důstojníků a ženský personál jednotek Střední skupiny vojsk Rudé armády, rozmístěných dočasně na území ČSSR. Veselá zábava a výměna drobných dárků utužuje vzájemné přátelství.
   Na rozloučenou se školním rokem sehráli místní loutkáři hru „Šibal Zavřiočko“, při návštěvě 86 dětí.

27.VI. Mimořádné plenární zasedání měst NV za účasti poslanců, 94 občanů, poslankyně KNV s. Cejnarové a ONV s. Ing. Popelky, V. Kutilové a K. Černého.
   Jediným bodem programu bylo zvolení s. Karla Kutila do funkce předsedy Měst NV, na místo odstupujícího s. J. Peřiny.
   Plénum jednomyslně schválilo předběžný návrh a nový poslanec, člen rady a předseda Měst NV složil slavnostní slib a převzal odznaky své nové funkce.
   J. Peřina poděkoval poslancům i občanům za dobrou spolupráci, přítomní poděkovali jemu za zásluhy a blaho města.

29.VI. Den počínajících prázdnin a také den účtování. Pro mnohé den skutečného vstupu do života. ZDŠ i ZŠ se rozloučily se svými žáky. S některými již trvale.


Červenec a srpen
   – červenec, jeden ze dvou nejteplejších měsíců roku se tak letos neprojevil. Nebylo sice vyloženě šeredně, ale o pěkném měsíci také nešlo hovořit. Zato rostly houby a to i václavky, které se jinak objevují až pozdě na podzim a to v tak hojném počtu, že to překvapilo i staré houbaře.
   Nedostatek energie a její soustavné zdražování ve světě dolehlo i k nám. Před Vládními opatřeními, které vyšla v tomto měsíci bylo na trhu velmi rušno a lidé se intenzivně předzásobovali. Zejména byly obavy ze zvýšení cen dětského oblečení.

3.-10. VII. Loutkářská Chrudim, největší přehlídka amatérských souborů. Slavnost, přátelská setkání i poučení. proto se jí zúčastnilo 15 členů loutkové scény.

5.VII. Rada Měst NV se sešla po 69, poprvé řízena novým předsedou s. Kutilem. Na pořadu jednání bylo:
   - posouzení plnění plánu kulturně výchovné činnosti. Předseda komise s. Řehák informoval o tom, že se uskutečnilo 200 akcí místo plánovaných 153. Komise finanční upozornila na nízkou návštěvnost a finanční efekt těchto akcí.
   - dopis OHES z Hradce Králové o připravovaném uzavření provozu n.p. Krmiva Pečky ke dni 31.XII.1979. Provoz skutečně nevyhovoval hygienickým podmínkám. V prostorách původně zámeckého pivovaru, se vystřídala výroba aureomycinu a později mísírna krmiv. Měst NV doporučil, aby uvolněné prostory byly využity jako sklad Měst NV.
   - zakoupení nových reproduktorů a specielních mikrofonů pro městský rozhlas.
   - konečná úprava zatrubení mlýnského náhonu.

19.VII. další rada Měst NV se zabývala:
   - realizací dostavby ZDŠ. Nutnost dostavby je vyvolána postupným rušením škol v blízkém okolí a soustředěním dětí do Smiřic. Výhodou jsou nižší náklady na školství, nevýhodou to, že již od 1. třídy musí děti dojíždět buď vlakem nebo autobusem.
   - návrhem na odprodej bytů do soukromého vlastnictví. Jde o 26 bytů III. a IV. kategorie v 7 domech.
   - postupem prací a zajištěním veřejného pořádku při provádění soupisu a novém ocenění zásob, spojeném s úpravou cen. Pro zajištění proti případným protestům veřejnosti byl v úřadovně Měst NV stálé služby.
   Úpravy, které byly provedeny a oznámeny 21.VII.1979 se týkaly cen benzinu, nafty, el. energie, uhlí a hlavně byly odstraněny státní dotace u dětských oděvů a bot. O výši dotací svědčí to, že dětské oblečení a boty změnily ceny o 100 až 150%. pro vyrovnání životní úrovně byly zvýšeny rodinné přídavky na děti o 50,- Kčs na 1 dítě měsíčně a byla provedena úprava důchodů o 30,- Kčs měsíčně, s vyjímkou důchodů příslušníků ozbrojených sil a ministerstva vnitra, kde byly mzdy i důchody upraveny podle zvláštních předpisů. Byly provedeny i další zvýhodňující úpravy.

2.VIII. V tomto zasedání rady Měst NV bylo změněno číslování tak, že zasedání budou počítána v každém roce od 1., ne jako doposud od zahájení funkčního období. Proto je to zasedání 16.
   Na programu jednání bylo hospodaření bytového podniku, spolu s úkoly, týkající se fasádnických prací. Dále s. Vodička, předseda SSM ve Smiřicích a s. Hašek (? - možná má být Hošek – pozn. P.), vykonávající tuto funkci v Holohlavech, seznámili radu s činností svých organizací.
   Poslední byla projednávána informace o výměně vedoucího a části personálu v prodejně Masna.

4. a 5.VIII. Ve Stěžerách byl sehrán turnaj dospělých v kopané. Ze Smiřic vyjelo 36 příznivců sportu.
   Celý srpen a sice 3., 10., 17., 24. a 31.VIII. pořádalo ZO SSM v Holohlavech odpolední čaje. Zdá se, že letos organizátoři přistoupili ke svému úkolu s plnou zodpovědností a nedocházelo k žádným výstřelkům, jak tomu bylo loňského roku. Průměrná návštěvnost byla 160 lidí.

16.VIII. 17. schůze rady Měst NV byla též poznamenána „okurkovou sezonou“ a proběhla velmi rychle.
   Předmětem jednání byla zpráva o zabezpečení úkolů v předškolních a školních zařízeních.
   S. Štréglová podala zprávu o bytové situaci ve Smiřicích. Lze říci, že v důsledku intenzivní výstavby a to jak státní, tak soukromé, se bytové potíže zmírnily.

18. a 19.VIII. Holohlavští chovatelé vyvíjejí intenzivní činnost a uspořádali velkou výstavu zvířat. Na organisaci a přípravě pracovalo 5 členů organizace. Návštěva byla pochopitelně veliká, neboť dobré výsledky této organisace jsou známy široko, daleko.

25.VIII. MěLK připravila k výročí SNP malou výstavku, stejně jako 29.VIII. družstvo Dřevotvar, kde ještě byla pořádána desetiminutovka na počest hrdinů, kteří v tzv. „Slovenském štátu“ zvedli zbraň proti nacistům a za cenu velkých obětí dosáhli toho, že Slovensko se byť koncem války, ale přece, vymanilo ze spojenectví s Osou a nestalo se tak poraženým státem.

30.VIII. 18. schůze rady Měst NV se zabývala těmito důležitými otázkami života města:
   - o stavu financí, rozpočtu, jeho čerpání a zdrojích příjmů referoval předseda finanční komise s. Opletal.
   - o zabezpečení národního majetku podal zprávu s. Štěpán a současně informoval radu o tom, že v nejbližší době bude zajištěna pamětní síň mřížemi.
   - po s. Bohunce Bergerové, která rozvázala s Měst NV pracovní poměr, je do funkce vedoucí MěKS doporučena s. Dana Burešová, s nástupním platem 1500,- Kčs.
   - z komise plánování a výstavby je pro trvalou neúčast uvolněn s. Ladislav Bureš a nahrazen s. St. Sokolovským.
   - bývalý objekt trafiky, související s autobusovou zastávkou v Zemanově ulici, byl propůjčen organisaci zahrádkářů.
...

Září
   …
3.IX. A opět, jako každoročně, slavnostní zahájení školního roku. Za účasti představitelů Měst NV, školy a SRPŠ přivítal děti ředitel ZDŠ, s. Liška.

6.IX. 5. plenární zasedání Měst NV proběhlo za účasti 38 poslanců Měst NV, 3 poslanců ONV a 1 z KNV. Občanů se dostavilo 67. Byly schváleny změny složení komisí, navržené radou dne 30.VIII. Dále vzali poslanci na vědomí zprávu o finančním hospodaření Měst NV a schválilo je.
   Rozbor schůzové aktivity za I. pololetí, přednesený s. Štěpánem ukazuje, že účast volených zástupců je velmi pěkná a neklesá pod 91%.
   V diskusi mluvil zástupce Holohlav s. Hlava o nutnosti úpravy podchodu „pod brodkem“, pokračování kanalizace a zpevnění „Hanzovy uličky“. Lidmi je nazývaná „Jechova“.
   Závěr jednání provedl s. taj. ONV Ing. Popelka.

8.IX. Pracovníci Velkovýkrmen se zúčastnili tzv. Národních dožínek, oficialní slavnosti v Hradci Králové. Dřívější lidový zvyk, oslava konce sklizně a vzdání díky přírodě, se změnil na organizovanou akci, jíž se účastní nejvyšší státní a straničtí představitelé. Ze Smiřic jelo 80 delegátů zemědělského závodu.

14.IX. Rada Měst NV na své 19. schůzi, dnes mimořádně konané v myslivecké chatě na Trotině, projednala:
   - závěry z plenárního zasedání a zejména účast na plenárních zasedáních.
   - matriční zprávu za leden až září.
   - možnost zřízení dopravního hřiště pro děti ZDŠ. Výběrem místa a zpracování návrhu byl pověřen s. J.U.Dr. Havlíček.
   - nové umístění lunaparků v r. 1980. Dosud používané školní hřiště není z hygienických důvodů vhodné, neboť nemá ani zdroj vody, ani kanalizační přípojku. Byl navržen tzv. malý stadion.
   - provedení nutných stavebních úprav v místní sběrně odpadních surovin.
   Rada vzala též na vědomí informaci o dostavbě, lepe řečeno, nutném rozšíření ZDŠ ve Smiřicích.

14.-15.IX. Dukelského závodu branné zdatnosti, organizovaného ZO Svazarmu ve Smiřicích se zúčastnilo 200 závodníků.
   Vedoucí MěLK již podruhé připravila propagační výstavku nových knih.

18.IX. Na kapli ve Smiřicích se přijelo podívat 52 odborníků z „Ústavu ochrany přírody a památkových měst“ z Prahy. Ani velmi podrobný rozbor, který provedli, nepomohl k určení stavitele této krásné budovy. Je však zřejmé, že kdyby byla stavba i interier v pořádku, zvýšil by se podstatně počet turistů i odborníků – zájemců.

23.IX. Okresní orientační soutěž automobilistů je akcí náročnou nejen na závodníky, ale i na pořadatelský sbor, v tomto případě smiřické členy Svazarmu. Soutěžilo 90 závodníků a spolujezdců.

24.IX. Celkem 560 diváků ze smiřické školy shlédlo představení „Princezna Pampeliška“ v DVÚ v Hradci Králové.
   K oslavě památky armádního generála L. Svobody, bývalého presidenta ČSSR (zvolen v r. 1968, pro nemoc uvolněn v r. 1973), který zemřel po životě naplněném bojem za svobodu naší země (legie v Rusku, boj proti fašismu na území SSSR), byla uspořádána v MěLK výstava dokumentů.

26.IX. Rozhlasový kolektiv uvedl relaci o životě a práci zemřelého bývalého presidenta ČSSR, L. Svobody.

27.IX. Liberec a zámek na Hrubém Rohozci byl cílem exkurse, či spíše zájezdu pracovníků VČKL ze Smiřic.
   Žáci ZDŠ navštívili Prahu. 60 žáků a 2 učitelé, to je pro pedagogický dozor „tvrdá šichta“. Žáci shlédli přístupné prostory hradu, výstaviště a Národní museum. Více snad ani nelze stihnout.

27.IX. Rada na své 20. schůzi jednala o:
   - úrovni názorné agitace a rozhlasových relací
   - činnosti SPOZ. Předsedkyně s. Vítová informovala o tom, že mezi občany bylo přivítáno 59 dětí, bylo předáno 54 občanských průkazů. Dále SPOZ zabezpečil rozloučení s dětmi odcházejícími z mateřských škol, jejich přivítání v 1. třídě ZDŠ, oslavy MDŽ a návštěvy v domově důchodců v Hradci Králové i Černožicích.
   - výsledcích práce MěKS. Zprávu podával s. Řehák, který vysvětlil, že déletrvající choroba a posléze mateřská dovolená s. Bergerové ochromila na dobu 6. měsíců činnost, teprve s nástupem nové vedoucí s. Burešové se začíná opět naplno.
   - zajištění Čs. spartakiády 1980. Předseda s. Kutil oznámil, že o stavu zajištění této akce bude 1x měsíčně referovat.
   - návrhu s. Kutila, převést částku 146 tis. Kčs z konta fondu rezerv a rozvoje na konto akce „Z“.
   - požadavku vedení „Textil Pardubice“, zrušit stávající prodejnu galanterie a sortiment převést do prodejny textilu a podlahových krytin. Protože by tím došlo k nutnému zrušení prodeje koberců a podlahových krytin, rada s tímto požadavkem nesouhlasila. Zdá se, že vedení monopolních obchodních organizací je ochotno podstatně omezit služby obyvatelstvu, jen když se sníží režijní náklady.

28.IX. Kolektiv názorné agitace připravil ke Dni čs. lidové armády výzdobu města.

29.IX. Zahrádkáři navštívili Litoměřice, kraj „zahrady Čech“. … Cestovalo 82 milovníků zahrad ze Smiřic. Dnes také byli přivítáni do života další občánci ze Smiřic a Holohlav.

Září skončilo, nadchází poslední čtvrtletí roku, který se odvíjí za velmi složitých vnitřních i vnějších podmínek.
   Zčásti se sice podařilo eliminovat deficit z počátku roku, obyvatelstvo se však, přes uklidňující ujištění nejvyšších vládních představitelů obává dalších úprav cen. Dochází proto k tzv. „nákupním horečkám“, při kterých mizí zboží z prodejen jako sníh na jaře.

Říjen
   již dávno se v tomto kraji nespojuje s představou říjících jelenů, více vzbuzuje asociace cukrovarské kampaně. …

2.X. BSP ve Výrobně krmiv se sešla na slavnostní schůzi ROH. Jde vlastně o jednu z posledních schůzí v tomto závodě, neboť o jeho zrušení je již rozhodnuto.

5.X. Ohňové poselství spartakiády, to je akce, která se ještě nekonala. Jde o obdobu přenášení olympijského ohně. … ČSČK vyslalo k ohňovému poselství své zdravotní hlídky. Předseda včelařské organisace s. Bouz navštívil ZDŠ a zde pro 90 žáků přednesl informaci o činnosti včel a zajímavostech jejich života. ...

8.X. Turisté se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla po trase Smidary – Jičíněves (8 lidí), druhá z Borovnice do Severní Olešnice (6 lidí). Naštěstí je letos říjen k turistům přívětivý.

9.X. s. Bouz vyprávěl o včelách dalším 90. žákům.
   Na exkursi do Sedlce a Kutné hory vyjelo 64 žáků. Krása našeho, kdysi nejbohatšího, města je světoznámá. Pohled do kostnice v Sedlci je méně příjemný a příliš připomíná, co z člověka jednou zbyde.

11.X. Rada Měst NV jednala již po 21. v tomto roce.
   Informaci o zabezpečení oslav 62. výročí VŘSR a měsíce čs. sovětského přátelství podal s. Kutil.
   Rozvoj města do r. 1990 byl dalším bodem jednání. K tomuto bodu se rozvinula delší diskuse.
   Podzimní směny NF byly dalším předmětem debaty. Jsou zaměřeny převážně na akci „Z“ ve sféře investičního charakteru a na sklizeň ovoce a ploch spravovaných Měst NV.
   Palivo-emergetická situace je poněkud eufemický název pro energetickou krizi, která dolehla i do ČSSR v plném rozsahu.

13.X. Posvícenská zábava pořádaná požárníky byla navštívena dosti průměrně 130 hosty. Éra slavných a bohatýrských zábav již pomalu utichá, což, pokud jde o konzumaci alkoholu a rvačky, není ke škodě.

14.X. Šibal Zavřiočko to u dětí vyhrává na celé čáře. Loutkáři, kteří jej znovu uvedli na scénu, konstatovali úspěch při návštěvě 250 dětí.

20.-22.X. Sál „Dvorany“ i přísálí byly naplněny exponáty velké výstavy, připravené zahrádkáři. Skutečně s vkusem uspořádané exponáty i doplňková tabla, to přilákalo 1002 návštěvníků. I když jsou do počtu zahrnuty děti ze zdejších škol, přesto jde o rekordní počet.

23.X. Škola, lépe řečeno její žáci, navštívili představení hry „Cyrano z předměstí“ uváděné v DVÚ.

24.X. Beseda nad kronikou na tema „Vývoj péče o dítě ve Smiřicích a Holohlavech“. Sešlo se 9 besedujících, kteří si pěkně pohovořili o tom, jak vypadalo dětství dříve a nyní. Lze jen říci, že na vynaloženou přípravu bylo účastníků pramálo.

25.X. 50 žáků ZDŠ navštívilo Prahu s cílem seznámit se s jejími kulturními a historickými památkami.
   Rada Měst NV jednala po 22. za účasti poslankyně Vč KNV s. Cejnarové a poslanců ONV s. Ing. Popelky a s. Černého o:
   plnění plánu akce „Z“ za I. a III. čtvrtletí 1979
   výsledku hospodaření Měst NV
   návrhu na převedení s. Milady Luňáčkové z kulturní komise do komise sociální a zdravotní
   stanovení nového termínu přestěhování střediska Vč VAK. Měst NV trvá na tom, aby nejzazší termín byl 31.XII.1979
   informace s. J.U.Dr. Havlíčka, týkající se výjezdní schopnosti SPO Smiřice

26.X. Školy s rozhlasovým kolektivem zajistily oslavu 28. října, jako dne vzniku ČSR po 300 letech útlaku v habsburské monarchii, dne znárodnění a vzniku federálního zřízení v ČSSR.
   Večer uspořádala MO SSM ve Smiřicích taneční zábavu. Záměr skutečně ušlechtilý,ale vyústil do řady potíží, způsobených několika neukázněnými a alkoholu holdujícími jedinci. Sešlo se 200 mladých lidí.

Vlivem řady vážných událostí a možná i tím, že nynější mladá generace vlastně první dvě závažné a významné události již nepamatuje,zapadl poněkud 28. říjen do pozadí denních událostí.....

Listopad
   ...
1.XI. Požárníci, kteří vědí mnoho o nebezpečí topného období, uspořádali instruktáž o protipožární prevenci, spojenou s ukázkou požárnické techniky pro 320 žáků UDŠ.

3.XI. Holohlavští mládežníci uspořádali posvícenskou zábavu, jíž se zúčastnilo 136 lidí.

4.XI. Členové loutkové scény navštívili přehlídku loutkových souborů, konanou na počest velkého českého loutkoherce Matěje Kopeckého, v Libčanech. Sehrála zde pro 200 diváků hru „Šibal Zavřiočko“.

5.-6.XI. Burza dětského oblečení, uspořádaná smiřickou organisací ČSŽ byla do značné míry zdravou reakcí na úpravy státních subvencí cen dětského oblečení, provedenou v létě.
   Je pravda, že plýtvání, ke kterému docházelo, je zbytečné. Proto zachovalé dětské oblečení a sportovní předměty byly ve dvoraně vyloženy a buď vzájemně vyměňovány, nebo prodávány za sníženou cenu. Na burze se podílelo 200 zájemkyň.

7.XI. Ve školách proběhla oslava VŘSR,jíž se zúčastnilo 725 dětí. Obdobná oslava byla uspořádána pracujícími VD Dřevotvar.

8.XI. Jednání 23. schůze rady Měst NV se zabývalo plněním úkolů a zhodnotilo pomoc místních závodů a organisací.
   Dále byl projednán špatný stav hřbitovní zdi a chodníku ke hřbitovu. Rada rozhodla zařadit potřebné úpravy do akce „Z“ na rok 1980.
   Dnes též proběhlo 6. plenární zasedání Měst Nv, za účasti 38 poslanců, 4 hostů a 98 občanů.
   Úvodem k jednání byla vzpomínka na 62. výročí VŘSR. S. Kutil připoměl její historický význam.
   Přítomní byli seznámeni s výsledkem hospodaření za I. až III. čtvrtletí.
   Zástupce ředitele ZDŠ s. Volák informoval o školské problematice a očekávané přístavbě dalších učeben v prostoru mezi oběma školními budovami.
   Předseda 5. volebního obvodu – Holohlavy - vyjádřil jménem občanů nesouhlas s provedenou změnou obvodu zubního lékaře.
   Na kladení věnců, jež bylo součástí plenárního zasedání se zúčastnili i vyšších tříd ZDŠ a zástupci PO.

10,XI. Kuželkáři uspořádali turnaj, jehož se zúčastnilo 90 soutěžících. Šlo o místní kolo „Poháru čs.-sovětského přátelství“.

12.-16.XI. Kurz kosmetiky, uspořádaný pod patronací ČSŽ svědčí o stálé ženské tužbě být krásná a zahladit stopy stárnutí. Zúčastnilo se23 členek ČSŽ Smiřice.

17.XI. Zvonařka – dechová hudba pražských řezníků, koncertující ve stejnojmenné restauraci v Praze se stala cílem zájezdu zaměstnanců VČ lihovarů ze Smiřic. Poslechnout si pěknou hudbu a snad i ochutnat dobré pivo „Na zvonařce“ jelo 40 zájemců.
   Pokračování kuželkářského turnaje v Jaroměři se zúčastnilo 18 závodníků smiřického TJ Sokol.

18.XI. Místní loutkoherci sehráli představení „Šibal Zavřiočko“ pro děti a zejména pro své konkurenty v Chocni. Přišlo 250 diváků.

19.-23.XI. Učitelky MŠ Smiřice připravily předvánoční výstavu dětských knih, kterou si prohlédlo nejen 90 dětí, ale i jejich rodiče a řadu exponátů zakoupili pro své děti, jako vánoční dárky.

23.XI. Žáci místních škol spolu se svými učiteli vzpoměli narozenin prvního presidenta – representanta KSČ – Klementa Gottwalda.

25.XI. Loutková scéna připravila dětem dvě představení hry „Dvě Maryčky“. O zájmu dětí svědčilo 204 diváků.

28.XI. Žáci ZDŠ, celkem 72, navštívili mléčnou farmu Velkovýkrmen. I ti, kteří jsou z venkova a kráva pro ně není cizí, byli překvapeni použitou technikou.

… Vysoká poptávka je po předmětech luxusních, dlouhodobé užitnosti a zejména po zlatě. Kolekce tzv. „Karelských dukátů“ vydaná v hodnotách 1, 2, 3, 5 a 10ti dukát, prodává se za cca 53 tis. Kčs., byly od některých lidí kupovány i po více kusech. Ani vládní prohlášení o tom, že pověsti, týkající se vysokého růstu cen jsou nepravdivé a záměrně poškozují naše hospodářství, toto nákupní šílenství nezastavilo. zejména lidé starší a střední generace si promítli v paměti podobné prohlášení presidenta republiky, o stabilitě naší měny, v r. 1953, těsně před měnovou reformou.

Prosinec
   …
1.XII. další vítání občánků, organisované SPOZ, svědčí o tom, že ani populační růst města nestagnuje.

2.XII. Ostrov splněných přání – loutková divadelní hra kterou dvakrát za sebou uvedli místní loutkoherci – přilákala 300 diváků.
   Ženy v Holohlavech připravily pro děti maškarní rej, ale zabezpečily i Mikuláše a nějaké čerty, takže předvánoční iluse byla dokonalá. Nadílka mile překvapila 140 dětí.

4.XII. Zahrádkáři se již připravují na jaro, proto přednáška o jahodách, kterou vyslechlo 42 členů organisace. Doufejme, že jahody budou po získaných zkušenostech pěstovány v hojné míře a nebude nutné, aby 1 kg jahod stál v plné sezoně 24 Kčs (plat kvalifikovaného dělníka za více než 1,5 hod). V I. jakosti stojí 1 kg „pouze“ 20,- Kčs.

5.XII. Miloš Nesvadba, malíř a herec, milovaný zejména dětmi, přijel do Smiřic na pozvání MěKS. 260 dětí shlédlo a vlastně i spolupracovalo při jeho vystoupení.

6.XII. Rada Měst NV se sešla na své 25. schůzi k projednání životních problémů města. Nejprve byla hodnocena práce poslanců a občanských výborů. Zde nevznikly žádné závažnější připomínky.
   Dále byl potvrzen do funkce velitel Svazu požární ochrany ve Smiřicích s. Bohuslav Šťastný ml. V této rodině je požárnictví (dříve hasičství) již tradicí. dědeček jmenovaného, p. Hnik, otec i syn pečovali a pečují a bezpečnost svých spoluobčanů. Dále byla ustavena tři výjezdová družstva s veliteli: 1. Boh. Šťastným, 2. Václavem Kubínem a 3. Josefem Vašátkou.
   Na závěr byla projednávána tzv. palivoenergetická situace ve městě a návrh s. Kozové, na vybudování kanalizace v ulici „U vlečky“.

9.XII. 14 členů turistického oddílu TJ Sokol se vydalo na výlet z Potštejna přes Vyhlídku na Vamberk. Tedy v pokročilé prosincové době výlet dost odvážný.
   A opět „Ostrov splněných přání“ a dvakrát vyprodaný sál loutkového divadla, tedy 300 diváků.

13.XII. Poslední, sedmé, plenární zasedání Měst NV v tomto roce. Předmětem jednání bylo hodnocení plnění socialistického závazku a jednotného plánu kulturně výchovné činnosti, plnění volebního programu od začátku volebního období a návrh úprav tohoto programu. Dále bylo projednáváno opatření ONV k vznikajícím potížím s dodávkami paliv.

14.XII. 160 dětí, žáků ZDŠ navštívilo v Hradci Králové divadelní představení známé hry J. Drdy, „Hrátky s čertem“.
   Zaměstnanci VČKL, pracující v octárně, slavnostně uzavřeli rok 1979 a zastavili práci ocetnic.

16.XII. Místní včelaři svolali odbornou instruktáž, zabývající se zazimováním včel a moderními poznatky z včelařství obecně. Přišlo 29 členů.

18.XII. Puškinův památník, soutěž ze znalosti ruského jazyka a literatury. V ZDŠ se jí zúčastnilo 80 dětí. Pozornost věnovaná této soutěži vede k tomu, že skutečně stoupá úroveň znalostí SSSR.

19.XII. V Hradci Králové byl další z cyklu výchovných koncertů, který vyslechlo 160 žáků ZDŠ.
   Ani děti holohlavské MŠ nezůstaly bez kulturního prožitku. Shlédly maňáskovou hru „O pejskovi a kočičce“.

22.XII. Končila předvánoční výstava knih, zahájená 10.XII. v MěLK. Byla spojena s prodejem knih, pouze nedostatečně nahrazujícím to, že n.p. Kniha nemá ve Smiřicích žádnou prodejnu.

27.XII. Poslední 26. schůze rady Měst NV v tomto roce proběhla za 100%-ní účasti členů rady. Byl projednán socialistický závazek na t. 1980 a návrh jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. Dále bylo konstatováno, že zajišťování úkolů 13. pléna ÚV KSČ je průběžně plněno. Poslední rada v tomto roce měla více slavnostní, než pracovní ráz a lze říci, že po skončení roku, který nebyl zrovna nejsnazší, mohla rada přehlédnout svoji práci s uspokojením.

30.XII. Turistický odbor TJ Sokol se vydal na krátký výlet z Nového Hradce přes Běleč do Třebechovic. Důkladně se prošlo 10 turistů.

31.XII. Svazarmovci připravili poslední akci roku, soutěž ve střelbě. Na nové střelnici závodilo 24 střelců, kteří tak uzavřeli svůj celoroční tréning.

Konec měsíce a současně konec roku, roku plodného a plného pracovního úsilí. I v prosinci probíhaly jazykové kurzy a kurzy šití, pořádané MěKS. O šití projevilo zájem 18, o výuku jazyků 51 lidí. …

Rozvoj města.
   Podle údajů zpracovaných Měst NV pro potřebu státní statistiky, bylo k 31.XII.1979 ve městě 569 domů označených popisnými čísly. Z toho:
   obydlených domů – 505
   neobydlených domů – 24
   obydlených k asanaci – 1
   neobydlených k asanaci – 9
   nepřidělených čísel – 30 (po asanaci)
   A dále tři objekty bez popisného čísla, silo ZNZZ, čistírna odpadních vod a klubovna rybářů.
   V roce 1979 byla zahájena výstavba 7. rodinných domků s jednou bytovou jednotkou a 3 nástavby rozšiřující bytový fond, každá o jednu bytovou jednotku.
   Dokončeno bylo 6 nových rodinných domků, rozestavěno 24 rod. domků a 3 byt. jednotky.
   Do užívání byl v průběhu roku předán 1 obytný dům s 48 byty a 8 rodinných domků typu „Okál“.

Počet obyvatel.
   V obou částech města se zvýšil i počet obyvatel.
   Dle údajů matriky následovně:
   Počet obyvatel: k 1.1.1979 / k 31.XII.1979
   ve Smiřicích 2.750 / 2.813
   v Holohlavech 823 / 834

Základní devítiletá škola.
   Školní rok 1978 – 79 byl zahájen v pondělí 4. září. Ředitel J. Liška přivítal 642 žáků, kteří budou do školy docházet i dojíždět. …
   V tomto roce jsou žáci rozděleni do dvou1,2,3 a 4 tříd. Páté třídy jsou tři, šesté dvě, 7. tři, 8. a 9. dvě.
   Ve školní družině pracují tři oddělení.
   O prázdninách byla upravena školní budova, byly vyměněny všechny dveře u tříd a nově osazena okna na východní straně.
   Ihned v září odešla ze školy učitelka M. Krumlová, která do mateřské dovolené pracovala v místě bydliště.
   Zajímavé byly výsledky sběru léčivých bylin – žáci jich odevzdali ve škole 83 kg.
   Úspěšně byl zahájen nový výchovný systém, nazvaný „Mládež a kultura“, který má dětem dát základy estetického vnímání a vztahů ke kultuře. V rámci této akce navštívili žáci 4 výchovné koncerty, 11 divadelních a 4 filmová představení a 7 výstav.
   Současně probíhala i politická výchova žáků, kteří absolvovali 30 besed s představiteli města, příslušníky LM, VB a SNB. Škola nezapoměla ani na to, že se žáci potřebují seznámit s podmínkami životní a pracovní praxe. Proto při 26 exkursích do různých závodů bylo dětem umožněno vidět co a jak se dělá, či vyrábí.
   Nově byla zřízena síň tradic ve vstupním prostoru školy V levé části jsou fotografie osvoboditelů města, generalmajora Govorova, předsedy RNV Jana Černého bývalého ředitele školy a jeho nástupce Jaroslava Novotného. Dále jsou tu fotografie významných učitelů. kteří na zdejší škole působili, Olgy Machové, Petra Zahálky, Ladislava Černého a Jana Netuky. Pravá část je vyhrazena Anežce Malé, po níž je nazvána zdejší PO a zasloužilým pionýrům. Pro tento rok je zde fotografie Jana Čeňka a Lenky Rouskové.
   Před pololetím, lépe řečeno na počátku ledna, v důsledku asi 10 dní trvajících velkých mrazů, byly vyhlášeny zimní prázdniny, které trvaly do konce ledna. Žáci 1. až 3. tříd si denně opakovali a procvičovali učivo ve školní družině, žáci 4. až 9. tříd dostávali domácí úkoly. Mně to poněkud připomínalo období konce války a pár poválečných let, kdy jsme se učili podobně.
   Mimo školní činnost se zapojili žáci i s učitelským sborem do pracovních směn, organisovaných NF a odpracovali 2.820 brigádnických hodin.
   V nově organisované celostátní akci – olympiádě dětí a mládeže – se smiřickým nevedlo. Umístili se až na 27. místě v kraji.
   Školu opustilo 29 žáků u 8. tříd a 73 žáků z 9. Do škol III. stupně se přihlásilo 33 žáků, 31 bylo přijato. 69 žáků odešlo do učebních oborů, 1 do čtyřletého učebního oboru s maturitou.

Velkovýkrmny – oborový podnik.
   Vlivem soustavně prováděných úprav v kompetenci závodu došlo pouze k nepatrnému poklesu obhospodařované zemědělské půdy. Pokud v loňském roce bylo drženo 11.159 ha zemědělské, z toho 8.840 orné půdy, v roce 1979 je to 11.147 ha zemědělské a 8.841 ha orné půdy. ...
   … (Srážky v květnu činily pouze 22,3 mm). Takže došlo i dílčímu podeschnutí kultur.
   … Zajímavý byl stav výroby ovoce, v oblastech, kde nebyla přistavena včelstva byly výnosy velmi malé, např. ve Zderazi bylo sklizeno pouze 20 q ovoce ze 4,5 ha. naproti tomu v Choustníkově Hradišti, po přistavení odpovídajícího počtu včelstev, sklidili 1854 t ovoce při plánu 1.100 t.
   Mzdový vývoj v závodě probíhal následovně:
   dělníci celkem průměrná měsíční mzda 2.429 Kčs / počet osob 1585
   TPH prac. celkem 3.027 Kčs / 263
   pomocní pracovníci 1.702 Kčs / 86
   Podle profesí jsou nejlépe honorováni chovatelé ovcí s průměrnou měsíční mzdou 3.260 Kčs. V závodě jich je pouze 5.

Východočeské lihovary – závod Smiřice
   Rok 1979 byl pro závod velmi nepříjemný z toho důvodu, že v prosinci předchozího roku se ve vodě z vlastního vodního zdroje objevilo neúměrné množství Fe a Mn. Proto byla výroba nealkoholických nápojů na příkaz OHES zastavena.
   Převážně vlastními silami závod vyrobil provisorní úpravnu vody tak, že výroba mohla pracovat již od 1.VI.1979. Půl roku zastavení výroby znamenala též dílčí ztrátu odbytišť.
   Výroba octa byla splněna, přestože plnírna měla obtíže s nedostatkem polyetylenových lahví. Závod si je vyrábí sám a nepříznivě se projevuje fyzické i morální opotřebení lisů.
   Nejlépe byly splněny úkoly při výrobě miniaturek – lépe řečeno – plnění miniaturních lahviček různými likéry.
   Za plného provozu je závod přestavován na výrobnu pektinu, převážně vlastními silami. tato situace nutí vedení závodu i všechny pracovníky k vynaložení neúměrného úsilí na plnění úkolů provozu i rekonstrukce. Zdá se, že dochází k narušení ekonomické rovnováhy a ke zvýšení vlastních nákladů výroby.
   Přehled o výrobě: …
   Průměrný evidenční stav r. 1979 byl 89 lidí, … Průměrný výdělek činil 2.181 Kčs / měsíc. ...

Podnik racionalizace řízení a výpočetní techniky.
   Středisko, které je v současné době umístěno v zámku bude v dohledné době převedeno do nově vybudovaných prostor. V současné době je dokončena hrubá stavba, přičemž došlo k řadě zpoždění, která mají být vyrovnána v I. čtvrtletí 1980, jak alespoň uvádějí stavební a instalatérské organizace.
   Dosavadní náklady na stavbu činily 5,9 mil. Kčs, v roce 1980 má být prostavěno ještě více než 4 mil. Kčs.
   Mimo to byla v prosinci 1979 zahájena stavba trafostanice s plánovanými náklady 250 tis. Kčs. Z předpokládané položky 116 tis. Kčs bylo v tomto roce využito pouze 55 tis. Kčs.
   … Bylo zde zaměstnáno 73 pracovníků, kteří docílili 2.064 Kčs průměrného měsíčního výdělku,....

Východočeské cukrovary – Smiřice.
   Od začátku roku prováděná údržba se setkávala s obtížemi, zejména při zajišťování náhradních dílů. S vynaložením maximálního úsilí byly provedeny předkampaňové zkoušky 25.IX. a vlastní kampaň zahájena 3.X.1979.
   Tento rok byla zahájena výstavba nového úložiště řepy před továrnou a dále jídelny, kantiny a ubytovny ve dvoře závodu.
   V důsledku nepříznivého jarního počasí bylo setí i jednocení značně opožděno. Jednocení začalo 17.V. a skončilo 7.VI. Výsledný dosažený počet jedinců byl pouze 70.485 ks/ha, nejnižší za poslední 4 roky.
   Průměrný výnos na 1 ha činil 40,67 t a závod zpracoval dle nákupních vah 90.206 t. Dle technologické váhy Chronos však bylo zpracováno 96.470 t. Vyrobeno bylo 11.191,04 t surového cukru,jenž byl dodán do Českého Meziříčí a Čakovic. Melasy bylo dodáno 3.479,5 t, řízků 3.475 t (suš. 12,48%) a 25.956 t (suš. 18,24%).
   Celou výrobu mělo zajistit 235 pracovníků, z toho 59 ze Slovenska. V kampani pracovalo 161 důchodců.
   Čistý bilanční zisk činil 5,45 mil. Kčs při plánu 9,26. Průměrný celoroční stav pracovníků činil 133 a měsíční mzda 2.832 Kčs. V roce 1978 to bylo 147 pracovníků a 2.867 Kčs.
   Spotřeba vody na 1 t řepy klesla proti předchozímu roku z 1,95 m3 na 1,65 m3 a odpadní voda z 1,65 m3 na 0,83 m3. To bylo výsledkem vyššího využití recirkulace.

ZO Českého včelařského svazu.
   Včelaři, … prodělávají již několikátý kritický rok. Z toho důvodu také dost včelařů přestalo včely chovat. Jen tato ZO snížila počet včelstev o 54. I výnosy byly velmi nízké. Proti původně plánovaným 1000 kg medu bylo dodáno pouze 233 kg. To je při registrovaném počtu 476 včelstev skutečně málo. V organisaci je 67 členů, průměr je tedy přibližně 7 včelstev na člena a průměrná dodávka činila cca 3,5 kg medu na osobu a 0,49 kg na včelstvo. (kolik bylo prodáno bokem ? – pozn P.) …
   Mimo činnost vysloveně včelařskou byla prováděna i řada dalších prací. Například člen organizace, Kupka z Černožic, vysázel 250 jehličnatých a listnatých stromků. …

ZO Svazu požární ochrany – Smiřice.
   Organizace měla k 31.12.1979 46 členů, z toho 6 žen a 40 mužů. Díky vysoké obětavosti členů se podařilo provést v tomto roce 200 preventivních prohlídek v obytných domech a malých provozovnách. Zde spolupracovali členové KOVP. PS-VB a příslušníci VB.
   … Vlastní protipožární zásahy byly z rok 4. V Habřině, ve Smiřicích a dva v Hoříněvsi.
   Ani technické vybavení nebylo zanedbáváno. Organizace byla vybavena novými přilbami, hadicemi, cvičnými oděvy a zimními kabáty. Vlastními silami provedli požárníci natěračské a lakýrnické práce a za pomoci závodu VČKL Smiřice namontovali na cisternu „vodní dělo“.
   Velký úspěch, doufejme že trvalý, měla organizace při práci s mládeží. Založení oddílu mladých požárníků při ZDŠ a jeho umístění v branné hře „Plamen“ na 10. místě je bezesporu pěkná ukázka práce.

Tělocvičná jednota Sokol.
   Organizace trvá k 12.VI. již 81 let.... Ke konci roku měla 300 členů, z toho 128 žen, 114 mužů, 3 dorostence, 1 dorostenku, 34 žáků a 20 žákyň.
   Z organisačních důvodů a pro lepší možnosti zabezpečení materiálních potřeb utvořil oddíl kopané vlastní TJ Dynamo v rámci Velkovýkrmen Smiřice. Tím se snížil stav členů o 80, vstoupila však skupina 48 žen do odboru ZRTV.
   Odbor ZRTV má 170 členů, aktivních cvičenců pouze 72. Přes veškeré úsilí členů výboru TJ se nepodařilo získat žádnou složku z řad dospělých na nácvik ČS spartakiády. ...
   Odbor turistiky se svými 25 členy vykazuje 22 aktivních sportovců. V odboru je 11 žen a 14 mužů. Zárukou aktivity jsou zkušení vedoucí, kteří připravili 23 akcí. 12 členů získalo odznak „100 jarních kilometrů“, 8 třetí, 2 druhou a s. Jágr dokonce první výkonnostní třídu. Nyní plní podmínky pro třídu mistrovskou.
   Sportovní oddíl kuželkářů má 39 členů, z toho 35 mužů, 3 dorostence a 1 dorostenku. Aktivně „koulí“ 21 sportovců. V krajském přeboru II.A třídy se oddíl umístil na 9-10 místě.
   Nejúspěšnější je dorostenka Holečková, 12. v přeboru ČSSR. Členové budují svépomocí automatický stavěč kuželek. Lze si jen přát, aby i nadále platilo vyhodnocení „Vzorní oddíl I. stupně“.
   Oddíl tenisu zredukoval počet členů na 66, z toho 53 aktivních hráčů. Složení je následující – 24 mužů, 8 žen, 23 žáků a 11 žákyň.
   V 8. ročníku turnaje „O cenu města Smiřic“ hrálo pouze 18 tenistů. Zvítězil Jiří Finek. Ve 3. turnaji pamětníků zvítězil J. Dvořák před Runkasem a Šmejdou.
   Poněkud slabší to bylo v brigádnické aktivitě. Zde se oddíl zaměřil pouze na údržbu kurtů.
   To však je bolest celé TJ v tomto roce, a snad lze podotknout, i bolest celého města. …
   Přes všechny obtíže obhájila organizace titul „Vzorná tělovýchovná jednota“.

TJ Dynano Smiřice.
   K vyčlenění došlo 3.III.1979. Formální schválení došlo 1.VII. Ke konci roku má TJ 119 členů, z toho 1 ženu, 65 mužů, 23 dorostenců a 30 žáků. Hostuje zde 6 hráčů, 3 dorostenci a 3 muži.
   … Dvě družstva žáků – chlapci od 8 do 14 let – sehrála 44 zápasů. 14 vyhráli, 5 bylo nerozhodných a 25 prohráli. Skore 90:116. Dále proběhl 17. ročník mezitřídních turnajů žáků obou škol.
   Dorost utrpěl velkou ztrátu smrtí Karla Teleckého, který se o své svěřence vzorně staral. Na památku svého trenéra založili dorostenci memoriální turnaj, s ročním opakováním.
   Družstvo A je na I. místě v okresním přeboru, B na témže místě v okresní soutěži. Určité potíže byly v družstvu A v soutěži slušnosti, zato B je v této soutěži na 2. místě.
   I. mužstvo sehrálo 55 zápasů, vyhrálo 26, remisovalo v 8 a 21 prohrálo. Skore 131:99. Nepříznivě působí vysoký věkový průměr, hrají 36 a 33 letí. Překvapující je, že právě nejstarší hráči se účastní nejvíce brigád.
   Ani zde se nevydařila soutěž slušnosti, mužstvo kleslo od jara do podzimu z 2. na 8. místo. …

ZO SSM Smiřice.
   Organizace měla 47 členů, z toho 20 děvčat. Věkový průměr se pohybuje okolo 20. let. Během roku vstoupilo 19 členů a 4 členové přešli do jiných ZO.
   … Upustili od organizace taneční soutěže z důvodu nedostatku finančních prostředků. Trvalé obtíže jsou s udržením pořádku na tanečních zábavách a s dodržováním zákazu konzumace alkoholu. Nepořádek a výtržnosti tropí tzv. party na které neplatí snaha pořadatelů, při prevenci i likvidaci by měla být patrnější činnost VB a PS-VB.
   Lépe se svazákům dařilo v brigádnické činnosti, kde odpracovali 400 hodin a odevzdali 12 t starého železa....

ZO SSM Holohlavy.
   Menší organizace svazu v počtu 19 členů, z nichž je 5 dívek, má také své problémy, zejména v rozšiřování členské základny. Z vybraných 12 kandidátů členství se na přijímací schůzi dostavili pouze 3.
   Součinnost na veřejných pracích byla uspokojivá. V akci „Z“ odpracovali členové 63 hod. pro organizaci 316 hod.
   Po loňských zkušenostech zabezpečila organizace při pořádání odpoledních a večerních čajů spolupráci s členy SNB ve Smiřicích a s PS-VB. Díky tomu proběhlo vše bez incidentů. …

Český svaz zahrádkářů Smiřice.
   … 1 kg jablek stálo 6 a více Kčs, třešně a švestky 8 až 12. Proto se pěstuje zelenina a ovocné stromy.
   Ze 146 členů organizace je většina lidí starších, přesto se aktivně účastní brigád. Dali 350 hod. veřejnosti a pro vlastní organizaci 238 hod.
   Pro spolkové účely převzali zahrádkáři bývalo prodejnu tabáku v Zemanově ulici. V tomto roce uspořádala organizace 5 přednášek, 3 zájezdy a 1 výstavu ovoce. Pro členy bylo zajištěno 272 ovocných stromků a větší množství keřů bobulovin.

ZO ČSČK Smiřice
   Členská základna je 359 členů, v průběhu roku bylo přijato 24 nových členů.
   Hlavní činností je dárcovství krve, evidováno je 124 dárců, nově získaných je 10 a v tomto roce bylo provedeno 66 odběrů, vyhodnoceno bylo 14 vzorných dárců (3 odběry), 6 zasloužilých (6 odběrů) a 1 dárce dostal Jánského bronzovou plaketu za 10 odběrů.
   Druhou sférou je pečovatelská služba, kde se 8 členek staralo o 16 osob. Dokonce organizace zajistila i 40 kg oděvů a prádla pro dospělé i děti cikánské národnosti. O to se zasloužily Anežka Kupková a Jindra Jonešová.
   Za docílené výsledky dostala organizace „Čestné uznání za plnění volebního programu v roce 1979“.
   S ohledem na to,že věkový průměr organizace je značně vysoký, že z členství neplynou žádné výhody a že členové odpracovali brigádnicky 6.688 hodin, je toto uznání jistě více než zasloužené.

Český rybářský svaz.
   V tomto roce oslavila organizace 45 let svého trvání. Tomuto výročí byla věnována slavnostní schůze, kde byli členové seznámeni s historií organizace. Počet rybářů je značný, 197 dospělých, 19 ve věku do 18 let a 45 členů do 15 let. Zajímavé je, že tato organizace je výlučně mužskou záležitostí.
   rybáři se o svěřené hospodářství skutečně starají i když se setkávají velmi často s obtížemi, vyplývajícími např. z nedostatku plůdku k vysazení. Že nejde o zanedbatelná množství, tom svědčí údaje o vysazených druzích.
   Kapr - rok: 1978 -1978 ks / rok 1979 – 2280 ks
   lín – 515 / 1215
   cejn - - /220
   štika plůdek – 40 000 / 20 000
   bílá ryba – 850 / 1650
   úhoř monté – 4 500 / -
   candát - - / 200
   Náklad na ryby v r. 1978 činil 12.148,- Kčs, uhrazených z dotace krajského výboru ČRS.
   Je zajímavé,kolik ještě dnes žije ve zdánlivě mrtvém Labi ryb. Přestože čistota našich toků je neustále horší a horší, adaptují se ryby i na tyto poměry.
   I přikrmování ryb je náročný úkol. Na př. rybník v Lejšovce – spotřeba 16 q zlomkového zrní a 5 q šrotu, v Černožicích 2 q šrotu, totéž v Hoříněvsi, na Čírku 3 q obilí. Písník u Skalice spotřeboval 17 q obilí.
   Mimo to použili rybáři pro krmení cca 130 kg suchého chleba.
   … Přehled o úlovcích je uveden v následující tabulce.
VII. díl kroniky Smiřic

   Organizace stojí před závažným problémem výstavby nové klubovny. Původní, vystavěná pro skautskou organizaci, později používaná pionýry a nakonec rybářim již dožívá. Konec – konců, po 34. letech (a to předtím, za války sloužila Todtově organizaci) má na to právo.

SČSP – Smiřice.
   Místní organizace není příliš početná, 71 členů je pro naše město poměrně málo. Z tohoto počtu je 42 důchodců …
   Významější akcí byl kulturní večer, na kterém vyprávěl s. Prostředník o své cestě po skandinávských státech. Přednášku doprovodil barevnými diapozitivy.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva – Smiřice.
   Organizace s 18 členy má na svém kontě řady pěkných výsledků. V rámci své hlavní činnosti odevzdali členové na dodávku 110 kg masa (králičího), 2000 vajec, 20 kg vlny a 230 kožek. Každý z členů odpracoval v průměru 10 hodin zdarma ve prospěch obce nebo organizace. …

ČSCHDZ – Holohlavy.
   Holohlavská organizace má 29 členů, z nichž jednu ženu. Mimo činnost chovatelskou se zabývali chovatelé i výstavnictvím. Ve spolkovém zařízení instalovali v lednu velkou výstavu svých výpěstků.

Myslivecké sdružení Smiřice – Rodov.
   24 lidových myslivců odpracovalo 1608 hodin při veřejně prospěšných pracích. Zejména je záslužné to, že vysázeli 3.800 ks smrků a 200 ks dubů. Poněkud horší to bylo s odstřelem, neboť zajíc, jako hlavní lovná zvěř, byl hájen na celém území ČSR.

ČSPO – Holohlavy.
   Ve svazu pracuje 57 mužů a 3 ženy. Lze doslovně říci pracuje, neboť 2035 brigádnických hodin není málo. Byly využity většinou na rekonstrukci požární zbrojnice. Ale ani požární činnost nebyla zanedbávána. Účast na soutěžích v Dubenci, Benešově a Škodějově svědčí o tom, že požárníci nechtějí zaspat za pokrokem.