Kronika města Smiřic - VII. díl, rok 1980

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Jsou tam většinou jen komentáře kronikáře, informace žádné.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1979        Rok 1981       Smiřické kroniky   Rok 1980, jako poslední rok páté pětiletky, znamenal pro všechny organizace, podniky i lidosprávu vynaložení enormního úsilí na splnění plánu.
   Přesto, že v naší zemi je nejvyšší průměrná produktivita na jednoho pracovníka (ze zemí socialistického tábora), že jsme ve světovém měřítku na jednom z prvních míst v zaměstnanosti žen a že naše důsledně plánované hospodářství chrání ekonomiku státu od krizových jevů, nebylo dosaženo očekávaných úspěchů v růstu životní úrovně.
   Zdá se, že nepřízeň počasí, prudký růst cen surovin na zahraničních trzích a značná těžkopádnost naší administrativy velmi nepříznivě ovlivňují náš rozvoj.
   V našem městě je takovým, takřka typickým případem rozestavěnost závodu na výrobu pektinu. Tato výrobna se staví a nakupuje se pro ni zařízení již od r. 1961, tedy 19 let. Podobné potíže přivodily v sousedním Polsku i potíže politického charakteru, ohrožující v samém základě socialistické zřízení v zemi. Tam se však již nedostávalo ani základních potravin.
   Pro město byl tento rok význačný i tím, že náš občan Josef Hojný, studující lesnickou střední školu, se zúčastnil Olympijských her v Moskvě. Umístil se ve střelbě na asfaltové holuby na 4. místě. Od medaile jej dělila jen smůla spočívající v tom, že vyčerpal naplánované střelivo a závěr střílel s vypůjčeným a pro něj nezvyklým materiálem.

VII. díl kroniky Smiřic Rozpočet Měst.NV v roce 1980
...
Příjmy celkem 6.649.980,-
Výdaje celkem 6.470.028,-

Akce „Z“
… Organizace NF plnily své závazky následovně:
   Dynamo Smiřice plán 200 hod/ skutečnost 200 hod
   Sokol Smiřice 200/100
   SSM Smiřice 200/20
   SSM Holohlavy 130/125
   Zahrádkáři Smiřice 300/155
   Zahrádkáři Holohlavy 60/60
   Chovatelé Smiřice 50/30
   Chovatelé Holohlavy 50/50
   Požárníci Smiřice 85/537
   Požárníci Holohlavy 400/144
   Červený kříž Smiřice 160/1.191
   ČS žen Smiřice 300/367
   ČS žen Holohlavy 100/243
   Myslivci Smiřice 150/597
   Rybáři Smiřice 300/945
   SRPŠ Smiřice 100/740
   Loutková scéna 600/1.083
   Pomocná stráž VB 50/95
   Svazarm Smiřice 250/436
   Včelaři Smiřice 20/20
   Celkem 3.605/7.158

Podle jednotlivých akcí bylo plnění následující:
   Úprava prostranství plán 1000 hodin / skutečnost 4569 hodin
   Lidová škola umění 4500/-
   propojení vodovodu -/-
   kanalizace u garáží 550/2.415
   kanalizace Holohlavy 500/1.630
   kanalizace Příční ulice 1.200/3.750
   kanalizace ke střelnici -/750
   kanalizace „U vlečky“ -/2.280
   závod veřejného stravování 15.000/28.21
   pohostinství Holohlavy 1.200/580
   dům soustředěné péče (čp. 159) 2.500/12.583
   Celkem 26.450/56.767
   Z celkového počtu hodin bylo odpracováno zdarma 12.067. Hodnota díla je 2,02 mil. Kčs při nákladech 1,325 mil. Kčs.
….

Leden
   proti předchozímu roku byl začátek ledna podstatně přívětivější. Do značné míry se to projevilo na počtu konaných kulturních akcí ve městě. Je však nutno konstatovat, že došlo k obecnému poklesu aktivity občanů, ať jde o politicko-masovou, či veřejně prospěšnou práci. Snad je to spojeno i s tím, že do města přicházejí občané, kteří k němu zatím nezískali žádný osobní vztah a pouze zde bydlí.

4 – 6.I. Sezonu zahájili turisté TJ Sokol, kteří se vydali v počtu 19 lidí do Vysokého n./J.

5.I. Místní svazáci připravili „Večer v klubu“. Zde probíhal kulturní program s tancem. Přišlo 15. členů.

7.I. Pionýrská organizace Anežky Malé vzpomněla výročí smrti hrdinky, po které je pojmenována.
   Současně probíhala soutěž mladých historiků, jíž se zúčastnilo 6 pionýrů.
   Ani členové loutkové scény neměli tento den klid. Besedovali o své práci s redaktorkou VČ rozhlasu Z. Voňkovou.

9.I. K výročí narození básníka S. Sčipačeva, oblíbeného zejména u mládeže, uspořádala MěLK výstavu jeho knih a děl.

12.I. VČ rozhlas vysílal relaci o činnosti naší loutkové scény.
   Svazáci opakovali „Večer v klubu“, tentokrát za účasti 10 návštěvníků.

13.I. Loutkové představení „Ostrov splněných přání“ navštívilo 118 dětí.

Kurz kosmetiky
Kurz kosmetiky v lednu 1980

Kurs kosmetiky 14.16 a 18.I.
Český svaz žen spolu s MěKS připravil pro ženy lahůdku – kurs kosmetiky, vedený s. Götzovou z Hradce Králové. Účastnilo se 28 žen a dívek.

17.I. Proběhlo školní kolo soutěže „Odkaz husitských revolučních tradic“. Soutěžilo 75 žáků.

19.I. Večera v klubu se účastnilo 12 zájemců.
   Holohlavský ČSŽ pořádal tradiční a oblíbený „Babský bál“. Jako obvykle se sešlo hodně lidí (150).

20.I. Velkovýkrmny se starají o děti svých zaměstnanců velmi dobře. Tentokrát jim zajistily lyžařský zájezd na Deštnou. Vyjelo 22 mladých lyžařů.

21.I. V řadě organizací proběhly vzpomínkové akce na V.I. Lenina, za celkové účasti 710 lidí.
   Ve výpočetním středisku zajistil ZV ROH účast hudební skupiny „Eruption“. Ani atraktivní název nepřilákal více než 15 posluchačů.

23.I. Kuželkáři uspořádali oddílový přebor.

25.I. Rybáři školili své nové členy. Je jich 18.
   ZDŠ zabezpečilo pro žáky exkursi do VČ Lihovarů a na MěstNV.

26.I. Večer v klubu SSM navštívilo 10 svazáků.
   Významnější akcí bal „Zahrádkářský ples“, který ve Smiřicích zahájil plesovou sezonu. Přišlo 300 hostů.

27.I. Holohlavští chovatelé uspořádali výstavu svých miláčků. Jako již tradičně, organizace byla vzorná, exponáty budily zaslouženou pozornost.
   Ani loutkáři nezaháleli a pro 124 dětí zahráli znovu „Den Kuťáska a Kutilky“.

31.I. RadaMěstNV měla na pořadu jednání:
   - inventarisaci majetku MěstNV
   - návrh na umístění druhého křesla do zubní ordinace a zabezpečení dalšího zubního lékaře. Čekací doba na ošetření je až 12 týdnů. Za tu dobu se i malý kaž řádně zvětší.
   - návrh na využití volných prostou bývalé provozovny „Krmiva“ Pečky (kdysi pivovar). Bylo dohodnuto, že zde vznikne soustředěný sklad MěstNV a garáže.
...

Únor
   … Smiřice … z obce, takřka zemědělského charakteru se změnily na město s rozsáhlou sítí služeb a moderních obchodů. Přesto, koncentrace prodeje do menšího počtu, byť dobře vybavených obchodních prostor, způsobuje vznik front.

1.II. TJ Dynamo uspořádala besedu o vlivu a důsledcích únorových událostí na rozvoj kopané ve Smiřicích. Zúčastnilo se 28 lidí.
   C3Ž(?) Holohlavy připravil přednášku o politice KSČ. Zde se sešlo 46 posluchačů.
   Ve škole proběhlo I. kolo „Puškinova památníku“, zúčastnilo se 60 žáků. Soutěže „Děti – mír – umění“ obeslalo svými pracemi 20 účastníků.

3.II. Skončilo týdenní soustředění hráčů fotbalu na podnikové chatě velkovýkrmen „Ozón“.

8.II. Včelaři svolali schůzi, kde 33 členů vyslechlo přednášku o socialistickém včelařství. ...

9.II. Obě tělovýchovné jednoty, Sokol i Dynamo, připravily „Všesportovní ples“. Příznivců sportu je stále méně. Sešlo se pouze 150 platících hostů.
   Týž den uspořádal Svazarm střeleckou soutěž, za účasti 20 závodníků.

10.II. Loutková scéna sehrála na počest únorových událostí hru „Kačátko“ převzatou z ruské tvorby.
   Další skupina dětí shlédla 2 loutkové filmy. Celkem se pobavilo i poučilo 280 dětí.

11.II. Do okresního kola „Puškinova památníku“ postoupilo ze zdejší ZDŠ 5 žáků.
   Loutkové divadlo „Drak“ z Hradce Králové se představilo 180 žákům ZDŠ a ZŠ.
   MS ČČK zabezpečila pro občany přednášku o kožních chorobách a jejich léčení. Účast byla velmi malá.

12.II. Rušný den pro ZDŠ a její žáky. Exkurse do hydroglobů, Dřevotvaru, elektrárny a pro 8. a 9. třídy filmy o dospívání.

14.II. Již čtvrtá schůze rady MěstNV se dohodla na programu I. slavnostního plenárního zasedání NV, plánovaného na 21.II.1980.
   Dále rada schválila městský závazek „Občané svému městu“ na rok 1980, jednotný plán kulturně výchovné činnosti, hospodaření NV za rok 1979 a rozpočet na rok 1980.
   Došlo ke změnám v členství v komisích z organizačních důvodů. Dále byl schválen statut domu pečovatelské služby.
   V radě byl též projednán a schválen návrh na zřízení pamětní desky nevolnického povstání r. 1775. Návrh tento zpracoval Dr. Šula Csc. (? - pozn P.)

15.II. ČČK společně s organizací požárníků připravil přednášku na tema „První pomoc při ošetření raněných a nemocných.“ Jde o tema velmi akutní, zejména při rostoucím počtu dopravních nehod.

16.II. Rybáři plesali za účasti 200 lidí, holohlavští chovatelé se 100 lidmi. Dva plesy na město s 3000 obyvatel je zřejmě příliš mnoho.

17.II. Smiřičtí zahrádkáři zahájili sezonu výroční členskou schůzí. Společně vyslechli i odbornou přednášku. Sešlo se 48 členů.

19.II. MěKS a MěLK zabezpečilo hovory s mládeží. Zúčastnilo se jich 85 členů SSM spolu se žáky ZDŠ.

21.II. Na oslavu výročí únorových událostí byla svolána plenární schůze MěstNV. Slavnostní projev ku 120 přítomným přednesl předseda MěV KSČ s. Koza.
   Na této schůzi byl schválen závazek „Občané svému městu“ a plán kulturně výchovné činnosti.
   Byla též projednána činnost VLK.

25.II. Proběhla řada besed k výročí únorového vítězství pracujícího lidu. Zejména ve školních zařízeních.

28.II. Za 100% účasti členů rady MěstNV proběhla schůze tohoto orgánu s následujícím programem:
   - seznámení s komplexním rozborem Bytového podniku na rok 1979
   - vyhodnocení plenárního zasedání MěstNV. Bylo konstatováno, že přes dobré organizační zajištění a připravenost byla nízká účast občanů i členů komisí NV.
   - zpráva o zajišťování služeb pro obyvatelstvo. Předsedkyně komise s. Štřeglová konstatovala, že úroveň poskytovaných služeb je dobrá. Občané proti této formulaci neměli námitek, spíše konstatují, že rozsah služeb je malý. Schází zde kovářství, zámečnictví, truhlářství, oprava automobilů a řada dalších služeb, které zde kdysi byly.
   - návrh na přijetí 10 žen, zasloužilých funkcionářek předsedou MěstNV byl schválen. 7.III.1980 budou u předsedy přijaty soudružky Jana Suková, Vilema Chlupatá, Magda Tarantíková, PhMr Stanislava Stříbrná, Ludmila Prostředníková, Věra Vírová, Věra Špryňarová, Eva Knapová, Terezie Šebková a Božena Pourová.
   ...Zatím se však nejeví, že by zima chtěla odstoupit. Spíš přituhuje.

Březen
   zdálo se, že přísloví „Březen, za kamna vlezem“ bude tentokrát oprávněné. Ale právě naopak. Druhá polovina března již lákala zahrádkáře k provádění všelijakých prací a zejména k časné vysazování. To se jim však tvrdě nevyplatilo, protože opět přišla chladna a vůbec celý průběh jara i léta byl netypický. Chladný, vlhký, nepříjemný rok.

1.III. Velkovýkrmny uspořádaly tzv. statkovský ples. To kdysi, ještě když zde byla rolncká škola, byla společenská událost dalekosáhlého významu. Dnes, i když je ples sice silně navštíven, vymizelo to, čemu se říkalo noblesa a myslilo se slušné chování. Není škoda toho, že se sem nesjíždějí sedláci, předvádět se svým majetkem, ale toho, že místo společenské zábavy často vznikají závody v pití. Sešlo se 250 hostí.

2.III. Chovatelé drobného zvířectva předvedli na výstavě v Hr. Králové své výpěstky.
   ČSŽ Smiřice, spolu s MěKS zorganizoval „Dětský karneval“. 250 dětí ...

3.III. Letos byla oslava tohoto svátku různými vládními nařízeními poněkud omezena. Zejména se neměl slavit jindy než 8.III. Přes všechna opatření však oslavy probíhaly od začátku března, někde až do jeho konce. U nás pouze do 10.III. Letos zahájila oslavy Pionýrská organizace pro 10 členek učitelského sboru.

5.III. Pokračovaly Velkovýkrmny pro 50 žen.

6.III. Do smiřických oslav zasáhla Z. Kohoutová a J. Vaňátko, kteří přijeli našim ženám zazpívat.
   Oslavy MDŽ proběhly ve VČKL (lihovary)

7.III. Celý den ve znamení MDŽ. Nejprve ve škole a zvláštní škole, později osobní návštěvy u žen starších 80. let.

8.III. Dnes proběhly oslavy MDŽ v Holohlavech, na organizaci se podíleli svazáci a členky ČSŽ. Přišlo 130 lidí.
   Ani VD Dřevotvar nezůstalo pozadu.
   ZV Velkovýkrmen uspořádal zájezd do Realistického divadla v Praze. Jelo 130 odborářů.

9.III. Loutkovou hru „O pejskovi a kočičce“ hranou ve 3 reprisách shlédlo dnes 113 dětí.

10.III. MěKS připravilo pro ženy, důchodkyně, slavnostní večer s kabaretním programem. V sále kina se sešlo 112 návštěvnic.

11.III. Zahrádkáři svolali své členy na přednášku s názvem „Ochrana ovocného stromoví“. Přišlo jich 38.

13.III. Na 6. schůzi rady MěstNV byla podána podrobná zpráva o činnosti kina Máj. Vedoucí s,. Kmínková oznámila. že bylo sehráno 360 představení za rok 1979. Zúčastnilo se 20.810 občanů, tedy asi 58 osob na 1 představení. Na vstupném bylo vybráno 113 379 Kčs, což odpovídá 5,43 Kčs / divák. Zdá se, že i nejméně náročná kulturní činnost poněkud zvýšila ceny. Nejsou tak daleko za námi doby, kdy maximální cena vstupenky do kina byla ve Smiřicích 3,- Kčs, v Hradci Králové do lože 5,- Kčs.
   Dále byla projednána zpráva vedoucí knihovny s. Ševčíkové. V roce 1979 bylo zapsáno 502 čtenářů, zapůjčeno 25 169 knih a časopisů. Knižní fond čítá 15 163 knih. …
   Kronikář Ing. Kupka informoval o stavu pamětní síně a kroniky. Podal zprávu o tom, že postupně je prováděna inventarizace sbírkového fondu. Pro svoji častou nepřítomnost ve městě a pro vysokou finanční hodnotu spravovaných předmětů jsem odmítl převzít hmotnou odpovědnost za pamětní síň a kapli.
   Dále byla rada informována o tom, že se v r. 1979 umístila kronika na II. místě v krajském kole celostátní soutěže kronikářů.
   V této radě byla projednána možnost změnit prodejnu potravin v Zemanově ulici na samoobsluhu. Dům má zajímavou historii. Stojí v prostoru, kde dříve snad stávala pohodnice. Vystavěl ji zámečník Vašata, který zde měl opravnu kol a později i prodejnu a opravnu radiopřístrojů a el. přístrojů. Později zde bylo dlouhou dobu kadeřnictví, pak obchod smíšeným zbožím a po dlouhotrvající adaptaci pultová prodejna potravin. (v roce 2017 samoobsluha vietnamského obchodníka s potravinami – pozn. P.).
   Náčelník okresní správy SNB z Hradce Králové, pplk. Vondrouš seznámil radu s tím, že dojde ke změně dislokace stanice VB. I zde je vidět růst životní úrovně. V dobách před válkou byl krajským velitelem četnictva zpravidla major a zemským plukovník. Někdy uvažuji, zda tento růst standartu není neúměrně nákladný.
   ČSŽ Holohlavy týž den uspořádal kurz studené kuchyně. …

14.III. Oslava dne učitelů …

22.III. TJ Dynamo připravila „Pepíkovskou zábavu“, tato jarní slavnost přilákala 300 návštěvníků. Podle hluku na ulicích, od půlnoci do rána, se vyvedla.

24.III. Smiřické ženy zajistily přednášku s názvem „USA a Mexiko“. Málo platné, exotika láká a proto přišlo 50 posluchaček.

27.III. 7. schůze rady MěstNV jednala o:
   - činnosti jednotky PSVB. Informaci podal velitel s. Rejzek. Rada doporučila udělit jednotce čestné uznání za docílené výsledky. Při této příležitosti bylo jednáno i o udržování pořádku a nočního klidu. To je situace dosti ostudná. Dříve na udržení klidu stačili tři starší městští strážníci, dnes se zdá, že večer má VB dovolenou a PSVB že je na výletě.
   - bylo dohodnuto, že sběr železného šrotu ve Smiřicích zajistí SSM, v Holohlavech SPO. Jarní úklid byl stanoven na 19. a 26. IV.
   - seznamu občanů, kteří budou zveřejněni na desce cti za zásluhy o město. Byl schválen tento seznam: Josef Řehák, Kateřina Bezvodová, Miluše Rejhonová, Vladimír Vokřál, Vlastislav Opletal, Bohumír Šmejda, Adolf Vopinka, Martin Rejzek, Miroslav Hlava.

31.III. Veřejné stranické schůze k aktuálním otázkám se zúčastnilo 110 občanů.

...Ale zrovna v období, kdy by vegetace potřebovala vláhu, je sice pěkně, poměrně i teplo, ale úporné sucho. …

Duben
...
1.IV. Zahrádkáři ze Smiřic připravili kurz roubování ovocných stromů. Přišlo 32 zvídavých.

2.IV. Výstavu „35 let života v míru“, uspořádanou MěKS a MěLK, shlédlo 680 žáků.

5.IV. Na pomlázkovou taneční zábavu, organizovanou TJ Dynamo, přišlo 250 lidí. Převážně mládež.

8. - 9. IV. ČSŽ Smiřice opět připravil burzu dětského odívání. … 250 maminek ...

10.IV. Rada MěstNV na své 8. schůzi řešila následující otázky:
   - činnost SPOZ a zabezpečení řečníků při pohřbech
   - možnost vybudovat tzv. „učebňový pavilon“. V důsledku zajisté uváženého a moudrého rozhodnutí vyšších správních orgánů okresu byla v posledních letech zrušena celá řada škol v přilehlých obcích. Nebyl však současně zabezpečen dostatek učeben ve střediskovém městě Smiřice, takže škola je již opět přeplněná a „Dětská družina“ vlastně nemá kde pečovat o děti rodičů, zaměstnaných od rána do večera. Na zlepšení situace přístavbou učeben propojením obou stávajících budov není stavební kapacita a brigádníci se také po úpravě pracovní doby zrovna nehrnou. Úsporná opatření zřejmě nejvíce postihla děti, případně matky. Zdá se, že šetření zrovna tímto způsobem nadělá víc škody než užitku.
   - příprava oslavy 1.V. a 35 výročí osvobození ČSR.
   - byl schválen návrh odboru kultury Vč KNV, aby s. Petru Zahálkovi byla udělena čestná medaile „Za zásluhy o rozvoj Čs amatérského loutkářství“.

15.IV. SPOZ spolu s MěKS zabezpečil odborníka, který promluvil o problematice předmanželských vztahů v pořadu nazvaném „Píseň pro dva“. Přišlo 125 osob.
   Zahrádkáři diskutovali o možnostech pěstování meruněk v našem klimatu. Přišlo 26 zájemců.
   Kuželkáři uspořádali mezipodnikovou soutěž tříčlenných družstev o putovní cenu MěstNV. Soutěžilo jich 80.
   Výroční členskou schůzi připravil výbor slavnostní, neboť byly současně předány čestné odznaky dárcům krve.

18.IV. Již druhá výprava v zámeckém kostele v tomto roce, první z Dobrušky, druhá z Nového Města. Zájem o prohlídky by byl, ale úpravy a statické zabezpečení budovy postupuje pomalu a to ještě jen na prknech projektantů. Stavba soustavně chátrá.

22.IV. Vzpomínka na 110 výročí úmrtí V.I. Lenina proběhla takřka ve všech závodech a organizacích.

23.IV. Za účasti velvyslance SSSR v ČSR bylo JZD Háje ve Smržově slavnostně přejmenováno na JZD V.I. Lenina. Byly tak oceněny výsledky práce členů i schopnosti předsedy Jóna, který tak současně takticky zabezpečil další existenci JZD. Velkovýkrmny totiž měly zájem o přičlenění tohoto celku. Na Ukrajině byl současně jeden z kochozů černigovské oblasti pojmenován po Ludvíku Svobodovi.

24.IV. Rada zasedala již po deváté a projednala:
   - zabezpečení májových oslav. Dle informace předsedy NV s. Kutila je vše v pořádku.
   - byla podána zpráva o činnosti komise mládeže a tělovýchovy. Dosud nebylo rozhodnuto o možnosti adaptovat bývalý MNV v Holohlavech na klubovnu SSM.
   - ONV Hradec Králové, odbor vodního a lesního hospodářství, si na úkor Smiřic usnadňuje situaci a odsouhlasil skládku slévárenských odpadů (písku z jader a forem) z ČKD v písníku JZD Smržov. Je to klasický příklad nezodpovědnosti, neboť slévárenské písky obsahují fenolické látky, které mohou zamořit pískové podloží a vodu.
   Rada podává protest, neboť je ostudné, když orgán, který má dbát na ekologickou nezávadnost (odbor ONV), jedná přesně opačně.
   - Restaurace a jídelny n.p. předložil návrh na uzavření provozovny „Dvorana“ a „Lidový hostinec“. Hospody, které byly vždy rentabilní se v rukou RaJ stávají nezajímavé. Jde o neschopnost, nebo pouze o nezájem?. Asi obojí.

28.IV. V rámci oslav vítězství nad nacismem se děti ZDŠ setkaly s bývalým vězněm koncentračního tábora Buchenwald (120 dětí) a bojovníkem armády v SSSR (80 dětí).

29.IV. Beseda z oboru geromtologie „Jak prodloužit život“. Sešlo se 15 zájemkyň.

30.IV. Velká vatra míru s lampionovým průvodem, ohňostrojem a hudbou ukončila duben a vlastně zahájila oslavy květnových dnů.
...

Květen
...
1.V. Oslav „Svátku práce“ se ve Smiřicích zúčastnilo okolo 3.500 lidí. Průběh byl důstojný a na rozdíl od dob před 15-20 lety nebyl hlavní důraz kladen na délku, ale na obsah projevu. Program byl uzavřen vystoupením pěvecké skupiny „Kantoři“ jež se zabývá tzv. folkovou hudbou.

3.V. Holohlavské ženy se vypravily do Prahy, prohlédnout si Metro a navštívily představení operety Čardášová princezna. Jelo jich 38.

5.V. Pamětní síň spolu s MěKS uspořádala výstavku „Májové dny 1945“, spojenou s besedou nad kronikou a besedami v ZDŠ. I když o besey nad kronikou je zájem velmi malý, více přicházejí pamětníci než mladí občané, byla tentokrát účast větší, asi 54 občanů a 264 žáků a učitelů ZDŠ.

8.V. Slavnostní shromáždění občanů k výročí osvobození. Byly položeny věnce k památným místům odbojového hnutí. Přišlo 120 lidí.
   Po slavnosti vystoupili ve „Dvoraně“ zpěváci Iveta Simonová a Milan Chladil. Tyto oblíbené interprety populárních písní si přišlo poslechnout 280 návštěvníků.

9.V. Turisté uspořádali současně 2 akce. Jedna skupina prošla Vysočinou a Železnými horami – 70 km za tři dny, druhá se vypravila na Spartakiádní pochod v délce 100 km, také za 3 dny.

15.V. rada se sešla na 10. schůzi, kde poslanci projednali:
   - návrh plánu práce MěstNV na II. pololetí 1980
   - návrh dnů určených pro konání sňatků v období červenec až prosinec 1980.
   - byla přednesena informace o hodnocení činnosti tzv. májové komise. Hodnocení provedl tajemník OV KSČ s. Fidler. Pro Smiřice dopadlo velmi dobře. Poněkud horší to bylo jinde, např. v Hradci Králové, kde i čelní funkcionáři postávali na chodníku, místo radostného pochodu s pracujícími v průvodu.
   - koncept dopisu radě ONV. Jde o zbudování pavilonu učeben dodavatelským způsobem.

20.V. Hudební skupina MěKS „Dívadlo“, tedy amatéři, spolu s „Kantory“ uspořádala koncert za účasti 60 lidí.

22.V. Angličtí turisté, údajně odborníci na české baroko navštívili zámecký kostel. Nesmírně se jim líbil, avšak s tou odborností to bylo poněkud problematické. Odpoledne navštívili kostel učitelé z východočeského kraje. Rozhodně věděli o baroku víc než angličtí odborníci.
   ZDŠ s VÚ Račice zorganizovala branná cvičení. 680 žáků branně cvičilo, 80 z nich soutěžilo o „Partyzánský samopal“.

24.V. BSP z místních závodů se setkaly na společné zábavě ve Dvoraně. Sešlo se 100 členů brigád.

25.V. V nejbližším okolí projížděla „Spartakiádní štafeta“, turisté nešli toto poselství ze Smiřic do Hradce. Štafetu uvítali žáci ZDŠ a představitelé města.
   ČsČK zajistil přednášky zdravotní osvěty v ZDŠ. Pro žáky různých tříd přednášel předseda J. Kupka.
   Ani zahrádkáři nezaháleli, besedu na téma „Celý rok na zahradě“ navštívilo 42 lidí.

29.V. Rada MěstNV se na své 11. schůzi zabývala:
   - přípravou plenárního zasedání na 5.VI..
   - zabezpečením nutných úprav ve školní jídelně a vývařovně, kde se stravuje 570 dětí.
   - prací poslanců a jejich činností pro občany. Určité výhrady byly k práci poslance Ob....
   - dopisem, jímž OOVB Smiřice upozorňuje národní výbor na nutnost zajišťovat veřejný pořádek při tanečních zábavách a po nich. ...
   - byly schváleny odměny vedoucím činitelům Měst NV za rok 1979: s. Kutilovi a Peřinovi po 2.500,- Kčs, s. Štěpánovi 4.000,- Kčs, s. Markovi 1.150,- Kčs.
   - méně příjemný byl dopis VČ plynáren, které chtějí omezit rozvoz nádob s propan-butanem. Je to skoro obecná tendence, snaha omezovat služby pro obyvatelstvo. Rada tento návrh zamítá.
   - obdobně zamítla rada návrh n.p. RaJ, který ještě před dostavěním závodu veřejného stravování omezuje prodej polotovarů a rozsah vlastního vyváření.
   Téhož dne vystoupil ve Dvoraně J. Hrzán a Vl. Koudelová v kabaretním pořadu. Přišlo 100 diváků.

Konec května byl poznamenán suchem a chladnem, dokonce poklesly teploty pod 0 stupňů C a do květů padal sníh. ....

Červen
   jindy již teplý a krásný měsíc následoval rázem počasí za květnem. Ani v národním hospodářství se nevyjasňovalo. Přestože teorie tvrdí, že vliv kapitalistických krizí nemůže zasáhnout náš plánovaný systém, je praxe poněkud jiná. Z trhu mizí zboží běžné spotřeby a je nahrazováno stejně kvalitním zbožím s novými názvy a vyššími cenami. Tento děj se nazývá poněkud eufemisticky inovací.

1.VI. Hra „O pejskovi a kočičce“ byla poměrně málo navštívena, přišlo pouze 50 dětí.

2.-6.VI. Vypuklo období školních výletů a ZDŠ se toulá po Čechách, Moravě i Slovensku.

7.VI. Čas utíká jako voda – tak by se dalo charakterisovat setkání absolventů bývalé měšťanské školy ve Smiřicích, narozených v r. 1920. Sešlo se jich 45. Vyžádali s prohlídku kaple a besedu s kronikářem za účelem obnovení vzpomínek. ...
   Sportovní svět žije Spartakiádou a Olympiádou. Proto také cvičenci ze Smiřic byli na vystoupení v krajském městě. Ze ZDŠ 85, z MŠ Holohlavy 16 maminek s dětmi a z MŠ Smiřice jich bylo 28.

9.VI. Naďa Urbánková, rodačka z Vlkova, spolu s J. Mayerem vystoupili na pěveckém koncertu pro 330 posluchačů.

12.VI. Dvanáctého dvanáctá schůze rady MěstNV. Bylo jednáno o:
   - plenární zasedání MěstNV a jeho úrovni. Nedostatkem je malý zájem občanů o veřejné dění. Možná i proto, že případné připomínky narážejí na nerozbornou hráz byrokracie nebo nezájem příslušných podniků.
   - výhledu na účelné ovlivnění životního prostředí.
   - návrhu na vydání výjezdní doložky pro Marii Ulrychovou. Cestu k příbuzným do Západního Berlína rada schválila. Vzniká otázka, proč se návštěvou staré důchodkyně u příbuzných musí zabývat až rada MěstNV.
   - žádost SSM o souhlas s pořádáním tanečních zábav byla zamítnuta. Důvodem je nedodržení povinností pořadatele při předešlých zábavách.
   - byl rozpor mezi zvláštní školou a Velkovýkrmnami, týkající se úhrady za topení.
   - TJ Sokol požádal o umožnění rozšíření tenisových dvorců. Žádost byla předána k posouzení odborné komisi.

13.VI. V rámci MDD byla uspořádána fotbalová a tenisová soutěž.

19.VI. Zvláštní škola se vydala na výlet do Javoříčka a na hrad Bouzov. Jelo 45 žáků a učitelů.

20.VI. Zaměstnanci VČKL vyjeli na exkursi do Brna, kde navštívili závod Salima.

23.VI. V péči MěKS je zejména kulturní život občanů. Od té doby, co po s. Bergerové nastoupila s. Burešová, jako vedoucí této instituce, je výsledek lepší. Přijela Štěpánka Haničincová a pobavila 370 diváků.

24.VI. Děti se loučí s mateřskou školou. ...

26.VI. A opět rada MěstNV, nyní již 13. Hodnotila činnost 5. občanských výborů za I. pololetí 1980. Práce byla posouzena jako dobrá. Dále byly a pořadu:
   - činnost požárníků, bez připomínek.
   - dětské dopravní hřiště, věc při dnešní frekvenci nejvýš potřebná, protože není kam umístit, bylo předáno jinam !
   - informace o snaze odboru zdravotnictví ONV, omezit přechodně ordinační dobu ženského lékaře ve Smiřicích na 1 den v týdnu. Rada nesouhlasí, neboť termín, přechodně, může znamenat i dosti dlouhou dobu.

27.VI. Ve všech školách bylo slavnostně ukončeno vyučování.

28.VI. Posezení u ohně, zejména, pokud je organizuje SPO je zcela bezpečnou záležitostí. ...

Červen a s ním i první pololetí je za námi. Příliš tepla jsme neužili a meteorologové tvrdí, že za posledních 100 let nebylo tak chladné I. pololetí. ...
   Celá republika žila Spartakiádou. Smiřičák, Vráťa Svatoň spolupůsobil jako autor skladby mužů.

Červenec
   nejžhavější měsíc roku tentokrát zklamal. Po chladnech se přidaly ještě trvalé přepršky, což nesvědčí lidem, ani úrodě. Snad i to počasí přispívá celkovému podráždění lidí. Do značné míry vymizela vzájemná družnost, což nelze připisovat jen televizi.

5. - 12. VII Členové loutkové scény se účastnili soutěže „Loutková Chrudim“ ne však jako soutěžící, jen jako pozorovatelé. Postupně se vystřídalo 21 členů LS.

5.VII. Smiřická pouť – kde jsou ty doby, kdy to byla událost. Ale přece se sjelo pár atrakcí a hlavně sportovci uspořádali soutěže, zejména fotbalové. Nejprve se hrál. memoriál Karla Teleckého, soutěž dorostu, na památku obětavého trenéra. Přišlo 100 diváků. Potom rekreační fotbal poslanců MěstNV proti zaměstnancům VaV. Většinou starší pánové, ale hráli s vervou, bez ohledu na četné neduhy na které se vymlouvají manželkám. Zde bylo 200 diváků.
   Večer neodmyslitelná pouťová zábava. 300 návštěvníků je na Smiřice velká účast. Pořadatelem byla TJ Dynamo.

10.VII. Rada na svém 14. zasedání jednalo o:
   - hospodaření palivy a energií. Celosvětová situace není růžová. Naši zemi značně vyčerpává těžký průmysl. Diletantství v řídící práci vždy nejprve dopadá na prosté lidi.
   - provedené prověrce plnění usnesení o úpravě pracovní doby v ČSSR. Pokud bylo zjištění provedeno poctivě, bylo nutno konstatovat, že úprava byla nařízena a leckde se i dodržuje. Služby, obchody a spoje, zejména železniční ji však nevzaly na vědomí, k nesmírné „spokojenosti“ postižených občanů.
   - provedené prověrce připravenosti školství na silné populační ročníky. K tomu není třeba komentář, škola již nestačí ani pro ročníky slabší.
   - společné pokladně v prodejně masa. Je potřeba zrychlit fronty, protože se tvoří fronty. Konec konců jedna prodejna pro 3000 obyvatel není mnoho a zásobování masem také není soustavné.

19.VII. Svazáci z Velkovýkrmen uspořádali taneční zábavu za účasti 250 lidí, což je podstatný rozdíl proti další akci, konané
21.VII. kde se koncertu J. Kratochvílové zúčastnilo pouze 10 lidí. Tato takřka kulturní ostuda se konala pod patronací SSM Smiřice.

24.VII. I v letním období zasedá rada MěstNV a nedopřává si žádné prázdniny. Protože jsou všude dovolené, bylo i 15. jednání rady velmi krátké.
   - s. Čejka, vedoucí hospodářství velkovýkrmen Holohlavy informoval o tom, že rekultivací půdy bude letos získáno cca 5 ha. Dále podal zprávu o tom, že z nezemědělských travních ploch bylo sklizeno 250 q sena. Snad se jednou odpovědní činitelé probudí a zjistí, že na plýtvání půdním fondem naše malá republika nemá. Zatím se to však zdá jako příliš vzdálená možnost.
   - zpráva o stavu příprav k žňovým pracím bylo optimistická.
   - ZDŠ požádala, aby byt po odcházejícím učiteli J. Markovi byl nadále veden jako byt učitelský a obsazován dle potřeby školy.

25.VII. - 2.VIII. Dorostenci TJ Dynamo byli na rekreaci v NDR, kde nejen rekreovali, ale i sehráli několik fotbalových zápasů.

V průběhu července byla v hale MěLK instalována výstava paličkových orazů Věry Kočové, pracovnice Muzea východních Čech. Výstava, organizovaná MěKS vzbudila zaslouženou pozornost, neboť drobné květiny, motýli apod. byly skutečně zpracovány nejen s řemeslným fortelem, ale zejména s uměleckou invencí.

Červenec končí. Byl nevlídný, nepříjemný a nedával žádnou naději na dobrou úrodu zeleniny, okopanin, ani ovoce. Co do počtu kulturních akcí byl tento měsíc zcela slabý a patřil do okurkové sezony.

Srpen
   poněkud příjemně překvapil, zejména tím, že podstatná část měsíce byla krásná, alespoň pokud jde o počasí. ...

5.VIII. Do Smiřic dolehla zpráva, že v USA zemřela bývalá občanka našeho města Pavla Osuská, rozená Vachková. Dcera dělníka ze mlýna, kterou nechal mlynář Ignác Klein vystudovat a připravit na dráhu operní pěvkyně. Byla angažována Národním divadlem, po úspěšné, ale krátké umělecké činnosti, se provdala za diplomata Osuského, s kterým před nacisty uprchla do Spojených států.

7.VIII. Při 16. zasedání rady MěstNV byly hodnoceny výsledky minulého pololetí a upřesněn plán roku.
   - o práci bytového podniku referoval s. Opletal.
   - zprávu o kulturní činnosti ve městě podal s. Řehák. Bylo uskutečněno 311 akcí, navštívilo je celkem 34.038 občanů.
   - vyhodnocení uplynulého školního roku provedli ředitel ZDŠ s.,Liška a ředitel ZŠ s. Vašíček. Předškolní zařízení hodnotily jejich ředitelky, za Smiřice s. Stránská, za Holohlavy s. Finková.
   - bylo schváleno zvýšení platu pro ředitele Bytového podniku s. Zemka z 2.300 na 2.500 Kčs měs.

8.VIII. Členové „Loutkové scény“ se sešli se svým dlouholetým spolupracovníkem s. Lochmanem na oslavě jeho narozenin. Mimo oslavu hodnotili i svou práci.

16.-17.VIII. Turisté se vydali na dvoudenní pochod z Hlinska přes Velké Dářko do Ždírce. Ušli 52 km. Pochodu se zúčastnilo 8 lidí.

23.VIII. Holohlavští požárníci uspořádali taneční zábavu v přírodním parku. Sešlo se 150 návštěvníků. Zábava proběhla v naprostém pořádku za dokonalé organizace pořadatelů.

28.VIII. 17. schůze rady MěstNV probírala možnosti sklizně, výkupu a zpracování ovoce z letošní sklizně. Dále bylo posouzeno čerpání rozpočtu MěstNV podle jednotlivých kapitol.
   Rada dohodla a schválila program 5. plenárního zasedání na den 4.IX.1980.
   Podzimní pracovní směny akce „Z“ byly stanoveny na 6. a 27.IX. a dále na 4. a 18.X.1980.
   Posledním bodem jednání byla zpráva z prověrky činnosti SPOZ. Nebyly zjištěny žádné závady.

30. - 31.VIII. Zahrádkáři ze Smiřic vyrazili do Klatov a Domažlic na výlet a exkursi. Jelo 44 členů.

30.VIII. Opět byla v Holohlavech požárnická zábava. Přišlo 150 hostí.

Září

1.IX. Slavnostní zahájení školního roku proběhlo za účasti představitelů MěstNV.

2.-3.IX. Burza dětského odívání byla uspořádána ČŽ Smiřice a MěKS. ...
   TJ Dynamo se stará o zabezpečení dorostu a mládeže. Proto posezení s dětmi u ohníčku a opékání vuřtů. Přišlo 25 žáků.

5.IX. Družební organizace včelařů z Karl-Markx-Stadtu vyslala své delegáty do Smiřic. Po besedě která proběhla večer, byl druhý den uspořádán výlet na včelařskou výstavu do Kvasin, prohlídka Dobrušky, Nového Města a Kuksu. Zúčastnilo se 39 členů.

6.IX. Velká již tradiční orientační soutěž automobilistů uspořádaná MO Svazarmu. … Jelo 76 závodníků.
   Úspěchy v pořádání zábav nalákaly holohlavské požárníky k dalšímu pokusu. Tentokrát s poněkud nižší návštěvností – 120 lidí.
   V noci bylo město vytrženo ze spánku zvukem požárních sirém. Hořel sklad družstva Dřevotvar. Požár byl značného rozsahu, hořely dýhy, pomocné truhlářské materiály, kování i náhradní díly. Vznikla značná škoda, sklad rozpouštědel a laků byl včasným zásahem požárníků zachráněn. Jako příčina požáru bylo později označeno samovznícení hromádky uhlí (asi 60 cm vysoké) umístěné již řadu let před skladem. A bylo to!

7.IX. Včelařská organizace uspořádala pro své německé přátele zájezd na Chlum a Hrádek u Nechanic.

8.IX. Rozloučení s včelaři z NDR proběhlo skutečně v duchu naší tradiční pohostinnosti.
   Přednáška pro zahrádkáře „Ošetřování stromů“ byla přednesena přítelem Zahradníkem. ...

11.IX. 18. schůze rady MěstNV měla na programu jako nejdůležitější bod zprávu o zvýšení účinnosti kontroly v oblasti ochrany socialistické ekonomiky před protispolečenskou činností. Kde jsou ty doby, kdy i oficielní osobnosti tvrdili, že s rozvojem socializace poklesne protispolečenská činnost. Vždyť příslušníci SNB nesměli v padesátých letech ani nosit gumové obušky.
   Tajemník Štěpán hodnotil úroveň plenárního zasedání MěstNV dne 4.IX.1980. Konstatoval dobrou přípravu, hodnotné referáty, ale stále malou účast občanů.
   Rada konstatovala, že ředitel n.p. Potraviny Hradec Králové nezabezpečil požadavky kladené na úpravu systému prodeje v „Masně“. Proto bude vyvoláno jednání s ním, za účasti s. předsedy Kutila, s. Štěpána a Muzikanta.
   Byl vydán demoliční výměr na odbourání zadního traktu domu čp. 127, z důvodů havarijního stavu.

13.IX. SPOZ přivítal do života další občánky.
   Svazarm připravil na tento den dvě zajímavé soutěže. První ve střelbě – zúčastnilo se 60 závodníků. Druhou pro automobilové osádky složené z osob tělesně postižených. Šlo o orientační jízdu, které se zúčastnilo 10 dvoučlenných týmů.

20.IX. Ženy z Holohlav navštívily posádku střední skupiny vojsk Rudé armády v Milovicích a zde instalovaný památník přátelství. Tím bylo o 35 žen méně na akci holohlavských myslivců, kteří uspořádali taneční zábavu. Ale ani ta nebyla špatně navštívena. Přišlo 150 lidí.

21.IX. Svazarmovci pokračovali ve střelecké soutěži za účasti 50. závodníků.

22.IX. Dny Československo – Maďarského přátelství. Tak se jmenoval celý komplex zajímavých přednášek, výstavek a setkání, které připravilo MěKS. Slavnostní zahájení, za účasti ředitele maďarského kulturního střediska v Praze, kulturního rady velvyslanectví MLR Pála Bielika a jeho tajemnice, probíhalo na MěstNV. Pokračovalo exkursí v závodě VČKL Smiřice, prohlídkou zámeckého kostela a bylo uzavřeno slavnostním obědem v zasedací síni Velkovýkrmen. Při obědě a po něm probíhala beseda nazvaná „Společnou cestou“. Zde s. Bielik odpovídal na četné dotazy, týkající se života a kultury v MLR a srovnával jej s životem v ČSSR. Beseda byla o to bezprostřednější, že s. Bielik mluvil dobře slovensky.

Od 22.IX. do 6.X. byla pod patronací MěKS otevřena prodejní výstava výrobků maďarského průmyslu. Šlo více o upomínkové předměty než o průmyslové výrobky, ale vzbudily značný zájem. Souběžně byla uspořádána výstava maďarské literatury v místní knihovně.

23.IX. V sále „Dvorany“ shlédlo výstavu „Současné Maďarsko“ žactvo všech místních škol. … O Budapešti se besedovalo večer s dospělými, při diapositivech. Město nazvané v přednášce "Perla nad Dunajem“ je jak na obrázcích, tak in natura skutečně krásné. Celá akce byla opravdu vzorně připravena a průměrná návštěvnost jednotlivých tematických celků byla asi 80 občanů.

25.IX. 19. zasedání rady MěstNV projednávalo:
   - zabezpečení úspor paliv a energie.
   - příkaz ONV snížit náklady na akci „Z“ o 5% z plánu.
   - péči o kulturní památky a uložilo s. Nejedlému trvale sledovat plnění dohodnutých termínů oprav kaple, památníku osvobození, apotheosy sv. Jana Nepomuckého a soch „u svatých“.
   - možnost opravy fasády a plotu holohlavského děkanství
   - nutnost vyžádání konzultace ochranářů přírody a zajištění pomoci při záchraně lip u „červeného kříže“ a na „tomášce“.
   - zabezpečení ochrany kovových dveří bývalé pokladnice kaple, pod věží a kříže z r. 1866 za Zderazí.
   - nutnost opravy střechy zámku a zjištění uložení kachlů z vzácnách zámeckých kachlových kamen. K tomu poznámka: v roce 1976 jsem s laskavým svolením ředitele velkovýkrmen s. Brože prohlédl zámeckou půdu a do pamětní síně přenesl 3 bílé polévané kachle s figurálním motivem labutí. Další kachle na půdě nebyly a dle místního sdělení byly z části rozbity při demontáži kamen, z části rozebrány zaměstnanci závodu. Škoda je ovšem značná.
   - nedostatky při projednávání přestupků v KOVP.

26.IX. Ženy ze Smiřic mlsaly. Připravily si posezení u ohně, spojené s opékáním a samozřejmě jedením kuřat. ...

27.IX. Turisté z Červeného Kostelce navštívili zámecký kostel. Zájemců je mnoho, ale opravy vůbec nepostupují vpřed.
   Večer připravilo MěKS diskotéku maďarské hudby s názvem: Maďarská pom-music se představuje 70 návštěvníků je velmi slušná účast.

29.IX. „Chcete se líbit ?“ - to je zajisté název kterému odolá málokterá žena. Večer maďarské kosmetiky byl velice zajímavý.

Září bylo na události velmi bohaté. Zejména práce MěKS byla vysoce hodnocena. Bohužel, počasí bylo velmi nevlídné, sklizeň brambor i cukrové řepy málo nadějná. Jablka, hrušky, víno, to vše je nevyzrálé a neproslazené. Jaksi nám příroda nepřeje.

Říjen
   začátek posledního čtvrtletí pětiletky. Ani v našem městě nejsou a jak je patrné nebudou splněny všechny úkoly, které jsme si dali. Závod veřejného stravování nejde ve výstavbě tak rychle dopředu, jak by bylo potřeba a výstavba závodu na výrobu pektinu, ta trvá skoro 20 let. Zdá se, že úkoly nejsou úměrné možnostem.

2.X. Soutěže žáků ZDŠ „Co víš o Maďarsku“ se zúčastnilo 90 soutěžících. Jejich znalosti byly na velmi slušné úrovni.

6.X. Dni československo – maďarského přátelství byly zakončeny literárním pásmem z díla A. Josefa, maďarského básníka. ...

6.- 10.X. V rámci občanské výchovy uspořádalo MěKS spolu s učiteli přednášky o Smiřicích a návštěvu městské pamětní síně. Zúčastnilo se 210 žáků.

9.X. Na své 20. schůzi jednala rada MěstNV o:
   - zabezpečení oslav 63. výročí VŘSR a měsíce ČSSP.
   - předloženém volebním programu na období 1981 – 85 a pověřila užší komisi sestavením konečného návrhu tohoto programu.
   - informaci s. Nejedlého o stavu příprav k restauraci kaple a o disposiční koncepci výstavby ubytovacího zařízení U 20.
   - úpravě provozní doby na místní poště. Lidé, kteří dojíždějí nemají možnost si ani vyzvednout zásilky.

10.X. Vedoucí MěLK uspořádala výstavku k významným výročím, vzniku ČSR, dni znárodnění a dni vyhlášení federativního uspořádání ČSSR.

16.X. Členové loutkářského souboru KD ROH se přijeli podívat na práci s tzv. spodovými loutkami.

19.X. Včelaři vyslechli přednášku na tema „Zemědělské podniky a naše včelaření.“ ...

18. - 20.X. Zahrádkáři, jako každý rok, uspořádali ve „Dvoraně“ výstavu ovoce a zeleniny. Vzorná úprava, exponáty jednak amatérů, zahrádkářů, jednak profesionálů - závodu Velkovýkrmen, jsou vždy ukázkou toho, jak mají výpěstky vypadat. Výstavu navštívilo 258 dospělých a 652 školních dětí.

20.X. V městské knihovně byla otevřena vzpomínková výstava, připomínající českého tiskaře, nakladatele a spisovatele, velkou osobnost rudolfínské doby, Jiřího Melantricha z Aventýna. Shlédlo ji 95 lidí.

21.X. Dnes byla velká slavnost pro kuželkáře. V jejich kuželníku byl instalován (vlastními silami) a uveden do provozu automatický stavěč kuželek. Jako kluci jsme chodil „Na lednici“ stavět kuželky za korunu na hodinu a limonádu od toho, kdo shodil všech devět. Tady se hodně říkalo „olenajné“ z německého „alle neune“. Ten také platil všem účastníkům hry nebo někdy i přihlížejícím jedno pivo. Občas jsme na radu pana hostinského (pan Šulc) i kuželkám trochu pomohli. To šikovní stavěč zvládl, ale nesmělo to být příliš často. Dnes jde o sport a ne o hospodskou zábavu a také si myslím, že by za naši „mzdu“ nikdo kuželky nestavěl. Takže zmizela zase jedna z klukovských prací. Ale je to to stejně pěkný pokrok. Slavnosti se zúčastnilo 60 občanů.

23.X. 21. schůze rady MěstNV uložila:
   - s. Řehákovi zpracovat plán kulturní a výchovné činnosti na rok 1981 a nechat jej schválit radou MěstNV
   - dodržet program plánovaného 6. plenárního zasedání.
   vzala na vědomí a schválila:
   - zprávu o výsledcích hospodaření MěstNV za I – III/IV
   - návrh složení výboru SPO Smiřice, s velitelem Bohuslavem Šťastným ml.
   - zprávu o nedostatcích při zásahu SPO Smiřice, při požáru skladiště Dřevotvaru dne 6.IX.1980.
   - návrh na rozdělení prémii a odměn za umístění v soutěži NV za rok 1979.

25.X. Požárníci ze Smiřic nacvičili s dětmi divadelní představení „Plamen“. Hra byla instruktivní, jak se mají děti chovat při zjištění požáru.

28.X. Ve zvláštní škole oslavovali den znárodnění a den vzniku čs. federace.
   Svazarmovci uspořádali výroční schůzi. Kulturní program zabezpečili žáci ZDŠ. Sešlo se 60 členů.

Konec října je poznamenán již výraznou zimní nostalgií. Asi v polovině měsíce začalo náhle mrznout a to až do -15 stupňů C. Na stromech zůstala ještě spousta ovoce, které pomrzlo. Toto počasí trvalo až do druhé poloviny listopadu. Poslední říjnový den proběhlo sčítání lidu v ČSSR a současně byly zjišťovány údaje pro centrální evidenci obyvatel.

Listopad
...
1.XI. MěLK uspořádala výstavku přírůstků knižních fondů. Shlédlo ji 130 návštěvníků.

3. - 7.XI. Vedoucí kina Máj spolu s MěKS zorganizovala přehlídku sovětských dětských filmů. Účast byla díky škole velmi vysoká – 675 diváků.

1. - 11.XI. V mateřské škole v Holohlavech připravily učitelky výstavu sovětských knih a hraček, v ZDŠ ve Smiřicích byla výstavka k výročí VŘSR. V Holohlavech bylo 95, ve Smiřicích 640 návštěvníků.

4.XI. MěV KSČ spolu s MěV NF otevřel večerní politickou školu pro 15 posluchačů.
   Týž den TJ Dynamo pořádalo posvícenskou taneční zábavu s účastí neobvykle vysokou – 300 lidí.

6.XI. 22. schůze rady MěstNV se zabývala:
   - realizací automatizovaného zpracování mezd vnitřní správy a uložila s. Nejedlému jeho zabezpečení
   - programem rozvoje občanských obřadů a slavností
   - vyhodnocením plenárního zasedání MěstNV a konstatovala opět malou účast občanů
   - spoluprací s řediteli místních závodů a doporučila v závěru roku jim osobně poděkovat za spolupráci
   - možnosti zadat vazbu dalšího, již 10. dílu kroniky města. N8vrh byl schválen. K dnešku má kronika 9 dílů, z toho 7 popsaných
   - návrhem převést částku 29.160 Kčs z fondu rozvoje a rezerv do rozpočtu akce „Z“, což bylo schváleno
   - 20.XI. je plánováno další zasedání rady

6.XI. Veřejné oslavy, uspořádané k uctění výročí VŘSR se zúčastnilo 80 občanů.

7.XI. Psychologie lásky – to byl název přednášky, uspořádané SPOZ a MěKS v rámci hovorů s mládeží. … Přišlo 125 lidí.
   Holohlavské ženy svolaly členskou schůzi ČSŽ, spojenou s oslavou VŘSR, Týž den proběhly oslavy i v ZDŠ, ZŠ, VČ cukrovarech. Zúčastnilo se jich 755 lidí.

8.XI. TJ Dynamo uspořádalo turnaj dospělých hráčů o pohár čs-sovětského přátelství. Fotbalové zápasy shlédlo 75 diváků

17.XI. Vedoucí knihovny s. Ševčíková připravila výstavku na tema „VŘSR v literatuře“ a spojila ji s propagací nově vyšlých knih, zabývajících se problematikou VŘSR.

18.-24.XI. Výstava dětských knih v MŠ Smiřice ukázala dětem kouzlo pohádkových knih národů SSSR. ...

20.XI. 23. jednání rady se usneslo:
   - zabezpečit pracující MěstNV osobními ochrannými prostředky
   - zabezpečit inventarisaci a zpracování soupisů do konce ledna 1981
   - přednést plenárnímu zasedání plán práce na pololetí 1981 a nechat jej posoudit
   - doporučit návrh na rozdělení doplňkové péče pro osoby s nízkými důchody
   - svolat na 4.XII. letos již 7. a poslední plenární zasedání NV
   - nedoporučit aby Jan Če... byl podmínečně propuštěn z výkonu trestu. Je již vícekráte trestán a bezprostředně po návratu z vězení se znovu dopustil trestného činu. Jde o případ mladého člověka, na kterého neblaze působil příklad otce, těžkého alkoholika.

25.XI. ČSŽ Smiřice spojil svoji členskou schůzi s kulturním prožitkem. Program připravili žáci lidové školy umění – pobočka Smiřice.

27.XI. Beseda „Mladý hrdina v dětské knize“ uspořádaná MěLK byla jistě velmi zajímavá pro 62 posluchačů. ...

28.XI. Na požádání ZDŠ byly se žáky uspořádány 3 besedy o vývoji Smiřic. Této besedy nad kronikou se zúčastnilo 190 žáků. Odpoledne v rámci oslav VŘSR byly dalším třídám promítnuty diapozitivy z řady republik SSSR. Slovem doprovodil promítání Ing. Kupka, který již vícekráte tyto republiky navštívil. Přišlo na 120 diváků.

Listopad končí, po mrazivé první polovině se dostavila deštivá druhá. ...

Prosinec
   … Velká nervozita je i toho, že plán ani prvního roku další pětiletky není ještě stanoven. Soubor opatření, který byl nejvyššími stranickými i vládními orgány schválen, není doposud podložen platnými zákony a ty staré již neodpovídají novým požadavkům. Nejhorší je to, že z trhu mizí řada druhů zboží, zejména těch levnějších, takže, voleno, noleno, kupovaly se ty dražší. Je to značný nešvar, zejména státního obchodu a výrobců.

6.XII. Ženy z Holohlav spolu s MěKS uspořádaly dětský rej, spojený s tradiční Mikulášskou nadílkou.
   Stejný den připravila TJ Dynamo „Mikulášskou“ taneční zábavu. Přišlo 300 tancechtivých.
   Ani místní loutkáři nezaháleli. Uspořádali představení pro děti zaměstnanců hradecké Fotochemy. Přišlo se podívat 130 dětí, které současně dostaly od ZV ROH nadílku.

Smiřický hrnec
Smiřický hrnec 12.12.1980

Smiřický hrnec Smiřický hrnec
Smiřický hrnec 12.12.1980 - Karel a Václav Šust.

12.XII. „Smiřický hrnec“ - písničková soutěž mladých interpretů. Dost zajímavý název dostala od toho, že v dnešním slangu mladí obdivovatelé říkají „ten vaří“ místo „ten výborně hraje“. Přišlo 130 posluchačů a sál skutečně vřel.

14.XII. Loutková scéna se vydala tentokrát do Rosic u Chrudimi, kde hrála pro 150 dětí.
   Odborné přednášky o chovu včel se zúčastnilo 38 členů Českého svazu včelařů.

15.XII. O Boženě Němcové – literárně kulturní pásmo pro mládež připravilo MěKS. Vyslechlo je 400 žáků UDŠ.
   Uliční organizace KSČ, sdružující převážně starší členy strany, připravila výroční schůzi jíž se zúčastnilo 160 členů.

17.XII. Vánoční besídky, konaná v MŠ Holohlavy, byla početně navštívena. Zejména babičkami a maminkami. Přišlo jich 68.

18.XII. Poslední jednání rady se zabývalo:
   - nutností věnovat trvalou pozornost činnosti a hospodaření MěKS
   - potřebou odstranit nedostatky v účetnictví MěstNV. ľ o nedostatky ryze formálního charakteru, zjištěné kontrolou ONV. Tedy kontrolních a dohlížecích orgánů máme požehnaně.
   - plenárním zasedáním MěstNV dne 4.XII. Předseda s. Kutil konstatoval dobrou přípravu a průběh schůze, avšak již chronicky malou účast občanů.
   - s. Řehák předložil návrh na vyplacení odměny ve výši 2000,- Kčs kronikáři města, za práce spojené s jeho činností kronikářskou, muzejní a péčí o kulturní památky.

29.XII. TJ Dynamo připravilo společenskou besedu k 75. narozeninám dlouholetého pracovníka v tělovýchově, učitele v.v. Vladislava Černého. Jeho rukama již prošlo mnoho nadějných fotbalistů.

Prosinec uzavřel rok i pětiletku. Výhledy do budoucích let, byť optimistické, ukazují, že prudký rozvoj výroby nebyl vždy koordinován tak, aby vytvářený národní důchod výrazně ovlivnil životní úroveň. vysoká rozestavěnost investičních celků, nesprávně chápaná úloha tzv. „hrubé výroby“, v řadě případů diletantská rozhodnutí některých vedoucích pracovníků, to vše vede k tomu, že bude uplatněna nová, či lépe řečeno upravená stará soustava řízení národního hospodářství.
   Skoro by bylo lepší uplatnit tu zásadu, že každý bude dělat to, čemu rozumí a pořádně.
   V každém případě prudký rozvoj města, na který jsme si za posledních patnáct let zvykli, bude výrazně zbrzděn.

Plenární zasedání MěstNV.
I. zasedání voleného orgánu se v tomto roce uskutečnilo 21.II. za účasti 37 poslanců a 57 občanů. Na pořadu jednání bylo:
   - Slavnostní projev k 32. výročí únorových událostí
   - schválení hospodaření MěstNV za rok 1979 a rozpočet na rok 1980
   - jednání o závazku „Občané svému městu“ na tento rok
   - schválení jednotného plánu kulturně výchovné práce
   - zpráva o činnosti výboru lidové kontroly (VLK) za rok 1979 a plánu práce na rok 1980.
   Plenární zasedání provedlo změnu ve složení komise sociální a zdravotní, kde s. Eva Kloučková byla vystřídána s. Stanislavou Klimešovou.

II. plénum dne 3.IV. proběhlo za účasti 38 poslanců a 118 občanů. Na programu byly tyto problémy:
   - zabezpečení plnění akce „Z“ v r. 1980
   - výstavba učebnového pavilonu ZDŠ. Zde bylo uloženo radě MěstNV rozhodnout s konečnou platností.
   - zabezpečení důstojného průběhu májových oslav s tím, pozvání občanů zabezpečí poslanci osobně.
   - jarní směny NF. Byly stanoveny na 19. a 26. IV. a dále na 17. a 24. V.
   - volba Vítězslavy Klůzové do VLK
   V diskusi byl probírán velmi ožehavý problém přestavby školy. Občané byli a jsou roztrpčeni tím, že pro neuvážené zrušení škol v blízkém okolí jsou tyto potíže.

III. mimořádné plénum bylo i mimořádně závažné. Dne 17.IV.1980 za přítomnosti 39 poslanců došlo k schválení sloučení města Smiřic a obce Holohlavy.
   Podle tohoto usnesení se datem 1.VII.1980 stane obec Holohlavy místní částí města Smiřic.
   Se zásadami postupu slučování seznámil přítomné předseda MěstNV. Diskuse neproběhla.

IV. plénum dne 5.VI.1980 se konalo za účasti 36 poslanců a 67 občanů. V tomto plénu probíhala poměrně rušná diskuse, většinou kritická. Dr. Jandera upozornil na nedostatky obsluhy v RAJ – Dvorana. Místopředseda NV s. Marek hovořil o čistírně, skládce odpadků a malém stavu pracovníků v provozovně Tvorby. S. Novotný protestoval proti záměru MěstNV Hradec Králové, zavážet písník v lukách u „Bezedňáku“ použitými slévárenskými písky. Na připomínky odpověděl s. Velda, nám. řed. RaJ a náměstek ředitele n.p. Potraviny, s. Kalenda.
   Závěr usnesení přednesl tajemník ONV s. Ing. Popelka a předal do rukou předsedy NV s. Kutila čestné uznání rady ONV za výsledky práce r. 1979..

V. zasedání, dne 4.IX. se uskutečnilo za přítomnosti 36 poslanců a 74 občanů. V průběhu jednání vzalo plénum na vědomí:
   - zprávy o plnění úkolů v oblasti masově organizátorské práce a akce „Z“
   - a projednalo rezignaci s. Jaroslava Marka na poslanecký mandát, zdůvodněnou změnou bydliště. Současně s. Marek přestává být členem kulturní a školské komise a učitelem zdejší ZDŠ.
   V závěru poděkoval předseda MěstNV všem občanům, kteří se podíleli na rekonstrukci domu čp. 159 (bývalé Kutilovo hospodářství a uhlířství), z kterého je dnes dům soustředěné péče pro staré občany.

VI. plénum, dne 30.X. bylo navštíveno 35 poslanci a 49 občany. V úvodu JUDr. Havlíček, předseda KOVP, vzpoměl historického významu VŘSR.
   Dále byla podána a schválena zpráva o plnění akce „Z“ za tři čtvrtě roku a informace o stavu účtu.
   V diskusi promluvil předseda NV a akcích k výročí VŘSR a jeho místopředseda s. Marek o plnění akcí z volebního programu.

VII. plenární zasedání proběhlo za účasti 36 poslanců a 52 občanů. Byly schváleny plány na rok 1981.
   V diskusi byl kritizován stav zahrady Podlipných, pod nádražím, dále řada občanů, kteří nesplnili svůj závazek v akci „Z“ a s. Pechánek kritizoval špatné vytápění bytů na sídlišti gen. Govorova.
   Závěr posledního pléna v roce, konaného 4.XII., provedl tajemník ONV s. Ing. Popelka.

Z činnosti místních závodů.
Velkovýkrmny – závod Smiřice.
   …
   V obilovinách jsou výsledky následující:
   pšenice ozimá - osetá plocha 2.542 ha / sklizeno 11.129 t / 4,41 t/ha
   ječmen ozimý – 245,7 / 1.1323,3 / 4,61
   žito ozimé - 209 / 610,6 / 2,92
   ječmen jarní – 1.570,1 / 5.912,8 / 3,76
   oves – 61 /225,7 / 3,7
   Cukrovka ani brambory letos nikomu radost neudělali. Jednak byl nedostatek semene a sadby, jednak byly brambory značně napadeny fusáriovou a mokrou hnilobou. Obdobně se dařilo ovoci i zelenině.
...
Částečný přehled o hospodaření je následující:
   mléko – 13,99 mil. l / á 3,25 Kčs / 45,44 mil. Kčs
   krávy – 741 t / 15,82 Kčs / 11,72 mil. Kčs
   telata - 17,46 t / 6,11 Kč / 0,107 mil. Kčs
   prasata – 9.511 t / 15,06 Kčs / 143,2 mil. Kčs
   Mzdový vývoj byl následující
   dělníci stálí 1.288 / průměrná měsíční mzda 2.628 Kčs
   dělníci sezonní 280 / 1.999 Kčs
   techničtí pracovníci 208 /3.264 Kčs
   administrativní pracovníci 55 / 2.141 Kčs
   pomocní pracovníci 88 /1.786 Kčs
   celkem 1.919 / 2.562 Kčs
   6 ovčáků, kteří jsou na statku zaměstnáni, mají nejvyšší průměrné dělnické příjmy 3.237 Kčs / měs.

Východočeské cukrovary Smiřice.
   Závažnou změnou v systému řízení VČ cukrovarů , závodu Smiřice, bylo to, že dlouholetý ředitel cukrovaru Adolf Vít odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil Josef Řehák, který v závodě působí od skončení svého školního vzdělání. Bohužel, ani jeho organizační úsilí, ani elán nepomohly ovlivnit nepříznivou situaci v růstu cukrovky a zejména počasí při její sklizni.
   Nákup cukrovky probíhal následovně - zahájení 28.IX. v JZD Smržov, ukončení 4.XII. v JZD Dolany. Vlastní kampaň zahájil závod 5.X. v 6,00 hod a trvala 120 tisíc minut.
   O obtížích roku svědčí i to, že místo plánovaných 95.500 t bylo zpracováno pouze 76.520 t … místo plánovaného zisku 9,330 mil. Kčs vykázal závod ztrátu 6,153 mil Kčs, tedy rozdíl proti plánu je ztráta 15,483 mil. Kčs. Největší ztrátu způsobil nižší obsah cukru v bulvách (nižší digesce) s čímž souvisí vyšší materiálové náklady.

VII. díl kroniky Smiřic


   Na docílení těchto výsledků se podílelo 132 osob (plán 128), při průměrné mzdě 2.978 Kčs / měs. … Spotřeba vody na 1 t řepy činila 1,55 m3.
   Zajímavý je i vysoký výskyt škůdců v jarních měsících, kdy v okresu Hradec Králové bylo zaoráno a znovu oseto 268 ha (nejvíce ve VV Hořeňoves), na náchodsku a trutnovsku 150 ha. …
   Závěr kampaně byl 15.XII. v 18,00 hod. ...

ČSD – stanice Smiřice
   … Za měsíc je zde průměrně prodáno:
   1.200 ks dělnických jízdenek týdenních
   290 ks dělnických jízdenek měsíčních
   80 ks žákovských jízdenek měsíčních
   10.000 ks jízdenek pro obyčejné jízdné
   Tedy denně odjíždí odtud přibližně 1860 osob. To není zrovna málo. když dle vyprávění odtud dříve kol. r. 1935, odjíždělo denně asi 200 lidí.

Východočeské konzervárny a lihovary.
   Závod se intenzivně mění z bývalé výrobny lihu, likérů, octa, potaše, hořčice a dalších lahůdek, případně vedlejších produktů jejich produkce, na výrobnu pektinu.
   Protože v posledních letech byly hlavní oblastí výroby nealkoholické nápoje a probíhaly i experimenty s bramborami, které byly upravovány jako sterilovaný polotovar, byla z důvodů nízké hrubé výroby a zisku věnována závodu péče horší než macešská. Dokonce se uvažovalo o tom, že se stane pouze provozem závodu v Černožicích.

Dřevotvar – provozovna Smiřice.
   V tomto roce měla tato provozovna mimořádnou smůlu. Dne 6.IX. došlo v jejím skladu, blízko sboru církve Československé, k požáru. Škoda byla značná. … průměrná měsíční mzda 2.513 Kčs. Místní provozovna bohužel nevyrábí zakázkový nábytek a i bývalá komunální truhlárna byla zrušena, takže zde nemáme truhláře.

Kultura a školství
Městská lidová knihovna.
   Pod vedením s. Ševčíkové dosahuje toto zařízení velmi dobrých výsledků jak v kulturně propagační činnosti, tak v práci s čtenáři. V tomto roce bylo 22 389 zápůjček knih a 2 539 časopisů. Při evidovaném počtu 480 čtenářů je to přibližně 47 knih a 5 časopisů na osobu a rok.... Do knihovny přibylo 554 knih, 90 jich bylo vyřazeno. Celkový stav knižního fondu je 19 011 ks.
   Pro mládež do 14 let bylo uspořádáno 15 besed o knihách a spisovatelích pro starší od 15 do 19 let 2 besedy. Jinak v knihovně bylo instalováno 17 výstav k různým kulturním i politickým příležitostem.

Kino „Máj“
   … Bylo sehráno 371 představení, celkový počet návštěvníků byl 21 442. Tedy přibližně 58 lidí na jednom představení. To není ani 50% kapacity sálu. Na vstupném bylo inkasováno 110 946 Kčs. Každý divák tedy průměrně zaplatil 4,17 Kčs. ...

Loutková scéna.
   Počet loutkoherců je nevelký, 27 osob, ale radosti dají dětem za desetinásobek. ...
   Celkem bylo sehráno za rok 5 her v 11 představeních a uskutečněny 4 zájezdy. Průměrná návštěvnost byla 132 diváků na jedno představení. Kolektiv se umístil v soutěži aktivity vyspělých loutkářských souborů na 6. místě z 29 soutěžících. Umístění bylo oceněno čestným uznáním, plaketou a věcnou odměnou.
   V průběhu roku vyměnili členové svépomocí podlahu hlediště. Odpracovali přitom zdarma 893 hodin. Kolektiv je veden Slavojem Lochmanem, jeho duší je však stále „starý principál“ Petr Zahálka.

Filmový klub ZV ROH Velkovýkrmen.
   … Zpráva o práci zahrnuje dvouleté období 1979 – 80.
   V prvním roce se klub velmi dobře umístil v soutěži pořádané KVOS zemědělců. Získal první místo v soutěži kolektivů i jednotlivců.
   Byly natočeny filmy „První máj“ a „Přívětivá krajina“. Na zakázku ONV Hradec Králové vznikl film „Cesta životem“, o práci sborů pro občanské záležitosti. Byl mnohokrát promítán jako instruktivní pomůcka ve středisku výchovy ONV v Chudeřicích.
   Druhý rok se členové věnovali převážně uspořádání filmotéky. Byly nalezeny filmy z let 1955-7 v celkem dobrém stavu. Jsou připravovány na retrospektivní představení.
   Z nových filmů byl dotočen pozdrav družebnímu městu Wismaru, barevný film zachycující průřez historií města až do dnešní doby „Wismaria“
   V současné době je v klubové filmotéce 28 filmů, i když není ještě její zpracování ukončeno.

Základní devítiletá škola.
   Školní rok zahájil 3.IX.1979 s. ředitel Liška, který za účasti představitelů MěstNV přivítal 642 žáků, 27 učitelů a 3 vychovatelky. Na slavnosti byl přítomen i pp. Langr, velitel patronátního vojenského útvaru.
   Na I. stupni je otevřeno 12 tříd, na II. stupni 9 tříd. ...
   Zajímavá je absence učitelů, kteří zameškali za školní rok 1680 hodin. V únoru 1980 zemřel bývalý dlouholetý školník, ruský legionář Václav Poláček.
   Z osmých a devátých tříd odešlo do dalšího života 83 žáků. Z toho 30 do vyšších škol, 51 do učebních oborů. 2 žáci přešli přímo do pracovního poměru. Do vojenských škol přešli 2 žáci. ...

Ze života společenských organizací.
   Jak svědčí záznamy, je práce společenských organizací bohatá a záslužná. Získat však o ní zprávu pro kroniku je značně obtížné. Ani po několika urgencích nelze přesvědčit příslušné činitele o potřebě a nutnosti podat alespoň základní informace. V tomto roce tomu bylo nejinak. Proto jsou záznamy pouze dílčí. Přednost bude dána vždy zodpovědným ženám.

Český svaz žen – Holohlavy.
   Počtem členek nevelká organizace – má 91 žen, z nich je 73 ve věku od 18 do 60 let a 18 již odrostlejších. Přesto vedena předsedkyní s. Miladou Luňáčkovou vykazuje velmi pěkné výsledky. … Usušily 10 q sena, odpracovaly v zemědělství 680 hodin, podílely se na úklidu obce 310 hodinami. a odevzdaly do sběru 560 kg hadrů a papíru.

Český svaz žen – Smiřice.
   Zde je organizováno 138 žen, z nich 11 starších 60 let. Předsedkyní je Ing. Janatová, která ve spolupráci se svými děvčaty udělala pořádný kus práce. Odpracovaly celkem 1200 hodin, usušily 40 q sena a okopaly a vyjednotily 2,7 ha cukrovky. ...

Československý červený kříž.
   Organizace, ve které aktivně pracují převážně starší občané má ve Smiřicích 381 členů, z toho 53 mužů a 328 žen. Je již dlouhodobě vedena Jaromírem Kupkou, který svou obětavostí a organizační schopností je spiritus agens celé pobočky.
   … je zde evidováno 140 dárců, z nichž 70 dává krev pravidelně. V průběhu roku byl 15 občanům udělen titul čestný dárce krve, za 3 odběry 11 občanů se stalo zasloužilými dárci za 6 odběrů. Bronzovou Janského plaketu za 10x darovanou krev obdržel Zdeněk Koza a stříbrnou, za 20x darovanou krev Terezie Pácaltová.
   Ani péče o staré občany není zanedbávána, 8 dobrovolných pečovatelek se soustavně stará o 14 občanů, kteří pro nemoc, nebo vysoký věk nemohou obstarávat svoji domácnost. … Za vzornou činnost byla organizace odměněna čestným názvem „Vzorná ZO ČSČK“.

Lidoví myslivci.
   Počet členů neurčuje vždy kvalitu práce. Proto i malá organizace, mající 24 členů ( z toho 2 nad 60 let) může být velmi společensky prospěšná. Předseda Josef Voltr vykázal za organizaci 718 hodin odpracovaných pro myslivost, 364 hodin pro lesnictví, 218 pro zemědělství a 263 v akci „Z“.
   Celkové resumé činnosti je zajímavé. Bylo vysázeno 4 500 ks stromků, člen organizace J. Hojný obsadil II. místo v mistrovství Evropy ve střelbě na baterii a na Olympiádě v Moskvě se umístil jako čtvrtý. To je zajisté potěšující a záslužné.
   Méně uspokojivý je výřad ulovené zvěře: 34 zajíců, 128 bažantů, 2 ks srnčí a 124 kachen. Tento roční přehled býval kdysi výřadem 1 většího honu. Je to skoro hanba, jak průmysl a zprůmyslněné zemědělství působí devastačně na životní prostředí. Koroptve zde skoro vyhynuly a zajíce, pokud ještě nějací jsou odchytáváme a exportujeme do kapitalistických států, kde je snobští bouchalové odstřelují po vypuštění z přepravních beden. Co naplat, devisy nepáchnou.

Český rybářský svaz - Smiřice
   Opět jedna z velkých organizací, mající i široké spektrum věkového složení členstva. 30žáků do 14 let, 16 dorostenců mezi 14 a 18 lety, 184 mužů a 2 ženy ve věku od 18 do 60 a 30 mužů nad 60 let. …
   Členové vysázeli 1350 stromků a vypěstovali 953 kg rybí násady na rybnících.
   … I když se zdá, že ryby snad ani nemohly přežít to znečištění vody, jaké u nás je, přece jenom jsou. Přes 3 t rybího masa (chycených ryb - pozn. P.), to není malé množství. Ale stojí to spoustu práce a lidské píle. Tu zřejmě rybáři pod vedením Jiřího Heřmana mají a chtějí se ještě pustit do stavby nové rybářské klubovny.

ZO Svazarmu - Smiřice
   Dle údajů má organizace 105 členům z toho 29 chlapců od 14 do 18 let a 10 mužů starších 60 let. Z celé členské základny je pouze 5 žen ve věku mezi 18 a 60 lety, … ale snad něco z utajení odkoukala od svých vojenských spolupracovníků, takže informace o její činnosti jsou jen kusé.

Tělovýchovná jednota Dynamo.
   S předsedou O. Ježkem zde spolupracuje 132 členů z toho 1 žena, 32 chlapců do 14 let, 34 dorostenců od 14 do 18 let, 56 mužů mezi 18 a 60 lety a 9 mužů starších.
   Organizace je vysoce agilní, členové odpracovali 1460 brigádnických hodin, uspořádali 7 tanečních zábav a řadu sportovních akcí. Žáci sehráli celkme38 zápasů (14 vyhráli, 4 remisovali). Mladší žáci i starší hráli v okresním přeboru. Dorost B hrál v okresní soutěži, sehrál 22 zápasů (9 vyhraných, 4 nerozhodně), dorost A ze 41 zápasů vyhrál 21, prohrál 14. I. mužstvo hrálo 58 utkání z nichž 26 vyhrálo, v 10 remisovalo a prohrálo jich 22.
   Bylo též sebráno a odvedeno 7 t starého železa.

Čs. svaz včelařů.
   Organizace má 71 členů a vede ji Stanislav Bouz ...

Čs. svaz zahrádkářů – Smiřice.
   Předseda Jiří Hampl se stará o chod organizace se 167 členy. 132 mužů a 35 žen pečuje o užitečné exploatování všech jen trochu úrodných ploch.
   … Konkrétně v našem městě, kde byla dvě větší zahradnictví (Ježek a Jech), dvě malá (Mecerod a Dytrych) a každý týden trh, je dnes jedno zahradnictví a jeden obchod se zeleninou. Při tom klesl počet zahrádek a vzrostl počet obyvatel. Heslo „Jezte zdravě – více zeleniny a ovoce“ se zdá být více ironií než pobídkou. ...
   Odpracovali 481 brigádnických hodin a vysázeli 529 ovocných stromků a 300 keřů bobulovin.

Český svaz chovatelů – Smiřice.
   Jaroslav Mazák vede poměrně malou organizaci s 18 členy, mezi nimi je jediná žena. Jejich největší prací v tomto roce bylo ochranné očkování králíků proti myxomatose. Výpěstky členů organizace byly vystaveny na 6 výstavách. Organizace dostala do vlastní péče 1,2 ha orné půdy v prostoru mezi cestou podél Labe k tzv. „plivátkám“ a cestou do Skalice (dnešní zahrádky – pozn. P.) Tato špice byla kdysi místním fotbalovým hřištěm. V brigádnické činnosti nejsou chovatelé zrovna příkladnou organizací, odpracovali pouze 100 hodin.

Svaz požární ochrany – Holohlavy.
   Jde o velmi agilní a úspěšnou organizaci. Jejich 59 členů se nezabývá pouze požární prevencí, ale i organizováním společenského života. Mimo požárnický večírek připravili požárníci i soutěž k 50. výročí založení „Hasičského dobrovolného sboru v Holohlavech“.
   Velmi dobře se umísťovala soutěžící družstva, ve Velkém Škodějově na 2. místě, ve Škodějově na 1. a v Dubenci na 3.
   56 mužů a 3 ženy společně odpracovali 1950 hodin.

Svaz požární ochrany - Smiřice
   40 mužů a 7 žen … Celkem se podíleli na brigádnické činnosti 2108 hodinami.
   Mimo to bylo provedeno 192 kontrol obytných budov a 13 kontrol provozoven a obchodů.
   Dva výjezdy k požárům ukázaly i nedostatky ve výcviku a akceschopnosti. Zejména při požáru Dřevotvaru ve Smiřicích.
   Dobře se dařila práce s mládeží, kde se činí 16 mladých požárníků. Oddíl se v krajském kole soutěže nazvané „Plamen“ umístil na 10 a 11 místě z 54 soutěžících družstev. To je dobrý výsledek.
   Hodně práce bylo i s údržbou budovy, výzbroje i výstroje. Příkladem obětavosti je členka sboru s. Fumferová, která přes vysoký věk je stále aktivní. To nelze říci o více než 60% členů, kteří nejen že neplní své povinnosti, ale ani se nedostavují na schůze.

Výsledky sčítání lidu.
   … Pro zajímavost, první informace o počtu obyvatel ve Smiřicích je z r. 1677, datována dne 2.VI. a udává že ve Smiřicích je 289 obyvatel, ve Smiřičkách 92 a v Holohlavech 190. Není však zcela jasné, byly-li do těchto údajů zahrnuty i děti do 14 let.
   Dle sčítání dne 1. listopadu 1980 byly ve Smiřicích a Holohlavech v 0,00 hod. následující poměry:

VII. díl kroniky Smiřic
VII. díl kroniky Smiřic
VII. díl kroniky Smiřic
VII. díl kroniky Smiřic

...

Matrika.
… Pro informaci je zde uveden stručný výpis z matriky za poslední tři roky:
   Počet obyvatel k 31.XII.: 3.545 - 1978 / 3.560 – 1979 / 3.580 - 1980
   Počet narozených: 71 / 62 / 75
   z toho děvčat: 34 / 33 / 37
   z toho chlapců: 37 / 29 / 38
   Počet zemřelých: 34 / 50 / 40
   z toho žen: 10 / 31 / 17
   z toho mužů. 24 / 19 / 23
...

Závěr k roku 1980.
   Jakákoliv rekapitulace bez odpovídajícího časového odstupu je vždy velmi obtížná a její věrohodnost problematická. Lze totiž těžko posoudit míru vzájemných souvislostí příčin a důsledků.
   Proto snad pouze stručně a bez nároků na přesnost a správnost v očích dalších generací.
   Město Smiřice díky pracovitosti a píli svých občanů, zejména těch starších a dlouhodobě zde bydlících a také díky vysoce prozíravému a progresivnímu postupu MěstNV se změnilo k nepoznání. Již v předchozích pětiletkách byl položen základ rozvoje města, ale zdá se, že období 1976 – 1980 bylo přece jenom nejúspěšnější. Základních změn doznala obchodní síť města, došlo k výstavbě řady nových domů jak rodinných, tak bytových. Bylo upraveno nástupiště železniční stanice, byly provedeny adaptace ve škole. Zkrátka mnoho věcí se zde výrazně zlepšilo.
   Budeme-li se však dívat střízlivýma očima, objevují se i negativní skutečnosti. Místní škola je přeplněná, společenský život upadá, není zde odpovídající možnost kulturního života. Zdá se, že klesá i aktivita společenských organizací. Snad je problém v celkovém nedostatku času, snad v určitých obtížích se zásobováním, to vše by ještě bylo napravitelné. Doufejme pouze, že příčina není v dnes ve městě běžné civilizační chorobě lidské společnosti – stoupajícím egoismu jednotlivce a s tím spojeném zlhostejnění vůči okolí. To je jev velmi nebezpečný zejména proto, že osoby, které tuto metodu praktikují důsledně zpravidla se domohou vyššího životního standartu než altruisté a jsou zcela nežádoucím příkladem svému okolí.
   VII. díl kroniky Smiřic Razítko a podpisy: Kupka a snad KutilVazbu této kroniky navrhla Zdena Škopková, realizoval ji umělecký knihvazač Jiří Šinták.
   Uměleckou výzdobou kroniku doplnili:
akademický malíř Jiří Škopek – frontispis a str. 121
akademický malíř Josef Kábrt - str. 179
akademický malíř Miloš Janků – str. 243