Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1981

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou doplněny pro ilustraci.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1980       Rok 1982        Smiřické kronikyVIII. díl kroniky Smiřic VIII. díl kroniky Smiřic

1981

   Rok 1981 byl vyhlášen za rok invalidů. Organizace UNESCO tak chtěla poskytnout morální i hmotnou podporu všem těm, kteří mají značně ztížený pobyt na světě.
   Při bližším zjištění je patrné, že dochází k rozšíření počtu postižených z genetických důvodů. Zdá se, že lidstvo v období "technické revoluce" dělá svými zásahy do přírody, jadernými pokusy, přechemizováním zemědělství a řadou dalších experimentů vše pro to, aby se samo přivedlo na pokraj sebezničení. K tomu přistupuje značný počet válečných invalidů z bojů, které trvale někde ve světě probíhají. V Evropě je sice relativní klid, ale celosvětově bude asi toto století označeno za období permanentních válek.
   V tomto roce, roce 60. výročí založení KSČ proběhl XVI. sjezd strany, který vytyčil perspektivy příštích let.
   Jsou oproti předchozím méně optimistické, ale zato reálnější. Všichni vidíme, že vývoj nejde kupředu tak, jak si ho, někdy růžově, malujeme, ale tak, jak jej dopředu tlačíme svou prací.

   Hladinu dění narušil i průběh událostí v Polsku, kde se ve velkém měřítku projevily důsledky volonaristického přístupu k řízení a vedení společnosti, jak konstatoval IX. mimořádný sjezd PSDS v červenci. Možná, že v PLR přišli již na to, že řídící práci je nutno se učit, že to je profese jako každá jiná a že není vhodné používat pro výběr řídících kádrů nekvalifikovaná kriteria.
   U nás končí volební období a jsou voleni noví funkcionáři do zastupitelských orgánů. S tím jsou zpracovány i volební programy na několik let. Opět je vidět daleko skromnější představy a velkorysé plány, na které bylo nutno často zapomínat, jsou nahrazeny sice menšími, ale reálně splnitelnými úkoly.
   ...
   VIII. díl kroniky Smiřic Stavba nového mostu byla v létě dokončena a poslední týden v červenci byly provedeny poslední zkoušky a most byl slavnostně otevřen. Protože jde o stavbu závažnou pro bezpečnost země, byla ukončena ve velmi krátké době. Rozpočtová cena byla 11,5 mil. Kčs.
   Ve škole vznikl nedostatek učeben, ale doposud není nutno směnovat. Družina je vůbec bez vlastní místnosti, takže výchovná péče o děti, které mají rodiče od rána do večera v zaměstnání je spíše symbolická. Ani pionýři nemají své prostory. Škoda.

   Koupaliště bylo z volebního programu vypuštěno, není dostatek prostředků. Takže naše děti se teď už skutečně nemají kde naučit plavat. Z Labe je stoka, "Plivátka" jsou na tom podobně. Proti mlýnskému náhonu je Botič křišťálový potok. Zbývá co? Smržov a Rasošky, pokud jsou děti větší.
   Pokračovaly práce na výstavbě závodu veřejného stravování - to je eufemismus pro budoucí restauraci "Labe".
   Na jaře byl zrušen kiosek na nádraží. Příčinou bylo i to, že tam vysedávají železniční zaměstnanci a dělníci, kteří mají pracovat. Důsledkem je to. že ti co tam vysedávali chopdí vysedávat jinam a ti, co se tam chtěli pouze najíst chodí s nimi.
   V červenci byla provedena úprava nástupiště, lépe řečeno přístřešku u nádraží. Staré dřevěné opěrné sloupy byly nahrazeny kovovými trubkami, litinové zábradlí t.zv. Jaklovými profily. Již to bylo potřeba, neboť opěrné sloupy byly na několika místech přeraženy při neopatrném posunu. Jinak kupodivu dřevo bylo zdravé v celé, profilu řezu. Přístřešek stál od dvacátých let tohoto století.

-----------------------------

Titulní list roku 1981 vyzdobil akademický malíř Vladimír Komárek alegorickou kresbou "Srdce kronikáře".

-----------------------------

Chronologické popsání života města.

Leden ...

   Vláda vyhlásila nutnost zavedení t.zv. "Souboru opatření ke zlepšení plánovitého řízení národního opatření". To je správné, neboť realizace zde uvedených zásad by odstranila zbytečné plýtvání energiemi, materiálem i živou prací. Jde to však pomalu a pozdě.
   Trochu je to patrné i na společenském životě. Na př. plesy takřka zmizely z programu

5. - 9.1.
   Pedagogická propagace v SRPŠ. Učitelé ZDŠ spolu s předsednictvím SRPŠ uspořádali informativní pohovory o novém způsobu vyučování a přechodu školství na systém 4 - 4 - 4. Tedy dvanáctiletá školní docházka. Poslední čtyři roky jsou buď vyšší stupeň vzdělání, či učební oboru. Postupně bylo informováno 300 rodičů.
   První den školního vyučování -5.I.- vyslechli žáci relaci "Nástup do prvního roku pětiletky". Poslouchalo 720 dětí.

6.1.
   Vzpomínku na významného českého herce Františka Smolíka uspořádala MěLK. Shlédlo ji 200 občanů.

7.1.
   - výstava knih

8.1.
   První schůze rady MěstNV v novém roce. ...
   Rada MěstNV souhlasí s cestou L. Prostředníkové do Holandska, Belgie a Lucemburska. Někdy je až překvapující, čím vším se musí zabývat orgán, tak vysoce postavený, jako je rada NV. Potěšitelné je, že v průběhu roku 1980 nebyla na činnost našeho NV podána žádná stížnost.

9. a 10.1.
   - škola, narození presidenta Husáka

11.1.
   První představení loutkové hry "O pejskovi a kočičce" v tomto roce bezpečně "zabralo" - ve dvou reprisách mělo 219 diváků. On je totiž Čapek srozumitelný a líbí se dospělým i dětem.

15.1.
   - soutěž dětí zvláštní školy

16.1.
   - členská schůze loutkové scény - Sešlo se jich 18.

17.1.
   - vítání občánků

21.1.
   57. výročí V.I. Lenina, smrti genia, který chtěl pro lidstvo založit tu nejkrásnější společenskou soustavu, ve které je každý hodnocen podle toho, co společnosti přináší a dává. Nesmírná škoda pro svět, že zemřel, aniž svou práci dokončil. Ne vždy a všude jsou Leninovy ideály respektovány. I u nás padesátá léta zanechala ve vzpomínkách jizvu po deformacích krásných ideí socialismu.

22.1.
   - 2. schůze rady

23.1.
   - Babský bál v Holohlavech - 150 lidí
   - členská schůze smiřických chovatelů o chovu kožešinových zvířat

25.1.
   Nastalo období výročních členských schůzí, zahrádkáři ze Smiřic ji uspořádali za účasti 72 a TJ Dynamo 57 členů.
   Ani loutkáři nezaháleli. Pro 177 dětí sehráli představení "Den Kuťáska a Kutilky", hru která je na repertoáru takřka nepřetržitě.

26.1.
   Kurs drhání, staré textilní vázací techniky, který uspořádalo MěKS přilákal pouze 8 zájemkyň.

29.1.
   ... Dnes vyslechlo ve škole 37 zaměstnanců přednášku CO "ochrana socialismu".

30.1.
   Holohlavští chovatelé uspořádali velkou výstavu svých výpěstků. Shlédlo ji 200 návštěvníků, mezi jinými 32 dětí z MŠ v Holohlavech.

   Dobře uzavírali měsíc sportovci TJ Dynamo, kteří již 28.1. vyjeli na rekreační chatu "Ozon", kde měli do 1.2. soustředění, závodili, byli školeni a vůbec se připravovali na sezonu. Bylo jich tam 57.

   Leden, letos skutečně zimní, končí. Proběhl bez velkých nepříjemností. Sníh a led byl snad všude, takže se zdálo, že pokud jde o počasí je to dobrý nástup. ...

zima 1980/81
Zima 1980 - 81. Fotografie jsou ze smiřického archivu.


-----------------------------

Únor ...

1.2.
   Tři organizace se spojily (MěKS, SSM a MěLK) k uspořádání "Divadla iluzí". Nešlo o kouzelnické a iluzionistické představení, ale o vyjádření představ a iluzí mladých. Přišlo jich 70 a podíleli se na průběhu hry.

2.2.
   Opět kurs drhání, již s 10 zájemkyněmi.

5.2.
   Kurs předtaneční výchovy - tedy základy slušného chování a rytmiky. To vše podané humornou neškrobenou formou . Zdá se, že se mládež probouzí. Je však nutno jí pomoci. Tentokrát se toho ujalo MěKS a komise "Mládež a kultura". Přišlo 30 lidí.

   Při 3. jednání rady byla podána informace, že dřívější "Středisko technického rozvoje - Hradec Králové" bylo přejmenováno na "Krajskou organizaci rozvoje techniky místního hospodářství Východočeského kraje". Je to delší a asi to lépe zní. Současně bylo s. Nejedlému dána informace, že lze využívat odborného aparátu této instituce.
   Opět byly projednány žádosti o cesty do zahraničí. Tentokrát manželů K., jejichž provdaná dcera, již podruhé, v rozporu se zákony u nás platnými, zůstala v zahraničí. Poprvé v NSR, nyní ve Švédsku či Švýcarsku. Tyto nezákonné emigrace jsou trvalým jevem. Škoda, že je tak málo možností se krátkodobým pobytem přesvědčit, že nikde nelítají pečení holubi do úst zdarma. Nebo třeba půlroční zkušenosti o tom, že za každou marku, dolar, libru či frank musí pracovník odvést rychlou, poctivou a pořádnou práci. A že se velmi zřídka stává, že je někdo placen za to co neudělá.

7.2.
   První vlaštovka - Sportovní ples - pod patronací TJ Dynamo. I a účasti byl patrný hlad po společenském dění, přišlo 300 hostů. A to ještě odjeli pracovníci "Dřevotvaru" do Jaroměře na divadelní představení a loutkáři se zúčastnili okresní soutěže amatérských souborů.

8.2.
   28 včelařů vyslechlo přednášku na téma "Včely v kultuře národů". ... Loutková scéna uvedla hru "Míček Flíček" a měla u malých diváků velký úspěch. Přišlo jich 247.

   Pokračovala výstava chovných zvířat v Holohlavech. Za dva dny 7. a 8.2. ji shlédlo 130 lidí.

14.2.
   Myslivci ze Smiřic měli výroční členskou schůzi a kulturním programem. Zúčastnilo se 24 členů.

19.2.
   - 4. schůze rady
   Předseda MěstNV s. Kutil seznámil radu s návrhem na45 volebních obvodů a jejich vymezení.

21.2.
   - vítání 8 občánků

22.2.
   A ještě jednou "Míček Flíček", tentokrát pro 118 věrných návštěvníků divadla.

24.2.
   - výstavka ve škole k únoru

25.2.
   - přednáška Kultura bydlení a odívání

26.2.
   - literárně historická soutěž k únoru ve škole.

26.2.
   Večer byla slavnostní schůze organizací NF, svolaná jako plenární zasedání MěstNV. Toto první plénum se konalo v 19. hod. v kině Máj, za účasti 36 poslanců, 2 poslanců ONV, předsedů MěVNF a MěVKSČ a 61 občana.
   Slavnostní projev k 33. výročí únorových událostí přednesl s. Kutil. ...

27.2
   Psychologie lásky - tento lákavý název oznamoval téma hovorů s mládeží. Zúčastnilo se jich 130 posluchačů. Nevím, kolik toho věděli o psychologii, ale o lásce určitě dost. Relativní blahobyt a málo povinností vede k urychlenému tělesnému dospívání.
   - Ples SSM v Holohlavech - 100 lidí

   Únor končí, byl chladný, ale správně zimně chladný, se sněhem a ledem. Dokonce se 17 až 20 stupňovými mrazy. To již dlouho nebylo. ...

   Celá republika žije přípravami na XVI. sjezd KSČ. Do celkového souzvuku disharmonicky zaznívá ohlas dění z PLR. Tam vznikl odborový svaz převážně sociálně-demokratického charakteru. Dle zpráv z Varšavy má asi 6. milionu členů, tedy asi 70 procent pracujících v průmyslu. Dochází ke konfliktům, stávkám a zejména je akutní nedostatek potravin. Byly obviněni i členové nejvyšších stranických a státních orgánů z malversace a úplatkářství. Zdá se, že opuštění leninských principů a nedostatek kontroly veřejností zavádí PLR do krizové situace.

-----------------------------

   Březen - jeho první část sice ještě naznačovala, že vlezem za kamna, ale to, co následovalo bylo úděsné. Rychlé tání rozvodnilo snad všechna řeky u nás a ve střední Evropě. Labe se zde na horním toku sice nevylilo z břehů, ale scházelo k tomu tak 60-70 cm. Jezní měli hodně práce. Po dlouhých letech se důkladně rozlila i Trotinka. Ale to byla proti Orlici, Vltavě a Sázavě idyla. Se stoupnutím hladiny Labe došlo k zaplavení řady sklepů (asi zpětný tok kanály), převážně u novostaveb panelových domů. V prodejnách textilu,koberců a papíru voda vyplavila sklady. Požárníci ji čerpali asi 2 hodin.

1.3.
   Loutková scéna - představení "Den Kuťáska a Kutilky". Zabralo jako vždy a přišlo 149 dětí.
   Paralelně uspořádal ČSŽ Smiřice, spolu s MěKS dětský karneval. I zde byla návštěva veliká, 350 dětí. ...

3.3.
   Svazarmovci se věnují výcviku branců. Letos jich je ve Smiřicích 18. Zdá se, že opravdu Češi a Slováci nejsou pro vojenskou činnost od přírody nejlépe vybaveni. Jednak máme proti většině států Varšavské smlouvy poměrně dlouhou presenční službu, jednak ještě tyto přípravné kurzy. Co by k tomu asi řekl J. Hašek, blahé paměti?

   ČSŽ Smiřice bilancoval výsledek roční činnosti. Je nutno říci, že žey jsou pilné a snaživé. Aby byly alespoň trochu odměněny, připravilo pro ně MěKS kulturní program.

4.3.
   - škola v divadle na hře "Na Candida"

5.3.
   - oslavy MDŽ
   - 5. zasedání rady

6.3.
   - oslavy MDŽ - školka

9.3.
   - soutěž technické tvořivosti mládeže

10.3.
   - výstavka k XVI. sjezdu KSČ
   - beseda nad knížkami pro mateřské školy

12.3.
   - děti z MŠ v požární zbrojnici

13.3.
   - výročka chovatelů, 18 lidí
   - kulturní program pro ženy od 60 let - 110 žen

15.3.
   - přednáška o nemocech včel
   Večer se konal pod patronací MěKS recitál M. Rottrové, velmi populární a oblíbené zpěvačky. Samozřejmě se sešlo víc lidí, než na jakoukoliv brigádu - 300 posluchačů. Z toho 75 členů BSP z místních závodů.
   - výstavka MěLK k výročím Borovského, Erbena a Jiráska

16.3.
   - den otevřených dveří v ZDŠ
   Pro zvláštní školu připravil Kulturní dům ROH pořad nazvaný "Klíč k duši národa". Vyslechlo jej 25 dětí.

17.3.
   - přednáška zahrádkářů
   - žáci ZDŠ v loutkovém divadle

18.3.
   - pásmo učitelů ZŠ o Fučíkovi

19.3.
   - 6. zasedání rady
   - schválení čestného uznání jednotce PSVB (Pomocná stráž veřejné bezpečnosti) za rok 1980
   Byl schválen návrh podniku RaJ na uzavření "Nádražní restaurace" k 30.4.1981...
   K zrušení "Nádražní restaurace je možná vhodné několik připomínek. ČSD pronajaly již v letech I. republiky prostory t.zv. kiosku manželům Fejglovým, kteří zde prodávali cigarety a drobné pochoutky. V poválečných letech byly služby rozšířeny o výčep piva a podávání uzeniny ať teplé či studené. Vedoucím v padesátých letech se stal s. Rejent, který zde hospodařil přes 20 let k všeobecné spokojenosti zákazníků, podniku a asi i svoji. Po jeho odchodu před dvěma lety se zde často střídali vedoucí a z výčepu se pozvolna stávala takřka "knajpa". Neschopností podniku dosadit sem solidního vedoucího, dbalého na pořádek, dochází k tomu, že nejen cestující, ale zejména pracující na železnici, nebudou mít možnost se alespoň poněkud solidně najíst a koupit si cokoliv k pití. Uvolněné prostory budou využity pro úschovu zavazadel a příjem spěšnin. Tak se zvětší prostor čekáren.

21.3.
   - Pepíkovskou zábavu pořádalo TJ Dynamo - 200 osob

27.3.
   "Smiřický hrnec", písničková soutěž, na které si méně známé soubory brousí svoji schopnost vystupovat na veřejnosti. Je to zábavné, veselé i výchovné. Zdá se, že MěKS, jmenovitě, jeho vedoucí s. Burešová nedělá svou práci špatně.

28.3.
   Výlet smiřických zahrádkářů byl převážně ženskou záležitostí. Byl totiž určen k oslavě MDŽ.
   Rybáři tentokrát nelovili rybičku, ale hodnotili výsledky své celoroční práce a při tom se i trochu bavili. Určitě při tom i nějaká ryba byla a jsem přesvědčen, že se drželi renezančního rybníkářského hesla "Maledictus piscis in testia aqua", takže tu prokletou třetí vodu nahradili pivem.
   ...

   Březen skončil, přinesl nám řadu zklamání co do počasí a očekávané úrody. Již nyní bylo vidět rozsáhlé a nepříjemné. A to jsme ještě nevěděli jaké jaro nás očekává.

-----------------------------

   Duben - apríl, měsíc bláznovství, ale hlavně probouzející se přírody. Tak by bylo možno hovořit, kdyby jeho začátek nebyl krásný a nadobyčej teplý. Zato závěr, kdy již byly rozkvetlé všechny stromy přinesl chladna dosahující -4 až -6 stupňů (noční a ranní mrazy), která zpustošila očekávanou pěknou úrodu ovoce. ...

(Vložený obrázek pořídil Václav Prostředník ve středu města v dubnu 1981.)

duben 1981 1.4.
   - beseda pro 67 dětí ZDŠ o práci s knihou

2.4.
   Druhé plenární zasedání MěstNV ...

3.4.
   - školení rybářů

3. a 4.4.
   Burza dětského oblečení. ... Bylo 250 prodávajících a kupujících.

5.4.
   - výstavka k XVI. sjezdu KSČ

6.4.
   - představení pro obě mateřské školy

7.4.
   - výstava "Šestnáct sjezdů KSČ"

9.4.
   7. zasedání rady MěstNV ...
   Velmi příznivě bylo kvitováno rozhodnutí, zbudovat ve Smiřicích penzion pro důchodce. Rada uložila s. Nejedlému zabezpečit realizaci ve lhůtě 18. měsíců.
   Předseda MěstNV předložil po projednání v MěVKSČ návrh na odměnění zasloužilýchh pracovníků zveřejněním na desce cti. Byli vybráni:
   Václav Andrýs st., Zdena Sokolovská, Svatopluk Muzikant, Terezie Šebková, Přemysl Rousek, Václav Klimeš, Anežka Hažová, Václav Křeček a Oldřich Tlustý st.
   Důležitý problém - odpady. není je totiž kam vyvážet. První slepé rameno Labe je již zavezeno a proto projednává s. Kutil možnost závozu druhého, směrem k Černožicím. Pokud nedojde k dohodě s Povodím Labe, a to asi ne, bude jednáno o možnosti závozu písníku směrem ke Skalici.

10.4.
   - taneční zábava SSM
   - střelba z malorážky na střelnici
   - výstavu na výročí letu prvního kosmonauta shlédlo 1248 lidí

13.4.
   - divadlo "Čert a Káča", sehrané VčD z Pardubic. Přišlo 500 dětí.

14.4.
   - zahrádkáři, přednášku Ing. Koutné vyslechlo 37 členů svazu

17.4.
   - střelecká liga
   I mladí rybáři se připravují ukájet své animální lovecké pudy i když v rámci pravidel a s nářadím o němž se naším prapředkům ani nezdálo. Sešlo se jich 12.

18.4.
   - Pomlázková taneční zábava TJ Dynama, 150 hostí

19.4.
   Známý včelař Hanuš z Červeného Kostelce přednášel o problematice chovu včel 26. členům včelařského svazu ze Smiřic a okolí.

20.4.
   - výstava s. Ševčíkové v knihovně. Shlédlo ji 180 lidí.

22.4.
   - oslava 111 výročí narození V:.I. Lenina ve zvláštní i základní škole

24.4.
   8. jednání rady
   V dalším jednání rada rozhodla, že v MěstNV bude pracovat 45 poslanců a byla seznámena s kandidáty na poslance. Z uvedeného počtu je 25 členů KSČ, 20 nestraníků, 17 žen a 22 budoucích poslanců je mladších než 35 let.
   - schválení výjezdních doložek do Jugoslávie

25.4.
   - představení Brontosaurus pro děti ZDŠ i ZŠ

26.4.
   Veřejnou generální zkoušku hry "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" shlédlo 139 diváků.

   Duben končí v plném ruchu příprav na májové dny. Byla demontována stará výzdoba a nahrazena novou, obnovená deska cti a připravena prvomájová výzdoba. Tradiční Vatra míru byla možná celostátně, ale rozhodně celokrajově přeložena na květen. Dokonce byly vyhlášeny tresty na pálení t.zv. "čarodějnic". Bylo by skoro potřeba zjistit, zda péče věnovaná malichernostem nezaměstnává řadu lidí, kteří by mohli prospět více, kdyby se zabývali důležitými problémy, třeba zásobováním, službami, prodejní dobou atd.

-----------------------------

   Květen - i kdyby se nejednalo o nejkrásnější měsíc v roce, byl by pro nás stejně zapsán do věčné paměti. Osvobození ...

1.5.
   Květnové oslavy byly zahájeny budíčkem a pokračovaly mohutným průvodem 1800 lidí. Škoda, že bylo natolik chladno, že doslovně lidem tuhly úsměvy na tvářích. Po průvodu a průjezdu alegorických vozů byl přednesen slavnostní projev. Jen pro ilustraci k počasí, v pamětní síni jsem vařil čaj pro mrznoucí Pionýry a Jiskry. Snad jsem některému ušetřil nepříjemné nachlazení.
   Mimořádně se počasí nezlepšilo ani odpoledne, takže dětské sportování, opravdu dobře připravené ČSŽ, SSM a MěKS vyšlo takřka vniveč. Přišlo pouze 50 dětí.
   Snad větší naději měla "Májová veselice" večer, ale i ta byla přeložena do sálu "Dvorany"Sem přišlo 200 lidí, převážně mladých - vždyť je máj. Ale ani zde si první květnový den nepřišel na svá práva tak, jako při parketu v přírodě - škoda - ale maminky mladých dívek byly přece jen o něco klidnější.

2. - 4.5.
   TJ Dynamo zorganizovalo sportovní zápasy v kopané a předkolo olympiády mládeže v kopané. Divím se, že tam hráči neztuhli. Teploty se pohybovaly od 3 do 8 stupňů C. Ale prochládalo zde 320 diváků.

5.5.
   - děti mateřských škol navštívily památník osvobození

7.5.
   - akce "Hudební omalovánky" pro 240 dětí

7.5.
   - 9. schůze rady
   Rady s potěšením a pocitem uspokojení z dobře vykonané práce vzala na vědomí blahopřání rady VčKNV a předsedy VčKNV s. Burši, k udělení čestného uznání I. stupně vládou ČSR. Vláda tak rozhodla na základě výsledků vykázaných v soc. soutěži NV za rok 1980.
   Dále rada souhlasila s vydáním výjezdní doložky s. Marii S., k cestě do Švýcarska, kde již delší dobu žije její syn, který nelegálně opustil naší republiku, takže již asi 10 let nesmí bez rizika potrestání, za tento zločin, překročit naše hranice.

8.5.
   - školní oslava osvobození
   Večer, pod patronací MěVNF, MěstNV a MěVKSČ proběhla vzpomínková slavnost na všechny ty, kteří v boji proti nacistické totalitě položili své životy. Představitelé složek přinesli k památníku osvobození věnce a skupiny Pionýrů položily pamětní věnečky na hroby a u pamětních desek těch, kteří bojovali za náš lepší život.
   Po vzpomínkové slavnosti byla zapálena na t.zv. velkém stadionu "Vatra míru" a uspořádán malý ohňostroj. Zúčastnilo se asi 1000 lidí.

9.5.
   Májový věneček smiřického SSM. Bylo mimořádně lepší počasí a tak se sešlo 250 mládežníků. Bylo to o to lepší, že bystrozraké maminky měly také svoji akci. Obě organizace ČSŽ se vypravily do Jaroměře do divadla.

12.5.
   - školení řidičů

soutěž
Literárně - historická soutěž pionýrů. 14.5.1981

soutěž
Literárně - historická soutěž pionýrů.
Zleva: učitelka Božena Hrušková, učitelka Hana Štréglová, knihovnice Libuše Ševčíková,
učitelka Miroslava Malá, předseda MěstNV Smiřice Karel Kutila a Drahomíra Burešová. 14.5.198114.5.
   - školní vzpomínka na založení KSČ

15.5.
   II. setkání BSP místních závodů proběhlo velmi pěkně. Je to jedna z mála příležitostí, kdy se ustavené BSP mohou setkat a vyměnit si zkušenosti. Shromáždili se zde zástupci Dřevotvaru, Velkovýkrmen, ZNZZ, cukrovaru a lihovaru. Celkem 165 lidí.
   - školení rybářského kroužku v ZDŠ

16.5.
   Okresní střelecká liga ve střelbě z malorážky , pořádané Svazarmem, byla svým způsobem událostí, neboť se jí účastnilo 60 závodníků.
   Obě mateřské školy připravily t.zv. místní olympiádu. Honosný název sportovní akce, která má celkem nepříliš velký význam. Snad je významnější pro členy organizačního štábu, kteří mají trvalou pracovní náplň. Zúčastnilo se 63 dětí.
   - vítání občánků
   - dvě bojové hry pro děti

17.5.
   V přírodním parku v Holohlavech koncertovaly dechové hudby pro BSP místních závodů. Tento kulturní úkol MěVKSČ a MěVNF. Největší práci si s ním dala s. Burešová. Koncert vyslechlo 100 lidí.

18.5.
   - kronikář ve 4 cyklech ve škole vyprávěl o osvobození Smiřic

   MěKS zabezpečilo provedení pásma "Můj hlas pro socialismus". Tato snaha se nesetkala s příliš velkou odezvou a dostavilo se pouze 14 návštěvníků. spíš těch, kteří z povinosti musili, než chtěli.

21.5.
   - 10. schůze rady

23.5.
   - Okresní přebor "Dukelského závodu" - 90 mládežníků
   - pracovníci Dřevotvaru jeli na výstavu do Brna
   - taneční zábava SSM Smiřice... Nepřišli jen slušně vychovaní návštěvníci, ale sem tam i nějaký chuligán.

26.5.
   - divadlo v Pardubicích, jelo 75 lidí
   Zahrádkáři ze Smiřic vyrazili za vzděláním. Ne daleko, pouze do pohostinství "U Valterů", vlastně "Lidového hostince", kde se také říká "U myslivce". Nejspíše by se tam mělo říkat u ochmelky, protože se tam sházejí místní opílkové. To ovšem o zahrádkářích neplatí. Snad by se ale letos mohli vrhnout na alkohol ze zoufalství nad počasím a stavem zahrádek.
  Přítele Jandáška z N. Města vyslechlo 29 posluchačů.

28.5.
   Jak to utíká si spočítali zaměstnanci početní stanice, kteří oslavili 20 let od založení tohoto závodu. Oslava s kulturním programem absolvovalo 70 zaměstnanců.
   36 mladistvých převzalo z rukou představitele státní moci, pracovníka SNB a zástupce aktivu SPOZ občanský průkaz. Jeho důležitost a opodstatněnost by byla výrazně vyšší, kdyby obsahoval údaje o základních zdravotních konstantách člověka (krevní skupina, Rh faktor atd.). Zatím pouze slouží pro občansko - správní evidenci

   Okresní přebor ve střelbě z malorážky, to již je značná pocta organizačním schopnostem našich svazarmovců i vybavení jejich střelnice.

   - přednáška kronikáře pro děti ZDŠ "Vývoj Smiřic"

30.5.
   Opět okresní přebor ve střelbě z malorážky. Pokud se střílelo 28.5. z libovolné, dnes ze standartní. Rozdíl je důležitý asi pouze pro závodníky. Já jej neznám a vím pouze, že se z obou typů střílí.
   - svaz žen na výletě do Průhonic
   Holohlavští požárníci soutěžili a docílené výsledky hodnotili při společné večeři. Sešlo se jich 200. Je to již tradičně jedna z nejpilnějších organizací v Holohlavech.
   Ani smiřičtí požárníci nezaháleli. Ti soutěžili v okrese. Bylo jich sice jen 24, ale vedli si úspěšně.

   Nejvýznamnější událost roku XVI. sjezd KSČ ...

-----------------------------

   Červen - bylo by jej možno nazvat měsícem voleb. Tak totiž vypadal jeho začátek. Přestože volby byly důkladně připraveny jak stranickými, tak správními orgány, zabezpečovaly jejich průběh i organizace národní fronty. Ve městě byla tři volební střediska, ve škole, ve Dvoraně a v Holohlavech. Ve dnech voleb byl zakázán prodej alkoholických nápojů v obchodech i v hostincích. Pro zachování klidu byla zvýšena ostraha závodů a podniků. Tuto činnost dobrovolně vykonávali členové strany a příslušníci milic. Volby prokázaly, že lid jde jednotně za programem XVI. sjezdu KSČ a to do té míry, že pro kandidáty NF a volební program se vyslovilo přibližně 99% registrovaných voličů.
   Průběh měsíce, pokud jde o počasí byl zcela atypický. První polovina ještě poměrně chladná, spíš studená, ve druhé polovině horka odpovídající vrcholnému létu.. Ta trvala až do 15.VII. a pak opět chladno a deštivo do konce července.

1.6.
   - výstava v knihovně k Mezinárodnímu dni dětí

2.6.
   - školní výlety

4.6.
   - školní výlety

   Poslední schůze rady MěstNV před volbami ...
   - celoroční odměny pracovníkům MěstNV ...

5. a 6.6.
   Dny voleb. Ve Smiřicích byli zvoleni všichni navržení poslanci, jak bylo očekáváno. Účast na volbách byla takřka 100%. ...
   Seznam poslanců v pořadí vol. obvodů
   Ludmila Obrtálová - dělnice VČC
   Eva Hrčková - účetní VČC
   Zdeněk Rejfek - opravář VV (velkovýkrmny)
   Stanislava Svatoňová - dělnice Dřevotvaru
   Václav Klimeš - technik bezp. práce
   Ing. Marie Bayerová* - zootechnik VV
   Vítězslava Klůzová - operátor děr. štítků
   Jaroslava Rejzková - dělnice VV
   Ing. Jan Málek - tech. bezp. práce VV
   Růžena Cvikelová - dělnice ZNZZ
   Stanislav Šrámek - elektrikář
   Karel Zemek - mistr ČSAO
   František Malý - stavbyvedoucí
   Stanislava Kozová* - úřednice ZVÚ
   Svatopluk Muzikant* - vedoucí OTŘ
   Miloslav Tuzar - mistr
   MUDr. Jiří Ševčík - zubní lékař
   Zdeňka Davidová - dělnice VčKL
   Aleš Černilovský - řidič
   Petr Krejčí - dělník
   Milan Surmaj - zedník
   Miroslav Svoboda - státní zaměstnanec
   Přemysl Rousek - elmontér
   Josef Řehák* - ředitel VČC
   Jaroslava Lešová - skladnice VČC
   Alena Bočková - zubní laborantka
   Zlata Vitoušová - skladnice VV
   Dana Kvirencová - vychovatelka
   RNDr. Stanislava Javůrková - vedoucí lékárny
   Vladislav Opletal* - konstruktér ZVÚ
   Zdeněk |Marek - ved. technik KIU
   Karel Kutil - plánovač ZVÚ
   Václav Štěpán - ved. OTŘ Montas
   Jaromír Klapka - opravář VV
   Jiří Piter - zedník
   Karel Kratěna - dělník
   Marie Štréglová* - ekonomka VČC
   Václav Andrýs - technik VV
   Václav Knejp - zámečník
   Petr Jarina - instalatér
   Ivan Balcar - řidič
   Jana Tomková - prodavačka
   Arnošt Hudák - automechanik
   Jaroslava Koldínská* - dělnice
   Vojtěch Knap* - technik VV
  

* = členové rady MěstNV

7.6.
   - dvě akce odpoledne pro děti a odpoledne pohádek

8.6.
   - dětský den v Holohlavech

10.6.
   - besedy včelařů a požárníků pro děti

12.6.
   Ukázkové cvičení jednotky LM z Velkovýkrmen. Proběhlo v Rokytnici v Orl. Horách. Shlédlo je 29 žáků ZDŠ.

15. - 28.6.
   Zaměstnanci družstva Dřevotvar vyrazili na společnou rekreaci do Bulharska. jelo jich 20. Turistika je stále finančně náročnější. Před asi 10 lety stál 14 denní pobyt v BLR s leteckou dopravou 1200 - 1600 Kčs, to v hotelu s plnou penzí. Dnes stojí tolik přibližně letecká doprava.
   Celý pobyt v hotelu spolu s dopravou stojí asi 3200,- Kčs. To je již poněkud nákladné.

17.6.
   - přednáška Vývoj českého jazzu - 15 mládežníků

13. - 23.6.
   Představení putovního kina na velkém stadionu. Přes nepříjemnou přítomnost spousty komárů byla návštěvnost velmi vysoká. 2615 lidí, tj. asi 436 osob na jednom představení. Ovšem volba filmů, a zde to byly skutečně "trháky", udělá hodně.

20.6.
   - vítání občánků
   Večer uspořádali kuželkáři a oddíl jazzgymnastiky společné posezení na zakončení sezony. Sešlo se 35 účastníků, kteří se velmi dobře bavili.

23.6.
   Ustavující plenární zasedání MěstNV ve Smiřicích. Za účasti četných hostí z ONV a KNV a 112 občanů byl vlastně oficielně ustaven MěstNV v novém složení.
   Bylo provedeno ověření platnosti voleb poslanců. Po dobu ověřování mandátovou komisí vystoupili pionýři ze ZDŠ se svým kulturním pásmem.
   Poté, když mandátová komise zjistila, že volby proběhly v duchu ústavy a litery zákona, přednesla poslankyně s. Štréglová slib podle 88. článku ústavy a jednotliví poslanci složili slib do rukou dočasně zmocněného úřadujícího předsedy MěstNV, s. Opletala. Ten pak složil slib jako poslední do rukou již instalovaného, nového, předsedy MěstNV, jímž se stal opět Karel Kutil. Poté byly ustaveny komise MěstNV a jejich předsedové.
   Návrh a zdůvodnění k volbě s. Kutila přednesl předseda MěV KSČ s. Koza.
   V závěrečné diskusi přednesl předseda MěVNF s. Liška blahopřání všem nově zvoleným členům MěstNV a aby nežili v dojmu, že vše bude stále slavnostní, upozornil na problémy základní školy, školní jídelny a další možné potíže.
   Schůzi uzavřel MUDr Lutonský z KNV, který promluvil o práci poslanců ...
   Zasedání se zúčastnilo 350 osob.

25.6.
   - rozloučení dětí s mateřskou školou

   1. schůze nově zvolené rady MěstNV byla uspořádána poněkud slavnostněji v nově postavené budově PRŘVT (Podnik rozvoje a řízení výpočetní techniky - u nás v podvědomí "početka"). Byla postavena vysoce moderní budova, která představuje polovinu původního investičního záměru. Na druhou polovinu se zatím nedostává financí.
   - problémy s romskou menšinou
   Rada projednala i případ zničení květinové výzdoby mezi poštou a prodejnou potravin. Čin, který byl původně považován za vandalství dospívajících byl vlastně způsoben nerozumem hrajících si dětí. jejich rodiče byli na vzniklou škodu upozorněni.

27.6.
   - zájezd SSM Holohlavy na jižní Moravu - 30 osob
   - zájezd zahrádkářů do Borotína na plantáž skalniček - 45 osob

28.6.
   - žákovský turnaj v kopané

30.6.
   Ve všech místních školních zařízeních byl slavnostně ukončen školní rok 1980 - 81. Den byl chladný, nepřívětivý a řada žáků se na hřišti doslovně třepala zimou. Proto bylo řečnění velmi výstižné a rozumně stručné.

   Tak skončil červen a vlastně první polovina roku. Všechny vnější znaky signalizují, že rok bude co do úrody a úspěšnosti problematický. V sousedním Polsku přikračují k dalším úpravám zásobování a rozšiřují lístkový systém na další sortimenty(moučné výrobky a pod.) Na cukr a maso mají lístky již asi 2 roky. Nespokojenost lidí se projevuje stávkami a masovým přechodem do odborové organizace "Solidarita". Dnes je to již obrovská síla, údajně okolo 10 milionů lidí, to je asi 20 - 25% všeho obyvatelstva a odhadem 80% pracujících. Jen aby nebylo odborářských myšlenek zneužito, protože zpravidla nového dění využijí ti nejméně poctiví. My jsme to pocítili na našem životě v období 1968 - 70, kdy se ukázalo jací lidé se tlačili k moci.

-----------------------------

   Červenec - nejteplejší měsíc roku, tedy alespoň měl by být, ale - pokud tomu prvních asi 15 dnů nasvědčovalo, pak až do jeho konce pršelo a bylo chladno. Vznikly velké povodně, děti nakvap opouštěly tábory, docházelo k zaplavení celých oblastí. Zkrátka, nebylo to pěkné. Žně byl celkově opožděny a nevypadaly nadějně. Vláda začala vyšetřovat zda a proč existuje v naší zemi korupce a nedostatek zboží. V září byl výsledek šetření projednán v národním shromáždění. Byla přijata nápravná opatření.

2.7.
   Loutková scéna uspořádala pohostinské vystoupení pro pionýry v letním táboře n.p. Fotochema.

4.7.
   "Memoriál K. Teleckého", dorostenecký turnaj v kopané, pořádaný každoročně na památku obětavého trenéra. Zúčastnilo se ho 150 sportovců.
   Večer uspořádala TJ Dynamo VOP taneční zábavu na stadionu. Přišlo 200 tanečníků. Tedy účast na léto dost malá, ale jak se říká - lepší něco nežli nic.
   Největší atrakcí dne byl fotbalový zápas družstva sestaveného z poslanců MěstNV proti družstvu zaměstnanců velkovýkrmen. V podstatě tedy zápas starších pánů a lze říci, zápas o mrtvici. 9.7.
   A rada podruhé. Opět bylo jednání zahájeno probráním nejrůznějších přípisů. Pro město je nejzajímavější to, že se začíná jednat o přístavbě školy, tedy o zastavění plochy mezi velkou a malou školní budovou. Je to již nezbytně nutné, neboť hrozí možnost vyučování na směny. Tedy režimu pro děti nevhodného.
   ...

10.7.
   Holohlavští myslivci uspořádali taneční zábavu. I když "zelená krev", přesto poměrně malá návštěva. 200 lidí. Ale bylo to v odpoledních hodinách a pro mládež, tedy spíše čaje, takže to nebyla až tak neúspěšná akce. Totéž se opakovalo 18.7. pro 250 a 25.7. pro 200 lidí.

18.7.
   - celozávodní konference ROH VOP

23.7.
   3. schůze rady projednala nejprve došlé informace z ONV as pak se členové zabývali vyhodnocením činnosti zvláštní školy za uplynulý školní rok a plány roku budoucího. Po s. Vašíčkovi, který odešel do důchodu převzal místo ředitele ZŠ s. J. Kuchta.
   Při kontrole plnění "Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti" zjistil s. Řehák, že bylo uskutečněno 262 akcí jež navštívilo 22 666 občanů, tedy přibližně 86 lidí na jednu akci. Při 3599 obyvatelích se každého podniku zúčastnilo průměrně 2,4% obyvatelstva. To opravdu není mnoho.
   Za vykonanou práci byl předložen návrh na udělení čestného uznání ONV s. Luňáčkové a Ing. Vl. Hájkovi.
   Rada schválila návrh na uzavření železničního přejezdu pod "Lednicí" od 3. do 13.8.1981, z důvodu rekonstrukce celého svrchního zhlaví v železniční stanici.

28.7.
   Dnes byly ze zámeckého kostela odvezeny obě oltářní sochy a obraz "Klanění". Tyto umělecké předměty byly vybrány jako exponáty na velkou výstavu "Český barok", připravovanou v Poříči.

29.7.
   Slavnostní otevření nového mostu. Názor na jeho potřebu se mezi občany různí. Mnozí jsou přesvědčeni, že za prostředky vynaložené na stavbu by bylo možno vystavět nejméně jednu školu. Byla by prospěšnější.

   Druhá polovina července nepřinesla mnoho radosti ani zemědělcům, ani pracovníkům akce "Z". Výstavba restaurace "Labe" sice postupuje, ale pomalu. Značné zdržení způsobily jarní záplavy, neboť sklepy, kde byl uložen cement a kde je umístěna celá elektroinstalace a motory od ventilace byly zatopeny.

-----------------------------

   Srpen - první týden měsíce vypadal lákavě a pas se vyčasilo až do 15.8. Kdo měl v této době dovolenou, ten si mohl pochvalovat, protože takřka nepršelo, vedra byla až tropická a začaly intenzivně růst houby. ...

1. - 9.8.
   Turisté se vydali do Vysokých Tater. Výlet, který se prý opravdu vydařil, absolvovalo 12 členů oddílu.

3.-9.8.
   Členové TJ Dynamo putovali po vlastech českých. Nazvali to "výlet do přírody se sportovním zaměřením.

6.8.
   zasedání rady
   Rada schválila návrh na demolici domu čp. 128 z důvodu havarijního stavu. Bývalá Vávrova hospoda a řeznictví je tedy připravena ke zbourání. Měla dost pestré osudy a zdá se, že svým majitelům nepřinášela štěstí. Na jejím zápraží se z blíže nezjištěných důvodů zastřelil kdysi syn hospodského Vávry a v padesátých letech se zde otrávil syn majitele domu Kotyka. Ani tato smrt, lépe řečeno její důvod, nebyl vysvětlen.

9.8.
   V létě, kdy jsou děti kulturně vyhládlé, uvedli smiřičtí loutkáři hru "Den Kutťáska a Kutilky" a to hned 3x za sebou. Přišlo se podívat 200 dětí.

14.8.
   V Báňské Bystrici se konal mírový aktiv žen.

17.8.
   Družební střelecké utkání Svazarmovců ze Smiřic s ČSAD - závodem Moravany. Vzájemná družba obou organizací přináší obapolný prospěch.

22. - 23.8.
   Kuželkáři zabezpečili podmínky pro "Turnaj o cenu města Smiřic" na počest Slovenského národního povstání. ...

27.8.
   5. schůze rady, po projednání organizačních záležitostí vzala na vědomí to, že odměna kronikáře bude nadále změněna na mzdu a hrazena z ONV.
   Pro stručný přehled, v letech třicátých činila 1 000,- Kč, což byl slušný peníz. Na této výši se udržela až do let šedesátých. Po mém nástupu do funkce byla odměna zvýšena na 2 000,- Kčs a nyní z rozhodnutí ministerstva kultury 3 300,- Kčs. Srovnat reálnou hodnotu je obtížné, ale kronikářskou činnost nelze dělat za mzdu. K tomu je potřeba i pořádný kus lásky.
   Důležité je, že OUNZ vyvíjí snahu zrušit stomatologické pracoviště ve škole a převést je do budovy zdravotního střediska. Rada s tímto rozhodnutím nesouhlasí.

29.8.
   Holohlavští zahrádkáři si vyjeli na výstavu "Země živitelka" do Českých Budějovic. Jelo jich 46.
   Zahrádkáři ze Smiřic jeli na dva dny na Šumavu, také jich bylo 46. ...
   TJ Sokol - tenisový oddíl sehrál dvoudenní turnaj k výročí SNP, za účasti 50. hráčů.

-----------------------------

   Září - ... až kupodivu pěkně začínající září, které dávalo naději na úspěšnou sklizeň okopanin. Mělo jedinou, ale zato velikou nevýhodu. V jeho průběhu došlo k dosti zásadním úpravám cen benzinu a nafty. Pokud dříve stála topná nafta 2 Kčs/L, nyní je to 3,60 Kčs/L. A to přibližně před 2 lety byla za 0,90 Kčs/L. Pro staré lidi a ty, kteří se nechali zlákat sloganem n.p. Benzina "Nafta palivo budoucnosti", je to velké rozčarování. Ceny benzinu vzrostly asi o 1,5 - 2,-Kčs/L. Automobilisté také nebyli vůbec nadšeni.

1.9.
   Slavnostní shromáždění na začátek školního roku bylo konáno za účasti 750 žáků a učitelů.
   SPOZ se připojil k této slavnosti tím, že připravil uvítání prvňáčků při jejich prvním kroku do školy. Každého prvňáčka doprovázel již od domu žák některé z vyšších tříd ZDŠ, předal mu dárek a svým způsobem mu dodával odvahy při cestě do životních povinností. Na zajištění této, velmi pěkné povinnosti či pozornosti se podílelo 180 lidí.
   - výstava v knihovně
   - věnečky k pamětním deskám

2.9.
   - divadelně estrádní představení "Případ Foucmok" - 25 diváků

3.9.
   Druhé plenární zasedání MěstNV bylo konáno v sále hostince v Holohlavech, za účasti 42 poslanců NV, s. Cejnarové, poslankyně KNV a s. Špačkové, poslankyně ONV. Dále přišlo 56 občanů. ... Vznikly výhrady k vysokým položkám vynaloženým za čištění města.
   Poté přijal s. Tajemník Štěpán dodatečný slib poslanců s. P. Jariny, P. Krejčího a MUDr. J. Ševčíka.
   V diskusi byly kritizovány: nedokonalá práce OOVB ve Smiřicích, špatný projekt česlic náhona, osvětlení samoobsluhy v Holohlavech a to, že potřeby Holohlav nebyly uplatněny v plánu akce "Z". Vznesené připomínky se snažili vysvětlit s.s. Marek a Hájek, Je a bude skutečností to, že každá z místních částí města se vždy, i při sebedokonalejším řízení bude cítit ukřivděna.
   Na závěr jednání byl přečten návrh rezoluce proti zahájení výroby neutronové bomby. Přítomní návrh schválili.

6.9.
   - střelecká soutěž - 52 závodníků

7.9.
   - školení požárníků

9.9.
   - den horníků ve školním rozhlase

10.9.
   6. zasedání rady
   ... rada vyslovila souhlas s konáním taneční zábavy SSM dne 25.9.. Ovšem s výhradou, že bude řádně zabezpečena pořadatelská služba a zábava ukončena ve 24. hodin. Současně byla vyžádána pomoc PSVB. Zdá se, že "otcové města" jsou již k mládežnickým zábavám krajně nedůvěřiví.
   Příčinou nevůle rady je stále požadované zrušení stomatologického oddělení ve škole. Rada proti přání ONV trvá na jeho udržení.

11. - 14.9.
   - výlet včelařů do Karl-Marx-Stadtu
Burza dětského odívání 15.-18.9.1981
15. - 18.9.
   - burza dětského odívání - 300 návštěvnic
(fotografie vpravo)

18.9.
   - koncert operetních melodií - 40 posluchačů

19.9.
   - turnaj v odbíjené holohlavských svazáků - 25 mládežníků

20.9.
   Myslivecké sdružení pozvalo do své chaty na Trotině člena olympijského družstva ČSSR J. Hojného, se kterým soutěžili ve střelbě na skeet (asfaltové holubi). Sešlo se zde 100 myslivců a dalších zájemců.

21.9.
   "Dny černigovské oblasti" v JZD V.I. Lenina ve Smržově. Zde vítali zahraniční i početné tuzemské hosty pionýři ze ZDŠ Smiřice.

23.9.
   - jazykové kurzy

   ČSČK Smiřice vyhodnotil práci pečovatelek a několika z těchto obětavých žen byl udělen odznak "Zasloužilá pečovatelka ČSČK". Jde o svépomocnou, nehonorovanou práci. ...

24.9.
   Rada, v pořadí sedmá - nebyla příliš radostná, neboť ONV definitivně zamítl požadavky MěstNV, týkající se péče o zuby občanů. Členové rady rozhodli, že budou sledovat vývoj objednací doby u zubních lékařů. Škoda, že je mimo pravomoc MěstNV sledovat, kolik lékařů, dentistů vykonává činnost správní a řídící namísto toho, aby pečovali o lidský chrup. Rada rozhodla, že podzimní směny NF budou organizovány 26.9.; 3. a 17.10.; poslední 14.11.1981. Jejich náplní bude úklid města, sběr odpadních surovin a případně pomoc zemědělství. Nakonec, pro nepřízeň počasí, to vše dopadlo trochu jinak.

25.9.
   - zdravotnická přednáška v Holohlavech - 22 občanů

26.9.
   - vítání občánků - 15 miminek
   - 75 účastnic zájezdu ČSŽ v Praze na cirkusu Moskva

28.9.
   - O zlé koze - hradečtí loutkáři pro MŠ

29.9.
   - přednáška Jak se má dítě učit doma - 27 posluchačů.
   Dnes také propukl 10. ročník tenisového turnaje "O putovní pohár města Smiřic". Tenisový oddíl TJ Sokol se snažil, ale více než 18 hráčů se přesvědčit nepodařilo.

   A již je u konce třetí čtvrtletí prvního roku pětiletky. Nebude snadná a již dnes je vidět, že došlo a dlouhodobě docházelo k rozporu mezi ekonomickou teorií a praxí. Ukazatel "hrubé výroby", který byl považován za nezastupitelný, se nám pořádně vymstil. Daleko horší situace je v sousední PLR, kde hospodářské konflikty přerostly v politické a jako vždy, v kalných vodách loví ti nejméně poctiví.

-----------------------------

   Říjen - měsíc, ve kterém zpravidla začíná cukrovarská kampaň. Letos o maličko opožděná, protože všichni pěstitelé vyčkávali se sklizní a kojili se blahou nadějí, že bulvy dorostou a jejich cukernatost se zvýší. Vyšlo to jinak, začaly deště a chladna a cukrovka byla sklízena s neobvyklými potížemi. Ani v cukrovarech nebyli nadšeni tím, jak byla obalena v hlíně. Tentokrát se hospodárnost nevyplatila.
   Teprve na ní je opravdu vidět, jak špatná byla tento rok úroda. Jsou vyžadována opatření, vedoucí k hospodárnosti na všech stranách. Jen nějak nevíme odkud začít. Vláda i ÚV KSČ má správnou představu, že u těch, kteří řídí a rozhodují. Ti však přesunují svoji zodpovědnost na dělníky a řadové pracující. Ne všichni a ne všude. Je však evidentní, že při dosazování řídících pracovníků u nás schází kvalifikovaný výběr podle odborných a organizačních schopností.

1.10.
   - beseda v knihovně pro žáky ZDŠ

3.10.
   3 členové turistického oddílu TJ Sokol se vydali na dálkový pochod na 50 km, nazvaný "Okolo Hradce". Snad jsou tyto sportovní akce organismu prospěšné, ale rozhodně nejsou všestranné. Mám dojem, že svědčí i o nedostatku schopností, spojit je s všeobecně užitečnou činností, na př. soutěží o vyčištění novohradeckých lesů.

5.10.
   - divadelní představení "Obrázky z dějin" - 196 diváků

6.10.
   - beseda s vojáky na školách
   - literární pásmo pro děti "Bajky, bajky" - 196 dětí

8.10.
   - výstava v knihovně
   8. schůze rady
   - zajištění důstojného průběhu 64. výročí VŘSR a měsíce přátelství
   Rada souhlasila se zrušením čekárny na zastávce ČSD Smiřice na trati Smiřice - Sadová. Souhlas byl podmíněn vybudováním krytého přístřešku pro cestující.

10.10.
   - posvícenská taneční zábava TJ Dynamo - 350 návštěvníků

11.10.
   Na vyžádání odboru odboru kultury ONV v Ústí n. Orlicí uspořádal Ing. Kupka besedu s tamními kronikáři o způsobu vedení kronik a příloh. Smiřická kronika byla předmětem obdivu i profesionálních pracovníků muzea. Sešlo se 42 lidí z okresu Rychnov a Ústí.

15.10.
   - návštěva divadla a betlému v Třebechovicích - ZDŠ
   - schůze chovatelů ve Smiřicích

17.10.
   - pionýrská soutěž ve vaření o zlatou vařečku

20.10.
   - výročka ROH výpočetního střediska - 60 členů

22.10.
   9. schůze rady
   Pro restauraci Labe je již vybrán vedoucí - podnikovým ředitelstvím byl navržen s. Dostál. Jelikož restaurace ještě není dokončena, může se situace vícekrát změnit.
   Členové rady dále souhlasili s tím, aby byl ustaven aktiv pro zeleň a aby při plánované zástavbě v Holohlavech byly respektovány připomínky budoucích sousedů. Současně byly dány pokyny do jaké míry budou zmenšeny zahrady Rohanových a Levínských.

26.10.
   - literární pásmo pro děti ZDŠ

27.10.
   Pouze škola v rozhlasové relaci vzpomíná toho, že se republika dožívá 63. let své velmi rušné a dramatické existence. A to byl kladen daleko větší důraz na výročí dne znárodnění a založení federace. ...
   - beseda nad kronikou
   - přednáška zahrádkářů - 28 osob

29.10.
   Smiřičtí požárníci byli školeni o jaderných zbraních, jejich druzích a účincích. Protože jsem původně pracoval ve výzkumu využití atomové energie, vítal bych jediné školení. O tom, jak jsou jaderné nálože využitelné a využívány pro energetické účely.

   V mateřské škole uspořádaly "soudružky" výstavu hraček na počest VŘSR.
   A již je i říjen u konce. Nebyl nikterak krásný, ani co do počasí, ani co do mezinárodní situace. Zejména v PLR ...

-----------------------------

   Listopad ... bylo sychravo, chladno a deštivo. Časté mrazy způsobily i to, že značné množství cukrovky zůstalo v zemi. Naštěstí ne v našem nejbližším okolí. Ale podorlicko to už pocítilo značně. Ani zásobovací situace, zejména masem není nikterak růžová. Letošní nižší sklizeň krmiv a obilovin vede k tomu, že v prodejnách masa jsou často prázdné háky. Statistika uvádí průměrnou spotřebu 75 kg masa na osobu a rok. Není však udáno, zda živé (porážkové), nebo čisté váhy. Pokud by údaj byl v porážkové váze, pak by skutečná hmotnost masa a masných výrobků byla asi 45 kg. Statistika je mocná čarodějka.

1.11.
   - loutkové představení Malíř - 150 dětí

2.11.
   - výstava k VŘSR v knihovně

3.11.
   - školní pásmo k VŘSR

5.11.
   10. zasedání rady
   - předseda MěstNV Kutil byl za odměnu své práce v úřadu MěstNV v SSSR
   Místopředseda s. Marek zde dostal krásný úkol. Vypracovat návrh na výstavbu I. etapy koupaliště v hodnotě díla 2. mil. Kčs. Práce by měla být provedena ještě v této pětiletce. Toto koupaliště je v plánech vedení obce již od r. 1935.
   - vyhláška o povinném čistění chodníků v zimním období
   - návrh na studii rekonstrukce Dvorany

   MěVNF spolu s MěV KSČ svolal schůzi k veřejné oslavě VŘSR. Za účasti 200 občanů byly položeny věnce k památníku osvobození a předseda MěV KSČ pronesl oslavný projev na počest prvního státu, řízeného dělnickou třídou.

8.11.
   - výlet 10 turistů

   - výstava ruské literatury ve zvláštní škole

9.11.
   Obě mateřské školy, myšleno tím soudružky učitelky, připravili na počest VŘSR výstavky dětských prací s revoluční a pracovní tematikou, doprovázené překlady knih z ruštiny. Shlédlo je 300 lidí.

10.11.
   - pásmo Magie kouzel zbavená - 27 diváků
   - výstava v knihovně - Pablo Picasso

13.11.
   "Večer u samovaru" - ČSŽ Smiřice oslavil tímto svérázným, ale hezkým způsobem "Měsíc přátelství". Sešlo se 30 žen.

14.11.
   - vítání občánků

16.11.
   - koncert reprodukovaní hudby z baletu Sněhurka pro školku

17.11.
   - přednáška zahrádkářů - 38 osob

   - setkání dětí ZDŠ s kronikářem

18.11.
   - další setkání dětí ZDŠ s kronikářem

19.11.
   11. zasedání rady města
   Loutkáři besedovali nad svoji kronikou ...

20.11.
   - beseda se snoubenci "Píseň pro dva" - 132 mladých lidí

21.11.
   Požárníci ze Smiřic se setkali na výroční členské schůzi, kde bilancovali svou práci. Mladí požárníci přispěli kulturním programem. Přišlo 48 členů SPO.

22.11.
   - dvě představení loutkové hry Dlouhý, Široký a Bystrozraký navštívilo 301 diváků

23.11.
   - oslava narozenin K. Gottwalda v ZDŠ
   - přednáška "Kosmonautika"

24.11.
   - relace o životě a boji a. Malé pro pionýry

25.11.
   - beseda o životě generála Svobody v ZDŠ

26.11.
   - školení rybářů

29.11.
   O pohár VŘSR soutěžili ve střelbě svazarmovci. Sportovní souboj absolvovalo 8 závodníků.

   43 včelařů se sešlo na výroční členské schůzi a současně vyslechlo přednášku o chorobách včel.

   - cesta turistů z Úpice do Kuksu

30.11.
   - 45 zahrádkářů jelo do divadla v Praze

   ... V sousední PLR vzniká velmi napjatá situace, jejíž odezva doléhá na celou Evropu. Zdá se, že se vládě vymyká situace z ruky a že nezávislý odborový svaz Solidarita se znaží suplovat vládní funkci. Informací je však málo a u našich občanů sílí mínění, že by bylo na místě více práce a méně diskusí. Stejného názoru jsou i sdělovací prostředky BLR, NDR a SSSR.
   Při celkovém bilancování jsme zjistili, že ani u nás není vše v pořádku a že iniciativa občanů značně poklesla. Třeba již dnes víme, že otevření restaurace "Labe" bude nutno oddálit alespoň o další měsíc, ne-li ještě více.

-----------------------------

   Prosinec . ... V Polsku 13.12.1981 převzala moc důstojnická skupina "Rada národní záchrany", která po vyhlášení stanného práva dala zajistit vedoucí činitele Solidarity a dalších organizací narušujících socialistický řád v zemi. Konsolidace si však vyžádala i oběti na životech. Padlo 7 horníků a byla řada zraněných na straně vojáků i dělníků. Zdá se, že zásah byl stejně nutný jako u nás v roce 1968.

1.12.
   - výroční členská schůze ČSŽ - 53 členek

3.12.
   12. zasedání rady
   V závěru jednání schválila rada udělení čestného uznání I. stupně s. Ing. Popelkovi, poslanci ONV, za zásluhy o výstavbu Smiřic v letech 1976 - 80.

   Na jednání rady navazovalo 3. plenární zasedání MěstNV za účasti 42 poslanců, 5 hostů a 72 občanů. ...

5.12.
   - Mikulášská nadílka ZV ROH VV a Mikulášská zábava TJ Dynamo (40 a 300 návštěvníků)

6.12.
   Mikuláše v Holohlavech 40 dětí a ve Smiřicích 100 dětí

7.12.
   - vzpomínka na A. Zápotockého ve škole

9. - 13.12.
   - dětský filmový festival uzavřel Měsíc přátelství

11.12.
   Jedna třída ZŠ si jela prohlédnout sbírky Národního muzea.

12.12.
   - aktiv nejlepších pracovníků velkovýkrmen pro 169 účastníků

13.12.
   Loutková hra "Ostrov splněných přání" byla při dvou představeních navštívena 153 diváky. Klasické pohádky "táhnou" více.

16.12.
   Záslužná kulturní činnost vedoucí knihovny s. Ševčíkové je očividná, ale tentokrát připravila pro děti něco opravdu výjimečného. Besedu o básnících Hrubínovi, Sládkovi, Erbenovi. Je to cesta, jak dětem přiblížit zcela neformálně poesii. Zúčastnilo se 80 dětí.

17.12.
   Poslední, 13. rada MěstNV
   - schválení odprodeje rodinného domku čp. 265 manželům K. a výkupu domku čp. 28 od K. Vachka a Ing. Zadrobílkové, jeho sestry. V domku má být zřízena provozovna sklenářství. Původně zde byl hodinářský a elektrický obchod Vachkových.
   - schválení rozsahu výstavby koupaliště v hodnotě díla 2 mil. Kčs.
   Případ domu čp. 265 je zajímavý. Bývalé Kubešovo řeznictví a později "mandl" paní K. bylo přestavěno na rodinný domek jejího syna. Jeho dcera Ilona již jednou zůstala se svým manželem v zahraničí (NSR). Odtud se vrátila a znovu provdala. Nedávno opět zůstala mimo ČSSR. Jenže v mezidobí dostala či odkoupila od rodičů domek.
   Podle našich zákonů může majetek emigranta propadnout státu. tak se také stalo a nyní staří rodiče vykupují tento dům od státu zpět.

hrnec
Druhý "Smiřický hrnec", s mikrofonem Václav Šust. 18.12.1981


18.12.
   Smiřický hrnec a to již II. kolo. Zčásti soutěž, zčásti recese, ale hlavně dobrá zábava pro 100 mládežníků.
   "Vánoční turnaj žen" - kuželkáři připravili pro ženy zapojené do TJ Sokol hezkou soutěž. Bylo při ní více legrace než bodů, ale snad o to právě šlo. Vždyť dobré a spontánní zábavy je v poslední době tak málo.

19.12.
   ČSČKa SPOZ nezapomínají ani na ty, kteří pro osamělost vysoký věk odešli do domovů důchodců. Členové těchto organizací navštívili tato občany, popřáli jim a předali drobné dárečky a pozornosti, vyrobené převážně dětmi školní družiny. Na přípravě a zabezpečení této záslužné akce se podílelo 88 občanů.
   - zájezd do divadla v Jaroměři - 85 občanů
   - schůzka cvičitelů s rodiči fotbalových žáků a dorostenců

20.12.
   - zájezd do Prahy - nákupy a opereta

21.12.
   - školní vzpomínka na Jaroslava Heyrovského

22.12.
   - vánoční besídku připravily ženy ze ČSŽ Holohlavy

   Závěr roku probíhal ve znamení sněhu a mrazů, alespoň přes vánoce. Na Silvestra a Nový rok naopak již tálo. To pokud jde o počasí. V hospodářství naopak přituhuje, jsou přísně limitovány příděly nafty a benzinu pro průmysl a zemědělství. 14.12. mluvil náměstek ministra energetiky o nutných úsporných opatřeních. Mimo jiné řekl, že provedené změny pracovní doby nepřinesly ani kWh. Pak ovšem toto opatření, které zkomplikovalo život desetitisícům pracujících, není opodstatněno. Přizná to někdo a někdy?
   Zatím není známo, jaká úsporná opatření budou uložena jednomu z největších konzumentů pohonných hmot, armádě. Ale asi žádná, neboť ve vyhrocené situaci, jaká je, jsou snad všechny armády v pohotovosti. ...

-----------------------------

Hospodaření národního výboru:
   ...
   Příjmy celkem 9 692 284,- Kčs
   ...
   Výdaje celkem 9 559 287,- Kčs

Základní škola
   Slavnostní zahájení školního roku se konalo 1. září za účasti předsedy MěstNV s. Karla Kutila, předsedy SRPŠ s. Přemysla Rouska a velitele patronátního vojenského útvaru v Račicích ppl. Antonína Langra.
   Počet dětí je nerovnoměrný a proto jsou 4 první, 2 druhé, 2 třetí, 2 čtvrté, 3 páté, 2 šesté a sedmé, 8 osmé a 1 devátá třída.
   Ředitelem školy je Josef Liška, jeho zástupci jsou Božena Hrušková a Miroslav Volák. Dále zde pracuje 22 učitelů, 4 vychovatelky školní družiny a 6 provozních zaměstnanců. Dojíždí většina, 16 učitelů.
   Školu navštěvuje 695 žáků z 15 obcí začleněných do obvodu města Smiřic. Na takovou úrodu a soustředění dětí není rozhodně škola stavěna.
   Vedoucí pionýrské organizace je Jaroslava Burčíková, která pečuje o činnost 591 pionýra.
   Školní vývařovna připravuje denně 620 obědů a školní družina zabezpečuje 140 dětí v naprosto nevyhovujících podmínkách.
   Žáci se aktivně podílejí na sběru druhotných surovin. Shromáždili mimo jiné 29 t papíru a hadrů i 325 kg suchých bylin a 290 kg kaštanů. ...
   Z 8. a 9. tříd odchází ze školy 85 žáků a do 9. třídy postupuje 24 žáků. ...

Československý červený kříž
   Organizace má 390 členů, z nich 53 mužů a 337 žen. ...
   - 146 dárců krve
   - 10 vzorných dárců, 10 zasloužilých dárců, 2 bronzové plakety, 7 odznaků Zasloužilá pečovatelka ...
   Je jednou z nejaktivnějších složek NF ve městě. Předsedou organizace je Jaromír Kupka.

TJ Sokol Smiřice
   Organizace s 273 členy byla v poslední době posílena řadou mladých. ...
   Činnost organizace je pestrá. Byl uspořádán okresní přebor starších žákyň v tenisu, okresní přebor jednotlivců kuželkářů a krajský přebor žen v kuželkářské dovednosti.
   Tenisté při svých 20 akcích byli letos úspěšní. Žákovské družstvo A bylo letos v okresní soutěži druhé, družstvo B páté. Dorostenci se v této soutěži umístili na prvním a dospělí na druhém místě.
   10. ročník turnaje o cenu města Smiřic byl pořádán za účasti 22 hráčů; 5. ročník turnaje pamětníků za účasti 8 hráčů. Zvítězil Dr. Jaroslav Svatoň, za ním následoval Ing. Adamíra a prof. Zahálka.
   Turisté nachodili 3 800 km pěšky, 300 urazili na kole a lyžích 60 km.
   Brigádnická činnost je slabší. V akci Z odpracovali členové 58 hodin, na vlastním zařízení 444 hod. Předsedou organizace je Bohumír Šmejda.

TJ Dynamo
   Účelová organizace fotbalistů, začleněná VOP Smiřice (statek - pozn P.) jejímž předsedou je Otakar Ježek. Jejími členy je 1 žena a 122 mužů, ...
   Do sportovních soutěží bylo zapsáno 6 družstev: mladší a starší žáci, dorost A a B a dospělí A a B. ...

Požárníci Smiřice
   Mají 63 členů a členek. ... Tato poměrně malá skupina lidí uspořádala 2 soutěže družstev mládeže, 1 soutěž mužů, 1 posezení u rožně a stihla ještě odpracovat 2 101 hodin. To není málo.

Požárníci Holohlavy
   Mají 68 členů ... Uspořádali 13 školení, 1 požární soutěž, zúčastnili se soutěží Třebešově, Dubenci, Holohlavech a Škodějově.
   Odpracovali 1250 hodin v akci Z a při údržbě svého zařízení. Také to je poctivý kus práce.

Myslivecké sdružení Smiřice
   Předsedou je Josef Voltr, který řídí 25 členů, mužů. ...
   Podstatné je, že vysadili 3000 stromků a ulovili: 6 ks srnčí zvěře (3 srnce, 2 srny, 1 srnče). Dále 172 zajíců, 150 bažantů, 169 kachen, 1 lišku, 23 holubů a 30 ks škodné. Myslivci se činí, ale neuvedli kolik zajíců odchytili na export.

ZO Svazarmu - Smiřice
   Organizace, vedená dlouholetým předsedou Josefem Matyášem má 121 členů. ...
   Tito všichni vyvíjejí mnohostrannou činnost, od střeleckých závodů po závody automobilové. Spolupracují s patronátním závodem ČSAD a n.p. Tesla. Zejména však je věnována péče výcviku branců.

Včelaři
   Se svými 63 členy tvoří jednu z nejmenších organizací ve městě. A to ještě sdružují včelaře z celého obvodu. Věkové složení svědčí o vysokém zájmu starších lidí. ... Těchto pár lidí dodalo na na státní nákup 1 113 kg medu a 92 kg vosku. ...
   Po dlouholetém předsedovi Josefu Bouzovi se žezla včelařů ujal Josef Němec.

Loutková scéna ZK ROH VOP
   Přes krkolomný název jde o jednu z nejstarších a nejaktivnějších institucí ve městě. Dnes je řízena "principálem" Slavojem Lochmanem, ale ještě žije a pracuje "starý principál" Petr Zahálka, který zde před 55 lety loutkové divadlo založil a přivedl k rozkvětu.
   Na práci (zde nelze mluvit o činnosti) se podílí 26 členů dospělých a 12 dětí v t.zv. dětském loutkářském kroužku. ... V jubilejním 55. roce svého trvání sehrál kolektiv 6 her v 18 představeních. Shlédlo je 2 441 diváků, tedy průměrná návštěva byla 136 dětí.
   Mimo doma sehraná představení vykonal soubor 4 zájezdy do Malšovic (přehlídka loutkářských souborů), o prázdninách sehrál 2 představení v pionýrských táborech na Dachovu u Hořic a navštívil loutkářskou přehlídku v Libčanech.
   I manuelní pracovní aktivitou soubor vyniká. Letos členové pracovali na úpravě sklepních místností, z kterých bude pomocná dílna a na renovaci osvětlení jeviště.
   Součinnost se zřizovatelem ZV ROH VOP je velmi dobrá. Bez jeho hmotné pomoci by nebyl rozvoj souboru reálný.
   17.1. se členové sešli na zvláštní besídce, kde vzpomenuli na to, že 17.1.1926 bylo sehráno první představení ...

Český zahrádkářský svaz Smiřice
   ... Ze 163 je 87 ve věku 18 - 60 let a 76 nad 60 roků. Ale to nebrání značné aktivitě. 6 přednášek, 3 zájezdy a 479 odpracovaných hodin, to předčí i místní mládežníky. Mimo to členové organizace odevzdali do organizovaného sběru 570 kg angreštu, 420 kg česneku a 400 kg sena. ...

Český zahrádkářský svaz Holohlavy
   Také organizace se starším členstvem. 14 mužů od 18 do 60, 23 mužů a 3 ženy nad 60 let. Těchto 40 lidí připravilo 1 ples, zájezd na výstavu ovoce a výlet s utajeným cílem. Dále vysázeli 320 stromků a usušili 15q sena....

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Holohlavy
   21 členů svědčí o značném poklesu zájmu o chovatelství ....
   Členové, lépe řečeno jejich výpěstky byly na 10 chovatelských výstavách, odpracováno bylo 60 hod. v akci "Z" a pro vlastní organizaci 220 hodin. Důležité je, že členové dodali na trh 300 kg masa, 6000 ks vajec, 506 kožek a 24q sena.
   Pro vlastní spotřebu sklidili 50q sena a vykoupili 3q starého chleba a pečiva. ... Pohříchu však nevyvíjí žádnou politicko-výchovnou činnost, takže její společenské hodnocení není nikterak vysoké.. Vlastně to není tak dlouho, kol. r. 1960, kdy byla její činnost považována i za jednu z cest, jak se lidé obohacují. Toto hledisko je ale již hodně přežito.

Český svaz chovatelů drobného zvířectva
   Dodávky byly plněny následovně: 100,7 kg vajec, 315 ks králičích kožek, 128 kožek nutrií, 3 ks kozích kožek, 2,09 kg angorské srsti, 54 kg ovčí vlny, 80,5 králičího masa a 50 skopového masa. Pro výzkum bylo dodáno 230 kg králíků.
   K tomu lze připočítat vlastní spotřebu ...
   Členové obdělávají 1,2 ha orné půdy nevhodné pro použití velké mechanizace. Shodou okolností má i smiřická organizace 21 členů.

Socialistický svaz mládeže Smiřice
   Je zde registrováno 38 členů ... Členové odpracovali 110 hodin pro město a 200 hodin na úpravě klubovny. Na pořádání plesů si netroufli, ale zato připravili několik zábav.
   S pomocí MěKS zorganizovali i poučné klubové večery na téma Kultura bydlení, Historie kresleného filmu a pod. Návštěva byla vždy dobrá.

Český svaz žen Holohlavy
   Organizace vedená zkušenou politickou pracovnicí s. Luňáčkovou vyvíjí značnou aktivitu. Sdružuje 66 žen ...
   Pracovitost je ženám vlastní, což je vidět i na následujícím výčtu: úklid parku a květinového sadu 221 hodin, úklid klubovny 149 hod., práce v zemědělství 806 hod., Mimo to do sběru druhotných surovin ženy odevzdaly 2,27t papíru a 755kg odpadního textilu. To stačí, ne?

Český rybářský svaz Smiřice
   Je zde sdruženo 130 členů a z toho dost mladých. Za to žádné ženy, vlastně jedna. Snad proto, že se u vody musí mlčet. ...
   Členové si staví svépomocí klubové zařízení na místě bývalého "skauťáku", který je dnes značně zchátralý (stojí od r.1945-6). Na této akci odpracovali 3 475 hodin a 1 000 hod. na rychloodchovných zařízeních. Dále vysadili 600 ks stromků.
   Petrovu síť a vidlici již léta pevně drží Jiří Heřman, který se o své rybáře skutečně poctivě a obětavě stará.
   V tomto roce byly úlovky ...

Velkovýkrmny - závod Smiřice
   Známé rozmary počasí v tomto roce ovlivnily nepříznivě i hospodaření Velkovýkrmen. Výpadek rostlinné výroby byl nahrazen z výroby živočišné. Nad státní plán bylo dodáno 185 tis. l mléka a 600 t masa. ...
   Cukrovka byla nejslabším článkem hospodaření. Výnosy byly od r. 1976 nejnižší vůbec. ...
   - podrobné statistiky

Výpočetní středisko Smiřice
   Tato instituce zaměstnávala v r. 1981 82 pracovníků jejichž průměrný měsíční výdělek byl 2 163 Kčs. Tím byl překročen plán o 100.- Kčs/měsíc. Středisko je sanována z vyšších orgánů, tedy dotována, hospodářsky nesamostatná organizace. Jeho náklady činily 10,3; vlastní příjmy 5,9 mil Kčs. Diference je tedy -4,4 mil. Kčs.
   Pracovníci založili 2 kolektivy, soutěžící o titul BSP. Přitom bylo dohodnuto, že technici i ostatní pracovníci vytvoří takové podmínky, aby druhý počítač EC 1033 byl uveden do provozu nejpozději 3 měsíce po dodávce.

VČ konzervárny a lihovary - závod Smiřice
   Závod prochází již několik let přestavbou na výrobu pektinu. To se nepříznivě projevuje na vlastním výrobním programu. Dochází k tomu, že pracovníci jsou převáděni na jiné práce, případně i do jiných organizací. Značné obtíže vznikají i při odběru nealkoholických nápojů, neboť silně konkurují VČ pivovary, které mimo piva dělají i široký sortiment limonád. O celkovém poklesu svědčí i porovnání:
   ocet 10% - polotovar rok 1980 14 108,7 hl / rok 1981 14 308,0 hl
   ocet 10% - výrobek 21 672 hl / 17 703,8 hl
   nealkoholické nápoje 37 542,6 hl / 36 540,1 hl
   plnění miniaturních lahviček 183,2 hl / 41,5 hl
   ...
   V závodě pracovalo 83 zaměstnanců. ...

Kino Máj Smiřice
   Bylo odehráno 350 představení, které zhlédlo 22 000 návštěvníků. Tito dali na vstupném 12 890 Kčs. .. kino stěží kryje svoji režii.

Matrika
   Toto svědomí města říká že:
   ve Smiřicích bylo k 31.12.1981 2 840 obyvatel
   v Holohlavech 728 obyvatel
   celkem zde žilo 3 568 obyvatel
   V průběhu roku se narodila 37 chlapců a 16 děvčat, celkem 53 dětí
   a naše řady navždy opustilo 34 občanů

... Záznam, byl ukončen 25.4.1982.