Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1983

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou doplněny pro ilustraci.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1982       Rok 1984        Smiřické kronikyRenčín 1983

Rok českého divadla není tak nazýván pro nic za nic. Uplynulo již 100 let od otevření budovy divadla, které je právem nazýváno "Národní".
   Ze sbírek a krejcárků lidu postaveno a po vyhoření během krátké doby znovuvybudováno. Ke trvalým dokladem toho, že národní sounáležitost, je-li správně směrována, dokáže zázraky. Ani smiřičtí nezůstali stranou. Dnes je již takřka nemožné zjistit, kolik "Na zdar Národního" dali, ale víme, že se na jeho projektování podílel i místní občan Andrejsek. Víme to proto, že byl za svoji poctivou práci odměněn značnou finanční prémií. A ty se tehdy nerozdávali jen tak.

   I jinak jde o rok bohatý na události. Proběhl místní až krajské stranické konference, na nichž nejsilněji zaznívala slova, vyzývající k boji proti úplatkářství, korupci a neoprávněným příjmům. Účinně zasáhnout mohou pouze vládní a vyšší stranické orgány. ...
   Z dobrovolných sbírek a mimořádných pracovních směn se sešlo do května přibližně 50 mil. Kčs.
   U nás jsme zaměřili pozornost zejména na budování školy. Skutečně je již situace velmi napjatá. Dvě třídy ZŠ jsou detašovány. Jedna do prostor loutkového divadla, jedna v klubovně SSM. Jednak to příliš nevyhovuje provozu školy, jednak to omezuje činnost hostitelských organizací.
   Proto jsou dostatečné prostory pro výuku a školní družinu otázkou číslo jedna.-----------------------------------

Titulní list roku 1983 vyzdobil akademický malíř Vladimír Renčín alegorickou kresbou "Přesvědčení kronikáře."
Datováno 20.3.1984

-----------------------------------

Chronologické popsání života města

Leden - letos nepříliš lednový. Vlastně celá zima byla taková nějaká rozpačitá. ...

4.1.
   - loutková hra Pohádky na draka jaroměřského souboru pro MŠ Holohlavy

6.1.
   - výstava v knihovně
   1. zasedání rady MěstNV Smiřice
   - závazky k akci Z
   - 2. vyřízené stížnosti občanů na postup MěstNV

9.1.
   - hru Honza Pecivál shlédlo v loutkovém divadle 91 dětí

10.1.
   - oslava 70. let presidenta Husáka ve ZvŠ

14.1.
   Smiřické BSP připravily večer s kulturním programem. Při soutěžích a estrádě se dobře bavilo 60 lidí. Hlavním organizátorem byl závod VaV.
   Kuželkáři uspořádali oddíloví přebor jednotlivců - soutěžilo 16 borců.
   100 občanů se zúčastnilo školení roku stranické výchovy, pořádaného MěVKSČ a MěVNF.

15.1.
   - výstavka v knihovně o Leninovi
   - výlet 6 turistů Starkoč - Peklo - Nové Město

19.1.
   - přednáška ČSČK pro 22 lidí

20.1.
   - návštěva VČC v divadle v Hradci Králové - 15 lidí
   - dopravní výchova pro 23 dětí

21.1.
   - rybářský kroužek navštěvuje 12 adeptů

22.1.
   - vítání občánků
   - 10 turistů na lyžích ve Vysokém n. Jizerou

23.1.
   - hru Honza Pecivál shlédlo v loutkovém divadle 124 dětí

24.1.
   - zahrádkářská přednáška pro 37 občanů
   - školení civilní obrany pro 226 lidí

29.1.
   Přehlídka hradeckých kapel. Akce pořádaná pod patronací MěKS a navštívena 180 občany. Mladé kaúpely pro mladé posluchače. Tak by bylo možno nazvat celý průběh. Posluchači byli spokojeni, méně již hudebníci, neboť stav sálu je neutěšený.

29. - 30.1.
   Chovatelé z Holohlav uspořádali ve svých výstavních objektech přehlídku nejlepších výpěstků. Shlédlo ji 600 lidí, hlavně dětí.
   - výstava knih
   - výstava prací soutěže "Děti, mír a umění"

...

-----------------------------------

Únor ...

3.2.
   - zasedání rady

6.2.
   ˇDlouhý, Široký a Bystrozraký" pro 120 diváků v loutkovém divadle

7.2.
   - výstava v knihovně
   - školení V ROH Velkovýkrmen pro 65 funkcionářů

9.2.
   Smiřické ženy byly školeny. Kurz studené kuchyně navštívilo 21 žen, ...

10.2.
   Smiřice, prostřednictvím MěKS vzpoměly na spisovatele Karla Michla. Tento bývalý učitel, člověk širokých kulturních styků, měl blízko i k našemu městu. Mimo jiné se aktivně podílel na napsání a vydání knihy "Smiřice" v roce 1975, při oslavách 700 let města.

11.2.
   SSM Smiřice uspořádalo klubový večer nazvaný "Váš pas prosím!" ...

12.2.
   - Sportovní ples TJ Dynamo pro 180 návštěvníků

13.2.
   A opět akce TJ Dynamo - turnaj "O štít únorového vítězství". jak se hrálo po plese, to nevím, ale asi to šlo. Zúčastnilo se 50 aktivních sportovců, tedy 4 jedenáctky s náhradníky a soudci.

15.2.
   - přednáška zahrádkářů

16.2.
   - kurz studené kuchyně
   - slib Jisker pro 41 dětí
   - skupinové shromáždění 165 pionýrů

17.2.
   - zasedání rady
   - jednání o modernizaci bytů v čp. 94 (nad kinem) a zamítla ji z důvodu plánované přestavby celého patra na hudební školu
   - zanedbaných výlepních tabulích a doporučila zrušit tabule u mlýna a pod nádražím. Ostatní budou opraveny

18.2.
   - oslava Vítězného února ve škole
   - návštěva kina žáky obou škol

19.2.
   Ve Smiřicích byla oblastní přehlídka loutkářských souborů. Pod patronací okresního a městského kulturního střediska se pořadateli stali členové LS. představení sehraná v rámci přehlídky shlédlo 256 diváků, převážně odborníků.
   - ples chovatel a zahrádkářů pro 100 lidí v Holohlavech

20.2.
   - školení bezpečnosti práce podniku PRŘVT

21.2.
   - koncert pro MŠ Smiřice
   - den otevřených dveří v MŠ Holohlavy

22.2.
   - zahájení výcviku 82 branců
   - přednáška pro včelaře
   - beseda žáků ZŠ s příslušníky lidových milicí
   Kuželkáři uspořádali turnaj jednotlivců. Soutěžilo 21 borců.

24.2.
   - děti MŠ Holohlavy na návštěvě ve VčKOLI v Černožicích
   Plenární zasedání MěstNV bylo v kině máj za účasti 41 poslance z 45. Za KNV se zúčastnila s. Cejnarová za ONV s. Špačková, Kutilová a Ing. Popelka.
   ... Schůze byla doplněna kulturním programem.

25.2.
   - Společenský ples SSM Holohlavy pro 200 hostí

...

-----------------------------------

park
Pohled z parku ke smiřickému zámku 12.3.1983.


Březen - začínal jako opravdu jarní měsíc. Letos byla zima vůbec mírná, ...

2.3.
   Velkovýkrmny zahájily sezonu oslav MDŽ. Zúčastnilo se 61 pracovnic a pracovníků

3.3.
   - slavnostní schůze smiřických pro 80 žen a pozvaných hostí
   5. rada MěstNV ...
   Komise pro mládež, tělovýchovu a dopravu byla rozšířena o Ing. E. Baborákovou, která nahradí s. H. Slezákovou, jež je nyní na mateřské dovolené.
   Plénum schválilo návrh na udělení četného uznání rady a zlaté medaile za zásluhy o rozvoj města Českému svazu rybářů, F. Rouskovi st. a F. Malému st.

4.3.
   - výchova rybářského dorostu
   A opět oslavy MDŽ, tentokrát u smiřických požárníků. Za účasti 20 členů proběhly v takřka rodinné atmosféře.

5.3.
   Velkovýkrmny oslavují MDŽ na pokračování. Dnes pro 58 účastnic a účastníků.
   Pionýři soutěžili ve vybíjené. Hrálo jich 13.
   - Babský bál v Holohlavech pro 110 lidí

6.3.
   Fotbalový turnaj dorostu za účasti 3 družstev uspořádala TJ Dynamo.
   Od 6.1. do dneška probíhala výstavba skeletu učebňového pavilonu ZŠ Smiřice.

7.3.
   Oslava MDŽ pro starší ženy. Také je tradiční, buď estrádní představení, nebo koncert. Je velmi oblíbená a také velmi navštěvovaná. Letos se zúčastnilo 86 žen. Je to milá pozornost pro důchodkyně, jichž je ve Smiřicích poměrně dost. I zde se projevuje to, že se ženy dožívají vyššího průměrného věku než muži. Organizaci zabezpečilo MěKS spolu se SPOZ.
   Děti ze ZvŠ, spolu s učiteli, navštívily domov důchodců v Černožicích a předly, zde žijícím, smiřickým ženám, malé dárky.

8.3.
   Další oslava MDŽ ve Velkovýkrmnách. Tentokrát pro 12 žen. A jedna v Dřevotvaru, kde se sešlo 35 účastníků.
   - beseda a výstavka v knihovně
   - oslava MDŽ v VČC pro 32 zaměstnanců
   Večer pod patronací MěKS proběhl koncert populárních operetních melodií. I ten byl součástí oslav MDŽ. Přišlo 78 lidí.

9.3.
   - slib 23 pionýrů
   - oslava MDŽ firmy ZNZZ pro 42 lidí

10.3.
   VČC - závod Smiřice e ujal uspořádání schůzky BSP ze všech závodů ve městě. Sešlo se 50 členů BSP a jejich rodinní příslušníci. Při společenských hrách a humorných scénkách se dobře pobavili.
   Děti ze ZŠ soutěžily v literárně - historických znalostech. Přísnými soudci a posuzovateli znalostí byli pracovníci MěLK, MěKS a učitelského sboru ZŠ.

11.3.
   Opět klubový večer SSM Smiřice. Tema "Váš pas prosím!" bylo tak úspěšné, že název zůstal i tomuto večeru, i když obsah se od předchozího poněkud lišil. Přišlo 46 zájeců o dobrou zábavu.

12.3.
   - podniková konference VaV
   ČSŽ Holohlavy přistoupil k oslavě MDŽ dost velkoryse. Sešlo se 120 účastníků a účastnic. Byla to pěkná slavnostní schůze doplněná pohoštěním, recitací dětí z MŠ v Holohlavech a tancem.
   Děti zaměstnanců VČC, spolu s rodiči, navštívily odpolední představení lední revue v Praze. Jelo 44 lidí.

13.3.
   - turnaj mužů v kopané

15.3.
   Beseda o Anglii vedli manželé Prostředníkovi. Byla spojena s promítáním četným diapozitivů. 70 účastníků svědčí o značné pozornosti, jež byla besedě věnována.
   - beseda s vojáky ve škola
   - schůze ke Dni učitelů - 92 lidí

17.3.
   6. schůze rady ...
   A vzniká další administrativní složka kulturního života, středisková rada mimoškolní výchovy a vzdělávání. S její náplní a významem seznámil radu ředitel OKS s. Doubek. Ve Smiřicích zahájí činnost 1.7.1983.
   Rada MěstNV schválila přehled funkcionářů a nejlepších pracovníků, vybraných na desku cti. Seznam byl projednán a schválen v MěVKSČ. V roce 1982 byli těmi nejlepšími: Ing Václav Rejhon, Jaroslava Koldínská, František Rousek, MUDr. Jiří Ševčík, Zlata Vitoušová, František Trojan, Václav Andrýs ml., Jiří Špryňar, Jaroslav Novotný.
   Na 16. a 30.4. vyhlásil MěstNV jarní směny - úklidové, 14. a 28.5. budou připraveny práce na akci "Z". Sběr železného šrotu bude 26.3.

19.3.
   - městská stranická konference
   - kurz pro 14 zahrádkářů
   - 9 turistů vyšlo na cesty

21. - 22.3.
   - burza jarního oblečení - 150 kupujících a prodávajících

23.3.
   - přednáška v knihovně pro školku

24.3.
   - stejná přednáška o knize pro holohlavskou školku
   - první třídy na exkurzi v loutkovém divadle
   - koncert "Tria české hudby" pro 177 žáků ZŠ

25.3.
   - 70 žáků ZŠ na exkurzích do knihovny
   A ještě jedna, značně opožděná oslava MDŽ. Tentokrát v podniku PRŘVT, Zdá se, že si ti páni výpočetní technici nespočítali moc dobře. Mají zpoždění. Sešlo se zde 70 oslavovaných žen a jejich pracovních partnerů.

26.3.
   - klubový večer SSM Smiřice - 15 osob
   Zahrádkáři z Holohlav navštívili přednášku nazvanou "Rakousko - švýcarské Alpy". Velmi poutavou besedu s četnými diapozitivy vyslechlo a shlédlo 50 členů svazu. Zajisté zajímavější by bylo shlédnout přímo Alpy.

27.3.
   - pohádka Sůl nad zlato v loutkovém divadle
   A dva fotbalové turnaje . Fotbalová o "Štít únorového vítězství", jehož se zúčastnilo 50 sportovců a "O cenu města Smiřic", který uspořádali kuželkáři za účasti 72 borců.
   - dětský karneval pro 220 dětí

29.3.
   Hovorů s mládeží se zúčastnili, jako přednášející hosté, televizní komentátoři a hlasatelé. Besed byla silně navštívena. Přišlo 76 zájemců o tajnosti televizní kuchyně.

...

-----------------------------------

   Duben - snad ani nebyl aprílový. Poměrně stálé počasí s teplotami okolo 12 až 15°C přes den. V noci se blížily k 0°C. Stromy odkvetly v poklidu, jen opylovačů je málo. Včely se vyskytují víc jako kuriozita, než soustavně chovaný hmyz. Velký podíl na tom má i varóza, jíž se včelaři velmi bojí. ...

1.4.
   - "Dnes se hraje disco" - klubový večer SSM Smiřice, 21 lidí

2.4.
   - vítání občánků
   - Pomlázková zábava TJ Dynamo pro 300 lidí

5.4.
   - vzpomínka vyhlášení Košické vládního programu ve škole

7. a 8.4.
   Smiřičtí pionýři byli vyzváni, aby se dostavili do Prahy. Televize projevila zájem o děti z města, které se v průběhu posledních 38 let zcela změnilo. Skupina 42 dětí, většinou starších než 10 let, byla unesena vnitřním vybavením televizního studia. Je to pro ně jeden z nezapomenutelných životních zážitků. Svým vyprávěním a účastí v dětské soutěži obohatily smiřické děti vysílání jež se nazývá "Vlaštovka".

7.4.
   7. zasedání rady města
   Rada uložila tajemníku s. Štěpánovi, ustavit aktiv mladých poslanců a vyhodnotit činnost mladých neposlanců (za toto poslední slovo by měl autor obdržet cenu za zásluhy o český jazyk).
   Vedoucímu hospodářského odboru MěstNV s. Ing. Nejedlému vyplynul z jednání rady úkol - upozornit majitele domu čp. 121 (bývalý kominický mistr Isaides), čp. 160 (VČKOLI) a čp. 18 (Dřevotvar) na špatný stav nemovitosti. A hlavně vyzvat je k nápravě.
   ...
   2. plenární zasedání - 54 občanů ...

8.4.
   - klubový večer SSM Smiřice - 18 lidí

12.4.
   - školení mladých komunistů 15 členů
   - školení členů uliční organizace 90 soudruhů
   - výlet statkových dětí na koupání do lázní v Trutnově

15.4.
   - MŠ Smiřice ve hvězdárně

16.4.
   - školení rybářů
   Pionýrská organizace vyslala 25 člennou delegaci uvítat ve Smiřicích účastníky okresní konference Svazarmu. Děti uvedly jednání malým kulturním programem.

17.4.
   - přednáška pro včelaře

18.4.
   - vystoupení LŠU
   - beseda v knihovně

19.4.
   - přednáška o alkoholismu pro 45 lidí

20.4.
   Pěvecká skupina "Kantoři" z Hradce Králové je již dosti známé těleso, zabývající se t.zv. folkovou hudbou. Uspořádali ve spolupráci s učitelskými sbory ZŠ a ZvŠ výchovný koncert, složený z písní předchozích století i dnešní doby, upravených do moderní podoby.

21.4.
   - děti ZŠ v kině
   120 dětí se zúčastnilo přehlídky dětských divadelních souborů v Třebechovicích.
   - literární pásmo ve škole k Leninovi
   8. schůze rady ...
   Zprávu o činnosti MěLK přednesla s. Ševčíková. Zapsáno je 510 čtenářů, v roce 1982 bylo 23 040 výpůjček. Fond knihovny tvoří 19 790 knih.

22.4.
   Fotbalové soutěže školních družstev se zúčastnilo 10 hráčů.

23.4.
   - taneční zábava pro 200 lidí

24.4.
   - dětský den pro 42 dětí

26.4.
   - vzpomínka naHaška v ZŠ

27.4. - přednáška o alkoholu pro 60 lidí

...

-----------------------------------

   Květen - rozvíjející se příroda i atmosféra květnových dnů navazuje slavnostní náladu. Letos se oslavy 1.5. i 9.5. velmi vydařily. Jednak byly oproštěny od veškeré bombastičnosti, jednak vyšlo i počasí. Pokud v minulých dvou letech bylo v tyto dny až nepřirozená chladna, je tento rok přívětivou výjimkou. To se positivně projevilo i na účasti v průvodu.

1.5.
   Po stručném a výstižném zhodnocení vnitrostátní i mezinárodní situace pokračovaly oslavy přehlídkou alegorických vozů a koncertem dechové hudby.
   Velmi šťastně vypadala skupina děvčat, žaček ZŠ, které mohly po dvou letech opět ukázat krásu našich krojů. V předchozích letech byly kroje pod kabáty a pláštěnkami.
   Celá oslava probíhala takto: Po budíčku z pochodů a polek se sešla na shromaždišti u nádraží mimořádně početná skupina lidí. Podle údajů MěstNV 2 200 občanů a 650 žáků. Nejde přirozené pouze o smiřické občany, ale i o lidi z obcí, které k nám náleží jako ke středisku. Přesto byl průvod nebývalého rozsahu.
   Po ukončení oficielní části oslav následoval koncert dechové hudby Velkovýkrmen a dětské odpoledne. Jeho organizace se ujali členové SSM, ČS rybářů a MKS. Přišlo 112 dětí. Škoda, že odpoledne již nebylo tak pěkně. Ale přesto děti kreslily na asfalt, střílely a vrhaly udici na cíl i do dálky opravdovou vervou a dětským zaujetím.
   Večer byla "Májová veselice", organizovaná TJ Dynam. Přišlo 200 návštěvníků.

5.5.
   - uctění památky A. Malé
   - besedy nad kronikou ve škole

6.5.
   Tradiční lampionový průvod a uctění památky účastníků obou odbojů položením věnců k památníku osvobození. Letos přišlo asi 1200 občanů a 310 dětí ZŠ. Akci bylo možno nazvat i pochod dětské radosti, protože dětem poněkud uniká význam protirakouského i protifašistického odboje, ale jsou rády a šťastné, že mohou jít ve večerních hodinách s lampionem ven. Dospělí účastníci se zase radují ze štěstí dětí. I když radost je narušována stále hrozícím nebezpečím války.

8.5.
   - Májový věneček - taneční zábava pro 180 lidí

10.5.
   - slavnostní předání občanských průkazů 18 lidem
   - soutěž 29 dětí v recitaci v MŠ Holohlavy

14.5.
   Sportovně - branná soutěž "Partyzánský samopal". Nás zastupovalo 6 vybraných závodníků.

19.5.
   - beseda nad kronikou v ZvŠ
   - školky soutěžily proti sobě v lehké atletice
   6 členů pionýrské organizace se vydalo na Slovensko, navštívit družební skupinu ve Špišské Nové Vsi. Byli ubytování u rodičů svých kamarádů. - do 23.5.
   - pionýrský slib 32 nových členů

20. - 21.5.
   - cesta VČKOLI na exkurzi do Karlových Varů

20.5.
   - koncert LŠU pro školky
   - klubový večer SSM

22. - 27.5.
   - dvacet dva školních výletů

24.5.
   - návštěvy maňáskového divadla ve školkách

30.5.
   - výchovný koncert pro holohlavskou školku

31.5.
   - přednáška s názvem "Zahrady v Rakousku a Holandsku"

A květen je u konce. Nebyl nejhorší, ale také ne co do počasí nejlepší. Poměrně málo deštivý a chladný. ...

-----------------------------------

Červen ...

1.6.
   - oslava MDD v Holohlavech pro 80 dětí
   - den dětí ve Smiřicích a ve smiřické škole

2.6.
   - žákovský turnaj v kopané pro 5 družstev
   3. plenární zasedání MěstNV bylo v Holohlavech. Dotavilo se pouze 82% poslanců a to je u nás neobvykle málo, na malou účast občanů jsme si již zvykli. Tentokrát jich přišlo 43. ... Rozhodnutí MěstNV byla zřízena správní komise pro projednávání přestupků. Působit bude od 1.7.1983 ve složení: předseda s. Svoboda, místopředseda s. Štěpán, tajemnice s. Koubová, členové Ing. Nejedlý a s. Preller.
   ... Na závěr byl konstatován špatný stav domu čp. 147.

4.6.
   - výlet 7 turistů
   - výlet zahrádkářů z Holohlav
   - požárníci na okrskové soutěži
   - klauniáda pro 60 dětí

5.6.
   - oslava MDD pro 70 holohlavských dětí

7.6.
   - estrádní pořad k MDD navštívilo 300 diváků

9.6.
   - slib 24 pionýrů
   - v knihovně začala výtvarně-literární soutěž - do 22.6.
   11. jednání rady ...
   Na závěr předložil s. Štěpán návrh na rekonstrukci Školní ulice v Holohlavech. Návrh byl přijat.

11.6.
   - výlet 25 dětí ZV ROH Velkovýkrmen
   - střelecká soutěž o POhár města Smiřic pro 46 lidí

14.6.
   - přednáška zahrádkářů
   - přednáška ČSČK ve škole

15.6.
   - přednáška ŠČK pro 37 lidí

17.6.
   - klubový večer SSM Smiřice

18. - 26.6.
   Osm členů turistického oddílu TJ Sokol se vydalo na pochod přes Beskydy.

23.6.
   12. schůze rady ...
   Ani práce poslanců, s výjimkou s. J. (ten nepracuje vůbec), nebyla kritizována. Z funkce odstupuje s. E. Hrčková, která se stěhuje do Nymburka. ...

25.6.
   - výlet 45 dětí ZV ROH VČC do Slatiňan
   - myslivecký den na chatě u Trotiny pro 90 lidí
   - vítání občánků
   - taneční zábava holohlavských požárníků

29. a 30.6.
   - loučení dětí se školou

Konec června byl nevlídný a deštivý. Snad po celé Evropě. ...

-----------------------------------

   Červenec - první dny vyzněly, co do počasí, ještě poněkud rozpačitě, ale od 5.7.. nastala tropická vedra, která pokračovala prakticky bez ustání až do září. Srážky byly minimální, ovoce na stromech podsychalo, zemědělci předpovídali nízkou úrodu brambor a řepy. Zato rekreanti a dovolenkáři jásali. Dovolená se u nás rovnala teplotou okolí dovolené u moře. Ale nebyly houby a nebylo možno je očekávat. ...

1. - 14.7.
   - děti v táboře

1. - 10.7.
   - soustředění vodáckého oddílu PO - 20 dětí

2.7.
   - dorostenecký turnaj v kopané pro 6 mužstev

7.7.
   13. jednání rady města ...

8. - 10.7.
   - výlety turistů

15.7.
   - klubový večer SSM

16. - 17.7.
   - zájezd zahrádkářů do Litoměřic

21.7.
   Přátelský zápas TJ Dynamo byl příležitostí pro setkání 60 fotbalových fanoušků
   V průběhu července uspořádal také ČSŽ, občanský výbor a chovatelé z Holohlav odpolední čaje. A to hned třikrát. Průměrná účast byla 150 lidí.

-----------------------------------

Srpen ...

8.8.
   - školení uliční organizací KSČ pro 90 členů

11.8.
   Pracovníci VČC dostali pozvání k návštěvě správního centra střední skupiny vojsk Rudé Armády, umístěné v ČSSR. Milovice jsou již tradičně vojenským prostorem. 40 zástupců našich pracujících bylo srdečně přivítáno a mohli si prohlédnout síň tradic R.A.

13. a 4.8.
   - mládežníci ze Smiřic jeli na Vřešťov k rybníku

18.8.
   16. jednání rady ...
   Občanský výbor v Holohlavech upozorňuje na špatný stav objektu knihovny. Navrhuje předat knižní fondy do Smiřic a zrušit knihovnu. Současně navrhuje zřídit zde svépomocí klubovnu SSM. Při aktivitě místních mládežníků (jaká vyplývá ze zápisů v kronice), hrozí nebezpečí nevyužití objektu. Ale alespoň bude opraven

21.8.
   - fotbalový zápas

22.8.
   - 20 pionýrů na výletě v NDR

25.8.
   - plenární zasedání MěstNV - 40 poslanců a 32 obyvatel
   Z přednesených příspěvků je patrné, že občané Holohlav jsou roztrpčeni. si dost právem. Vozovka okolo školy je v opravě již druhý rok. Budova hostince "Jednota" chátrá zvenčí i zevnitř, v těchto dnech je málo nealkoholických nápojů, městský rozhlas nefunguje a v okolí prodejny "Jednota" nesvítí veřejné osvětlení. ...

27. a 28.8.
   Tenisté TJ Sokol připravili turnaj jednotlivců k výročí SNP. Zúčastnilo se 32 hráčů. - dva fotbalové zápasy

A to je za srpen vše. ...

-----------------------------------

Září - nový školní rok ...

1.9.
   Na slavnostním zahájení školního roku se podílely orgány státní i školní. Děti přivítal předseda MěstNV a ředitel školy. Podle posledních údajů je 750 dětí. SPOZ zajistil přivítání žáků prvních tříd. Již z domova si budoucího školáka odváděl některý žák vyšší třídy. Na památku dostávali ti malí od svého staršího kolegy drobný dárek. - výstava o Fučíkovi v ZŠ a knihovně

3.9.
   Velká cena Smiřic - závody ve střelbě, připravené ZO Svazarmu. Název je sice neúměrný významu závodů, ale rozhodně je s přípravou velká práce. Střílelo 42 sportovců

3. - 4.9.
   - výlet 4 turistů na kole

8.9.
   17. schůze rady ... Dále projednala žádost ZO Svazarmu o pronájem bezpečnostního pásu půdy u střelnice a místních zahrádkářů o propůjčení pozemku po demolici domu čp. 121 v Hradecké ulici. Obě organizace chtějí pozemky zúrodnit a využívat. Je to chválihodný zájem o půdu. Škoda, že se dostavuje dost pozdě. Rada toto využití doporučila.

hrnec
Smiřický hrnec 9. - 11.9.1983.

hrnec
Smiřický hrnec 9. - 11.9.1983.


9. - 11.9.
   "Smiřický hrnec" tato akce mladých pro mladé byla kvitována neobvyklým povděkem. A také byla perfektně připravena. A také ji přálo počasí. Prostě - paráda! Na osm hudebních a pěveckých pořadů, které proběhly ve třech dnech, bylo prodáno 1590 vstupenek. Takže každý den měly Smiřice okolo 500 hostů a každý pořad navštívilo průměrně 200 posluchačů. Jen ubytování není jednoduchá záležitost. Naštěstí trochu pomohlo stanové městečko, zapůjčené armádou a hlavně to, že mladí účastníci - sami si říkají "vandráci" - často spí ve stanovém dílci na zemi (pod širákem).
   Pokud budou organizátoři - SSM, PO a MěKS, hlavně však s. Baudyšová, snažit tak, jako letos, může ze "Smiřického hrnce" vzniknout pěkná tradice. Určité vypětí to bylo ipro další organizace, na př. ČSČK, který zabezpečoval zdravotní službu.
   Ke cti mladých je nutno říci, že byli veselí, krásně hluční, ale rozhodně ne vulgární a opilí. Z toho snad byly největší obavy.

10.9.
   - promítání filmu "Jak žít ve stáří" pro důchodce - 38 lidí
   - vítání občánků
   - tenisový turnaj pro 12 pamětníků
   - fotbalový zápas

12. a 13.9.
   - burza dětského oblečení

13.9.
   - výroční schůze SRPŠ s přednáškou

15.9.
   V ZŠ proběhly besedy k 110 výročí narození Mistra Maxe Švabinského. Měl ke Smiřicím poněkud rozporný vztah. Vzpomíná na ně, jako na půvabné městečko, odkud vyšel jeho učitel grafických technik, Eduard Karel. Ale měl asi i jiné vzpomínky. Bývalý místní řezník Karel Řeháček, můj kmotr, vzpomínal, že tehdy ještě velmi mladý malíř Švabinský (kol r. 1900) zajížděl do Smiřic za svou sestřenicí manželkou cukrmistra. Pak jej jednou cukrmistr hnal plaňkou u plotu od továrního bytu až k nádraží. A Mistr vícekrát nepřijel.
   Možná je to historka mírně nadsazená, ale z více úst jsem slyšel, že jádro je pravdivé. V očích starých pánů to Mistra velmi polidšťovalo. Ae na besídkách v ZŠ tato historka asi nebyla.

16.9.
   - klubový večer SSM Smiřice

17.9.
   "Velká cena ČSAO" - automobilový orientační závod, pořádaný ČSAO Hradec Králové a ZO Svazarmu Smiřice, je již dosti známý. Soutěžilo 17 posádek a to je pro pořadatele pěkný kus práce.
   TJ Sokol - oddíl tenisu, uspořádal turnaj nazvaný "Cena města Smiřic". Zúčastnilo se ho 26 hráčů.

18.9.
   - 41 děti ZŠ v kině na Den tisku

22.9.
   18. zasedání rady ...
   Dále referoval s. Jaroslav Novotný o stavu a zabezpečení kulturních památek ve Smiřicích.
   Jen na ukázku složitosti a časové náročnosti této práce. Při evidenci městských archiválií odpracovali: s.Novotný 460 hodin, s. Malík 148 hodin, s. Kupka 41 hodin a s, Volák 21 hodin. A to ještě zdaleka není evidováno vše. Kronika, která měla v r. 1975 pouze 20 fotografických příloh, má k 22.9.1983 2287 řádně evidovaných a popsaných fotografií. Řada předmětů v pamětní síni zejména těch hodnotnějších, je evidována a oceněna. Lze říci, že i když tuto práci není příliš vidět, je účelná a nutná.
   Rada byla seznámena s tím, e v doplňovacích volbách byli za odstoupivší poslankyně zvoleni v obvodech č. 2 a 37 s. M. Bartošová a S. Vébr. ...

24.9.
   Vystoupení kaskadérů - artistů, kteří natolik zvládají techniku jízdy autem, že provádějí skutečně krkolomné kousky. ... Na jejich vystoupení ve Smiřicích přišlo 700 lidí. (bylo to na malém stadionu - pozn. P.)

25.9.
   - přednáška pro včelaře

27.9.
   - beseda s vojáky ve škole
   - děti MŠ Holohlavy na nádraží
   - přednáška pro zahrádkáře

28.9.
   - 2 výchovné koncerty pro školy

29.9.
   - žákyně ZŠ na exkurzi v podniku TIBA Náchod

   Září, první měsíc podzimu, i školního roku končí. Naprosto nebylo podzimní. Teploty se držely stále okolo 25 až 30°C. Zahrádkáři lomili rukama, protože bez každodenního zalévání vše vadlo a chátralo. Ale přes nadúrodu neklesly ceny rajčat pod 7,- Kčs a paprik pod 5,- Ks. Potraviny začínají být rozhodujícím faktorem a ukazatelem životní úrovně.
   Naše město se dostalo opět do plného pracovního i kulturního tempa. Pozornost byla zaměřena hlavně na budování školního pavilonu.

-----------------------------------

Říjen - ...
   Pro naše město byl letošní říjen významný tím, že akce "Z" vrcholí. Neboť stále platí: Co je hotovo - je hotova.

1.10.
   ZV ROH Velkovýkrmny připravil zájezd do Prahy, na prohlídku Paláce kultury. Přes potíže, způsobené nesprávným nakládáním s finančními prostředky, ne zcela poctivými jednotlivci, s kterými ZV v současné době zápasí, zajišťuje péči o lidi. Jelo 40 zájemců.

2.10.
   - večer v klubu SSM

3.10.
   - literární pásmo pro ZDŠ
   - výchovný koncert pro ZDŠ

6.10.
   - oslavy dne ČSL armády ve škole

8.10.
   Den otevřených dveří a střelecká soutěž. Na pěkně vybavenou střelnici se přišlo podívat a zastřílet si 35 lidí.

11.10.
   - zahrádkářská přednáška o Japonsku

12.10.
   V místním kinu byl promítán film ke Dni ČSLA. Ake snad nebyl dobře vybrán. Přišli jen 3 návštěvníci.

14.10.
   - klubový večer SSM

15. - 23.10.
   Přehlídka filmů. Celý týden hrálo místní kino nejhezčí a nejoblíbenější filmy. Byly asi opravdu pěkné, neboť kino navštívilo 1473 lidí. To je návštěvnost skutečně neobvykle vysoká.

16.10.
   Loutková scéna sehrála starou známou pohádku "Sůl nad zlato". Ale krásné podzimní počasí lákalo děti více do přírody, než do divadla. Sešlo se jich pouze 41. Tak malý zájem loutky již dlouho nepoznaly.

18.10.
   Soutěž v minikopané. Soutěžilo 40 pionýrů. Pro zimní období je to krásný sport do tělocvičny.

19.10.
   - přednáška pro Protialkoholní sbor

20.10.
   20. schůze rady ...

22.10.
   Zimní branné cvičení ZŠ proběhlo za spoluúčasti svazarmovců, kteřé zabezpečili pro 150 dětí střelecké závody a pro dalších 150 Dukelský závod branné zdatnosti. ...

23.10.
   - loutkové divadlo "Sůl nad zlato" pro 154 dětí

25.10.
   - rozhlasová relace

26.10.
   - divadelní hra "O líných strašidlech" pobavila 150 dětí

27.10.
   Páté plenární zasedání MěstNV v tomto roce. Na pořadu byly personální změny v MěstNV. Pro změnu bydliště odstoupila z funkce poslankyně s. Eva Hrčková a z rodinných důvodů, na vlastní žádost s. Marie Štréglová. Plénum rozhodlo o jejich odvolání a nahradili je nově zvolení poslanci s. Bartošová a s. Vébr, kteří složili slib do rukou předsedy s. Kutila. ...

29.10.
   - výlet 15 členů SPO a SSM Holohlavy na Moravu

   Závěr října nebyl charakteristický, počasí bylo stále pěkné i když již bylo chladněji. Podařilo se uklidit veškerou podzimní úrodu v klidu a pohodě. Ovšem, jablek je málo, řepy také a brambory silně pohnívají. ...

-----------------------------------

Listopad ...

1.11.
   - výstava v knihovně

2.11.
   Pionýrská skupiny A. Malé slavnostně zahájila celostátní pionýrskou hru "Vždy připraven". Do soutěže vstoupilo 22 žáků

3. - 4.11.
   - děti škol v kině

3.11.
   21. schůze rady města ...
   - další pionýrská hra ve škole

5.11.
   - fotbalový zápas
   - srandamač VD Dřevotvaru
   - výlet turistů

7.11.
   Na paměť všech revolucionářů, bojovníků za lepší budoucnost lidstva, na oslavu vítězství VŘSR byly položeny věnce k památníku osvobození. Zúčastnili se představitelé MěstNV, MěV KSČ, MěVNF a občané. Celkem 80 lidí.

8.11.
   MO SČSP v Holohlavech uspořádala večer na oslavu VŘSR. V sále místní jednoty vyslechlo 30 občanů slavnostní projev s. Jurička a poté vyprávění Ing. Kupky o jeho cestách po SSSR. Beseda byla provázena četnými diapozitivy.

9.11.
   Již tradiční "Večer u samovaru" pořádaný ČSŽ ve Smiřicích naprosto neměl oficielní formu. Po krátkém přivítání hostů si přítomní vyslechli Ing. Kupku, který je slovem i obrazem zavedl do exotických míst zakavkazských republik SSSR. Při čaji a pirožkách čas rychle ubíhal a snad se nám ani nechtělo domů.

12.11.
   - druhý výlet požárníků a mládežníků na Moravu Ve městě probíhalo 4. setkání BSP. V družné zábavě uplynul večer 110 pracujícím místních závodů. A jsou to večery opravdu pěkné. O tom svědčí hojná účast. Letos přispěli svoji troškou i loutkáři, kteří předvedli ledasco z tajů zákulisí.

14.11.
   - výstavka v knihovně

16.11.
   - ZDŠ na výletě do Prahy

17.11.
   - rozhlasové relace ve škole
   - děti ve škole soutěžně malovali mír
   22. schůze rady ...
   ... aby SPO Smiřice dostal čestné uznání rady MěstNV a zlatou medaili za zásluhy o rozvoj města. Návrh zdůvodnil mimořádnou iniciativou členů při rekonstrukci zbrojnice. - schváleno

19.11.
   - 50 km pochod turistů
   - šachový turnaj 17 pionýrů

20.11.
   - loutková hra "O zlaté rybce" pro 165 dětí

23.11.
   - 80 dětí ze školy na exkurzi v místní vodní elektrárně

24.11.
   - školní soutěž "Co víš o SSSR"
   Rozhlasový kolektiv vzpoměl výročního dne popravy Anežky Malé ...

26.11.
   - 35 žen z Holohlav na zájezdu do Prahy

28.11.
   Pracovníci Velkovýkrmen se jeli podívat ke konkurenci do JZD Libčany ...
   A bylo zahájeno školní kolo soutěže "Puškinův památník". Zjišťovány byly znalosti ruského jazyka a literatury. Zde se zapojilo 60 žáků. Do druhé soutěže, tentokrát výtvarné "SSSR očima dětí" vstoupilo 200 účastníků.

   Předposlední měsíc roku je za námi. Byl v celém světě neklidný a znepokojující. Rozmisťování raket s atomovými hlavicemi je hrozivé. Proto snad ani blížící se vánoce nevzbuzují v lidech tu pravou náladu. Snad jen odpor světové veřejnosti proti válce a určitá rovnováha sil drží válečníky na uzdě.
   (pan Kupka uváděl i končil každý měsíc v podobném protiválečném duchu - pozn. P)

-----------------------------------

Prosinec ...

1.12.
   23. jednání rady ...
   Prvním bodem jednání byly úspory nafty v r. 1984 s ohledem na zvýšení cen. za poslední leta narostly ceny ropy již několikrát. Takže slogan "Topte naftou" je pro občany nerealizovatelný. ...

3.12.
   - učitelé a jejich rodiny se vydali do Prahy

4.12.
   - holohlavský Mikuláš pro děti odpoledne s 246 lidmi, večer zábava pro 105 hostů

7.12.
   - výroční schůze ČSŽ v Holohlavech pro 86 přítomných členek

8.12.
   - 6. zasedání pléna MěstNV v kině Máj, 41 poslanců a 68 občanů

9.12.
   - vystoupení hudební skupiny Kolaps pro 13 posluchačů

10.12.
   - zájezd Velkovýkrmen do Prahy

13.12.
   Vánoční koncert klasické a vážné hudby. Pod patronací MěKS byl uspořádán v kinu Máj. Vyslechlo jej 103 občanů. Většinou se o něm i umělcích vyjadřovali s úctou.

14.12.
   Opět koncert, tentokrát žáků místní LŠU. ...

16. - 22.12.
   Řada besídek PO. Děti si dávaly drobné dárky, přinesly pečivo a cítily se jako dospělí.

19.12.
   Rozhlasový kolektiv vzpoměl výročí narození presidenty A.Zápotockého ...

21.12.
   Zástupci SPOZ navštívili naše občany v domově důchodců ...

29.12.
   24. jednání rady města ...

31.12.
   Dvacet členů SSM Smiřice uspořádalo slavnostní závěr roku a přivítání nového. ...

   Konec prosince i konec tohoto roku. Byl pro město plodný a přinesl mnoho nového. Teď v posledním měsíci dostalo novou dominantu. Ve VČKOLI postavili hydroglob. Potřeba vody, zejména v průmyslu, stoupá a je třeba vytvořit pro závod dostatečnou zásobu.
   Ani televize a rozhlas na nás nezapomínají. V televizi vysílali šot o dopravě pracujících do Hradce, Nebylo to pro železnici lichotivé, ale dojde k nápravě? Kultura cestování opravdu není vysoká. V pořadu byli též záběry z života města a ty vyzněly velmi pochvalně.
   A pokud jde o pochvalu, tu dostaly také děti ze ZŠ za sběr kaštanů a žaludů. Jménem vysoké zvěře a polesí Horní Malá Úpa ji vyslovil v rozhlase vedoucí polesí.
   Shrnout průběh uplynulého roku je obtížné. Pokud jde o počasí, tak podobné nepamatují ani nejstarší občané a dokonce i meteorologové mluví o zcela výjimečném roce. ...

-----------------------------------

Hospodaření národního výboru
   ...
   Příjmy celkem 10 390 000 Kčs
   ....
   Výdaje celkem 10 005 000 Kčs

-----------------------------------

Přehled činností místních institucí

Základní škola
   ...
   Stav dětí je značně vysoký. Na prvním stupni je v 11 třídách zapsáno 345 dětí, na druhém, také 11 třídách 338 žáků. Pedagogický sbor je složen z 29 učitelů a učitelek. V práci jim pomáhají 4 vychovatelky školní družiny. Mimo pedagogů zde pracuje 1 školník a 4 uklízečky.
   ...
   V závěru školního roku opouští ZŠ 78 žáků. ...

Český svaz zahrádkářů Smiřice
   170 členů svazu pod předsednictvím Jiřího Hampla vyvíjí vysoce záslužnou činnost. Věnovali 277 hodin ošetřování okrasných rabátek a ovocných stromů. 200 hodin vynaložili na vlastní spolkovou činnost. ...
   Členové vysadili 205 ovocných stromů a 16 keřů. Kdo sází, ten i sklízí. V letošním roce málo, ale přece bylo vykoupeno 530 kg trhaného ovoce, 648 kg bobulovin a 70 kg česneku.
   ...

Český svaz zahrádkářů Holohlavy
   V Holohlavech pracuje 39 zahrádkářů, vedených Rudolfem Levínským. ...
   Ale nežili jen zábavou, uklízeli park u místní MŠ, vysázeli 7q brambor a 124 stromků. ...

Svazarm Smiřice
   ... U nás má 118 členů. Z nich je 13 dívek a žen.
   ... A hlavně připravili branně orientační automobilovou soutěž (BOAS) pro posádky neslyšících invalidů a další závod "Velkou cenu ČSAO".
   Při tom všem ještě stačili opravit areál střelnice.

SČSP Smiřice
   Organizace v minulých letech nedávala o sobě příliš vědět. Ne, že by neměla činnost, ale nedovedla ji publikovat. V tomto roce má 214 členů, vedených bývalým předsedou MNV Václavem Marelem. ... společně odpracovali 2829 brigádnických hodin, sebrali 30,4 t druhotných surovin a 800 kg léčivých bylin. ...

loutkové loutkové
Oblastní přehlídka amatérských loutkových souborů. 19.1.1983

loutkové
Zákulisí loutkového divadla. 19.1.1983

loutkové
Oblastní přehlídka amatérských loutkových souborů (i dole). 19.1.1983
Kliknutím se fotografie zvětší

loutkové

Loutková scéna ZV ROH Velkovýkrmen
   Za vedení "principála" Slavoje Lochmana šíří osvětu mezi dětmi 20 loutkářů a loutkářských učedníků. Působí zde 5 dívek a 1 chlapec mladší 14 let, 3 ženy a 12 mužů ve věku od 18 do 60 let a 5 mužů nad šedesát.
   Z činnosti lze upozornit na 15 sehraných představení (6 her), které shlédlo 1449 diváků. Průměrně 97 na jednom.
   Letošní "Rok českého divadla" poznačil svoji specifikou i život a činnost našeho malého divadélka.
   Loutkáři připravili oblastní přehlídku amatérských souborů okresu Hradec Králové a Pardubice, zapojili se do kulturního programu při setkání místních BSP a uspořádali výstavu loutek a divadelních plakátů. ...
   Letos pracují loutkáři v poněkud stísněných poměrech. Na přechodnou dobu uvolnili halu a přilehlé prostory pro školní potřebu. Je zde umístěna jedna třída ZŠ.
   Dále upravili sklepní prostory pro potřebu CO. Celkem věnovali členové LS společnosti 1200 brigádnických hodin.
   Za dobrou práci přišly i odměny. Soubor získal čestné uznání na okresní konferenci loutkářů v Třebechovicích.
   Osm členů obdrželo čestná uznání ONV a KNV, spolu s knižními dary. Nejvyšší ocenění náleželo zakladateli kolektivu, Petru Zahálkovi. Ministr kultury ČSR mu udělil za mimořádné zásluhy titul "Zasloužilý pracovník kultury".
   O našich loutkářích se i píše. V publikaci "Historie ochotnického divadla v okresu Hradec Králové" od K. Křepelky, (vydalo OKS a KKS Hradec Králové), je jim věnována str. 74 a 75. V monografii Ing. Jana Nováka "Nejstarší amatérské loutkářské soubory" (vydal SČOO-SAL) je informace o Smiřicích na straně 44.
   Z výše uvedeného zápisu je vidět, že i malý kolektiv může vykonat velký kus práce.

SPO Holohlavy
   Předsedou svazu je R. Richtera, který se stará o 51 členů. ... 1 žena
   Požární družstva se účastnila na sedmi závodech. V jednom případě obsadila první místo. ... Členové odpracovali společně 1521 hodin. Převážně při preventivních prohlídkách.

TJ Sokol Smiřice
   266 členů vede předseda Bohumír Šmejda ...
   Jednotu tvoří oddíly:
   - tenisu, skládající se z 1 družstva dospělých, 1 dorosteneckého a 2 žákovských
   - kuželek, který má dvě družstva
   - turistiky, nečítá mnoho členů, ale má značnou činnost. Vykazuje 24 turistických akcí a 5 účastí na dálkových pochodech
   - ZRTV, tělocvičnu navštěvuje 135 cvičících ve skupině žen, mužů, žákyň a žáků. Dorostenci a dorostenky absentují.
   V akci "Z" odpracovali členové 75 hodin a na úpravě vlastního zařízení 847 hodin. Jedenáct členů získalo odznak PPOV a 23 výkonnostní třídu.

ČSŽ Holohlavy
   Základní organizace je vysoce aktivní. Mimo tradiční společenské akce, Babský bál, Dětský den a Mikulášskou nadílku připravily její členky oslavu MDZ, navštívily v Praze divadelní představení a Palác kultury.
   Ani práci pro veřejnost nezanedbávaly. Při úklidu parku a péči o květinové záhony odpracovaly 448 hodin a na okopávce řepy 620 hodin. K tomu nasušily 25 q sena.
   Vezmeme-li v úvahu, že organizace má 66 členek do 60 let a 16 starších, je to pěkný kus práce. "Spiritus agens" je předsedkyně Milada Luňáčková.

ČSČK Smiřice
   Opět se jedná o sdružení převážného množství žen. Z 380 členů je pouze 55 mužů. ...
   Předsedkyní je RNDr. Stanislava Javůrková. Činnost je velmi bohatá, zejména při zajišťování potřeb zdravotnictví. Byli získání 4 noví dárci krve, 5 obdrželo titul "Vzorný dárce" a 4 "Zasloužilý dárce krve". Dobrovolné pečovatelky odpracovaly 3 463 hodin. ...
   Za velmi dobrou péči o nástěnku dostala organizace peněžitou odměnu a diplom rady MěstNV. Mimo pečovatelek mají členové ČSČK na kontě 881 odpracovaných hodin.

LSD Jednota Holohlavy
   To znamená "Lidové spotřební družstvo" a ne diethylamid kyseliny lysergové, což je silně návykový halucinogen. Má v Holohlavech 253 členů, všechny dospělé. Z nich 129 žen a 124 mužů. Družstvo má charakter dřívějších konzumních spolků. Podle finančního objemu ročního nákupu má člen právo na vyplacení členského podílu (restituce). přitom má i možnost účelně ovlivňovat hospodaření družstva. Předseda Václav Lindr. Členové byli na výletu v Průhonicích, pomáhali při úklidu obce a vymalovali "Pohostinství".

Filmový klub ZV ROH Velkovýkrmen
   Nadšení foto a filmoamatéři letos trochu hlasovali. Žel ne zcela úspěšně. Zejména archiv klubu je neucelený. Od roku 1955 do 1961 a od 1967 do 1983 je to v pořádku, ale snímky z mezidobí 1962 - 1966 nelze dohledat.
   Klub natočil v tomto roce dva filmy "Paganini" a "Únos". Oba postoupily až do krajského kola přehlídky amatérských filmů. Jsou tedy asi dobré.
   Na konci roku členové plánovali. ... Hlavním cílem by však mělo být zpracování snímku o rozvoji závodu VaV Smiřice. Ale možná, že závod na tuto nabídku ani nebude reflektovat. Po výměně ředitele a zjištěných nesprávnostech v hospodaření odborové organizace má vedení i ZVROH starostí nad hlavu.

SPO Smiřice
   Členská základna není příliš široká. 42 mužů a 10 žen. Z 18 žáků, registrovaných na začátku roku nevytrval ani jediný. Je to dost škoda. Ale ani s dospělými to není jednoduché. Ne všichni zapsaní jsou aktivní. Již před delší dobou podalo vedení ZO návrh na zrušení členství dlouhodobě pasivním. OV SPO návrh nepřijal. Letos ho bude nutno obnovit a asi i přes názor OV přijmout. O obtížích svědčí i to, že schůze navštěvovalo 50% členů.
   Organizace se zaměřila na preventivní činnost, ať již přednáškovou či fakticky dohlídkovou.
   Požární zásahy byly tři. 6.1.1963 na mléčné farmě v Holohlavech, kde hořela silážní věž, 15,3,1983 v Račicích při likvidaci požáru lesního podrostu a trochu kuriózní 31.12.1983 na železnici, kde se u cukrovaru vznítila rychlíková dieselelektrická lokomotiva. Jinak pomáhali požárníci v řadě případů, ale konali více služby pořádkové, než požární.
   V akci"Z" odpracovali členové 2 176 hodin, z toho na úpravě klubovny 1529. Nezahálely ani ženy. Nejčilejší byla s. Fumferová, nejstarší členka organizace.

PRŘVT Smiřice
   Podnik, který sídlí v nejmodernější budově ve městě má 166 pracovníků. Tedy o dva více, než uvažoval plán a o 10 více, než v loňském roce.
   Průměrná mzda činila 2 271 Kčs/měs. V předchozím roce to bylo o něco málo více 2275 Kčs/měs. Pořád je to o dost méně, než celostátní průměr. Produktivita na osobu činí 87 902 Kčs výkonů. Vloni dosáhla pouze 22 090 Kčs.
   Ženy, jichž je zde zaměstnána většina, odpracovaly v tomto roce 3 930 hod. přesčasů, z toho 1098 hod. placených a 1282 za náhradní volno. ...

ČSŽ Smiřice
   Již dlouho vede místní organizaci Ing. Marie Janatová. Organizuje činnost 124 žen, z nichž 15 přiznává věk nad 60 let. Pobočka je velmi aktivní a zapojuje se do různorodých činností. ...
   Té práce je obvykle více než zábavy, takže se ženy mohou pochlubit 517 odpracovaných hodin v akci "Z" a 610 hodin věnovaných pomoci v zemědělství. Pro potřeby vlastní organizace to bylo 997 hodin. Takže práce silně převažuje.

ZO SSM Smiřice
   Organizace mající 26 členů nepatří k nejaktivnějším ve městě. Asi je to způsobeno i různorodostí zájmů mladých. Předsedou je Vladimír Koreš, který se stará o 11 mužů, z toho dvou mladších 18 let a 15 žen, z nichž je 9 pod hranicí 18 let. Přes organizační potíže se svazáci snažili o oživení kulturní aktivity mládeže. Pořádali dvě taneční zábavy, oslavu MDŽ a aktivně se podíleli na organizaci "Smiřického hrnce".

Český rybářský svaz Smiřice
   Je to jedna z nejpočetnějších organizací. Mezi 259 členy jsou pouze dvě ženy. ...
   Předseda je Jiří Heřman. Pod jeho vedením dobudovali rybáři skutečně pěknou klubovnu, zarybnili určené povodí a provedli četné výlovy. ...
   Na udici chytili členové organizace 4 542 ryb o hmotnosti 5 852 kg. Naopak vysadili do povodí 1 116 malých ryb v hodnotě 12 286 Kčs. Pro zlepšení životního prostředí vysazují rybáři nejen ryb, ale i stromky. Letos jich bylo 770 ks.

Český svaz chovatelů Smiřice
   Organizace registruje ke konci roku 31 členů. ... Za odprodaní výpěstky získali členové 86 599 Kčs, tedy přibližně 2,8 tis. Kčs na jednoho.
   Pokud jsou břehy Labe osekané a drobné kousky půdy v pořádku, můžeme za to poděkovat členům svazu. ... statistika ...

TJ Dynamo Smiřice
   Šest mužstev, která pravidelně a soustavně cvičí je zařazeno v krajské a okresní fotbalové soutěži.
   ...
   Určité obtíže dělá finanční zajištění činnosti oddílu. Místo zábav, které MěstNV nepovolil - měl oprávněné námitky proti jejich důsledkům (výtržnosti po městě a na nádraží), umožnil sběr železného šrotu. Ten vynesl 13 500 Kčs (240q kovů)a to je víc než by dala řada zábav. ...

Velkovýkrmny - závod Smiřice
   ...
   Celková výměra závodu VaV je 10 984,35 ha zemědělské půdy, z toho 8 668,62 půdy orné. ...
   Výnosy ve výrobě obilovin byly lepší než v roce 1982, okopaniny na tom byly výrazně hůře. ...
   Celkem je zaměstnáno 1861 lidí. ... stálí pracovníci celkem 1 615 - průměrná mzda 2 712 Kčs/měs.

Východočeské cukrovary - závod Smiřice
   I u nás, stejně jako v ostatních cukrovarech vznikly obtíže se zajištěním dostatečného množství cukrové řepy. Sucho bylo příčinou značného snížení výnosů. ...
   K tomu se objevil značný výskyt dřepčíka a maločlence, , dvou nebezpečných hmyzích škůdců. Kvůli nim a vodní erozi bylo nutno z oseté plochy zorat 344 ha. Plocha byla z větší části znovu oseta. Pouze asi 17% nebylo nahrazeno.
   Další komplikací byla rychlá sklizeň při suchém a teplém počasí. Zejména poškozené bulvy rychle alterovaly. Použitím šestiřádkových sklízecích strojů KS6 docházelo k vyšším ztrátám při sklizení a značnému poškození řepy. Ve snaze zabránit alteraci a zvolit nejvhodnější způsob skladování, uskutečnili zde pracovníci vývoje sedm pokusů různého způsobu ošetření řepy na skládkách. Výsledky nejsou dosud známy.
   ...
   zpracování řepy plán 97 000 t / skutečnost 84 372 t
   výroba cukru 100 Rdt 10 235 t
   výroba melasy 50%P 4 141 t
   ...
   počet pracovníků 112
   přesčasy 58 626 hod.
   průměrný výdělek / měsíc 3 175 Kčs
   průměrný výnos cukrové řepy z ha 32,64 t
   Závod velmi šetřil technologickou vodou. Na 1t řepy spotřeboval pouze 1,7 m3, oproti normovaným 2,45 m3.
   Plánovaná rekonstrukce kotelny je oddálena, přestože nové zařízení je již prakticky dodáno. Akce není doposud projekčně připravena.
   Kampaň byla zahájena 29.9. v 6.00 hod., ukončena 11.12. ve 4.00 hod. Trvala 72 dnů a 22 hodin. Dovářka začala 11.12. ve 4.00 hod., skončila 1.12. v 19.00 hod.
   Cukrovar překročil denní normu zpracování řepy 1 150 t a docílil 1 168 t/den.

Východočeské konzervárny - závod Smiřice
   Závod, kromě monopolní výroby pektinu v ČSSR, vyrábí ocet a nealkoholické nápoje.
   Se všemi druhy výrobků byly letos obtíž. O pektin byl zájem nižší, než bylo očekáváno, ocet také nešel na odbyt a nekvalitní sirupy ovlivnily i poptávku po limonádách. Takže závod převážel své pracovnice na náhradní práce. To ovšem negativně ovlivnilo výrobní náklady. Celkově vypadala situace závodu následovně:
   ocet 10% polotovar 13 203, 55 hl
   ocet 10% výrobek 22 027,52 hl
   nealkoholické nápoje 30 037,69 hl
   pektin tekutý 1 403,88 t
   pektin práškový 0,3 t
   hrubá výroba 25 073 000 Kčs
   výroba zboží (SVC) 33 564 000 Kčs
   Tuto výrobu, i značný zisk se podařilo zajistit se 107 osobami v průměrném přepočteném evidenčním stavu. Při tom průměrný výdělek činí 2 604 Kčs/měs. ...
   Závod má v plánu instalaci nové stáčecí linky na výrobu octa a zejména spuštění nové úpravny vody.

Jednotka PSVB
   Má 16 členů ... Ženy u nás nenalezly dosud do PSVB cestu. Celkově vykázali členové v obchůzkové službě 3 582 hod, tedy 224 hod. na člena.
   Pod vedením Martina Rejzka obhájili titul "Vzorná jednotka PSVB" a umístili se na 4. místě v okresní soutěži.
   Velitel jednotky dbá o trvalou politicko-výchovnou přípravu členů. Stav znalostí byl ověřen pohovory.
   Že se soustavná příprava vyplácí, o tom svědčí i účast deseti členů při zadržení pachatelů trestných činů.

Myslivecké sdružení Smiřice
   Předseda Jiří Voltr se stará o 25 členů, dospělých mužů, z nichž jeden patří mezi dříve narozené.
   Ž myslivci pouze nestřílejí, o tom svědčí 1300 odpracovaných brigádnických hodin a řada pracovních i kulturních akcí. Mezi nimi sběr starého železa, výstava trofejí ulovené zvěře, myslivecký den a pod. Zejména je záslužné vysázení 1500 stromků.
   Na zvěř nebyl rok příliš bohatý. Úlovky na výřadu byly:
   srnčí zvěře 8 ks, bažantů 145 ks, zajíců 150 ks, kachen 126 ks, ze škodné bylo odstřeleno 46 toulavých koček a 3 psi.

Kino máj
   Zpráva vedoucí kina s. Kmínkové je letos velmi stručná. Odehráno bylo 349 představení, přišlo 19 473 návštěvníků, na vstupném bylo získáno 113 207 Kčs.

Akce "Z"
   Při zkrášlování a zvelebování Smiřic prokázali občané velikou píli. O tom vlastně svědčí docílené výsledky.
   *Teplovodní kanál pro pension ...
   pension pro důchodce ...
   *oprava požární zbrojnice ...
   *úprava "Dvorany" ...
   *vozovka "U vlečky"...
   *vozovka ke skládce odpadků ... Celkem brigádnických hodin 25 758, z toho zdarma 8 158. ...
   * = akce je dokončena
   dílčí práce jako demolice, úprava chodníků, úprava opěrné zdi u kostela v Holohlavech, úprava tělocvičny v Holohlavech, oplocení zatrubené části náhonu, úpravy u klubovny rybářů, detašované třídy ZŠ a pod.

Zpráva matrikáře
   V této zprávě je v řeči suchých čísel vidět vývoj a rozvoj města.
   Rok 1983 vykazuje:
   celkem narozených 57, z toho 18 dívek a 39 chlapců
   celkem 48 zemřelých, z toho 23 žen a 25 mužů
   Město se tedy mírně rozrůstá. Celkový počet obyvatel je 3 560, z toho ve Smiřicích 2 833, v Holohlavech 72.
   I počet domů se stále zvětšuje. V tomto roce bylo do bytového fondu zařazeno 8 nových rodinných domků. Při tom demolice postihla 3 domy (čp. 18; 121 a 128) .

   Rok uplynul v činorodé práci všech poctivých lidí. Jen soustavné vyzbrojování stále účinějšími a hroznějšími zbraněmi je značně znepokojivé a i finančně náročné. Přitom statistika OSN vykazuje stále vyšší počty lidí v oblastech hladu. Snad mírové úsilí zvítězí nad tendencemi imperialismu. Opak by asi znamenal zánik tvorů, kteří si hrdě a asi s určitou nadsázkou říkají "homo sapiens".

Tento zápis byl dokončen 21.4.1984.