Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1986

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1985        Rok 1987       Smiřické kronikyŠkopek 1986


   Tímto rokem vstupujeme do nové pětiletky a zatím se zdá, že bychom mohli vstoupit do nového údobí řízení ekonomiky.
   Alespoň současné dění v SSSR tomu nasvědčuje. Stranické vedení zde přistoupilo k radikální kontrole způsobu řízení na všech stupních a shledalo, že je bezpodmínečně nutná zásadní změna. S netrpělivostí jsou proto očekávány závěry XXVII. sjezdu KSSS a XVII. sjezdu KSČ.
   ...
   Z uvedeného vyplývá, že začátek roku probíhal ve vysoké aktivitě. Ale také ve značném napětí. V předvelikonoční době došlo k havárii atomové elektrárny v Černobylu na území Ukrajinské SSR.
   ...
   Bylo očekáváno, že Smiřice dostanou takřka nový národní výbor. Ani předseda, ani tajemník již nebudou dále vykonávat funkci a spolu s nimi odejde i řada poslanců.
   o bylo potvrzeno volbami, ve kterých vlastně nastoupila nová, mladší, generace. V současné organizačně i hospodářsky složité situaci to nebudou mít jednoduché.
   Vlastně ani my, občané nebudeme ušetřeni komplikací. První byly s počasím. Dlouhá studená arktická zima přešla do pozdního jara. ranní mrazíky ještě v druhé půli května a začátek června s teplotami 6 až 10°C, to nebyla žádná radost. Červenec také ukázal svoji chladnou tvář. Jen v druhé polovině srpna bylo asi 6 dnů opravdu letních.
   Zato podzim, ten byl vlídný, suchý a pomohl zemědělcům sklidit vše, co narostlo.

-----------------------------------

Titulní list roku 1986 namaloval Jiří Škopek, je datovaný v rokem 1989

-----------------------------------

Chronologický popis života města

Leden - protože školní prázdniny byly dlouhé a veřejná činnost již tradičně začíná školou, vzniklo společenské dění až 6.1. ...

6.1
   - začátek školy

7.1.
   - rozhlasová relace ve škole
   - výstavka v knihovně
   - kurz šití pro 10 lidí

8.1.
   - výstavka v knihovně
   - školní soutěž Dukelský závod branné zdatnosti
   - školení 15 rybářů

9.1.
   1. schůze rady města ...
   - závazky občanů a firem
   V závěru jednání byly posouzeny stížnosti podané MěstNV. Ze dvou stížností byla jedna bezdůvodná, druhá na špatné účtování v kavárně "Labe" opodstatněná. Po prošetření byly ze zjištěných skutečností vyvozeny důsledky.

10. - 12.1.
   - výlet 6 turistů do Rokytnice

11.1.
   - Společenský ples smiřických požárníků pro 96 lidí

13.1.
   - školení uliční organizací KSČ pro 93 lidí
   - třídní schůzky

14.1.
   - školní rozhlas k Leninovi

15.1.
   - statkové školení 144 řidičů
   Kino Máj promítalo film k výročí narození V.I. Lenina. Přestože šlo o vysoce hodnotný sovětský snímek, přišlo pouze 13 diváků.

16.1.
   - přednáška První pomoc pro 20 pionýrů
   - přednáška Lovná zvěř v SSSR pro 70 lidí
   - o Praze v holohl. školce

17.1.
   - 2 výstavky v knihovně

18. - 19.1.
   - statkové lyžařské zájezdy
   - školení rybářů
   - ples holohlavských požárníků navštívilo 110 lidí

21.1.
   - o Leninovi ve smiřické školce
   - přednáška o chování dětí pro 48 rodičů

22.1.
   - pionýři na besedě s představiteli města 75 lidí
   - jednání VaV s představiteli stranických a společenských organizací o vstupu do nové pětiletky

23.1.
   Odbočka SČSP na farmě VV v Holohlavech uspořádala večer filmů o SSSR. Několik velmi pěkných přírodovědeckých snímků shlédlo 45 lidí.

24.1.
   Loutková scéna oslavila 60 let svého trvání. Málokterý člověk může přehlédnout svoji šedesátiletou práci s takovou hrdostí, jako bývalý principál a zakladatel LS, Petr Zahálka. Odborný učitel a tehdy mladý vzdělavatel Sokola doslovně vykouzlil loutkové divadlo, jeho zpočátku skromné vybavení, a shromáždil obětavé spolupracovníky. Odměnou jemu i všem, kteří se spolupodíleli byla dětská radost a rozzářené oči malých diváků. Zde také Petr Zahálka naposled vystoupil na veřejnosti.
   Po oslavě následovalo představení hry "Kačátko", kterého se zúčastnilo 75 dětí.

25. - 26.1.
   Holohlavští chovatelé připravili ve sém areálu velikou výstavu drůbeže, králíků, exotů a dalších svých výpěstků. Zúčastnilo se 820 lidí.

25.1.
   - Babský bál v Holohlavech pro 120 lidí
   Myslivci se sešli na společenském večeru na své chatě na Trotině. Kdo by řekl, že stojí na místě bývalého mlýna Pioreckých již 11 let. A také by nikdo neřekl, že se do ní vejde 90 lidí, kteří se slavnostního setkání zúčastnili.

26.1.
   - přednáška pro 74 smiřických zahrádkářů

27.1.
   Školení POCO (příprava obyvatelstva k civilní obraně) navštívilo 202 lidí.

28.1.
   Komise MaK pozvala loutkoherce hradeckého divadla Drak. Ti uvedli pro 96 dětí hru "Neuvěřitelná dobrodružství". Děti byli nadšené a spokojenost s diváky vyslovili i sami účinkující.

29. - 30.1.
   - den otevřených dveří ve smiřické školce

30.1.
   - školení CO ve škole pro 60 lidí
   Lépe na tom bylo 92 funkcionářů VV, kteří absolvovali internátní odborářské školení na chatě Ozon. Prostředí a tradičně dobrá strava jim pobyt vylepšily.

Leden končí. ... Ve Smiřicích si nemůžeme příliš naříkat (na kulturu - pozn. P). O tom svědčí třeba to; na návrh rady bylo uděleno čestné uznání a zlatá medaile za zásluhy o město Loutkové scéně.

-----------------------------------

Únor - ještě stále chladný a mrazivý. ...

1.2.
   - Společenský ples ČSŽ Smiřice pro 215 hostů
   - vítání občánků

4.2.
   Organizace SČSP ZŠ připravila besedu ke Dni sovětské armády. Proběhla za účasti 65 lidí v klubu ruského jazyka.

6.2.
   - 3. jednání rady města
   Dost neradostná byla zpráva MUDr. Ševčíka, který informoval o přetížení zubního střediska a o dlouhých objednacích dobách. rada uložila předsedovi MšstNV s. Kutilovi projednat možnost převedení obyvatel Holohlav do péče zubního střediska v Černožicích.
   Dále byla na pořadu stížnost OV č.7 (Rodov) na špatnou kvalitu a pozdní dodávka uhlí.
   Zlatá medaile za zásluhy o rozvoj města byla udělena s. J. Preclíkovi při dovršení 60. let a Václavu Knapovi stříbrná, jako poděkování za práci poslance. Stěhuje se.

7.2.
   Malá oslava. Odborný učitel, městský kronikář a principál loutkářů - to vše již ve výslužbě - se dnes dožívá 83 let. Jeho zdravotní stav byl již delší domu natolik neutěšený, že se připravovaná oslava změnila ve vzpomínku. Dokončil svůj život. Zůstalo za ním celoživotní poctivě zbudované dílo a vzpomínky v myslích dospělých i dětí - na krásné chvíle v "loutkovém".

Poznámka: V zápisu k úmrtí mého předchůdce, kronikáře Petra Zahálky došlo k politováni hodnému omylu z mé strany. 7.2. nebyl dnem narození Petra Zahálky. Omlouvám se za tuto chybu jak zemřelému, tak budoucím čtenářům kroniky.
   (tato poznámka byla umístěna u medailonku Petra Zahálky na konci roku - pozn. P.)

8.2.
   TJ Dynamo zahájilo sportovní sezonu zápasem o "Štít únorového vítězství!". Přišlo 30 diváků.
   Děti zaměstnanců VV vyjely na dva dny lyžařit. Chata Ozon v Žacléři, která je pro tyto účely takřka ideální jich přijala 52.

9.2.
   Ani požárníci z Holohlav nezůstali doma. Jeli lyžovat do Špindlerova Mlýna. Sešlo se 25 lyžujících požárníků.

10.2.
   - školní olympiáda ruského jazyka
   - školní kolo Puškinova památníku

14.2.
   Stanislav Procházka a Lucie Bílá. Dva zpěváci populární hudby, kteří si zatím "dělají jméno" přijeli do Smiřic na pozvání MěKS. Pro mládež byl jejich pořad vysoce zajímavý. Přišlo 250 posluchačů. Asi by to chtělo podobně lákavých pořadů víc. Tak se totiž naučí lidé chodit za kulturou.
   - 15 pracovníků Agrodatu v divadle v Jaroměři
   - výroční konference ZV ROH VV pro 149 lidí

15.2.
   - 54 lidí jelo s VV na chatu Domov lyžovat
   TJ Dynamo sehrálo na památku zasloužilého sportovního činitele Karla Teleckého, t.zv "Memoriál K. Teleckého". Účastnilo se 30 sportovců.
   - chovatelský a zahrádkářský ples pro 150 lidí

17.2.
   Dnes byl slavnostně, na počest XVII. sjezdu KSČ otevřen učebnový pavilon. To se snadno napíše, slavnost otevření je také snadné organizovat, ale tím není vidět tu obrovskou práci, která se skryta ve vybudovaném pavilonu. Po zrušení celé řady škol v okolních obcích byla řada škol a ve Smiřicích přetížena. Po déletrvajících rozpacích jak z této situace (projevili se zejména v okrese a kraji), přistoupil MěstNV k rázné akci a v druhé polovině roku 1981 zahájil svépomocí stavbu spojky mezi t.zv malou a velkou školní budovou. Zde mělo vzniknout dvanáct místností, které by situaci, navozenou snahou o docílení maximálních úspor, vyřešily.
   Samo zahájení prací bylo dosti snadné, horší bylo jejich pokračování. Musíme si uvědomit, že vzniklo dílo v hodnotě 5,6 mil. Kčs a že zde občané odpracoval přes 12 tis. hodin zdarma. Organizační úsilí MěstNV, obětavost občanů (ne všech)a snaha vyřešit tíživou situaci dětí dovedly práci do úspěšného konce. Dnes za účasti představitelů OV KSČ, OV NF a ONV byl pavilon slavnostně předán do užívání.
   Současně byl ve škole den otevřených dveří, kdy si mohli návštěvníci prohlédnout a porovnat staré s novým.

18.2.
   - školní a pionýrské akce
   - přednáška ČSŽ k "Roku míru" v Holohlavech

19.2.
   Organizace SČSP VV v Holohlavech uspořádala besedu o SSSR, za účasti 41 člena.

20.2
   - jednání rady města
   S. V. Klimeš dostal za úkol soustavnou péči o vybrané kulturní památky. Předseda Š a K komise s. Řehák má zase na starosti zajištění důstojného průběhu mezinárodního roku míru. Dále rada schválila program 1. plenárního zasedání MěstNV a udělení zlatých medailí za zásluhy o město s. Petru Krejčímu, J. Piterovi a J. Hájkovi. Medaile byly uděleny za práci na výstavbě školy.
   - děti MŠ Holohlavy na prohlídce VČ KOLI v Černožicích
   - film k Únoru pro školní děti "Lid zvítězil"

21.2.
   - beseda se členem LM ve ZvŠ pro 45 žáků

22.2 - 2.3.
   Odborová organizace připravila rodinnou rekreaci pro své členy. Na chatě Domov v Deštném odpočívalo 108 lidí, na Ozonu v Žacléři 102.

22.2.
   - fotbalové zápasy
   Do Smiřice se sjela porota a odborníci, aby shlédli okresní loutkářskou přehlídku. Byla pořádána pod patronací OKS a MěKS. Přesto největší kus práce připadl na členy naší LS. Zúčastnilo se 150 zájemců.
   Smiřičtí požárníci připravovali prohlídkové skupiny na jarní prevenci. Je jí dohlídky na stav komínů a pořádek na půdách. Přišlo 25 členů hlídek.

23.2.
   - dětský karneval ve Smiřicích

24.2.
   - beseda k Únoru v ZNZ
   - smiřická školka v Dřevotvaru

25.2.
   Další kurz šití. V tomto měsíci již třetí. Zájem se stabilizovaný a soustavně chodí 11 budoucích krejčových či švadlen, jak se říkalo dříve.

26.2.
   - školní kolo soutěže "V zemi, kde zítra ..." - 6 žáků

27.2.
   Plenární zasedání MěstNV se slavnostním programem. Projev k 38. výročí únorových dnů přednesl tajemník s. Štěpán. Po tomto zahájení uvedl s. Kutil závazek občanů na rok 1986. Dále poslanci schválili hospodaření MěstNV za rok 1985 a rozpočet na 1986.
   O výsledku inventarizace a stavu zabezpečení majetku NV promluvil s. Opletal.
   Před zahájením diskuze předal předseda NV zlatou medaili za zásluhy o rozvoj města s. Piterovi.
   Diskuze směřovala k udržení veřejného pořádku a k otevření učebnového pavilonu.

...

-----------------------------------

Březen - byl doslova naplněn kulturními a společenskými akcemi. Ale to je takřka každý rok. K obvyklému dění přistupuje řada oslav MDŽ. Ještě stále trvá chladné, spíš mrazivé počasí a přísloví o březnu za kamny platilo do poloviny měsíce. Druhá polovina přinesla náhlé a dost silné oteplení.

1.3.
   - dorostenecký turnaj v kopané

3.3.
   MěKS se postaralo o pořad k MDŽ. C sále kina sehráli pozvaní herci a filmoví pracovníci pásmo "Pozor natáčíme". Na tuto estrádu se přišlo podívat 46 diváků.
   - výstavka v knihovně
   - beseda pro MŠ Holohlavy v knihovně

4.3.
   - beseda s požárníky ve škole

6.3.
   - oslava MDŽ pro členy SČSP Holohlavy 22 žen
   - stejná oslav ve VČ KOLI pro 54 žen
   Trochu jinak na to šli členové a výbor SČSP v ZŠ Smiřice. Spojili oslavu MDŽ s poučením a přítomní vyslechli besedu na téma "Slavné sovětské ženy". Bylo o čem mluvit. ...
   - páté zasedání rady
   Při jednání posoudili členové rady návrh rekonstrukce pohostinství v Holohlavech. Je to typická ukázka nepříliš odpovědného přístupu správců majetku k státnímu vlastnictví. "LSD Jednota", které je provozovatelem pohostinství nepečovalo o svěřené budovy. Takže nyní je bývalá Srkalova hospoda v dezolátním stavu. Je to škoda a přinejmenším trestuhodná nedbalost Poté projednala rada návrh volebního programu NF města na léta 1986-90. V závěru jednání schválili přítomní koncept zápisu do kroniky za období říjen až prosinec 1985.

7.3.
   - oslava MDŽ ve VV
   Ani MěstNV nezapoměl na starší občanky. Obyvatelkám penzionu důchodců uspořádal přátelské posezení s kulturním programem. Ten připravili členové PO. Sešlo se 15 lidí.
   V ZvŠ také oslavovali. 8 dospělých žen bylo objektem milé pozornosti svých kolegů i žáků. Ti potom šli do domova důchodců v Černožicích, potěšit tamní obyvatelky.
   - oslavy MDŽ v ZZN, ZŠ, VV Holohlavy a SSM Holohlavy

8.3.
   - 47 smiřických zahrádkářů v Karlínském divadle
   - dorostenecká kopaná

9.3.
   - oslava MDŽ pro ČSŽ Holohlavy
   - oslava MDŽ v Rodově, byl to kulturní pořad a recitál "Jen pro ten dnešní den"

9.3.
   - loutkové divadlo "Jenda mez broučky" pro 60 diváků
   - kulturní vystoupení k MDŽ pro 24 žen

10.3.
   - MDŽ v Dřevotvaru
   - školení pro 85 členů KSČ

11.3.
   V měsíci knihy navštívil Smiřice spisovatel Stanislav Rudolf. Autor řady knih pro mládež se setkal se 130 dětmi vyšších tříd a pohovořil s nimi o své práci. Na organizaci se podíleli pracovníci MěKS, MěLK a ZŠ.
   - zahrádkářská přednáška

13.3.
   - děti obou škol v knihovně na exkurzi
   - beseda o sovětských knihách ve škole

14.3.
   - oslavy MDŽ ČSŽ Smiřice a Cukrovar

15.3.
   Již déle než rok se snaží ředitel lŠU s. Havrda dovést dětský dechový orchestr na dobrou úroveň. Teď se hudebníci účastnili krajského kola soutěže obdobných orchestrů. Ale děti byly nesoustředěné - zde působilo dlouhé čekání - takže výsledky s. Havrdu neuspokojily. Přitom je nutné říci, že práce s dětským orchestrem je namáhavá a končí tím, že se i dobrý orchestr rozběhne do světa.

17.3.
   - beseda pro ZŠ v knihovně
   - burza dětského ošacení

18. a 19.3.
   - rodičovské schůzky ve škole

19.3.
   - okresní kolo soutěže "Pionýr, svazák, komunista"
   - školení učitelů

20.3.
   - výstavky na počest XVII. sjezdu KSČ
   - rada MěstNV
   Mezi projednávaným byl i úkol pro tajemníka NV, zamezit předávání utajovaných písemností v nedrceném stavu do sběru. Je to důsledek nepříjemného nedopatření, při kterém byl poslán starý papír s utajovanými údaji do zahraničí.
   Dále projednala rada ideový návrh na desky Zpravodaje pro období 1986 - 90.

21.3.
   Holohlavští svazáci se alespoň opticky vrátili do období slavné "Spartakiády 1985". Promítali si diapozitivy z této události. Přišlo 18 zájemců.
   - opožděná oslava MDŽ v Agrodatu

22.3.
   "Statkový bál", tento název je určitě zcela proti duchu spisovné češtiny. A věcně zcela nesprávný. Přesto však označuje již po řadu let jednu z největších společenských událostí našeho města. Ples zaměstnanců státních statků, dnes velkovýkrmen, je již od poválečných let snad nejlepším plesem u nás. Ale v místě s tak dlouhou zemědělskou tradicí to není žádný div. Sešlo se 240 hostů.

23.3.
   - loutkové divadlo O pyšné base pro 160 dětí
   - zahrádkářská přednáška o Turecku pro 42 posluchačů

25.3.
   Ženy z Agrodatu navštěvují pilně kurz šití. Pravidelně chodí 11 budoucích švadlen.
   Žáci vyšších tříd ZŠ se setkali s delegací komsomolců z Moskvy. Tato návštěva přiblížila dětem život v SSSR. Sešlo se 80 dětí. Vlastně bych měl napsat náhodná návštěva ve škole, protože to byli členové družstevní delegace která navštívila Velkovýkrmny v Holohlavech.
   Zde se s nimi setkali členové odbočky SČSP. Přišlo 40 hostitelů.

27.3.
   - školní děti v knihovně

24. - 28.3.
   - XVII. sjezd KSČ

...

-----------------------------------

Duben - vlastně letos ani ne tak aprílový. Bylo poměrně stálé, poněkud chladné počasí. ...

3.4.
   - 7. schůze rady města
   Současně členové rady vyslechly a schválili návrh seznamu nejlepších pracovníků města, jejichž fotografie budou umístěny na desce cti. Jsou to:
   Bohumil Balák, Ing. Marie Bayerová, RNDr. Stanislava Javůrková, Zdeněk Kudyvejs, Jaroslava Lešová, Zdenka Melgrová - Rodov, Hana Koubová, Josef Kozina, Josef Škarytka - Rodov.
   Tato forma poděkování za práci se již vžila a je milým oceněním pro zasloužilé občany.

4.4.
   Aktiv MaK uspořádal pro 96 lidí zájezd na divadelní představení do Třebechovic. Zde, stejně jako v Týništi, ožívá dobrá ochotnická činnost. Kdo ví, zda i u nás se najde někdo, kdo obnoví dlouholetou vynikající tradici místního ochotnického divadla?

5.4.
   Již 25 let působí ve Smiřicích závod Agrodat. Sice pod různými názvy, ale jeho činnost má stále stejnou náplň. Shromažďovat a vyhodnocovat údaje o zemědělských organizacích v okolí. Tím vlastně dává podklady pro další zaměření jejich činnosti. Práce je to sice stále stejná, ale vybavení zcela jiné. Od děrnoštítkových strojů , přes první počítač, až k dnešním samočinným počítačům. Ze staré zámecké budovy do nové, nejmodernější ve městě. To je cesta závodu i jeho pracovníků. Oslavy výročí se zúčastnilo 131 osob.

7.4.
   - 4 besedy pro ZŠ "Volby dříve a nyní" s kronikářem
   - výchovné koncerty

10.4.
   - 2. plenární zasedání
   Za péči o otevření učebnového pavilonu udělila rada NV s. Petru Krejčímu a Jiřímu Hájkovi zlatou medaili "Za zásluhy o rozvoj města".

11.4.
   - školení hasičů
   - pionýrská soutěž "Partyzánský samopal"
   - o Gagarinovi ve škole

14.4.
   - školení 90 členů KSČ

15.4.
   - přednáška pro 43 zahrádkářů

17.4.
   Na téma "Ochrana přírody v SSSR" besedovalo 67 členů SČSP ZŠ. Je škoda, že přísná omezení a postihy proti znečišťování životního prostředí neuplatňujeme u nás tak důsledně jako sověti. Často podřizujeme ekologii průmyslovým potřebám, viz jako VČ KOLI.

   Od 17. do 21.4. pobylo 8 pionýrů ve Spišské Nové Vsi, kde je jejich družební oddíl. Protože byli v rodinách svých přátel, měli možnost poznat některé odlišnosti v životním stylu. Vše prý bylo pěkné, jen brynzové halušky jim příliš nechutnaly.

21.4.
   TJ Dynamo uspořádalo turnaj o pohár VOP (Velkovýkrmny - oborový podnik). Na dost pěkný fotbal se přišlo podívat 150 milovníků sportu.

22.4.
   - zájezd 163 dětí do ZOO Dvůr Králové

23.4.
   Devět požárníků ze Smiřic se zúčastnilo soutěže v Novém Bydžově. Představovali dobrý průměr.
   A další kolo turnaje VOP v kopané. Pokračování bylo ještě 28. a 30.4. Návštěvnost celkem pěkná, průměr 80.

...

-----------------------------------

Květen ...

1.5.
   Májové oslavy a májová veselice proběhly v duchu nejlepších tradic. průvodu se zúčastnilo 2 600 občanů a na veselici jich bylo 300.
   Krojované děti, požárníci, příslušníci LM, představitelé složek NF i lidosprávy, žáci - ti všichni tvořili působivý průvod, demonstrující náš vztah k práci a dělníkovi, jejichž svátek byl oslaven.

3.5.
   - slib 52 pionýrů

5 . - 16.5.
   - škola v přírodě pro žáky 4. tříd

6.5.
   V Rodově, který je již takřka rok místní částí města, byla předvolební schůze. Pořádal ji MěstV KSČ za účasti 42 lidí. Obdobné schůze byly v Holohlavech i ve Smiřicích. Po vytyčení volebního programu se představili kandidáti NF pokud byli přítomni. Nepřítomné představili pořadatelé. Sešlo se 262 občanů.

7.5.
   - o volbách ve škole s kronikářem

8.5.
   - jednání rady města
   Školní jídelna živí 720 žáků a dospělých. Je to jedna ze slabin péče o dítě. I když je teoreticky 30 min. na 1 skupinu, tedy 180 lidí, je tato doba rozdělená na čekání ve frontě, hledání místa a vlastní jídlo. Potom jde kultura stravování stranou. Dále byla přednešena zpráva o činnosti kina v r. 1985. Rada pouze konstatovala, že návštěvnost klesá.
   Po zasedání se poslanci zúčastnili již tradičně pořádané vatry míru. S členy NV šli žáci ZŠ. Ti z nižších tříd s lampiony ty z vyšších se již za lampiony stydí. Mnoho dětí bylo provázeno rodiči. Přišlo 850 lidí.
   Před zahájením průvodu položili členové PO věnečky k pamětním deskám a hrobům bojovníků proti nacistické okupaci.

9.5.
   Holohlavští svazáci, kteří jsou v posledním období daleko čilejší než smiřičtí, uspořádali májovou veselici. Zúčastnilo se jí 250, převážně mladých lidí ze širokého okolí.

12.5.
   - výstava dětských prací v MŠ Smiřice k 65. výročí založení KSČ

13.5.
   - výstavky v knihovně
   - beseda nad kronikou

14.5.
   Děti z MŠ ve Smiřicích shlédly hru "O pokažené válce", kterou pro ně připravili členové Loutkové scény. Šlo o jedno z posledních představení této scény. Přišlo 100 dětí.

15.5.
   Dětský soubor Sluníčko jel na přehlídku souborů složených z těch nejmenších. Umístil se velmi pěkně. Práce vedoucí souboru s. Knittelové je o to záslužnější, že nejen dává dětem základy hudební a pěvecké výchovy, ale i proto, že ví o jepičím životě činnosti jedince v souboru.

16.5.
   40 žáků ZŠ navštívilo pamětní síň, aby se seznámili s historií města.

17.5.
   Požárníci z Holohlav se vypravili do Třebešova soutěžit v umění boje s ohněm. Jelo 8 mužů.

19. - 30.5.
   Další běh školy v přírodě. děti zdejší ZŠ mají tu výhodu, že závod VV zapůjčuje na tyto akce svá rekreační zařízení. Jde o velmi pěkně vybavené chaty Ozon v Žackéři a Domov v Dešném

20.5.
   - beseda se zasloužilými členy KSČ ve škole

22.5.
   poslední zasedání rady MěstNV před novými volbami. ...
   Představitelé města s. Kutil, Štěpán a Marek byli odměněni diferencovanými finančními částkami za činnost v r. 1985. Při této příležitosti byly schváleny i odměny členům komisí.

23. - 24.5.
   Volby. Po více než půlroční přípravě došlo k vyvrcholení vlastním volebním aktem.
   Ve čtyřech volebních místnostech ve Smiřicích a jejich místních částech, Holohlavech a Rodově byli voleni noví představitelé a zástupci.
   Ve Smiřicích byla volební místnost ve dvoraně a ve škole. V Holohlavech v bývalém MNV, přestavěném na spolkovou místnost. V Rodově se voliči scházeli v budově bývalé školy. Všechny místnosti byly slavnostně vyzdobené. Fotografické panely ukazovaly změny, které prodělalo město v uplynulém volebním období.
   Ve voličských seznamech našeho města bylo zapsáno 2 715 voličů. Odevzdáno bylo 2 711 platných hlasovacích lístků což představuje 99,85% platných hlasů.
   Bylo voleno 60 registrovaných kandidátů. Všichni byli právoplatně zvoleni za poslance MěstNV.
   Takže máme tyto nové poslance:
   volební obvod / jméno / nar. (jen zemřelí, které znám - pozn. P) / zaměstnání
   1. Jirásek Jiří *4.1.1952 dělník
   2. Preller Kazimír stát. zaměstnanec
   3. Kulhánek Miroslav - dělník
   4. Rejfek Zdeněk *14.9.1947 dělník
   5. Říčař Miroslav dělník
   6. Koudelka Miloslav *31.1.1939
   7. Hájek Jiří projektant
   8. Ing. Daňhelka Tomáš technik
   9. Ing. Bayerová Marie
   10. Ropický Petr dělník
   11. Mazáková Hana dělnice
   12. Vopinka Zbyněk dělník
   13. Heřmanová Jana ekonomka
   14. Lhotský Václav *9.2.1960 dělník
   15. Malý František stav. technik
   16. Kozová Stanislava úřednice
   17. Muzikant Svatopluk *9.11.1928 technik
   18. Vořechovská Marie dělnice
   19. MUDr. Ševčík Jiří lékař
   20. Rohlena Petr učitel
   21. Ing. Macek Radovan technik
   22. Davidová Zdeňka dělnice
   23. Kratochvílová Vlasta dělnice
   24. Cerman Václav dělník
   25. Janeček Petr dělník
   26. Ing. Brožová Marie *15.1.1954 ekonomka
   27. Hrušková Lenka adm. prac.
   28. Lešová Jaroslava skladnice
   29. Rousek Přemysl dělník *26.11.1939
   30. Michálková Marta mistrová
   31. Remešová Jana dělnice
   32. Surmaj Milan dělník
   33. RNDr. Javůrková Stanislava *12.11.1951 ved. lékárny
   34. Bočková Alena zdr. sestra
   35. Vajnlich Stanislav stav. technik
   36. Černilovská Alena pečovatelka
   37. Tuzar Miroslav *22.2.1937 mistr
   38. Štefanová Milada dělnice
   39. Kouba Josef kovář
   40. Marek Zdeněk technik
   41. Barnetová Maria dělnice
   42. Bartošová Marie laborantka
   43. Špryňar Milan technik
   44. Klapka Jaromír dělník
   H 45. Piter Jiří zedník
   H 46. Ing. Burian Miroslav technik
   H 47. Dlouhá Jarmila dělnice
   H 48. Kočišová Jitka dělnice
   H 49. Andrýs Václav *17.2.1948 technik
   H 50. Melichová Zdeňka dělnice
   H 51. Křeček Jiří technik
   H 52. Brandejs Jiří *10.12.1952 stát. zam.
   H 53. Richtera Pavel dělník
   H 54. Balcar Ivan technik
   H 55. Koldinská Jaroslava skladnice
   H 56. Korenčík Miroslav dělník
   H 57. Vebr Stanislav stav. technik
   R 58. Millerová Jana dělnice
   R 59. Novotná Eva dělnice
   R 60. Škarytka Josef mistr

   Snad poprvé v novodobé historii města je z našich občanů volen i poslanec do nejvyšších zastupitelských orgánů. Přesněji řečeno poslankyně. Je to Vítězslava Klůzová, která pracuje jako samostatná referentka investiční výstavby ve VČKOLI. Je to půvabná a vtipná ...(věk - pozn. P) žena, která své organizační schopnosti uplatňuje nejen v zaměstnání, ale i při výkonu funkcí v ČSŽ a ČSVTS. Kandiduje za ČSS do sněmovny národů federálního shromáždění.
   ...
   Mimo slavnostní výzdobu města při volbách přispěli k zdůraznění významu těchto dní i pionýři svými pořady.

24.5.
   Svazáci z Holohlav vytvořili podmínky pro uspořádání turnaje v t.zv. malé kopané. Je to nové, nebo celkem nové odvětví sportu, při kterém není zapotřebí velké hřiště a 22 hráčů. Zde se sešlo 32 zájemců, rozdělených do několika družstev. Chválihodná je aktivita mládežníků.

27.5.
   "Hra na fair play", tedy, hra na čestnou hru, tak se jmenoval pořad o potřebě vzájemných dobrých vztahů v životě. Byl připraven společnou péčí MěKS, OKS a ZŠ.

29.5.
   - pořad k MDD "Toulky" pro 160 dětí
   O úpadku zájmu o kino svědčí klesající návštěvnost. Dnes byl promítán film "Návrat z kosmu" za účasti pouhých 29 lidí. Takto obsazené představení nekryje ani režii. A to ještě nebyla nejslabší návštěva.

30.5.
   - zasedání schůze rady města
   Z operativních otázek bylo řešeno obsazení místa vedoucího MěKS (Městské kulturní středisko). Rada schválila nástup Ludmily Trávníkové za odcházející Janu Baudyšovou. Mám přání, aby nová vedoucí vykonávala svoji práci tak poctivě a s takovým elánem jako její předchůdkyně. Pro město a jeho kulturní život je škoda, že se lidé na této klíčové funkci tak často střídají.
   - holohlavští chovatelé byli v Žírči na výstavě

31.5.
   Osm požárníků ze Smiřic se podílelo na okresní soutěži požárních družstev, pořádané SPO Holohlavy. Práce s přípravou ležela na bedrech obětavých holohlaváků.
   Ani na děti v Holohlavech nezapoměli. Místní svazáci pro ně připravili výlet se sportovním programem. Přišlo 17 dětí.
   Pracovníci VV Smiřice se jeli podívat na mistrovství ČSSR ve společenském tanci. Pochopitelně ne všichni, pouze 27.

   Květen, každoročně bohatý na události končí. Letos byl významný i tím, že jsme v jeho průběhu volili své zástupce a představitele pro příštích 5 let. Pokud jsme volili dobře, bude to ku prospěchu nás všech, pokud špatně, je to naše chyba. Kdysi jeden z filozofů prohlásil, že každý národ je veden tak, jak si zaslouží a tím, koho si zaslouží. Pochopitelně, že veškeré práce není možné převést na poslance. Ti musí být hlavně iniciátory.

-----------------------------------

Červen - poslední měsíc školního roku a v tomto případě i poslední měsíc práce MěstNV ve starém složení. Možná se to projevilo na celkovém snížení aktivity společenského života města. A nejen to. Lidé byli poněkud rozčarováni i rozkolísaností počasí. Zahrádkáři obzvlášť, protože ranní chladna (+6;+8, ale také pouze +4°C) nepříznivě ovlivnila růst zeleně.

1.6.
   - dětské dny v Agrodatu a VČ KOLI

2. - 6.6.
   - oslava MDD v pionýrských skupinách a školkách

2.6.
   - přednáška Evropské orchideje pro 35 posluchačů

3.6.
   - hovory s mládeží o kosmonautice - Škoda, přišlo pouze 20 posluchačů a ti ještě nepatřili mezi ty nejmladší

4.6.
   21 členů PO a jejich vedoucích vyjelo na zájezd do NDR. ...

6. - 8.6.
   - 16 pionýrů vyjelo na Slovensko do Spišské Nové Vsi
   Dnes byl také zahájen "Filmová festival". Jde o promítání vysoce atraktivních filmů v přírodním kině na velkém stadionu. I když bylo letos chladněji, alespoň nepršelo. Výběr filmů ovlivnil i návštěvnost. Při 10 promítáních 3 000 diváků. Ale, to nešťastné ale. Většina snímků nebyla oficielní kritikou přijata s nadšením, lidem (těm, kteří se chtějí bavit), se však líbí. Festival trval do 15.6. a probíhal v režii TJ Dynamo.

7.6.
   - dětský den pro 48 děti zaměstnanců VV
   - 47 zahrádkářů ze Smiřice jelo do arboreta v Jevíčku
   - střelecká soutěž O pohár města přilákala 46 závodníků
   A na jeviště společenského života vystupuje další organizace, tentokrát ČSŽ v Rodově. Její členky zorganizovaly pro 45 dětí oslavu MDD. Je to jedna z prvních zmínek o společenské aktivitě, vyvíjené v této, poměrně nově přičleněné místní části města.

Tučný
Michal Tučný s hudební skupinou Tučňáci 9.6.1986 ve smiřické Dvoraně.


9.6.
   Michal Tučný, pojem v oblasti zábavné hudby, zpěvák i textař přijel na pracovní pozvání MěKS vystupovat do Smiřic. V sále dvorany si jej vyslechlo 270 návštěvníků, převážně z řad mládeže.

11.6
   - zájezd 45 členek ČSŽ do divadla v Jaroměři

12. - 25.6.
   Velkovýkrmna zahájila rekreační zájezdy svých zaměstnanců do BLR. Jelo 20 účastníků. Vždy po 14 dnech se vymění turnusy. Počet návštěvníků není vždy stejný. V době prázdnin jezdí 30 až 50 lidí, poslední turnus je opět o něco slabší.

12.6.
   LŠU, s láskou nazývaná též "Liduška", uspořádala závěrečné vystoupení svých žáků. V sále kina "muzicírovali" ti malí i o něco větší. Je skutečně škoda, že tato škola vegetuje ve městě ve velmi stísněných poměrech. Místnosti, které dostala po otevření učebnového pavilonu, a které si její učitelé a žáci se značným úsilím upravili, musela zase vyklidit. Je zde pro to vážný důvod, havarijní stav zvláštní školy. Snad v příštích pěti letech. Alespoň volební program s vybavením LŠU, domu pionýrů a školní jídelny, počít.
   ...

Ustavující plenární zasedání nově zvoleného MěstNV.
   V slavnostní atmosféře, za účasti 250 lidí proběhlo první plenární zasedání MěstNV. Nebylo to zasedání, zabývající se běžnými a řadovými starostmi. Byli zde občanům představeni nově zvolení poslanci , kteří složili slib do rukou poslance MěstNV s Svatopluka Muzikanta.
   Po skončení slibu zvolili poslanci ze svého středu členy rady, předsedy komisí, předsedu, zástupce a tajemnici NV. Ne to není omyl. V tomto volebním období je tajemnické místo obsazeno ženou. Před slavnostním aktem slibu byli přítomní seznámeni se zprávou mandátové komise.
   v parku 22.6.1986 ...
Od tohoto zasedání jsou:
   Miloslav Koudelka - předseda Měst NV
   Zdeněk Marel - místopředseda
   Jana Heřmanová - tajemnice
   Svatopluk Muzikant - člen rady
   Stanislava Kozová - členka rady
   Josef Škarytka - člen rady
   Václav Andrýs - člen rady
   Jiří Brandejs - člen rady
   Zdeňka Melichová - členka rady
   Ing. Marie Bayerová - členka rady
   Přemysl Rousek - člen rady

Podle zákona o NV jsou ve Smiřicích ustaveny komise:
   finanční - předseda Ing. Tomáš Daňhelka
   obchodu, cest, ruchu a dopravy - Přemysl Rousek
   plánování a výstavby - Jiří Hájek
   kultury a školství - Svatopluk Muzikant
   sociální a zdravotní - Stanislava Kozová
   ochrany veřejného pořádku - Kazimír Preller
   zemědělství a vodního hospodářství - Václav Andrýs
   pro mládež a tělovýchovu - Marta Michálková
   výbor lidové kontroly - Ing. Marie Brožová
   péče o rodinu a děti - Marta Barnetová
   správní pro přestupky - Jiří Brandejs
   Vedoucí hospodářsko-správního výboru je i nadále V. Klimeš.

14.6.
   - 9 požárníků z Holohlav jelo na okrskovou soutěž
   - SČSP VV Holohlavy jelo do Chlumce n./C. na farmu a zámek

15.6.
   Soutěž mladých zdravotníků pod vedením členů ČSČK ze Smiřic. V disciplínách první pomoci se předhánělo 28 žáků.

16.6.
   - školení členů kSČ

17.6.
   Holohlavské ženy pozvaly instruktorku OV, aby jim podala zprávu o mírových iniciativách KSSS a závěrech XVII. sjezdu KSČ. Přišlo 45 členek.

20. - 22.6.
   Jednotka LM a velkovýkrmen se vypravila na Duklu. ... 29 lidí

21.6.
   - vítání 6 občánků

24.6.
   - loučení se školkou

25.6.
   - závěrečný pionýrský aktiv v tomto roce

26.6.
   První schůze rady nově zvoleného MěstNVse konala za účasti i všech předsedů komisí, předsedů SPO a ředitele Bytového podniku s. Zemka.
   A zrovna měla dost nepopulární program. Projednání návrhů na zlepšení situace ve všech třech organizacích SPO. Bylo zjištěno, že ve Smiřicích i Holohlavech je technické vybavení na solidní úrovni. V Holohlavech neodpovídá potřebám zbrojnice a v Rodově je naprosto zastaralá technika. Všude jsou činní spíše starší občané a v Rodově je sbor akce neschopný. Mladší muži odjíždějí ráno do práce, v obci zůstávají pouze ti starší.
   Určité starosti jsou i s mládeží, takže VčKNV musil vydat "Soubor opatření ke společenskému ovlivňování volného času dětí a mládeže ve Vč. kraji". Tem má být realizován příslušnými NV. Ale nejsou ani prostory, ani vedoucí a vlastně ani čas, protože gró občanů dojíždí za prací a značná část dětí dojíždí do školy z okolních obcí. Zdá se že jsme mládeži hodně dlužni, ne po hmotné, ale po výchovně - lidské stránce.
   Rada doporučila nekonat v tomto roce setkání BSP, protože došlo ke změně vedoucí MěKS. Škoda, je to jedna z akcí společenského života, která začíná mít tradici. O přípravě "Smiřického hrnce" dosud nepadlo také slovo.
   Přítomní poslanci rozhodli, že budou proplácet všechny brigádnické hodiny, odpracované v akci "Z" nad základních 20 hodin.

27.6.
   - slavnostní ukončení školního roku
   Ale - prázdniny začínají a to i pro vycházející, protože 10letý školní pobyt je pro všechny povinný.

   Letos je začátek prázdnin dosti chladný. První cyklus letních táborů a rekreací značně vymokl, ale potom se situace zlepšila a od 14.7. bylo již krásně. Chladný až studený červen měl značně negativní dopad na úrodu, zejména peckovin. Ani jablka nerostla tak, jak by bylo žádoucí.

-----------------------------------

Červenec ...

První, o čem se můžeme v červenci zmínit, je pionýrský tábor na chtě Ozon. V tomto krásném prostředí si od školní docházky odpočívalo 45 dětí zaměstnanců VV. Byl otevřen 29.6. První běh trval do 12.7. Pak následovaly další až do koce prázdnin.

3.7.
   Ani o prázdninách rada neodpočívá. Sešla se podruhé a nebyl přítomen ani předseda ani místopředseda.
   Za jejich absence byly projednány následující otázky:
   zabezpečení zvýšení počtu vagonů u vlaku ve 4:54 hod.
   oprava klimatizace v mlékárně
   doprava dští zaměstnanců VDZ do MŠ v Holohlavech
   informace ředitele Agrodatu o přesunu dětí jeho zaměstnanců do MŠ v Holohlavech
   nedostatky v systému prodeje Jednoty v Holohlavech a v Rodově
   nástup MUDr. Hottmara na obvod ve Smiřicích
   Rada byla informována o umístění dětí do předškolního zařízení ve školním roce 1986 - 87.
   MŠ Holohlavy 76 dětí, MŠ Smiřice 69 dětí, Jesle Smiřice 37 dětí
   Dále byla projednána možnost rekonstrukce stropů budovy Loutkové scény a ZvŠ.

5.7.
   Sportovci TJ Dynamo a VČ KOli sehráli zápas v kopané. Soutěžili v turnaji "O pohár zemědělských novin". Mimo sportovce se zde sešlo 240 lidí.
   A TJ Dynamo připravila také turnaj v t.zv malé kopané. Sportovalo 120 lidí.
  

6.7.
   Pracovníci MěLK připravili výstavku "Španělská občanská válka". Boje proti fašismu ve Španělsku se zúčastnila řada našich interbrigadistů (členy Internacionální brigády). Jejich osudy byly zpravidla pestré až tragické. Zejména těch, kteří byli v padesátých letech za svoji internacionalistickou činnost pronásledováni, tak jako můj již, zesnulý přítel ak. mal. Zdeněk Přibyl. Výstavku shlédlo 150 lidí.

11.7.
   Do Smiřic přijela delegace žen z Banské Bystrice, města, ve kterém bylo zveřejněno prohlášení o povstání proti německým vojskům, umístěným do té doby spojeneckém "Slovenském štátu". Klerofašistická vláda "otce Tisy" se snažila vytvořit ze země jakousi rekreační oblast ve válčící Evropě, (mimochodem, byla to jedna z mála zemí, kde nebyly potraviny na příděl) ale touha lidu po svobodě se nedá umlčet ani úplatkem. Delegace byla přijata členkami ČSŽ Smiřice, která ji seznámila s půvaby našeho města.
   Večer se návštěva sešla se svými hostitelkami v Holohlavech, kde proběhla přátelská beseda. Přišlo 35 žen.

14.7.
   - členská schůze ZO KSČ č. 1 až 4

21.7.
   Zasedal MěV KSČ za účasti 12 členů. Provedl hodnocení pololetní práce a vytyčil úkoly do II. pololetí.

22.7
   Ani MěV NF nezůstal pozadu a sešel se za obdobným účelem jako včera stranický výbor.

24.7.
   - zájezd 20 členů Vč KOLI do Prahy
   Třetí schůze rady se zabývala hodně školskou problematikou. Proto byl přizván zástupce řed. školy s. M. Volák a ředitel ZvŠ s. J. Kuchta. Dle jeho informace je v ZvŠ67 žáků, z nich 16 cikánského původu. Pečuje o ně ředitel a 6 učitelů a učitelek v 5 třídách. Vyučování je narušeno havarijním stavem stropů budovy. proto je na omezenou dobu převedena ZvŠ do budovy ZŠ a klubovny SSM. Tím je zase narušena práce LŠU. Její učitelé doufali, že po letech různých přesunů již mají definitivní stánek. A co horšího, opět nemá školní družina stálé místo. Ono se to snadno řekne, kdesi v UNESCO, že děti mají právo mít radost a hrát si, ale kde - ve Smiřicích?
   Poslanci schválili složení rady MěKS - s. Seidlová, předsedkyně, členové s. Novák, Davidová, Trávníková, J. Hájek, Brandejsová, Prostředník, Šedivá, Krejčová a Koldínská.
   V různém byla probrána problematika vážného poškození budovy bývalého mlýna (šrotovna). Rada rozhodla, že nejpozději 31.12.1986 zde bude ukončen provoz. Toto rozhodnutí, ale s jiným datem, již padlo častěji. Obávám se, že ani teď není poslední. Podniky a závody se vymlouvají na nutnost plnit plán a dost si vůči NV dovolují.
   Dále byla rada seznámena s tím, že pro potřebu LŠUbyla převzata část budovy VB (kdysi "U křepelek") - přednáška pro 20 holohlavských chovatelů

29.7.
   - přípravný fotbalový zápas s Lhotou p. Libčany

Červenec ....
   VV Smiřice zajistily dovolenou v BLR pro 62 lidí, v NDR pro 46, u přehrady Rozkoš pro 80 a c Třeboni pro 38. Jistěže postupně, protože jinak by bylo město vylidněno, protože na LPT vyjelo i dalších 86 dětí.

-----------------------------------

Srpen - letos alespoň v první polovině teplý až tropický. A také suchý, až zem praskala. Však tak všechno zrálo až o 14 dnů dříve než obvykle. A to bylo starostí. Ale celkově byla úroda dobrá. Až na peckoviny, ale meruněk bylo dost. Přesto byly ceny ovoce vysoké a zelenina také nešla s cenami dolů. ...

1.8
   Zaměstnanci VV se vypravili na družební zájezd do NDR. Ne všichni, pouze 18 lidí, vybraných pracovníků, kteří si prohlédli nejen kulturně-historické zajímavosti a obchody, ale zejména zemědělství.

2.8.
   Hráči kopané TJ Dynamo se zúčastnili turnaje v Českém Meziříčí, spolu s 55 fanoušky. B - mužstvo bojovalo na domácím hřišti se sportovci z Hronova za účasti 27 diváků.

5.8.
   - setkání ve škole s rodiči prvňáčků

7.8.
   - výstavka v knihovně
   - 4. zasedání rady města
   ... Ředitelka (školky) s. Stránská informovala o provedených jednáních. Od 1.9. bude v jeslích 37 dětí, v MŠ 80 dětí při kapacitě 90 míst. Její kolegyně z Holohlav, s. Finková hlásí 70 zapsaných dětí, při kapacitě 85.
   S. Zemek podal zprávu o úspěšné činnosti bytového podniku a potřebě doplnění personálu.
   Rada dostala informace o dokončení potahu silnic v Holohlavech. Té od Smiřic, okolo školy k hospodě i té od fary k rybníku. Dále o registraci nových vozidel MěstNV, možnosti zajištění Kuka - vozu na odvoz popele a na závěr zpráva o stavu klubovny SSM.

8.8.
   Myslivci - myslivci - chasa zelená, se sešli na členské schůzi, aby připravili podzimní sezonu. Bylo jich 19.

9.8.
   - fotbal v Hoříněvsi

10.8.
   - fotbal v Albrechticích

11.8.
   - členská schůze ZO KSČ

16.8.
   - kachní hon pro 16 lidí
   - očkování proti myxomatoze, za celý týden naočkovali 1500 králíků ve Smiřicích
   - rybáři vyjeli na rybník Velké Dářko

21.8.
   - přátelský fotbal s Praskačkou
   Za účasti ředitele školy s. Lišky proběhlo 5. jednání rady NV, které konstatovalo, že v ZŠ je nutno dokončit práce, související s její přestavbou. Je to již škola pořádná, 26 tříd, 40 pedagogických pracovníků, 10 správních zaměstnanců. Přesto, či právě proto ztratila hodně ze své pověsti nejlepší školy v okresu. Dále poslanci jednali o potřebě znovuvybudování školního hřiště. ...
   Dnešek byl neveselý pro řadu obyvatel a určitě pro všechny rybáře. Na velkém písníku, směrem ke Skalici, došlo k hromadnému úhynu ryb. Je nutno upozornit nato, že písník je tříúčelový. Těží se zde písek, rybáři zde chovají ryby a ONV sem dovolil zavážet odpadky. A to organické i anorganické.
   Škoda vzniklá úhynem byla značná. Přivolaní odborníci z bezpečnosti zjistili, že nešlo o otravu, ale udušení z nedostatku kyslíku. Ale již se nevyjádřili k tomu, kolik zavinilo dlouho trvající vedro a počasí bez deště, a kolik biologická a chemická spotřeba kyslíku z navežených odpadků. Ono by takové vyjádření mohlo i pobouřit činitele, který zde tu skládku schválil. Takže byli pobouřeni a škodní, pouze rybáři. A s nimi vlastně celá naše společnost

23.8.
   - fotbalové zápasy
   - hon na kachny, rybáři na přehradě na Seči
   - 45 zahrádkářů jelo do botanické v Liberci

24. - 28.8.
   Dechový orchestr LŠU Smiřice se zúčastnil krajského soustředění dětských dechových těles v Orlických horách. Od nás tam byl 30 dětí.

26.8.
   - přednáška MěKS Pohybové ústrojí - přišlo 26 lidí

27.8.
   - výborová schůze ČSŽ Smiřice

29.8.
   - členská schůze ROH Agrodat
   Odpoledne se na pozvání místní LŠU a MěKS dostavil "Dětský fanfárový orchestr" z Magdeburgu a koncertoval spolu s dechovým orchestrem LŠU před 250 posluchači. Mimo okamžitou odezvu od diváků dostal MětNV poděkování od ředitele krajského domu pionýrů a mládeže s. Radoše Jindry. Ten děkuje i jménem Rudolfa Herzoga, dirigenta orchestru z NDR, dirigenta orchestru z NDR, nejen pořadatelům, ale i řediteli LŠU Luboši Havrdovi za vzornou a vřelé přijetí.
   - výlet VV z Holohlav a Světí na výstavu Země živitelka
   Den poté se na výstavu vypravili holohlavští zahrádkáři.

   Oba nejteplejší měsíce jsou u konce. Vlastně druhá polovina srpna nebyla ani teplá, ani suchá. Překrásná úroda rajčat, okurek a paprik značně utrpěla ranními chladny a deštěm. Však také z ceny 4,50 - 5,- Kčs/kg tomatů vzrostla cena na 12 a posléze 14.50 Kčs/kg. A to ani nemluvím o úrodě česneku, který letos utrpěl velmi. Jeho cena stoupla na 40 Kčs/kg v obchodě a 50 na trhu. Jinak, prázdniny a dovolené končí a jdeme znovu do plného záběru.

-----------------------------------

Září ...

1.9.
   Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnilo 900 lidí, převážně žáků ZŠ. Zastoupeni byli i rodiče prvňáčků a samozřejmě, učitelský sbor. Čestnými hosty byli představitelé MěstNV, místních závodů a patronátního VÚ Račice.
   Po krátkém proslovu s. řed. Lišky a čestných hostí nastoupili žáci do tříd a vyslechli program "Hodiny míru". Šlo o zdůraznění potřeby míru pro zachování lidstva. V rámci OSN je letošní rok vyhlášen za "Mezinárodní rok míru", ale bez ohledu na tento ušlechtilý záměr se lidstvo mezi sebou pere na nejrůznějších místech a úrovních.

2.9.
   Ženy z Agrodatu se nadále učí šít. Do kurzu šití a střihů jich chodí 10.

4.9.
   Rada, která zasedala po šesté, projednala zprávu o plnění úkolů, spojených s civilní obranou. Byla též stavena nová komise JSBVO (jednotného systému branné výchovy obyvatelstva), ve složení s. Heřmanová, Koubová, Voltr, Remešová, Ševčíková, Trávníková, Říha a Krejčí.
   Po projednání bytové problematiky byl předložen návrh na zřízení aktivu, který by, v rámci komise sociální a zdravotní, pečoval o děti a rodiny cikánského obyvatelstva.
   V závěru byl ustaven klub mladých poslanců (ke jich u nás 30). Za předsedu byl doporučen s. St. Vajnlich.

6.9.
   - střelecká soutěž pro 35 závodníků

6. - 7.9.
   Tentokrát ne turisté, ale pracovníci Agrodatu, se podjali turistických výkonů. 30 jich vyrazilo na přechod Krkonošských hor.
   - fotbalové zápasy
   - 15 holohlavských požárníků jelo na soutěž do Velichovek

7.9.
   - Dřevotvar jel do divadla

8.9.
   Školení členů uličních organizací MěV KSČ se zúčastnilo více než 90 lidí.

9.9.
   Členky ČSŽ Smiřice a MěstKS se dohodly s propagačním oddělením obchodního domu Prior o uspořádání modní přehlídky. V kině Máj bylo 125 divaček (dá se říci, že ji navštívily pouze ženy) a pro ně byly předvedeny modní novinky v ženském i mužském odívání.
   - školení CO

11. a 13.9.
   - fotbalové zápasy

13.9.
   - požárnická soutěž ve Škodějově pro 20 holohlavských požárníků
   - výlet 13 hol. zahrádkářů
   Dvoudenní návštěvu Kutné Hory připravili členové svazu chovatelů ze Smiřic. ...

14.9.
   - pionýrská soutěž ve stolním tenise 5 soutěžících

15. - 16.9.
   - burza dětského ošacení

15.9.
   - exkurze MŠ z Holohlav na nádraží
   - 6 důchodců z penzionu v divadle Hradec Králové

17.9.
   Film "Semjon Děžnov", promítaný v rámci měsíce ČSSP navštívilo pouze 8 lidí. ...

Novotný
Jaroslav Novotný bývalý ředitel školy v pamětní síni. Foceno v roce 1988.


18.9.
   Aktiv MaK připravil divadelní představení "Cesta kolem světa". Na pozvaný herecký soubor se přišlo podívat 121 lidí.
   - jednání rady města
   Na pořadu byla kultura. Mimo jiné i pamětní síň a kronika. Bývalý ředitel školy a nynější předseda letopiseckého aktivu s. Novotný je skutečný spiritus agens dění. Bez jeho práce by nebylo možné provést inventarizaci pamětní síně a vést fotografickou přílohu ke kronice.

19.9.
   Loutková scéna zahájila další sezonu, zatím ne herní, ale pracovní. Sešlo se 12 lidí.

20.9.
   - zápasy kopané
   Výstava drůbeže v Předměřicích za účasti smiřických chovatelů.
   Střelecký den, pořádaný mysliveckým svazem a Velká cena ČSAO - také soutěž ve střelbě. Dále dva zájezdy VV na výstavu Země živitelka.

26.9.
   SPOZ zabezpečil uspořádání pásma mysliveckých a národních písní. Bylo určeno pro důchodce a vzbudilo zaslouženou chválu. Přišlo 106 lidí.

26. - 27.9.
   Zaměstnanci VV se jeli podívat na výstavní trhy do Brna. Jeli dva autobusy s 81 lidmi. ...

27.9.
   Střelecká soutěž invalidů. Na závod pořádaný Svazarmem se sjelo 30 lidí. ...
   - požárníci z Holohlav na soutěži v Černožicích

   Září končí a nikdo tomu nechce věřit. Stále teplo, málo, nebo žádné deště. Ovoce na stromech podsychá a padá. Jde o jev zcela atypický, pro zemědělce (sklizeň brambor a řepy) sice příjemný, jenomže málo vláhy ovlivňuje klíčivost obilí (ozimů) a to dost nepříjemně.

-----------------------------------

Říjen - jindy pochmurný a chladný měsíc - ještě stále dělá radost energetikům, ale již ne zemědělcům. V některých oblastech a zejména na Slovensku, jsou potíže s vodou. Plavba na Dunaji je omezena. Ani u nás není mnoho vláhy. ...

2.10.
   - jednání rady města
   K 30.6. bylo ve městě 3 700 obyvatel.
   Dnes byly projednány otázky:
   dokonalejšího úklidu v penzionech pro důchodce
   zahájení výstavby autobusového nástupiště pod nádražím ĆSD
   likvidace divokých skládek
   odstranění starého "Tyršova mostu"
   ...
   Finanční komise má potíže s kinem. Jsou nízké návštěvnosti a tím i tržby. Správně upozorňují členové na to, že nejsou přitažlivé filmy. Za to ale může nákupní oddělení ČSF.
   Sociální komise upozorňuje již déle než 10 let na nedostatky ve školní jídelně, na dlouhé čekací doby u zubního lékaře a na nutnost oddělit čekárnu infekční a "čistou", alespoň u dětského lékaře. A to ještě komise zapoměla na to, že dochází k intenzivnímu znečišťování vzduchu a vody závodem VčKoLi.
   ...
   Komise veřejného pořádku požadovala doplnění dopravního aktivu a dále přidělení klubovny (té, kterou si svépomocí zřídili svazáci v r. 1975). Je pravdou, že jee málo využitá, ale chtělo by to spíš prohloubit péči o SSM.
   ...

6.10.
   - vojáci v holohlavské školce

7.10.
   Ke dni ČSLA byla obdobná beseda v ZŠ. ... Záměr byl zřejmý. Již delší dobu vznikají potíže s doplňováním kvalitního důstojnického dorostu. V hodnocení školy je nábor na jednom z předních míst v ukazatelích pro posuzování sboru i dotací škole.

8.10.
   "Holandsko - země květů" tak se jmenovala přednáška s diapozitivy, zorganizovaná ČSŽ v Rodově. Přišlo 26 lidí, což je na Rodov a jeho počet obyvatel dost.

11.10.
   - "Vinobraní" - zábava v Holohlavech pro 160 lidí
   - hasiči z Holohlav na soutěži v Plotištích

12.10.
   - fotbalový zápas

14.10.
   - zahrádkářská přednáška
   - holohlavská školka v cukrovaru

15.10.
   - přednáška pro ženy "Postavení ženy v naší společnosti"

16.10.
   - 9. jednání rady
   V závěru jednání doporučili, aby manželé Š. vyjeli do Rakouska, za svým synem, který se nevrátil do ČSSR. Kolik již je to lidí, kteří takhle utekli. Přitom jse o velmi nadaného hudebníka a organizátora, který byl vůdčím duchem "Smiřického hrnce".

19.10.
   - 3 fotbalové zápasy

20.10.
   - přednáška "Drogy na dosah" pro 90 posluchačů

22.10.
   - skupinové shromáždění pionýrů

23. a 24.10.
   Školení k branné výchově pro učitele, to byl den první a branné cvičení žáků škol, to byl den druhý. Žáci se učili v ochranných maskách a psali v nich při hodinách. Naštěstí neměli zapojené filtry. ...

23.10.
   Plenární zasedání MěstNV jednalo za účasti 85% poslanců v sále "Jednoty" v Holohlavech. Za vedení poslankyně s. Melichové byly probrány otázky hospodaření NV a plnění akcí "Z" za I. a II. kvartál. Zajímavá byla diskuze na téma organizace SSM a ČSŽ v Holohlavech. Obě se mohou pochlubit kusem pořádné práce, což se o SSM ve Smiřicích říci nedá.

25. a 26.10.
   - fotbalové zápasy

27.10.
   - přednáška pro 28 žen na téma "Co má vědět žena v každém věku"

28.10.
   - 50 lidí jelo s ČSŽ do divadla v Pardubicích
   - cestopisná přednáška ČSŽ v Holohlavech pro 40 osob
   - o založení republiky ve škole

29.10.
   - 41 osob z Agrodatu jeli na nákupy do NDR
   - 15 členů ČCK jelo do divadla v HK

30.10.
   "S Kašpárkem do minulost" - vzpomínání loutkoherců s ukázkami ze starých "kašparkiád"a "kašpařic" uspořádali členové LŠ pro 250 dětí.

31.10.
   - výroční konference ZV ROH VV pro 169 lidí
   - 40 pracovníků VČKL na exkurzi v Plzni

V říjnu, přes poměrně pozdní roční dobu uspořádali turisté celou řadu významných akcí. ...

-----------------------------------

Listopad - ...

1.11.
   - myslivecké hony
   - fotbalový zápas

2.11.
   Lepší to bylo na zahajovacím turnaji sportovních oslav VŘSR. Zde se sešlo 150 diváků shlédnout podzimní kopanou. Ano opravdu, počasí je ještě relativně teplé a víc podzimní než zimní. ...

3.11.
   "Péče o zeleň v parku" to je ukázka toho, jak jsme se, vlastně všichni, naučili mluvit ve frázích. Jde o pouhé uhrabání parku a podzimní úklid. 350 žáků ZŠ shrabalo spadané listí a naházelo je na valníky. Je to jistě záslužné a správné, ale hezčí bez toho honosného názvu, který se ale zase dobře vyjímá v různých hlášeních.
   - výstavka v knihovně

4.11.
   - končil pětidenní výlet 11 turistů Adršpašskými skalami
   - kurz šití pro 10 žen

5.11.
   - výlet 10 turistů

6.11.
   Oslava VŘSR byla zahájena filmovým představením, zúčastnilo se ho 100 lidí. Poté následovalo slavnostní položení věnců k památníku osvobození. I tento slavnostní akt proběhl za účasti asi 100 lidí.
   - pionýři položili věnce k pamětním deskám a hrobům
   - rozhlasová relace ve škole

7.11.
   - vzpomínka na revoluci v Dřevotvaru

8.11.
   - fotbalové zápasy

9.11.
   Sovětský film "Jen počkej zajíci" měl návštěvnost, jakou již dlouho žádný, tím více sovětský film docílil. Ve dvou představeních ho shlédlo 380 dětí i dospělých.
   Malý chytrý zajíček, který vždy vítězí nad silným, ale poněkud těžkopádným vlkem - vždyť to není jen kouzelně nakreslená řada epizod. To je sama symbolika dějin naší země a našeho lidu.

11.11.
   Výroční schůze ČČK Smiřice se zúčastnilo 80 členů. ...

13.11.
   ČSŽ Smiřice také "výročně schůzoval". ...

14.11.
   Přestože rada MěstNV váhala nad pořádáním setkání BSP, uskutečnilo se. Již po 7 a za účasti 160 lidí. V soutěži, která proběhla mezi družstvy 4 podniků (VčKoLi, VV, Dřevotvar a ZNZZ) byly i otázky, týkající se města a jeho historie. Bohužel, ukázalo se, že své město lidé skoro neznají. Ale zábava byla dobrá a to byl hlavní účel setkání. Cukrovarští přijít nemohli, kampaň jela naplno.
   42 členů TJ Sokol, tentokrát ani ne turistů, vyjelo na letošní poslední podzimní dálkový pochod "Za posledním puchýřem". A den byl celkem pěkný, takže se jim šlo dobře.

15.11.
   - šachový turnaj sedmi pionýrů
   Dříve se hrával v hostincích (stálí hosté ve Dvoraně) a v holičství Hynka Hanuše (čp. 30).
   Hráči TJ Dynamo sehráli výběrové utkání pro sestavení mužstev v nové sezoně.
   od rána probíhal v okolí Smiřic hon. Účastnili se jej i myslivci z NDR. Na zbytky zvěře v okolí se vypravilo 30 střelců.

17.11.
   - plenární zasedání MěV KSČ

18.11.
   - soutěž o SSSR ve škole
   - o Dni studentstva ve školním rozhlase
   - plenární zasedání MěV NF

21.11.
   Estrádní pořad "To je prima muzika" navštívilo 80 lidí. Byla to dechovka, takže návštěvníci byli spíš vyššího středního věku.

25.11.
   - výlet školy do botanické zahrady v Liberci

26.11.
   - přednáška "Problémy mladého manželství" - přišlo 12 lidí

27.11.
   - výchovný koncert pro MŠ

28.11.
   - výroční schůze ZV ROH ředitelství VV a farmy v Holohlavech
   A zde již proskočili zprávy o tom, že velkovýkrmny již nebudou ve svazku podniku, ale že se stanou znovu "Státními statky". ...

   A už je u konce i listopad. Začínají přípravy na vánoce. Dosti horečně. Obchody jsou plné lidí. Kupní síla převyšuje nabídky. Regulace je prováděna prodejem luxusního zboží ve vybraných prodejnách ESO. To je název obchodu, kde je zboží ve vysokých cenových relacích. Ale lidé si vysvětlují název takto "ekonomicky silní občané". A je na světě vtip - trochu chmurný.

-----------------------------------

Prosinec ...

1.12.
   - loutková hra "Ostrov splněných přání" pro 100 diváků

4.12.
   Mikulášská besídka, připravená pracovníky VD Dřevotvar, potěšila 45 dětí.

5.12.
   MěKS zabezpečilo Mikuláše s čertem, aby rodiče, kteří nejsou zaměstnáni ve Smiřicích, měli možnost obdarovat své děti v duchu staré tradice.

6.12.
   Tentokrát si na děti vzpoměl ZV ROH Agrodatu a Mikuláš obdaroval 55 malých návštěvníků.
   - vítání 12 občánků
   A ještě dvě besídky s nadílkou. První v Holohlavech, kde se organizace ujal dílenský výbor ROH a ČSŽ, druhá v péči ZV ROH VčKoLi. Holohlavští potěšili 70 dtí a lihovarníci 116.
   Znovu "Ostrov splněných přání" pro 100 návštěvníků a 7.12. dokonce dvě představení. Sál byl na obě vyprodán a shlédlo je 200 nadšených dětí. Některé chodí i dvakrát.

8.12.
   - školení OU KSČ o Gorbačevovi
   - rozhlasové pásmo ve škole ke konci Měsíce ČSP
   - Zimní táboření na Ještědu pro 4 členy TJ Sokol od 6.12.

10.12.
   "Duo musici" koncertní mistr Klimecký a kytarista Jiří Doubek. ... Škoda, že přišlo pouze 12 posluchačů.

11.12.
   - 16 zaměstnanců VčKoLi na Hybšovi a jeho orchestru v HK

12.12.
   - pionýrská soutěž o Smiřicích

13.12.
   - 12 turistů uzavřelo letošní sezonu

17.12.
   - vánoční vystoupení LŠU

18.12.
   - vánoční besídky ve škole

25.12.
   - 9 turistů na toulkách "Vánočním hořickem"

31.12.
   - konec roku 18 holohlavských hasičů

-----------------------------------

Medailon Petra Zahálky
  Petr Zahálka V tomto roce zemřel odborný učitel zdejší měšťanské školy a později všech různě nazývaných škol (jednotná, základní osmiletá, základní škola), ale od roku 1924 stále působící na jednom místě.
   Petr Zahálka nebyl smiřickým rodákem, ale pro město, s kterým se dokonale sžil, byl více než to, byl všestranně aktivním občanem. Narodil se 29. června 1902 v Kuklenách, kde prožil i I. světovou válku. V r. 1921 ukončil studium na tehdejším učitelském ústavu. Poté byl ustaven učitelem obecné školy, postupně v Hořiněvsi, Zvoli, Chotěborkách a opět Zvoli. Následovala měšťanská škola ve Smiřicích od 1.9.1924. Po složení zkoušek způsobilosti postoupil v r. 1925 na místo zatímního odborného učitele. Mimo školní rok 1930 - 31, kdy působil z příkazu ministerstva školství na menšinové škole v Novém Hrádku n./N, učil stále ve Smiřicích.
   O jeho kulturní činnosti by bylo možno zpracovat samostatnou stať.
   Pro ilustraci lze říci, že pracoval v místní osvětové komisi, byl vzdělavatelem jednoty Sokol, řídil dětský pěvecký sbor, složený až z 250 dětí, založil a prakticky až do své smrti vedl velmi známé a populární loutkové divadlo.
   A zejména, po řadě osob, pověřených spravováním městské kroniky se této práce skutečně ujal a od 1.5.1932 až do 31.12.1974, tedy 42 let poctivě, pilně a s velkým rozhledem psal historii města.
   A psal ji i v letech, kdy tato činnost vyžadovala velké osobní statečnosti, v letech 1939 - 1945, kdy nacisté přímo zakazovali práce historického a faktografického charakteru. Teprve když trvale namáhaný zrak odmítal poslušnost, odhodlal se Petr Zahálka v r. 1974 skončit svoji kronikářskou činnost.
   S kronikou se však nikdy zcela nerozloučil. Zapojil se do práce letopiseckého aktivu,jehož platným členem byl vlastně až do své smrti, dne 7.2.1986, kdy se v nedožitých 84 letech rozloučil s jemu tak blízkými Smiřicemi a tisíci bývalých žáků.
   Osobní, povahová a pracovní vlastnosti vystihují vzpomínky učitelky Libuše Štrumhausové:
   "Vzpomínám na Petra Zahálku už od doby mé školní docházky. Byl naším učitelem českého jazyka, dějepisu a hudební výchovy. Do paměti se mi vrylo motto, které jsme měli napsáno na první stránce v sešitě českého jazyka: "Cokoli konáš, konej dokonale!"
   My jsme sice měli do dokonalosti daleko, ale on měl všechny své hodiny připravené a výklady výborně promyšlené, takže jsme si z nich odnášeli maximum - často nebyla nutná ani domácí příprava. Byl úzkostlivě pečlivý a na sebe přísný. Vyžadoval totéž od nás. Vypěstoval vlastnosti, které nás pak provázely celý život.
   Později, kdy bylPetr Zahálka mým dlouholetým spolupracovníkem, byl zkušeným a upřímným rádcem nejen mým, ale všech, kteří jeho pomoci a rady potřebovali. Všem nám je udílel ochotně, nezištně a s velikým taktem."
   - poznámka s omluvou - je přemístěná k datu 7.2.

-----------------------------------

Přehled činnosti místních institucí

Základní škola Smiřice šk. rok 1985 - 86
...
   v I. stupni se učí 355 dětí
   v II. stupni 422 dětí
   Těchto 777 žáků řídí 32 pedagogů ve 24 třídách. Družina je obsazena 3 vychovatelkami. Z učitelů je 20 dojíždějících.
   Velmi dobře je hodnocena PO Anežky Malé, vedená Ivanou Burčíkovou. Mimo jiné byla vyhodnocena OV NF a odměněna čestným uznáním za letní činnost. Od KV SSM obdrželi pionýři stříbrnou cenu "Brontosaura" za péči o životní prostředí.
   Patroni školy, závod VaV a VÚ Račice se snaží o zlepšení vybavení školy ze všech sil, o ceně svědčí počítač a další.
   Žáci odplácejí péči společnosti veřejně prospěšnou prací.
   Letos představuje 2900 brigádnických hodin a ve sběru:
   450 kg suchých léčivých bylin
   2 150 kg kaštanů (2 150 Kčs)
   46 120 kg papíru a textilu (36 890 Kčs)
   Záslužná je i péče o staré občany ...
   ...
   17.2.1986 byl za účasti veřejných činitelů RSDr. J. Kropáčka, tajemníka OV KSČ, Ing. F. Popelky, tajemníka ONV, V. Klemence, ved. odb. školství ONV a dalších otevřen učebnový pavilon s 9 třídami a 3 odbornými pracovnami. Byl stavěn 3 roky v akci "Z". Hodnota díla 5,5 mil Kčs odpracováno bylo 12 tisíc brigádnických hodin.
   Feminizace sboru přináší i velkou nemocnost či absenci. Tento rok bylo odsuplováno 2 796 hod. ...
   Školu letos opustilo 85 žáků. Ke studiu na středních školách a čtyřletých učebních oborech se přihlásilo 32 žáků, přijat byl 31 žák. ...
   Školní rok byl slavnostně ukončen 27. června 1986.

Svaz požární ochrany Holohlavy
   Radislav Richtera předsedá 58 členům a členkám. ...
   V tomto složení odpracovali holohlavští požárníci 920 brigádnických hodin, odevzdali 1200 kg sena a 2500 kg železného odpadu. ...
   Šest členů získalo odznak "Vzorný požárník" třetího stupně. Dva z členů jsou dárci krve. Pro veřejnost uspořádala organizace jeden z mála letošních plesů.

Svaz pro spolupráci s armádou - SVAZARM
   Předsedou je Josef Trávník, současně vedoucí místní provozovny VD Dřevotvar. Vede 83 členů, s kterými pořádal 5 závodů střelecké ligy, z toho 2 okresní a 3 krajské.
   Pohárové závody ve střelbě zde byly 4 a dva okresní přebory.
   ...
   Mohou se pochlubit 4. místem v okresní střelecké lize, jedenáctým v krajské a vybudováním vzorové zbrojnice. ...

Český rybářský svaz Smiřice
   Je asi nejpočetnější organizací ve městě. Dlouholetý předseda Jiří Heřman vede 331 člena. ...
   V tomto složení odpracovali 925 hodin pro obec, 720 pro organizaci, 220 při pomoci zemědělství a 315 při ochraně životního prostředí. Tedy vlastně 2180 hodin pro nás všechny.
  Přitom vsázeli 500 ks stromků a zejména, vždyť je to jejich hobby - ulovili 3 072 ks ryb o celkové hmotnosti 4 223 kg. Ale, protože je lov povolen po celé republice a není určena lokality úlovku, nelze z údajů usoudit na zarybnění vod místního katastru.

Český svaz žen Smiřice
   Ing. Marie Janatová vede a řídí 136 žen, z nichž 16 starších 60 let.
   ...
   Přitom ženy odpracovaly 3 601 brigádnických hodin a odevzdaly na fond solidarity 665 Kčs. K zde uvedenému lze jen dodat: "Kde na to všechno berou energii?".

Svaz invalidů
   POprvé se objevuje tato organizace na výkazu činnosti a kupodivu je poměrně četná. 73 členů z nichž je 16 mužů a 20 žen ve věku 18 - 60 let a 24 mužů s 13 ženami staršími 60 let. Zdejší základní organizaci vede Jiří Mach z Kršovky. Každý se zapojuje dle svých možností. Členové soutěžili ve střelbě ze vzduchovky. Soutěž nazvali "O smiřický granát". Mimo to se zapojili do sběru druhotných surovin a odevzdali jich 6 312 kg.

TJ Sokol
   Jednota je rozdělena na oddíly a odbory, které podávají samostatně zprávu o své činnosti. Souhrnnou zprávu naposledy zpracoval Ladislav Černý, který měl dokonalý přehled o tělovýchově ve městě, až do svého pozdního stáří.
   Oddíl tenistů - vede ho Ing. Radko Baborák. Zapsáno je 48 členů ... Provedli vlastními silami rekonstrukci tenisového areálu, přičemž odpracovali 2 200 hodin.
   Pro mládež připravili veřejné kluziště na tenisových dvorcích. Bylo otevřeno 25 dnů od rána do večera. Brigádníci při tom odpracovali 170 hodin.
   ...
   Oddíl kuželkářů - jeho předseda je Aleš Černilovský, pečující o sportovní a společenské vyžití 22 členů. Lze říci, že oddíl ztratil všechny žáky i členky. Jeden dorostenec, 16 mužů a 5 starších mužů to neblahá prognóza.
   ...
   Krom toho si sportovci sami nainstalovali topení, stavěli uhelny, komín a šatny. Také odpracovali společně 1131 hodin zdarma.
   V tabulkách se družstva umístila ve středu. Druhé výkonnostní třídy se domohli 2 členové a 7 členů se dostalo do III. Josef Rynt se v krajském přeboru jednotlivců umístil na 5. místě z 24 soutěžících.
   Lze tedy říci, že společensky i výkonnostně je na tom oddíl víc než dobře.
   Oddíl turistů s Jaroslavem Jágrem v čele, má 20 řádných a 2 hostující členy. zase ze není žádný dorost. 5 žen a 10 mužů ve středním věku, spolu se 3 ženami a 4 muži ve vyšším věku brázdí republiku nejrůznějšími způsoby. Pěšky, na kole, na lyžích i na loďkách.
   ... Velkou akcí byla cesta přátelství, z Eisenachu do Budapešti. ...
   O jejich úrovni svědčí 1 mistrovská, 4 první, 5 druhých a 5 třetích výkonnostních tříd v oddílu.

TJ Dynamo VOP
   Jedné ze silných organizací předsedá Josef Černovol. Je pravda, že je zde málo žen. Slabší pohlaví je zastoupeno pouze 1 exemplářem. Jinak je registrováno 18 žáků, 24 dorostenců, 67 mužů v nejlepších letech od 18 do 60 a dále dva starší.
   ... Z 3 051 brigádnických hodin připadlo 1 482 na činnost trenérů a 260 na pomoc zemědělství. Další byly odpracovány na zlepšení zařízení TJ.
   A teď po mužstvech:
   Dorost se v okresní soutěži umístil na 5. místě z 8 soutěžících. "Áčko" na 4. místě ze čtrnácti v krajské soutěži ...
   "A" družstvo dospělých hraje okresní přebor, ve kterém je na 3. místě ...
   Žáci začali jako mladší a skončili jako starší na 4. místě z 8. soutěžících v okresní soutěži.
   ...

ČSŽ Rodov
   Není to velká organizace. 22 členek vede Zdeňka Melgrová. ...

ČSŽ Holohlavy
   Sdružuje pod vedením Milady Luňáčkové 80 žen, z nich 22 starších 60 let. Je to organizace velmi aktivní. ... Pracovně je to úplně vynikající. Při úklidu obce 415 hodin, pomoc zemědělství 1 000 hodin a ve sběru druhotných surovin 4 443 kg.
   Tedy, je se čím chlubit.

Český zahrádkářský svaz Holohlavy
   Rudolf Levínský má na starosti organizaci se 40 členy. ...
   V obci odpracovali 400 brigádnických hodin ...

Český zahrádkářský svaz Smiřice
   Předsedou je Ing. Vladimír Famfulíkm který má širokou členskou základnu, 187 lidí ...
   Pro zvýšení odbornosti bylo uspořádáno 5 přednášek, a aby ani kulturně nezakrněli, 1 zájezd do divadla a 2 tematické zájezdy. ...

Český svaz chovatelů Holohlavy
   ...
   Ke společenskému dění přispěli chovatelé místní výstavou králíků, drůbeže a holubů, dále spoluorganizací plesu s ČSŽ Holohlavy a dvěma přednáškami o chovu a nemoci zvířat.
   Členové prodali společnosti 250 kg masa králičího, 25 drůbežího, 150 skopového a 2 kg holubího. Dále dodali 4 500 ks vajec, 5 kg angorské a 150 kg ovčí vlny. ,,,

Český svaz včelařů
   Pod vedením Františka Khola z Čibuze se sdružuje 85 včelařů z širokého okolí - přesně z 24 obcí. ...
   Je to škoda, ale pohromy posledních let, zejména varoza, včelaře značně poškodily. ...
   Z jejich bohaté užitkové činnosti můžeme uvést 3 040 kg medu, dodaného na státní trh. ...

Československý červený kříž Smiřice
   Taky se stal organizací pro starší občany. Má 350 členů. ...
   Organizaci úspěšně řídí vedoucí místní lékárny, velmi aktivní RNDr. Stanislava Javůrková.

SSM Holohlavy
   Jiří Juriček je zřejmě dobrý organizátor. Pod jeho vedením místní organizace neživoří, ale žije. Na rozdíl od organizace ve Smiřicích o níž není ni vidu ni sluchu.
   V Holohlavech je 30 mládežníků, 2 dorostenci s 1 dorostenkou, 17 mladých mužů a 10 mladých žen pracuje a baví se.
   Zajistili besedu, sportovní turnaje a hlavně, dokončili výstavbu své klubovny. V letech 1985-86 vybudovali dílo v hodnotě 120 tis. Kčs, při nákladech 60 tis. Kčs.

SRPŠ
   Zájmová organizace rodičů sdružuje 650 lidí ve středním věku, z nich 250 žen. Předsedou je Petr Hromádko, který dbá o dobrý kontakt rodičů se školou.

Filmový klub ZV ROH VaV
   Členové klubu se v uplynulém roce potýkali s nedostatkem materiálu a technického vybavení. Přesto úspěšně pokračovali s přípravou snímku o Václavu Hankovi. Současně zpracovávali střihem nafilmovaný materiál. Bohužel nelze propagačně, ani faktograficky pracovat se staršími 16 mm filmy, protože všechny všechny promítačky na tuto šíři jsou mimo provoz. A zdá se že již neopravitelně.
   V soutěži "Litomyšlská lilie" i při velmi silném obsazení se umístili smiřičtí na III. místě v hlavní kategorii. Jak při závěrečném hodnocení řekl předseda poroty - i filmový klub malého města je schopen tvořit dobré filmy.

Chovatelé Smiřice
   ... Z 31 členů jsou 4 ženy a 4 lidé starší 60ti let. Ale jen 1 člen je mladší než 18 roků.
   - statistika dodávek a vlastní spotřeby
   ...

Velkovýkrmny závod Smiřice
   Závod je ekonomicky úspěšný a splnil plánované ukazatele i s překročením plánu o 4,1 mil. Kčs. Přestože se vypořádal s ACH na jedné straně, vypukla jinde. Na farmě v Benátkách způsobila značné omezení výstavu selat.
   ...
   Závod dodal na trh 49 896 ks žírných prasat a 733 ks vyřazených prasnic. porážková hmotnost žíru je v průměru 129,05 kg/ks, při průměrné ceně 1 kg živé hmotnosti 17,66 Kčs. Základem pro chov je rostlinná výroba kde bylo obhospodařováno 4 401 ha orné půdy oseté obilovinami a 1 120 ha osetých cukrovkou.
   - statistika osevů
   Pícninám, výrobě sena, ani zelinářství se letos nedařil. Především vlivem nepřízně počasí a plísně okurkové.
   Výroba mléka ... Průměrná cena je 4,02 Kčs/l.
   Velmi nepříznivý stav je v obnově a doplňování mechanizace, což je choroba, která zachvátila a ochromuje celé naše hospodářství. Není realizována ani prostá reprodukce, o rozšíření ani nemluvě.
   - statistika obnovy strojů
   - přehled zaměstnanosti a odměn

Agrodat
   ... Pracuje zde 76 lidí ... Průměrná mzda dosáhla 2 472 Kčs/měsíc.

Zemědělský zásobovací a nákupní podnik
   Zabývá se výrobou krmiv a jejich zpracováním. Pro široké zemědělské zázemí je to nezbytné zařízení.
   - počet pracovníků 10
   - statistika

Výrobní družstvo Dřevotvar
   Je součástí dosti velké organizace. Přímo zde ve výrobě pracuje 38 lidí. Jejich průměrná měsíční mzda je 2 717 Kčs, přičemž je relativně málo přesčasových hodin. ...

Kino Máj
   Ročně 293 představení s průměrnou účastí 51,4 návštěvníků. Ročně vybráno 77 282 Kčs. ...

Hospodaření národního výboru
   Příjmy ... Kino 78 000 ...
   Příjmy celkem 7 696 000 Kčs
   Výdaje .... Kino 130 000 Kčs ...
   Výdaje celkem 7 227 000 Kčs

Akce "Z"
   Budování města svépomocí má již po několik let svá úskalí. Zdá se, že příliv novousedlíku spojených s městem jen bytem není pro rozvoj společenství optimální řešení.
   Průběh investiční části akce "Z"
   Rozšíření prodejny potravin ...
   Autobusová točna ...
   Průběh neinvestiční části akce "Z"
   Úklid a údržba města ...
   Údržba veř. majetku ...
   Údržba zeleně ...
   Z neinvestičních akcí lze jako příklad uvést úpravu školního hřiště, Náměstí míru, tenisového areálu, oplocení MŠ Holohlavy, úpravy zvláštní školy, demolice domu čp. 273, činžovního domu vedle sboru církve československé.

Knihovna
   Vedoucí knihovny s. Ševčíková vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby navázala na osvědčené kulturní tradice. Však také je to vidět na docílených výsledcích:
   výpůjčky 25 044, čtenářů 495, fond knihovny 27 283, přírůstky 727, úbytky fondu 99, výstav 27
   Mimo to proběhlo 34 akcí se 642 účastníky. Převážně instruktáže o práci s knihou, pro školní mládež.

Požárníci Smiřice
   Organizace vedená Františkem Šmejckým má 56 členů, většinou mužů. Ale také nemá žádné žáky a pouze 2 dorostence. Z žen je zde 10 středního věku a1 starší 60ti let. Aktivně se závodů účastní 38 mužů středního věku a zkušenosti jim předávají 2 starší členové. ...

Zpráva z matriky
   Počet stálých obyvatel je poměrně konstantní, i když uvnitř obce probíhají značné početní přesuny. Migrace je dosti vysoká.
   Čísla říkají následující.
   ......../ Smiřic / Holohlavy / Rodov / Celkem
   Narozeno / 31 / 8 / 3 / 42
   Narozeno chlapců - 24
   Narozeno dívek - 18
   Přihlášeno / 62 /38 / - / 100
   Odhlášeno 118
   Zemřelo / 32 / 10 / 7 / 49
   Zemřelo mužů - 24
   Zemřelo žen - 24
   Zemřelo dítě do 1 roku - 1
   Počet obyvatel / 2 801 / 768 / 171 / 3 737
   ...

Zápis byl ukončen 24. května 1987