Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1987

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1986       Rok 1988        Smiřické kroniky1987

...
   První polovina roku byla chladná, až studená. Teploty klesaly do -28°C zde, v horách i níže. Produkce rostlin je o 4 až 5 týdnů opožděna. Ovoce nebude takřka žádné.
   V nejbližším okolí Smiřic, v Černožicích, pod závodem VČKL byly zahájeny zemní práce, související s budováním teplárny. Má sloužit pro průmyslové závody obou obcí. Pro životní prostředí to je ale další a dosti tvrdá rána. Spalování méněhodnotných paliv bez zařazení odlučovačů popílku a lapačů SO2 dává okolí a nejen nejbližšímu důkladně zabrat.
   Ve stručném souhrnu lze říci, že rok byl pro naše město plodný a úspěšný.
   Byla provedena z valné částí rekonstrukce veřejného osvětlení, dokončena generální oprava a modernizace domu čp. 218 "u Haků" a dokončena vnější úprava bývalé Vítovy truhlárny čp. 43. Tentokrát rozhodně lépe, než před lety při akci "meliorace a regulace povodí Trotinky". A hned v sousedství, na místě bývalého domu čp. 44 zahájilo město výstavbu otočného prostoru pro autobusy ČSAD.
   Velkou prací byla přestavba železného mostu, spojujícího ulici Palackého se Zemanovou. Tedy on už nebyl tak docela železný, ale železobetonový. Ani snad nebyl moc zchátralý, ale pod ním nebylo dokončeno zatrubení. A hlavně, neodpovídal potřebám těžké vojenské techniky, která tady občas projede.
   Pro město je asi nejdůležitější to, že byl již zahájen rozvod plynofikační zemní instalace. Zatím alespoň v ulici "Na Kršovce". Další zemní práce jsou plánovány.
   Do nesplněných a nezahájených záměrů patří demolice bývalého mlýna, později šrotovny. Majitel ZNZP se vymlouvá na nákladnost demoličních prací a asi čeká, že budova spadne sama. Město též zahájilo rekonstrukci domu čp. 125, bývalého "Městského hotelu" původně hostince "U zeleného stromu". Tedy, jak je patrné, je práce stále dost.

-----------------------------------

Chronologický popis života města

Leden ...

3.1.
   Ve VČKL se sešli pracovníci při slavnostním zahájení roku. Tedy nejen zde, ve všech místních závodech a organizacích.Hlavním tématem roku je přestavba průmyslu po vzoru moderně organizovaných továren ve světě. Zatím el nedochází to, že vedoucí, kteří si zvykli být sami vedeni, nebudou chtít podstoupit riziko spojené se samostatností.

4. - 9.1.
   - 85 žáků ZŠ na lyžařském výcviku

6.1.
   - 80 žáků ZŠ na zájezdu do Prahy
   - relace školního rozhlasu o narozeninách presidenta Husáka

7.1.
   "Prodaná nevěsta" v loutkovém provedení, shlédlo ji takto 90 žáků ZŠ. Je to pro děti nejpřístupnější ukázka vrcholného díla naší operní tvorby.
   Ti nejmenší, z MŠ v Holohlavech se seznamovali s Prahou. Zatím jen zprostředkovaně v diapozitivech a slovem. ...
   Dnes také zasedala poprvé v tomto roce rada MěstNV. ...
   V závazku na rok 1987 je v investiční části:
   rozšíření prodejny potravin "u Hradeckých" (čp. 40)
   rekonstrukce hostince v Holohlavech
   autobusová "točka", asi stanoviště autobusů
   dokončení opravy zvláštní školy
   zahájení plynofikace
   kanalizace v Holohlavech
   Neinvestiční část je reprezentována úpravami vzhledu města, komunální a sociální problematikou.
   V části schůze, vyhrazené pro různé zvažovali poslanci možnost stavby přístřešků na stanicích ČSAD u státní silnice.
   Byli informováni, že bylo vydáno stavební povolení na zřízení teplárny v Černožicích.
   Rada rozhodla nekonat ples NV se zdůvodněním, že stav "Dvorany" neodpovídá společenské úrovni plesu.
   Schválila převedení "Loutkové scény" do správy MěKS. Je to po dlouholeté úspěšné práci LS ve svazku kulturních zařízení ZV ROH "Velkovýkrmen", nyní opět "Československých státních statků". Po kolikáté již je tato instituce přejmenována, kolik je takových v naši zemi a kolik to již stálo peněz a úsilí?
   Členové rady si vyžádali nové jednání s vedením RaJ Hradec Králové o opravě a nástavbě restaurace "Labe". Oprava je již opravdu potřeba.
   A v závěru jednali o tom, že k 31.12.1986 skončila výroba krmných směsí v ZNZZ - šrotovně, bývalém mlýně. (nahoře píše pan kupka o ZNZP - pozn. P.) S ohledem na plánovaný rozvoj města je nutné objekt urychleně demolovat. To ale naráží na nepochopení ze strany ZNZZ.

8.1.
   - Sokolský závod branné zdatnosti pro 50 žáků ZŠ

11.1.
   - 20 pionýrů v HK na kulturním pořadu "Jolka"

12.1.
   - plenární zasedání MěVKSČ

13.1.
   - přednáška o kriminalitě mládeže pro 120 lidí
   - o Anežce Malé v rozhlase

16.1.
   - pionýrský turnaj ve stolním tenise pro 15 lidí

17.1.
   - Poslední leč v myslivecké chatě na Trotině pro 70 osob
   Zahrádkáři z Holohlav měli výroční členskou schůzi, doplněnou přednáškou manželů Prostředníkových o Jugoslávii. Oba cestovatelé se podělili o poznatky nejen slovem, ale i obrazem. Měli 31 posluchačů.
   A večer v Holohlavech požárnický ples. Letos první. Ale s málo lidmi. Přišlo pouze 65 návštěvníků. Úroveň vybavení "Pohostinství" (to je bývalý hostinec) silně poklesla a z bývalé "Srkalovy hospody" s jevištěm a slušným sálem, je "díky péči" provozovatele SD Jednota, barabizna.

19.1.
   - krajské setkání pionýrů, ze Smiřic jelo 9 dětí.
   - školení a výročky uličních organizací KSČ

20.1.
   - schůze MěV NF
   - školní rozhlas o Leninovi

22.1.
   - školní výtvarná dopravní soutěž "Děti pozor! Červená!"
   - literární pásmo "Němá barikáda" pro 116 lidí
   - školní soutěž STM ve zpěvu - 36 dětí
   - druhé zasedání rady
   V důsledku mimořádně silných mrazů došlo k řadě obtíží v zásobování, dopravě, dodávce vody a uhlí. Ale nazývat je kalamitou, to je přehnané. Došlo jen k tomu, že někdo zodpovědný jednal nezodpovědně, protože mrazy v naší zeměpisné poloze jsou dosti obvyklé.
   V této souvislosti poděkovala rada s. Mengrovi a Kratěnovi za vzorný postup při zásobování města vodou.
   V očekávání jarního tání byla ustavena povodňová komise. V dalším jednání rada uložila:
   doplnit dopravní značení ve městě
   projednat situaci (nepříliš dobrou) v provozovnách "Služeb" s ředitelem podniku
   projednat s ředitelem OÚNZ problémy zdravotního střediska ... nedostatek lékařů
   likvidovat "divokou skládku" za domem čp. 189 (u malého stadionu)

23.1.
   "Pohádka o kouzelné květině" - pořad pro děti připravený MěKS. Líbil se 170 dětem.

24.1.
   - Babský bál v Holohlavech pro 120 hostů

25.1.
   - loutkové divadlo Ostrov splněných přání pro 170 diváků
   Smiřičtí zahrádkáři připravili výroční členskou schůzi, na níž vyprávěl Ing. Dostál o svém zájezdu na Kubu a o krásách tamní přírody. 46 přítomných ...
   - 100 dětí v divadle

26.1.
   - školení POCO pro 237 občanů

28.1.
   - 12 pracovníků cukrovaru v divadle v HK

29.1.
   - koncert pro 96 posluchačů

V lednu, přes veškerou nepřízeň počasí, mrazy až arktické, se kulturní život města nezastavil. Vlastně se nezastavil ani ten sportovní. Zejména kuželkáři využili dlouhých večerů. V období od 1. do 15.1. uspořádali oddílový přebor na 2x100 hodů sdružených. Soutěžilo 13 lidí a poté od 24. do 31.1. byli pořadateli 1. a 2. kola krajského přeboru jednotlivců ve stejné disciplíně. V obou kolech "koulelo" 16 závodníků.

-----------------------------------

Únor - nelze říci, že by s jeho nástupem polevily mrazy. Snad naopak, jen výkyvy byli nižší. ...

2.2.
   Žáci LŠU se zúčastnili okresního kola soutěže ve hře na kytaru. Probíhalo v Hradci Králové. Ze Smiřic tam byli 2 žáci a 2 pedagogové. Jedna z našich žákyň se umístila na 1. místě v okrese.
   - výstava o B. Němcové v knihovně

5.2.
   Zasedala rada MěstNV za účasti dvou zástupců ONV, předsedy bytové komise M. Tuzara, vedoucího HSO, s. Klimeše a předsedů OV č. 3 Jiřího Heřmana a č. 4, L. Bergmana
   ... Do jednání vstoupil i s. Škarytka, předseda OV č. 5, Rodov. Požádal o zabezpečení vybavení pro bývalé školy, dnes místa společenského dění. Dále místní část Rodov potřebuje prostředky pro inovaci veřejné zeleně. Upozornil též na nutnost vyčištění potoka protékajícího částí obce.
   Rada se zabývala přípravou plenárního zasedání NV, podána informace o změně ohlašovny požárů. Je jich zde 5. Pozoruhodné je, že jednu zabezpečuje s. Fumferová, členka SPO, která sice bydlí vedle požární zbrojnice, ale je ji asi 80 let.

7.2.
   Mezi mužstvy, či družstvy kuželkářů Rokytnice A a Smiřice A došlo k utkání. Soutěžilo 17 lidí.

9.2.
   - školení a výročky uličních organizací KSČ

12.2.
   - výstava v knihovně

14.2.
   - zápas v kuželkách

15.2.
   V rámci "Poháru o štít vítězství února" se utkala fotbalová družstva. Tentokrát to bylo smiřické Dynamo s hradeckou Rudou hvězdou. Přišlo 40 lidí.

16.2.
   - plenární zasedání MěVKSČ, druhý den následovalo plenární zasedání MěV NF

18.2.
   - přednáška v Rodově Naše zahrádka pro 32 lidí

19.2.
   - 4. zasedání rady
   - zápas v kuželkách

20.2.
   - výstava v knihovně o Puškinovi

21.2.
   - zájezd do Vinohradského divadla
   - Zahrádkářský ples v Holohlavech pro 105 hostů

22.2.
   - fotbalový zápas

24.2.
   - přednáška ČSŽ Holohlavy na téma 39. výročí vítězného února pro 25 zájemců
   - beseda s členem LM ve škole
   - relace ve školním rozhlase
   Členky ČŽ Smiřice se sešly na své výroční schůzi. Za spolupráce MěKS se zde 78 žen seznámilo se závadami kosmetické péče.
   V Rodově byla po řadě let opět beseda nad kronikou. Za účasti 27 osob zde předseda letopiseckého aktivu s. J. Novotný a městský kronikář besedovali na tma "Z historie Rodova a Trotiny"

25.2.
   - přednáška"Holandsko - země květů" pro 25 zájemců

26.2.
   Na letošním prvním zasedání NV byl přednesen projev na oslavu únorových událostí. Účast také nebyla velká. 80 lidí, z nich 45 poslanců. Po kontrole úkolů z předchozích plen schválili poslanci rozpočet na rok 1987 a výsledek hospodaření minulého roku. Dále schválili socialistický závazek na rok 1987.
   V diskusi, která byla dosti obsáhlá, podpořily členky ČSŽ Smiřice volební program převzetím patronace nad Náměstím míru a dobrovolnou iniciativou k úklidu hřbitova 2x ročně.
   Předseda SRPŠ, s. Hromádko vyžádal pomoc při úpravě hřiště a MUDr. Ševčík podal zprávu o činnost protialkoholního sboru a o stavu toxikomanie ve VČ kraji. ...
   Ředitel školy s. Liška upozornil na zvýšený počet dětí přihlášených do školy v r. 1987/88 a na to, že asi nebude stačit počet tříd. chvíli po ukončení rekonstrukce školy svědčí tento stav o neudržitelnosti "trvalých provizorii", která s obrovským úsilím a za značných nákladů budujeme. Jedním z nich je již dříve kritizované soustředění škol do střediskových obcí, na úkor dětí.
   V závěru upozornil s. Šmejda na kritický stav odpadních košů ve městě a na nutnost jejich výměny.

28.2.
   Na kuželníku se odehrávalo finále krajského přeboru tříčlenných družstev dorostu na 100 hodů sdružených. Závodilo 8 družstev.

Při zpětném pohledu zjišťujeme, že ani arktické mrazy neochromily kulturně-politickou aktivitu občanů. A to ještě musíme doplnit, že proběhlo školení členů ČRS (rybářů), požárníci prováděli preventivní prohlídky, aktiv "mládež a kultura" uspořádal školní kolo hudební výchovy a recitace, besedu se včelařem, exkurzi do MěLK a výtvarnou soutěž "Co je mír?". Tedy na krátký a chladný měsíc bylo vykonáno práce víc než dost.

-----------------------------------

Březen - ani letos nebylo možné nedbat úsloví o březnu a kamnech. A musila být kamna správně zahřátá. Ti, co milují "bílou stopu" a bílé pláně si mohli užít lyží do přesycení. Ti, co musili trvale uklízet sníh z chodníků byli přesyceni dost rychle. ...

1.3.
   - okresní halový turnaj tenistů pořádaný TJ Sokol, přilákal 12 závodníků
   - 55 turistů šlo za Rampušákem

4.3.
   - zahájení výcviku branců pro 54 lidí
   - kurs kosmetiky pro 10 účastnic

5.3.
   LŠU zabezpečila kulturní vystoupení při příležitosti přejetí představitelek smiřických žen na MěstNV. Účastnili se 4 žáci a učitelé.

6. - 8.3.
   - turisté v Orlických Horách

6.3.
   - MDŽ ve statku

7.3.
   Pokračovalo okresní kolo halového turnaje mládeže v tenisu. Organizovala TJ Sokol za účasti 12 sportovců.
   - MDŽ ve VČKL
   - ČSŽ v Holohlavech oslavil MDŽ
   - pionýři vystoupili na dvou oslavách MDŽ
   - oslava ve ZNZZ
   - fotbalový zápas

8.3.
   - fotbalový zápas
   - druhá oslava MDŽ v penzionech
   - kulturní pásmo varietních umělců Hrajeme pro radost pro 32 návštěvníků v Rodově

9.3.
   - veřejné schůze uličních organizací KSČ

10.3.
   - slavnostní schůze k MDŽ ve škole
   V rámci hovorů NV s mládeží připravilo MěKS klubový pořad "Kdo je vinen". Pojednával o trestných činech mladistvých a jejich příčinách. Jdeme-li na kořen je příčinou nedostatek zájmu dospělých, neschopnost mladých zabavit se bez alkoholu a následného násilí. Možná i dostatek., až přebytek finančních zdrojů. Vždyť u nás ve městě vlastně úplně zanikla činnost SSM a zdá se, že v okolí to není o mnoho lepší. Vzniká otázka - čím se vlastně zabývají orgány placené za práci s mládeží?

11.3.
   - kurs kosmetiky pro 15 osob
   - kuželkářská "Habaďura" pro 13 lidí

12.3.
   Péčí MěKS byla uspořádána estráda s názvem "Pojďte s námi do finále". Sportovní název a dobré obsazení přilákalo 90 diváků.

14.3.
   V krajském kole celostátní soutěže LŠU v oboru hry na kytaru se umístila žákyně ZŠ Smiřice, Jana Kupková na 2. místě. Je to pěkný úspěch učitele Jiřího Doubka, který ji připravoval. Holohlavští požárníci zahájili preventivní prohlídky domů, půd a kouřovodů.
   - fotbalové utkání

15.3.
   Šest hráčů tenisu uspořádalo oddílový halový turnaj. ...

16.3.
   - veřejné stranické schůze KSČ
   - plenární zasedání MěV KSČ

17.3.
   - holohlavská školka a po nich i školáci v knihovně

18.3.
   - kurs kosmetiky pro 15 osob
   Folkové duo Jablonský a Kasl vystoupilo ve Smiřicích. Přišlo si je poslechnout 115 lidí, převážně mládež. Pro budoucí čtenáře jen poznámka. "Folk" je hudební a pěvecký směr. který vychází z lidové hudby, původně z amerického Západu, později již všeobecně.

20.3.
   - výstava v knihovně o Čapkovi

21.3.
   Ve Smiřicích byla v rámci okresů zahájena akce "100 jarních kilometrů". Pořadatelem byl turistický odbor Sokola.
   Po příjezdu na nádraží přicházely skupiny turistů do pamětní síně města. Mnozí projevili značný zájem o naši historii, někteří jenom o možnost se trochu ohřát. Bylo jich 198 a putovali podle svých možností 5, 10 a 25 km.
   "Statkový ples", název česky zcela špatný, ale akce vydařená. Vlastně je to letos teprve druhý ples ve Smiřicích. Přišlo 272 platících návštěvníků, což je takřka rekordní účast na společenské akci posledních letech.

21. - 22.3.
   Mládež hrála tenis. 16 členů TJ Sokol se utkalo v halové soutěži. ...

22.3.
   - fotbalové utkání
   - loutkové představení "Honza Pecivál" pro 120 dětí

23.3.
   - školení uličních organizací KSČ
   - filmy pro žáky, navazující na sexuální výchovu

26.3.
   - přednáška ČČK o první pomoci pro 14 lidí

27.3.
   SPOZ, MěKS a LŠU připravily pro důchodce koncert dechové hudby, následovaný starým českým filmem "Katakomby". Přišlo 150 zájemců, z nichž snad žádný nebyl zklamán.
   - den učitelů v kulturním domě v Černožicích

28. - 29.3.
   V okresním turnaji tenistů pokračovalo 12 hráčů.
   Večer 28.3. byl zahájen Společenský ples pod patronací ČSŽ Smiřice. Přes usilovnou snahu a známou pečlivost žen byla návštěva jen mírně nadprůměrná. 145 lidí. Nevábné prostředí "Městské dvorany" dost odrazuje.

30.3.
   - výchovný koncert pro školu

Počasí se poněkud umoudřilo, jsou stále ještě chladna a místy i sníh, ale přeci jenom, je to ucházející. Bez kabátu to ale nejde. Již dnes je patrné, že dojde k opoždění vegetace a že budou značné škody na stromech, zejména ořešácích. Ty vlastně doplatily dost zle už na minulou zimu. Maďarsko informuje, že za minulých 120 let takovou zimu nezažilo. Ale naši zahrádkáři si již připravují nářadí.

-----------------------------------

Duben - a opravdu, připravovali si je právem. Sice je použili až ve druhé polovině měsíce, ale skleníky, pařníky a foliáky již byly v permanenci.
   ...

rozvoz plynu
Rozvážka plynových lahví v Holohlavech u hostince 2.4.1987. Foto V. Prostředník.

2.4.
   - pořad "Barevný svět"
   - jednání rady MěstNV
   Na úklid města byly vyhrazeny soboty 11. a 18.4.
   Rada projednala zřízení "Domu pionýrů" z bývalé sokolské šatny na malém stadionu, později upravené svazáky na klubovnu. Ale svazáci teď u nás snad ani nejsou.

3.4.
   - výchovný koncert v hradeckém divadle Reflektor pro 121 dětí

4.4.
   - dětská lední revue pro děti zaměstnanců VČKL
   - fotbalové zápasy
   - loutkové divadlo "Honza Pecivál" pro 150 diváků

7.4.
   Manželé Prostředníkovi, kteří se snaží poznat všechny krásy Evropy, se o své zážitky podělili s holohlavskými ženami. Mluvili o krásách Španělska a dokládali je vynikajícími obrázky. Fotografické schopnosti pana Prostředníka jsou nadprůměrné a za většinu nových příloh ke kronice vděčíme jemu. Přišlo 37 lidí.
   - kurs šití ve dvou bězích

8.4.
   - Luděk Munzar dostal cenu čs. televize "Zlatý krokodýl" za hlavní roli v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře ...

10. - 12.4.
   - fotbalové zápasy
   V těchto dnes jsme zde měli družební návštěvu 10 pionýrů ze Spišské Nové Vsi. Děti i jejich vedoucí se seznámili s městem, jeho historií a hlavně současností. Vždyť až na pár nedostatků se máme čím pochlubit.

13.4.
   - holohlavská školka v divadle Drak v HK
   - dvoudenní burza dětského odívání
   - školení uličních organizací KSČ

15.4.
   Soutěž "O partyzánský samopal" - již závěrečné kolo. Zúčastnilo se 180 místních pionýrů a svazarmovců. Byla to branně-výchovná hra v duchu činnosti partyzánských skupin. Vedoucí MěLK pozvala na besedu autora literární předlohy filmu "Kdo se bojí, utíká". Byl natočen podle knihy J. Potla "Na cikánské stezce". Poněkud zidealizovaný děj, který nevystihuje ani obsah knihy a už vůbec ne problematiku cikánské etnické skupiny s její neochotou přizpůsobit se civilizačním normám. To také bylo předmětem diskuse a autorovy kritiky. Film, který přítomní shlédli byl sice poutavý, ale k realitě měl daleko.

18. - 19.4.
   - fotbalové zápasy

21. a 23.4.
   Po oba dny kurzy šití, které se opravdu stabilizovaly na účast 20 žen v jednom běhu.

22.4.
   - recitačně-hudební pásmo "Zlatý kolovrat"

23.4.
   Bylo svoláno 8. zasedání rady NV. Poslanci projednali a schválili složení stravovací komise pro školní jídelnu. Měli také mnoho starostí s vybavením a zajištěním činnosti jídelny pro budoucí školní rok. Jediná cesta vedoucí z těchto obtíží je - postavit novou.
   Rada schválila zřízení "Domu pionýrů" od 1.4.1987. Jeho ředitelkou se stane Jana Matičková. Snad to příznivě ovlivní organizaci volného času mládeže.
   ...

24. - 26.4.
   Deset našich pionýrů se vypravilo do Špišské Nové Vsi oplatit přátelskou a družební návštěvu. Někteří byli poprvé na Slovensku a všichni se vraceli s velmi pěknými dojmy. Jen o brynzových haluškách se vyjádřili s rozpaky. Ale nejsou sami. Já je také moc nemiluji.

Trubači pionýrského oddílu ze Smiřic vystoupili a vlastně uváděli okresní konferenci SSM v Hradci Králové. Obdobně doplnila taneční skupina, či lépe kroužek PO, program schůze SČSP. Na obou akcích bylo po 10 pionýrech.

25.4.
   - 46 žen v hradeckém divadle

26. a 27.4.
   - beseda s příslušníkem VB a druhá se členem PSVB pro mladé

26.4.
   - okrskové kolo "O partyzánský samopal" - 20 dětí

28. a 30.4.
   Měsíc uzavřely kurzy šití.

...
   Nesmíme ale zapomenout pásmo "Rodov od jara do zimy",. Text i diapozitivy připravil rodovský písmák, hostinský Miler. Škoda, že se asi pro malé pochopení dětí nepodaří uchovat kulturně historickou pozůstalost tohoto člověka.

-----------------------------------

Květen - začínal slibně, nebylo chladno, ani nepršelo. Den průvodu a oslav se skutečně podařil.Projev informoval o stavu hospodářství a nutnosti provést odpovídající úpravy celého systému. Byly však patrné rozpaky nad tím, jak by tak nutná úprava měla vypadat a kdy by měla proběhnout.

1.5.
   Májové oslavy byly zahájeny budíčkem městského rozhlasu a po něm následujícími břesknými pochody. Oslav se zúčastnili představitelé společenských i hospodářských organizací města i blízkého okolí. ze říci, že letos byla výzdoba města provedena opravdu decentně a s vkusem. Průvodu a oslav se zúčastnilo přibližně 5 000 osob.
   Již samo seřadiště u nádraží bylo vylepšeno tím, že původní dřevěný a dosti zchátralý plot, okolo nádražních příkopů, byl nahrazen cihlovou ozdobnou zídkou. Ale stylová čistota přišla vniveč.
   I prostor pod nádražím byl zbaven divokého porostu a pomalu připraven k přestavbě na autobusovou "točku".
   Vlastní průběh oslav byl důstojný, ale ne bombastický, což je dění ku prospěchu. Začínáme se učit, že v některých oblastech méně je více.
   Dnes také byla otevřena pamětní síň. O tomto záměru byla informována včas a důkladně veřejnost. Bylo až s podivem, kolik lidí ji navštívilo a jak hluboký zájem o historii města projevili. I když se všichni nepodepsali, byla návštěva odhadnuta na 170 až 190 lidí.

2.5.
   - fotbalové zápasy

6.5.
   - výchovný koncert v holohlavské školce

7.5.
   - 425 školních dětí v kině na filmu "Májové hvězdy"

8.5.
   - 381 mladších vidělo filmy "Jen počkej zajíci!"
   - besedy s kronikářem ve škole o r. 1945
   V ZvŠ p školní oslava výročí osvobození, spojená s kulturním programem. Zapojilo se 67 žáků a pedagogů.
   Večer, jak se stalo již dobrou tradicí, byly položeny věnce k památníku osvobození. Poté byla zapálena vatra míru. Lampionový průvod městem trochu ztrácí na účinnosti, protože posuny mezi letním a zimním časem způsobily, že žáci jsou s lampiony ještě za plného světla.
   Pionýři také nezapoměli uctít věnečkem ty, kteří obětovali životy za naši svobodu.

9.5.
   - fotbalový zápas

10.5.
   - fotbalový zápas
   Pro školní i předškolní mládež zajistila vedoucí MěKS s. Trávníková pořad, nazvaný "Dětská diskotéka". ... 45 dětí

11.5.
   Učitelky MŠ v Holohlavech přivedly své žáčky, aby se podívali na dům, ve kterém bydlili A. Malá a položili k pamětní desce kytičku.

13.5.
   - školení členů uličních organizací KSČ
   A poté dvakrát za sebou kurzy šití.

15.5.
   - přednáška holohlavských chovatelů
   Škola, respektive její žáci s učiteli se vypravili na letní branné cvičení. Žáci vyšších tříd cvičili orientaci s mapou. Ti menší šli do Holohlav a zkoušeli funkčnost masek - tedy, neměli zapojené filtry a vzájemně se strašili v maskách.

16. a 17.5.
   - fotbalové zápasy

16.5.
   Město již několik týdnů žije přípravami na to, že jím projede peloton závodníků, cyklistů, účastníků "Závodu míru". Je to jedna z politicky nejznámějších sportovních akcí. Krom toho má již skutečně velkou sportovní tradici.
   Několikrát se k našemu městu přiblížil. Jeho trasa vedla po silnici Hradec - Náchod, ale letos poprvé městem projíždí. Dokonce před budovou MěstNV je cíl jedné z rychlostních prémii. Krom toho, že je to pro město ctí, přináší podobné dění ssebou vždy i určitý prospěch. Zaprvé, trasa musí být v pořádku, takže asfaltový koberec byl přes město vyspraven a od závor až k hlavní silnici položen. Zadruhé, trasa musí úhledně vypadat, takže silně opelichaná budova Dřevotvaru byla nahozena. Tentokrát rychle a pořádně na rozdíl od opravy při akci "Trotina". A zatřetí, město musí být čisté. Ale to bylo od květnových oslav.
   O tom, že bylo vše na dobré úrovni svědčí i to, že v soutěži měst o nejlepší výzdobu byly Smiřice vyhodnoceny jako třetí. To není špatné umístění. A je nutno říci, že celkový dojem byl narušen trvalým, dosti chladným deštěm, který nejen znepříjemňoval závodníkům život, ale zahalil i naše město do chmurného oparu, takže výzdoba zanikala a špalíry byly zaražené a zmoklé. Ale i příjezdem prvních závodníků a při jejich průjezdu lidé ožili. Fandili tomu, jak závodníci bojují s nepřízni počasí.
   Po průjezdu peletonu se odehrál nesmírně dramatický i když méně známý "Závod míru pionýrů", kde žáci škol z hradeckého okolí vyjeli za peletonem na trasu HK - Smiřice. Možná, že ti mladí dali do soutěže víc ze svého elánu, než otrlí závodníci. Jelo jich 15, žák místní ZŠ, Hampl byl v cíli druhý. Diváci byli nadšení.

21.5.
   Již 10. schůze rady ...
   Členové rady byli informováni, že v Rodově bude dne 6.6. sraz rodáků.
   TJ Dynamo připravila pro své členy lehkoatletickou soutěž, nazvanou "Lehkoatletická olympiáda". Přišlo 30 lidí.

22.5.
   Třicet členů Po a jejich vedoucích se vypravilo do NDR ...

23.5.
   - 15 holohlavských hasičů na soutěži v Třebešově
   - fotbalové zápasy

26.5.
   - místní kolo školního běhu Nového Hradecka

27.5.
   - přednáška o životě v USA
   V místním kinu promítali starý anglický film "Neviditelný". ... Film shlédlo 20 lidí.

29.5.
   Pro dvě třídy ZŠ přednesl J. Kupka, lektor MO ČSČK informace o vzniku a činnosti Červeného kříže.
   Dnes také byla zahájena velká, dvoudenní, výstava zvířat v Žírči. Podíleli se na ni i chovatelé z Holohlav, kteří vystavovali své miláčky a pěstitelko-chovatelské úspěchy.

30.5.
   - den dětí v VČKL pro 50 dětí
   - den dětí v Dřevotvaru pro 49 dětí

31.5.
   Dny dětské radosti pokračují. MěKS předložilo dokonce dvě nabídky. První - kulturní pořad, navštívený 40. dětmi, druhá - "Sportovní dětské odpoledne". Zde se sešlo 250 děcek. Spolupořadateli byli členové aktivu MaK, Svazarmu a hlavně členky ČSŽ Smiřice.

Květen byl abnormálně chladný, ranní teploty se pohybovaly v některých dnech i pod bodem mrazu. Pochopitelně se to projevilo i na opoždění vegetace. Již dnes mluví hospodáři o tom, že ovocné stromy odkvetly do zimy. A ti, co si pospíšili s jarní výsadbou, splakali nad zahradami. Podle předpovědí meteorologů ani červen nevypadá nadějně.

-----------------------------------

Červen - v tomto roce sice nepřišla červnová vedra i když k určitému, takřka zanedbatelnému, vylepšení počasí došlo. ...

1.6.
   - MDD v Cukrovaru
   I rodovské ženy připravily dětem hezký den, zpestřený odpoledním programem a soutěžemi. ...
   - MDD ve smiřické školce


   Od 1.6. do 5.6. uspořádala ZŠ Smiřice sérii výletů na památná místa v ČSSR. ...

2.6.
   - beseda v knihovně pro školní děti o práci s knihou
   - kurz šití

3.6.
   - přednáška lékaře v penzionu

4.6.
   Schůze rady NV měla na programu projednání činnosti kina "Máj". Situace za leden až květen není příliš uspokojivá. V důsledku silných mrazů na počátku roku klesla i návštěvnost. Nikomu se nechtělo ven. Pasivní bilanci by mohlo spravit několik vysoce atraktivních filmů. Snad proto se znovu objevuje na plátnech série o krásné Angelice. Ale zde je líbivosti obětována nejen umělecká, ale i estetická hodnota. Přesto, či spíše proto a pro půvabnou představitelku hlavní role je film vyprodán.
   ...

6.6.
   Rodovští uspořádali sraz rodáků obce. Nedostavili se všichni pozvaní,ale přesto bylo dost starostí i radostí. V budově bývalé školy se opět po letech setkali ti, kteří již dávno zapoměli mnoho pouček a pravidel, ale nezapoměli na svou školu a svou obec.

7.6.
   - Nealko-diskotéku navštívilo 23 mladých

8.6.
   - školení členů UO KSČ

9.6.
   - beseda nad kronikou v Holohlavech pro 35 posluchačů
   - přednáška ČSŽ a ČČK Smiřice o životosprávě pro 80 posluchačů
   - pásmo ve školním rozhlase o Lidicích a Ležácích

10.6.
   Učitelky MŠ Smiřice připravil své žáky na veřejné vystoupení. Soubor "Sluníčko" působí při svém programu skutečně hřejivě. Děti totiž své úkoly berou nesmírně vážně, poctivě a nezištně. Podívat se přišlo 45 rodičů a prarodičů.

12.6.
   - fit-diskotéka pro 22 dětí
   - členská chůze smiřických chovatelů - 24 lidí

14.6.
   Státní statek vypravil první skupinu 17 rekreantů do BLR. Zůstali zde do 29.6., ale příliš nadšení se nevraceli. Péče hostitelů byla sice skvělá, ale počasí studené a moře též. Škoda.

16.6.
   - přednáška "Umění se chovat" pro 90 lidí

17.6.
   - pionýrský slib Jisker
   - závěrečný koncert LŠU v kině
   - výstavka v knihovně

21. - 23.6.
   - výlet 72 "statkářů" do západních Čech

22.6.
   Plenární zasedání MěV KSČ ... 14 členů.

23. a 25.6.
   - kurzy šití

25.6.
   - ZvŠ v hradeckém Muzeu dělnického hnutí
   Večer se sešlo 3. plenární zasedání Měst NV, za účasti 45 poslanců a tří hostů, poslankyň vyšších volených orgánů. Přišlo i 61 občanů - voličů.
   ... Méně příznivá byla informace s. Zemka, která upozornila na nezájem mládeže o pořádané "Nealko-diskoteky" a kritické dotazy s. Macha k stavu dlažby před budovou pošty, nedostatku stojanů na kola na náměstí i k údržbě restaurace Labe. Ve stejném duchu byly vzneseny připomínky s. Krejčího na neodklizený nepořádek po vatře míru a četnosti sekání zámeckého parku. Dříve byl udržován 3x, letos zatím pouze jednou.
   Po zodpovězení dotazů a připomínek uložila rada předsedovi MěstNV s. Koudelkovi zabezpečit zahájení prací na přípojce plynu k MŠ Smiřice.

27.6.
   - výlet zaměstnanců ZŠ Smiřice do Strážnice

30.6.
   - ukončení školního roku

-----------------------------------

Červenec - počínající prázdniny a krajně nevlídné počasí zřejmě společně ovlivnily i kulturní dění ve městě.
   To počasí asi převážně, neboť byla trvalá chladna a deště. A to takřka po celé Evropě. Zejména bylo toto období bohaté na přírodní katastrofy, počínaje vichřicemi (které zčásti zasáhly i naší republiku)přes časté povodně a konče vlnami "tsunami", které postihovaly přímořské země.

2.7.
   - 16. zasedání rady MěstNV
   Věci, které ztrpčovaly život občanům, rozkopané ulice, omezená doba práce pošty a obdobné nepříjemnosti byly též likvidovány ke spokojenosti občanů.
   V průběhu jednání informoval vedoucí HSO s. Klimeš o činnosti odboru. Hlavní náplní byla příprava plynofikace, výkup pozemků a výkop pro veřejné osvětlení.
   Méně příjemné byly informace o tom, že úpravy zvláštní školy se protáhnou až do r. 1988 a s tím spojený deficit dvou tříd ZŠ v roce 1987 - 88. Tedy, pro nového ředitele ZŠ, který nastoupí 1.8.1987, žádná velká radost.

4. - 18.7.
   - 18 dětí na táboře v Deštném, 38 dětí na táboře v Pastvinách

5.7.
   - 15 holohlavských hasičů jelo na soutěž o pohár JZD Hvězda

6. - 15.7.
   - 16 dětí na táboře v NDR

9.7.
   - přednáška Naše zahrádka v Holohlavech pro 21 posluchačů

13.7.
   - školení uličních organizací KSČ pro 90 lidí

13. - 24.7.
   - 29 pionýrů jelo na LPT do Rašovic

16.7.
   - schůze rady NV
   Trochu starostí je s domy čp. 266 Smiřice a čp. 6 Holohlavy, kde je špatné oplechování. Klempířů není nadbytek, spíš málo. A ještě se skládkami. Tentokrát je již naplněná rodovská. Rada zvažuje o zřízení skládky ve starém písníku mezi Rodovem a Trotinou.
   ...

22.7.
   Jen jako kuriozitu - promítání filmu "Láska a holubi" nevzbudilo u občanů velkou odezvu. Přišli pouze 3 diváci.
   Slavnostní chvíle prožívali pracovníci VČC Smiřice. Slavili 120 let trvání závodu. Je to hezké, udržovat tradice, ale schází zde generační vazba. Při dnešním pohybu obyvatelstva asi není ve Smiřicích nikdo, z jehož rodiny by v cukrovaru pracovala třetí generace. Dříve se tím rodiny chlubily. Ale pracoviště tak sezonní jako cukrovar tuto tradici těžko vybuduje. Slavilo 100 lidí.

-----------------------------------

Srpen - jak léto začalo, tak pokračovalo. Krom asi 4 dnů, které měly doslovně tropický charakter, byl srpen chladný i když méně deštivý. Je zajímavý jev, že zatím Balkán trpěl úpornými vedry a suchem.
   Možná, že trvalé chladno vyprovokovalo holohlavské k pořádání tanečních zábav. Vyrostly jako houby po dešti. Mimochodem, v posledním týdnu srpna se objevily i houby, dokonce dost.

1.8.
   - taneční zábava v Holohlavech pro 260 lidí

3.8.
   - zasedání rady MěstNV
   ... Dále to, že místní jednotka PS VB se v okresní soutěži umístila na II. místě.
   Trochu problémů bylo s občany cikánského původu. Rada je nucena vyzvat ředitele místních závodů, aby je nezaměstnávali, pokud nemají trvalé bydliště ve městě. Benevolentní postup bývalého ředitele VČKL a VaV nebyl městu ku prospěchu.
   Rada byla informována o zastavovacích záměrech v oblasti Smiřice - sever. Tedy mezi Smiřicemi a Holohlavy.
   Velké problémy působí pořádání společenských zábav. Podle předpisů ONV by na každé zábavě měla být pracovnice MěKS (kvůli zachování pořádku). Zde by byl asi účinější řádně pravomocí i fyzicky vybavený pořadatelský sbor, nebo přítomnost orgánu státní moci - příslušníka VB. Dříve na to stačil obecní strážník. Ale předpis je předpis. Rada velmi rozumně zvážila, že přítomnost s. Trávníkové rozhodně nezabezpečí klidný průběh zábav a přijala rozhodnutí o pověření dalších osob.
   I kronika byla na pořadu jednání. Bylo nutno kodifikovat postup při schvalování zápisů tak, aby umožňoval kronikáři plnit jeho úkoly. I to bylo rychle vyřešeno.

8.8.
   - holohlavští hasiči na soutěži v Lanžově - 16 lidí

10.8.
   - školení uličních organizací KSČ

13.8.
   Jednání rady NV bylo zaměřeno převážně na předškolní a školní problémy. Z jeslí odchází jejich dlouholetá vedoucí s. Kutilová do důchodu a nahradí ji Eva Kuchtová.
   V MŠ Smiřice nedochází ke změnám. K 1.9.1987 je přijato 86 dětí. MŠ v Holohlavech má drobné obtíže s údržbou (zanesené okapy a pod.). Jinak je stav setrvalý. K zahájení školního roku zde bude 76 děcek. ...
   Byly již zahájeny práce na plynofikaci města. Rada uložila poslancům vytvořit skupiny informátorů o podmínkách pro domácnosti.
   Dům pionýrů je připraven k otevření, které se má konat 1.10.
   ...

22.8.
   Požárníci se namlsali a pořádali další taneční zábavu. Tentokrát přišlo 240 tanečníků.

24. - 30.8
   Dětem, které byly letošním létem dosti znechucené přišlo vhod promítání filmových pohádek. V prostorách Loutkové scény se vystřídalo 390 diváků vděčných za rozptýlení a zábavu.

26.8.
   - přednáška o Kavkaze pro 20 zájemců

28.8.
   Opět MěKS - s iniciativou uspořádat taneční zábavu. Ale přišlo pouze 40 lidí. Přes veškerou snahu s. Trávníkové a MěstNV se zde společenskému životu zatím příliš nedaří.

-----------------------------------

Září - pro školáky asi ne, ale pro ostatní obyvatele to byl letos snad nejhezčí měsíc. Počasí se ustálilo na teplotě okolo 24°C s mírnějšími výkyvy. ...

1.9.
   Slavnostní zahájení školního roku, za účasti 950 lidí. Nálada byla shodná s předchozími léty. Žáci s mírnou averzí, kromě prvňáčků. kteří se těšili. Učitelský sbor vítal nové tváře a nejrozechvělejší byl asi nově nastupující ředitel Jeroným Lissnik, který, jako každý nový ředitel přichází plný elánu, plánů a ideálů. Zde o to větších, že býval profesionálním pracovníkem OV, později KV SSM
   Protože rekonstrukce a rozšíření ZvŠ je náročnější, než se očekávalo a také proto, že nejde tak rychle, jak bylo plánováno, zůstává ZvŠ v prostorách t.zv. malé školní budovy i nadále. Tím je zase méně místa pro výuku ZŠ a obtíže začínají. Vlastně ne, pouze pokračují.
   - hodina míru ve škole

2.9.
   - školní vzpomínka na SNP
   - byl zahájena fotbalová sezona

3.9.
   - instruktáž pionýrských vedoucích

5. - 6.9.
   VČKL vyslaly družstvo 5 sportovců na soutěž konzervářů a lihovarníků do Vizovic. Zdá se, že město proslulé dobrou slivovicí, zakládá i tradici soutěží v odbíjené.

5.9.
   Střelecká soutěž o velkou cenu Smiřic. Na dobře udržované střelnici závodilo 55 sportovců. Organizoval Svazarm.
   Požárníci z Holohlav zase delegovali své zástupce na soutěž ve Velichovkách. Jelo jich 9.

8.9.
   - kurz šití
   - Den horníků a energetiků ve škole

8. - 16.9.
   Letos počasí filmovému festivalu pracujících opravdu přálo. Protože se ještě stmívá později a promítání byl pod širým nebem, začínala představení v 21 až 21,30 hod. I když byly večery chladnější alespoň nepršelo a promítané filmy shlédlo 1000 platících diváků. Patronát nad festivalem měla TK Dynamo.

10.9.
   - zájezd 18. chovatelů z Holohlav do Krchleb
   17. schůze rady se konala za účasti pracovníka ONV s. Milana Jašky, který vysvětlil některá opatření ONV směřující k úsporám neinvestičních nákladů akce "Z".
   Předseda NV s. Koudelka informoval o nutnosti vytvořit kádrové rezervy za vedoucí funkcionáře NV.
   Na návrh s. Muzikanta schválila rada zápis do kroniky za I. pololetí roku.
   Rada uložila předsedovi komise pro obchod a služby svolat na začátek října schůzi se zástupci obchodních podniků. Jde o projednání zásobování některým nedostatkovým zbožím. Podle mně by u nás už termín "nedostatkové zboží" neměl existovat.

12.9.
   - 21 holohlavských hasičů jelo do Škodějova
   - 86 lidí (zahrádkářů a ČSŽ) z Holohlav jelo do Milovic

14.9.
   - školení uličních organizací KSČ

15.9.
   - výstava sovětských časopisů ve škole
   - děti MŠ z Holohlav na nádraží
   - kurz šití a kurz v aranžování květin

17. - 19.9.
   - Cirkus Praga v Hradci Králové

18.9.
   - očkování proti myxomatose ve Smiřicích

19.9.
   Velká cena ČSAO - branně orientační závod automobilistů, kteří chtějí alespoň chvíli zažít kouzlo závodů. Svazarm jim to umožňuje a sjíždí se jich sem dost. Do "Velké ceny Monaca" má tento závod daleko, ale má již svou tradici a atmosféru. Zúčastnilo se 45 lidí.
   Dnes jelo do cirkusu Praga dalších 40 pracovníků VČKL.

21.9.
   Holohlavští zahrádkáři mají asi všechno hotové. Jsou velmi rozcestovaní. Dnes jich 39 jelo do Brna na veletrh.
   - pořad k Týdnu boje proti fašismu
   Místní odbočka svazu invalidů požádala manželé Prostředníkovy o uspořádání přednášky na tema "Napříč Španělskem". Vyslechlo ji 25 členů ČSI.
   - smiřická přednáška Jak pěstovat a ošetřovat meruňky a broskve - 36 lidí

23.9.
   - burza dětského odívání
   A jen na okraj, film "Nejkouzelnější a nejpřitažlivější" měl pouze 11 návštěvníků. S ohledem na název je to paradox.

26.9.
   "Střelecký den" je název akce, uspořádané místními myslivci. Střelba na baterii i tažný terč je i pro dlouholeté členy mysliveckého svazu lákavá.

27.9.
   Český včelařský svaz pro Smiřice a okolí - tak se nazývala organizace, založená před 50 lety. Pokračovatelé včelařské práce slavili toto výročí. Smutně konstatovali, že jich trvale ubývá. ... Schůzi zpestřil dechový orchestr LŠU. Podívat a poslechnout si přišlo 70 lidí.

29.9.
   ČSŽ Smiřice pořádal členskou schůzi a doplnil ji přednáškou "Vědeckotechnický pokrok a žena". Je pravda, že technika v domácnosti znamená mnoho, ale to by nesměla automatická pračka být v ceně 2,5 průměrného měsíčního platu, mikrovlnná trouba 4 at.p. Ve světě jsou tyto pomůcky na úrovni 0,5 až 1 měsíčního příjmu. Co je však nejméně příjemné, to je vysoká zaměstnanost žen a důsledky s tím spojené. Ekonomicky rozvinuté země od zaměstnanosti žen rychle ustupují s ohledem na nežádoucí společenské důsledky a vysoké sociální náklady. Přišlo 11 zájemců.

30.9.
   - kurz aranžování květin pro 11 lidí


   A je za námi třetí čtvrtletí roku, který je plný vzruchu a napětí. Ve snaze, co nejrychleji odstranit nánosy chyb a deformací, které nepříznivě ovlivnily tempo budování socialismu ve světovém měřítku se budeme musit vypořádat asi s mnoha nepříjemnými věcmi. Zatím se vedoucí činitelé strany i státu připravují k tomu, jak příslušná opatření učinit. S pohledu vedoucích pracovníků je to rozhodování dost obtížné a pro lid velmi závažné. Bylo by totiž asi katastrofální, kdyby snaha po nápravě vyústila v další chybu.

-----------------------------------

Říjen - naprosto neříjnový, bez plískanic a dešťů. Až to někde působí potíže. Hladiny spodních vod i řek klesají. ...

1.10.
   - skupinové pionýrské shromáždění - 40 lidí

2.10.
   Dechový orchestr lidové školy umění vystupoval na krajské konferenci pracovníků CO v Hradci Králové. Jeho koncert byl kvitován s velkým povděkem 300 lidí.

3.10.
   Svaz invalidů, spolu se Svazarmem uspořádal střelecký závod tělesně postižených. Zúčastnilo se ho 50 závodníků. ...
   - 11 holohlavských hasičů jelo soutěžit do Černožic
   - ČSŽ na brigádě česáni jablek, 27 žen

5.10.
   Otevření Městského domu pionýrů a mládeže.
   Vlastně od zrušení t.zv. "skauťáku" jde o první prostor, který byl pro naše děti vyčleněn. Toto zařízení je umístěno v prostorách přestavěné a přistavené sokolské šatny na malém stadionu. Od r. 1975 sloužil jako klubovna SSM. Pro úplný zánik činnosti této organizace byly prostory převzaty do péče "Městského domu pionýrů a mládeže", řízeného MěstNV.
   Slavnostního otevření se zúčastnilo 200 lidí.

6.10.
   - film ve ZvŠ o životě v armádě
   Obdobný krok podnikli i učitelé ZŠ, kde se starší žáci setkali s důstojníky ČSLA na besedě o výhodách a půvabech vojenského života. Ale představa vojenské kázně našim chlapcům jaksi nevyhovuje. I když je úspěšnost náboru do vojenských škol jedním z hlavních ukazatelů úspěšnosti školy, nedaří se takřka nikde splnit určené kvóty. trochu zarážející je i sankce, postihující školu za nesplnění.
   Domnívám se, že škola by měla hlavně učit a vychovávat. Vojáky by měla vyhledávat a cvičit armáda. Besedy se zúčastnilo 80 žáků.
   - kurz šití

7.10. Skupinové volební shromáždění. Při volbě svých zástupců do skupinové rady se sešlo 130 funkcionářů PO. Zde byl také potvrzen plán práce na tento školní rok. Ještě jedna organizace, včelaři, dnes schůzovali. Výbor organizace se sešel, aby thodnotil výsledky letošního roku. Nebyly příliš potěšující. 35 členů konstatovalo, že byl "špatný rok".

8.10.
   Pro 25 dětí MŠ Smiřice přijeli hradečtí loutkáři zahrát "Míčka Flíčka". Jak stará je tato hra nevím, ale pamatuji se, že ji sokolské loutkové divadlo hrálo již před válkou. A poté odjely děti do školy v přírodě. Nedaleko, do Rašovic u Týniště n./O. ... na 10 dnů

12.10.
   - školení UO KSČ

14.10.
   Soutěže "Partyzánský samopal" se zúčastnilo sto členů PO.
   - zdravotnická přednáška pro 52 posluchaček
   Dnes došlo ve Smiřicích k velmi poučné příhodě. Paní N., která pečovala o svého ročního synka Ivana, zjistila, že se jeho stav prudce zhoršuje. Vyběhla na chodbu a v panice volala o pomoc. přiběhli dva třináctiletí kluci, Miloš Kunc a Dušan Petráček. Ti zjistili, že chlapeček nedýchá a má nehmatný puls. Zkusili tedy dýchání z úst do úst a srdeční masáž. Těch pár minut, než se dítě samo rozdýchalo a obnovila se srdeční činnost "to byla věčnost" řekl jeden ze zachránců. Lékař, který se dostavil, mohl konstatovat správnost postupu a to, že chlapci projevili nesmírnou duchapřítomnost a nepochybně Ivana zachránili.
   Veřejnost se o jejich činu dozvěděla až po děkovném dopisu Ivanovy matky, zaslaném řediteli školy. Oba chlapci byli navrženi na udělení vyznamenání "Za hrdinský čin" a odměněni upomínkovým darem MěstNV.

15.10.
   - výroční schůze pracovníků PO - 60 lidí
   - členská schůze ZO ROH ve škole
   - výchovný koncert

17.10.
   - branný kurz ve škole

20.10.
   - kurz šití

21.10.
   MěKS a komise pro rodinu - to byli iniciátoři akce pro obyvatelstvo cikánského původu. Z celkového počtu asi 40 zde žijících cikánů jich přišlo 10. To je 25%, s takovou účastí se nesetká žádná jiná přednáška. Posluchači byli informování o zdravotních a právních problémech.

23.10.
   - branné cvičení ve škole
   - schůze a přednáška chovatel ze Smiřic pro 23 lidí

27.10. - schůze SRPŠ

28.10.
   - školní relace ke svátku

29.10.
   - školní děti v Praze a Lidicích
   - MŠ Holohlavy v cukrovaru

30.10.
   Večer slavných arii a písní. Měl neobvykle vysokou návštěvnost - 60 lidí. Z počtu obyvatel je to málo, ale - ta televize a to pohodlí!
   Poněkud hůře dopadly Státní statky v Holohlavech, které se snažily uspořádat taneční zábavu. Přišlo pouze 30 lidí.

31.10.
   A na závěr měsíce přišla se svou troškou do mlýna i TJ Dynamo. Za účasti 190 diváků uspořádala "Turnaj o pohár VŘSR"

... Počasí těmto snahám přálo.
   Stejně přálo i dvěma důležitým akcím. První z nich, vlastně zahájená již v září byly bourání mostu z Palackého do Zemanovy ulice. Most kryl dosud nezatrubenou část bývalého mlýnského náhona. Jeho přestavba měl hygienické a strategické důvody. Zakrýt volnou hladinu a zvýšit únosnost.
   Druhá byly zemní práce, související s plynofikací města. Byly zahájeny "Na kršovce".

-----------------------------------

Listopad - teprve nyní začínají podzimní dny, ale ani ty nejsou opravdu "dušičkové". Nadprůměrné teploty zřejmě vyrovnávají letní chladna. ...

LŠU
Lidová škola umění vystupuje při 70. výročí VŘSR v listopadu 1987
Kliknutím se fotografie zvětší3.11.
   - filmy pro školu v VŘSR

4.11.
   - přednáška "toxikomanie hrozí"
   - koncert kapely LŠU v domově důchodců

5.11.
   - klubový večer pro mladé "Odkazy na zítřek" pro 15 lidí

6.11.
   Pro jiskry a pionýry byl připraven branný závod, kterého se zúčastnilo 106 závodníků.

9.11.
   V průběhu "Měsíce přátelství" připravily učitelky MŠ Holohlavy výstavu sovětských knih a hraček. Shlédlo ji 98 lidí.

10.11.
   "Večer u samovaru" - již mnohokrát opakovaný, vždy s jinou náplní. Tentokrát byla hlavním bodem programu přednáška o Bajkalu. Toto nejzajímavější jezero SSSR je ukázkou toho, jak lidé ničí přírodu. Ve snaze po "výkonech" dovolil kdosi postavit na Bajkalu dvě výrobny celulózy. Dnes prý už zase nepracují, ale škody na jezeru přetrvají století.
   Po přednášce recitovaly a zazpívaly děti ze ZŠ. Poté došlo na dobrý ruský čaj a pirožky. Bylo zde 63 lidí.

12.11.
   Školní kolo soutěže "Co víš o SSSR" absolvovalo 86 soutěžících. A v současné době je tato země zajímavější než kdykoliv předtím. POlitika otevřených informací, zejména ve vysílání sovětských stanic ukazuje nejen žádoucí, ale i méně žádoucí jevy společenského dění. A je to dobře, protože lidé alespoň vědí čemu se mají bránit.

13.11.
   Setkání BSP - již osmé. To to utíká. Sešlo se zde a dobře bavilo 60 členů místních BSP. Pořad organizovalo MěKS.

18.11.
   - vzpomínka ve škole na Anežku Malou

20.11.
   V sále kina Máj byl karneval - "Karneval s operetou". Ne snad taneční zábava, ale hudební a pěvecké pásmo, složené z operetních melodií. Návštěva byla značná - 110 lidí. Z toho je patrné, že návštěvnost je ovlivněna volbou programu.

21.11.
   - 39 žen jelo do Milovic
   Pracovníci ZŠ se vypravili na družební zájezd do Magdeburgu. Touha zhlédnout "Dívčí hrad" se jim trochu nevyplatila. Porucha na autobusu, další porucha cestou, nepohodlné ubytování, zavřené obchody - to nebyla jen smůla. V tom byl patrný i nedostatek informací a organizačního zajištění. Vypravit dva autobusy za sebou a oba s poruchou - no ne! Mírně rozzlobených bylo 42 lidí - mírně jen proto, že už jsme na ledacos zvyklí.

23.11.
   - beseda s pracovníkem hydrometeorologického ústavu ve škole

24.11.
   Slavnostní akademie,. připravená žáky LŠU a ZŠ byla důstojnou vzpomínkou na výročí narození presidenta ČSR, Klementa Gottwalda i na výroční den smrti A. Malé.

25.11.
   Šachový turnaj pionýrů. Nebyl nijak silně obsazen, jen 8 hráčů. Ale šachy zde nemají velkou tradici.
   Večer navštívilo 10 žen z ČSŽ Holohlavy představení sovětského filmu v Hradci Králové.

27.11.
   Dvě organizace schůzovaly, jedna slavila - i když se značným předstihem.
   Dílenská organizace ROH Státních statků Smiřice uspořádala slavnostní schůzi, stejně jako ZO KSČ Agrodatu. Zde byla dokonce schůze veřejná - zaměřena na zákon o podniku.
   VD Dřevotvar připravilo Mikulášskou besídku - jak jsem již psal ve značném předstihu.
   Odborářskou schůzi navštívilo 42, stranickou 56 a besídku 60 lidí.

A již je další měsíc u konce. Sem tam i trochu přimrzlo, ale nebylo to nic moc. Sníh prolétl jen ukázkově a hned zmizel. ...

-----------------------------------

Prosinec - měsíc, který mírně zaharašil svoji zimní výzbrojí, ale zase to nebylo nic hrozného. Rozhodně to není nástup správné "Ladovské" zimy. I v mezinárodních vztazích a vnitrostátní politice se "otepluje". Mírové úsilí ukazuje první výsledky a návrh "zákona o podniku" prochází intenzivním projednáváním. Zatím se zdá, že stejně jako v SSSR se občané diferencují na ty, co jim stávající stav plně vyhovuje a na ty, kteří vidí, že jsme v některých oblastech 30 i více let za světovým vývojem.

4.12.
   Český rybářský svaz spolu s MěKS uspořádaly akci nazvanou "Labe očima potápěče". Šlo o přednášku s diapozitivy, vlastně souběžné promítání diapozitivů a ozvučení magnetofonem, tomu se říká diafon. Ale život labské fauny a flory zde byl znázorněn velmi pěkně.

5.12.
   S Mikuláši se roztrhl pytel. Nejenže běhali i s čerty po městě. Byli dokonce ificielně pozváni na 3 místa.
   Do Loutkové scény, kde potěšili 100 dětí, VČKL pro 87 a Státních statků pro 62. ...

7.12.
   SČSP závodu Pektin uspořádal besedu o SSSR s promítáním diapozitivů. Pochopitelně se mluvilo o "perestrojce".

8.12.
   Pionýrská organizace připravila pro žáky I. stupně ZŠ karneval. Přestrojit se a vydávat se za něco jiného, to je pro děti opravdu mimořádná příležitost. Tančilo a bavilo se 80 dětí. Důležité je, že to byla akce dětí - dětem. Ty starší pečovaly o ty mladší. A maminky - ty měly trochu víc starostí s kostýmy.

9.12.
   - přednášku o Leningradu v Rodově od ČSŽ navštívilo 25 lidí

11.12.
   - celozávodní konference ZO ROH Státních statků pro 153 delegátů
   - beseda o SSSR v knihovně pro 22 lidí

12.12.
   - výchovný koncert pro ZŠ
   Schůze odborové organizace VČKL ...

14.12.
   "S Kašpárkem do minulosti" - žáci ZŠ shlédli některé ukázky se starších her, ve kterých Kašpárek (dříve Kašpele) vystupoval ještě v začátcích českého loutkářství. I to a vyprávění o Matěji Kopeckém je součást dějepisu a vlastivědy. Přišly tři třídy ZŠ (94 žáci).

15.12. Akademie žáků LŠU, spolu se ZŠ. ...
   Večer další hudební lahůdka, Hradečtí pozounéři - hráli vánoční písně, koledy i světské písničky. Škoda, že se sešlo pouze 16 posluchačů.
   Ani ČSČK nezahálel - pro obyvatele domovů důchodců a penzionů pečovatelské služby opatřil drobné dárky. Předání proběhlo za asistence členů PO, kteří připravili malé kulturní vystoupení s recitací a hudbou.

16.12.
   I dnes se starší mládež postarala o zábavu těch mladších. Vyšší třídy ZŠ (8. ročníky) uspořádaly karneval pro 5. - 7. ročníky. Bavilo se zde 80 pionýrů.

17.12.
   - přednáška "Drogy na dosah" pro 48 lidí

18.12.
   - vzpomínka na A. Zápotockého ve škole
   - besídky v holohlavské školce a smiřické škole

19.12.
   V tělocvičně se utkaly dvě fotbalové jedenáctky ve vánočním turnaji dorostu. Organizovala TJ Dynamo za účasti 30 osob.

22.12.
   - vánoční nadílka v MŠ Holohlavy

31.12.
   Silvestrovský fotbal - a tady u toho Silvestra malá poznámka. V posledních 40 letech byl již tolikrát měněn pravopis, že kromě zasvěcených pracovníků "Ústavu pro jazyk český ČSAV" asi neví co a jak se správně píše. Proto i můj pravopis bude poznamenán dobou mých školních let. A ten Sylvestr se psával dřív opravdu s y.
   A teď k tomu fotbalu - byla to víc legrace než sport, ale bylo to prima. Lepší než sezení v kouři hospody.

-----------------------------------

Přehled činnosti místních institucí.

Český rybářský svaz
   Organizace, která se velice rozrostla a stává se jednou z největších ve městě. Stále ji vede,a dobře, Jiří Heřman. Stará se se o 343 lidí, převážně mužů. ...
   Členové organizace odpracovali více než 2 000 hodin při veřejně prospěšných pracích. Vysázeli 430 lesních stromků 320 keřů.
   Pečovali o vzdělání mládeže, vedli 4 kroužky se 115 dětmi. Ani sebevzdělání nezanedbávali - školení členů proběhlo 4x, za účasti 415 členů.

Český červený kříž
   RNDr Javůrková, vedoucí místní lékárny, je současně předsedkyní ZO ČSČK, sdružující 350 lidí. ...
   Pracují zde 2 vzorní a 4 zasloužilí dárci krve.

Český svaz žen Holohlavy
   Základní organizace je vedena nestárnoucí Miladou Luňáčkovou. A snad se aktivita předsedkyně přenáší i do širokospektrální práce organizace, sdružující 56 žen do a 24 žen nad 60 let. Těchto 80 žen sebralo 3 186 kg druhotných surovin, odpracovalo 1 250 brigádnických hodin, uspořádalo několik kulturních i politických akcí. A nezapoměly ani na Babský bál.

Český svaz žen Rodov
   I nadále je vedena Zdenou Melgrovou. není to organizace velká, 19 mladších a 3 starší ženy. Ale její činnost je v obci znát. Ženy se starají o estetický vzhled obce, úklid na jaře i na podzim.
   Jsou iniciátorkami kulturních akcí a značně přispěly ke zdárnému průběhu sjezdu rodáků.

Svaz invalidů
   Tato organizace sdružuje 79 lidí, majících zdravotní problémy. ...
   Zaměřili se na sběr druhotných surovin a dokázali toho opravdu dost: ...
   Dále vyvíjeli i značnou kulturní činnost. Ani ve sportu nechtěli zůstat pozadu a podíleli se aktivně na střelecké soutěži "O smiřický palcát".

Český svaz chovatelů Holohlavy
   Václav Lhotský vede 38 lidí, spřízněných zálibou ve zvířatech. 5 chlapců, 2 dorostenky, 3 ženy a 24 mužů, spolu se 4 staršími muži. Ti nejenže pěstují a chovají své různorodé svěřence, ale ještě organizují výstavy a sami se na výstavách jiných organizací podílejí.
   Vždyť chovatelské výstavy v holohlavském areálu, to je vždy událost za účasti i velmi vzdáleného okolí.
   S hlediska kronikáře mají ale jeden velký nedostatek. Vůbec svoji činnost nepublikují - jsou příliš skromní.

Český svaz chovatelů Smiřice
   Z výroční zprávy vplývá, že se členové setkávají s řadou obtíží, zejména při registraci králíků. Ale zaznívá zde i oprávněná hrdost nad úspěšnou vakcinací a revakcinací králíků.
  Organizace sdružuje 34 členů, z nichž je 5 žen, 6 osob starších než 60 a 1 mladší než 18 let. ...

Dohlížecí výbory "Jednota"
   Oba výbory pracují v místních částech Holohlavy a Rodov. A nepatří mezi liknavé složky NF.
   V Rodově je 10 mužů a 18 žen, spolu s 15 muži a 14 ženami staršími 60 let. Podíleli se společně na úpravě bývalé školy a návsi - to manuelně. Byli iniciátory přednášky "Rok na vsi", bohatě doprovázené diapozitivy. Předsedá Václav Suchánek, jehož aktivita je obdivuhodná.
   V Holohlavech pracuje 90 žen a 84 mužů ve věku 18 - 60 let a 38 žen s 42 staršími muži. Řídí je Václav Lindr.
   Mimo péči o vlastní družstevní činnost, zásobení prodejny a kvalitu prodeje se podíleli družstevníci na rekonstrukci hospody, úklidu obce a výsadbě květin.

TJ Sokol Smiřice
   Organizace bilancovala a cílevědomě se připravovala na oslavu 90. výročí svého založení (12.6.1898), ve snaze docílit v jubilejním roce co nejlepší sportovní i výchovné výsledky.
   Zdá se, že díky usilovné práci výboru i řadových členů dochází k renesanci slávy smiřické tělovýchovy. Ruku v ruce s úspěchy se rozrůstají i řady členů. V tomto roce má jednota o 21 členů více.
   Početně jsou stabilizovány oddíly tenistů, turistů a kuželkářů. Oddíl ZRTV nemá, zejména mezi mládeží, stálé stavy. Ale to je přirozené a spojené s tříbením zájmů mládeže.
   V TJ je soustředěno 282 členů. Výrazně se zvýšil i stav žactva. Cvičí 67 dívek a 39 chlapců do 14 let. ...
   Značným přínosem je to, že se rozšířila skupina cvičitelů ZRTV, takže neodpadávají cvičební hodiny. Jediným vážnějším neúspěchem byl rozpad oddílu šachistů. Přispěly k tomu dvě okolnosti. Jednak nezodpovědný přístup jeho organizátorů, jednak to, že šachy u nás opravdu nemají tradici a zázemí.
   A nyní o oddílech.
   Nejpočetnější je ZRTV s 203 členy, z nichž 148 aktivně cvičí. ... A vlastně tak připravují dorost pro sportovní oddíly.
   Z nich si nejlépe vedou turisté. Je jich 21, z toho 17 aktivních sportovců. Mezi nimi tři Mistři sportu - Jágr, Jágrová a Kašparovský, tři držitelé I. výkonnostní třídy, čtyři druhé a 7 třetí. Dnes to není jen pěší turistika, ale putování na kolech, lyžích i lodičkách. S. Jágr je hodnocen jako nejvýkonnější turista okresu a spolu s členy oddílu Kašparovským a Mikulášem prošli a všelijak projeli jako první "Mezinárodní horskou cestu přátelství" z Eisenachu (NDR) do Budapešti.
   Oddíl byl pověřen zahájením akce "100 jarních kilometrů" na hradecku. Zhostil se svého úkolu velmi dobře.
   Kuželkáři se svým 50-letým výročím trvání jsou velmi aktivní i když nepočetní. Mají 23 členů, z nichž 16 aktivních závodníků. Výčet všech akcí, které uspořádali by byl velmi obsáhlý. Velmi pozoruhodná byla náborová soutěž 100x100 hodů sdružených. Trvala nonstop 40 hodin. Hlavním organizátorem byl Josef Rynt, který je skutečným kuželkářským obětavcem.
   Dále to byl zajímavý pokus o "Vánoční koulení při svíčkách". Zde ale vánoční pohodlí zvítězilo nad sportovním i organizátorským nadšením.
   Členové oddílu získali v tomto roce dvě II. a sedm III. výkonnostních tříd.
   Oddíl tenistů je četnější - má 50 členů, z nichž 8 hostujících. Mimo sportovní aktivitu jsou i budovateli sportoviště. Ale, omezení finančních dotací na akci "Z" v celostátním měřítku, dolehlo i na ně. 44 členové oddílu již odpracovali 1 418 hod. Nejvíce Petr Ducháček - 255 a Láďa Černý - 165.
   Ve spolupráci s hradeckými uspořádali serii mládežnických halových turnajů.
   Hezký byl 11. turnaj pamětníků. Ve skupině do 50 let jej vyhrál J. Finek, ve skupině starších to byl Míla Sochor - dnes obyvatel Pece pod Sněžkou (jen pro zajímavost otec a v současné době i děda našich reprezentantů ve skoku na lyžích).
   Pro rozestavěnost arealu nebylo možné uspořádat tradiční turnaj "Pohár města Smiřic".
   Z uvedeného je patrné, že se tJ Sokol na své devadesátiny připravuje opravdu poctivě a s vervou.

TJ Dynamo
   Sice ještě zpráva s razítkem "Velkovýkrmny, oborový podnik Smiřice", ale organizačně správně TJ Dynamo - Československé státní statky. To však není rozhodující. Hlavní je činnost. A ta je dobrá. Podařilo se založit i družstvo mladších žáků, takže v TJ vylo 52 žáků, 22 dorostenců, 1 žena a 57 mužů, spolu s 3 staršími muži. Josef Černovol z Vlkova tak řídí 135 členů.
   Jednotlivé oddíly se v soutěžích umístily následovně.
   starší žáci - okresní soutěž - 3. místo
   dorost - krajská soutěž - 9. místo
   mužstvo A - okresní přebor - 2. místo
   mužstvo b - okresní soutěž - 5. místo
   ...Členové oddílu odpracovali společně 2 505 hodin. Zdarma! To se u sportovců aspirujících na vrcholné výkony nestává. Kdyby alespoň jejich výsledky odpovídaly nákladům a sportovní nadšení byl na úrovni členů venkovských jednot.
   Mimo sportovní činnost zajišťovala TJ Dynamo i dění společenské a kulturní. Nejlépe se povedl FFP v letním kinu na velké stadionu. Navštívilo ho 1 222 diváků

Český svaz žen Smiřice
   Organizaci již řadu let vede Ing. Marie Janatová, které spolu se 138 členkami zabezpečuje velmi pestrou činnost. ...
   Mimo četných brigád na kterých odpracovaly 1 682 hod. je zde i 11 264 kg druhotných surovin odevzdaných do sběrny.
   ...

Základní škola
   ...
   Na 1. stupni 380 dětí ve 12 třídách, na 2. stupni 424 žáci ve 13 třídách.
   Ve škole působí 33 pedagogů, 4 vychovatelky školní družiny a dva skupinoví vedoucí PO SSM.
   Učitelský sbor je dosti feminizovaný. Je zde pouze 10 mužů. Varující je rychlé střídání učitelů. Letos jich je 6 nových, ...
   A ženy se dostávají všude - i na školnická místa. Z bývalého školníka se stal údržbář školních budov, školnictví po něm převzala jeho žena Jindřiška Jasinková.
   Potěšující je informace, že učitelka Jaroslava Voltrová obnovila činnost školního pěveckého sboru.
   Aby výuka nebyla zbytečně rušena, je od 7,00 do 16,00 zakázán veškerý provoz na vozovce před školou. To byl od MěstNV velmi ohleduplný a opodstatněný krok.
   ...
   I sportovní aktivita přinesla své výsledky. Od 15.5. do 17.5. probíhalo okresní kolo "Závodu míru pionýrů". V první etapě zvítězil Hampl ze Smiřic a třetí byl Pavliš. V druhé etapě byl Pavliš druhý. V celé okresní soutěži je Pavliš na třetím místě.
   ...
   Na závěr školního roku se se spolupracovníky rozloučil dlouholetý ředitel ZŠ, Josef Liška, který k 31.8.987 odchází do důchodu.

Český zahrádkářský svaz Holohlavy
   Předseda s. Levínský zabezpečuje činnost 40 členů.
   ...

Myslivecké sdružení Smiřice
   Myslivci jsou zřejmě skoupí na slovo. Mají nejstručnější zprávu pro kroniku. To ale neznamená, že by nepracovali. I když je jich jen 26, z toho 3 již starší, připravili Myslivecký den, poslední leč a střelecký den. Kromě jiných brigád vysázeli 3 000 ks stromků. Hlavně však zahřívali hlavně, a měli dobrou mušku. Na výřadu bylo:
   bažant 45 ks, kachna 42 ks, králík 1 ks, danče 1 ks, srnče 1 ks, srna 1 ks, srnec 3 ks
   Úplně chybí, kdysi tak hojná koroptev, které jsme t.zv. hospodářsko-technickou úpravou půdy upravili životní podmínky tak, že je na vyhynutí.

Svazarm Smiřice
   Organizace s 66 lidmi. Z nich 2 dorostenky a 5 žen, 1 dorostenec, 49 mužů a 9 starších mužů.
   ...
   Členové spolupracují i se ZŠ, pro níž organizují závody a cvičení ve střelbě a v hodu granátem.
   Vyškolení instruktoři vedou výcviky branců. ...

Požárníci Holohlavy
   Pět dorostenců, 4 ženy, 39 mužů a 11 starších mužů tvoří protipožární zabezpečení Holohlav.
   ... je vidět, že Radislav Richtera vede organizaci dobře.

Zemědělské zásobování a nákup
   Organizace, která zabezpečuje potřeby zemědělců, provádí nákup plodin a zpracovává je na krmiva. Ve Smiřicích je mísírna krmiv, postavená zejména pro potřeby velkovýkrmen.
   Na výsledcích celého závodu se místní výrobna podílí 58 436 t směsí. Od 1.1.1987 byly zastaveny práce ve VKS I, což je bývalý mlýn. Jakost smiřických směsí je nejlepší ze tří výroben v kraji. 98,92% je v I. jakostní třídě. ...

Východočeské cukrovary n.p.
   Kampaň byla zahájena 5.10.1987, dovářka končila 21.12. v 6,00 hod. Vlastní zpracování řepy trvalo 72 dnů a 6 hodin. ...
   Značné obtíže vznikly s odbytem hlinitých kalů. Nikdo je příliš nechce. A to ještě odbor lesního a vodního hospodářství ONV uvážlivě rozhodl, že zemina je určena pouze pro rekultivace v rámci okresu. Ale ani přímý zásah na okresní zemědělské správě nedonutil zemědělce zeminu odvést. Cukrovar na to doplácí zvýšenými náklady - o 2,25 Kčs/m3, tedy asi o 10%. To není málo.
   Přes zastaralost zařízení byly takřka vymýceny pracovní úrazy. Za celý rok byl pouze jeden. Trochu záhadné je konstatování v rozboru:"Mimopracovních úrazů bylo 5, z toho 1 žena". I když - někdy to je úraz dosti vážný.
   ...
   Ze zpracované řepy bylo získáno:
   9 786 t cukru Rdt v kvalitě o 10% lepší než plánované
   3 620 t melasy P 50%
   50 073 řízků
   Přes docílené dobré výsledky skončil závod s absolutní ztrátou v nákladech, což svědčí o metodické chybě plán, předávaného nadřízenou složkou.

Výrobní družstvo Dřevotvar
   Není to žádná velká provozovna. Má 56 zaměstnanců, z nich 39 výrobních dělníků, 14 režijních a pomocných a 3 techniky. ...
   Ani zde nebude cenová politika úplně v pořádku, protože ve výrobě vzniká nákladová ztráta přes 600 tis. Kčs.

Východočeské konzervárny a lihovary VČKL
   Závod 03 se stal ze slavné likérky monopolním výrobcem pektinu v ČSSR. Z bývalých provozů zbyla pouze výroba octa. Pektin je zde vyráběn práškový i jako pektogel.
   Chod závodu nepříznivě ovlivnila nízká úroda ovoce, zejména jablek, která jsou zde výchozí surovinou.
   Zvýšením výroby práškového pektinu vzrostla i spotřeba paliva. Z loňských 7,8 mil Kčs na 11,4 mil. Kčs. Spotřeba elektrické energie na jednotku výroby klesla o 16%.
   Letos bude rekonstruována a částečně demolována octárna. Přes zvýšené náklady docílil závod 10,7 mil. Kčs zisku. To je 14% z výroby zboží a 15,5 % z hrubé výroby. Je zde zřejmě povolena značně vysoká zisková přirážka.
   Přehled výroby je uveden dále.
   ocet 10= z ocetnice 13 387 hl
   ocet 8% v demižonech 1 961 hl
   ocet 8% lahve á 1 l 28 240 hl
   pektin práškový 120° SAG 201,3 t
   pektogel 279,8 t
   pektin pro čokoládovny 28,3 t
   ...
   Modernizovaný závod se stal i urbanistickým zkrášlením moderní části města.

Státní statek Smiřice
   I hospodaření této organizace bylo nepříznivě ovlivněno klimatickými podmínkami. Zčásti i nedostatkem selat, ale to je důsledek ACH, která zde řádila v r. 1985.
   Výnosy silně poklesly. Cukrovka na 34,55 t/ha. Ani ostatní plodiny nedopadly nejlépe. To se zákonitě projevilo v živočišné výrobě. Překvapivé jsou dost vysoké úhyny telat, zejména na hospodářství Holohlavy
   U prasat naopak dochází k zvyšování odchovu selat na jednu plemenici. Na školním statku v Holohlavech z 17,61 v r. 1985 na 22,89 letos.
   Mléko tvoří značný objem z produkce statku. Bylo jej dodáno 13,96 mil. l v průměrné ceně 4 Kčs/l....
   Z větších stavebních akcí vybírám stavbu 4 výkrmových pavilonů na Gigantu. Jeden je již dokončen. Také je rozestavěný silážní žlab v Holohlavech.
   O stravování zaměstnanců se podnik stará dobře. Na jídlo v závodních kuchyních nebyly stížnosti, i když v Holohlavech je za rok připraveno 34 987 a ve Smiřicích 51 559 jídel. ...

Městská lidová knihovna
   ... Snad nejúspěšnější byla beseda se spisovatelem Pohlem. ...
   Stav výpůjček i počet zájemců o knihy byl zcela shodný s předchozím rokem.

Kino Máj
   I když mírně vzrostla návštěvnost jednotlivých představení, dokonce i poněkud vzrostla částka vstupného, nelze říci, že by kino bylo přeplněné. Alespoň při některých filmech. Jindy není volné ani místo.
   Za novinku lze považovat "Polské čtvrtky" - představení pro dělníky, pracující na výstavbě teplárny v Černožicích. Filmy si zabezpečují sami, většinou ryze odpočinkového rázu.
  Chtějí se pobavit. Myslím, že i naši občané by řadu z těchto filmů rádi zhlédli - trochu vadí jazyková bariera. V televizi se ale díváme na "Poláky" běžně.
   Teď trochu statistiky:
   rok 1988 - 1987 (asi má být 1987 - 1986 - pozn. P.)
   počet představení - 280 - 293
   počet návštěvníků - 15 672 - 15 060
   vstupné celkem - 83 311 Kčs - 77 282 Kčs
   ...
   průměr vstupné / osoba - 5,5 - 5,1
   Ze srovnání počtu představení, návštěvníků a vstupného vyplývá mírné zvýšení vstupného.

Příjmy národního výboru v r. 1987 v tis. Kčs
   ...
   příjmy celkem 12 373
   bez dotace na kotelnu 7 851
   ...
   Výdaje národního výboru v r. 1987 v tis. Kčs:
   ...
   výdaje celkem 11 620
   ...

Akce "Z"
   Po přehledu příjmů a vydání je vhodné uvést i práci, který byla za tyto peníze udělána. ...
   Investiční akce:
   Rekonstrukce zvláštní školy ...
   Rozšíření prodejny potravin ...
   Úprava hostince - Holohlavy ...
   Autobusová točka ...
   Neinvestiční část akce "Z", jejímž charakterem je úklid, oprava a zkrášlování města, lze vyjádřit takto:
   počet odpracovaných hodin 55 420
   z toho zdarma 51 010
   odpracováno mládeží 4 245
   získaná hodnota díla 909 tis. Kčs
   finanční náklady 297 tis. Kčs

Informace z matriky
   ... v r. 1987 byl:
   Počet narozených - chlapců - dívek
   ve Smiřicích - 22 - 18
   v Holohlavech - 6 - 5
   v Rodově - 2 - 1
   celkem - 30 - 24

Počet zemřelých - mužů - žen
   ve Smiřicích - 20 - 13
   v Holohlavech - 4 - 0
   v Rodově - 2 - 0
   celkem - 26 - 13

I zde je patrné výrazné snížení průměrného věku mužů, k němuž v naší zemi v posledních letech došlo.

Takže k 31.12.1987 měly:
   Smiřice 2 888 obyvatel
   Holohlavy 756 obyvatel
   Rodov 176 obyvatel
   a celkem u nás žilo 3 820 lidí.

Aby měli kde žít, postavili si 5 dalších rodinných domků a bylo pro ně zkolaudováno 40 bytových jednotek v obytném domě u penzionů.

Zápis byl ukončen 12. května 1988

Titulní stránky k letům 1985 a 1986 namaloval ak. mal. Jiří Škopek.
Titulní stránku k r. 1987 nakreslil na smiřický motiv ak. mal. Jaroslav Mrva. (V knize obrázek není - pozn. P.)