Kronika města Smiřic - VIII. díl, rok 1988

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval. Za pomlčkou (-) je stručný výtah z odstavce.
Fotografie, ze smiřického archivu a Václava Prostředníka, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1987       Rok 1989        Smiřické kroniky1988

   Letošní rok připomíná neobvykle velkou řadu pro naší zemi nesmírně významných událostí. Šťastných heroických i tragických. Vlastně, snad nejvíc a nejvýznamnějších událostí v historii našich zemí se událo v letech, jejichž počet končil osmičkou. Je to tedy rok, k kterém můžeme i hodně rekapitulovat. Hodnotit příčiny úspěchu, zklamání i národních tragédií.
   ...
   Pro naše město je z novodobé historie nejvýznamnější rok 1948, kterým byla zahájena éra jeho rekonstrukce a změn v moderně vybavené a stále se rozvíjející centrum.
   O jeho proměnách v průběhu let říká hodně sama kronika. Nejvíce však říkají proměny, kterými prošlo. Ne za staletí, ale za poslední čtyři desetiletí.
   A nebyly to proměny malé. Ze zemědělsko průmyslové obce vzniklo město - vybavením, výstavností i stylem života. Stačí jen pár příkladů - vodovod, nová pošta, obchody, výstavba pektinky, Agrodat, nové obytné čtvrti, silnice, plynofikace a řada dalších.
   Ne všechno bylo dobré. Výsledky prací, uspěchaností doby nedomyšlených, přinášejí trpké ovoce dodnes. Nejbolestivější je stav životního prostředí. Dýcháme zkažený, zčásti toxický vzduch, jíme potraviny obsahující škodliviny, Labe je stoka a ne vodní tok.
   To není jen smutné konstatování pamětníka, ale tragický fakt snižující střední dobu života o 5 až 6 let a působící na vysoký počet dětí s vrozenými vadami.
   ...
   Začíná "přestavba" - což je pojem uplatňovaný vůdčí osobností SSSR Michailem Gorbačovem. Poprvé od smrti V.I. Lenina zaznělo veřejně a naplno odsouzení dění stalinských let. A nešlo jen tak o něco. Zločin genocidy zde nebyl ničím neobvyklým (stačí příklad Kuropat, gesudarstvennych upravlenij lagerov a dalších). Ani éra řízení státu L.I. Brežněvem není posuzována příznivě a v současnosti je považována za dobu stagnace a hrubých politických chyb.
   Přestavba začíná působit i u nás, protože hospodářské i politické dění, naše diplomacie i vnitrostátní události jsou smlouvami a dohodami úzce spjaty s životem SSSR.
   Je opravdu načase. Přes nesporný pokrok ve společenských vztazích pociťujeme již i u nás velmi citelně zaostávání ve vybavení průmyslových odvětví a nezdravé jevy ve společnosti. Budeme tedy nejen očekávat, ale musíme i aktivně podporovat to, co nazýváme novým myšlením a přestavbou.
   Zdá se, že je to zrod nové epochy. Jako každý zrod je bolestivý a pro přímé účastníky i trochu rizikový.

-----------------------------------

Rok 1988 v datech

   Leden. Na rozdíl od let předchozích jsme v celé republice nevstupovali do letošního roku s perspektivami prudkého růstu životní úrovně a s blaženě nevědomým optimismem. Spravedlivá a tvrdá kritika chyb předchozích let, která se k nám doléhá ze SSSR nalézá i u nás svoji odezvu.
   Ke kritice je však nutné ještě připojit a realizovat návrhy na zlepšení. Všichni víme, že toto nebude ani snadné a ani ne bez odporu těch, kterým odsuzovaný stav vyhovoval.
   V našem městě přikročil národní výbor k obnově celé řady služeb. Zatím jen v omezeném Rozsahu. Zahradnictví, nákladní doprava, pokrývačství, klempířství, asfaltér a malířství pokojů. Jde vlastně o drobné služby pro obyvatelstvo, zabezpečované občany buď se vedlejším pracovním poměru, či důchodci. Je to rozhodně zlepšení, ale zdaleka nekryje současnou potřebu.

3.1.
   - odborová schůze VČKL s 83 lidmi

5.1.
   - kurz šití

12.1.
   - přednáška o toxikomanii pro 135 lidí
   - schůze SRPŠ

13.1.
   - školní rozhlasové relace k narozeninám presidenta a A. Malé

15.1.
   Zaměstnanci Agrodatu navštívili pěvecký koncert Pavla Dobeše. Jelo si jej poslechnout 135 lidí.
   - školení holohlavských požárníků
   - promítání diapozitivů o Praze v MŠ Holohlavy
   - výstava v knihovně o VŘSR

18.1.
   - s. Ševčíková vyprávěla ve škole knihách věnovaných roku 1948
   - výchovný koncert pro děti

19.1.
   Ideově politické vzdělávání učitelů probíhá nejméně jednou, občas i 2x měsíčně. Spolu s poradami a schůzemi je o jedno odpoledne každý týden. Možná, že méně by bylo více. - setkání vedoucích pionýrské organizace
   - přednáška o Jižní Americe vyslechlo 15 lidí
   - školní pásmo o Leninovi
   - beseda nad kronikou o Josefu Zemanovi pro 30 lidí

22.1.
   - promítání pohádek pro MŠ

23.1.
   - poslední leč v lovecké chatě na Trotině pro 80 lidí
   - výroční členská schůze smiřických zahrádkářů - 23 lidí

25.1.
   - beseda v knihovně o r. 1948 v literatuře
   - školení CO pro veřejnost pro 230 občanů

27.1.
   - výchovný koncert pro školní děti
   Pokus o přilákání náročného diváka uspořádala vedoucí kina s. Kmínková. Ale příliš se nepovedl. Film "Netvor" měl pouze 10 návštěvníků.

28.1.
   Pionýrská organizace se snaží držet krok s dobou. Připravila náplň pro programátorský kroužek. Přesněji kroužek ve kterém se budou žáci seznamovat s možnostmi počítače. Přišlo 20 zájemců.

30.1.
   Holohlavští zahrádkáři se vypravili udělat pořádek v parku okolo školky. Přes nepřízeň počasí a poměrné chladno se sešlo 5 lidí.
   Snaha vedoucí MěKS, s. Trávníková, vyústila v přípravu taneční zábavy pro střední a starší generaci. Výsledek byl docela zajímavý. V prostorách kavárny "Labe" se sešlo 70 zájemců. To je na malý sál dost.

   Lednové počasí dost odpovídalo našim představám zimy. Mrázy do -17°C, trocha sněhu a zase polevení mrazů - to není špatné. Tepleji, až horko je ve sféře přípravy přestavby. Všichni, i ti, kteří se na vzniku a trvání potíží podíleli, se k přestavbě hlásí. Z výsledků je patrné, že asi pouze slovy.

-----------------------------------

   Únor. Lze říci, že stav počasí i občanského dění je setrvalý. Byla zahájena veřejná diskuse k návrhu zákona o státním podniku a návrhu nového zákoníku práce. Již prvně jmenovaný návrh vnesl do řad generálních ředitelství a jiných direktivně řídících center rušno. Jde totiž o dobře placená místa, získaná dosti často spíš za poslušnost, než za pracovní schopnost. Z toho na řadu lidí padá strach.

1.2.
   - klubový pořad "Možná přijde i ..." pro 145 lidí
   - výchovný koncert
   - beseda nad knihou "V únoru mi bylo 12" ve ZvŠ
   - na lyžařský zájezd odjelo 80 žáků

2.2.
   - kurz šití
   - beseda v Holohlavech k r. 1948

7.2.
   - výstava v knihovně k r. 1948

9.2.
   - kino "Občan Brych" pro školní děti

10.2.
   Holohlavští chovatelé vyslechli přednášku o chovu angorských králíků.
   - pionýrské schůze

11.2.
   Hovory s národním výborem. Setkání mládežníků s představiteli města. Bylo uskutečněno formou řízené besedy na téma: "Únor dnešku". Zúčastnilo se jí 23 lidí. Smutné je to, že besedu neorganizoval SSM, který ve Smiřicích úplně zanikl, ale MěKS.

16.2.
   - den otevřených dveří v MŠ Smiřice
   Lidová škola umění uspořádala koncert dětského dechového orchestru. I ten byl součástí oslav. Organizace se jala vedoucí MěKS. Přišlo 75 posluchačů.
   - výchovný koncert pro školu

17.2.
   - milicionáři ve školách
   Kino Máj promítlo film Osamělá plavba. Přes nesporné kvality dosáhla účast pouze 32 lidí. ...

18.2.
   Pro žáky posledního ročníku ZŠ připravili pedagogové setkání s předními pracovníky, členy BSP a veliteli jednotek LM. ...
   Na počest všech, kteří to myslili s dělnickým hnutím poctivě a kteří připravovali základy socialismu v naší zemi, uspořádal MěstNV slavnostní plenární zasedání. Položení věnců u památníku osvobození se zúčastnilo 100 občanů.

20.2.
   - výstava výtvarných prací v MŠ Holohlavy
   Moravěnka, lidová hudba s cimbálem a zpěváky. Pozvalo ji MěKS a přišlo vhod 290 milovníkům "lidovky". pro absolutní nevhodnost prostředí ve "Dvoraně" byl koncert v kulturním domě v Černožicích.

22.2.
   Sportovní den, připravený pionýrskou organizací neměl žádnou velkou odezvu. Přišlo 15 sportovců.

24.2.
   Ale ani pohádkové filmy, které z iniciativy MěKS promítali v loutkovém divadle, nenašly své diváky. Pro 10 dětí je příprava dosti náročná.

25.2.
   Totéž, jenže pro 15 návštěvníků, se opakovalo i dnes. - výlet VČKL na hory

26.2.
   - školení hasičů v Holohlavech

27.2.
   Smiřičtí požárníci pořádali společenský ples. Na současnou roztříštěnost společenského života měli i solidní účast. 180 hostů není sice žádný rekord, ale určitě vyšší průměr. Opět dvakrát promítání pohádek v LS. Po oba dva dny se přišlo podívat po 30 dětech. ...

   Únor bílý - pole sílí. Ten letošní byl i dost bílý a středně mrazivý. Oslavy 40. výročí vítězství dělnické třídy v ČSR proběhly bez jakéhokoliv přehánění. Určitě i s ohledem na to, že i nejvyšší stranické orgány vyzývají k ekonomickému postupu. Nejen v průmyslu, ale i ve společenském životě. Zdá se, že autokratický přístup některých funkcionářů v uplynulých letech nadělal hodně škod. Platit je ale musíme všichni.

Zita Kabátová -----------------------------------

Březen ...

1.3.
   - školní rozhlas o měsíci knihy
   Zita Kabátová - i pro mně již zazní jen ozvěnou slavných filmů první poloviny století. Snad i proto, že "Advokát chudých", kde hrála jednu z hlavních rolí, byl prvním filmem, který jsem viděl. tato legenda českého filmu (*1913) přijela k nám na besedu. O své m životě, jeho lepších i horších dnech vyprávěla 135 lidem. Setkání bylo připraveno pro starší ženy k MDŽ
   - kurz šití

2.3.
   - skupinová rada PO

3.3.
   ČSŽ Smiřice schůzoval a slavil. Ženy si připravily k oslavě MDŽ slavnostní schůzi s kulturním programem. Sešlo se jich zde 68. A jako již tradičně - dobře se bavily. Snad i proto, že jim kulturní program zabezpečovaly děti z MŠ Smiřice. Mnohé z žen zde měly buď své dítě, aebo a to častěji, již vnouče.

4.3.
   - MDŽ v podniku VČKL a ZNZ

7.3.
   - výchovný koncert pro školu
   "Kabaret ve varieté" - tak se jmenoval pořad k mDŽ pro starší ženy. Do sálu kina jich přišlo 95. Podle vyprávění se opravdu dobře pobavily.

8.3.
   - přednáška Sexuální výchova pro 120 žáků osmých tříd
   - ZvŠ v hradeckém muzeu
   - oslava MDŽ svazu žen v Holohlavech

10.3.
   - škola v knihovně
   - pionýrský pořad Disco pro 40 žáků posledních ročníků školy

11.3.
   - MDŽ v cukrovaru a ve Státním statku

12. - 13.3.
   - preventivní prohlídky půd a kouřovodů 8 dvoučlenných hlídek hasičů v Holohlavech

15.3.
   Protože v blízkém okolí pracuje množství stavebních dělníků a techniků z Polska, dohodl e MěstNV s vedoucí kina o tom, že vždy ve čtvrtek bude kino promítat pro ně. Filmy si opatřují ze svých půjčoven. Rozhodně mají pestřejší výběr, jak co do žánru, tak co do země původu. Nákup filmů zakupovaných do ČSSR po výběru, prováděném z hlediska hodnoty, politické náplně, estetického ztvárnění a možná i dalších kriterií způsobuje to, že divák, který hledá zábavu a odpočinek do kina nechodí.

16. a 18.3
   - škola v divadle DVÚ v Hradci Králové

18.3.
   Oslava MDŽ v Agrodatu. Proběhla jako společenský večer v prostorách kavárny Labe. Přišlo 86 lidí.

20.3.
   Dnes byl pořad Kabaret ve varieté opakován pro ženy z Rodova. Organizaci zajistil SPOZ, spolu s MěKS. Přišlo 40 návštěvníků.

21.3.
   - MŠ z Holohlav přišla do knihovny

23.3.
   - školní soutěž ve zpěvu
   - školní exkurze do knihovny

25.3.
   - schůze chovatelů z Holohlav

26.3.
   Pokus, který se dost vydařil. MěKS zorganizovalo taneční zábavu pro střední a starší generaci. Hrála kapela "Polabanka", složená z učitelů LŠU Smiřice. V kavárně i bylo dost plno. 76 návštěvníků tu není každý den.

28.3.
   - den učitelů
   Již od 14.3. je otevřena výstava dětských kreseb...

30.3.
   Práce s dětmi je vůbec krásná a když se objeví výsledek - úspěch, těší to dvojnásob. Dětský pěvecký soubor "Sluníčko", vedený s. Knittlovou získal v soutěži "Zlatá nitka" I. místo v okresu. To již je pěkný úspěch.
   "Cizí sem nechodí" byl název kinopředstavení. Škoda, že sem nechodí ani vlastní! Přišlo pouze 5 diváků. Ale o výběru filmů a jeho vlivu na návštěvnost bylo již napsáno dost. Jen na nápravu čekáme marně (film SSSR - pozn. P)

...

-----------------------------------

   Duben, letošní apríl s námi žertoval dost divoce. V nejbližším okolí ne, ale v republice byla řada větších i menších přírodních katastrof. Město se probouzí uze zimního odpočinku i když zrovna první polovina měsíce nevypadala příliš jarně. ...

3.4.
   - promítání pohádek v loutkovém divadle pro 35 dětí

4.4.
   - koledníci

6.4.
   - soutěž technické tvořivosti pionýrů (STTP)

9.4.
   - kino a beseda s příslušníky VB pro školní děti
   VČKL požádaly všechny zaměstnance o spolupráci při uklízení závodu. Zde to bylo mimořádně potřeba. Po zimě, po skončení výstavby a v potravinářském provozu se vždycky nějaký nepořádek najde. Závod měl všechny tři příčiny proč uklízet. Ještě směrem k octárně budou prováděny menší úpravy. Další brigáda byla 16.4. Obou se zúčastnili všichni co mohli.

12.4.
   Filmové představení pro pracovníky z PLR pokračuje. Málokdy klesne počet diváků pod 50. Dnes se přišlo podívat 92 lidí. - beseda nad kronikou v Rodově

14.4.
   - přednáška "Raketová technika" pro 22 posluchačů

15.4.
   Koncert smíšeného pěveckého učitelského sboru. Vyslechlo jej 60 lidí. ...

16.4.
   - fotbalový zápas o Pohár zemědělských novin

18.4.
   - výstava prací v LŠU

20.4.
   Pionýři pionýrům tak se jmenovala akce, kterou připravili žáci vyšších tříd svým menším kolegům ... Sešlo se 200 dětí.

22.4.
   - setkání členů BSP místních závodů
   - pásma ve školním rozhlase o Leninovi a PO
   - školní pěvecká soutěž

28.4.
   - 10 zaměstnanců VČKL v divadle v HK, dalších v ZOO

30.4.
   Měsíc uzavřelo promítání filmu "Lovec hadů". Měl málo diváků. Pouze 6. Bez státních dotací by při této návštěvnosti musilo kino již před delší dobou vyhlásit bankrot.

   Druhá polovina dubna předznamenala pěkné, ale suché jaro. ...

-----------------------------------

   Květen. Který nám tradičně dává pocit jara i když není vždycky opravdu jarní. Snad je tento dojem spojen s tím, že všichni pamětníci prožívají v duchu jaro a květen roku 1945. tehdy, z pocitu znovuzrození národa a obnovení republiky vzniklo spontánní nadšení. Škoda, že neuvážeností a jak se nyní dozvídáme, někdy i ziskuchtivostí jednotlivců a jejich touhou po moci bylo toto nadšení promrháno.

1.5.
   Jak jsem již uvedl, na rozdíl od řady minulých let byl průběh oslav důstojný a také daleko levnější.
   Z tribuny zazněla slova o přestavbě a nutnosti demokratizace společnosti. To však nejsou procesy skokové, ale plynulé. A jak řekl s. Gorbačovem etapa do které vstupujeme, je pokračováním říjnové revoluce. Tento děj musíme očistit od chyb a deformací, nahromaděných za více než 60 let. Snad by bylo potřeba očistit tuto etapu i od těch, kteří deformace zavinili, nebo připustili.
   U nás byl průvod opravdu internacionální. Samostatnou skupinu tvořili vietnamští pracující z Černožic a polští budovatelé teplárny. Po průvodu a manifestaci byl koncert dechové hudby Polabanka. V průvodu bylo asi (chybí pozn. P.) lidí a na koncertu se jich vystřídalo asi 750.

3.5.
   Vystoupení vokálně - instrumentální skupiny "Lokálka" vyvolalo na místní poměry nečekaný zájem. Přišlo 265 posluchačů z širokého okolí. Převážně ti hodně mladí. Zdá se, že existuje i způsob, jak je dostat dohromady. Škoda, že se to nedaří SSM ve Smiřicích.

3. a 5.5.
   - filmy pro školní děti

6.5.
   - děti z MŠ Holohlavy položily kytičku k památníku osvobození
   - branný závod
   - divadlo Drak ve smiřické školce

7.5.
   Otevřená střelecká soutěž "Cena osvobození" uspořádaná svazarmovci. Měla docela pěknou odezvu. Zúčastnilo se 54 závodníků.

8.5.
   Filmový horror "Doktor Jekyll a pan Hyde" vzbudil v předstihu strach, takže v kině se bálo jen 13 diváků. Bez ohledu na ekonomické zásady byl prý z ústředí dán pokyn, že se musí hrát každé představení.

12.5.
   "Chrám a tvrz" - název literárního díla použili autoři i jako název recitačně hudebního pásma. Za pomocí OKS a pořadatelství MěKS byla připravena jedna z nejhezčích akcí posledních let. Kdyby všechna pásma byla na podobné úrovni a kdyby byl ve Smiřicích odpovídající sál, snad by se podařilo obnovit zájem veřejnosti o kulturu. ... Přišlo 116 lidí.

14.5.
   Zahajuje kurz studené kuchyně. V kulturním zařízení rybářů se učí 20 žen, jak upravit studené, rychlé a dobré pohoštění. I to je kus umění. Zajímavé je, že světová jména v kuchařství náleží mužům. Vždyť i již vzpomínaný Bavor Rodovský nebyl jen alchymista, ale i dobrý kuchař. Hlavně však autor první česky psané kuchařské knihy.
   - očkování proti myxomatoze v Holohlavech

16.5.
   - pořady o krásách naší země "Toulky" pro 150 školních dětí
   - soutěž v recitaci v MŠ Holohlavy
   - 14 holohlavských hasičů ve Velkém Třebešově

17.5.
   - školní pořad "Hrajeme si"
   - ukázky z her DVÚ Hradec Králové pro 144 dětí

18.5.
   - přednáška o pohybovém ústrojí v penzionu

19.5.
   Svátek Smiřic v Praze. 3. sraz smiřických rodáků žijících v Praze našel důstojný stánek. Francouzská restaurace "Obecního domu", to je hezké prostředí. Hlavní organizátor Jarka Litomyský pozval i pracovníky MěstNV Smiřice.
   Sešli se zde lidé nejrůznějších věkových skupin, zaměstnání i zájmů. Spojovalo je jediné - vztah ke Smiřicím.
   Zúčastnil se i zasloužilý umělec Knobloch, jehož drobná plastika a zejména medaile okouzlují již léta Evropu. Druhý zasloužilý umělec luděk Munzar se zde setkal s řadou svých vrstevníků a přátel.

20. - 21.5.
   - 20 zaměstnanců cukrovaru byla na Moravě

21.5.
   - 45 zaměstnanců státních statků bylo na lední revui v Pardubicích

22.5.
   - 10 lidí z VČC jelo na divadlo do Jaroměře

23.5.
   "Folkový recitál Josefa Streichla". Celý název nám zní velmi pěkně česky Ale "Lidová hudba a zpěv, doprovázená přednášením", to by bylo ještě horší. Takže se raději smíříme s mírnou internacionalizací jazyka. Hlavně, že pořad vyzněl dobře a 105 lidí z Agrodatu bylo spokojeno

24.5.
   - přednáška o Labi a písku v Rodově

26.5.
   Na co nemáme ve výkonech, to doháníme názvy. Proto také může v mateřských školách, zde v Holohlavech, probíhat lehkoatletická olympiáda. Za účasti 8 dětských závodníků. Brzy se asi bude jízda na houpacím koni nazývat Stepple Chase.
   Samozřejmě cvičení, zejména dětí, je nesmírně užitečné. Jen neodpovídající název, asi direktivně nařízený, ruší.

27.5.
   Pod patronací MěKS a hlavně díky organizační schopnosti a zájmu s. Trávníkové byla v "Labi" taneční zábava. I dosti navštívená. Přišlo 70 tancechtivých.
   Zemědělský nákupní a zásobovací podnik svolal aktiv brigád socialistické práce. Na pracovně - společenském setkání projednali členové BSP otázky pracovní, soutěžní i problematiku využití volného času. Zúčastnilo se 45 soutěžících.

28.5.
   - kurz studené kuchyně pro 13 lidí

29.5.
   Oslava mezinárodního dne dětí. Komise pro mládež připravila celou paletu nejrůznějších zábav pro oslavence. Kreslení na asfaltu, střelba ze vzduchovky, závody v pytlích, lehkoatletické závody. Mohli bychom vyjmenovat i více, ale hlavní bylo to, že se pobavilo, vydovádělo a trochu unavilo více, než 300 dětí.
   - 15 zahrádkářů ze Smiřic jelo na chovatelskou výstavu do Žírče

31.5.
   - kurz šití pro 20 žen

   Končící květen nás všechny dost zaskočil. Objevila se chladna i ranní mrazíky. To byla takřka katastrofa pro některé druhy kvetoucích stromů. Meruňky, broskvoně a ořešáky dost utrpěly. Z jabloní jen některé ranní odrůdy. ...

-----------------------------------

   Červen, s vrcholícími přípravami na závěr školního roku byl dramatický zejména pro rodiče dětí, končících povinnou školní docházku. Objevil se - letos snad nejvýrazněji - důsledek rozhodnutí o zvýhodnění rodin s dětmi. Populační vlna, která následovala, dorazila nyní k postupnému cíli. Rozmisťování dětí do středních škol a učebních oborů. Bohužel, zde byla situace přinejmenším napjatá. Smiřické děti byly nakonec umístěny všechny. Ale starosti rodičů byly značné. Spokojenosti nepřispívá ani to, že v konečné fázi o zařazení do života rozhoduje administrativní akt a ne přání či nadání dítěte.
   Již v červnu se začala objevovat i tíživá sucha, která pak nepříznivě působila na úrodu, zejména cukrovky.

1.6.
   - dětské dny ve školkách

2.6.
   - koncert žáků LŠU pro děti z MŠ

4.6.
   - dětské dny v podnicích
   - vítání občánků

Včera, 3. června byla obnovena tradice trhů. Zatím jen v malém rozsahu, přebytky ze zahrádek a pod. Je to ale možná po 48 letech první trh.

trh
Trh u velkoprodejny v centru města. Vzadu je Náměstí Míru.

trh
Okurky si kupuje paní Šmejdová.7.6.
   - přednáška MUDr. Čeňkové "Jarní byliny"
   - školní soutěž o poskytování první pomoci
   - školní rozhlas o Lidicích a Ležákách

9.6.
   - 12 členů ČČK jelo do divadla v HK

10.6.
   - literární pásmo 2. školních tříd
   - výchovný koncert pro 8. třídy
   Začíná filmový festival. Na velkém stadionu byly promítány atraktivní filmy. I když nebylo žádné zvláštní pohodlí a počasí také neoplývalo teplem, šlo o vyloženě ziskovou akci. 9 představení navštívilo 2150 lidí. To je průměrně a přibližně 239 diváků na jednom představení.
   Cena vstupenky je asi 7,- Kčs. Tedy příjem přibližně 1672 Kčs za večer. Vše svědčí o tom, že výběr filmů (zde rozhodně nešlo o psychologická dramata a oslavu pracovních úspěchů) je jediné kriterium, jež láká diváka a tvoří zisk. Lidi, alespoň ti zcela normální, se chtějí po práci bavit.

22.6.
   - slavnost loučení se školkou v Holohlavech

11.6.
   - soutěž v Dubenci navštívili hasiči z Holohlav
   - 10 pionýrů ze Spišské Nové Vsi přijelo do Smiřic

14. a 16.6.
   - školní výlety do Babiččina údolí

16.6.
   - ukončení školení rybářů
   - loučení se školkou ve Smiřicích
   - 10 pionýrů odjelo do Spišské Nové Vsi
   - závěrečný koncert LŠU

18.6.
   - branný den v Agrodatu pro 80 dětí
   - členové ZO ROH základní školy jeli do Budapešti
   - taneční zábava v Labi

20.6.
   - předání 15 občanských průkazů
   - přednáška "Denně něco pro zdraví" - 20 lidí

25.6.
   Den ve znamení soutěžení. Organizace ČRS uspořádala závody v rybolovu i rybolovné technice, pro mládež. Přišlo 51 členů.
   Holohlavští požárníci vyslali své družstvo na závody do Habřiny.Jelo 8 soutěžících.
   10 chovatelů ze Smiřic a 15 z Holohlav zaslalo své "chovance" na výstavu do Třebechovic. ...

28.6.
   Výstavba rozvodu plynu postoupila z Kršovky na jižní stranu Zemanovy a Palackého ulice. S nesmírnou obětavostí a vynaložením značného úsilí převedlo 15 občanů v čele s předsedou NV s. Koudelkou a vedoucím HSO s. Klimešem, plynové potrubí přes, či lépe pod Zemanovou ulicí. Z provozních důvodů pracovali přes noc. Narazili na nečekanou překážku. Zeď z pískovcových kvádrů, břeh koryta "Jordánku". Po zatrubení bylo celé koryto zasypáno i s balvany, či hranoly severního břehu. Ve 2 hod. ráno byl již provoz na ulici obnoven.

29.6.
   - závěrečné shromáždění pionýrů - 700 dětí
   Na shromáždění navazovalo hodnocení práce žák, spojené s kulturním programem. Zde se ve 4 skupinách, rozdělených podle věku, sešlo 790 účastníků.

Jiří Šámal 30.6.
   - konec školního roku

...

-----------------------------------

   Červenec - krásný, odpovídající víc středomoří, než naší poloze. ...

2.7.
   - myslivecký den a kontrolní střelba - sešlo se 100 lidí, myslivců i rodinných příslušníků

3.7.
   I smutné zprávy kronika zachytí. Dnes zemřel Ing. Jiří Šámal, ředitel státního statku Smiřice. Jeho život i práce byly se závodem i městem dlouhodobě spojeny.

4. - 14.7.
   Příměstský družební pionýrský tábor. Jde o návštěvu německých pionýrů ve Smiřicích. Zájezdy do okolí, do Prahy, návštěvy v rodinách. Bylo veselo. Jen některé děti byli v rodinách, kde se vůbec nedomluvily. To je potom trochu stresová situace. Ale zvládly to všechny. Bydlily v bývalé klubovně SSM. Přijelo jich 25.
   V téže době bylo 25 dětí ze Smiřic v PLT v Rašovicích. Letos bylo možné koupat se i v Orlici, jež bývá jinak dost studená.

5.7.
   Stále pokračují pravidelná filmová představení pro Poláky pracující na výstavbě teplárny.

9.7.
   - zábava SSM v Holohlavech pro 120 lidí
   - výlet 18 turistů na kole

14.7.
   Další skupina rekreantů ze Státních statků jela do BLR. Autobusem přes MLR a SRR. Těch 30 statečných čeká krásný pobyt u moře, ale také - to je méně příjemné - cesta zpět. Letadlem je to zase drahé.

15.7.
   "Výměna stráží" na chatě Domov v Deštném. 20 členů ROH si jelo odpočinout. Ti předchozí se vraceli spokojeni s počasím i vším ostatním. Rekreační střediska Státních statků, Domov a Ozón, mají dobré jméno.

16.7.
   - taneční zábavu pořádali v Holohlavech hasiči pro 106 lidí

18. - 30.7.
   - pionýrské tábory Rašovice a Rezek u nového Města n./M.

19.7.
   - výstava v knihovně

22.7.
   Konference ZO ROH Státních statků. Závažná a důležitá, protože celek již pracuje jako státní podnik. Delegáti projednávali i postup pro volbu rady pracovního kolektivu. Tento nový orgán je jedním z projevů demokratizace naší společnosti. Má rozhodující význam při určení způsobu volby ředitele podniku. Má také být představitelem lidové moci v podniku. Ve Státních statcích je situace dosti zvláštní v důsledku náhlého úmrtí Ing. Šámala. Nelze váhat, ale je nutno vážit. Klady i zápory kandidátů.
   Řídit by chtěl mnohý, ale 40 let se lidé učili poslouchat a poslušně vykonávat. ZV ROH tedy nemá lehkou práci. Bylo přítomno 160 delegátů.

23.7.
   - ČSŽ v Holohlavech pořádal taneční zábavu pro 170 lidí
   - 4 turisté jeli do Vysokých Tater

24.7.
   Vichřice, nesmírná síla pohybujících se mas vzduchu, zničila v blízkém i vzdáleném okolí mnoho střech, stromů i polí. U nás naštěstí neřádila příliš. Doplatilo na ni pár stromů. V Holohlavech to již bylo více stromů. Lípy u hřbitova byly poškozeny dost. V Rodově padla vrba o průměru 90 cm. Rychlost větru podle hlášení meteorologů dosahovala 150 km/hod.

25.7.
   - Mikoláš Aleš (odstavec o malíři, ale nic o tom proč se o něm píše - výstava? - pozn. P.)

26.7.
   Opět obnova skupiny rekreantů do BLR. Třicet tam a třicet zpátky. Po 14 dnech se takhle vystřídá 7 až 8 turnusů. To je okolo 210 - 240 rekreantů v zahraničí. Svědčí to o značné péči ZV ROH o své členy.
   Filmová představení pro polské pracovníky ztratilo trochu na přitažlivosti. Přišlo pouze 33 lidí. I zde působí dovolené.

28. - 31.7.
   - fotbalové zápasy

30.7.
   - taneční zábava holohlavských požárníků pro 250 lidí

31.7. až 6.8.
   - výlet turistů do Slovenského ráje

   Měsíc končí. Přes trvající vedra v něm bylo uděláno hodně práce. Zejména při plynofikaci Zahradní ulice, opravě školní budovy a rekonstrukci zvláštní školy. Zde je situace trochu komplikovaná a termín dokončení je nutno opět odložit. Nyní do 31.12.1988.
   Pokračoval také nátěr šindelů na střeše zámeckého kostela. Bylo použito "Izokrytu" - rozpouštědlového syntetického nátěru. Lze předpokládat, že nátěr bude nutno pravidelně obnovovat. Šindel je sice lehký, ale hořlavý a snadno chátrá.
   "Náměstí Míru" tato plocha byla definitivně upravena a osázena ozdobnými keři a stromky. Než se uchytí bude nutno je intenzivně zalévat. Půjde to snadno, díky fontáně, jež začala tryskat již 25.5.

-----------------------------------

   Srpen, nepřinesl ssebou žádné zvláštní změny. Alespoň co do počasí. V životě města se událo mnohé. Zejména v stavění a bourání. Tropická vedra stále setrvávají. Dokonce již mírně zhoršují výsledky práce zemědělců. Ovoce zraje podstatně rychleji, opadává. Obilí je také o 14 dnů až tři týdny dříve zralé.

3.8.
   Ve Dvoře Králové proběhla soutěž kuželkářů. Ze Smiřic tam vyputovalo pět borců.
   Dnes odjíždělo 33 účastníků na letní pionýrský tábor do NDR. Vlastně je letos Balt, jinak chladný, teplým a přívětivým mořem.

6.8.
   - taneční zábavu pro 170 lidí pořádaly ženy

8.8.
   - příměstský tábor

10.8.
   - výstava k oslavě Leoše Janáčka v knihovně

11.8.
   - rekreanti Státních statků jeli do BLR

13. - 20.8.
   - vakcinace králíků

13.8.
   Do Smiřic, respektive do Holohlav přijela delegace žen z Banské Bystrice. 20 členek ČSŽ s nimi besedovalo na témata obecně zajímavá. Co je kde ke koupi, jaké mají potíže se zabezpečením dětí apod.
   Večer se sešli občané Holohlav na taneční zábavě spolu s ženami z družební oblasti. Přišlo 226 lidí. To už je opravdu značná návštěva. Jen hudebníci se "rozjařili" nadmíru a vyvolali značnou nelibost, až skandál. Byli totiž nejen veselí, ale i vulgární.
   Proto také 19.8. proběhlo úřední jednání na kterém MěstNV zrušil své závazky "zřizovatele" vůči hudební skupině "Taurus".

20.8.
   Turisté TJ Sokol se sešli u táboráku.... bylo jich 12.

22. - 28.8.
   Hudební mládí - tak by dalo nazvat týdenní soustředění orchestru LŠU. Bylo v Dolním Dvoře a mimo žáků zde byl pedagogický sbor a nadšený muzikant MUDr. Ševčík. Když přijeli představitelé NV na návštěvu, vyslechli improvizovaný, ale o to lehčí koncert.

25.8.
   - zájezd Státních statků do Bulharska

26.8.
   Dům čp. 92, původně Čeřovských, později Brentnerů, mění majitele. Zahradu, která je opravdu veliká, vykoupil NV na stavbu rodinných domků. Budovu koupily VČ cukrovary. A ihned se pustili jejich zedníci do přestavby. Na obytný dům. Kdysi zde byla pošta a telefonní centrála. Tyto instituce zabíraly celé přízemí. Vlastně, ne tak docela celé, protože původně byl v západní třetině průčelí papírnický obchod - Šmejdovi. Pošta zde fungovala od února 1930 do 14.9.973. V nové budově na náměstí Míru pracuje od 18.9.1973. Ve své původní podobě byl dům postaven v r. 1929.

27.8.
   - taneční zábava holohlavského SSM

30.8.
   - zaměstnanci statku jelo na výstavu Země živitelka, i 31.8.

   A je konec srpna, horkého a dosti rušného. I politické sféře. Zdá se, že po letech nuceného souhlasu s jakýmkoliv, byť nesmyslným opatřením, jsme se odnaučili demokraticky diskutovat. Ve snaze po upoutání pozornosti vyvolávají skupiny lidí demonstrace. Ke klidu společnosti to příliš nepřispívá. Zlé mrazy stalinské epochy přinášejí své plody dodnes.

-----------------------------------

   Září nepřineslo změnu počasí. Tepla a suché počasí trvají nadále. ...

1.9.
   - zahájení školního roku

3. - 4.9.
   - výlet 40 zahrádkářů ze Smiřic v západočeském kraji

3.9.
   - 15 holohlavských hasičů je na soutěž (není napsáno kam - pozn. P.)

5.9.
   Opět jsme postoupili v plynofikaci. Středotlaký rozvod je v jedné větvi ukončen. Ale využití brání nedostatek příslušenství. Vlastně i agregátů pro otop rodinných domků. I když nejsou laciné, je jich akutní nedostatek.
   Dnes byla také zahájena úprava chodníků ke hřbitovu. Před léty byl chodník brigádnicky upraven, ale "ohleduplní" řidiči zemědělských strojů z protější strojní stanice provedli následnou "úpravu" tak, že jsou chodníky neschůdné. Péčí národního výboru je cesta opět uváděna do pořádku.

6.9.
   Po dlouholetých rozporech byla zahájena fyzická likvidace šrotovny (původně mlýna). Budova, jejíž statika byla značně narušena vlivem hydrogeologických poměrů. Nesloužila již ani jako šrotovna. Ale ZNZP se tvrdošíjně bránil jejímu zbourání. Důvod je nasnadě. Demolice je drahá. Ale konečně byla budova předána OSP Svitavy. Současně NV vyzval občany, aby se přihlásili k odběru nabouraného materiálu.

7.9.
   - dožínky ve ZNZP

10.9.
   - 30 hasičů z Holohlav jelo do Škodějova

12. - 13.9.
   - ČSŽ Smiřice pořádalo burzu dětského ošacení

12.9.
   - na koncert skupiny "Blues G" přišlo 15 návštěvníků

14.9.
   - pionýrský turnaj v malé kopané pro 60 hráčů
   - přednáška o Karibském moři v Holohlavech - 25 žen

16.9.
   - výstava knižních vazeb v knihovně

17.9.
   - 14 hasičů z Holohlav jelo na soutěž v Černožicích

19.9.
   - výstava v knihovně "Mnichov v beletrii"

20.9.
   - Den tisku, rozhlasu a televize ve školním rozhlase

22.9.
   - branný den pro děti
   - výstava o Fučíkovi v knihovně

24.9.
   - hasiči a SSM z Holohlav jeli na výlet 17 lidí

27.9.
   - kurz šití

28.9.
   - beseda nad kronikou pro 17 lidí

29.9.
   - výlet školy na Dobrošov

30.9.
   - zábava v restauraci "Labe" pro 55 lidí

   A je pryč září. Krásné, teplé snad až příliš a suché. Bylo to patrné i na urychleném zrání a padání jablek. Vždyť "Smiřické vzácné" jež je sklizňově zralé zpravidla až začátkem či v polovině října, opadávalo letos již v první polovině září.
   Předseda MěNV Koudelka Také se již definitivně ví, že letos nebude spuštěn místní cukrovar. Nízká úroda řepy cukrovky udělala své. Je to za 120 let (od r. 1868) první kampaň v které se zde nepracuje. Něco také způsobilo celosvětové tažení proti obezitě a požívání cukru. Zejména ženy se tloušťky doslova bojí. ...

-----------------------------------

   Říjen také nebyl typicky říjnový. Nejen počasím, ale i jinak byl odlišný od řady let předchozích. Znovu byl prohlášen 28. říjen státním svátkem. Je to opět po patnáctileté přestávce. S podivem a uznáním byly přijaty novinové články a zprávy oceňující zásluhy trojice Masaryk, Štefánik a Beneš. Ty se objevily po přestávce ještě delší. Možná trvala 38 let. Ale je to správné. Každému co jeho jest.

1.10.
   - 8 dětí zaměstnanců ZZN se jelo podívat do Prahy

3.10.
   - výstava ke dni ČSLA v knihovně

1. - 17.10.
   - 45 dětí vyjelo na horskou školu

5.10.
   - druhý ročník pionýrského turnaje v vybíjené

7.10.
   - žáci ZŠ v knihovně

8.10.
   Členky ČSŽ Smiřice jely pomoci sklízet jablka ... Pomoc 20 žen byla v JZD Libčany vítána.
   "Večer přátelství s PLR" - setkání našich a polských občanů v kavárně "Labe". Přišlo 170 lidí, hráli společenské hry, tančili, bavili se. Bylo to pěkné. Poláci trochu zapoměli na neutěšenou hospodářskou a politickou situaci doma a naši občané na to, že neúměrně nákupy občanů PLR značně ochuzují náš trh.

trh
Večer přátelství s PLR - Miloslav Koudelka a Jiří Hlaváček(vpravo).12.10.
   "Toulky za indiány" - poučení i hra pro 120 dětí. Stejně jako řadu dalších je připravilo MěKS, s aktivem MaK. Pravdivé informace o idealizovaných indiánech, odsouzené bělošské ziskuchtivosti a barbarství. Potom stopování, vázání uzlů a beseda u čaje. To děti přiláká i zabaví.

Jaroslav Novotný 13.10.
   - přednáška "Sexuální výchova" pro 135 zájemců

15.10.
   Smiřičtí chovatelé se zúčastnili výstavy v Chlumci. Letos s ohledem na rozšířený králičí mor je výstavnictví omezeno. Takže králíci jsou z výstav vyloučeni.

17.10.
   Dnes postihla kroniku a muzejní činnost veliká ztráta. Po krátké chorobě zemřel předseda letopiseckého aktivu, bývalý ředitel místní školy, Jaroslav Novotný. Práce mu byla radostí i útočištěm. Díky jeho iniciativě je provedena precisní katalogizace sbírek místní pamětní síně. V posledním roce života zpracoval kartotéku listinného a archivního materiálu. Udržoval dokonalý přehled v přílohách ke kronice. Prostě člověk, jehož smysl pro pořádek byl příkladný celý jeho osobní život. Dožil by se v tomto roce 75 let. Podlehl náhlé příhodě mozkové.
   Z rozsáhlé oblasti jeho zájmů jen namátkou, příkladný pěstitel a sadař. Mimochodem, již v r. 1949 se aktivně zabýval uplatněním biostimulátorů v sadařství. Náčelník místní organizace Junáků - skautů, vynikající pedagog, dobrý znalec historie. Jistě by se našla celá řada dalších oblastí jeho znalostí a zájmů. Kronika bude jeho práci i schopnosti postrádat.

17. - 18.10.
   - 50 dětí odjelo na horskou školu

18.10.
   - přednáška ve zvláštní škole o dospívání

20.10.
   - zájezd 45 členů svazu invalidů odjelo na zájezd do NDR

...U nás proběhly jednak školní oslavy (ke dni 28.10. pozn. P.) , jednak rozhlasový kolektiv připravil pásmo "Den samostatnosti" vysílané městským rozhlasem.

27.10.
   - zájezdy do NDR Agrodatu a ČSŽ Smiřice na nákupy
   Horší je to s občany PLR. Ti totiž nakupují takřka vše a to je vidět i na našem trhu. Vlastně i na smiřických obchodech, ve kterých nakupují lidé z PLR, pracující na výstavbě teplárny. Nákupy jsou tak rozsáhlé, že to až budí nevůli.

29.10.
   Na velkých dostizích v Bratislavě byl zastoupen Státní statek Smiřice. Vyslal koně, vlastně klisnu Gala s jezdcem Foukalem.

Další měsíc končí. Ještě stále s nádherným podzimním počasím. ...

-----------------------------------

   Listopad - tradičně měsíc přátelství ČSSR - SSSR. Letos přinesl i první chladna. Ale zato výrazná. Přišla tak náhle, že stromy nestačily stáhnout chlorofyl a zůstaly olistěny. To nebývá často. Koncem měsíce klesly teploty až k -10°C a objevil se sníh.
   Ve vnitrostátním dění se počíná objevovat určitá nervozita, spojená zejména s nedostatkem zboží na trhu. Přestavba také neprobíhá zcela podle představ odborníků ekonomů a techniků. Je to pochopitelné. Nové myšlení, jak je současná obnovná snaha nazývána, řadě lidí nic neříká a těm který současný stav způsobili - doslovně vadí.
   V žádném případě to nebudeme mít hospodářsky snadné.

1.11.
   - výstava sovětských knih v holohlavské školce

2.11.
   - přednáška Karibské moře pro 18 žen v Rodově

7.11.
   - o významu VŘSR promluvil ve škole její ředitel

9.11.
   - Listopadový běh pro 40 pionýrů
   - 32 žen při Večeru u samovaru

10.11.
   - členská schůze ROH farmy v Holohlavech

11. - 13.11.
   - 12 členů TJ Sokol na výletě v Praze

12.11.
   - dorostenecký fotbalový turnaj pro 3 mužstva

14.11.
   - žáci ZŠ soutěžili o napsání povídky "Pohádka, já a brácha" - 100 soutěžících

15.11.
   - exkurze zaměstnanců do Modřan
   - "Hovory národního výboru" pro 120 mladých zájemců

18.11.
   Tohle je již opravdu tradice. 10. setkání BSP. To není akce, to je skutečně společenský večer, nenápadně organizovaný, vedený do zábavnosti samovolně. Zato již deset let jistě a bezpečně. Přišlo 45 účastníků, kteří se velmi dobře bavili.
   - odjezd 45 lidí z VČKL do NDR

19.11.
   - 15 pionýrů jelo do Prahy
   - 11 turistů šlo "Za posledním puchýřem"
   - 20 fotbalistů upravovalo hřiště

22.11.
   - výročná členská schůze ČSŽ Smiřice pro 78 přítomných

23.11. - beseda "Mladé manželství" pro 12 zájemců

24.11.
   - školní výtvarná soutěž "SSSR očima dětí"
   - pionýrský slib 80 dětí

29.11.
   - výroční členská schůze ČSŽ Holohlavy s 46 ženami
   - návštěva členů ČČK za lidmi v domovech důchodců

...

-----------------------------------

Prosinec ..
  . V naší zemi probíhá příprava přestavby národního hospodářství. Naráží však na nechuť těch, kteří zpohodlněli, neschopnost těch, kteří zaostali za pokrokem, na administrativu - prostě na vše, co jsme si nechali přerůst přes hlavu.

1.12.
   - výstavka v knihovně

2.12.
   - taneční zábava v restauraci Labe pro 48 lidí

3.12.
   - mikulášská besídka pro 30 dětí

4.12.
   Pěvecký sbor ZŠ Smiřice připravil veřejný koncert. Děti jsou vždy středem zájmu. Snad i proto přišlo 90 posluchačů. Skoro plný sál kina.
   Na slavnost navazovala i soutěž nazvaná "Smiřický slavík". Připravily ji pracovnice MěDPM. Soutěžilo 40 dětí. Škoda, že zde zanikla tradice "Smiřického hrnce".

6.12.
   - na pořad "Žena a její svět" přišlo 10 hostů
   - mikulášská besídka pro 94 dětí zaměstnanců VČKL
   Obdobná besídka byla v Holohlavech. Připravili ji místní chovatelé pro 7 mladých členů.

8.12.
   Literárně - historická soutěž. vybraní členové PO soutěžili ve znalosti literatury a našich literárních dějin. Soutěžilo 54 členů PO. Organizátorem i rozhodčím byla vedoucí MěLK s. Ševčíková.
   - zaměstnanci VČKL jeli dvakrát do divadla

12.12.
   - turnaje šachistů se zúčastnilo 15 žáků ZŠ

14.12.
   - posezení při hudbě pouze pro 20 holohlavských žen

15.12.
   Ještě horší to bylo ve Smiřicích, kde na pořad "Lásky pana Kalmána" přišlo pouze 26 posluchačů.
   - výroční schůze ZV ROH VČKL

16.12.
   TJ Sokol uspořádala k 90. výročí svého založení ve Smiřicích složený recitační hudební a tělocvičný pořad.
   Byly zde ukázky cvičení těch nejmenších i kulturní vložka souboru Sluníčko z MŠ. Ukázky moderní gymnastiky předvedla děvčata ve věku 12 - 16 let. Sportovní a tělocvičné prvky byly proloženy hudbou a vyprávěním o událostech z dějin místní jednoty. První část - o letech 1898 -, zpracoval a přednesl Zdeněk Runkas, novější dobu popsal městský kronikář. Zopakoval tak část besedy nad kronikou ze dne 24.11. Téma bylo "90 let tělovýchovy ve Smiřicích". Zúčastnilo se ji 27 lidí.
   Na slavnosti byl přítomen i doc. Vratislav Svatoň, Csc, který přihlížel i části spartakiádní skladby (jím vytvořené), kterou zde předvedli mladí muži.
   Přišlo 100 diváků. Oslava vzbudila značný zájem.

19.12.
   SPOZ a MěKS zabezpečily vánoční besídku pro důchodce. Po přivítání představiteli města zahájil pěvecký sbor LŠU. Následoval film "Vesničko má středisková". Dobře se pobavilo asi 100 starších lidí.
   Večer připravil pro své členy. důchodce, přátelské posezení i výbor ČČK. Přišlo jich jen 15.

20.12.
   - koncert "Královéhradečtí pozounéři" navštívilo 40 lidí

18. - 22.12. - školní vánoční besídky

21.12. Pěvecký sbor LŠU přišel zazpívat pracovníkům MěstNV i občanům města. V zasedací síni NV zpívaly děti pro 40 posluchačů.

22.12
   - besídka pro děti MŠ Smiřice

31.12.
   - oslavy Silvestra

   V tomto měsíci byla dokončena 1. etapa středotlakého rozvodu plynu k okálům a nízkotlaký rozvod ulicí 9.května. Středotlak byl také převeden přes malburgův mostek po tělese bývalé vlečky a rozveden nízkotlakým řádem do Žižkovy ulice.
   Také se začíná dění okolo budoucího kulturního centra, Dvorany. V prosinci byla architekty schválena studie na její úpravu. pro prodejnu "Domácí potřeby" skončil rok dost nehezky. Prasklinou ve střeše zateklo do elektroinstalace, došlo ke zkratům a prodejna byla od 30.12. do 9.1. vyřazena z provozu. ...

-----------------------------------

Přehled činnosti místních institucí.

Základní škola
   Školní rok 1987 - 88. Zahájení proběhlo za účasti představitelů státních orgánů, patronátních závodů i rodičů. Nově zahajoval ředitel školy Jeroným Lissnik (*1949). Nastoupil od 1.9.1987 po Josefu Liškovi, který zde byl ředitelem od 1.9.1976.
   ...
   V tomto školním roce dojíždějí do naší školy žáci z 11 okolních obcí.
   Na 1. stupni je zapsáno 336 dětí
   na 2. stupni 447 dětí
   celkem 783 žáků
   Pedagogický sbor sestává z ředitele, jeho dvou zástupců - pro 1. stupeň Božena Hrušková, pro 2. stupeň Miloslav Volák - 11 třídních učitelů na 1. stupni, 14 na druhém. Dále zde učí 5 netřídních pedagogů.
   Ve školní družině pracují 4mladévychovatelky, PO SSM vedou skupinové vedoucí Ivana Toušková a Aleš Šob. Dále ve škole pracuje 1 administrativní síla. 8 lidí pečuje o čistotu a provozní potřeby školy.
   ...
   S koncem školního roku probíhalo rozmísťování žáků. Odchází jich 119.
   ...
   Před prázdninami se projevila (pokolikáté již ?) duchapřítomnost dětí v tísňových situacích. Přítel zachránil přítele, sportovec sportovce. Petr Reich při vodáckém tréningu pomohl kolegovi, zachvácenému náhlou nevolností, dostat se z převrácené loďky nad hladinu a poté mu ještě poskytl na břehu nezbytnou první pomoc. Bez této by došlo k smrti udušením. Bylo to tedy jednak hrdinství, jednak schopnost použít v pravý čas a na pravém místě nabytých znalostí.

Svaz invalidů
   ... 19 mužů a 18 žen v produktivním věku. Nad 60 let má 20 žen a 26 mužů.
   ...

Československá strana socialistická
   Při veškeré úctě k účasti více stran v národní frontě je asi skutečný význam této ZO mizivý. Sdružuje 9 členů, tedy 0,31% obyvatelstva. Organizováno je 6 mužů, z nich 2 nad 60 let, 3 ženy, jedna z nich je starší.
   Počet členů vlastně vymezuje i účast na veřejném životě. Je minimální. Spíš jde o činnost vnitrostranickou. Semináře, školení krajská i ústřední. Ale na co?
   V našem městě připomíná tato strana jediný sluneční paprsek. Je vidět, ale není od něj vidět.

TJ Dynamo Státní statek Smiřice
   Má 125 členů a je takřka mužskou organizací. Jedna žena to nezachrání (ale o dresy hráčů se stará vzorně).
   Je zde organizováno 56 žáků, 20 dorostenců, 44 muži v nejlepším věku a 4 nad 60 let.
   Tahle organizace má rozsáhlou činnost a to nejen sportovní. O členství je zájem. Výbor přistoupil k založení družstva elévů.
   A teď kde a jak hráli. 6 mužstev (nelze psát žactev a u dorostenců by vznikl pitoreskní patvar). Tedy 6 mužstev se zapojilo do IV. ročníku turnaje, vyhlášeného ZV ROH "O putovní pohár Státního statku Smiřice".
   Žáci otevřel I. ročník "Memoriálu L. Černého". A Láďa si za výchovnou i sportovní práci (někdy i dřinu) svůj "Memoriál" zasloužil. Zdá se mi, že dorostenci pozapoměli na memoriál Karla Teleckého. Škoda i on dal sportu vše co mohl.
   O pohár SČSP - již 6. ročníku - hrálo tady 6 mužstev.
   A nyní jak hráli:
   mladší žáci - 7. místo v okresním přeboru
   starší žáci - 1. místo v okresním přeboru
   dorost - 11. místo v krajské soutěži B (5)
   muži A - 6. místo v okresním přeboru (3)
   muži B - 4. místo v okresní soutěži IV. tř. (1)
   Čísla v závorce označují umístění v soutěži slušnosti.
   ...
   Jednota si vychovává své trenéry. Letos 4 pro IV. třídu. ...

TJ Sokol Smiřice
   ...
   Jednota má 321 členů ...

Český zahrádkářský svaz Smiřice
   Ani zahrádkářů není málo. 196 členů. ...
   V organizaci je 67 mužů nad 60 let, 82 do šedesáti let. Žen je v obou skupinách skoro stejně, 24 a 23.
   Práce byla zčásti fyzická, zčásti osvětová. Mimo práce na zahrádkách (ta se nepočítá), pečovali zahrádkáři o veřejné plochy. Celkem 80 hodin. Vysázeli 167 okrasných dřevin, 134 stromů i bobulovin a hlavně - vykoupili 67 tun padaných jablek pro VČKL. Množství je to obrovské, 3 vagony dvacítky. Úroda jablek byla skutečně enormní. Vlastně i švestek a zeleniny. Kromě okurek, tam zase řádila plíseň.

Československý červený kříž
   Má 336 členů, organizace obdržela titul "Vzorná ZO II. stupně". Je takřka typické, že zde převahu tvoří ženy. 244 do a 49 přes 60 let. Muži jsou zde menšinovou skupinou 30 a 13. Život organizace je pestrý. Členové zabezpečují kulturní akce pro důchodce v penzionech (4x), jezdí do divadla, organizují zdravotní hlídky v případě potřeby. A hlavně, dobrovolné pečovatelky se starají o bezmocné občany. To představuje 3 400 hodin. Práce pro vlastní organizaci činí 790 hodin. Hlavní ta péče o spoluobčany je obdivuhodná.

ZO SSM Holohlavy
   Po určité, nekrátké, přestávce se ozývají svazáci. Holohlavští. Ti smiřičtí se odmlčeli již před delší dobou. Svazáků není mnoho. 3 chlapci do 18 let, 12 starších a 9 děvčat, nebo mladých žen. Všichni společně odpracovali 960 hodin na přestavbě pohostinství. Je to, či byla to, jediná společenská místnost v Holohlavech. ...

Český svaz žen Rodov
   Dana Satránská má v organizaci 23 žen, z nich 3 starší. Ale nadělá s nimi práce! V krátkém souhrnu to byly:
   oslavy MD6 s kulturním programem, dvě přednášky, dětský karneval a oslava MDD, sběr šípků
   a hlavně, dě sousedská posezení. Jedno v kulturním domě, druhé na hřišti, s opékáním kuřat. Kdo vlastně dnes ví, co to bylo na vesnici sousedské posezení. Ono vlastně usměrňovalo život obce. Tam se dojednávaly prodeje, koupě, vzájemné pomoci a nakonec i sňatky. Tam byli posouzeni příkladní hospodáři a odsouzeni zavrženíhodní sousedé. Pochopitelně, tento stav se již nevrátí, ale lidé by měli mít k sobě blíž. Místní ČSŽ se o to zřetelně snaží.

Český svaz žen Holohlavy
   Nejaktivnější holohlavská organizace s 59 ženami pod 60 let a 24 nad tuto věkovou hranici. Mají na kontě dvě oslavy významných výročí, dvě taneční zábavy, oslavu MDD i MDŽ.
   ...

Český svaz žen Smiřice
   138 členek, z nich 21 poněkud starších se stará také o oblasti kulturních potřeb i potřeb společenských, tedy o široké pásmo potřeb společnosti.
   Při plnění volebního programu ženy odpracovaly 194 hodin, v zemědělství 215, pro potřeby organizace 930.
   ...

Český rybářský svaz Smiřice
   ... Z 373 členů jsou pouze 4 ženy. ...
   Ti ulovili 2 631 ryb o celkové váze 3 267 kg.
   - statistika práce: celkem 2 785 hodin zdarma a např. 395 vysazených stromků
   Zdá se, že rybáři nemají ryby levně. Ale když srovnáme počet vysazených stromků a hodin, které při tom odpracovali, zdá se, že pracovali ve velmi obtížných terénních podmínkách. 1 stromek - 1 hodina.
   Předseda organizace, Jiří Heřman, zajistil přípravu rybářských závodů pro mládež. ...
   Rybaří, jak vidno, patří mezi vysoce aktivní členy společnosti. Ta chvíle klidu u vody je tvrdě zaplacena prací i penězi.

Filmový klub
   JUDr Jiří Kálík předsedá skupině 8 nadšenců, mužů. Dva z nich jsou již starší. ...
   Letos pracovali na dokumentárních snímcích "Agrodat" a "Volby ředitele". Ten druhý byl o Státním statku Smiřice. Vlastně o zakladateli a finanční opoře klubu.
   ...

Požárníci Smiřice
   Organizaci předsedá Josef Vaněk. Členská základna není veliká. 7 žen (1 ve vyšším věku) a 33 mužů, z nichž 6 má také více než šest křížků. Mládež a dorost, veškerá žádná. To nevěstí nic dobrého do budoucna.
   Ale doby, kdy požárníci - tehdy ještě hasiči - byli centrem společenského i kulturního dění ve městě, jsou dávno pryč.
   Přesto připravili - a dobře - "Společenský ples". Účast i přes obtíže s prostorem byla značná.
   Letos žádný zásah u požáru. ...

Požárníci Holohlavy
   Zde se jedná o dosti silnou a vysoce aktivní organizaci. 48 lidí se sdružuje ke společné práci i zábavě. Té práce je víc. Ale umí ji udělat. 1 dorostenka 4 dorostenci, 9 žen, 33 mladších a 11 starších mužů.
   Připravili požárnickou soutěž, jíž se v Holohlavech účastnilo 13 družstev mužů a 6 družstev žen. Vyjížděli na řadu soutěží do okolí. Ženy, které začaly cvičit v srpnu, zasáhly do 4 soutěží, z nichž 1 vyhrály Závodní družstvo mužů bojovalo v 8 závodech a obsazovalo vždy přední místa.
   Nelze zanedbat ani to, že členové připravili 3 taneční zábavy, spolu se SSM zájezd na Moravu a odpracovali při rekonstrukci pohostinství 898 hodin.
   Pochopitelně i zde byly provedeny preventivní prohlídky a odborná školení. Předseda Radislav Richtera má tedy o starosti postaráno. Zřejmě pracuje rád a dovede strhnout i ostatní. Zcela proti požárnickým zásadám je zde "od jiskry plamen" vítán.

Chovatelé Smiřice
   Organizace s 32 členy má 5 žen, 1 dorostence a mezi muži 6 starších. každý z nich má svou zálibu, svoji specializaci a své miláčky. Někdo pro výdělek, někdo pro děti, někdo pro radost. ...
   - přehled chovaných zvířat a výtěžek z nich

Chovatelé Holohlavy
   Václav Lhotský s 29 pomocníky vytváří také nemalé hodnoty. A dělá to tak zajímavě, že upoutal i 4 chlapce. V organizaci pracuje 1 žena a 25 mužů, z nich 4 důchodci.
   - přehled produkce
   ...

Svazarm
   Josef Trávník vede silnou organizaci. také převážně mužskou. Z 82 členů jsou jen 4 ženy, 18 žáků, 4 dorostenci, 44 mužů a 12 starších mužů se točí okolo nich.
   Největší pozornost je věnována střelectví. Jsme na to vybavení a střelnici nám i dost organizací závidí. Však její údržba a péče o okolí si vyžádá ročně pár set hodin.
   Vlastní branně výchovná činnost se projevuje ve spolupráci se ZŠ při spolu organizaci cvičení a přípravě dukelského závodu pro ZvŠ.
   Branné závody organizují svazarmovci i pro členy svazu invalidů. Letos střelecký a spolu s ČSAO orientační soutěž. "Velká cena Smiřic" a "Pohár osvobození" dá organizátorům taky dost zabrat.
   K tomu výcvik branců, účast v okresním kole střeleckých soutěží a spolupráce při organizaci MDD. ...

Kino Máj
   ...
   Celkově bylo uspořádáno 290 představení
   za účasti 14 191 návštěvníka
   a vybráno 77 433 Kčs
   ...
   Náklady na provoz kina jsou dle MěsNV 149 739 Kčs. Takže vlastně nezbyde nic a deficit činí 72 306 Kčs/ rok.

Státní statek Smiřice
   Úvodem je nutné říci, že rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy ČSR byl k 1.12.1988 ze statku zřízen státní podnik. K 3.7. přišla zpráva neradostná. Ředitel, nyní již státního podniku Státní statek Smiřice, Jiří Šámal náhle zemřel. V souladu s platným zákonem č. 88/88 Sb. byla připravována volba nového ředitele. Ze dvou kandidátů byl 30.9.1988 zvolen dosavadní ředitel OZS Ing. Zdeněk Rajs.
   Komplexní rozbor za rok 1988 upozorňuje na nepříznivé klimatické podmínky, které ovlivnily úrodu. Bylo značné sucho, na to doplatila cukrovka, obiloviny i píce. A ubohá kvalita objemné píce i jádra z r. 1987 nepříznivě ovlivnila živočišnou výrobu. ...
   - podrobné statistiky výroby a mezd

Hospodaření ve městě
   Do pokladny MěstNV vplynulo letos 12 562 863,13 Kčs, z nich 1 645 070,11 Kčs z vlastních rozpočtových příjmů.
   Celkové výdaje, včetně použitých přídělů činily 12 407 900,23 Kčs
   - podrobný přehled výdajů

Průběh akce "Z"
   - rekonstrukce zvláštní školy je ukončena, celkem odpracováno 7 290 hodin z nich 2140 zdarma
   - rekonstrukce pohostinství Holohlavy není ukončena, celkem odpracováno 19 985 hodin, zdarma 3 370.
   Neinvestiční akce byly:
   úklid a údržba veřejných zařízení a prostranství
   údržba a opravy veřejných zařízení a domů ve stát. vlastnictví
   údržba a rozšiřování zeleně
   Lidé zde odpracovali 33 650 hodin, z toho zdarma 28 170 hod. Vytvořili dílo v hodnotě 575 tis. Kčs na které stát vynaložil 190 tis. Kčs. ...

Závěr zápisu za rok
   razítko V současné době je obtížné dělat jakékoliv závěry. Fakta a nevyvratitelné pravdy, které před 30 lety byly nedotknutelné ztrácejí ve světle "glasnosti" svoji platnost.
   Někde rychleji, někde pomaleji.
   Při pohledu do kroniky a na naše současné město jsem schopen udělat jediný a snad trvale platný závěr.
   V uplynulém roce jsme opět přispěli ke zlepšení života nás všech ve Smiřicích. zaváděním plynu i ke zlepšení celkově neutěšené ekologické situace.
   Podílela se zde většina našich občanů. Máme tedy lidi, kteří přes veškeré obtíže neztrácejí zájem o společný prospěch.
   Bude tedy záležet jen na organizačně - řídících složkách jak s iniciativou a aktivitou naloží.

Zápis za rok 1988 byl ukončen 20. dubna 1989