Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1989

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval.
Fotografie, ze smiřického archivu a Václava Prostředníka, v kronice nejsou - jsou přidány pro doplnění.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1988       Rok 1990        Smiřické kroniky1989

   IX. díl kroniky Smiřic Právě zahajovaný rok je spojen s očekáváním a nadějemi. Občané je vkládají do přestavby, do mírových jednání a do ekologie. Existují důvody, proč by tyto naděje neměly být zmařeny a je reálná naděje na jejich splnění.
   Administrativní způsoby řízení přivedly náš průmysl a jeho výrobu do velmi obtížné situace. Neuváženým zahajováním nových investic, zanedbáváním prosté a úplným přehlížením rozšířené reprodukce, vznikla nadále neúnosná situace, jíž je nutno řešit. Značné náklady vynakládané na zbrojní program zatěžují ekonomiku všech zemí světa. Tedy i naši. A kde jsou ty doby, kdy mohli vybavit tank brigádníci.
   Nejpalčivější je ovšem ekologie. Sám rok nese název "Rok životního prostředí, čistoty a pořádku". Vysoké energetické nároky našeho průmyslu si vyžádaly otevření nových tepelných elektráren. Ty zase více znečišťují ovzduší. Kyselé deště nám doslovně rozežírají stavby a umělecké památky. Ony nám také rozežírají plíce. Odpopílkovací a odsiřovací stanice nejsou, respektive nikdo se dosud nestaral o to zda a kdy budou.
   Lékařské poznatky z okruhu ekologických důsledků jsou velmi nepříznivé. Tedy diagnoza neuspokojivá, prognóza špatná.
   Do života počínají vstupovat nové myšlenky. Západní Evropa se připravuje na jednotný trh a peněžní soustavu. Kdo ví, zda se i naše hospodářská soustava někdy dostane do této fáze? Asi ne. S obavami si vzpomínám na jeden výrok Dr. Z. Nejedlého. Byl tázán (kolem r. 1950), jak se země s tak rozdílným hospodářským a kulturním základem (soc. tábor) vyrovnají. odpověď zněla: "To nic, oni si pospíší a my počkáme." Tehdy jsem hloubku této filosofie nepochopil. Dnes vím, že byla propastná.
   Počátky nadějného vývoje na sebe daly dlouho čekat. A sám vývoj bude mít průběh porodu. Bude bolestný, vyžádá si obrovské úsilí a mnoho potu. Riziko neúspěchu bude, či už je obrovské. Důsledky nezdaru vždy tragické. Ale je naděje!

------------------------------------

Devátý díl pamětní knihy města Smiřice.
Vnitřní dvoustrana.
IX. díl kroniky Smiřic

------------------------------------

Leden - rok nezačal mrazivým, jasným dnem, ale spíš předjarním počasím: Vůbec se letos leden jmenoval nesprávně. Měl to být spíš vlažník. Dokonce se ozvala i bouřka a to nebývá často.
   ...

2.1
   V závodě Pektin přivítali zaměstnanci pracovní rok a předposlední rok pětiletky. Nebyla to bombastická oslava, spíš přátelské pozdravení a vzájemné přání úspěchů.
   Protože děti měly ještě prázdniny, zaktivizoval se městský dům pionýrů a mládeže. 20 dětí jelo do divadla Drak.

3.1.
   Český svaz invalidů připravil výborovou schůzi. Lze říci, že ani invalidé nejsou příliš spokojeni s péčí kterou dostávají.

6.1.
   Holohlavští požárníci se připravují na úkoly, které je očekávají s nástupem plynofikace. Instruktáž absolvovalo 16 lidí.

10.1.
   Letošní první filmové představení pro pracovníky z Polska.
   Dnešek byl slavnostní i pro Petra Reicha, žáka místní školy. Zachránil svého spolužáka, kanoistu, před smrtí. Za odvahu a pohotovost byl vyznamenán od ministryně školství.

12.1.
   Chovatelé z obou částí města vyjeli na aktiv do Hradce Králové. ...

13.1.
   Líný, též pomalý, tenis je dost oblíbená halová hra. Pionýři uspořádali turnaj pro 20 lidí. Nechci provokovat, ale název hry, alespoň přídavným jménem plně odpovídá činnosti PO. Večer byl ples ČSŽ Smiřice. Do prostor restaurace Labe se nevejde víc než 150 lidí. K tomu i plesová nálada není u nás na správné úrovni. Očekávané zlepšení situace a naděje spojené s přestavbou se zatím jenom rýsují v budoucnu.

17 1
   Program pro děti navštěvující Školní družinu připravili Městském domě Pionýrů a mládeže šlo zábavně poučnou akci o chování v dopravě.
   Podle informací byly v Praze na Václavském náměstí nepokoje, předních musela zasáhnout bezpečnost. Zřejmě šlo o shromáždění k výročí sebeupálení Jana Palacha

18.1.
   A opět děti - tentokrát se pobavily na karnevalu. Maminky to měli tentokrát jednodušší. Masky si připravili většinou děti sami. Tančilo a dovádělo jich tam 112.

21.1.
   V ZŠ se podílelo 760 lidí s ředitelem Lissníkem o jeho vzpomínání na V.I. Lenina. Tedy ne osobní, zprostředkovanou a propracovanou léty. Sám Lenin by se asi v těchto vzpomínkách dost těžko poznával.

23.1.
   O cestě do Holandska vyprávěli manželé Prostředníkovi. Paní připravuje texty. pán fotografuje. Tyto přednášky jsou tradičně dobré, proto přišlo 85 lidí.

25.1.
   Slib jisker - v posledních letech se stává trochu formální záležitostí. Děti se do jisté těší, ale jejich očekávání bývá dost rychle zklamáno. Je zde víc úřednosti než srdečnosti. V Rodově se sešlo 25 lidí při poslechu reprodukované hudby. Vybrané a odborně komentované. Snad všichni byli spokojeni.
   Týž den promítalo kino film Kurýr. Návštěva osm lidí svědčí sama o sobě, jak se lidi těší na promítané snímky. …

26.1.
   Ze závodu Pektin dalo 6 lidí krev pro oběti zemětřesení V Arménii. Je to jen kapka do moře lidské sounáležitosti. Ta se právě v těchto případech projevuje nejsilněji.

27.1
   Požárníci z Holohlav pokračovali ve školení o postupu při inspekcích a prevenci.

28.1.
   Vítání občánků je postupně převáděno do podoby intimní slavnosti. Podle pokynů by mělo být pro každého občanka zvlášť. Zde je pořádáno pro tři současně. Ale i tak: tajemnice, matrikářka, vedoucí SPOZ, vedoucí skupiny dětí a děti, varhaník, rodiče. a celé sobotní dopoledne je v háji. Vítané děti - místo klidu a pohody - vzruch.
   Pionýři se svými vedoucími vyjeli do Prahy. Byl jich plný autobus (45 dětí). Prohlédli si hrad a přístupnou část purkrabství.
   Ozvala se a legrace takřka utajená, SSM. Holohlavští projevují občas aktivitu. Smiřičtí úplně vymizeli. Dnes byla v Holohlavech výroční členská schůze. Přišlo 24 členů.

   Leden nebývá kulturně přeplněn, ale letos to byla opravdu chudoba ducha. Rozhodně ne blahoslavená - spíš trapná. Určitě do značné míry souvisí s náladu občanů. Je dána děním u nás i u našich sousedů a hlavně tím, co se projevuje v SSSR.
   Postupně jsou odhalovány zločiny stalinského období a již dnes se mluví o 30 až 40 milionech mrtvých. Byla by to nejotřesnější fakta dějinách. Džingischán i Napoleon s Hitlerem jsou proti tomu neviňátka. V 2. světové válce snad nebylo zabito tolik lidí.
   Na veřejnost pronikají i další fakta o vlivu životního prostředí na zdravotní stav populace a utlumované zprávy o zásazích orgánů bezpečnosti 28. října 1988 a letos v Praze i jinde. Ani to není povzbudivé.

------------------------------------

Únor - měsíc spojený s vítězstvím socialismu v naší zemi. Škoda, že je, jako obvykle, obrovský rozdíl mezi teorii a praxí, mezi nositeli myšlenky a jejími realizátory. Mnoho se také léty změnilo. Většinou ne tak, jak jsme si to představovali. Když se dívám jen na úroveň společenského života a kultury, vidím, že za léta co píši kroniku (od roku 1975) trvale klesá.
   Je to varující signál. ale takový výrazný pokles aktivity jako v roce 1988 a nyní - pamatuji jen jednou.

2.2.
   Padesát dětí z LŠU Se zúčastnilo soutěže v komorním a sólovém zpěvu. Je to obrovský úspěch učitelů LŠU - vzbudit v dětech zájem o zpěv. Vždyť pokles úrovně estetické výchovy je kritizován již i ministerstvem školství. Tedy tím kdo ho připustil.

6.2.
   Další z přednášek manželů Prostředníkových Napříč Holandskem. Opět vzbudila značný zájem. Přišlo 90 lidí

7.2.
   Únor v literatuře - tak se jmenovala výstavka knih, tématicky spojených s děním v roce 1948. Zhlédli Všichni návštěvníci spořitelny.

8.2.
   Film "Je lehké být mladý?" vidělo 5 diváků. Pro lidi, kteří se chtějí pobavit je to naprosto nevhodný výběr filmu. A tím i ztráta pro NV. Filmy distribuuje Krajský filmový podnik a vedoucí kina si může pouze naříkat.

9.2.
   Pěvecký soubor ZŠ aktivně zúčastnil krajské přehlídky dětských a školních souborů. Zpívalo 40 dětí.

10.2.
   Konference ZO ZOH se zúčastnilo 260 delegátů ze všech farem Státních statků Smiřice. Bylo zde poněkud rušno, protože výrobní náklady zemědělství stoupají, strojní park stárne. To je konec-konců dlouhotrvající dění. Čekáme, že se v průběhu přestavby změní.

11.2.
   Požárnický ples ve Smiřicích. Zase v omezeném prostoru, tedy - přišlo jen 150 lidí.
   Od 11 do 19 2. byly zde v okresu jarní prázdniny. Státní statky zabezpečili pro své zaměstnance a jejich dětí rekreaci. Vyjelo 220 lidí a jednou to říci, že se statky starají opravdu dobře.

12.2.
   Smiřičtí chovatelé svolali výroční členskou schůzi. Ale účast byla slabá - 25 lidí. Vlastně jim křivdím. Vždyť je to cca 80% členů.

15.2.
   Český svaz žen z Holohlav si pozval přednášející z OV. Mluvila o průběhu února 1948 a jeho vliv na vývoj ČSSR. Vyslechlo v 28 žen. Tu dobu již mnoho z nich nepamatovalo.

18.2.
   Výroční schůze se rojí. Dnes ji pořádají holohlavští zahrádkáři. Při té příležitosti vyslechli přednášku o květinách na zahrádce. Přišlo 25 lidí.

19.2.
   Pro děti pozvalo Městské kulturní středisko loutkoherce z Pardubic. Sehráli pohádku o Nebojsovi. Pro 45 diváků. To je malá návštěva.
   A ještě jedno divadlo. Členové ROH ZŠ jeli do “Národního”. I přes vzhledovou absurdnost budovy “nové scény” je to pro každého Čecha přeci jenom svátek. Autobus byl plný.

20.2.
   Agrodat připravil pro své lidi kulturní večer. podle jejich zájmu. Na Folkový koncert šlo 150 lidí, v 8 jelo do divadla v Hradci a10 v Jaroměři.

21.2.
   V závodě Pektin byla schůze ROH. taky se zde objevily připomínky k životnímu i pracovního prostředí. A sešlo se jen 30 lidí. Zdá se, že zájem o schůze klesá velmi výrazně.
   Na konferenci ZO SSM Státních statků 43 delegátů. K činnosti, či spíše nečinnosti této organizace vzniká řada výhrad. Dokonce se objevují myšlenky na možnou diferencovanost této organizace - podle zájmu členů. Ale uvidíme po sjezdu, který má být na podzim.

22.2.
   Výroční členskou schůzi smiřických zahrádkářů navštívilo 40 lidí. Vyslechli přednášku o Nizozemí

24.2.
   Při vzpomínce na únorové dny 1948 byly do základní školy pozvání představitelé lidových milicí - asi již vnuci zakladatelů této ozbrojené složky KSČ. vyprávěli o cílech a úkolech milice a o jejím podílu na stranické práci. V MLR vzniká veřejná diskuse o činnosti a potřebě LM. Přednášející vysvětlil dětem o jak škodlivý názor se jedná. Vyslechlo jej 325 dětí.

27.2.
   Jaroslav Seifert - dnes již legenda básnické snivosti, osobní, neokázalé statečnosti a hlavně schopnosti vzít se do vnímání dítěte. O něm a jeho díle besedovalo 180 žáků ZŠ. Nebylo třeba ani příliš vykládat, stačilo pár veršů a děti pochopily. besedu připravilo MěKS a vedení ZŠ.

Letos je divný rok. Společenský život je nevýrazný a zdá se, Že mnoho lidí se na informace o loňských a letošních Zásady bezpečnosti proti demonstrujícím dívá s nedůvěrou. Vlastně spíš pochybuje o tom, že bylo nutné použít vodní děla a obušky. Vysvětlení co jeho dění bylo spíš proklamativní než přesvědčivé.

------------------------------------

   Březen - v tomto měsíci slavíme MDŽ. Postupně asi celý měsíc. Ženy se na to dívají s úsměvem. Někdy trochu trpkým. Místo oslav by uvítali dostatek zboží na trhu a lepší služby. Opakovaná usnesení vlády stranických orgánů Jsou v této oblasti dost málo účinná a neuspokojující.
   Městě patří mezi největší změnu bourání bývalého mlýna, později šrotovny velkovýkrmen a ještě později mísírny krmiv Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu (ZNZZ). Tato budova stojí na místě mlýna založeného snad v XV. století a možná i dříve.
   Dále místě události stavba teplárny v Černožicích. Ta spíš nežádoucí, protože přes všechna ujišťování etologické neškodnosti zvýší provoz této stavby celkové množství exhalátů, nemluvě o popílku, prachu z dopravy a optickém znečištění vzhledu krajiny nadzemními teplovody. Je škoda, že se MěNV nebránil účinněji. byl v tlaku konzerváren i cukrovaru.

školení branců
Školení branců 2.3.1989. Čte předseda MěNV Smiřice Miloslav Koudelka.

3.3.
   Oslava MDŽ a schůze proběhla ve VČKL. Přišlo 130 členů ROH. Muži se zachovaly že nám již tradičně galantně. Převzali za ně část směny.
   MěDPM připravil výtvarnou soutěž pro žáky mateřských škol. Účastnilo se jí 22 dětí.

6.3.
   Dnes slavili MDŽ v cukrovaru. Mimo kampaň tam není tak mnoho lidí, takže slavících bylo 25.

8.3.
   Tahle oslava byla na místě. V MŠ Smiřice nacvičila vedoucí souborů “Sluníčko” s. Knittlová s dětmi několik písniček a básniček. Maminky tak dostali k MDŽ nejhezčí dárek. Buď došlo k nedopatření v informacích, nebo slavili ve VČC dvakrát. Alespoň v hlášení se to objevuje. Asi jde o omyl, ale v Dřevotvaru se opravdu slavilo. Přišlo 50 zaměstnanců.

10.3.
   Pionýři pokračovali s turnajem v líném tenisu. Závodilo 24 chlapců a dívek.

12.3.
   “Máte je rádi?” - šlo o operní árie a jejich interprety. Pořad souboru z Hradce Králové přivedl do Rodova oblíbené melodie a přivedl zpěváky. Na pozvání rodovských žen přišlo 30 posluchačů.
   MěDPM zorganizoval akademií zájmových kroužků. Děti zde ukázali svým maminkám a nejčastější babičkám co se v kroužcích naučili. Zájem byl veliký. 140 návštěvníků.

14.3.
   Smiřičtí ze Smiřic - to byl název besedy nad kronikou v Rodově. …

17.3.
   MDŽ slavili v Agrodatu. Protože se okolo počítačů pohybuji převážně ženy, byly oslavy veliké.
   Výrobci pektinu a octa se vydali na toulky. Jejich odbočka VZS vypravila 24 členů na tématický zájezd do Prahy. Prohlédli si čokoládovnu ve Velimi a pak od octárnu na Smíchově. Což - tu čokoládovnu, snad. Ale na Smíchově a octárnu. To raději pivovar a s ochutnávkou.

18.3.
   S těmi MDŽ se opravdu “roztrhl pytel”. Dnes slavily ženy v Holohlavech. Pod patronací MěKS si oslavu připravil ČSŽ. Sešlo se 65 lidí.

20.3.
   Árie z operety “Na tý louce zelený” - chyba, správně se to jmenovalo “Na ty louce operetní” a šlo o výběr nejoblíbenějších operetních popěvků ať sól či duet. Zpěváci amatéři či snad poloprofesionálové z HK potěšili 65 lidí v kině Máj.

22.3.
   O volbě povolání a povolání vůbec si vyprávěli pionýři v Junior klubu v Hradci. Jelo jich tam 30

23.3.
   “Žena a její svět” - tak se jmenoval pořád připravený ČSŽ Smiřice. Sešlo se pouze 10 členek. V podstatě každá z další ženy ví, co je její svět. V realitě kolotoč: práce - rodina - shánění v obchodě a znovu dokola. Škoda, že kultura a její rodina nemá jen velice málo prostoru.

24.3.
   Pro žáky ZŠ uspořádalo MěNV výchovný koncert Tance minulých století. Vyslechlo ho 180 dětí, ale nejsem si zcela jistý, že došlo ke kulturnímu přínosu. Rozdíl mezi menuetem nebo kvadrikou a disco je propastný. Takže, chtít na dětech, zvyklý poslouchat Metal a tančit disco, aby chápali hudbu minulých století, to je neuvážené.

25.3.
   Chovatelé z Holohlav požádali o uspořádání besedy nad kronikou na téma z dějin Holohlav. Pokud to šlo ve zkratce, popsal jsem vznik a vývoj jejich obce. Přišlo 25 lidí.

28.3.
   Pardubičtí herci připravili pro děti v MŠ (lidé loutky) “Pohádka na modré nitce”. Přišlo 180 diváků a byli spokojeni.

31.3.
   Soubor Sluníčko pokračovalo soutěžní činnosti a účastnil se krajského kola soutěže Zlatá nitka. Se solidním úspěchem. Ten těší děti i vedoucí souboru.

   Konec čtvrtletí její ukazatelem rozběhu do celého roku. A vlastně i obdobím hodnocení v roku minulého. Podle údajů jsme zde, u nás, sluší obstáli. Nejlépe je to vidět v číslech. Mám ale dojem, že některé údaje, zejména počty účastníků na akcích jsou poněkud přizpůsobovány potřebě. To však není podstatné. Důležitá je věrohodnost hlavních údajů.
   A již začínají práce na přípravě oslav 200 let pravidelného vyučování ve Smiřicích.I k tomu lze použít kroniku. Do Zpravodaje jsem připravil o vývoji školství článek. Ale již v rukopisu se setkal s nepřízní a odsouzením ze strany ředitele základní školy s Lissníka. Zde musím, a zlomyslně chci poznamenat, že poslední odstavec článku jsem napsal právě kvůli jemu podobným.

------------------------------------

   Duben - začínající jaro vylákalo již i zahrádkáře. Pochopitelně předčasně a jako již po několik předchozích let byla jejich práce marná. Ale naděje zahrádkářů jsou nadmíru optimistické.
   Asi stejné, jako naděje NV na to, že při výstavbě kotelny v Černožicích budou pro dodrženy ekologické podmínky a sliby. Výstavba se blíží do finále.
   Je i doba hodnocení práce. ČSŽ Smiřice obdržel plaketu ÚV ČSŽ a čestné uznání OV ČSŽ za spolupráci s pionýry.
   Vyznamenával i ČSČK. Za dlouholetou práci v organizaci udělila rada ONV čestné uznání a bronzovou plaketu “Za rozvoji okresu” Jaromíru Kupkovi. Organizace ČSČK Smiřice dostala zlatou plaketu “Vzorná základní organizace” od OV ČSČK a předseda MěVNF Ing Vítězslav Javůrek obdržel čestné uznání OVNF.
   Dění v dubnu bylo zaměřeno i k přípravě města na oslavy výročí 1.-9.5.

1.4.
   Tenisový oddíl TJ Sokol zahájil školu pro začátečníky. Učilo se 30 nováčků.

3.4.
   Dva výchovné koncerty pro žáky ZŠ. Sešlo se zde 155 dětí, které vyslechly skladby, čí skladbičky našich mistrů.
   Pěvecký soubor ZŠ se účastnil soutěže Zlatá nitka.

9.4.
   Pracovníci VČKL měli kulturní den. 10 jich jelo na utkání Davisova poháru do Prahy. Pochopitelně jako diváci. Dalších 12 navštívilo s dětmi ZOO ve Dvoře Králové, 5 jelo do sauny v Jaroměři a 10 soutěžilo s kuželkáři - odbojáři. To byl den plný organizačního ruchu.

10.4.
   TJ Sokol připravil besedu s doc. Vladislavem Svatoněm. Je jedním z autorů spartakiádních skladeb a členem organizačního štábu Spartakiády. O své práci také hovořil. S nadšením a zaujatě. I soutěž kronikářů jen a tělovýchovu zaměřena. Mě ale stále vychází, že u nás ve městě došlo ke značnému úpadku tělesné výchovy a sportu obecně. A Spartakiáda se mi jeví jako značně nákladná záležitost, víc propagační, než sportovní.
   Jenomže já nejsem sportovec a na rozdíl od Vráti se ani sportem neživím .

12.4.
   Pro učitele ZvŠ připravil o vedení spolu VB instruktáž o kriminalitě mládeže. Zejména děti z rodin sociálně a morální nevyvážených jsou často nositeli kriminality. A ve ZvŠ je řada dětí právě odtud.

13.4.
   Hovory s mládeží ve ZŠ patří spíš do oblasti informace o budoucích profesích žáků. Vyslechlo je 105 děti.

14.4.
   Společenský ples, uspořádaný pod patronací MěKS, navštívilo 120 lidí. Opět v prostorách restaurace Labe. Hrála hudba Polabanka, složená z učitelů LŠU.

18.4.
   Příprava na slavnostní slib pionýrů a poté

20.4.
   slib doprovázený kulturním programem se týkal dětí ZvŠ.
   Snaha pionýrských vedoucích zahrnout všechny děti pod křídla PO je ohromující. Ale s následným programem už to bývá horší. To je předmětem trvalé kritiky SSM, národních výbor u rodičů..

22.4.
   Ve školním rozhlasu uvedli relaci k výročí narození zakladatele SSSR V. I. Lenina.
   Večer uspořádala kulturní střediska Černožic a Smiřic 2. večer přátelství mezi místními občany a zaměstnanci Budimexu ( polské organizace, jež staví teplárnu). Sešlo se 200 lidí.

24.4.
   Bylo toho trochu mnoho na jeden den. Slaví se totiž den: pionýrských organizací, kosmonautů a a veřejné bezpečnosti .
  sníh u městského úřadu Všechny byly vzpomenuty v ZŠ, zčásti jako besedy, zčásti rozhlasem.
   den Pionýrů slavili i v ZvŠ. Tedy sportovními hrami a brannými soutěžemi. Taky jíž začíná fotbal. Sportovci TJ Dynamo sehráli v průběhu měsíce řadu zápasů … 28 zápasů, to je přece dost.

   Poslední týden měsíce byl věnován přípravám na květnové oslavy. Ale mimo ně to byla ještě jedna oslava. Výročí 130 let zahájení provozu na celé Trati Pardubice - Liberec. K tomuto výročí Budou v Hradci výstavy památek na starý železniční provoz. měly by tam být i hodinky starého (dávno již mrtvého) traťmistra Šefla, který si je řídil podle projíždějících vlaků a říkal že “bahnzeit” a “fahrzeit” musí “štymovat”. Tedy zásada, že by jízdní čas měl souhlasit s časem uvedeným v jízdním řádu, by měla platit stále.

   A ještě jedna zajímavost. Méně příjemná. 29.4. začalo sněžit. Dost a těžké mokrý sníh. Stromy již byly olistěné, sníh na listech ulpíval a mnoho větví po přetížení prasklo. Škody byly značné. Pak přišel déšť a bylo dost nepořádku.

sníh
Předmájový sníh ve smiřické Palackého ulici 29.5.1989.

------------------------------------

   Květen - přestavba a úsporná opatření se projevují trochu i na přípravě oslav . Pompéznost pomalu ustupuje a začínáme si opatrně přiznávat, že nekvalifikovaná rozhodnutí nadělala dost škod. Ale ta přiznání jsou zcela neadresná. Počasí je takové nanicovaté. Po několika opravdu pěkných snech přišlo chladno.
   Letos nebylo možné ani otevřít pamětní síň . Bude se stěhovat. Pokolikáté už? Bude to pouze depozit. Prý dočasně. Dům bývalé spořitelny a radnice bude celý přestavěn na bytové jednotky. A sbírky pamětní síně jsem v zimě uložil do beden a krabic, ty popsal, aby jednou - kdy to jen bude? - každý věděl kde co je. Čekám na pokyn ke stěhování.

1.5.
   Oslavy proběhly v obvyklém duchu. Tribuna byla tentokrát před budovou Pektinu. to snad dalo příčinu k rozporu mezi NV a vedením závodu. Trávník před závodem si někdo z občanů pronajal . Věděl ale, že udupané trávník bude nanic. Takže návrh odstoupení od smlouvy - příčina sporu.
   Součástí oslav byl koncert dechové hudby LŠU.

2.5.
   Zahájení týdenního provozu parní železniční dopravy bylo spojeno se spoustou nákladních z bezpečnostních opatření. S každým parním vlakem jela železniční požárnická souprava. Z okolí tratě byly odstraněny snadno vznětlivé předměty atd atd. Ale paráda to byla, že se tak hned nevidí. “Mašinky” - to bylo něco!

4.5.
   Život přináší různá překvapení. Někdy - zřídka - milá. Ale tohle se mu povedlo. po 44 letech se do města přijel podívat Viktor Archipovič Piroženko. Dosud jsme ho znali pouze z fotografií. Mezi snímky z května 1945 byla i fotografie malého chlapce ve stejnokroji. Jednou na koni, u spořitelny, jednou u auta na “státní silnici”.
   Kdo to je? Žádný již nevěděl. Letos se ohlásili “synové plochu”. Byla to zvláštní instituce Rudé armády. Většinou chlapci, kteří se připojili k armádním skupinám, protože jinak už neměli nikoho. Zprvu byly pouze “trpění”, později dostali i určité povinnosti a s nimi i práva.
   Náš host pocházel z Kišiněva. Otce ztratil při vpádu Němců. (asi byl jako “inteligent” - učitel, zavražděn). Matka asi zahynula při evakuaci. Dodnes nezná přesně jejich osud. Od 9 let byl synem pluku. Měl být trubačem, ale raději chtěl bojovat. Tak šel přes Ukrajinu, Polsko, Prusko až do Smiřic jako samopalník.
   Má až překvapivou paměť. Změny ve městě registroval velmi přesně. Poznal i některé lidi. Fotografa Hnika a železničáře Čapka. S oběma přišel do kontaktu v r. 1945 na pár chvil. Vzpomínali na další. Jména už neznal, to ne, ale z popisu jsme poznali ředitele školy Jana Černého i Josefa Kutila. Podle vtipů a jednání i fotografa Bohuslava Petra (byl nezaměnitelný, zemitý, bodrý a naprosto přirozený). Jenže z uvedených již nikdo nežije.
   Po posezení na MěNV jsme šli s naším hostem a jeho dvěma druhy, také jsi mi pluků, položit květiny k památníku padlých a navštívit děti ve škole. Poté ještě prohlédnout fotografie, Pár slov o životě dříve a nyní. A zápis do pamětní knihy města . I přestavba přišla na pořad. Padla hezká věta: “Je třeba přiznat chyby a věnovat se poctivé práci”. Doplnil bych ještě - je třeba odstranit hlupáky a kořistníky, aby se chyby nemohly trvale opakovat!
   Dnes je z Viktora Archipoviče inženýr - fyzik, profesně zaměřený na aplikací nízkotepelné plazmy. Je mu 57 let, vypadá na 40. Snad i proto, že se ve volném čase zabývá mladými děvčaty, aby čtenář nepochopil špatně, v Sevastopolu trénuje oddíl dívek v orientálním zápasu Sambo.

12.5.
   Pracovníci VČKL vyjeli na turnovsko. podívat se do skláren a na to, jak se vyrábějí lahve, skleničky i jiné sklo. To je zajímavé, ale energetický nesmírně náročné. děti jeli raději do ZOO ve Dvoře Králové.
   V ZŠ vyslechlo 99 dětí houslový koncert, nazvaný Housle v proměnách století. Nešlo ani tak o způsob stavby houslí, jako proměnu skladeb.

Dodatečně jsem dostal informaci o několika předchozích dnech.

6.5.
   Vatra míru. Již několikrát jsem psal o jarních úklidech a likvidaci jejich důsledků. Ipro facto - spálení zimního nepořádku, starých pneumatik a všeho spalitelného - je spojováno nelogicky ukončení války.
   Turisté vyputovali na Jeseníky. Ti to dělají rozumně - alespoň si myslí, že jedou za čerstvým vzduchem. Jenže - kde je u nás ještě čistý vzduch?

7. - 8.5.
   Kuželkáři a 100 x 100 sdružených (non stop !).
   Tedy za 48 hodin 10 000 ran do kuželek - to je namáhavé nejen pro koulející, ale i pro organizátory. Pan Šmejda se o tyto akce dokáže opravdu postarat. Řádili tam 102 kuželkáři.
   V rámci oslav byl i koncert skupiny Lokálka pod patronací MěKS. Ten ale byl v Černožicích, protože Smiřice nemají sál. Přišlo 300 lidí.
   Dále taneční zábava. Tam bylo jen 54 občanů. To je nápad. V máji taneční zábavu. Je-li pěkně, jsou mladí nejraději v přírodě, je- li nepěkně, nějaký koutek se najde. Zábava?! Spíš odpolední věneček. Ten by se hodil.

10.5.
   Dnes bylo po rekonstrukci otevřeno pohostinství v Holohlavech. Dalo to spoustu práce. hodnota díla je 1,67 mil. Kčs. Je to hezké, že hospoda zase funguje, ale co to dalo námahy, dát jí do pořádku. A kolik to stálo! Hlavně - kdo ji nechal tak zchátrat? Vždyť “starý Srkal” na ní na kdysi slušně vydělával a ještě vylepšoval. na slavnostním posezení byli hosté z ONV, OV KSČ i vedení Jednoty. Byli se stavbou a jejím průběhem spokojeni. Aby ne!

15. - 17.5.
   Interní vystoupení žáků LŠU. Ti, co se něco naučili předvádějí své umění těm, co umí poslouchat.

16.5.
   Místní olympiáda - vlastně sportovní hry žáků MŠ Smiřice. Je to skoro typické pro naši současnost. Dětské hry jsou olympiáda, nepořádek a neschopnost jsou “rezervy”, ekologická katastrofa “průvodní potíže”.

17.5.
   Výlet na Chlum - Na místo bitvy Němců s Němci, v které padlo tolik Čechů, Uhrů ( Slováků) a dalších Slovanů. Tam by měli chodit lidé co nejčastěji, zejména děti. Aby poznaly, co je poroba a válka.

20.5.
   Pro kroniku velmi smutný den. Náhle zemřela dlouholetá členka letopisecké aktivu - Ludmila Prostředníková, rozená Strejčková - *1913. Věděla mnoho o životě i o městě, měla organizační schopností a ráda pracovala. O člověku se dá říci máloco lepšího.

   Město žilo přípravami na oslavy 200 let systematického školství ve Smiřicích. Ty odsunuly do pozadí vše ostatní. Ono také organizovat něco podobného není žádná legrace.

------------------------------------

   Červen - Teprve teď se dovídáme, respektive a teď singulár - nebojím se napsat - že se šíří počet těch, kteří mají ekonomickému, politickému a ekologickému dění v naší zemi stejné výhrady jako já. Jenže oni jsou odvážnější. Veřejně se přihlásili k proklamaci “několik vět”. Doufám, že se brzy bude moci každý přihlásit k svému názoru a beze strachu z možných následků. Možná, že se opět pletu, ale naděje stojí i za ten strach.

1.6.
   Velká oslava dne dětí. ve všech místních závodech za spoluúčasti ordinaci NF a MěDPM.
   Holohlavští požárníci připravili soutěž pro dětská a mládežnická družstva. Organizace soutěže zabrala dost času a její vlastní konání 3.6. přivedlo do Holohlav 230 lidí.

2. - 4.6.
   Oslava dvoustého výročí vyučování ve Smiřicích. To byla veliká událost. Teď myslím víc na to zahájení před 200 lety, než na oslavy nyní. Ale ani ony nebyly zanedbatelné. Probíhaly v Holohlavech a závěr byl v domě rybářů.
   První den slavili zaměstnanci školy, žáci a účinkující. Dost těžko se pozná, jestli to byla generální zkouška, nebo již oslava.
   Další den pozvaní občané a někteří z pražských hostů i lidi, majících blízký vztah k městu. Z toho vzniklo dost nepříjemnosti.
   Sem tam na někoho pořadatelé zapomněli, případně se řada lidí cítila dotčená tím, že nebyli pozvání. Ale, všichni by se tam nevešli, přednostně byli zváni bývalí žáci dnes žijící mimo město. To těžko chápali někteří místní. Ono to vůbec nebylo jednoduché. Ve Zpravodaj vyšel článek ( můj) o počátcích školství na smiřicku. Ten zase vzbudil nevoli ředitele školy a několika členů sboru. Ne snad pro zkreslení skutečnosti, ale pro porovnání počtu škol dříve a dnes. hlavně však pro poznámku o práci a společenském významu bývalých a současných učitelů.
   Poslední den oslav, neděle, byl určen setkání rodáků s místními občany . Z hostů zde byla řada dnes známých jmen. Zasloužilý umělec Luděk Munzar nemohl přijet - zrovna závodil se svým autem, veteránem. Byl zasloužilý umělec Milan Knobloch, sochař, medailér a hlavně moudrý člověk. Když vyprávěl o své práci, o tom, jak snímal posmrtnou masku Bohuslava Martinů, nikdo ani nedutal. Možná, že byl pro naši organizační schopnost typické, že po tělesné pozůstatky jednoho z našich nejlepších skladatelů byla zaslána schrána o 20 cm kratší, než bylo při výšce B. Martinů potřeba.
   Duši setkání byl národní výbor, ale srdcem Jarka Litomiský, původně reklamní, později salonní fotograf. Byla zde také stará paní Božena Nováková ( roz. Daškova), která ač jí je 80 let, pracuje jako komorná v soukromých prostorách prezidenta republiky na pražském hradě.
   Všichni hosté si pochvalovali jednak všímavost hostitelů, jednak výtečně upravená kuřata na grilu ( připravil kuchař amatér Vl. Kouba).
   Po tomhle vypětí přišel určitý útlum ve společenském životě. Byl způsoben nejen únavou, ale i blížícími se prázdninami. Ale život šel dál.

9.6.
   Výstava děl E. Remarqua a M. Pujmanové v MěLK ukázala tu stránku jejich práce, jež měla protiválečný náboj. Přišlo 200 lidí.
   Potom celá řada fotbalových utkání. Od žactva po dospělé.

14.6.
   Posezení při hudbě - sice reprodukovaná, ale pěkná. To byl večer komentované vážné hudby, připravený ČSŽ Holohlavy.

15.6.
   Děti z MŠ se loučí se svojí první školou. …
   První skupina pracovníků státní statku vyjela na rekreaci BLR. K moři. My suchozemci po té vodě stejně toužíme. Praotec Čech se nechal nalákat na mléko a strdí. Mám podezření, že v tom byla sukně, pokud se tehdy nosily. Škoda, Mělo to vzít na Riviéru.
   Zbytek měsíce probíhalo v drobných denních a hodnocení výsledků práce za pololetí.

22.6.
   Malí hudebníci z LŠU vystoupili na závěrečném koncertu. Byla ta přehlídka výsledků práce učitelů a snahy děti. Když se chce - jde hodně.

26.6.
   Bývalý dlouhodobý předseda ČSČK, Jaromír Kupka, besedoval s členy organizace. Několikrát vyznamenaný starý pán (81 let), který vždycky dodržoval zásadu - když něco děláš, dělej to pořádně - vyprávěl o úkolech ČSČK. Bylo zde 60 lidí.

   A skutečně, je zde konec školního roku. Jak hodnotit červen? Snad jako měsíc stoupajícího napětí. Až k nám zasahují vlivy úspěchů a neúspěchů přestavby v SSSR. Spory s MLR vodní dílo Gabčíkovo-Nagymarosz se přiostřují. Jsem přesvědčen, a asi ne sám, že zásah uvažovaného rozsahu způsobí další veliké ekologické potíže. To je názor diametrálně rozdílný od názoru činitelů, kteří projekt chválili a prosazuji.
   MěNV posuzoval situaci v místním školství. Rada 16.6. kladně hodnotila práci MěDPM i ZvŠ. Znepokojivá je vysoká absence pedagogů ve ZvŠ. Z 8 členů sboru trvale chybí 1,3 prac. síly To už musí na výsledcích práce být vidět.
   Také požárníci byli na programu. Závěr byl zajímavý. V Holohlavech jsou členové aktivní, ale nemají odpovídající vybavení ani zbrojnici. V Rodově jsou členové sboru většinou stáří, mají zastaralou techniku i nedostatek vody. Ve Smiřicích je vybavení v pořádku, ale členská základna se dostala do vážných vnitřních problémů. Česky řečeno - nikdo nemá ani čas, ani chuť se o cokoliv starat.
   Rada narazila i na další “jobovku”. Rozhodně ne překvapivou. Školní jídelna zajišťuje denně 650 - 680 dětí. Pracuje v nevyhovujících společenských i hygienických podmínkách. Ale to je konstatování z doby, kdy nastupoval do vedení KNV s. Burša. Ten sice sliboval a sliboval, ale? Po cca 15 letech se stav změnil pouze zvýšením opotřebení.
   Členové rady jednali s Mistrem Knoblochem o možnosti zpracování pamětní desky Stanislavu Novákovi a jeho příteli B. Martinů. Oběma bylo ve Smiřicích velmi dobře.
   V místním zpravodaji byla zveřejněna informace o objevu zděných kanálu ( chodeb?), vedoucích přibližně od bývalých budov stáčírny likérů j jehlovému náhonu. Na odpadní kanály to bylo moc čisté a velké. Výška 70 až 80 cm, šířka asi 60 cm. Zděné ručními cihlami, překryté opukovými nebo hrubými pískovcovými deskami. Podle mě to mohly být přívodní kanály na užitnou a chladící vodu k destilaci i do likérky. Ale kdo ví?

------------------------------------

   Červenec - letos velmi pěkný i když zpočátku poněkud deštivý. To také byla takřka poslední vláha léta. Zdá se, že sucha, jež jsou čím dál nepříjemnější a častější, vyplývají z ekologické rovnováhy, postupného zvyšování průměrných teplot i hříchů našich předků. Ti intenzivně regulovali toky, meliorovali, a rušili rybníky. Jestli jsme napáchali horší škody my či oni, to budou soudit ti příští. Asi nebudou soudci slitovnými.
   Na tomto místě musím jen povzdechnout nad odbornou úrovní některých článků v místním Zpravodaji. konkrétně nad tím “Kdo dal postavit smiřickou kapli?” U řady údajů rozhodně nejde o seriózní a ověřená fakta.

1.7.
   Hradeckém projeli na kole členové TJ Sokol. Bylo jich 14. Ale při obsahu škodlivin v ovzduší je každý litr vzduchu do plic škodlivý.
   pracovníci St. statků zahájili rekreační sezonu u vodní nádrže Rozkoš. Do konce srpna se jich tam může vystřídat 190.
   V Dubenci byla požárnická soutěž mládeže.Holohlavští vyslali 1 družstvo. S doprovodem tam bylo 16 lidí.
   V MěLK připravila její vedoucí s. Ševčíková výstavku ke dni Pohraniční stráže. Škoda, že vůbec musí existovat hranice. Zabezpečení naší hranice před - vlastně před čím? To je značně nákladná záležitost. A když připočteme laden ležící bezpečnostní pásmo, tak je to opravdu drahé.

divadlo divadlo

divadlo divadlo
Kočovné divadlo
Kliknutím se spodní fotografie zvětší
5.7.
   Kočovné divadlo s hrou Kulhavý mezek. Herci vystupovali na nádvoří zámku. Bylo to opravdu divadlo kočovné. S koni, komediantským vozem pod plachtou a záplatami na plachtě. Přišlo 250 diváků.

7. - 16.7.
   Odvážní turisté TJ Sokol se vydali pěšky napříč Rujanou. Bylo již 14 a šli a šli. Rujana koneckonců byl, snad i je, hezký kout zeměkoule.

8.7.
   Holohlavští požárníci připravili ples. V létě je to poněkud odvážné, ale vyšlo to. 190 platících není na naše poměry málo.

12.7.
   Přednáška “Aktivní stáří” měla povzbudit náladu obyvatel penzionů. Jestli se to povedlo nevím, jsem si ale jistý, že stárnout není žádná legrace. A když na to lidé ještě stále myslí, tak to musí být smutné. A z toho je jediný únik. Duševní i tělesné aktivita.

13.7.
   20 pracovníků statků odjelo na rekreaci do BLR. Autobusem a přes SRR. To tedy je draze vykoupený pobyt u moře.

20.7.
   Rada NV posoudila činnost Drobné provozovny služeb. Poslanci konstatovali, že plní své úkoly dobře. Jenže dost draho, asi 52 až 57 Kčs/hod. Její pracovníci teď připravuji ordinaci pro druhého lékaře a taky ordinaci pro dalšího stomatologa.

26.7.
   V kině sehráli hradečtí “Deset malých černoušků“. Stará detektivka, která dnes již patří ke klasice žánru. Přišlo 66 diváků. V letní sezóně to je to hodně.

27.7.
   Další skupina rekreantů se vydala do BLR.Zase 20 lidí. Autobus zde funguje jako kyvadlo. Sem - tam.

28.7.
   Tentokrát přišlo MěKS se svou troškou do mlýna. Taneční zábava. A nebyla špatná. 120 tanečníků se vydovádělo a zapotilo.
   Ještě více se potili fotbalisté, kteří hráli zápasy turnaje dorostu v kopané. 29.7. hrálo 120 lidí celý den.

   Statky pečují o to, aby si jejich pracovníci odpočinuli. Vysílají je na rekreace kam to jen jde. 9 lidí na Lipno, 15 do NDR. To je s těmi, kteří již jsou v BLR, na Ozonu, na Domově a ještě jinde, víc než 100 lidí.
   Práce na stavbě teplárny se nezastavili ani v létě. A dá se říci, že toto “dílo” je před dokončením. Jenomže plánované částky jsou z valné většiny proinvestovány. Zatím nejsou elektrostatické filtry ani pračky na SO2. “Zpravodaj” sice ve svém 4. čísle uvádí, že ONV a MěNV budou nekompromisní a nedovolí zařízení uvést do Trvalého provozu bez instalace těchto zařízení. Máme nedobré zkušenosti s tím, že provizorní provoz může trvat řadu let.
   Jako již po několik minulých sezon nepřinese červené s příliš vzduchu.

------------------------------------

Srpen - nezdá se, že by se tempo života ve městě mělo výrazně zvýšit. Vždyť jsou prázdniny a dovolené.

1.8.
   Sezónu zahájilo filmové představení pro Poláky kteří zde pracují. Ani těch mnoho nepřišlo. Pouze 46. Jsou také většinou na dovolené.

3.8.
   Země živitelka - tuto výstavu shlédlo 40 pracovníků ze statků. Bylo na co koukat. Škoda, že většina výrobků, které tam bylo vidět, není vidět na našem trhu.

5.8.
   Taneční zábavu si zopakovali holohlavští požárníci. Přišlo 115 lidí. Zdá se, že se dobře pobavili. Požárníci jsou aktivní jinak. Vyslali svých 15 malých soutěžit do Lanžova. Je to nejaktivnější organizace v Holohlavech. Pokud mohu soudit i v celém městě.

8.8.
   Další rekreace pracovníků ze statků. Tentokrát 72 do Hodonína a 50 do Třeboně.

9.8.
   se sešla rada NV. Neměla to lehké. Ve škole chybí jedna třída. Tato prekérní situace byla vyřešena uvolněním školní kuchyně (a tady je omyl v zápisu z rady). Třída, ve které se dívky učí vařit byla zachována. Kabinet, používaný v poslední době jako sborovna zvl. byl změněn na třídu. Malou, nevyhovující, ale použitelnou. Je to pro naše školství situace takřka typická.
   Současně je připravena demolice malé školní budovy - původně Masarykova domů. Na jeho místě bude nová školní jídelna.
   I v restauraci Labe jsou potíže. Personální, zásobovací, s opravami i běžnou údržbou. O to by se měli starat pracovníci RaJ. Byli na jednání přítomni. Jejich řešení bylo odpovídající době. Podnikový ředitel i ředitel závodu přislíbili, že do 30.9. připraví zprávu o postupu k nápravě nedostatků. Malá zajímavost - vedoucí restaurace s. Jelínek je údajně jeden z Lidických dětí, který přežil násilnou převýchovu.
   Poslední informace byla o údržbě kostela. Stucco je restaurováno a je čas na fresky. Dosud bylo proplaceno 400 tis. Kčs.

25. - 27.8
   střídala směna rekreantů v BLR ty rekreanty, kteří odjeli 10 8.

12.8.
   Požárníci z Holohlav s namlsali. Zase zábava a tentokrát přišlo 186 lidí. To je takřka rekord sezony.
   Statky vypravily 40 lidí na rekreaci do Žihle. Mají tam své družební kontakty. Rozšiřují okruh rekreačních míst kam to jde.
   Také další soutěž mladých požárníků Hustířanech. Bylo tam jedno holohlavské družstvo.

13.8.
   Teď i Jugoslávie. 41 rekreantů vyjelo za teplým jadranským sluncem a mořem. Škoda, že už ani to moře není tak čisté jako bývalo.

15. 22.8.
   Filmová představení pro pracovníky z PLR. Nechodí jich mnoho. Mají asi jiné starosti. V jejich zemi dochází postupně k hospodářské krizi . Inflace zlotého, nedostatek zboží na trhu a k tomu sílící tlak nepovolené odborové organizace Solidarita. S Lechem Valesou v čele bojuje za docílení vyšší životní úrovně způsobují situaci dosud našich zemích neznámou.

25. - 27.8.
   Turisté se vydali na dálkový pochod, bylo jich 65.

26.8.
   Země živitelka je zajímavá i pro zahrádkáře. Z Holohlav jich jelo 39. Stálo to za to. Jen hudrali, že malá mechanizace na výstavě je, ale v obchodech jde. To je dost častý jev. Dynamo sehrálo dvě mistrovská utkání. Dorost i muži. Přišlo se na ně podívat 80 a 60 lidí.
   Je řada požárnických soutěží. Holohlavská mládež závodila Hustířanech. 1 družstvo a doprovod. 14 lidí.

27.8.
   Turnaj žáků, pochopitelně v kopané. To byla dost velká sportovní událost. Hrálo 120 kluků a dali do hry vše co mohli a uměli.
   Turisté se rozdělili na dvě skupiny. 10 jich šlo pěšky po hřebenech Beskyd. Potulovali se tam týden. 5 se vydalo na motoristický výlet po NDR. Ale to má turistikou pramálo společného. Spíš jde o projíždění po kulturních památkách a popojíždění po městech. Byli tam od 30.8. do 5.9.

31.8.
   Zasedala rada NV a projednávala otázky kultury. Tedy kino, knihovnu a MěKS. Poslanci nebyli zcela spokojeni se stavem kulturního života ve městě. Ale proti činnosti vedoucích těchto institucí nebyly námitky. Ono jádro pudla je jinde. Lidé jsou jaksi uzavření do sebe a jakoby v nich bylo nějaké pozorno.
   Okurková sezóna končí. Snad je třeba říci, že v platnost vstoupil nový zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. On ani ten zákon nemá preventivní funkci. Spíš sankční. A pije se dost. Špatné je i to, že zákon jakoby měl omezenou reálnou účinnost. Na některé osoby, zpravidla výše postavené, jakoby se nevztahoval. Mě ještě tkví v hlavě heslo “Národ pijáků, národ otroků”. V poslední době se u nás objevují i jiné toxikomanie - až dost.

------------------------------------

   Září - nový školní rok. A opět bez výrazné účelné úpravy školství. Je potřeba jako sůl. Tzv. 2 gramotnost - počítačové znalosti - zaostává pro totální deficit počítačů.
   Takže je to jako po spirále - jenže bod se vzdaluje od středu. Z Polska se k nám přenáší značná nervozita. Dopadá nejen na lidi, ale i na vedoucí činitelé státu. Rozhodně to nepřispívá k rozvoji naší ekonomiky.
   Pokud jsem až dosud psal o skepsi o stavu naší ekologie, po pročtení důvěrné zprávy pracovišť ČSAV se mi o něm bude zdát ve zlých snech. Úděsný stav a výhled jsem si vůbec nedovedl představit.

2.9.
   Požárnická soutěž ve Velichovkách. Pomalu se sezóna soutěží chýlí ke konci. Ale léto dosud trvá. Pěkné, suché a možná i příliš intenzivní. takřka všechny plodiny i ovoce byli o 10 až 14 dnů dříve zralé. Některé druhy jablek i o 3 týdny. Vlastně ti holohlavští soutěžící trochu zavlažovali vzduch. Jelo 21 lidí.
   Pracovníci VČKL uspořádali v Holohlavech branný závod. Přesněji, piknik u koupaliště, proložený sportovními prvky. Je to jedna z cest, jak čerpat odborářské fondy.
   Také bylo vyhodnoceno okresní kolo celostátní soutěže kronikářů. Naše kronika byla vybrána porotou jako první ve skupině měst a obcí z 2 až 5 tisíci obyvatel. Je to příjemné. Ale měl jsem trochu obavy. Soutěžní práce, o vývoji tělovýchovy ve městě, byla sice objektivní (alespoň doufám), ale naprosto nelichotivé posledním 40 letům. Její jeden výtisk je přílohou ke kronice.
   Tenisté - pamětníci - sehráli již tradiční turnaj.Sešlo se jich 16. Ono to těm starším s raketou už opravdu tak nejde.

4.9.
   Zahájení školního roku - letos tedy ne 1 9. Vlastně i to je druh reformy. V dřívějších letech by žáci, bez ohledu na nesmyslnost činu, nastupovali 1 9. Obligátní zahajovací proslov byl následován “Hodinou míru” hodíš se žáci dověděli o tom, jak důležité je mírové hnutí. Vím, že je důležité. Vím ale také, že hodina míru slouží k zastřené informací ze SSSR. V ruských novinách se již nikdo netají tím, že počet obětí stalinismu značně převyšuje počet obětí 2. světové války. S tím, že koncentráky byly proti táborům GULAG pouze slabým odvarem. U nás prosakují tyto zprávy spíš sporadicky. Neumíme se zatím vyrovnat s rozčarováním. Vlastně my ano. Naši čelní představitele ještě ne.

6.9.
   Děti z MŠ Holohlavy se vydali na exkurzi. Zatím jenom na nádraží. Trochu se seznámit s tím proč a jak jezdí vlaky. Ono to je vlastně zajímavé i i pro dospělé.

7.9.
   Den tisku, rozhlasu a televize. V MěLK oslavili výstavkou tyto “sdělovací prostředky”. Dnes se jim také říká “masmédia”. Ale ale to je slovo přímo hrozné.

8.9.
   Fotbalisté se potýkali na mistrovském zápasu elévů. Hrálo se před takřka prázdným stadionem.Bylo zde pouze 30 diváků.
   Včera byla v Holohlavech zábava, koncert, posezení? V v každém případě dechovka byla pro důchodce osvěžením vzpomínek. Však Se taky pořád jmenoval “Hrajte mi tu mou!”. Bylo zde 70 posluchačů.

9.9.
   Den byl věnován sportu. Ve Smiřicích proběhly mistrovské zápasy ve fotbalu. Za účasti 8. jedenáctek.
   Ve Škodějově byla požárnická soutěž. Z Holohlav se ji účastnilo 31 lidí.
   Ve Smiřicích soutěžili tenisté. 9. a 10.9. probíhala 16. ročník turnaje “O pohár města Smiřic”. 15 soutěžících hrálo od rána do večera.

19.9.
   Pět pracovníků sSt. statků jo na rekreaci do SSSR. Snad na Jaltu.

17. a 18.9.
   Fotbalový turnaj k oslavě VŘSR připravila TJ Dynamo. Sešlo se zde na 200 diváků.

20.9.
   “Chladné léto 1953” - sovětský film. Jed z tzv. “trezorových filmů”. Tedy z těch, které byly po natočení pozastavený cenzurou, založeny a určený k zapomenutí. Při přestavbě se ve Svazu začaly objevovat a vzbudily značný zájem. Řeší často tak specifickou problematiku, že je pro nás nepochopitelná. To a obecná přesycenost sovětskými filmy odrazuje diváky. Bylo jich 5..

22. - 24.9.
   Pěší tůry po Krkonoších se zúčastnilo 9 členů Sokola. Shodou okolnosti jsou tyto hory jednou z nejvíce znečištěných oblastí.
   Na hřišti pokračovaly mistrovské zápasy elévů - fotbalistů.

23.9.
   Cikáni, sami si říkají Rómové. Bydlí jich nyní ve Smiřicích dost. Měli by i možnost zapojit se do normálního občanského života. Vydělávají si - čí spíše, přeji - na slušné peníze. Byty mají jako každý jiný. Děti mají možnost navštěvovat normální školu. Ale zatím se jim to zapojení moc nedaří. Snad někdo, ani oni nevědí čím to je, ale nejsou schopni splynout se společností. MěKS pro ně zajistilo vstupenky na rómský koncert v Hradci Králové. A hudební to oni jsou. Zúčastnilo se jich 13. Jinak jsou pro město spíš pohromou. Také byly sehrány čtyři mistrovské zápasy v kopané. Na těch bylo asi 200 diváků.

30.9.
   MěDPM Uspořádal závody ve střelbě ze vzduchové. Spíš by to chtělo děti nejdřív naučit systematický zacházet se zbraní. Nebo i něco jiného než střílení. Často mám dojem, že je mezi lidmi až příliš agresivity. A to ještě psychologové a pedagogové prosazují teorii o potřebě ”zdravé agresivity”. Ale kde jsou hranice zdravosti?

   Je první měsíc po dovolených. Společenský život se začíná opět rozbíhat. Ale je to nějaké těžkopádné. Jakoby bez nálady. A možná, že zde působí strach. Koncem měsíce začaly hromadné útěky občanů NDR přes MLR, PLR i nás. Zčásti se uchylovali (vlastně obsazovali) do exteritoriálních budov SRN (Spolkové republiky Německo), zčásti šli přes hranice MLR do Rakouska. Nepokoje jsou i v PLR. U nás budí neklid prohlášení “Několika vět”. Společenská nebezpečnost této proklamace musí být značná. Všichni, kteří toto prohlášení šíří, zveřejňují je, nebo s ním veřejně souhlasí jsou evidování bezpečnosti. Dochází i k zatčením. Přesto je podepisujících stále více.

------------------------------------

   Říjen - napětí ve společnosti roste. Ve městě též, protože teplárna v Černožicích se dostává blízko k provoznímu stavu. Podle předběžných zpráv bez odsiřování a lapačů prachu. Na ekologii jsou dnes lidé citlivější než na mnoho dalšího. Sám začátek měsíce byl plný vzrušení. Na na velvyslanectví SRN v Praze se uchýlilo asi 11 občanů NDR.Tak tam trávili v dosti nevlídném počasí, na zahradě, bez střechy nad hlavou, později ve stanech i několik dnů a noci. Než se naše úřady dohodli s vládou NDR o propuštění těchto lidí do SRN. Dohoda byla dost obtížná. NDR zprvu nechtěla tento exodus povolit.

1.10.
   Pracovníci VČKL jeli do divadla v Jaroměři.

2.10.
   V MěDPM připravili školení vedoucích pro hvězdičky a jiskry . Na práci s dětmi se připravovalo 18 lidí.

4.10.
   V MŠ Smiřice proběhla beseda s vojáky z hradecké posádky. Šlo víc o ukázky výzbroje a výstroje. Přišlo 66 dětí.

5.10.
   “Byl jednou jeden kouzelník”. Tak se jmenovalo pásmo recitaci, hudby a čtení pohádek pro žáky MŠ. Vyslechlo jie 120 dětí z MŠ Smiřice.

7.10.
   V MěLK byla výstavka ke dni Čs. lidové armády. Je zajímavé, že občané země pro níž je typický Švejk a kteří fandí Vogtům (Hejtman z Koppenicku), oslavují vojenskou službu tak okázale, jako dnes my.
   Pionýři závodili v lehké atletice. Trojboj je náročná disciplína. Závodu se účastnilo 16 borců.

9.10.
   Dnes přišli vojáci do MŠ v Holohlavech. Vyprávěl dětem o slastech vojenské služby.
   To už měli děti ze Smiřic za sebou a tak se vydaly na exkurzi do cukrovaru. Pro celou řadu z nich to bylo první setkání s továrnou a prací v ní. Také se vždycky při téhle exkurzi najde trochu sladkých dobrot. Jen nevím, jestli jsou pro dnešní děti tak lákavé, jako byly pro nás.

10.10.
   V ZŠ byla beseda o práci MěNV Smiřice. Je to jedna z všeobecně vzdělávacích besed. Žáci se při ní seznámili s oblastmi ve kterých NV působí, co má na starosti a jak pracuje. Také byli tři výroční členské schůze ROH na pracovištích St. statků. Volby do ZV byly celostátně pečlivě připravovány. Volební řád nebyl dobře připraven a vzbudil značnou nevoli odborářů. Vznikla řada vážných připomínek, ale nebyly brány v úvahu. Tady volilo 240 lidí.

11. - 12.10.
   Burza dětského odívání. připravili společně ženy z Holohlav i ze Smiřic a MěKS. Jako vždy našla značnou odezvu. Přišlo 180 zájemců o koupi prodej. Vrátil jsem se před pár dny z PLR. Půjde-li u nás vývoj obdobným způsobem, budou takovéto burzy nutností.Celoživotní úspory technika, vysokoškoláka (cca 1 milionů zlotých)Mají dnes cenu 6 kusů džínových kalhot. Cena chleba vzrostla od 1.10. do 6.10. asi o 60 %.

15.10.
   Setkání BSP mělo neúspěch. Přišlo 30 lidí ze St. statků. Z jiných organizací nepřišel nikdo.

16.10.
   Petr Jan Brandl - asi nejzajímavější osobnost českého barokního malířství. Výstavku knih o něm a jeho práci, vlivu na kulturní dění v nás připravila vedoucí MěLK. Pro Smiřice je o to významnější, že zde v kostele jsou dvě jeho práce. Jedna podepsaná, druhá připisovaná jeho ruce. Knih o něm bylo napsáno mnoho. I film byl natočen. Ale jeho životní osudy jsou pozakrytý oporu času. Byl členem zednářské lóže? Proč je na oltářním obrazu Klanění Sv. Tří králů zobrazena postava, symbolizující smrt (lebka s rouškou)? Jaký byl jeho vztah k lidem? K manželce údajně nedobrý. A ženám vůbec? Určitě je uměl malovat! Ale milovat - kdo ví?

17.10.
   Představení pro děti Pohádka o Růžence. Vlastně to bylo zcela jinak. Ty děti byly 16 až 17tiletí pánové a slečny. Růženka personifikovala probouzející se sexus . Bylo to hezké, poučné a lyrické. Avšak probouzející se i usínající sexus muže s člověkem zcela nelidský zamávat.
   Pro ty ještě dospělejší a zejména ty, kteří se považují za snoubence, na následoval pořad Než bude svatba. Skoro bych chtěl vědět, co nového s 15 přítomných ještě dozvědělo.

18.10.
   Pionýrské skupinové shromáždění za účasti 110 lidí. V posledních letech se pionýři snaží prosadit se. Ale organizace je příliš propojena se školou a od svého vzniku trochu schématická. Nemůže se správně uchytit.

21.10.
   Tři mistrovské zápasy v kopané navštívilo 132 diváků.

24.10.
   MěDPM připravil pořad “ABC pro školní družiny” Vlastně hry, dílenské práce, recitaci a zpěv pro děti, které tráví převážnou většinu dne mimo rodinu. Škoda, že na tento, stále se rozšiřující stav není město vůbec připraveno . “Poslechová diskotéka” - příliš mnoho práce vyplynulo do brázda. Přišlo jen 14 posluchačů. Nikdo se nemůže divit, že vedoucí MěKS je občas poněkud otrávena.

27.10.
   Zaměstnanci VČKL se vypravili do NDR. Zde je prapodivný stav. Po v první vlně uprchlíků, přesídlenců následovaly vlny další. Vznikla obecná nespokojenost s mocenskou politikou SPD. Její předseda Erich Honnecker se pokusil (stařecká touha po moci je bezmezná) zastrašit demonstrující vojskem. Lipsko vřelo. Honeckera vystřídal v čele strany Egon Krebs bývalý šéf bezpečnosti). Ten byl nucen uvolnit vystěhovalecké zákony. Takže na našich hranicích stály mnohakilometrové fronty lidí, toužících po přesídlení.

28.10.
   Pracovníci statků v režii ZV ROH vyjeli na lední revui a do Národního divadla. Zvládli všechno i s předvánočními nákupy. Ano - již se blíží svátky pohody, Míru a klidu, vykoupené obrovským shonem a nespokojenosti s nabídkou na trhu. Jelo 40 lidí.
   Sportovní koulení - závod mezi zaměstnanci VČKL v kuželkářském sportu. Tedy spíš prima společenský večer s trochou sportu. Ale jak po něm ráno bolí záda a svaly opěrné nohy! Hrálo asi 30 lidí.
   A ještě dva mistrovské zápasy v kopané. 72 diváků,

   Zdálo se, že nikdo nevzpomněl na 71. výročí vzniku ČSR. Skutečně tyto oslavy byly po loňských nepokojích v Praze a jiných větších městech odsouvány do pozadí. Jenomže lidé mají paměť, došlo k shromážděním, která vyústila v protesty proti omezování řady svobod, celé řadě zemí běžných.
   Oficiální zprávy sdělily, že tato shromáždění byla bez rozptýlená silami Bezpečnosti. Že průběh demonstraci nebyl tak klidný jsme se dozvědět neměli. Ale byli tam i pracovníci statků, kteří informovali o nepokojích a násilí.

30.10.
   Branný závod uspořádaný MěDPM. 31 soutěžících se dobře povolilo a zdá se, že i trochu vydovádělo.

31.10.
   Budoucnost modré planety - přednáška o ekologii v celosvětovém měřítku. Účelnější by bylo spíš lokální řešení. Devastace zeleně, přírody, vody i vzduchu je i zde úděsná.

   Napětí ve společnosti roste. Naši straničtí vládní představitelé znervózněli. Znepokojená starostlivost zakrývala pocit nejistoty a strachu. Nescházely ani útočné výpady. Zejména proti Maďarsku. rozpory vyvolaly události okolo vodního díla Gabčíkovo Nagymarosz, ale to byla jen záminka. Skutečný důvod je evidentně politický.
   Z toho malá informaci co jsou k dispozici vím, že v PLR., MLR, NDR a již i BLR souznačné hospodářské problémy a s nimi spojená nespokojenost lidí.
   Proto i výpady proti postupu s. Gorbačova, také od nás. Již podruhé reagoval rozhlas SSSR velmi podrážděné na články s Fojtíkové, manželky tajemníka ÚV KSČ pro ideologickou práci.

------------------------------------

   Listopad - k tomuto dušičkovému měsíci bývá zpravidla máloco napsat. Jenomže letos byl zcela typický. První dny měli sice normální ráz, ale další průběh! Vlastně z popisu je to patrné.

4.11.
   Pracovníci VČKL vyjeli do Orlických hor. Nejen za jejich krásami, ty také již utrpěly exhalacemi, ale i za kulinářskými požitky. Měli tam připraveného a naloženého berana. Tak si ho také opekli a hodně zavlažovaného vhodnými tekutinami zkonzumovali. To není špatný závěr výletu. O berana se dělilo 45 lidí.
   Ve Smiřicích byla posvícenská zábava. Proč ji ženy - pořadatelky označují za posvícenskou, nevím. Smiřické posvícení je 1. neděli v říjnu. Přišlo 140 lidí, takže účelu, pobavit lidí, dosáhly.

Finek
Skupina pana Finka. Pan Prostředník fotil 4.11.1989


6.11.
   Měsíc československo-sovětského přátelství by snad proběhl bez povšimnutí, nebýt výstavby sovětských hraček a knih. Nepořádali jí organizace NF, ale učitelky MŠ Smiřice a viděly ji snad všechny děti a jejich maminky.
   “Protekční divadlo” skupiny Peterka a spol. Provází je ta nejlepší pověst u diváků, méně dobrá u oficielních institucí. Opravdu, bylo nás tam 100 a všichni jsme se dobře bavili. Jen bylo chvílemi o strach,Jestli nevstane všudypřítomný orgán bezpečnosti a neřekne “Pane Peterka, sbalte to tady - vás si “sbalíme později”. Ale nevstal, buď se bavil taky, nebo byl rozumný.

7.11.
   ABC pro školní družinu. Tentokrát pro školní družinu složenou z milovníků přírody. Přišlo 33 dětí.
   V kině promítali film “Cesta nezištně lásky” pro žáky ZŠ. Zhlédlo ho 409 žáků.
   Večer navštívilo kino 47 Poláků, kteří tak mají určitou, byť malou možnost kontaktu se svojí, nyní tak už no zemí .

8.11.
   Hudební skupina “Máci” koncertovala pro pracovníky Agrodatu a pro další zájemce. Přišlo 200 lidí.
   MěDPM se dostává do tempa.Zorganizoval přespolní běh pro 36 dětí.

9.11.
   Pro menší děti ze ZŠ promítli pracovníci kina film O princezně Jasněnce. tuhle roztomilou pohádku uvidělo 327 děcek.
   A přeci měsíc určený přátelství mezi našimi a sovětskými občany neunikl nepozornosti ČSŽ Smiřice. Večer se samovarem - tématika Leningrad - nebyl tentokrát příliš navštíven. Jen 25 hostů.

10.11.
   V Holohlavech školili požární družstva. Tomu se věnují požárníci s péčí úměrnou důležitosti prevence.

12.11.
   Všechny ostatní události ustoupily do pozadí. V Římě se odehrávalo poslední dějství dramatických osudů dcery Přemysla Otakara I., blahoslavené Anežky Přemyslovny. Přítelkyně sv. Kláry žena se srdcem oddaným ubožákům, myslí břitkou jak čepel šavle a pokorou, hodnou sv.o Františka z Assisi.
   Po 707 letech od její smrti zvážil sbor kardinálů její zásluhy o lidskost a doporučil její svatořečení. To, za účasti našich vládních činitelů uskutečnil Svatý otec Jan Pavel II právě dnes.
   Ti činitelé tam byli z povinnosti, ale tisíce věřících z přesvědčení. I když ti první na státní náklady, ti druzí za podstatnou část svých úspor. Ale k nám, do Čech, papež nesměl. Straničtí činitelé vůči němu mají své výhrady.
   Všechny Anežky se u nás radují. Mezi nimi i má matka. Ale toto jméno je už méně obvyklé. Spíš Denisy, Ivony a pod.

13.11.
   Koncert na střeše to byl film v řadě dětského filmového festivalu. Přišlo 96 diváků.

15.11.
   Film Zítra byla válka nebyl příliš navštíven. pouhých 5 diváků - to je ekonomicky otřesná bilance. Tyto debakly jsou způsobeny centrálními v rozdělovnami filmů. Ty necitlivě zasílají do malých měst zcela neatraktivní díla.

16.11.
   Přiblížil se den výročí tragédie českého studentstva. Nacisté ukázali, jak to s “ochranou” tzv. Protektorátu mysli.
   Mrtvý Jan Opletal se stal symbolem touhy mládeže po svobodě. dodnes vzpomínáme a 17.11. je Mezinárodní den studentstva.
   Výstavku k uctění svobodomilovných studentů uspořádala vedoucí MěLK. vedle teta výstavky byla druhá, k výročí narození Karla Čapka. Další osobnosti, které se podařilo vstoupit do vědomí kulturního světa. Výstavky byly otevřeny v pátek 17. listopadu. V den, Který byl stejný jako jiné 17. listopady pouze na první pohled. Napětí ve společnosti dostoupilo té míry, že mnozí, poučení s četnými střety se státní moci, dospěli k závěru nevyhnutelnosti konfliktu. protože jsme byli překvapení, že NV města Prahy povolil studentům vzpomínkovou manifestaci. Spíš pietní akt za jejich popravení a padlé předchůdce.
   Jak je připravena bezpečnost i stranické orgány nikdo nevěděl.Tušili jsme, že jsou připraveny takřka na vše. Proto ani příliš nepřekvapily informace o střetu mocenských sil se studenty. K vlastnímu průběhu a rozsahu akce byla oficiální sdělení velmi rezervovaná.
   Zato rozhlasové zprávy z Rakouska, SRN, USA, Francie a dalších zemí byly rozsáhlé, netendenční, ale hrozivé. Mluvili o krutém až brutálním zásahu příslušníků SNB a blíže neurčené skupiny vojáků v červených baretech. Mluvili o desítkách zraněných a možnosti, že byl někdo zabit. Jistě byl jen to, že státní moc zapsala 17. listopad 1989 do dějin země opět krví studentů.
   Další dění bylo spjato ponejvíce s Prahou a městy v nichž jsou vysoké školy. Ale neomezovalo se pouze na ně. Politické dění přišlo do rukou studentů, mládeže a herců různých divadel. Vyhlásili studentskou a hereckou stávku. Snažili se o zaktivování dělníků a ostatních občanů. zatímco studenti měli za spojence pouze probouzející se hněv lidí a k dispozici jen přesvědčení, měli jejich odpůrci velkou informační i dezinformační prostředky, organizační a represivní aparát.
   Ještě 21.11. jezdili pracovníci různých orgánů (OV KSČ, Okresní odborové rady a pod.) ze závodu do závodu, přesvědčovali, zastrašovali i lhali. Na OOR chtěla předsedkyně Kovářová vzbudit dojem, že studenti volají po krvi a životech komunistů. A také vznikl návrh na odeslání rezoluce, podporující zásah SNB. K mému protestu se z přibližně 50 přítomných připojilo 20.
   Již 23.11. se k výzvě stávkujících studentů herců, aby byla vyhlášena generální stávka, zatím jen manifestační, připojovaly výrobní organizace, instituce a informační prostředky. Ty podle míry odvahy jednotlivců i skupin. V té době bylo té odvahy potřeba ještě hodně.
   Zažil jsem sám. K podpoře studentů jsem veřejně vyzval spolupracovníky. Měl jsem strach. Ne zrovna malý. Nepatřím mezi nejbláznivější, ale už jsem pro ně bázlivost dost zažil, jenže zde byly i možné důsledky na další život mých dětí. Neústupnost mého otce v r. 1948 ovlivnila můj život a možnost studovat nedobře. To byl z nástrojů represe jeden z mírných. Tím jsem poněkud předběhl a odešel od vlastní kroniky města. Zde se vyhraňovala situace pomaleji. Objevily se plakáty a studentská prohlášení. Objevili se i ti, kteří je strhávali (vlastně ti se neobjevili, ale byli objevení).
   Od 18.11.Se společenský život sice nezastavil, jenže na něj nebyl čas a snad ani nálada. Takže:

18.11.
   byli vítání noví občánci. I to bylo poznamenáno událostmi a dostavili se pouze jediní rodiče.
   Přímo do “vosího hnízda” jely děti s pracovníky MěDPM. Chtěli jít do divadla, ale již to nešlo, protože divadelníci vstoupili do stávky ze solidarity se studenty. Po návratu byli vedoucí pionýrů i pedagogové rozpačití. To, co viděli nesouhlasil s tím, co slyšeli v rozhlasu a četli v novinách.

22.11.
   ABC z estetiky - pořad MěDPM pro žáky ve školní družině. ...

24.11.
   Výroční členská schůze ROH v závodě Pektin. Zúčastnilo se jich 128 lidí. Tady už zazněl požadavek podpořit studenty.
   Ojedinělý hlas F. Rejenta ml. zazněla v době, kdy ojedinělé hlasy bylo možné nebrat na vědomí, nebo umlčet.
   To byl vlastně jeden z zárodků Občanského fóra, které v této době vznikalo. Paralelně s ním organizoval založení OF Karel Novák, Stanislav Vajnlich, v Holohlavech Ladislav Hoffmann a p. Křeček. jejich aktivita se projevila 27.11 1989.

25.11.
   Poněkud váhající a spící MěNV se probral. Pod vedením Ing. V Javůrka, za využití organizačního talentu s. Trávníkové (MěKS), připravil první setkání organizaci NF. Byl to soutěžně - zábavný pořad, který měl nahradit teď již opakovaně neúspěšná setkání BSP. Přišlo 80 lidí. Ani zde nebylo moc do zpěvu a zábavy. Spíš panovalo určité - obtížně definovatelné, ale tíživé napětí. vzduchem volala otázka “Budou nasazeny LM? Co armáda? Co udělá Bezpečnost?”
   Den byl zajímavý hlavně tím, že snad poprvé od vzniku Čs. televize byl přímý přenos mše z chrámu Sv. Víta. Nebyla to mše obyčejná, ale pontifikální. Na oslavu a počest sv. Anežky Přemyslovny. Ano od tohoto měsíce máme třetího světce z rodu Přemyslovců. Po sv. Václavovi a sv. Ludmile přibyla sv. Anežka. O její kanonizaci se marně pokoušel již Karel IV. a mnozí po něm. Je paradoxní, že tato nejskromnější ze skromných byla po staletí personifikací hrdostí takřka celého národa.
   Vzrůstá neklid a zloba při postupném poznávání pravdy o katastrofickém působení KSČ v posledních 40 letech - zejména v jejich druhé polovině.

26.11.
   Poslední den před oznámenou generální stávkou. Pokud bylo včera na Letné asi 750 tisíc lidí, přišlo dnes asi 500 tisíc.. Ale to nebylo lhostejnost - to byla cílevědomá příprava na pondělí.

27.11.1989 Na dvou místech současně vzniklo ve Smiřicích "Občanské fórum" (OF). Co se skrývá pod tímto názvem? nejde o občanská náměstí, jak k tomu svádí prostý překlad. Je to sdružení občanů (ne politická strana) jehož cílem je odstranit zvůli a moc jedné strany. Spolu s obdobným hnutím na Slovensku “Veřejnost proti násilí” (VPN) postupuje nenásilně, pomocí dialogu, apelu na občanské povědomí a svědomí. Jednou o tom budou napsané rozsáhlé práce.
   Smiřická OF vznikla ve VČKL a na MěstNV. V podniku byl iniciátorem František Rejent ml. ve městě prof. Karel Novák.
   Paralelně byl ve VČKL zvolen stávkový výbor. Tedy - ve Smiřicích byla také stávka. Před závodem VČKL a na dvoře cukrovaru. K posílení sebevědomí občanů, k narušení bohorovnosti "členů strany" posloužila stávka dokonale. Byly časté případy, kdy ředitelé či předsedové i jiní činitelé stávkujícím bránili a vyhrožovali. Ve Smiřicích byly blíže nezjistitelné nedohody na ředitelství Státních statků. Ani ředitel školy nevítal stávku s úsměvem a otevřenou náručí.
   Moc jediné, slavné, rodné, všemocné Strany ztrácela na lesku tak rychle, že ji mohl obnovit snad jen zoufalý násilný čin.
   Bylo zřejmé, že důsledky by byly strašné - výsledek nejistý. Riskoval by jen sebevrah, či Hérostrates.
   Další postup OF byl v celé republice takřka schodný. Jednání s MěNV. Došlo k němu v kině 30.11.1989

   Za oficielní strukturu byl přítomen předseda NV Míla Koudelka, tajemnice Jana Heřmanová, Svatopluk Muzikant za kulturní komisi, za MěV KSČ p. Hlaváček, za MěVNF Ing. Javůrek. Vznikající OF představoval prof. Karel Novák, Jan Joneš, František Rejent ml.. Byli zde vzácní hosté, poslankyně Vítězslava Klůzová, později přijel Ing. Vágner spolu se zástupci studentských stánkových výborů Ottou Markem, studentem IV. ročníku ekonomické fakulty, Petrou Macourkovou a Pavlem Šubrtem. Za herce a divadelníky Zdena Hadrbolcová.
   Jednání bylo vzrušené, představitel KSČ přednesl zcela formální a nic neříkající proslov. Studenti, přímí účastníci demonstrace 17.11.1969 informovali věrohodně, stručně, jak to už u očitých svědků tragedie bývá. Bylo to šokující a zcela v rozporu s veřejně sdělovanými zprávami.
   K prvnímu vzrušení místních občanů došlo při informaci o přípravě stávky na ředitelství St. statků. Petr Miškela řekl, že do stávky chtělo vstoupit 33 lidí, nesouhlasilo jich 31. Stávkující byli anonymně telefonicky zastrašováni, že proti nim vystoupí milice. Na rozdílný přístup dělníků dílen, kteří vstoupili do stávky spontánně a ředitelství, jež váhalo, upozornil p. Skalický.
   Velmi iniciativní při zakládání OF byl prof. Novák, Fr. Rejent ml, p. Škoda, Dr. Hotmar, Dr. Ševčík, L. Hofman a p. Vajnlich. Bylo patrné, že p. Vajnlich usiloval o vedoucí postavení. Na tuto schůzi se nedostavil pro nemoc. Omluvný dopis vyzněl poněkud rozpačitě a nebyl přijat s příznivou odezvou.
   Zajímavé bylo vystoupení RSDr. Františka Jandery. Přesvědčený komunista (ale chytrý a nesmírně pracovitý člověk), bývalý předseda NV, od mládí funkcionář - se v závěru dovolával K. Čapka a myšlenek T.G. Masaryka. Překvapující, ale zcela na místě byl citát z Písma: ”Kdo je bez viny ať hodí kamenem!”
   Na tom co se dělo nejsme žádný bez viny. Jenomže osamělého protestu, nesouhlasného mlčení ze strachu, přes nadšený souhlas provázený různými privilegii až nezákonnostem je široká cesta.
   ...
   Zajímavý byl postoj předsedy NV. Vyzněl tak, že je třeba pracovat pro celek a odstranit chyby, případně zločiny minulosti.
   ...
   Pěkně promluvila paní Libuše Ondroušková - duchovní církve Československé husitské. Téma bylo jednoduché - církve a jejich útlak. J.A. Komenský a jeho “Kšaft”. Bylo možné pozorovat mezi přítomnými zvýšenou pozornost. Téma jejího přednesu byly precizní a moudré.

------------------------------------

   Prosinec - v této vzrušené době bylo kulturních akcí a dění pramálo. Národ žil politickým děním. změny ve vládě, křečovité úhybné manévry KSČ, demonstrace, propukající aféry vysokých funkcionářů. To byl denní chléb.

2. - 5.12.
   Mikulášské nadílky v závodech KoLI, VČC i pořádaná ČSŽ v Holohlavech a Rodově. Ty přece nemohly být vynechány. Děti už takhle dost doplácejí na nerozum dospělých.Ještě aby k tomu, že se většinou rodí s nějakými zdravotními potížemi, přišli o tu trošku radosti s MDD.

4.12.
   Protože probíhá celostátní stávka uměleckých svazů, Byla místo koncertu (organizátor Agrodat) uspořádána v kině beseda o současném dění. Přišlo 100 posluchačů, kteří se rychle změnili v náruživé diskutéry.

7.12.
   Druhé setkání občanů a OF. Vedl je mluvčí OF p. František Rejent ml. a JUDr. Rousek. Přítomní plné kino se seznámili s představiteli OF ve městě. Mluvčími jsou pánové prof. K. Novák, Ing. Janáček (VČC), p. Rejent (KoLI), Dr. Rousek (MěNV), p. Krudenc (Agrodat), Skalický (St. statky), Rohlena (ZŠ). Jednání bylo poněkud rozpačité a bylo patrné, že jsme se odnaučili diskutovat.
   Zaznělo též vzpomínání na minulé křivdy. Pan Václav Ryba z Holohlav, bývalý vysoce postavený pracovník ČSD obsáhle vzpomněl na persekuci a utrpěné morální i hmotné škody. Zapomněl, že se svého postavení před r. 1969 domohl pomocí KSČ a příslušnosti k ní. Bývalý zahradník p. Jech upozornil na trvající křivdy. Ten krátce a oprávněně. Odborník, vždy připravený pomoci ve svém bývalém zahradnictví - pořád s potížemi. Je pravda, že ve svých 70 letech má některé pocity zafixované. Ale většinou má pravdu.
   Rozešli jsme se s návrhem:
   odejmout nezasloužené osobní důchody
   podpořit návrh na odvolání presidenta Dr. Husáka
   eliminovat přetrvávající strach
   upozorňovat na nebezpečí z prodlení a váhání

14.12.
   V 18.00 se sešli občané s představiteli OF a MěNV v kině. Jednání zahájil K. Novák spolu s p. Rejentem a Dr. Rouskem. Za Nv byli přítomni p.p. Koudelka, Heřmanová, Marek, Jiří Hájek, Klimeš, Burešová, Vajnlich. Dále Ing. Javůrek za NF a p. Hlaváček za KSČ.
   Na dotazy odpovídal p. Koudelka, který vyjádřil představy NV i své osobní stanoviska. Vyznělo tak, že i řadoví členové NV byli manipulováni a že se NV snažil vyhledávat optimální cestu rozvoje města.
   Dosti rozpačité byly odpovědi p. Ing. Javůrka, p. Hlaváčka spíše vyhýbavé.
   Silné výhrady měli občané k vedoucí úloze strany a brutalitě, jíž strana (funkcionáři a StB) k prosazení monopolu moci užívala. Ale nejvíce výhrad bylo k nové teplárně v Černožicích Na tomto jednání se OF dohodlo s NV na doplnění komisí a rady NV o členy OF. Dále NV informoval o tom, že má 9 placených úředníků, 2 volené pracovníky (předseda a tajemnice) a na 0,2 úvazku je placen místopředseda.
   Poté byly čteny dotazy občanů. Nezkušenost a zřejmě zaujaté komentáře p. Rejenta spolu se zjištěním, že dotazy jsou z valné části anonymní, vedli k rozčílení přítomných občanů. Po ostré kritice z úst p. Jecha, Miškely a Hofmana odešlo asi 40 lidí.
   Je zřejmé, že i demokracii se lidé musí učit. Vzniklé napětí probíhalo celým městem. Bylo nutné obnovit odvahu a důvěru občanů v představy OF. Dalo to dost práce. Místní, ( ne celorepublikový) politický ruch byl utlumen i blížícími se vánocemi.
   Za zajímavost lze považovat to, že ještě 20.12. slibovali “Jiskry” v 11:00 socialismu a myšlenkám komunismu.
   Příprava voleb prezidenta, rychlé výměny ve vládě, poodhalení úlohy StB, dílčí informace o způsobech jak strana a její funkcionáři nabývali majetek - to vše hýbal životem lidí až do konce roku. Zarytým straníkům to hýbalo žlučí.
   Snad nejžádanějším darem k novému roku bylo zvolení Václava Havla, statečného člověka, gramatika, vězně, prezidentem.

   Ovace neznaly hranic. Bylo patrné, že šlo o spontánní akt lidi.
   K tomu - je varující proměnlivost citů lidí a zajímavý sled našich prezidentů a jejich osudu.

   T.G.Masaryk - kovářský dělník, později univerzitní profesor, filozof. Pro Rakousko-Uhersko politický neúnosný. Prohlášen za velezrádce a odsouzen v nepřítomnosti. Spoluzakládal tuto republiku a byl v jejím moudrým správcem až do roku 1935.

   Edvard Beneš - vzdělaný diplomat, Masarykův žák, Byl zastáncem legálních postupů. zda tyto přivedlo naší zemi jednou do područí nacistů, podruhé komunistů. žádnému z obou nebezpečí nebyl ochoten čelit střetem dřív, než bylo pozdě.

   Emil Hácha - soudce nejvyššího soudu, víc loutka, než skutečný prezident územního útvaru Protektorát Čechy a Morava. Po válce zatčen jako kolaborant. Zemřel ve vazbě krátce po zatčení. Byl spíš nemohoucí stařec, než kolaborant.

   Edvard Beneš - byl prezidentem i v ilegalitě . po návratu z Londýna obtížně zvládal dravost k ještě a jejího vůdce Klementa Gottwalda. opět váhal, nepoužil sílu včas a k moci se dostali komunisté.

   Klement Gottwald - truhlář, který moc netruhlářil. Politik, který zcela poslouchal Stalina. prezident, který přivedl k moci své staré spolubojovníky ze strany. Stali se z nich jeho spoluzabijáci. Některé z nich stihl ještě opravit sám. Možná že i on zemřel za tichého přispění NKVD.

   Antonín Zápotocký - vyučený kameník, víc profesionální politik. Mám dojem, že z komunistických vůdců byl nejméně osobně zištný a snad se jí nejméně provinil.

   Antonín Novotný - údajně kovodělník, možná i něco jiného! V každém případě ješitný pán a zcela bez skrupulí. Za jeho vlády sice nebyly procesy, ale rozpad morálky postoupil k hranici únosnosti.

   Ludvík Svoboda - bojovník I. a II. odboje. Do čela státu jej vynesl proces zvaný “Pražské jaro”. Jeho úlohu posoudí historie. Zdá se, že byl přijatelný takřka pro všechny. V roce 1948 sehrál roli tichého pozorovatelé, na ní sám doplatil.

   Gustáv Husák - nepochybně vzdělaný, občas nahoře, občas dole. V období “procesů” odsouzen jako nositel “ slovenského nacionalismu” k smrti. Cestou milosti byl trest změněn na dlouholetý žalář. V období rehabilitaci kol. roku 1960 byl amnestován či rehabilitován. Pokud to byla rehabilitace, zde teprve došlo k justičnímu omylu. On opravdu byl slovenský nacionalista nejhlubšího ražení. To se projevilo po jeho nástupu do funkce I. tajemníka,Později znovu generálního tajemníka KSČ. I jako prezident se tak projevil. Jeho úloha v období po roce 1968 připomínala trochu jidáše, trochu pátera Tisu. V žádném případě to nebyla osobnost zářící, silná a jednoznačně kladná.
   Tenhle obraz vytvořili rektolezci normalizačního období.

   Václav Havel - Dramaturg profesi, nepřítel totality založením,duchovní vůdce osobností. Několikrát vězněný za své protinormalizační postoje a publikovaná stanoviska.Jeho vzhled je zcela bezprostřední vystupování mnohé, mezi nimi i mne, zpočátku odrazovaly
   bohatost duchovního obzoru a schopnost srozumitelně vyjádřit filozofický názor rychle tyto váhavce přesvědčily tak, že konvertovali v přiznivce. Budoucí a další, určitě bouřlivý vývoj nás teprve očekává. Snad bude příznivý, rozhodně nebude snadný.

   Tato část zápisu ukončená 15 2.1990 by měla pokračovat informaci o dění v organizacích, závodech a školách. dosud se tyto informace scházejí váhavě. I to je důsledek demokratizace.

------------------------------------

Ze života institucí ve městě.

Svaz požární ochrany ČSSR - Holohlavy
   Organizace s 55 členy má široké pole působnosti. Naštěstí ne záchranných akcích, ale při soutěžích. Zpravidla na ně jezdí tři družstva. Jedno ženské a dvě mužská. Umísťují se vždy mezi prvními deseti. Tady jen zlomyslná poznámka. Údaj odpovídá době. Přesně takhle nás informovala “Strana a vláda”.Ono totiž jen zřídka v soutěži víc než 10 družstev.
   V organizaci jsou 4 dorostenci, 9 žen, 30 mužů a 12 seniorů.

Český rybářský svaz Smiřice
   Stává se nejpočetnější organizací, či alespoň jednou z početnějších. 106 chlapců a tři dívky do 14 let, 39 dorostenců, 210 mužů s 2 ženami a 38 mužů nad 60 let. Tedy 398 členů.
   ...
   Ale oni je opravdu lovili. chytili 2049 kusů ryb v celkové hmotnosti 3767 kg.

Myslivecké sdružení Smiřice
   Další lovci, těch však není mnoho. pouze 27 mužů, z nich je pět starších. Ona to není laciná zábava. ...

Červený kříž Smiřice
   Organizace převážně ženská. Z 336 členů je 156 mužů. ...
   Členky se starali o spoluobčany. Svědčí o tom 3,5 hodin věnovaných pečovatelské službě. Organizace registrovala udělení Jánského plakety ve zlatě paní Pácalové za 40 odběru krve.
   Péče o desku cti trvala 100 hodin. jinak zajišťovali členky besedy v penzionech, zejména o svátcích.

TJ Dynamo Státní statek Smiřice
   Fotbalové kluby mají jen zřídka početnější ženské členstvo. Zde je registrovaná pouze jedna žena. Zato 55 žáků, 15 dorostenců, 44 mužů a 5 seniorů svědčí o mužské zálibě V této hře.
   ...
   Sportovci se i pečlivě starají o svá zařízení. Zřídili si novou studnu, rozhodli vodu na stříkání, či spíš kropení hrací plochy.
   Členové výboru zase spolu s žáky tuto plochu upravili, položili drnový povrch a dosili spoje drnů. Výbor zakoupil 1 obývací buňku, slouží jako šatna žáků.
   Provedené práce spotřebovaly 2757 hodin.
   Velký úspěch znamenalo umístění na 12. místě v soutěži o pohár zemědělských novin. Z 350 zúčastněných to je pěkně.

Svaz invalidů
   Již jednou jsem se divil v počtu organizovaných invalidu. Je jich u nás 85. Z nich 20 žen a 21 mužů do 60 let, 26 můžu a 18 žen nad 60 let. Žádný z nich není zcela spokojen s péčí kterou invalidům věnuje stát. Na růstu počtu invalidu se podílí nerozumné ( spíš až zločinné) jednání všemocných politicko hospodářských bossů převážnou měrou. Ale usnadnění podmínek existence je mizivé.
   Takže se za vzájemně starají o pomoc sami a tak si neblahou sudbu alespoň usnadňují.

Český svaz chovatelů Smiřice
   Členů zde není mnoho.Pouze 31, z nich 6 nad 60 let, 1 dorostenec, 5 žen. O spolkový život se příliš nestarají, což popuzuje nejen předsedu, ale i nadřízené složky. Chovatelské úspěchy však mají víc než slušné a to je hlavní.