Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1992

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka
Na místech, kde jsou tři tečky, jsem text nepřepisoval.

Zpět na hlavní stránku       Rok 1991        Rok 1993        Smiřické kroniky1992

   Úvod
   Volební rok. Myslím tím rok takzvaných velkých voleb do republikových a federálních zastupitelských sborů. Předpokládám, že to nebude žádná legrace. Mnoha osoba půjde o dobrá bydla (i když bych naší čelní představitelé stran a straniček zasloužili spíš bidlem).   Stranám půjde o MOC, o to nesmírně lákavé nic, o kterém velice pěkně píše Kipling v “Písních mužů”, s nímž by chtěli ovládat stát. Už dnes se začíná mstít nedůslednost z listopadu 1989. Různí čelní funkcionáři tehdy “jediné vůdčí síly”, tedy KSČ, s otřepali a když viděli, že protivník a v dané chvíli vítěz je slušný, začali být znovu komunisty. Rozdělili mezi sebe to, co dříve užívali jménem strany. S drzostí, své ideologii vlastní, začali vyprávět o tom, jak bylo za nich dobře a jak bez nich bude zle. Zapomněli na to, že dobře se měli oni a s nimi pár lajdáků. Zapomněli a rádi na to, že nesmysly, které si umanul a prosadil leckterý tajemníček, nám všem zkracují život asi o 6 let. Chtějí, abychom zapomněli na to, že zdravotnictví je zkorumpované.
   Lékaři používají přístroje, které v jiných zemích patří do muzea. Protože výběr studentů prováděli také tajemníci a sní mi ji “domovní důvěrníci”, není už medicína posláním, ale povoláním. Tak k němu dnešní lékaři většinou přistupuji. S rutinou, většími, či menšími znalostmi, ale bez osobního vztahu k pacientovi.
   Ve městě se zatím ne formují strany bojovně. Ta jediná bojovná je taková od svého vzniku.
   I k nám doléhají myšlenky a pochybnosti o další existenci republiky. Zda unitární, federativní, každý stát sólo.
   Jsem Čech a tedy apriorně podjatý. Už jsem se kdysi vyznal z lítosti nad zánikem Rakousko-Uherska, Zánik představy prezidenta Masaryka o národě československém mě také moc netěší. Domnívám se, že dva malí zpravidla nedosáhnou tam, kam jeden větší, vím, že “politikové - spíš politikářů” nedopustí jednotu.Je tedy rozchod věcí pragmatiků a zcela jistý.Nejisté je jen doba a způsob

Rozpočet města Smiřice - předpoklad
   ...

Život a starosti města
   Psát o tom, že největší starosti města je nedostatek peněz je jen takřka pravdivé. Větší starosti jsou spojeny s úpadkem vlastní odpovědnosti občana. Uplynulá léta doslova vygumovala z mozku lidí sounáležitost s druhými. Z toho plynou potíže.
   Město je organismus, který má svojí spotřebu, myšlenkové proudy, choroby i exkrementy.
   Je mi to už nepříjemné, odvolávat se na minulost, ale bohužel, prolíná soustavně do současnosti. Zatěžuje rozpočet a brání založení nových prací.

Pokusím se vyjmenovat jen ty nejobtížnější skutečnosti:
Voda
   Nedostatek dobré pitné vody - rychlý až neuvážený rozvoj bytové a průmyslové výstavby, užívání pitné vody pro průmyslové účely a plýtvání s ní. To jsou skutečnosti ovlivnitelné lidmi. Vysoký obsah železa, organických látek, v některých případech přítomnost radonu ve zdroji - to jsou příčiny objektivní. ?ěsto teď musí napravit důsledky obou. Proto jsme v roce 1991 zahájili stavbu úpravny a akumulace pitné vody u Černožického rybníka. Bude sloužit obci Černožice, Holohlavy a městu Smiřice. Stavbu až dodnes zajišťují jen Smiřice, nejen organizačně i finančně. prameny jsou na katastru Černožic, stavba na holohlavském, většina rozvodných sítí je města.

Jídelna
   Dostavba školní jídelny - stavby mohutné, až monumentální. Vybavená na přípravu, vydání i technické zajištění 750 snídaní, obědů I večeři. Pro místní školu poněkud monstrózní. Dejme tomu, že se dnes stravuje ve školní jídelně 500 lidí. Týdenní kapacita je 250 x 7 = 15 750 jídel. Její využití, i když počítáme s rozšířením stravovaných o důchodce a další zájemce, za maximum použijeme 600 obědvajících. Tedy 600 x 5 dnů rovná se tři tisíce jídel týdně. a jsme u 19% využití. To je velice málo a velice neefektivní.

Radon
   Odstranění radonu a gama záření z budovy školy. Radon zde je ze zemního výronu. Pokud byla škola vytápěna klasicky, snižovala výměna vzduchu jeho koncentraci. Dále byla jeho přítomnost prakticky neměřitelná. zvýšená přesnost přístrojové techniky a změna systému vytápění je příčinou toho, že zjišťujeme koncentraci výrazně převyšující přípustné množství. Ví se o tom již několik let, ale v okresu byly “důležitější” stavby. Třeba budova KV KSČ. Takže ani gama záření z nevhodných zásypů stropů nezpůsobilo poplach. Současné zastupitelstvo je toho názoru, že děti mají dýchat z radon co nejméně a k ozařování že stačí slunce. Takže - a urychleně za peníze, vybrat odbornou firmu, dohodnout, aby práce byly do zahájení školního roku ukončeny.

Hospoda
   Restaurace “Městský hotel”. Původně, před více než sto lety hostinec “U zeleného stromu”. Slavná zájezdní hospoda, u které byl přistaven sál “Městská dvorana”. Restaurace byla předávána z ruky do ruky. Myslím tím státní a jiné podniky. Jakoby tady majitele neměla. To by se dalo říci takřka o všem. Naším hlavám a rukám zůstalo opravit rozbité, náhradní rozkradené a zničené.
   Hospodu, která je již léta rozestavěná chceme pronajmout za dostavbu.

Majetkové poměry města
   Zatímco do roku 1939 bylo evidováno v Městském majetku plivátko na policejní stanici, Od této doby je evidence nepatrná, neúčelně roztříděná a zdá se, že záměrně vedená tak, aby žádný nevěděl co čí je.

Pozemky
   Půdní fond z majetku města takřka zmizel. S tím probíhala různá kouzla i dříve. Zejména byli nebezpeční stavitelé jako členové městské rady. Jenže to byla historie stavby Ohrad, Jiráskovy ulice ve třicátých letech. Podle dokladů uteklo z městského do soukromého dost parcel.
   Po válce byl půdní fond zčásti převeden národním a jiným podnikům, zčásti byl více či méně účelně zastavěn.
   Ohledem na rozsah amnestie, kterou udělil pan prezident Havel (podle mne víc srdcem, než rozumem) nemá snad ani význam pětice po tom, kdo a jak se na těchto transakcích “napakoval”. Město to rozhodně nebylo. Ale pro pořádek!
   Při dohledávání zbylých městských majetku i těch, které někdo právem či neprávem užívá, byly zjištěný překvapivé věci.
   Kromě zahrádkářů neplatí z užívaných ploch vlastně nikdo. Dnes již víme, že Státní statky jsi z Městského vzaly co je napadlo. Rozorali polní cesty, včlenily je do rolí, Městská role používají bez placení nájemného a stejně jako SPD se tváří, jakoby bylo vše zcela v pořádku. Město požádalo realitní kancelář “Pro futuro” resp. p. Ing Brožovou o zjištění, co nám v katastru i mimo něj právem náleží.

Budovy
   Budovy - situace je obdobná. nemovitosti byly odebírány, předávány, případně jinak nabývány a zcizovány dost nepřehledně. Zápisy do listu vlastnictví, které nahrazovaly pozemkové knihy, to bylo dobrodružství a budou předmětem řady soudních sporů.
   Podle zákonů z roku 1977 a jejich právních dopadů je město majitelem budovy restaurace “Labe” a prodejny “Domácích potřeb”. Obě organizace RaJ i Magnet Pardubice se rozhodly pro soudní spor, protože nevěřili našemu tvrzení. RaJ vzdal sport po prvním rozhodnutí Krajského soudu.
   Žaloba města byla podána u krajské arbitráže, jenže pravidla se měnila tak rychle, že arbitráž zanikla a její pravomoci přešly na soud.
   Budova je sice v našem majetku, RaJ jí opouští, jenže nesmírně pomalu. Interiér mu právem náleží, jenže budova chátrá i s instalací.
   Magnet a. s. volila po prvním soudním rozhodnutí cestu odvolání k Nejvyššímu soudu. Ale ani tam neuspěla. Rozhodla se tedy pro cestu schválností. Protože je údajně ztrátová, likviduje prodej. Dokonce vymáhá částky, kdysi proplacené státním podnikem Domácí potřeby městu. Nejde o málo - přibližně 2.5 mil Kčs. Její nároky jsou sporné. Ze zákona patří budova městu od kolaudace. Byla určena k privatizaci nájmem a Magnet a. s. neměla ani souhlas ani právo k jejímu převedení do majetku akcionářů. Takové kroky a postupy komunistických nebo postkomunistických klanů, a mafii ke klidu občanů nepřispívají. Vlastně proč postkomunistických, vždyť všichni to jsou lidé, které “straně” byli mnozí ještě jsou zavázáni. Pokud se podívám po významnějších podnikatelích ve městě, je to pohled “hvězdě - kladivo srpovitý”. Čím větší podnik tím větší spjatost s předchozí mocenskou klikou.
   Poněkud problematické vztahy byly k budově polikliniky. Ta přeskakovala z ruky do ruky. Smlouvy jsou buď nedohledatelné, protože nepořádek byl obrovský a řada majitelů postupně vznikala a zanikala, nebo je nikdo nesepsal. V rozhodné době však město bylo majitelem (v socialistické terminologii mělo v budově právo hospodaření). Po doložení důkazů, nejednotnosti zastupitelstva, nechuti lékařů se mi snad podařilo přesvědčit lékařskou privatizační komisi o tom, že město si má podržet vliv na zdravotní službu. I o tom, že úroveň zdravotnictví bude vždy centrem zájmu všech občanů. Jinou formou, než smlouvu o pronájmu v ordinaci nebude město moci své zájmy posazovat. Rozčarování lékařů bylo očividné. Měli eminentní zájem o získání nemovitosti. Jenže zájem lidí, obyvatel, je zastupitel prioritní.

   Podobná anabáze nás čeká se “Sběrnými surovinami”, jejich provozovna byla zřízena v “akci Z”. Město by nemělo a ani nesmí ztratit prostor pro výkup zpracovatelného odpadu. Máme dost starostí s tím nezpracovatelným.

   Další budova, bývalý “Městský hotel”, kdysi střediska obchodu i společenského dění, dnes - v 1. patře byty, přízemí rozestavěná (spíš rozhrabaná) hospoda. Zdá se, že tady jsme si uměli pomoci. Firma “Avant” nabídla, že ze staveniště udělá opět hospodu. Za předpokladu, že město dohodne nájemní smlouvu tak, aby rozpočtované částky na pře- a dostavbu byly umořovány nájemným.
   Nabídka byla přijatelná, ve smlouvě jsou protiinfekční pojistky pro obě strany. Takže “hospůdka” jak jí něžně říkají pivaři - bude.

   Víc starostí dělá “Městská dvorana”. Společenský sál postavený kolem roku 1911 sloužil dlouho. Byl funkčně propojen s hostincem a obé prosperovalo. Pak se objevili socializující blouznivci.
   Jiný majitel (stát), jiný uživatel, jiný pro tel. Odpor státní byrokracie proti jakýmkoliv vydáním nesouvisí se společenským řízením. Ten je instinktivní i když jsou výdaje účelné a nutné. I když ušetřením groše vznikne škoda za dukát. Uživatel a provozovatel, když nemají vztah majitele, se z pohotovosti nestarají o nic, než o svůj prospěch. Takže z dvorany je ruina. začneme s málem a od střechy. Nic jiného nám nezbývá.

   Na podobný přístup k majetku doplatila školní budova. Stará škola byla asi před 30 lety přistavěna. Střešní krytina byla ponechána původní - bobrovky. Již tehdy byly nedobré, teď už začaly “odcházet”. Díky tomu, předvídavému, který při likvidaci mlýna nenechal zničit, nebo rozkrást hliníkové šablony ze střechy, můžeme budovu nechat znovu pokrýt.

Radon
   Poněkud více starostí bylo z protiradonovým opatřením, spojením s nutností odstranit zdroje takzvaného tvrdého (gama) záření. Radon z zemních výronů zde není žádná mimořádnost. zdroje Gama záření byly do budovy vnešeny při přestavbě. Byly použity radioaktivní zásypy stropů. To nebylo lajdáctví a nedbalost. To byl nedostatek povinného zjišťování vlastnosti materiálu.
   Politické rozhodnutí, ne znepokojovat obyvatelstvo, utlumilo jakékoliv zmínky o nebezpečí ze záření. takže kvalitu materiálu bylo možno až do určité míry, ale ne přes ní, zjišťovat. Kolik lidí na to doplatilo zdravím - ví Bůh.
   Nebezpečí z Radonu a záření od 1.7.1992 nehrozí alespoň naší škole. Protiradonová opatření byla úspěšně ukončena, zavážka stropu odstraněna a samotné stropy zpevněny. Byly použity velice zajímavě konstruované nosníky. Celé zpevnění si vynutilo neodborné jednání statika, který prováděl výpočty při přestavbě. Nosnost byla hluboko pod přípustnou hranicí, průhyb nad ní, nosníky hrozily vyklouznutím z lože.

Školní jídelna
   V souvislosti se školou bylo velice rušno okolo dokončované školní jídelny. Firma, která předložila nejvýhodnější nabídku se přes veškerá upozornění začala už na jaře opožďovat. Koncem srpna tedy nebyla práce hotová. To již začínaly svízele, Ale paní stavitelé se dušovali, že když jim o měsíc prodloužíme termín, bude 1. září vše v pořádku. Město bylo smluvně vázáno vyklidit prostor bývalé jídelny dědicům p.p. Baboráka a Brázdy. Závazek splnilo, jenže nebylo kde vařit.
   To trvalo do druhé poloviny září. Mezitím byla uplatněna smluvní sankce ve výši 10% z fakturované částky. Je pravda, že sankce se děti nenajedí, může přispět k lepšímu plnění dohodnutých závazků. O to překvapivější byly snahy zaměstnanců úřadu i některých členů zastupitelstva sankci zrušit. Je to zřejmě přežívající zvyk z minula. Tehdy si podmínky diktovali představitelé stavebních firem a firem vůbec. Zákazník byl sice ten, který platil, ale jinak nežádoucně obtěžoval prací. Přátelské vztahy a propojení s minula zdaleka není zapomenuto. Upřímně řečeno, také je mi nepříjemné nastupovat sankcí. Vůči známému je to ještě méně milé. Jenže město, to je orgasmus, každá nepříjemnost připomíná bolest. Jitří občany stejně, jako bolest smysly. Domnívám se, že i nepříjemné léky, pokud léčí, jsou léky.
   Ani vlastní snaha vedení kuchyně nebyla přehnaná. Dá se říci, že jen v důsledku značného nátlaku pracovníků Městského úřadu a města začala podávat jídelna obědy 28. září 1992 zkušebně a 1. října naplno.

Plynové topení
   Stavba kuchyně byla spojena se zřízením plynového automatizovaného to vytápění celého školního areálu. Otop tuhými palivy je nadále neúnosný. Nejen ekologický, ale i ekonomicky.. Kotle na koks stárnou a chátrají. V posledních letech začalo být víc oprav, čím dál tím náročnějších. Z výběrového řízení vyšel nejlépe firma KRIF. Možná je to firma dobrá, jenže tentokrát selhala. Ještěže i tato smlouva je opatřena doložkou o sankcích za opoždění dokončení dodávky. S tím “bezobslužným” systémem jsme si užili. Snad jen ochota pana Pikoly a jeho znalost plynových topných systémů pomohla udržet kotelnu plynulém chodu. Předávání nebylo dokončeno ani do konce roku.

Školství
   V souvislosti s školstvím byly další svízele. Zejména finanční. Nebyly peníze na provoz hudební (umělecké) školy a Domu dětí a mládeže. Teprve potom, co město pohrozilo zastavením činnosti těchto institucí, nalezl stát peníze. Váháme, zda si máme připadat jako vyděrači, nebo uvažovat o poctivostí přístupu státu. “Levou” s námi nehraje stát, ale vláda a páni poslanci nejrůznější stran. Zatím neměli důvod, ani chuť poučit se, že voliči je voličem i v období mezi volbami. Jediná organizace, sdružující obce “Svaz měst a obcí” nevyvíjí úměrnou snahu v náš prospěch, Zdá se že ani nemá příliš zájem. Tím menší o to mají vládní úředníci.

Odpad
   Když už jmenují ty pohromy, jednou z nich je hospodaření s domovním odpadem. Idylické doby, kdy popel z černého uhlí byl oblíbeným kypřidlem zdejší těžké červenice jsou pryč. Sem, tam někdo má u domu bazén, málokdo kompost. Po plynofikaci nejsou mnoha domech ani kamna. Takže všechno jde do popelnic. Z popelnic šlo všechno - ó jaká radost pro přírodu - do slepých ramen Labe, různých dolíků, údolíček a pod.
   Prostě soudruzi si vyváželi Kam se jim zachtělo. Jen pokud si pamatuji: staré řečiště Labe v parku, pod bývalý kamenný most, až k vyústění do nového řečiště u takzvaného Pavlistova hrobu bylo zavezeno sběrem, smetím a odpadky. To samé “staré labiště” mezi obcí Černožice a jezem, po pravé straně řeky. Totéž tzv. třešňovka, vlastně vytěžený prostor cihelny nad nádražím. Tam statkoví barbaři zavezli stojící třešňové stromy. Byla to takřka ukázka morálky doby. Pokud jsi mladý a užitečný, necháme tě pracovat. Když zestárneš - jsi nám lhostejný a můžeš zajít. Jako ty stromy.
   obdobně byla zavezena tzv. “druhá náplavka”, prostor pod “ prvním lesíčkem” asi 100 metrů po proudu pod rybářskou klubovnou. Dnes je zkultivován a město pozemek prodalo Ing. K., Snad i proto, že se postaral o jeho rekultivaci. Nejinak skončilo řečiště bývalého Mlýnského náhona od bývalého mlýna proti proudu asi 300 m. To je zavezeno odpadem pouze zčásti, více inertním materiálem z bouraček a skrývek. Taťka katastrofální je závoz vytěžených písníků v ploše Ohraničené smržovském potokem, silnici “v kaštanech” a polní cestou k “Voženílkovu” statku ve Skalici.
   Zde JZD Háje, později V.I.Lenina, poté Z.D. Smržov těžilo písek. Široké okolí, zejména město Hradec Králové, písníky zažilo. Vším! Odpady z nemocnice, vypálené formovací písky ze slévárny, městský odpad, chemický odpad. Ví Bůh, co tam všechno je. Bude toho dost. Archeologové s jednou budou velice libovat. Najednou - už poněkud pozdě - v téhle šlamperaj skončil. Hygienici, ekologové, vodohospodáři - ti všichni, kteří za komunistů uctivě přikyvovali takřka k čemukoliv a byli ochotni přesvědčovat o prospěšnosti kysličníku síry a dusíku v ovzduší, nebo fenolu v pitné vodě - náhle povstali. Je to samozřejmě správné. Jen nebýt té minulosti.
   Ukládání odpadu se stává podnikatelským zájmem. Tedy není zadarmo. Platí se každé kilo. Ne málo. 470 Kčs na tunu uloženého materiálu. Doprava a manipulace je placená zvlášť. Lidé, kteří jsou zvyklí na socialistickou neadresnost, odhlásili popelnice. Dokonce i někteří členové zastupitelstva zřejmě neprodukují žádné odpady. Kdyby to nebylo tristní, bylo by to směšné!
   Chtějí udržet ve světě a městě (papež to říká obráceně “urbi et orbi”) Rád a kázeň a sami je porušovat?

Život města
   Protože zanikly některé povinnosti organizací a podniku, mezi nimi povinnost podávání informací o činnosti, nelze vést kalendářní přehled. Proto budu zachycovat postup události podle zápisů rady.

Policie
   Již koncem roku 1991 se město začalo intenzivněji starat o svoji bezpečnost. Agrobanka z České Skalice přispěla 10 000 Kčs na její zvýšení.
   Při šetření o kvalitě a cenách detektivních agentur jsme zjistili, že bez ohledu na kvalitu služeb, nejsou laciné.Nejlepší i když ne nejlevnější služby nabídla agentura “Vidocq”. Ano převzala jméno zakladatele francouzské detektivní služby. Podobá se mu nejenom jménem. On byl galejník, zločinec. oni většinou bývalí policajti, spíš estébáci. On volil nekonvenční metody, oni se jich také neštítili A neštítí.

Čp. 99
   Začínáme vracet ukradené Snažíme se nabýt to, co bylo ukradeno městu. Rodině P. (potomci Lefnarových) byl vrácen dům, sklady a garáže. Čp. 99 patřil rodině Lefnarů déle než 100 let.

   Privatizace se natahuje i po VČE. Tenhle monopol na výrobu a předávání l. energie bude nesnadné rozbít. sebezáchovu nabídl úlitbu tím, že nabídl převést městu omezený počet (myslím 3 až 5) akcií.

   Restaurace Labe - s tou si město ještě užije - se stala předmětem stížnosti. Podroušení hosté dělají hluk. V noci. To je na obydleném náměstí obzvláště radostné. Vyžádali jsme policejní dohlídku.

   Byty - s tím je to žalostné. Proto se sešlo na vestavbu bytu do podkrovních prostor staré radnice asi čtyřikrát více žadatelů, než bylo možnosti. Totéž s byty, které byly rekonstruovány. Jeden byl přidělen policistovi, dva byly vráceny původním uživatelům. Dva dostali žadatelé dle potřeby města, jeden, bezbariérový pan Č., který je trvale vázán na křeslo. Skleróza multiplex je hrozná.
   Přitom i bytová situace je uměle vyvolaná. Řada domů v městě je obydlena jednou dvojicí starších lidí. První patra, která byla tradičně najímaná zůstávají neobydlená. Nájemné je totiž tak nízké, že se domácímu ne rentu je byt najmout. Dále jsou majitelé domů zákonem omezování tak, že se nepohodlného nájemníka nemohou zprostit.

9.1.
   Bylo zjištěno, že garáže na starém Sídlišti ještě nejsou zkolaudované, i když je majitelé užívají již řadu let. Ani majetkoprávní vztahy nejsou v pořádku. V jedné dvougaráží, patřící údajně Svazarmu, či teď střeleckému klubu, působí “na divoko” autodílna. Majitel i řemeslníci byli vyzvání k řádnému hospodaření.

   V čp. 17, kde se říkalo “u Rechů” žádá o souhlas s podnikáním p. Sluštíková. Dům je městský, naposledy byl pronajmout p. Z., který zde podnikal k ostudě města. Po úpravě zde bude paní prodávat potraviny. “Gott sei dank!” jak mi řekl židovský obchodník. Snad se podnikání přece jenom trochu rozhýbá.

Pokuty
   Některé firmy se vykládají zákon dost volně. Pokud to dělá právník, je to horší. protože to dělá vědomě. takhle městem žertovala realitní kancelář “Pro futuro”, vedena p. JUDr. K. Správní řízení pro porušení předpisů o souhlasu města s umístěním provozovny skončil o uložení pokuty ve výši 30 000 Kčs

   Stejně dopadla i dřevozpracující firma p. R. Tady byla příčina k uložení tak vysoké pokuty i jiná. Zástupce pana R. i on sám, nejenže nedodrželi zákon, ale s drzostí správných komunistů lhali, až se prášilo. Byli nachytání na švestkách a správní řízení pro ně nedopadlo dobře.

   Svaz měst a obcí, nímž jsme byli mezi prvními členy, se kazí. Je nefunkční. Pro města, zejména malá, nedělá nic. Jeví se, že příspěvky užívá pro placení aparátu a města i s obcemi jsou mu dost lhostejné. Pozastavili jsme tedy úhradu členského příspěvku.

   A s Vidocqem uzavřeme smlouvu. Strážníci budou pro odpočinek mezi pochůzkami používat kancelář starosty. Tedy moji. Je to jediné místo, kde budou mít trochu pohodlí.

23.1.
Teplárna
   Teplárna Koli v Černošicích. To je dárek pro okolí. je v ní utopeno několik set milionů korun. Snad až 420, pravdy se už dnes nikdo nedopídí. Jsem tohle mínění, že postavení kotelny nebylo jen svévolným politickým rozhodnutím. Předpokládám, že bylo provázeno i značným přelivem peněz do kapes zainteresovaných a mocných. Dnes teplárna vyplácí jedny z nejvyšších mezd svým zaměstnancům. V jejich zájmu je, aby “jela” bez ohledu na cenu tepla a zaneřáděný okolní vzduch. Přes naší intenzivní snahu, podporovanou odborníkem, panem Karlem T. z Černožic, přes zabezpečení dodavatele generačních zdrojů, je podnik KOLI neprůstřelný.

   Ceny potravin jsou velice proměnné. Tedy spíš rapidně rostou. Tuším, že ve městě existuje kartelová dohoda o cenách. Městská rada požádala paní radní Kluzovou o kontrolu cen.

   Fotbalistům, kteří dělají všechno proto, aby se ekonomicky udrželi slevil úřad poplatky z alkoholu a tabáku. Za předpokladu, že ke konci roku vykáží, zda peníze vynaložili na zlepšení stadionu, či na pohoštění při výroční schůzi. Současně sportovci požádali o souhlas s umístěním prodejny (dřevěné kiosku) na náměstí.

   Jako zajímavost - v bývalém zemanově pekařství čp. 194 bydlí p. Vít. Ten již delší dobu užívá svých mimořádných schopností v léčitelství.Asi dost umí a dokáže. otevřel si zde velice pěknou, bylinkářsko-zdravotnickou prodejničku a masážní salon.

   Činnost státní správy byla rozšířena o Živnostenský úřad obsazení paní Šrámkovou, …

   Vandalové zničili pěknou reklamní tabuli Fy Bureš a Ježek, takže poplatek za její umístění byl prominut. Pochopitelně v souladu s občanským vědomím, propěstovaným čtyřiceti léty socialismu, nikdo neviděl a neslyšel jak tabuli ničí. Další vandalové odstranili zábranu proti projíždění aut po bývalém tělesu vlečky od Nieveltovy ulice do Hradecké ulice. Šlo o betonové panely, takže museli mít sílu.

   Od ak. malíře J. Škopka objednalo město 50 kusů grafických listů v paspartách. Budou sloužit jako upomínkové dárky.

   P.p. Velimský a Drahorád projevili zájem o bývalý Městský hotel s tím, že jeho ruinu, již několik let rozestavěnou, dostaví na vlastní náklady. Vloženou investici si od bydlí nájemným. Dohodli jsme, že předloží rozpočet a nájemné bude odepisovat do výše dohodnuté částky po několik let.

6.2.
   Správní řízení s p. K. a p. D. nebyla jednoduchá. Pan K. se odvolal, okres jeho odvolání vyhověl i když vím, že to bylo v rozporu s platným zákonem. Zčásti tohle působí staré vzájemné vazby soudruhu, části obecná neznalost zákona. Co bylo ve věci tentokrát nevím.
   Nikdo nechce platit. To je jev obecně platný, nepřekvapující a stálý. U nás nechtějí platit zahrádkáři nájemné, přestupnici pokuty, původci odpadků za jejich ukládání. Bez peněz by to mohlo být krásné - jenže líní by zůstali líní a pracovití by je obsluhovali.

Vodovod
   Pro město je velice důležitý vodovod a kanalizace. Mají být privatizovány. Vedení VaK usiluje o zřízení monopolní akciové společnosti. Město, do jehož majetku mají přejít sítě a nemovité vybavení, váhá. Domníváme se, že a.s. v navrhované podobě pro nás není příliš výhodná. Představovali bychom asi 3% hlasů a byli bychom naprosto pominutelným elementem. Zejména majorita Hradce Králové nás poněkud odrazuje. Stav sítě v tomto městě je žalostný, Hradečtí jsou schopni přehlasovat svojí majoritou v okrese kohokoliv. Když jsme navrhli v vznikající a.s. divizní uspořádání - samostatná síť - samostatná divize, nebyl návrh přijat. Proč? Snad proto, že takovéto uspořádání a.s. je i pro laika průhledné a ekonomický jasné. Myslím, že zrovna tohle je pro současné vedení VaK a velké akcionáře velice odstrašující a nežádoucí.
   Dohodli jsme se tady s obcemi Černožice a Holohlavy na tom, že budeme zařízené zdroje i síť vlastnit společně, její zprávu svěříme odborné firmě. Vznikly z toho spory s VaK , i ve městě.
   Nikdo na sebe nechce vzít odpovědnost. Vedení VaK nám dělalo větší i menší naschvály. ekonomicky to vypadalo stále tak, že v a.s. budeme doplácet na ostatní a tedy bude síť chátrat.

20.2.
   I když je do parlamentních voleb daleko, musíme již teď zajistit jejich přípravu. Zkušenosti z minulých voleb s městem olípaným plakáty vedlo zastupitelstvo k tomu, aby dalo řídit čtyři nové vylepovací plochy. Z velkých skruží, zakryté stříškou a umístěné tam, kde to nejméně vadí. Dvě jsou osazený ve vjezdu do Govorovy ulice. Slouží jako vylepovat si plocha i jako retardéry dopravy. To vadí! Těm, kteří sem vjížděli a vyjížděli odtud “jako blázni”, i když je prostor označený jako obytná zóna, to vadí. Musí zpomalit! Starosta je hnusný, nutí je v pořádku!

   Lunaparky. Tedy kolotoče, houpačky, střelnice a “světští”. Ti všichni by byli nejraději, kdyby jim město platilo za to, že vůbec přijedou. O tom, že by měli platit z využití plochy nechtěli ani slyšet. A že si místo vyberou. Hřiště před školou. To jen naučili naši předchůdci. “Na obci” už být nemohou, stávají u pektinky. Na nový stadion nechtějí

"Dobrovolnost organizací"
   Potíže jsou se získáním vedoucích do nově vznikajících dobrovolných organizací. Ani člen zastupitelstva, který má sport v kompetenci, nebyl úspěšný. Komunisté to měli snazší. Organizace nebyly dobrovolné, oni mohli poučit a pokud se nestalo co poručili, byli spokojeni s tím, že mohli alespoň poroučet.

5.3.
Nepoctivci
   Strojně traktorová stanice z Rokycan nabízí zřízení spalovny tuhých komunálních odpadů. Překvapilo nás, že této možnosti nevyužilo město Rokycany. Při bližším zkoumání jsme zjistili, že celý ten zázrak byla tunelová pec bez odlučovačů zplodin a chemických praček. Tak takhle bychom dovedli spalovat odpady i sami.

   Pan R. přišel s novými a jinými požadavky. Ano, jeho rodině bylo dost ukřivděno. Asi ne více, než řadě jiných. Město se snaží těmto lidem alespoň zčásti kompenzovat utrpěné příkoří. Jenže požadavky pana R. se neustále mění a přesahují možnosti města. Teď šlo záměnu parcely s níž původně souhlasil za parcelu se …(?) Tato kompenzace byla ještě splnitelná.

Pan Krupka
   I v této, morálně zplumdrované době se občas objeví člověk ochotný pracovat nezištně pro ostatní. V Rodově je to pan Krupka. přes svízele způsobené ztrátou nohy a ve svém již nenízkém věku pracuje bez jakéhokoliv vyzvání. Uklízí obec. Hoden jest dělník mzdy své. Snahu a dobrou vůli nelze zaplatit. Tak alespoň do paměti při příštím: Pan Krupka z Rodova je pracovitý a nezištný člověk!

19.3.
Elektrikáři
   Město uzavřelo s panem L. dohodu o přidělení bytu a věcném břemeni. bude pracovat ve funkci městského elektrikáře. Pan Černý zaučí a seznámí s prostředím. V v první fázi budou spolupracovat, poté se pan L. osamostatní. Pan Černý, Který tuto práci dělá k naprosté spokojenosti města již řadu let je v invalidním důchodu. Krom toho dosáhl svých 60 let a uvažuje s výhledem. Ví, že jeho síly nejsou nevyčerpatelné. Je uvážlivý.

   Městské zastupitelstvo vydalo vyhlášku již určilo výlepní plochy, sankce za použití jiných, než určených ploch a způsob odstranění volebních plakátů Byli jsme zase první v republice, kteří tímto způsobem hájí zájmy a čistotu obce. Brzy se připojila další města.

   Stále narážíme na to, že některé plochy užívané občany nemají vyřízený majetkoprávní vztahy. Teď jsou to uživatelé zahrádek za starým sídlištěm. byly jím stanovený nájemní podmínky.

Okna kostela
   Opravy na zámeckém kostele pokračuji. výměnu provede firma Vitrail z Prahy. Řemeslnická firma z Opočna i další zájemci byli nejen méně kvalifikovaní, ale i méně zruční.

   Peníze z rozpočtu jsme nasměrovali na dokončení plynové kotelny v domě pečovatelské služby (u Kutilů) čp. 159, rekonstrukci střechy na školní budově a začali jsme si Domažlic peníze na výměnu kotlů v Govorově ulici.

   Město posílá p. taj. Suchánka a p. Klimeše do republiky Rakousko. Sice jen na dva dny, ale je třeba, aby si prohlédli jejich způsob hospodaření s odpady.

Magnet a.s.
   9.4.
   Magnet a.s., dříve n.p. Domácí potřeby jednal o nájemní smlouvě. Za podmínek ve městě obvyklých. Nájemné ve výši 150% zákonné sazby. Hry s touto a.s pokračovaly až skončily u Nejvyššího soudu ČR . Vlastně ani tam ne.

   Pan Ing. N. nabídl městu své služby - poradenskou činnost v ekologické oblasti. Vyžadovala výsadní postavení městského ekologa. Bohužel, těmito podmínkami bychom měli dost svázané ruce, takže z jednání sešlo. Dohodli jsme se na příležitostných konzultacích.

   S vestavbami bytů do podkrovních prostor v čp. 126 máme smůlu. Opět se mění zájemce smlouva

   Firma Jelínek požádala o odprodej části městských pozemků. Majitelé se zajímají o zřízení výrobny kancelářského nábytku v prostoru mezi Dřevotvarem a ZZN. Město se na podobné iniciativy dívá se zálibou a vyjde zájemcům vstříc.

   Zastupitelstvo bude předložen návrh na prezentaci města při výstavě podnikatelských subjektů v Českých Budějovicích a dále na “Regientouru” v Praze.

Technická mapa města
   Technická mapa města, název, který říká něco o technice vkomponované do mapy. Málokdo si uvědomí o jak důležitou věc se jedná. Dnes město orientační v, v kterých místech je uloženo potrubí, kabely, plyn. Po zpracování digitalizované technické mapy to bude vědět s přesností +- 10 cm vertikálně i horizontálně. Budou zde zcela přesně uvedeny katastrální hranice, zastavěná plocha, umístění nadzemních i podzemních sítí. Podle počtu zadaných vrstev by byli schopni vnést do mapy i údaje o jednotlivých podlažích domů. Tohohle stavu se asi, spíš určitě, nedožiji, ale základ byl položen. Městská rada rozhodla o zřízeníTMM. Postupně, podle finančních možností a v úzké spolupráci za spolupracování správci sítí. Snad některý z mých následovníků bude moci zapsat, že digitalizovaná TMM je zhotovená a budou do ní zanášeny změny reálného stavu. Zatím pracujeme katastrální mapou z roku 1910, která podává nejpřesnější když ne aktuální informace.
   Současně byl MÚ vybaven novou telefonní ústřednou a přístroji. Stav té dožívající byl již neúnosný.

Podnikatelství
   O o zřízení firmy Remonk c.a. požádal p. Miroslav B. Pokud splní podmínky vyžadované zákonem, může stavět v prostorách zahrady p. Lukáška (majitel bývalé Pácaltovy hospody čp. 58). Život tropí hlouposti. otec pana budoucího podnikatele byl jeden z velkých aktérů únorového komunistického puče. Ve smiřických poměrech. Tím položil základ pozdějšího startu svého syna.Státu do kapitánské prohnilé, umírající nebo rodící se minulosti. Ale, jak daleko je od umírání k zrození a opačně. Dělící čára mezi zrodem a smrtí je tak lehce překročitelná. Opačný krok nedovedeme pochopit i když orientální mystika jí prý chápe. Rodí se tady nový podnikatel.

Hydrolabe
   Město zvažovalo vstup do s.r.o. Hydrolabe. Jedná se o pokus získat vliv na vodní elektrárny a vodní dopravu. Po zjištění podmínek rozhodlo zastupitelstvo 2 podíly společnosti v ceně 20 tis. Kčs. Tedy minimální vklad. Záměry společnosti se jevily poněkud rozpačité a nejasné. Výhodnější byly pro města na dolním toku, která vstupovala s 10 podíly.

   Po dokončení opravy, vlastně nového položení, střechy na budově ZŠ použije město peníze a zbylý materiál k opravě domu na starém sídlišti. Očekávaná cena 64 - 68 tis. Kčs.

Příprava voleb
   Městská rada jednala o harmonogramu volebních připrav. Tři volební místnosti, Městský úřad základní škola a bývalá škola v Rodově. Zpracování voličských seznamů, určení zapisovatelek a jejich náhradnic.
   Jmenovat členy volebních komisí, pokud politické strany nepodají návrhy na své zástupce. Musím konstatovat, že KSČM, pokračovatelka KSČ, své zástupce již určila a řádně nominovala. Dále zabezpečit doručení voličských lístků. Počet voličů v jednom obvodu Byl určen na max. 1050.

30.4.
   Město navrhlo svého zástupce do správní a dozorčí rady vznikající Všeobecné zdravotní pojišťovny. Byl jim pan PhMr., RNDr Dvořáček. Později se stal členem správní rady. Asi naši, myslím republikový, občané stihli už dost (spíš toho horšího) Evropě odkoukat. Policie nás upozornila na možnost telefonátů o umístění bomby v místnostech při volebních schůzích. Nedošlo k tomu ani u nás a pokud vím, ani jinde.

Soudy Magnet, Labe
   Naše soudní jednání a účinnosti či neúčinnosti uzavřených smluv k prodejnám Magnet a Labe byla krajským soudem rozhodnuta ve prospěch města. Takže obě budovy jsou městské. A teprve následně jsme zjistili jaké starosti jsou spojeny s majetkem. Krom toho paní ředitelka Magnetu rozhodla, že podal dovolání k nejvyššímu soudu ČR. Likvidátor s.p. RaJ uznal platnost rozhodnutí soudu a město s ním jedná o míře škod na budově.

   Se státními podniky či jejich pohrobky nemáme dobré zkušenosti. Teď, protože ví o naší neochotě vstoupit do a.s., dělá potíže VaK. Dotaci, kterou jsme měli dostat na dokončení úpravy a akumulace vody, směřoval svým vlivem jinam. Přesně na ozonizaci vody do Hradce Králové. Teprve po velmi úporných jednání, která vyvrcholila takřka ve skandál za přítomnosti zástupce ministerstva zemědělství, pana přednosty OkÚř. Ing. Vlčka, ředitele VaK p. Ing. Kouby a mne se situace mírně změnila. Nedostali jsme všechno, Z původních 5,5 mil. Kčs pouze 2,4 tis. Kčs. Byly lepší nežli nic, ale snížení dotace nám zkomplikuje život ještě v příštím roce.

   Svátek matek byl oslaven malou pozorností Všem ženám, starším než 80 let.

21.5.
   Stále rozvažujeme, společně s obcemi Černožic a Holohlavy o lepším zpracování vodního zdroje a vodovodu s kanalizací. Návrhy budoucí a.s. VaK nejasné a rozhodně nepříliš výhodné. Zřízení vlastní a.s. je pro nás velkou neznámou. Městské a obecní podnikání tady už nikdo nepamatuje.

   Město s definitivní(?) platnosti rozhodlo o termínu do kdy bude tolerovat provoz teplárny v Černožicích, pokud KOLI nezajistí ekologicky provoz. Definitivnost je ohrožena tím, že podnik dělá všechno proto, aby nemusel dělat nic. Zastavením provozu kotelny může nastat zvýšená nezaměstnanost. S tou a následnou nespokojenosti lidí počítá vedení KOLI. Jsou pořád stejní - bývalí i současní komunisté. V zájmu své moci a osobního prospěchu škodili a škodí!

   Městský hotel - je rozhrabán už alespoň 8 let. Dnes přišla firma Avant, které jsme předložili na nájem nabídku. Dostaví hospodu a po dobu úhrady rozpočtované částky nebudou platit nájemné. Přistoupili na tento návrh. Město se zbaví ostudného staveniště, firma položí hotové peníze a práci. Pivaři opět budou mít svoji “hospůdku”.

   Nad “Lednici” u bývalé studny vzniká vrakoviště. Romové si jsem ukládají své oježděné “šunky”. Zrovna tak neukáznění majitelé v Govorově sídlišti. Město nechalo vyhledat pachatele a postihlo je poplatkem z veřejného prostranství.

   Po vleklém jednání s p. K. asi dojde k odprodeji pozemku bývalé druhé náplavky, pod 1. lesíkem. Ze skládky se mu podařilo (zejména díky konexím se Státními statky) udělat solidní zahradu.
   Ale chtěl ji buď zdarma, nebo prakticky zdarma. Vzájemná jednání šla zvolna a zdrhla. teď se pravděpodobně dohodneme na 10 Kčs/m2.

   Rada opět vyhověl a žádosti p. R. o výměnu parcely, která mu byla bezúplatně přenechána na pět let jako odškodné za škody, způsobené při výstavbě školní jídelny.

4.6.
   Večer před parlamentními volbami jednala městská rada. Ne o volbách, ty již byly organizačně zabezpečeny, ale o věcech zcela všedních.
   Chtěli bychom v čp. 111 (bývalý Mautnerův chudobinec, či správně Giselin ústav) zřídit plynové topení. Bydlí tam většinou starší lidé. V některých bytech je lokální nebo etážové topení na pevná paliva, někde akumulační kamna. Jak kde. Jenže město na plynofikaci nemá, nájemníci zase buď nemají peníze (asi častěji), nebo nejsou ochotni platit. Možná půl na půl. Takže plynofikovat není možné.

Topení SBD
   Ve vážném sporu jsme s SBD. Město zabezpečuje nájemníkům SBD i v nebytových prostorách topení. Podle smlouvy z dávných let. Letos jsme přeruší topení i dodávku teplé vody, neboť jsme smlouvu už před zahájením topné sezóny vypověděli. Ne pro své potěšení, ale protože SBD na nás vesele parazitují. Platí jen teplo a mzdy, ne už údržbu. I to je v souladu se zákonem. Přebarvení soudruzi z vedení SBD chtějí mít i nadále své platy bez velkých starosti. Takže se soudíme. Tentokrát jako žalovaní.

   Smlouva s firmou Avant je připravena k podpisu. Splácení města formou odpisování nájemného bude městu trvat 9,5 roku. Po 8 letech užívání bude nájemné i smlouva znovu posouzeno. Podle růstu nájemného Může dojít ke zkrácení buď na 8 let, případně prodloužení až na 11 let.

Volby 5. a 6.6.
   Volby prošly ve městě bez jakéhokoliv rozruchu. Páteční odpoledne a sobota. Výsledky se příliš nelišily od celostátního průměru. Už nebylo 99,6 nebo 99,8 % voličů z nichž jednotně souhlasilo 98,7 %.
   Ve Smiřicích přišlo 87,26 % voličů, v Rodově 94,02 %. Voleny byly 3 zastupitelské sbory:
   Česká národní rada
   Sněmovna lidu federálního shromáždění
   Sněmovna národů federálního shromáždění

   Podle neklamných příznaků již naposledy. Intenzivně prosazovaná touha slovenských politiků (už asi méně lidí) po samostatnosti začíná popouzet (ale to slovo nevystihuje stav věci, vhodnější a výstižnější termín zase nelze vložit do kroniky) unionistické a profederální Čechy. Možná, že je tenhle postup i cílem. Chtělo by se věřit, že nedojde k rozdělení Č-SFR, ale rozum velí považovat pomlčku za rozdělovník. Ve slovenštině má pro nás matoucí název “spojovník”.
   Slovensko opět, pokolikáté už, našlo propagátory staré Štůrovy myšlenky, kvůli níž se rozešel se značnou části slovenských obrozenců. Je děsivé, že ambice nerealizované v jedné oblasti (u Štůra jako sexuální indispozice) si najdou ventil, jímž (např. Hitler) mohou postižení ovlivnit i světové dění.
   Pan Mečiar, předseda HZDS, byl kdysi čelný komunistický funkcionář, později možná ? (ale spíš jistě) spolupracovník StB, stejně jako předseda matice slovenské p. Markuš. Takovíhle lidé se spojí s Bohem i ďáblem, jen aby jejich posty zůstaly nedotčeny či, aby se posílily.
   Mezi českými politiky jsou také “dárky”. O jejich spolupráci s StB nejsou pochybnosti, lustrační zákon zpochybňuji. Jejich slovenští kolegové ho přímo odmítají. V tom je mezi nimi asi jediný rozdíl.
   Pan premiér Pithart se snažil tak dlouho o dohodu, až ho málem vytlačili z diskuze (a politiky úplně). Ale zdálo se, že ho vytlačí i z ringu ve kterém se jednalo mezi Slovenskem a Čechami a převody majetků a politických práv. Snažil se, jak říkal pan poslanec Kalvoda “o dělání kulatých čtverečků”.

Výsledky voleb ve Smiřicích podle stran a komor.

tabulka


   ODS v Čechách HZDS na Slovensku teď, bez ohledu na nálady voličů, krok za krokem, možná krůček za krůčkem, prosadí rozdělení státu. Musí, protože koncepce každé vítězných stran je diametrálně odlišná.
   Slovenská, řekl bych socialistickou-národnostní, Česká - domnívám se že až bezohledně tržní. Obě budou obtížné, ta druhá pro občany a jejich kapsu, první pro státní zdroje a možnost návratu k západní civilizaci. Pokud to lze vůbec o nějakém návratu mluvit a je k němu chuť.

25.6.
   Zatrubená část Mlýnského náhona je ve správě města. To na ní má mít manipulační řád. Má, ale asi 17 let starý, takže ho musíme dát zrevidovat a upravit. S tím opět vzniknou výlohy a nemalé.

   Další starosti budou suché poldry v Rodově. Statky je zrušili s nadšením obrazoborců, důsledky nese obec.

   Paní radní Klůzová velice často absentuje. To dělá radě svízele. Nejen v tom, že je pověřenou členkou rady pro ověřování zápisu, ale při pěti členech je to i na újmu usnášeníschopnosti. Bude starostou vyzvána k četnější účasti. Vím o co jde. Strana, kterou p. Klůzová zastupuje nabírá spíš levý, než střední kurz. Občasná extempore pana radního Ducháčka (upřímně myšlená, ale ne vždy přesvědčivá) musí jít p. Klůzové pěkně na nervy. Pokud by měla důsledně respektovat směr LSU, pak bychom z hádek nevyšli.

   Snažíme se o zjištění možnosti pokračovat v pracích na čištění rodovského potoka. O snaze nezaměstnaných získat práci jsem už mluvil i psal. Práce na úpravě chodníku v Rodově jsou samostatnou kapitolou.

20.8.
   Město se dohodlo s telekomunikacemi o možnosti přiložit do výkopu k pokládkám kabelů i kabel dálkové televize. Nabídka firmy Kabel - Plus byla zřetelně zajímavější než nabídka fy. Sater. Paní Klůzová, která se tentokrát zúčastnila jednání preferovala druhou firmu. Věrohodnost její argumentace byla poněkud zpochybněna osobní zainteresovaností. ...

   Místní lékaři vypracovali privatizační program. Spočíval v zájmu o odkoupení budovy, v které pracují. Protože existují doklady o tom, že majetkové převody byly prováděny se socialistickou "pečlivostí", lze prokázat, že budova i s pozemky náleží městu. Rada doporučila podržet tuto budovu pro město a pronajmout ordinace lékařům.
   Důvody jsou prosté. Pokud město udrží budou ve svém majetku, bude moci ovlivňovat volbu lékaře, nájemníka. Při zcizení s ordinace starou tržní hodnotou a město bude jen bezmocně zírat. Lékaři nebyli tímto postupem příliš nadšeni.

   Člen městského zastupitelstva, pan Josef Spurný, sklenář, zažádal o snížení nájemného za užívání městského majetku. Neměl by být uspokojen. Jakmile zastupitelstvo schválí výjimku z pravidel pro svého člena, stane se terčem oprávněné kritiky. Rada doporučila žádosti nevyhovět.

   O restauraci Labe, která má být v nejbližších dnech vydána městu projevil zájem jakýsi pan Jeník. Dověděl se o ztrátě zájmu p.p. Dostála a Vaňka. Reference, získané zájemci vyzněly tak, že rada přijala se zájmem zprávu o obnovení interesu pánů .D. a V.

   Odvoz městského odpadu, spíš domovního odpadu občanů, se stává docela vážným problémem. Rodov a Trotina jsou zahrnuty do znění městské vyhlášky o skládání odpadu. Pro usnadnění situace v obou uvedených místech dostanou občané popelnice zdarma.

   Práce na digitalizaci mapy města začínají. firma Geos již zpracovává zaměření geometrické sítě a bodového pole. počáteční náklady činí 117 tis Kčs.

   Protože víme a vznikající finančních potížích, požádali jsme okresní úřad Hradec Králové o dotaci na:
   dokončení úprav kostela 10 mil Kčs
   úprava vytápění zvláštní školy 80 tis. Kčs
   dokončení školní jídelny 3,9 mil Kčs
   Zbožná přání, jejichž splnění je více než nepravděpodobné. Zlomky požadovaných částek, které asi dostaneme, zase nic nevyřeší.

1.9.
   Do majetku města přechází t.zv. předávací stanice č. 5. To je vlastně výměníková stanice za Dvoranou, doplněná o plynovou kotelnu. Díky “pořádku”, který panoval a ještě občas (spíš často) panuje - stojí na cizím pozemku. Alespoň zčásti. Ze stejných důvodů vydaly Státní statky v restituci městské pozemky. Domáhat se vyrovnání vzájemných pohledávek, to bude “práce pro vraha”. Vlastnické vztahy k nemovitému majetku byly léta přehlíženy a bez evidence.

   Ode dvou nabídek na instalaci kabelové televize a rozhodnutí rady, se odvíjí menší aféra. Střet zájmů odborného a osobního. Rada proto požádala nezávislého odborníka ze státního podniku Tesla Pardubice o posouzení obou projektů.

   Likvidátor RaJ s vydáním budovy nespěchá. Má asi svých starostí dost a nějaká ta budova nevzrušuje. Škoda, že město není v takové finanční situaci, aby odkoupilo i inventář, patřící likvidovanému podniku. O při velice zběžné prohlídce budovy je možné říci, že se v ní naposledy důkladně uklízelo po zednících - pokud se opravdu uklízelo. V kuchyni je špína ve vrstvách, už ztvrdlá a petrifikované. Zdá se, že dohledy komisi MěNV i orgánů hygieny musily po restauraci chodit se zavřenýma očima. Budova je stavebně roztříštěna do řady místností a místnůstek, podnikatelský obtížně využitelných. Prostor bývalého přízemí restaurace je pivní ratejna. Vinárna v prvním patře byla pěkná, ale její využití 2x do týdne muselo být nerentabilní.

Knihovna
   Město zjišťovalo ekonomiku městské knihovny, nyní umístěné v zámku. Jsou zde stále zaměstnané dvě pracovnice. Hlavní část nákladů tvoří mzdy, energie a nájemné. Knihy také prodražily. statisícové náklady spisů ruských politiků, v opakovaných vydáních přišly draho nám všem, ale zlevňovaly ceny ostatních knih. Dnes už každý za své. A vlastně větší zájem než o knihy je o videofilmy. Výsledek kalkulace nebyl ekonomický pěkný, ale omezit kulturu pod přijatelnou mez není rozumné

Radon
   Definitivně? jsme se vypořádali s radarem ve škole. Odvětrání, izolace budovy a odstranění násypů ve stropech, až na další vyhnalo radioaktivitu ze školy. Teď. to bylo i úředně potvrzeno. Domnívám se, že zemní výsev Rn byl ve škole vždy. Jenomže při lokálním topení byla ve škole taková cirkulace vzduchu, že nedocházelo hromadění škodlivin.

Opravna aut
   Pan Harold K. z Černožic (on je opravdu Němec a Černožic se přiženil) požádal město o odprodej pozemků. Koupil od zastupitelů kůlnu za Dvoranou i s pozemky, ale potřebuje víc a další. Při současných cenách pozemků v Čechách, kurzu koruny k marce, to není hloupé. Jenže v restituci mu statky přenechali i městské pozemky, dále chceme vidět, jaký prospěch z jeho podnikání bude mít město. Na vhodnost projektu bude dbát pan člen zastupitelstva Hájek.

Spořitelna
   Od 1.9.1992 znovu funguje spořitelna, dnes Česká spořitelna a.s. v obnovených prostorách haly bývalé Městské spořitelny smiřické. Po rozličných nedohodách s okresní pobočkou. Paní okresní ředitelka Helanová naše město příliš nemiluje. Několikrát jsme se utkali pro neplnění dohod z její strany. To ženy, ani ředitelky a zvlášť ženy ředitelky těžko snášejí.

17.9.
   vleklá tahanice s a.s. Koli - závod Pektin, skončila dohodou. Pozemek který je sporný bude poskytnut skautům, či jiné organizaci mládeže do bezplatného užívání na 30 let. Škoda, moji předchůdci občas zanedbali zákonné ustanovení a město tak přišlo o majetek. Mě zase nosí vyčítají důslednou aplikaci zákonů ve prospěch města. Jinak prý je zas až tak důsledně nedodržují. Možná mají pravdu. základní jsou sloupy státu, to ano! Jenže rozbít si hlavu o sloup, to udělá i každý vůl. Chytrý to obejde.

   Městská vyhláška o hospodaření s odpady nám dává zabrat. Ne snad její zpracování, ale cena dopravy a úložného. Zatím jsme vykalkulovali že odvoz jedné popelnice (teoreticky 60 kg) a uložení odpadu na skládku v Nahořanech bude stát 36 Kčs. Pokud bude každý třídit odpad, nebude tak často platit odvoz. Jenže lidé jsou zvlčilí minulými 40 lety a budou asi odpad a cokoliv sypat kamkoliv.

   Léta rozestavěná školní jídelna se blíží k dokončení. Ona měla být dokončena již před čtyřmi lety. Jenže sliby - chyby. Ani nám se nepodařilo přimět stavební firmy k včasnému dokončení. Bude je to tentokrát mrzet, protože smlouva obsahuje dostatek o sankcích. V tomto případě to bude přes 300 tisíc. Přitom jsem si ověřil jak stavitelská lobby drží při sobě. Z mnoha stran (vždy od lidí nějak spojených se stavebnictvím) Billy intervence, aby sankce nebyla uplatněna. Na otázku - proč? Byla odpověď takřka jednotná - přeci se to nikdy nedělalo. Asi ne. Proto všechno takhle vypadá. Město má značnou potřebu peněz a nekrade (i proto, že nemá kde)! Předpokládám, že odpor proti sankcím je úkaz preventivní sebeobrany potencionálních plátců sankcí.

Kapacita jídelny
   Ještě k jídelně (Omlouvám se, pokud jsem to již nikde napsal). Je postavena pro 750 strávníků. Chodit jich tam bude asi 500 (to je 66%). Vařit lze tři jídla denně - bude vařen jen oběd (to je už jen 22%) a místo 7 dnů v týdnu jen 5. Tím jsme asi na 16% využitelné kapacity. Ví Bůh, že jestli se takhle plýtvalo všude, pokud vím tak ve větší, či menší míře ano, nemůže se nikdo divit, že jsme chudá země.
   Snažíme se nalákat do jídelny další strávníky. Plná cena jídla je 16,50 Kčs. Děti se stravují levněji, sociálně potřebným důchodcům také uděláme cenu. Pokud by město účtoval plnou nákladovou cenu včetně odpisů, stavby oběd asi 30 Kčs.

   Magnet a.s., to je společnost lidí, využívajících všech zákonných jiných prostředků k tomu, aby shromáždili maximální majetek. Podle mých představ se bude věnovat umění úpadku ( tak se to taky dá dělat). V V konkurzu je majetková podstata lacino rozprodána věci znalým osobám. To bývalí ředitelé, tajemníci a jiní d….áci, kteří s trochou obratnosti a maximem troufalosti ( spíš drzosti) rozeberou stát na drobečky. Magnet žádá město o souhlas s úpravou své prodejny. Úpravu ano, ale s upozorněním, že jde o náš objekt.

   Účast paní radní Klůzové na jednání rady je opravdu malá. Rada doporučila předložit zastupitelstvu návrh na její odvolání. Pokusím se s ní dohodnout o abdikaci. Vím, že má své důvody, proč do rady nechodí. Pro mě sice nepochopitelné, ale pro ní zřejmě závažné.

Pan radní Ducháček uhradil útraty za úpravu bytu v Obecním domě v Mlýnské ulici. Z původních 3 tis. Kčs vzrostly na 7 tis. Kčs. To je solidní dar městu.

1.10.
Ryby
   Opět je znečištěný náhon. Tak, že vyhynuly ryby. Zajímavé je, že se ku zjištění pachatele má Vodohospodářská inspekce, Povodí Labe s.p. Okresní hygiena jako lačný k velké potřebě. Nejraději by řekli, že to byla hromadná rybí sebevražda. Většina reprezentantů oficiálních institucí si léta vzájemně “vycházela vstříc”, poskytovali si nejrůznější výhody a společně se propracovali ke zjištění že: “Nějaký ryby a koneckonců nějaký lidi jim nestojí za zneklidnění“. V v duchu soudružské ho hesla, Ruka ruku myje, pokračuji. Revoluční samet nás přichází zatraceně draho.

   Oprava - vlastní výměna oken v zámeckém kostele - je spojená se zámečnickými pracemi a kovářským dílem. To zabezpečuje pan Kouba. Je z kovářského rodu a ani umělecké kovářství (ve smyslu výroby ozdobných mříží a plotu) mu nedělá potíže. Práce to není snadná. V sakristii tak vznikla přechodná kovárna.

   Domy na “Pácalťáku” dosud nejsou plynofikovány. pokus přívod plynu pod železničním přejezdem neuspěl. souprava narážela od hloubky 120 cm pod terénem do 3m na nepřekonatelný odpor. Zdá se, že narazila na zlom opukového podloží které vymezuje původní řečiště Labe. To osciloval mezi opukou na pravé, nádražní a levé vlkovské straně.
   U Bílého kopce, Chumbárku a “Pod skálou” je opuka zřetelnější.

Dvorana Dvorana - bývalé kulturní centrum města je možná už 10 let opuštěná a pustnoucí. Je bezpodmínečně nutné ho alespoň konzervovat. Od střechy - tak se to má dělat. Z vyčleněných peněz nakoupíme letos krytinu. Zkusíme t.zv. “bonský šindel” s měděným plechem na povrchu. je to dražší, ale záruka 30 let je vysoce atraktivní. Krom toho, pseudo měděná květina je do tohoto místa jakoby určená.

   Bankovní operace se stávají neustále nákladnější. Za každý pohyb peněz účtují poplatek. Zdánlivě malý, ale při našem počtu operací dosahuje ke konci roku desetitisíců. Zjistili jsme, že Agrobanka účtuje poplatky nižší. Proto do ní převádíme náš účet. Krom toho je název dosažitelná, než banky Hradecké.

   Sběrné suroviny se stávají předmětem podnikatelského zájmu. Po naši informaci, že sběrna je městským majetkem (opět vyplývá z nedokonale vypracované smlouvy), se ozývají zájemci. Bývalí pracovníci podnikového ředitelství, paní Dytrychová, pan Rund. Rozhodnutí zůstává na zastupitelstvu. Zatím tam umístíme kontejnery.

   Město požádalo podle zákona o lustraci svých funkcionářů. Teprve teď jsme dostali vyrozumění. Vlastně ho dostali lustrování jedinci a na jejich vůli bylo vyrozumět p. tajemníka Suchánka o výsledků. Členové rady p.p. Čeněk, Andrejs, Ducháček, Ing. Kupka, prokázali, že vyhovují ustanovení zákona. Paní Klůzová byla lustrována již na jaře. Obdobně vyhověli zákonu pánové, tajemník Suchánek, Klimeš, Vajnlich, Dr. Rousek a předseda finanční komise p. Jandera.

   Na okresním shromáždění jsem inicioval protest starostů proti snižování zákonem určených dotací o 17%. Z toho vznikl dost rozruch. Dotace byly sice pobrány, ale parlament i vláda pocítili, že obce a města jsou určitou, nezanedbatelnou silou.. Bohužel, současný Svaz měst a obcí není organizačně schopen vytvořit účinný tlak, jak to umí odbory nebo podnikatelé. A to je nejen chyba, ale je škoda.

   Vzniká klub starostů, organizovaný p. Ing. Elasserem, starostou obce Ořech. Začínáme od přípravy rychlého spojení mezi starosty. To by mohlo být nadějné. Zkušebně jsme napojili na počítač “modem”. Také nás informoval o možnosti opatřit za nevelký peníz (asi 6 tis. Kčs) nejstarší a poslední letecké snímky města. Vojenský kartografický ústav v Dobrušce odtajnil své archivy. Projevili jsme zájem. Rozhodně bude zajímavé porovnat přirozený stav architektury a rozvoje města s výsledky zásahu po roce 1945.

Čestné občanství
   Na návrh starosty začala ráda projednávat možnost udělení čestného občanství panu Georgu J. E. Mautnerovi, rytíři z Markhofu. Vídeňský průmyslník, jehož pra, a ještě několik pra - otec se ve Smiřicích narodil, vyučil, oženil. Po neshodách s závistivým i panskými úředníky se odstěhoval do Vídně. Zde konvertoval ke státnímu náboženství a velice rozhojnil majetek. Jeho heslo “Píle a vůle” vystihovalo zřejmě i jeho povahu. Po řadě technicky podnětných prací v pivovarnickém průmyslu, ekonomickém úspěchu a mnoha humanitních činech obdržel dva vysoké řády, spojené s rytířským titulem. Ani on, ani potomci nezapoměli na Smiřice a vždy se k nim hlásili. Vlastně i čtvrtina jejich erbu byla převzata z erbu Smiřic. Současný senior rodiny přijel do Smiřic. První Mautner od r. 1939. Je to vzdělaný pán, s velkou šíří zájmů. Diplomovaný obchodník (odpovídá asi našemu bývalému komerčnímu inženýrství), státní rada, místopředseda liberální politické strany, úspěšný a odvážný podnikatel. Po předcích zdědil smysl pro obchod a cit pro jednání s lidmi. Možná i tu trochu smyslu pro mystiku. Zabývá se astrologií a vnímá auru lidí.

13.10.
   Severočeská města, která mají obrovské potíže s cikány se obrátila na vládu se svými požadavky ne legislativní úpravy. Protože nás tísní obdobné legislativní problémy, připojilo se město k jejich výzvě. Následovaly mírně nerudné dopisy. Od pana předsedy české vlády, Ing. V. Klause, který se snažil problém zlehčit a dle svého starého zvyku ironicky provokovat. Na to náš, který věcně odpověděl na apel, abychom něco dělali sami. napsali jsme co všechno děláme a co bychom chtěli dělat, kdyby byla řádná legislativa. Dále korespondence nepokračovala. My jsme nechtěli provokovat, pouze informovat. To se podařilo.

   Úsporná opatření postihla občany. I v autodopravě. Rodov je takřka odříznut od světa. proto rodovští chtěli rozšířit počet linek. Začali jsme jednat s ČSAD. Bohorovně přezíravý státní podnik se nenamáhal ani s řádnou odpovědí. Jednání se soukromou firmou p. Protivánka byla úspěšnější. Také se vlekla, ale dovlekla se k zřízení linky Rodov, Smiřice, Trotina, Hradec Králové, Praha.

Odpady
   Hospodaření s odpady, ekologie, čistota. To je slogan dneška. Bohužel přichází tak pozdě, že se všichni (možná skoro všichni) chovají a domnívají, jakoby každá terénní nerovnost byla určena pro uložení kdejakého svinstva.
   Ve Smiřicích takhle bylo zavezeno t.zv. staré Labe, koryto vedoucí od malého stadionu do nového řečiště,proti vtoku Smržovského potoka. Dále labské meandry Nad jezem, směrem k Černožicím, stará cihelna nad nádražím. Ta “díky” naprosté bezohledností tehdejší vedení statků i se stojícím třešňovými stromořadím. Možná 60 vzrostlých stromů bylo hulvácký na stojato zasypáno.
   Zčásti na našem katastru, zčásti již na skalickém byl těžen písek. Místo zřízení koupaliště, které mohlo být velice levně zřízeno, vzniklo smetiště pro široké okolí, včetně nebo možná hlavně pro Hradec. Protože tam zavážely i fabriky, jsou tam uložené fenolické písky ze slévárny v ČKD, odpady z Gumokovu a bůhvíco. Zadarmo, či za uznávací poplatek. Tomu je teď konec. A budeme platit, až se z nás bude kouřit. Odvoz na skládku v Nahořanech (a to ještě jen díky dobrým vztahům mezi okolními městy, obcemi a námi), nebo přes překladiště do Chvaletic je drahý. Nejprve 410. dnes už 470 Kčs za 1 t uloženého odpadu (Pokud je popelnice 60 kg, je to 28,20 Kčs) Za manipulaci a odvoz 10,90 Kčs a jsme na 39,10 Kčs za popelnici. Odpor občanů k placení za to, co vyprodukují v odpadu, je značný.

Hygiena ve škole
   Hygienická kontrola ve škole - lépe řečeno její výsledek - byl znepokojivý. Stará budova má léty sešlé a zchátralé sociálně-hygienické zázemí. Nová má toto zázemí zchátralé, protože bylo lajdácký udělané. Výsledek je stejný - obojí je nutno opravit, spíš udělat znova.

29.10.
   Jednání o dalším postupu při pronájmu restaurace Labe, dnes vlastně zchátralé budovy, není jednoduché. Zájemci se obměňují, naléhají, ustupují. Neustálé zde končí ti, které město vybralo jako první, pánové Dostál a Vaněk

   Kabelová televize a fa. Kabel-Plus. Ti si nabral také víc než na co stačí. První část kabelů je položena. Účastnická zásuvka má stát občan a 2 500 Kčs. Lidé se bouří, že je to drahé. Nikdo je nenutí, aby se připojili. Krom toho, zejména ti co nejvíce pokřikují zdají z cizích řečí leda tak nějakou nadávku. A Kabel tlumočit nebude.

   Pan Zdeněk J. Přes negativní stanovisko města, vyslovené radou, byl amnestován a propuštěn na “volnou nohu “. Město požadovalo aklimatizační pobyt v institucí, kde by jsi mohl zvyknout na život slepce na svobodě. Nestalo se. Přišel do Domova důchodců v Hradci Králové. Brzy byl vyhozen pro agresivitu. Nastoupil v azylovém domě. Opět maléry. Jenže tam nebyly stařečci, ale většinou “ranaři”. Takže kosa na kámen a rychlý přesun p. J. do penzionu ve Smiřicích. Z rozhodnutí p. JUDr. Machana, proti vůli městského zastupitelstva. Při sexuálních praktikách p. J. to málem skončilo žalobou. Takže zase hajdy pryč. Zdá se, že občanská životní praxe je schopná vycítit aktuelní riziko. Byrokratický přístup způsobuje často zjednodušení vztahů a skoro vždy maléry. Každý byrokrat je veden nepřekonatelnou touhou přemýšlet a dělat co nejméně. Zčásti zle dosti, zčásti ze strachu, aby nejednala proti některému z předpisů.

   Pokoušíme se přivést do městského majetku plynovou kotelnu na sídlišti. Pokud jde o domy z majetku Drůbežářských závodů, nebudeme je moci převzít bez základních finančních prostředků. Jde o momentálně takřka bezprizorní obytné domy.

   Začátkem měsíce došlo ke zvýšení poštovného. Značně. Pro město bude výhodnější zřídit doručovací službu ve vlastní režii. Zdá se, že při roznosu i jen dopisů ušetříme cca 10 tis. Kčs/rok. Při roznosu finančních částek i značně více. Uvažujeme o mzdě 1 tis. Kčs měsíčně.

   Soudní jednání s p. D. se vleče. Causa SBD je pro soudce technicky tak nesrozumitelná, že ji paní soudkyně raději zahraje na odvolání. To se později také stalo.

26.11.
   Členové zastupitelstva mohou mít i smůlu. Zvlášť když chtějí nějaké mimořádné výhody. Třeba snížení nájemného přes dohodnutou dobu. V tom případě je nutné jim to ihned říci. Jenže člen zastupitelstva pan Spurný považoval odmítnutí za křivdu. Smůla, ale precedens nelze vytvořit. Co by tomu říkali občané. Ono stačí to, co říká pan Spurný.

   Smlouvy, smlouvy! To je častá bolest. Zpravidla nebyly zúčastněnými stranami plněny. A nic se nedělo. Snažíme se i jejich preciznost, ale dokonalé a všeobsahující asi nebudou nikdy. také chceme, aby je zúčastněné strany plnily. Z neplnění rada vyvozuje sankce, uvedené ve smlouvě.

Lekce
   Udivuje, že se nad sankcemi pozastavují, snad i rozhořčují někteří členové zastupitelstva, rady a pracovníci stavebního úřadu. V konkrétním případě firem Indra a Krif cca jde o 350 tis Kčs. Zejména zastupitelé by mohly být nadšení. Omyl - někteří, zejména ti, co jsou propojeny na stavební firmy jsou pobouřeni. Jenže jednat jejich intencích by nebyla sociální politika, ale buď hloupost, nebo, v horším případě darebáctví.

   Labe - restaurace po mnohokrát a jistě ne naposledy. Při opakování váhání pánů Dostála a Vaňka nastoupila předběžná dohoda s představitelem družstva “Konzum”, což je bývalá Jednota, panem ing Koubou, o možném pronájmu. Byla prakticky k podepsání, ale při prohlídce budovy ( jejíž stav i plochy byly známy již dříve) s dohody sešlo. Bez velkého vysvětlování. Pro Konzum jsou tyto plochy malé.
   Mezitím se znovu vzpamatovali p. p. D+V a Labe chtějí do nájmu.

Finance
   Poletujeme finančně mezi nedostatkem a dluhy. Blížíme se k těm dluhům. Aby město nebylo úplně v roli žebráka, přesunujeme peníze skont na nichž ještě něco je. Tedy “flastrujeme”, takže jsme ještě jakž, takž solventní.

Nový radní
   Neúčast p. Klůzové na jednání rady byla již neúnosná. Došlo k dohodě, že podá abdikační dopis, jím se vzdá členství v radě a funkce předsedkyně kontrolní komise. Stalo se a po předběžném projednání byl do rady zvolen p. Jiří Hájek. Představitel stavební lobby, chytrý, řekl bych, pragmatický člověk. Reprezentuje sociální demokracii. To na volebním lístku. Jako účastník podnikání několika firem je asi orientován zcela jinak.
   V souvislosti se změnou v osobách došlo ke změně v rozložení zodpovědnosti. Za bezpečnost města bude odpovídat p. Čeněk, a revizní komisi p. Ducháček. Ošetřovatelem zápisů byl zvolen p. Hájek.

Lékaři
   K budově OÚNZ. Oznámili jsme pí. Doc. MUDr. Dvořáčkové, Dc, Sc, Že se město ujímá od 1.1.1993 znovu svého majetku (opřeno o právní účinnost smlouvy mezi bytovým podnikem, jehož byl MěNV zřizovatelem a OÚNZ). Dále jsme sdělili, že ordinace pronajmeme lékařům, kteří zde působí. Nájemné bude představovat 30% základní sazby. Zatím na dobu dvou let. Uspořené částky lékaři použíjí ke zlepšení ke zlepšení zdravotnických služeb.

Vestavba Městského úřadu
   Vestavění kanceláří do podkrovních prostor Městského úřadu. Proč? Protože se rozšiřuje přenesená pravomoc prvoinstanční státní správy. V současné době zde je matrika, sociální úřad, živnostenský úřad z pravomocí pro celý matriční obvod. Stavební úřad má pravomoc pouze pro Smiřice a Holohlavy. Podle Okr. úř bude od 1.1.1994 rozšířená na všechny obce správního okruhu. Na vestavbu jsou potřeba peníze a ty dnes mají snad jen finanční ústavy. Proto jsme zahájili jednání s oblastní filiálkou České spořitelny a.s. v Pardubicích. Je totiž možná výměna. Peníze za užívací právo na ředitelnu. To by mohlo vyhovovat oběma stranám.

10.12.
   Územní plán města. To není maličkost. Při jeho zpracování je třeba dbát na několik věcí. Zejména, nezablokovat další rozvoj města, nepovolit postavit nějakou příšernost. Dále pamatovat na budoucí komunikace, veřejná prostranství, místa pod kterým budou roury a pod. i ostatní plochy. Také To znamená hádat se s ochránci zemědělské půdy, kteří za komunisty dovolili Ve jménu pokroku zastavět cokoliv čímkoliv a dnes označují za první bonitu bývalý mokřál. Konkrétně bývalou podmáčenou louku za Jechovou zahradou, směrem k obci Holohlavy.
   Zastupitelstvo rada požádali o odbornou pomoc Ing. Arch. Králíka a další odborníky. I jejich rada a odborný přístup k nám napomůže od toho, abychom za krátkou dobu (tipuji 10 až 15 let) nebyli považování za indolenty, ne-li za blby. Doposud nebyl žádný z řady takovýchto krásných plánů realizován. Za určitou dobu, nedlouhou, se situace v reálu změní tak, že původní, i vysoce odborné úvahy, musejí připadat jako pitomína.

   Sběr odpadů jde do finále. Pan Rund přistoupil se smlouvou, která se městu (spíš úřadu) jeví jako výhodná. Pro jeho firmu ještě vhodná. Občané dostali zprávu o způsobu, jak s odpady nakládat. Občané dejme na nadávají, protože jim 36 Kčs za odvoz a uložení popelnice připadá mnoho.

   Alkohol je prý metlou lidstva. Omyl - tou metlou je nedostatek sebeovládání. A to prý je alkoholismus nemoc! A to mi nic lidského nebylo a pokud síly a věk dovoluje, není cizí. Abstinent Jsem nikdy nebyl. Z důvodu této “nemoci” požadují hasiči odvolání p. Š. z funkce strojníka. Perfektní znalost motoru, zlaté ruce, ale zoufalá neukázněnost. Škoda. Možná, kdyby neměl peníze na “ochoření”, že by to bylo lepší.

   Město původně uvažovalo o počítačové vybavení programem “Radnice”. Protože je nelze s našimi počítači a budoucí technickou mapu města sladit do sítě, by byla nám firma AG.COM (p. Ing. Středa) programový systém “Region” jako vhodnější a také levnější.

   Na závěr roku připravujeme správní řízení se Státními statky. Tentokrát s hospodářstvím Holohlavy. Znečistily komunikaci u hřbitova v Rodově, z Rodova do Smiřic. Přestože s vedoucími představiteli jednal p. Klimeš, starosta i další - slibovali, slibovali, ale nerealizovaly úklid. Řízení bude 30.12.

   Pan přednosta železniční stanice Smiřice byl ústně vyrozuměn o nepořádku v prostoru stanice. Pokud nedojde k nápravě, zahájíme správní řízení.

30.12.
   Ani předposlední den roku nebyl poklidný. Největší svízel byla s znečišťovateli města. Správní řízení se statky probíhalo za argumentace: “ když chcete jíst, my musíme pěstovat a jezdit přes město”. Takhle Argumentovali pánové Čejka a Andrýs z holohlavského hospodářství. To je pochopitelné. Už méně chápeme, Proč přitom musí celé město zaneřádit. Bývalý ředitel statku p. Gustav Brož to říkal jinak: “Když chcete žrát, musíte to vydržet”. Přes rozdílnost formy je obsah velice podobný. Ve správním řízení došla rada k závěru: uložit pokutu ve výši 10 tis. Kčs.

Jesle
   Statky Smiřice rozhodly o tom, že od 1.1.1993 uzavřou provoz jeslí. Je to pochopitelné. Počet ošetřovaných ale dětí se blížil počtu personálu. Tedy dost drahá záležitost. Dále bude v provozu jen mateřská škola.

Kotelna
   ST and KOLI - tak si teď říkají bývalé Konzervárny a lihovary - majitelé teplárny v Černožicích, její provozovatele a také největší znečišťovatelé vzduchu se požadované plynofikací staví dost bokem. Neplní dohody, musíme jeho všechno upomínat, snaží se dělat “mrtvého brouka”. Ještě vyčkáme do 31.3.1993. Pak uplatníme stavební zákon.

Příklad p. Krupka
   Po třech zprávách nedobrých alespoň jedna pěkná. Je přinejmenším záslužná, spíš velice příkladná, když nemladý pán, jednonohý. se z vlastní vůle věnuje čištění obce. Nežádá žádnou náhradu, žádné pochvaly. Dělá to proto, že cítí sounáležitost s obcí, s lidmi a hlavně - nepořádek mu je protivný. Rada navrhla panu Krupkovi odměnu. Za péči o Rodov si ji zaslouží.

Magnet
   Při jednání a a.s. Magnet došlo k nedohodě. Chtějí za budovu finanční náhradu. Proč? Užívali ji řadu let, aniž by uhradili korunu nájemného. Drze ji manipulovali do privatizačního projektu v době, kdy věděli že není jejich a to už po rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Paní ředitelka Ing. Chládková i právní zástupce podniku pan Ing. Dr. Chládek se setkali s nepochopením. Jsou tím překvapeni, roztrpčeni, snad i uraženi. Nevím proč. Že město není schopno zbavit se svého majetku ve prospěch a.s. Magnet? Když domýšlím do konce, a.s. tvrdí, že zde prodělává. Pokud tedy ano, proč se tak domáhá. Že by, po vzoru ostatních, pseudokomunistických soukromých společnost, složených z čelných členů bývalé “rodné strany” už uvažovali s tím, že budovu za zůstatkovou hodnotu (tedy “za hubičku”) prodali sami sobě. Uź ne jako funkcionářům a.s., ale jako panu tomu a tomu? Dělá se to dost. Jenže nevím, proč bychom měli město ochudit kvůli obohacení jakési akciové společnosti, případně členů jejího vedení.

Jednota
   Družstvo Konzum, dříve LSD Jednota (ale pořád stejní lidé svázaní víc s minulostí, než s přítomností) oznámilo, že končí s provozem v Rodově - od 31.3.1993. To by bylo pro rodováky katastrofální. Žádná jiná prodejna tam není. Pokoušeli jsme se zjistit, zda koupě proběhla lege artis. V tomto případě asi ano. Družstva zřejmě měla pořádnější právníky než národní podniky. A hlavně, takhle socialismem spíš trpěná forma vlastnictví si nemohla dovolit tolik skopičin, jako držitelé socialistického vlastnictví.

   Takhle tedy vypadalo dění ve městě očima starosty. Citím, že chtě, nechtě jsem jako kronikář ovlivněn a poděkud osobní. Jenže jinak to neumím.

   Město se hlásí k životu a domáhá se svých práv. Pomocí tisku, rozhlasu i televize. Současně jsi zájem u města dělám asi dost nepřátel. Vzhledem k mému věku a naprostému nezájmu o kariéru je to i přijatelné. Proto je směšný anonym, které mě nabádá v péči a starost o vlastní budoucnost. Kdybych to vzal vážně, musil bych všechny síly napřít na úpravu hřbitova.

Škola
   Školní rok 1991-92 je popsán ve školní kronice stručně, ale dost výstižně. Změny jsou takové, že se do kroniky mohla podepsat i paní Olga Kopecká - Valeská, redaktorka českého vysílání Svobodné Evropy. Děti mohly mít z návštěvy solidní šok. Ještě před nedávnem museli učitelé vykládat o zrádcovské, štvavé a vůbec protistátní náplni vysílání. Teď naopak - šlo o vysílání pravdivé, informativní a pro udržení obecné informovanosti nezbytné.
   Tedy, za války to byl Londýn, vysílání BBC, po únoru 1948 to byl Hlas Ameriky a později Svobodná Evropa, které přinášely do přívalu oficiálních lži i pravdy. Opravdu jen záblesky, protože vysílání bylo systematický rušeno, posluchači postihování. Za války trestání i smrti.
   Povinná Juka ruštiny byla nahrazena výlukou jiného jazyka. Převážně děti zkoušejí němčinu a angličtinu, dle vlastního výběru. Mám neblahé tušení, že výuka je obdobná výuce němčiny za války a ruštiny později. Tedy nemoc kvalifikovaně a dost školometsky. Gramatická správnost je sice znakem kultivovaností, Ale nejdůležitější je umět se domluvit.

Radon
   Ve Školní budově probíhala protiradonová a protiradiační opatření. Radon Se do budovy dostává zemským výronem, radiace tam byla zavlečena škvárou stropních zásypů. Obé působí nepříznivě na zdravotní stav lidí, kteří v prostředí pobývají. Práce to byla nesmírně rozsáhlá, docházelo překvapivým, pravidla nepříjemným zjištěním. Třeba o lajdáctví či neodbornosti statika, který počítal do stropu a pod. Pochopitelně původní rozpočet narůstal.
   V souvislosti s celkovou úpravou měnil město i způsob vytápění školy. Za kotle na pevná paliva byly nainstalovány kotle plynové. Takřka automatické a regulovatelné. To ve snaze docílit maximální efekt při minimalizaci nákladů. Ovšem dokonalého - optimálního - stavu asi nelze docílit.