Kronika města Smiřic - IX. díl, rok 1995

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové. Kroniku psal ing. Lubomír Kupka

Zpět na hlavní stránku       Rok 1994        Rok 1996        Smiřické kroniky1995

   Začátek roku byl nepochybně pro naše město významně spojen s očekávaným zánikem cukrovaru ve Smiřicích. Ani druhé kolo dražby nebylo úspěšné.Takže celkově vypadá závod na likvidaci.
   Pro uchování historie, Stavba byla zahájena v roce 1867 a majitel, baron Liebig stavěl tehdy ještě na katastru obce Rodov. K překatastrování došlo až někdy o sto let později. Pozoruhodné je to, že na místě stavby nechal bar. Liebig postavit z trámů a prken siluetu stavby, tu dal slavnostně ozdobit a osvětlit. V této podívané pozval Císařského vládního činitele (myslím ministra), hraběte Beusta. Více se lze dovědět záznamu p. Cihlo z r. 1936, předaného jeho synem Ing. Oswaldem Cihlo kronikáři. Zápis je přílohou kroniky.
   Tato nepříliš potěšující událost nepředznamenala denní tohoto roku.Leden
   Vlastně první rozhodnutí padlo při výběru hospodáře v získaných prostorách sběrny surovin. Do soutěže se přihlásili zájemci: fy. Bednařík - Černilov, Rund - Nový Ples. Sinek - Smiřice a Dadrus - Chocholice. Po prošetření nabídek bylo zahájeno jednání panem Dachovským (firma Dadrus). Ten později zahájil provoz sběrny.
   Místní rybáři projevili zájem o uplatnění rybářského práva na jí zahájeném objektu “Obora”. Po projednání představ a záměrů uzavřelo město v ČRS Smiřice smlouvu o smlouvě budoucí.
   Firma KPM Hradec Králové dokončila rekonstrukci prostor jeslí na dětskou ordinaci. Kolaudace proběhla koncem prosince a nyní jsou odstraněny i drobné závady. Naše představy o urychleném zahájení činnosti pediatra a gynekoložky nepěkně nabourali byrokraté VZP s kterými zápolíme o uzavření smlouvy s Dr. Jarolímkem.

Dvorana
   Práce na opravě “Městské dvorany” pokračují. Jenže názory odborníků na nutný rozsah opravy se rychle mění. Míra devastace je zřejmě tak rozsáhlá, že nepůjde o opravu, ale komplexní rekonstrukci. Jak ošidné jsou v tomto případě předběžné odhady svědčí můj výrok, že dokončení prací spotřebuje ještě asi 5 mil. Kč (HN 10.1.1995)
   Komplikace jsou s “Městským hostincem”. Nemá štěstí na nájemce. Každý z nich chce jen vydělat, ale o práci a čistotu moc nedbá.
   Když se k tomu ještě připojí dluhy za teplo a služby, bývá podnájem ukončen. Jenže kde najít poctivého hospodského?

Rodov
   Lépe se daří řešit tuto záležitost v Rodově. Při opravě budovy bývalé školy tam vzniká dobrá venkovská hospoda, kam si budou moci místní “mužští” odskočit, až jim bude doma smutno.

Pěvecký sbor
   Kulturní život, který se podívat hektické době příliš neprojevuje, ukázal svůj výhonek. Paní farářka Nepilá dovolila pěveckému sboru Jaromír (Jaroměř) uspořádat v Husově sboru koncert. Svou premiéru zde odzpíval i dětský pěvecký sbor ZUŠ Smiřice. Bylo to pěkné a milé. Až na tu zimu.

Loupeže
   Se začátkem roku i “pěkná” terminální aféra. Kdysi, generální amnestii byl propuštěn z vězení i p. J.H., vulgo Čert. Občas pobýval zde u matky, občas byl “na vandru”, nejčastěji v Praze. Asi nikdy nežil příliš v souladu se zákonem. Po smrti matky to ale začalo být moc vidět. Začal se příliš ochomýtat okolo ZŠ a tvořit okolo sebe chlapeckou tlupu.Také v podnapilosti napadl místního občana (p. Zd.T.), ale nepochodil. Když mu Způsobil tržnou ránu na hlavě (řetěz s visacím zámkem), lamželezo Zdeněk ho chytil a pěkně přiškrtil, tedy bezmála uškrtil.
   Považoval jsem za nezbytné dohodnout se s policií, ale reagovali pánové tak, že z toho trčelo užívání “volavky na svobodě”. Takže jsem zahájil jednání s panem ředitelem okresu PČR. Debata naprosto nebyla poklidná a dohodli jsme se teprve poté, co jsem sdělil, že celý případ zveřejníme. Pak následovalo zatčení a obvinění pana H. z majetkových i mravnostních deliktů. Dokázáno bylo 13 vloupání do chat a chalup.

   Stroj na čištění ulic. To bylo při přístupu občanů k nepořádku sen už alespoň dva roky .Dá se říci, že nyní je jeho nákup rozjednáno už tak, že nejbližších dnech už bude podepsána smlouva o nákupu.

   Druhá polovina měsíce byla věnována přípravě programu prací na letní sezonu a zejména dolaďování programu podle finančních možností. Dělat by bylo možno mnohé, bylo by to i potřeba! Jenže, děda to pořád brát.

ZD Smržov
   Po skončení "malé privatizace" v závěru loňského roku nabírá obrátky "velká privatizace". U nás se to projevuje tím, že Zemědělské družstvo Smržov ohlásilo likvidaci. Váhavosti a neobratnosti odboru životního prostředí OkÚ se do likvidace dostaly i prostředky určené na rekultivaci vytěžených i zavezených písníků. Přestože jsme opakovaně požadovali, aby OkÚ nechal buď peníze, nebo alespoň nemovitosti v alikvotní hodnotě zajistit předběžným opatřením soudu, neudělali pánové nic.Takže to zůstane na bedrech státu. Zbytečně, ty peníze tam byly!

Koli
   I Koli s.p. Nové Město se mění na holdingovou společnost s řadou a.s.. V černožicích tak vznikly Tevex a.s. (teplárna) a Frutext a.s. (konzervárna). Zatím se nic, alespoň veřejně, neděje s “Pektinem”. Z toho lze dedukovat, že holding počítá s jeho odprodejem.
   Pro tu legraci požádala město a vyprovokovali jsme k tomu i OkÚ o úhradu t.zv. sdružených prostředků, vložených do stavby teplárny. Tušili jsme, že z toho nic “nekápne”, ale ekonomického ředitele a generálního ředitele holdingu mohla ranit mrtvice. Ono to není málo, za město asi milion, za okres asi čtyři.

Pozemky
   A další pozemky na obzoru. Dosud s nimi hospodařilo ZD Smržov. Dresu nájem žádá společnost Rolana. Alespoň zase víme co je městské. Ale už je to únavné. Ještě v roce 1939 byla evidována každá šlápota. Poté dlouho nic.

   Paní farářka Nepilá má starosti s údržbou “sboru” a jeho okolí. Také oplocení chátra. Na její žádost město pomůže. Registrovaných věřících to je asi dost, ale těch aktivních, myslím do třiceti a to všechno starší lidé. Církve taky penězi neoplývají a přeci nenecháme zruinovat druhý místní kostel.

   Městská rada na svém 4. jednání jednala o dotaci na svoz TDO a rozhodla se, předložit zastupitelstvu návrh, ponechat ceny pro obyvatelstvo na loňské úrovni a svoz dotovat částkou 150 tis. Kč/rok. Tedy přibližně 50 Kč na hlavu a rok. Více by se mi líbila dotace cílená na slabší sociální rodiny. Nebo stimulující ke zlepšení třídění.

   Měsíc uzavřela Beseda s MUDr Janem Cimickým. Jeden z mála psychiatrů, který se sám nebere smrtelně vážně. Vypráví o svých zkušenostech s humorným nadhledem a natolik citlivě, že nepohoršuje. A také neděsí. Dá se říci že se ten nový rok rozbíhá celkem pěkně.Únor
   Necháme-li na jazykovědci, vznikl-li jméno od Morany či jinak, je milé, že už to není s určením “vítězný”. Pro většinu lidí je to pocit osvobozující a radostný.
   Není však bezstarostný. Skleněná luxferová stěna tělocvičny je popraskaná a do místnosti zatéká. Chátrá tím i podlaha. Oprava je nezbytná.
   Ani doprava do a ze školy není optimální. Autobusy redukují četnost jízd. Z hlediska dětí i rodičů byla nejvýhodnější fungující síť obecných škol v místě bydliště.

Magnet
   Opět se ozývá Magnet a.s. se zpochybněním práva města na prodejnu a její užívání. Tentokrát to zkoušejí s úhradou nájemného. Chtějí “pouze” 356.129 Kč. Město tentokrát ani neodpovědělo.


   Po odborném posouzení možnosti, provedeném paní ředitelkou mateřské školy Brožovou, doporučili zastupitelé rozšíření provozu o jednu třídu v roce 1995-96. V tomto smyslu proběhlo jednání s OK. Šk. úřadem.

   Podnikatelé sdružení v “Unika Labe” s.r.o. se ohrazují proti výpovědi. Nedostali by ji, kdyby platili nájemné a služby. Takhle je výpověď nejen oprávněná, ale i nezbytná. Objevují se i návrhy na odprodej celé budovy. Městská správa přikročila i k tomu, že do úhrady ceny tepla bude objekt pouze temperován. Postup vyvolal smíšené reakce.

Sběrna
   Zakoupené budovy sběrných surovin jsou už pár týdnů najaty f. Dadrus. Ale ta váhá se zahájením provozu. Dostala termín do 4 2 a upozornění, že jí bude nájem vypovězen. Opravdu v sobotu 4.2. byla sběrna v provozu.

Labe
   Možný prodej restaurace Labe se dostává blíže k realitě. Návrh rady byl zveřejněn na úřední desce po zákonem stanovenou dobu. Také byl inzerován v novinách. Bez širší odezvy, krom zájemce o nájem. Zase herna. Zájemce byl viditelně a zřetelně představitel polosvěta, pokud je přímo podsvětí. Ale asi nízko v hierarchii, neměl “gaunerský šmrnc”. Odhad budovy i dost vysoký 8,550.730 Kč. Jediná nabídka, jíž jsme dostali zní na 4 miliony.Rozhodně MZ.

Labe a povodně
   Bezpečnost města nespočívá jen v rukou policie a hasičů. I velká voda může být nebezpečná. Proto existuje povodňová komise. Ta byla teď znovu jmenována starostou města. Za zmínku stojí to, že Hlavní protipovodňovou ochranou města je převýšení pravého břehu Labe v celé délce od Černožic ke smiřickému jezu. Nižší levý břeh by při přelivu vody tvořil 2 km dlouhou hráz, která by usměrňovala přetékající vodu do bývalých levobřežních niv. Situaci zlepšuje i klesání nadmořské výšky břehu směrem k městu a hluboký zákles koryta řeky od jezu k předměřické elektrárně. Jen teď nevím, zda situace není už dříve v kronice popsána?

Jordán a povodně
   Horší situace by mohla vzniknout na t.zv. Jordánu, potoce, který protéká i černožickým rybníkem a má obrovské povodí. Tam došlo k řadě terénních úprav, staveb, přeložení toku a jeho zaústění do zatrubené části náhona. Odtud ty při takzvané stoleté vodě mohlo opravdu hrozit nebezpečí, nebo alespoň nepříjemnosti.

Chodníky
   Město rozhodlo o zřízení nových chodníku ze zámkové dlažby v celé délce čtvrti na Šternberku místně “na štemberku” dokonce “na zlodějně”.No vím proč to poslední, jde o příliš starý a již skoro zapomenutý název. Chodníky mají být dokončeny v říjnu.

   Občanka města, paní PhDr Stanislava Stříbrná, dříve spolumajitelka lékárny U bílého anděla, což bylo před lety demolované číslo popisné 22, se dožívá 90.let. Je stále duševně velice čilá, snad až hyperaktivní. Teď zrovna po úrazu, který si přivodila pádem při věšení záclon. Město vzpomnělo její celoživotní sociální činnosti.

   Konec měsíce poznamenaly nepravosti. Do zaparkované Hondy se hostujícímu S…(?) vloupání nějaký darebák a ukradl fotoaparát i koženou bundou. Vše asi za 50 tis, Kč. Policie dopadla tři lampy, který v lednu poškodili hroby na místním hřbitově. Něco rozbili, barevné kovy ukradli a hlavně nadělali škody. Mimoto řádili i v okolí, na Pouchově. Tady vybrali ještě králičí kotce a ukradli sele. Podílí se na tom 17 a 20 letí mladí výtečníci spolu s 34 letým vyškoleným lumpem.

Zastupitelstvo Labe
   Druhé jednání zastupitelstva rozhodlo o prodeji bývalé restaurace Labe. Průběh nebyl jednoduchý. Na jedné straně rostoucí ztráty, již přibližně 200000 Kč. Na druhé milovníci piva a dotčení zastánci účelnosti akci Z. Nějakým uniklo to, že nebýt úpornosti několika tvrdošíjní, patřila by budova buď “Restauracím” nebo vydražiteli. Milovníkům piva jsem navrhl, aby si budou najali a případně provozoval jako klub. To přijali velice nevlídně. Nakonec převážily logické argumenty. Proč by měl na večerní sezení několika občanů přispívat každý?

   Zastupitelstvo schválilo i dotaci 150 tis. Kč na svoz odpadů. Takže jsou zde dvě plošné dotace. Na vodné a stočné a na odpad. Žádná zvláštní radost mne z toho nejímá a v principiálnosti rozhodnutí se nedá mluvit.

Natali
   Natali - tak se jmenuje modní salon, sídlící v budově bývalého cukrovaru. Ono ani tak nejde o módní salón, jako o výrobu malosériové, pěkné, konfekce. Majitelem je, myslím, Kris Kissias. Už jméno odkazuje na balkán, někde k Řecku. Podoba také, ale jde o britského občana. Společnicí je Zuzana Neďálková. Firma exportuje do Anglie, Maďarska, Německa i Slovenska.

   Únor končí. Kupodivu jsme to přežili bez bombastických oslav. Litují snad jenom, "zasloužilí bojovníci za socialismus". Ti totiž při těchto příležitostech dostávali nejrůznější vyznamenání, spojená s drobnými, či většími výhodami. Důležité je to, že město se zbaví ztrátového podniku a bude mít "počinek" na plánovanou rekonstrukci opravdu společenského centra, tedy Dvorany.Březen
   To je takový divný měsíc. Měla by pomalu končit zima a začínat předjarní období. Již řadu let je zima méně výrazná, období předjaří teplejší a t.zv. "ledoví muži" přicházejí čím dále, tím později. Zahrádkáři z toho nemají žádnou radost. Čím dříve vyrazí "do práce", tím bezpečněji jim něco zmrzne.

   Agentura Vidocq za dobu spolupráce s městem několikrát obměnila hlídkový personál. Bohužel, služby se nemění k lepšímu. Protože rozepisují trasy hlídek, mizerně spím a rád se procházím v noci, mám často příležitost je kontrolovat. Znepokojivé je, že mnohokrát nepostřehnou hlídky tuto kontrolu dřív, než se ohlásím. To nesvědčí o soustavné ostražitosti. Bude to agentuře vytknuto.

   Na budově pronajaté f. Regal je poškozená střecha. Protéká. Dohodli jsme s nájemci, že střechu dají opravit jako protihodnotu za dvouleté nájemné. Opět problém rovných střech!

Zástava?
   Opět je na scéně sdružená prodejna (maso, tabák, lahůdky), jíž vydražil v malé privatizaci p. Křížek. Více ještě prodejna jíž vydražila společnost K+M (Křížek + Moravec). Obě prodejna nechal p. Křeček odhadnout soudním znalcem, ten buď přehlédl, nebo byl uveden v omyl a do odhadu zahrnul i kotelnu u samoobsluhy (ještě majetek státu) a veřejné toalety u sdružené prodejny (jen městské). Oba objekty jsou postaveny na vydražených pozemcích! Vše přehlédl i Katastrální úřad a celé to "prasklo" teprve když p. Křížek vše zastavil "Agrobance". Začala a dlouho pokračovala tahanice. O to kdo a kdy udělal první chybu a jak nastolit právní stav! Jisté je jen to, že budovy jsou státní resp. městské, parcely pod nimi vydražitelů a na všem je zástavní právo Agrobanky. Peníze shrábl p. Křížek.

Čistící stroj
   PO městě začal konečně jezdit čistící stroj. Je to holandský Tennant 385D. Přišel na pouhých 1,6 milionů Kč. Přitom by úplně stačilo, aby každý majitel domu vzal do ruky lopatu a koště. Stroj jsme nabídli za úhradu k použití okolním obcím. Příliš jsme neuspěli, nebyl zájem.

   V polovině měsíce jsme chtěli přivítat občánky, narozené v posledních měsících. Pozváno bylo 11 rodin. Maminky s dětmi se jakž- takž dostavily. S tatínků přišli tři a z příbuzenstva nikdo. Je to určitý projev úcty v práci těch, kteří vítání připravují. Učitelky MŠ, účinkující děti, organizující úředníci - všichni vynaložili práci čas nadarmo. Je po dobu skoro příznačné, že se nikdo z rodičů neomluvil.

   16.3. posoudila rada výsledky hospodaření za uplynulý rok. Ve zprávě O auditu byly uvedeny závady typu: chybějící pořadová čísla na dokladech, chybějící podpisy na všech! listech inventárních v souborů. Byly podepisovány jen poslední stránky.Také byly málo prováděny vnitřní kontroly pokladen drobného vydání. Ví Bůh, Chtěl bych mít starosti a duši kontrola. To by se mi žilo!

   O síle byrokracie a o její myšlenkové slabosti svědčí i to, že nám dal Okresní finanční úřad pokyny k tomu, abychom pracovali jako plátci DPH. Musím podotknout, že to městu velice komplikuje administrativu. Po žádosti o ověření správnosti rozhodlo MFČR, že stanovisko pracovníků OkFÚ je nesprávné.

   Slibně vypadá průběh rekonstrukce budovy zdravotnictví. Když už se jedná o provedení vnějších omítek, blíží se práce ke konci. Firma KPM nabídla tyto práce za 124 300 Kč.

   Vláda nabídla, že převede některé věci z majetku republiky do vlastnictví obcí. Jde o nemovitostí, označované jako veřejný statek. Dosud platné zákony ale neříkají, že veřejný statek je státní. Přesto město o převod na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ČR požádalo.

Statky
   Z tisku - Nové Hradecko 17. III upozorňuje, že Státní statek Smiřice, který měl 11 tis. ha zemědělské půdy a hodnotu majetku přes jednu miliardu není dosud pro nevyjasněné vlastnické vztahy privatizován. Své o tom sehrály i zájmy různých skupin, které intrikovaly, hrály o čas a oddalovaly schvalovací řízení.

Hygiena
   Hygienická stanice označila vodu ve studni u domu čp. 45 v rodově za nepitnou. Náprava je možná, bude stačit dezinfekce chlorem, pomocí dávkovacího čerpadla. Město je tlačeno k rychlému řízení chytím, že studna je zdrojem vody i po hospodu. Místní pivaři by zorganizovali revoluci.

   Sbor dobrovolných hasičů Smiřice projevil zájem o sběr železného odpadu. Iniciativa byla přivítána takřka s jásotem a všestrannou podporou. Hasiči totiž trpěli vnitrospolkovými spory, minimem aktivity a absenci mládeže. ,Hrozí ovšem nebezpečí nedostatku železa, protože sběrna funguje a vykupuje.

   Letos uplyne 50 let od skončení druhé světové války v Evropě. Chceme zde připravit vzpomínku důstojnou, ne však bombastickou. Abychom předešli sporům, zda slavit 8 9 května, oslavíme čím vzpomeneme již 4 května kdy ať již spontánně čí organizovaně začínali osvobozující pokusy.

Zdražení
   Čím jsme blíž ke konci března, tím aktuálnější jsou předpokládané nové ceny dopravy na železnicích závorka ze Smiřic do Hradce Králové o 2,- Kč), na poštách (z 3 Kč na 3,60 u dopisu) a u telefonních služeb. Zde roste jak paušál, tak hovorné. Monopolní postavení umožňuje i monopolní jednání. Rád bych věděl kdo a za kolik umožnil monopolizaci Telecomu.

Fotbal
   Naši fotbalisté, kteří přezimovaly v okresním přeboru na prvním místě tabulky zahájily jarní sezonu vítězstvím nad Kobylicemi.
   S přihlédnutím k zvýšení cen není vstup do dubna žádnou aprílovou taškařici. Společnost se začíná rozvrstvovat. Objevují se nezaměstnaní (zatím spíš nezaměstnatelní), skupiny na hranici bídy, je silná či lépe, početná, střední vrstva. Je také mnoho toužících po bohatství. Ne všichni se ho domáhají poctivým způsobem. Opravdu bohatých je málo. Rekrutují se převážně z bývalých generálních a jiných ředitelů, propojení s vyšší stranickou (KSČ) hierarchii. Špatně se nevede ani bývalým pracovníkům Stb, kteří si včas a prozíravě zachovali kompromitující materiál na mocné a vlivné.Duben
   Předjaří začíná obvyklou dohlídkou, jaké škody zima natropila. Je to vždy podobné. I letos dojde k opravě laviček po městě. Vždycky někdo použije jejich dřevěné části jako topivo. A nikdy ho při devastaci nikdo nevidí. Občanská netečnost vyplývají z toho, že ještě dost lidí si není schopno, či ochotno uvědomit náklady, které pochopitelně hradí formou daní takřka každý.

Škola
   Také škola na sebe intenzivně upozorňuje. Ne, ne výjimečnou aktivitou učitelského sboru. To snad ani nelze očekávat. Zanedbatelný počet místních pedagogů a upřílišněná feminizace. Ne, že by ženy nedokázali totéž co muži, ale většinou si “nosí” své starosti o děti, domácnost či o to, zda se vdají, sebou do práce. Škola má starosti o:
   - účelné využití zubní ordinace ve škole. Zubní lékaři by měli o školní prevenci zájem, odrazují nízké úhrady za prevenci. Takže asi Školní ordinace zanikne.
   - bezpečností signalizací a zabezpečení školní budovy
   - využitelnost školního hřiště
   - osobu budoucího ředitele školy
   - drobné opravy a úpravy
   O tyto radosti starosti přišly ty obce, které si nechali školy zrušit. A nebylo jich v okolí málo.
   Takřka trvale vyžaduje škola dílnu pro pracovní vyučování. K tomuto účelu sloužila “zabraná” dílna truhláře Kmínka.Ovšem truhlářské stroje nejsou hračky. Když si zástupce ředitele Ota Ježek dost ublížil na hoblovce, používali dílnu opatrně a zřídka. Myslím, že do školy patří víc výuka zručnosti než práci.
   Úřad hledá firmu, způsobilou opravit okna v tělocvičně. Oni to jsou víc “luxfery” než okna a oprava je komplikovaná.

Pojištění
   Česká pojišťovna se už delší dobu chová velice “tržně” a nejenže upravuje platbu pojistného stále výše, ale vyhledává komplikace při úhradě pojistné události. Naštěstí už není monopolní. Vyžádali jsme si nabídku na pojištění majetku města od čtyř pojišťoven; České kooperativy. Českorakouské. Živnostenské a České pojišťovny. Posouzení nabídek nám provedla společnost Orentovici.Jako nejvýhodnější pro nás vyšla Česká kooperativa. Následně jsme s ní uzavřeli smlouvu na pojištění veškerého majetku města.

Fotbal
   Fotbalisté Smiřic se úporně prosazují. Okresní přebor hrají muži i dorostenci. Muži jsou na prvním místě tabulky, dorostenci ve své skupině na třetím .To je velice pěkné.

   Dům dětí se již teď intenzivně připravuje na léto. Pro děti zabezpečuje pobyty na čtyřech táborech.
Nejen to. Velikonoční prázdniny mohou děti využít k prohlídce muzea loutek v Chrudimi, nebo druhý den v planetáriu.

   Drzost zlodějů nezná mezí. V obchodě “U Brožů” některý z nich rozbil výlohu a ukradl vystavený alkohol. Způsobil škodu 3900 Kč, přičemž gró ta výloha.

   Policie shrnula výsledky a dění za uplynulý rok. Přitom došlo k vysvětlení činu, zapsaného v loňském červenci jako vražda. Dokonce je uvedena jako nejotřesnější vražda. Stojí za zamyšlení co považovat za otřesné. Osmnáctiletý “zhrzený milenec” uškrtil svou “bývalou milenku”. čtrnáctiletou dívku 3 července pruhem látky. Ono usmrcení samo o sobě je otřesné. Ale není otřesné i to, že čtrnáctiletá je milenkou? To mládí a zbytečnost smrti!

Přepadení
   Ani ne za týden po této informaci, úterý 25.4. bylo město vzrušená loupežným přepadením. Malý obchůdek S textilní galanterii v čp. (kdysi koloniál pana Opletala) byl přepaden mužem s pistolí. Chtěl peníze. Vyděšená prodavačka se nezmohla na slovo, na otevření pokladny. Když se dostavili členové rodiny, lupič k pistoli přidal nůž. Nakonec vše dobře dopadlo. Nikdo nebyl zraněn. Lupič se zmocnil 10000 Kč (to je přibližně průměrná měsíční mzda ČR), uprchl a za chvíli byl dopaden. Pětatřicetiletý cikán z Jaroměře jsi chtěl “přilepšit”. Svědčí to i o úrovni pachatele. No malý lup jít s bouchačkou? Kde to jsme?

Merov
   Merov s.r.o. , respektive její vozidlo hrubě znečistilo ulici padající blátem. Co hůře, asi dvě hodiny po komplexním úklidu. Správním řízením byla Merovu uložena pokuta 30 000 Kč. I proto, že znečištění není první! Nejprve se zástupce Merova snažil přenést vinu na řidiče. Ale odpovědnost je nepřenosná.

   To jsme brzy zjistili, když přesnost a OkÚ Ing. Vlček rozhodl, že Smiřice pověřuje působností v projednávání přestupku pro obce Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice, Sendražice, Skalice, Smržov a Vrchovnice. Je to sice velká čest, ale žádnou radost jsme z toho neměli.Pokuty z přestupku jsou většinou nevyužitelné, pachatelé hrubí a drzí. Takže mnoho práce bez efektu.

   Stále více a více pozorujeme nedostatky dopravního značení ve městě. A to se ještě objeví lemplové, kteří značky devastují. Rozhodli jsme celé město nechat přes značit podle projektu. Cena značek a práce 277 tis. Kč.

   Veřejná soutěž na výběr firmy rekonstrukci a dostavbě Dvorany byla schválena, vyhlášena a zveřejněna. Bohužel následně praxe ukázala, jak se liší praxe od teorie.

   Duben končí, nastupující květen snad přinese nejlepší počasí ale i vstřícnější mezilidské vztahy. Má to být přeci měsíc lásky. Jenže, už jsem těch májů prožil mnoho a lidé – pořád stejní.Květen
   Naváži-li na poslední slova z minulého měsíce, vidím přeci nějakou změnu. Ne v mezilidských vztazích, spíš v odbourání oficialit a nákladných parádiček. Oslavy práce v systému, který prací trestal, to byla absurdita. Nebyla laciná. Totéž platí o nákladných vojenských parádách. To doufám skončilo. Platí, že kdo chce slavit, může, ale nesmí nutit k slavení ostatní lidi.
   Naopak, takřka obecně laxní přístup občanů by neměl odsouvat “do autu” statečnost a památku bojovníků proti nacismu.
   Městská rada rozhodla, že v předvečer 50. výročí konce války v Evropě, respektive den před zahájením povstání v Čechách, položí zástupci města věnec k Památníku osvobození, věnečky a kytice umístí školní dětí 5.V. pamětním deskám a hrobům padlých.
   Město poslalo děkovný dopis lidu Ruska, USA, Velké Británie prostřednictvím velvyslanectví těchto zemí. Na ambasádou USA z fotografie z průjezdu Američanů Trotinou (mise k maršálu Schörnerovi do Velichovek).
   O souhlas s pořádáním samostatného uctění padlých požádala organizace KSČM č. 169 Smiřice. Na vyžádaný den 8.V.1995, 19 hod. rada oslavu schválila. Ta se také uskutečnila za účasti asi 10 členů strany. Výhrady měl sv. Petr, který v okamžiku položení věnce spusti velice prudký krátký déšť.

Danisco
   Dokladem z 26 dubna je město informován o tom, že výrobu pektinu přebírá nový majitel fa. Danisco Ingredients Bohemia se sídlem ve Smiřicích a Grinsted Bohemia se sídlem v Praze. Oba noví majitelé převzali závazky, vyplývající ze smlouvy o užívání t.zv. chaloupky v parku pro potřeby světské mládeže. O firmě Danisco Ing. je známo, že pracuje v takřka celém světě. Méně známá je ukázková vnitřní kázeň a preciznost. Už vůbec by nemělo být známo to, že angažování v Čechách je spojeno s dlouhodobým záměrem, dostat se na trhy bývalého SSSR. To je sice zajímavý strategický záměr. Tam je možné vyvést takřka cokoliv. Jeden není jisté, že to bude zaplaceno.

   V soutěži o nejlepší projekt na celkovou rekonstrukci Dvorany zvítězila značka “Architekt”, představovaný Ing. arch. M. Kadečkou. Cena projektu 390 tis. Kč, termín dodání 30.6.1995.

   Nově pokrytá střecha budovy takzvaného důchodu, navazující na věž kostela vykazuje vady. A to v provedení práce, jak společně usoudili odborníci fy. Bramac. Město zahaluje reklamační řízení. Současně jsme zahájili jednání a možnosti pokrýt pivovarskou věž taškami Bramac.

   Město zahájilo spor s paní N., užívající bezprávně čp. 151. Jde o celkem spořádanou paní, kdysi MěNV propůjčil ubytovací prostor. Byt má v Hořiněvsi. Horší to je s jejím spolubydlícím synem, Františkem. Ten dodržuje zákon pouze tehdy, když se mu to hodí. A také si v době, když je právě na svobodě, vodí si k matce rozverné kamarády. Z těchto i dalších důvodů byla paní N. vyzvána k opuštění domu. Tím začala vleklá cesta od rozhodnutí k vykonání.

   Veškerá předchozí jednání o úpravě a opravě střechy na prodejně Regal (čp 27) ztroskotala. Střecha protéká a potom město přistoupil k radikálnímu postupu. Provést opravu nástřikem PUR pěny. To PUR polyuretan.

   “Unika Labe s.r.o.” přišla s nabídkou na vyrovnání dlužné částky za nájemné. Byla v intencích současných pojmů a pojetí morálky. Za dluh ve výši 200 tis. Kč nabízí mimosoudní vyrovnání částkou 100 tis. Kč. Pokud město nepřijme tuto nabídku, dojde k vyrovnání konkurzem. Celkové ručení s.r.o. je do výše 100 tis. K věřitelů víc, takže bychom nedostali ani těch 100 tis. Čili jsme pragmaticky doporučili přijmout těch nabízených 100 tis. Kde jsou ty doby, v nichž se bankrotář buď zastřelil, nebo alespoň vystěhovali hodně daleko. Dnes je úpadek, často důkladně připravený, zcela normálním jevem. Ovšem celý postup ve mě budí dojem, že jde o snahu jedno ze společníků Uniky, p. H. zachovat se v mezích možností poctivě. A nevím, jestli celou částku neuvolňuje z vlastního.

Labe
   Prodej bývalé restaurace, která skončila provoz v březnu, je už hotovou věcí. Dostali jsme za ní 4,3 mil. Kč, které byly určeny na přestavbu Dvorany. Alespoň bude možno zahájit práce. Kupcem jestli by lidská firma AG-COM, zabývající se prodejem a aplikací počítačové techniky.

   Máme ve městě 2. vícemiss. Pravda, okresní a mládežnickou. Ale hezké děvče si svůj půvab nese od časného mládí. Soutěž “Miss Junior” připravil DDM Klíč z Jaroměře. 3. místo obsadila v silné konkurenci patnáctiletá Hana K. Bude vzpomínat na sobotu 20.5.

   V posledních dnech května přišla poštou ještě Milá vzpomínka na začátek měsíce. Velvyslanectví Velké Británie a USA poděkovala za zaslané dopisy fotografie. Tím vlastně končí i měsíc lásky.Červen
   Málokdy je práce v měsíci zahájena s příjemnými pocity. Tentokrát ano. Samozřejmě, jde zase o peníze. Okresní úřad uvolnil účelové dotace 500 tis. Kč na opravu pláště budovy MěÚ Smiřice a 30 tis. Kč na organizaci Smiřického hrnce.

   Ovšem, zákony rovnováhy jsou neúprosné, takže kompenzace se dostavila v podobě násilného vniknutí do budovy úpravny a akumulace vody. Naštěstí se nedostal až k lagunám. Takhle vznikla škoda “jen” 7 320 Kč.

   Do kulminace se dostává i spor s členy zahrádkářské kolonie “Zálabí”. Poté, co se koloně osamostatnil a, dochází soustavné snaze jejího vedení buď přehlížet, nebo obcházet ustanovení smlouvy o nájmu.Teď dokonce tím, že provádějí nepovolené stavby.Jde o studny, které se před očima vedoucího stavebního odboru p. Vajnlicha množí.Je více pravděpodobné, že on sám, jako člen kolonie ani vidět nechce.
   Meritem sporu není ani tak členstvo kolonie, jako její předsedkyně, paní P. Město dalo na vědomí, že každé další nedodržení smlouvy bude mít za následek zrušení nájmu.

   Stavba biocentra “Obora” pokračuje, ale setkává se s trvalými potížemi. 1x projevují nej pořádané závazky družstva Smržov a liknavost OkÚ v jejich vymáhání, jednak nepřízeň některých úředníků. Tě vadí i to, že s touto myšlenkou nepřišli oni, ale Město. Hlavní překážkou je úhrada likvidace skládky odpadů, nelegálně provozované na bývalých písnících.

Den dětí
   Nesmím zapomenout ani na den dětí, který pořádal DDM v pátek 2.6. po dohodě s ředitelem školy. Začal průvodem, plných princezen, berušek, čarodějnic, provázených i jedním kostlivcem. Od ZŠ, přes město na malý stadion. Zde byla zahájena sportovní část dne. Docílené výsledky v bězích, hodech i jiných disciplínách byly na místě odměňovány. Sladkosti a drobné dárky věnovali organizátoři spolu s městem. Vyvrcholením byl táborák, následovaný opékáním vuřtů. Jako pamětník si dovolím poznamenat, i dříve byly dny radosti dětí. Pamatuji ten v roce 1946. Maminky se dohodly co která může uvolnit s tehdy ještě “vázaného hospodářství”. Ty, které umělé a měli podmínky pekli, zdobily atd. Je pravda, že tehdy pracovalo a bylo zaměstnáno pouze velice málo žen. A poté se ještě do průběhu soutěže zapojili tatínkové. To dnes a vlastně již před mnoha lety zmizelo, stejně jako mnohé jiné dobrovolné aktivity.

Soutěž BESIP
   Zajímavá soutěž, která probíhala již několik týdnů, končí. Uspořádali společně deník Hradecké noviny, DDM Smiřice, OkÚ Hradec Králové a hlavní ceny věnoval p. Vojtěch Kulhánek, majitel velké prodejny jízdních kol v Hradci Králové. Ve znalostech dopravních pravidel soutěžilo 1550 borců. Do slosování se probojovalo 19 z kategorie chodců a 57 ze skupiny cyklistů. Zde opravuji, hlavní ceny věnoval přednosta OkÚ p. ing. Vlček, p. Kulhánek věnoval ceny druhé a třetí. Horská kola vyhráli dvě dívky Edita K. ze Smiřic a Pavla K z Plotišť

   Jarní kolo okresního přeboru fotbalistů posunulo může změřit na třetí místo v tabulce, Až na místo páté. Poněkud mě udivuje, že již delší dobu neslyším ani nečtu nic o místních žácích. O těch, kteří by už asi měli nastoupit po starších.

   Danisco Ingredients Bohemia a.s. se hlásí k životu. Nejprve tím, že nabízí zaměstnání. Zajímavé, je že čerstvé absolventy VŠCHT a to pro obsazení administrativních, provozních, i kontrolních pracovišť. Odpověď proč čerstvé je jednoduchá. Ty starší a zapracovanější považují zahraniční firmy za promořené, socialistickými nešvary.

Loupežníci
   Že v domku čp. 122 a 123 bydlí nájemníci, s nimiž jsou vleklé problémy, o tom již v kronice zmínka padla. Nyní tedy znova. Hradecká kriminálka zadržela čtyři lupiče, z nich dva obyvatele těchto domů. Jde o bratry, kteří se v lednu vrátili z kriminálu. Celá čtveřice vyloupila kostely v Habřině - Chlomku, Holohlavech a Čibuzi. Také restauraci v Sendražicích. Pohříchu naše zákony jsou tak tolerantní, že míra odplaty zdaleka není úměrná napáchaným škodám.

Státní statky
   Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že jedenáct státních statků je určeno k tomu, aby převzalo zbylý movitý majetek, určený na vyrovnání restitučních nároků od ostatních statků. Smiřice jsou jedním z jedenáctky. Vlastní privatizační projekt tohoto statku prochází schvalovacím řízením. Z pověření vyplývá, že Státní statek Smiřice bude existovat do vyřízení všech závazků. Tedy pracovníky ředitelství je to velice dobrá zpráva. Restituenti už tak nadšeni nejsou, protože se obávají, že vyrovnání bude zdlouhavé. Také vznikají obavy, že k vyrovnání bude použito nevhodných, nebo druhořadých předmětů.

   Ve zdejším zdravotním středisku začal pracovat výtah. Je tím splněno jedno z přání zdejších pacientů. Ono to je dost namáhavé dostávat se o dvou berlích do druhého patra na rehabilitaci, či za ženským lékařem. Toto umístění je dáno tím, že budova nebyla stavěna pro služby zdravotní, ale finanční. Dále i tím, že při prvních přestavbách v šedesátých letech bylo již s výtahem uvažováno. Jenže z prvního mezipatra do následujícího mezipatra. To bylo sice nejjednodušší řešení, ale pro stavaře, ne pro pacienty. Použili jsme sice komplikovanější řešení, jenže je vhodné i pro "vozíčkáře". Ovšem, za všechno se platí. Za rekonstrukci budovy a funkční výtah 2,6 mil. Kč.

   Tím je ukončeno i první pololetí, jehož průběh má ke klidu daleko. Přispívají k tomu i politické nevraživosti.Červenec
   První dny druhé poloviny draku rozhodně nejsou prvními kroky připrav zimnímu spánku. Vypadají víc jako hektická honička za tím, aby bylo zahájeno vše, co zahájeno býti má. Velkou měrou to způsobuje paralelnost kalendářního a fiskálního roku. Žádný ministerský, ani níže postavený byrokrat není schopen ani ochoten pochopit to, že obec nemůže zahájit práce, pokud nemá peníze a případně je ukončit měsíc po zahájení. To vše jen proto, aby na sebe správně “hrály kolonky”.

Ředitel ZŠ
   Výměna ředitele školy. To kdysi bývala událost na úrovni důležitosti se blížící návštěvě hlavy státu v obci. Dnes by bylo možno i přehlédnout. Oni se také ředitelé neměnili kvapem. Pokud pamatuji, dlouhá léta, již za I. republiky až někdy do roku 1950 zde řediteloval Jan Černý. Byl vystřídán Jaroslavem Novotným, poté nastoupil Josef Liška, následovaný na velice krátkou dobu soudruhem Lisníkem. V různě dlouhých mezidobích řídili školu pověření zástupci ředitele. Nějakou dobu Otakar Ježek a opakovaně, zpravidla delší dobu Miroslav Volák. Ani jeden ze zástupců neměl odpovídající “kádrové předpoklady”. Teprve po roce 1988 a po odchodu ředitele Lipníka mohl začít opravdu ředitelovat Miroslav Volák. Snažil se škole vrátit její, kdysi vyhlášenou úroveň. Jenže s neustáleným sborem, převážně feminizovaným? Paní učitelky byly převážně už odkojený socialistickým pojetím pedagoga, takže předřazovaly vnější efekt před vnitřní morální zakotvení. Ani sebelepší ředitel v plném rozkvětu sil by nemohl docíliti víc, než pan Volák. A to nastoupil daleko po vrcholu energetického vzepětí. Udělalo mnoho, ale již odchází do zaslouženého důchodu. Škoda, obávám se, že jeho potencionální nástupce bude postrádat mnohé z jeho, zejména morálně-volních vlastností. O nástupci ještě rozhodnuto není. To je v kompetenci Okresního školského úřadu. Nesmím zapomenout na mimoškolní zájmy p. Voláka. Je velice dobrým redaktorem “Zpravodaje” a nadšeně se zajímá o lokální historii, jak starší, tak novější.

   Sportovní tradice města, založena kdysi Sokoly nezanikla úplně. Na světovou gymnaestrádu do Berlína jedou 4 smiřičáci. Město si váží jejich píle a úsilí. Každému z nich přispělo na vybavení částkou 1 tis. Kč. Přesto je úhrada účastí nákladná. Zúčastnili se a Česko reprezentovali pánové Klimeš V, F. Malý, Ing. Plšek a Sladký.

   Po zkušenostech řady radnic v okolí, které lupiči připravili zejména o počítačové vybavení, bude naše vybavená systémem alarmu. Avšak na různá houkání, pípání a zvonění s lidé zvykli až tak že pomalu nevnímají.

   Před chvílí jsem napsal Česko. Jak mně se ten název naší země, jenž se neustále více vživá, nelíbí. Dramatický bude asi správný. Ve mně ale asociuje nacistické a pohrdlivé “Tschechei” a Tsechen”. Asi se toho pocitu nezbavím!

   Střechy, střechy! To je zoufalé volání bydlících i uživatelů. Dohoda s “Regalem” se nedala realizovat, takže po vypsání veřejné soutěže vybrala komise firmu “Prosim” z Vojkovic na opravu střechy bývalé budovy “Domácích potřeb” a střechy nad lékárnou.

   O stále rostoucích cenách svědčí i to, že Mateřská škola stále zvyšuje ceny dětské stravy. Nyní o 1 Kč/den. V hromadném stravování to je nemalá konečná částka.

Bytový podnik – zánik
   Po vleklém právním umírání vydal Finanční úřad Hradec Králové souhlas k tomu, aby Bytový podnik Smiřice mohl v poklidu zesnout, což se u právnických osob děje výmazem z obchodního rejstříku.

   Již je okresním školským úřadem jmenován nový ředitel ZŠ Smiřice. Stal se jím dosavadní zástupce ředitele pan Petr Rohlena. Dá Bůh, aby pokračoval v linii těch opravdu ředitelů?
   V souladu se záměrem prodat většinu městských domů a to formou prodeje bytu jejich současným nájemcům zpracoval starosta osnovu možného prodeje. Ta spočívá na zásadách:
   - vyhlásit prodej s realizací po třech letech, aby si zájemci mohli formou stavebního spoření zajistit peníze
   - schválit fixní cenu bytu na dobu tří let pro jednotlivé skupiny zájemců (1. současní uživatele; 2. uživatelé městských bytů; 3. ostatní zájemci). Od 1. do 3. skupiny je cena rostoucí.
   - vyhlásit konečné datum prodeje. Po jeho proběhnutí budou byty, případně celé domy prodávány za dohodnutou cenu.

   V polovině měsíce jsem si dovolil zablokovat. K výstavbě “Dvorany” a to v novinách. Sdělil jsem jim, že stavba bude dokončena pravděpodobně do 3 let (tedy v roce 1998). A že si vyžádá náklad asi 15 mil. Kč. Uvidím, jak jsem se učil prognostiku. Mým učitelem byl kdysi i současný předseda ČSSD Miloš Zeman. Mimochodem, již tehdy byl ješitný a trpěl komplexem “Rechthabichkeit”.

   Velice jsem rozzlobil byrokraty. V deníku “Expres” vyšel článek (27.7.) o ecozoně a peripetiích s jejím povolením spojených. Úředníci si článek přečetli a cítili se dotčeni. Jenže oni skutečně udělali skoro všechno pro to, aby ekozona nevznikla. Víceméně jen z dotčené ješitnosti a pro posílení pocitu vlastní důležitosti.

   Tím končí jeden z měsíců okurkové sezóny. Ale ta okurková snad platí pouze pro novináře. Pro obce jde o měsíc činorodý.Srpen
   Ani tento měsíc asi nebude poklidný. Alespoň poklidně nezačíná. Při náhodné transakci s místem na místním hřbitově jsme zjistili, že naši předchůdci stačili začachrovat (pardon, znárodnit) i místní hřbitov a jeho nejbližší okolí. V katastru nemovitostí jako vlastník uveden státní podnik Služby Hradec Králové, v likvidaci.Kdy a která “hlava pomazaná” to dovolila provést asi už nikdo nezjistí. Na nás je provedení nápravy a to dřív, dnes s nějakým právním trikem zmocní hřbitova někdo třetí a nechá si od pozůstalých proplácet taxu a nájem. ,Překvapuje mne, je to v naší zemi ještě nikdo nezkusil.

Akcie
   Město převzalo od Fondu národního majetku ČR akcie Východočeské energetiky a.s. a Východočeské plynárenské a.s. Volání a parlamentní činitelé vyvinuli maximální úsilí na to, aby převedených akcií bylo jednak co nejméně, jednak, aby bylo maximálně ztíženo nakládání s nimi. Z tohoto převodu mohou snad profitovat statutární města. Drobní akcionáři, jako jsme my, se buď budou muset sdružit, nebo se spokojit s dividendami (pokud nějaké budou) či akcie použít jako nehmotnou zástavu při výpůjčce.

   Firma Perfect vyslovila námitku proti výsledku výběrového řízení na přestavbu Dvorany. Když město začalo V souladu se zákonem tuto námitku řešit, sdělili pánové Klok a Marek, že šlo o pouhé upozornění na blíže nedefinované nesrovnalosti okolo firmy Stor s.r.o. vedené panem ing Březinou. Protože nešlo námitku, nebyl důvod k vrácení rozhodnutí.

Kotelna školky
   Váhající majitel mateřské školky s byrokratickou pružností dal souhlas k úpravě kotelny se značným zpožděním (zapomněl), takže celá rekonstrukce proběhne už v době vyučování. Tady je dvojí riziko. Objekt není náš a jakákoliv komplikace může vyřadit školku na nějakou dobu z provozu. Musíme to riskovat.

1.8.1995
   Znovu jsme se mohli přesvědčit o přesnosti novinářských zpráv. Východočeský Večerník uvedl, že v r. 1865 bydlí v Hradci Králové výrobce likéru, žid Eduard Malburg. Ten sice v Hradci Králové koupil dům, měl zde prodejnu a expedici, nikdy zde nebydlel. Nejsem ani přesvědčen, že byl ještě židovského náboženství. Celá rodina konvertovala k římskokatolickému vyznání, odložila jméno Mautner a přijela Malburg. Zajímavé je, že skutečně snad všichni členové rodiny měli slušný malířský talent a opravdu lépe než amatérsky malovali. Proto ten malířský hrad.

Dálnice
   Opět, snad pro nedostatek lepších zpráv, se objevila informace o přibližování dálnice k městu. Stav mých znalostí problémů je takový, že se ještě jsou projektanti o trase dálnice, že potencionální dotčení majitelé pozemků i dotčené obce mají rozporuplná stanoviska. Někteří a některé ostře protestuji proti všem z třech možných tras. Zejména existuje rozpor mezi názory Kde má dálnice přetínat hranice. Zda u Trutnova či Náchoda. Kdysi došlo k podobnému sporu o zřízení “komerciální dráhy”. Zda do Opočna ze Smiřic či z Josefova. Města se přela tak intenzivně a dlouho, že společnost okolo Liebiga ztratila trpělivost a nestavěla nic.

   Také se objevují první zmínky o Smiřickém hrnci. Všichni zúčastnění na přípravách se snaží o optimální reklamu. Také o předprodej vstupenek. Ztráta nimbu nežádoucnosti a provokativnosti Hrnce je i ztrátou reklamy.

   Současný stav chrápání ochrany majetku takřka dokonale charakterizuje článek v Hradeckých novinách z 8.8. Rozestavěná čistička odpadních vod velkovýkrmny není hlídaná, protože by to bylo drahé. Stala se proto bonanzou drobné i větší zloděje. Noviny vybudila velkoobjemová krádež. 100 azbestových vlnitých střešních desek a 24 eloxovaných šablon. To neodnesl nikdo v kapse. To je nákladní auto - plné. Škoda činí 58 200 Kč.

   O umění zlodějů, či spíš trvalém diletantismu svědčí i to, že se mladý cikán vloupal rozbitím okna do kiosku na stadionu. Tam nic nelezl a protože byl opilý, nenašel ani rozbité okno a rozbil druhé.. Rámus přivolal lidi a smetany loupežníček byl rychle polapen. Když už nestačíme na trestání darebáku, alespoň hloupost by měla být trestná!

   Při stavbě zámkové dlažby na Šternberku v blízkosti stadionu našli dělníci pozůstatek války. Zkorodovaný ruční granát označovaný jako vajíčko. Přivolaný pyrotechnik nebezpečný předmět přemístil a zneškodnil. To je 50 let po válce!

   Vražda mladé dívky, M. M., již spáchal 2.7.1994 19letý J.C. byla posouzena soudem. Tato tragédie byla zřejmě příčinou tragédie další. Mladý muž byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 12,5 roku. S jakými zkušenostmi a názory se asi vrátí?

   Byla objasněna i lumpárna z 8.7. kdy kdosi ohlásil policii, že na hradeckém nádraží je umístěna bomba. Nádraží bylo vyklizeno, došlo ke zpoždění 6 vlaků, bomba nalezena nebyla. Za to se svým činem po čase pochopil notorický přestupních, amnestovaný Z. J., příslušný do Smiřic. Tento 36 let starý chlapec (oslepil se sebepoškozením) udělal jen máloco poctivého. Přestože byl včasné Mládí adoptován s hordou, solidní situovanou rodinou, vrozené sklony se prosadily. Ke škodě lidstva. Škoda na nádraží představuje 31 tis. Kč.

   Tak tohle vypadalo jako stránka z černé kroniky. Odráží i druhou stránku společenského dění. Nepochybně odráží i to, že pojem morálky byl léta znova a ani dnes není morálnost považována za nezbytnou lidskou vlastnost. To ukazuje i jednání celé řady našich čelných politiků.

   Ulehčení cvičí to, vzpomínka na 21.8.1968, na okupaci naší země socialistickými spojenci, proběhla takřka potajmu a kradmo, jakoby se naše politická elita styděla dotknout se jemného svědomí (spíš horší kůže) tehdejších spolupachatelů okupace i okupantů.

   Veselejší je to, že střecha pivovarské věže i t.zv. pivovarský kohout což je větrací proti vlhkostní způsob zastřešení jsou obnovovány v původní podobě.

Kroniky
   Zdeněk Vrabec, kronikář z Lejšovky, spolu s dr. Dvořákem OkÚ uspořádali setkání kronikářů. Bylo o čem mluvit. Třeba jak opravit tendenční zápisy, které povolovaly komise NV. Jak se vyhnout ve své podstatě zemře leteckých komisi (zákon o vedení kronik z roku 1932). Byl jsem přizván a občasníku Kaltous publikovali můj názor na úkol kronikáře.

   Konec měsíce už byl plně ve znamení Smiřického hrnce. Vypukne už 2.9. takže je nejvyšší čas. Velkou pomoct znamená spolupráce s pány starosty Ing. Dernerem z Třebechovic a Dr. Horákem z Chlumce, kteří nám laskavě půjčují lavičky.

   Takhle uběhl srpen o kterém se opět nedá mluvit jako o okurkové sezóně. Takže vzhůru “na Hrnec!”.Září
   “In medias res” nebývá příliš často moji zásadou, ale tentokrát ji poruším. Hrnec byl v pořadí osmý, byl díky péči pořadatelů velice atraktivní a pěkný. Tradičně nepřívětivého počasí. To se tentokrát opravdu “vycajchnovalo”. K zahřívání prokřehlých přispěl jednak svižné melodie, jednak občerstvující grog a snad i “Čaj o půl čtvrté nad Labem”. To bylo vystoupení “Nadorazu” na Tyršově mostě. Pohoštění - čaj s rumem - zde podával starosta města, tedy já. Dají se dodatečně - opravdu nevím kolik bylo mezi konzumujícími nezletilých. Zákon jsem nepochybně porušil. Také jsem zde obdržel pěkně gravírovaný varný hrnec na mléko s věnováním k dovršeným šedesátinám. Byl to tradičně pěkný “Hrnec smíchu”. Dej Bůh další.

   Od 4.9. vstupuje v platnost nový systém sociálních dávek. Prosadil ho pan ministr Vodička (ODS), jehož citlivý postup připomíná pohyb tanku mezi porcelánem. Smiřic s administrativními kombinováním dotklo tím, že na kontaktním místě (na radnici) vznikaly fronty bezradných žadatelů o podporu. On pan ministr zapomněl, že příjemce dávek, sociálně slabší vrstvy, zpravidla nebudou ochotny vyplnit velice komplikované žádosti. A taky na to, že maminky s dětmi budou do řad čekajících vnášet nervozitu. Prostě, lodní důstojník v roli sociálního ministra nebude chtít být služebníkem, ale pánem nad všemi. Poznámka ministr = úředník (lat.)

   Módní salon Natali, šicí dílna je v areálu cukrovaru se snaží proniknout uvědomit českého zákazníka, proto se inzeruje při každé příležitosti. Tentokrát článkem v Hradeckých novinách.

   Začátek září a současně začátek velké skrývky na zřizovaném biocentru. Pochopitelně i začátek potíží. Na převoz zeminy i když jen pár set metrů, jsou třeba peníze. Ty, co měli být v pokladně ZD Smržov nechal OkÚ zmizet v rukou likvidujících právníků. Takže se město obrátilo na referát životního prostředí s žádostí o zajištění nápravy a hlavně peněz.

   Sibiřští hasiči se prezentovali opravou staré ruční stříkačky, kterou objevili při opravě zbrojnice bývalé obci Rodov. Babičku z r. 1885 rychle vyfešákovali a teď se s ní právem chlubí. Však také dala práce! Ale také pomohla dát dohromady věčně rozhádané hasiče. Příčina sporu je nejasná a jejím Základem je nějaké špatně rozdělené či spíš rozebrané prase při oslavách 100 let trvání sboru. Tedy asi před 13 lety.Zdá se, že spor bude věčný.

   Fotbalisté jsou přibližně v polovině podzimního kola okresního přeboru. Dorostenci na 7. místě tabulky, muži na 5.

   Východočeská plynárenská pořádala město o odprodej stavební parcely č. 185 o ploše cca 600 metrů2 na stavbu plynoservisu. Rada doporučila odprodat za 420 Kč/m2, což je cena zde obvyklá. Po drobných nedorozumění s podnikovým právníkem, kterému se zdála cena vysoká, jsme se dohodli snadno s ředitelem. Tomu jsme nabídli nezainvestovanou parcelu, nevyňatou z orné půdy a rád bral tu původní za navrženou cenu.

   S Českou spořitelnu město dohodlo, že jí pronajme východní zeď budovy úřadu na umístění loga, Pokud zde bude možno umístit i znak města. Město dá zeď opravit, pokud spořitelna uhradí nájemné na tři léta dopředu.

   Rada schválila sjednané podmínky s firmou Stor Náchod, jež předloží v konečně podobě panu starostovi k podpisu p. Vajnlich. Novou Podmínkou je maximální cena díla a to 16 mil. Kč bez DPH.

   Každým rokem si bere voda své oběti. Dříve, pokud byly čisté, to bylo Labe a Mlýnský náhon. Jednou Jordánek pod cukrovarem. Tam skončil infantilní chudák, chlapec Adámků. Ale to už je let. Umístění potoka Jordánu do Náhona se také utopilo dítě, někdy kolem roku 1978. Ale to víc vypadalo na pád, omráčení a následné utonutí. 20.9. probíhala pátrací akce po dvou bratrech (1959 a 1973) písníku u Voženílková (Hiršlova) statku v Čibuzi. Oba byli nalezeni mrtví, utonulí. Protože starší byl oblečený, lze dedukovat následující: při návratu z hledání hub se chtěl mladší vykoupat. Když měl ve vodě potíže, starší pro něj šel. Zůstali tam oba. Druhý. den (20.9.) byli nalezení. Škoda dvou životů.

   Ve Východočeském večerníku z 28.9. (záhlaví listu uvedeno 38.září 1995) píše p. Dr. Doubek o Malburgově prodejně v Hradci Králové čp. 17. Podle sdělení p. Václava Suchánka (nar. 1909), bývalého vedoucího kontroly lihovarů, vznikla tato prodejna až po r. 1952. Celá firma Malburg byla majitelům konfiskována jako majetek nepřátel státu. Je to zajímavé, stará paní byla maďarská baronka, prodaná za mischlinga I. stupně. Její děti byly mischlingy II. stupně, pokud p. Dr. Malburg podle starých zákonů považován za žida, byť v mládí pokřtěného. Takže – jak si pak Nepřátelé státu? To spíš “Říše”. Pro zajímavost, Němec, člen SS, člen správní komise města lenfeld zadržel řadu udání od Čechů na Čechy. Tady dost riskoval! Ale sám udal Malburga jako židovského míšence. Asi po mamince. A Lenfeld jako bývalý úředník lihovaru ho měl asi “plné zuby”. Někdo udání složil ”ad acta”. Asi za “ likérovou pozornost?”Říjen
   Co to je vlastně za měsíc? Vzniku samostatné republiky, nebo znárodnění klíčového průmyslu? Možná i ustavení Česko Slovenské federativní republiky? Vlastně ona to již dělala kdysi církev, že nepohodlné svátky překrývala nově vznikajícími, máš ty původní upadly v zapomenutí. A že 28 říjen byl nacistům i komunistům víc než nepohodlný je z uvedeného zřejmé. Jenže Hitler se u Stalina učilo špatně! Zakázat ještě neznamená potlačit. Kopecký a Husák, to byli žáci!

   Loutkové divadlo je jiné místo, kde se občané mohou sejít se zábavou a kulturou. Tentokrát k nám přijeli zpěváci, otec a syn Procházkové. Starší vzpomínal na účinkování u Vlasty Buriana, mladší ladil do moderního pojetí. Dokonce druhý den uspořádal Stanislav Procházka junior spolu s loutkohercem dopolední představení dětem. Hra měla době odpovídající název “Čert aby to spral!”

   Fotbalisté si v osmém kole soutěže (okresní přebor) usadili na páté příčce tabulky. Nějak se jim v té třetině zalíbilo.

Cyklisté
   Za to máme mistry Evropy v mezinárodní soutěži mladých cyklistů. Z Belgie, Kde v Bruselské Hale Palace du Midi soutěž probíhala, se děti - reprezentanti ČR - vrátili vítězně. Družstvo ve složení Jana Černá, Hana Hendrychová, Jitka Bergmanová, Tereza Wahlová, Jan Ryšavý, Lukáš Svoboda, Daniel Štrégl vedl pan Aleš Šob, svými úspěchy známý učitel DDM.

   Dorostenci, fotbalisté, soutěžící v okresním přeboru jsou ve středu tabulky, na sedmém místě.

Autobusy
   Dopravní obslužnost! To sice není nový pojem, ale nabývá nového rozměrů. Privatizované dopravní společnosti se snaží vytlouct ze svého monopolního postavení maximální profit. Útočí na okresní úřady i obce a chtějí dotace. Jinak, že omezí, případně přeruší provoz. To zavání (co zavání – smrdí) vydíráním. Ovšem doložit ztrátu nejsou schopny. Úředníci před nimi couvají a dotlačili obce k spoluúčasti na financování “ztráty”. Smiřic by se to přímo netýkalo, protože na autobusech závislí nejsme. Existuje však také něco, jako občanská solidarita. Město pro tento rok vyplatí do pokladny OkÚ na úhradu zisku (ztráta je vykonstruovaná) 56,1, tis. Kč.

SOU - poprvé
   Paní ředitelka SOÚ potravinářského v Černožicích přišla s velice zajímavou iniciativou.Přenést učiliště do Smiřic, do nové budovy. A jak by se na to tvářilo město. Protože bylo mnoho nejasností v předložené myšlence, městská rada se vyjádřila, že pro případnou realizaci by bylo možné uvolnit plochu po demovaném mlýnu. Vyhradila si pro město konečné rozhodnutí po upřesnění záměru. Jediné, co je už teď jasné, je zaměření na obory a rozsah cca 300 žáků.

   V konceptu po prvním připomínkové Řízení je zpracována vyhláška o prodeji městských bytů, jeho zásadách a době.

   Od pronájmu ordinaci, respektive od převzetí domu do majetku města uplynuly dva roky. Tedy doba po kterou byli lékaři výrazně zvýhodnění v nájemném. Jejich povinnosti bylo položit uspořené částky do zlepšení vybavení ordinaci. Lékaři Dr. Šrůtek, pediatr, Dr. Ševčík a Dr Šilhan, stomatologové, Dr Kárníková, gynekoložka a zubní laborantka paní Bartošová, požádali o prodloužení úlev. Nebyli však schopni doložit způsob vylepšení. Město zabito její žádost a kvitovala s uznáním postup praktických lékařů Dr. Berana a Dr. Hottmara, kteří se k žádosti nepřipojili.
   Pro úplnost, ve městě ordinuje ještě pediatr Dr Jarolímek a na částečný úvazek jeho manželka, gynekoložka. Celkem osm lékařů.

   Konečně je radnice v lešení. Jde o celkovou opravu vnějšího pláště budovy, náhradu popraskaných opaxitové v desek (to už jsou všechny), výměnu rozbitých mramorů, náhradu chodboveho skla na severní straně polykarbonát a dílčí zateplení. Je to pozdě, ale oprava má trvat asi tři týdny. Cena - cca 1,5 mil. Kč.

   Teď teprve na děti ve školce dopadá váhání pozemkového fondu (majitele budovy). To že zdržel souhlas s rekonstrukcí kotelny, zdrželo i realizaci. Takže teď doháníme nedostatek tepla elektrickými radiátory. Je to sice dražší, ale děti nemrznou. A firma Novotný dělá rychle.

   Železniční přejezd u Trotiny. To začíná být dopravní pojem. Kupodivu v dopravě silniční. Nemine rok, aby zde nedošlo k vážné dopravní nehodě. Teď (22.10.) to byl střet osobního auta s motorovým vlakem. Naštěstí, a to nebývá vždycky, se nehoda obešla bez mrtvých. Tři lehká a jedno těžké zranění také není málo. Snad k počtu nehod přispívá i to, že z obou stran lze auto důkladně rozjet.Na dopravní značky a přejezdová světla zřejmě dbá málokdo.

   Se zpožděním uvedlo “Slovo” informaci o tom, že pan František Střecha ze Smiřic obdržel poděkování od anglické Královny Matky. Té blahopřál k jejím 95 narozeninám. Paní, která již je živou legendou, pán, který je v místních poměrech příkladem píle a slušnosti si vyměnili pozornosti. To je hezké!

   Rozpor státní správy a samosprávy ve dvou zásadních oblastech. Pravomoci a penězích. I Občanská vláda se snaží podržet si maximum peněz a s jejich pomocí, pomocí, prostřednictvím úředníků působit na “poslušnost” samospráv. Pokusil jsem se ustavit volné svépomocné sdružení “Starostové starostům”, jež by se těmto tlakům mohlo bránit. Zejména proti současným tendencím měnit rozpočtová pravidla. Jenže - bez ohledu na stranickou příslušnost si páni poslanci hrají s ministerstvy do ruky. Obce a malá města pro ní nejsou v rozhodující.
   Na naši iniciativu reagovala dosti podrážděně paní náměstkyně ministra financí Libuše Benešová. Tato paní sleduje zejména to, aby s ní byl spokojen pan ministr Kočárník a premiér Klaus. Od toho se bude odvíjet i kariéra. Ne od spokojenosti obcí.

   Se zájmem a záměrně bez násilného “ postrkování” sledovala městská rada jak vzpomenou občané a paní učitelé výročí vzniku republiky. Očekávání se splnilo. Na státních úřadech, což je zde školství a na městském úřadu visely vlajky. Dále na dvou! obytných domech. Ve školách o vzniku republiky nepadla zmínka!. Relace v Městském rozhlasu byla jediná připomínka na dobu, v níž “velezrádci” s Masarykem v čele usilovali o naší samostatnost.
   Lid, který nelpí na svých dějinách a který si neváží svých předků může jen stěží tvořit úspěšnou budoucnost.Listopad
   Tenhle pochmurný měsíc připomínající zmar a smrt již jen tím, že se k nebi tyčí holé větve stromů je depresivní i tím, že v něm uchopila moc bolševická totalita . Že říjnová revoluce byla vlast v listopadu, O to se zasloužil pravoslavný kalendář. Jinak o tom existuje pěkný vtip.

Ordinace?
   Ani město na začátku měsíce zrovna nejásalo. Vybavená ordinace gynekoložky je mimo provoz. Už dost dlouho. Okresní pobočka VZP odmítá uzavřít s lékařkou smlouvu. Proč? To by bylo složité vysvětlování. Podle pana ředitele Ing Pechánka je dostačující působení paní Dr. Kárníkové několik půldnů (asi 3) týdně. Podle názoru žen a města i okolních obci je třeba ordinační dobu v rozšířit a angažovat pí. Dr. Jarolímkovou. Zainteresovaní, či spíš zasvěcení tvrdí, že zde hraje podstatnou úlohu i osobní stanovisko pana ředitele.
   Takže opět zájem byrokrata, může, rozhoduje o lékařské péči o zdraví stovek žen!

Skládka
   Nad rekultivaci skládky v katastru Číbuz a Skalice se sešlo mnoho zainteresovaných. Přednosta OkÚ (omlouvám se, Přednosta) Ing . Vlček, jeho odborní úředníci, zástupci Pozemkového fondu i starostové dotčených obcí. K společnému stolu je přivedl opět nedostatek peněz na rekultivaci. Ty mají, čím měly by být, na kontech ZD Smržov. Kunktátorství OkÚ umožnilo jejich použití na úplně jiné věci než na rekultivaci. A teď? Babo raď!

Lokální trať
   Ani trať Smiřice – Hněvčeves není v bezpečí. Proto se sešli starostové přilehlých obci s předsedou OkÚ a panem náměstkem obch. Prov. ředitelství ČD Kubissem. My víme, že se o zrušení, či alespoň omezení provozu na trati jedná. Pan náměstek se skoro zapřísahal, že ne Prý zde nedojde ke zrušení do konce roku 97.

Parlament
   Spolu s pány kolegy z Mokrovous ( B. Moder) a Předměřic (J. Šandou) jsem se účastnil jednání s poslanci o úpravě rozpočtových pravidel. Přestože někteří z poslanců uznali, že obce dostanou méně peněz, obecně jsme se nedokázali dohodnout. Pokusíme se vyvolat celostátní petici.

   Mateřská škola Smiřice rozhodně nepociťuje nedostatek žáků. V současnosti navštěvuje průměrně 90 žáků, rozdělených do 4 tříd. Mimo ně je teď ve škole asi 20 draků. Jsou výsledkem dětské tvůrčí činnosti. Dračí invaze já už silně po sezónní. Možná budou přezimovat.

   Teleloto, jedna z početných loterijních her přinesla tentokrát alespoň peníze, možná i kousek štěstí paní S.V. Vyhrála 100 000 Kč.To je přibližně roční průměrný plat, čili je to už vidět.

   Povídkách poslancům, vycházející z Hradeckého okresu se mezi nás, starosty vydal poslanec, bývalý starosta Ota Fejfar. K němu se připojil další MUDr Jaroš. Paní poslanci se domnívali, že jdou debatovat s “venkovský mi balíky”, takže jejich argumentace byla jalová. Když zjistili, že opravdu přímo v obci poklesnou a že to zasáhne možnost dostavět řadu akcí, utekli jak malí kluci se slovy že parlament přece rozhodl správně. Že správně, to víme, ale rozhodně ne dobře.

   8.11. nalezli před půlnocí občané spícího, opilého muže v křoví u nádraží. Přivezli děj silně prochladlého do nemocnice v Jaroměři. Po předání zdravotníkům zmizeli, aniž by byla zjištěna jejich totožnost. Muži věnovali lékaři jsou péči. Přesto se neprobral a k ránu zemřel. Příčinou smrti byl alkohol a chlad.

SOU
   Paní ředitelka SOU, Baboráková, předložil hradě upřesnění záměru směřujících k výstavbě školy. Po zvážení možných kladů i záporů rozhodla rada doporučit MZ následující postup:
   a - schválit předání pozemků č.parc. 136 o výměře 5937 m2 stavebníkovi
   b - oznámit záměr města vyhláškou
   c - převod uskutečnit jako dar města. V případě právních překážek prodat za symbolickou cenu.

Bezpečnost
   Město posuzuje a váží bezpečnostní situaci. To v souvislosti s potížemi, vzniklými při umístění služebny policie. Restituentům se nelíbí nízké nájemné. Nám se zase nelíbí, že asi budeme muset rozvázat smlouvu s agenturou Vidocq. Přestává mi na ní mít peníze. Na městskou policii nemáme vůbec. Ještě, že je bezpečností situace u nás a v okolí celkem konsolidovaná.

Petice
   Pokud jsem si myslel a se mnou více než 100 pánů starostů, že pro členy parlamentu “vox populi” znamená opravdu alespoň upozornění na stav mysli jejich voličů – Procházeli jsme trestuhodnou neznalost arogance vyvolených. Petice, již zaslali starostové našeho okresu, stejně, jako Následná petice dalších asi 80 kolegů z celé republiky k rozpočtovým pravidlům prošla bez odezvy. Mají jiné starosti.

   Obec Holohlavy, která se před pár lety osamostatnila (Což bylo podle mého názoru je dobře!) nyní požádala o možnost spolupracovat alespoň při vydávání “Zpravodaje”. Proč ne! Jsem přesvědčen, že v průběhu dvou – tři generaci se obce Černožice, Holohlavy a město Smiřice stejně spojí. Jenže dobrovolně a s pocitem společné potřeby. Po násilné spojení, které uspořádal “socialistický” systém vedlo lidi a pocitu jakéhosi znásilnění. Fakticky část Holohlav prorůstá do smiřické zástavby.

   Nikdy je i s byrokraty legrace. Ministerstvo školství zřizuje cosi, čemu říká “síť škol”. K tomu vyžaduje cosi, čemu říká “zakládací listina školy”. Asi to kdysi bývalo obvyklé. Jenže město v roce 1839 vyhořelo. Shořel celý radniční archiv. Kdo je asi popel zakládací listiny. Budova měšťanské školy letos vypilovala - stojí 100 let. Který z purkmistrů či dalších považoval zakládací listinu za přežitek? Kteří z ředitelů školy její druhý originál tam si založil? Jenže ministerstvo je mocný úřad, stojící na svém. Takže jsme vysoce účelně vyrobili zakládací listiny, bratru 200 let po založení školy. Byli spokojeni – měli papír!

   Konečně zastupitelstvo rozhodlo o vydání vyhlášky k prodeji bytů. Jejich dispozici asi 150. Z rozhodnutí zastupitelů bude 1 m2 prodáván za 1000 v prvním pásmu a za 750 Kč v pásmu druhém.. Je to asi třetina ceny bytů v ostatních městech. Přesto se cena zdála panu zastupiteli K. vysoká. Jenže on tam bydlí a chtěl by cenu symbolickou. Dej Bůh městu méně egoistické zastupitele. Ti co znají ceny bytů v okolí zase reptají, že zvýhodňujeme menšinu občanů.Prosinec
   Měsíc dětských radostí, rodičovských starosti, nakupování. Jenže to by nemělo být náplní Adventu. A co to vlastně dnešnímu člověku říká? Z malého průzkumu tým, že ho příchodu Spasitele vědí něco lidé v mém věku. Ti mladší už méně, nebo nic. Sám toto období nemiluji. Je stále méně těch, které jsem měl rád. O Vánocích, co by svátcích rodinných, to doléhá nejhůře.

   Hned 1.12. My noviny připomněli pana magistra Antonína Dvořáčka. Uplynulo 100 let od jeho narození. K našemu městu měl blízko. První lékárenskou praxi absolvoval u svého strýce Ph.Mr. Jindřicha Suchánka ve Smiřicích. Po úspěšné práci a získání obecné vážnosti byl “znárodněn”. A jako většina schopných a pracovitých lidí i komunisty perzekuován. Po řadě “štací” pracoval znovu ve Smiřicích v letech 1956 - 58. Byl moudrý, znali jsme se, ale byl mezi námi věkový rozdíl 40 let a v něm zkušeností vypěstovaný strach typický pro komunistickou éru. Nebyl tady moc sdílný.

Unika s.r.o.
   Unika s.r.o. se dostává do likvidace a znovu nabízí úhradu závazků. Typickým způsobem pro bankrotáře. Buď dobrovolně 50% z dluhu, nebo po soudním jednání určený podíl. A to se ještě domnívám, že dobrovolnou variantu předkládá z vlastní iniciativy a na vlastní náklad člen minulé rady p . J.H. Není to řešení ideální, ale při zkušenostech s Unikou optimální. Kde je doba, bankrot úpadkáře zcela znemožnil.

   Posledním dnem listopadu město ukončilo smlouvou s agenturou Vidocq.Střežení bezpečnosti občanů tak zůstává na těch, kterým to kompetenčně přísluší - na Policii ČR.

Jan Čenský
   Přes tištěné prostory loutkového divadla nejsou Smiřice kulturně apatické. Nyní jsem přijede Jan Čenský, který v pořadu klubového – spíš komorního typu spolu se Stanislavem Procházkou ml. pohovoří o svých divadelních a televizních zážitcích.

   O Vánocích, tlačící se do dveří svědčí vánoční stromy ozdobené a osvětlené. Jeden v Jiráskově,druhý. v Palackého ulici. Pamatuji ještě “Vánoční strom republiky” na Masarykově náměstí. Pod ním byla pokladnička na dárky pro chudé. Opravdu ní lidé dávali peníze. A hlavně, nikdo jí neukradl. Zřejmě byli zloději, Dá se asi říci, že i oni měli svou stavovskou čest.

   Městské náklady na úhradu ztrát v Busu Chrudim neustále rostou. Dle sdělení OkÚ na Smiřice připadá podíl 419 tis. Kč. Stále nejsem přesvědčen o tom, že jde o skutečnou ztrátu. Ani ostatní páni kolegové nejsou tak důvěřiví, jako vedoucí dopravního referátu Ing. Novák. Domníváme se, že jde o rošťárnu a vydírání.

   Členové i vedoucí dopravního kroužku DDM byli z rozhodnutí rady přijati a odměnění starostou města. Jsou velice účinným propagačním subjektem. Kterýpak město má ve své škole opakovaně mistry Evropy. Lidovou ionizační zásluhu má nepochybně pan Aleš Šob.

   A Unika s.r.o. snad už naposledy. V průběhu řešení vzrostlo její dluh na 204 486,60 Kč. Po posouzení všech aspektů problémů přistoupilo město smírnému řešení, na kterém ztratí, nebo možná i získá. Takže přijdeme těch 100 tis. Kč.

   Ještě na konec roku pozemky. Při stavění Domácích potřeb zastavělo město neoprávněně část sousední parcely číslo 40 a 50 o celkové výměře 190 m2. Současná majitelka p. T., roz. W., uplatňuje nárok na náhradu. Chce a zřejmě i dostane 40 tis. Kč za pozemek a 20 tis. Kč nájmu za poslední tři roky užívání. Důsledky všemocného socialistického postupu může být i a někdy i velice nákladný.

   I trochu radosti. OkÚ přesunul do městského rozpočtu 100 tis. Kč jakou účelovou dotaci na úpravu hasičské zbrojnice v Rodově. Je to sice pozdě, ale je to proveditelné. Částka musí být vyúčtována do konce roku 1995, což není dlouhá doba.

   Městský dům dětí a mládeže požádal město o souhlas s nabytím právní subjektivity. To by znamenalo značné zvýšení samostatnosti a i soběstačnosti tohoto zařízení.O podobný postup požádá město je ředitele ZŠ. Ten je jednak nový, jednak se mu do toho příliš nechce, takže jsme neúspěšní.

   Tím končí dění v prosinci 1995.   Jak uzavřít tento rok. Rozhodně ne bujaře a jásavě. To předvádějí politické strany. Oni musí, aby mohli hrdě říci voličům: “tak tohle vám dáváme!”b Je jedno, jestli jsou praví či leví. Uchvácené hodnosti, či křesla se drží s urputností hodnou boje o život.
   My venkovští obstaravatelé jim musíme připadat až směšní. Nemilé je to, že jak komunističtí, tak republikánští vůdci přenášejí své komplexy až do života obcí. Ani nám se to nevyhnulo. Zde obratně využívají i snahu některých sociálních demokratů o sebereflexi. Jako obvykle je tato snaha provázená vnějšími efekty, bez snahy pracovat.
   Na druhé straně město dosáhlo na vše, co bylo v ročním programu, dokonce i na více.