Holohlavy, Smiřická ulice čp. 28 a 29

Jsou použity materiály z SOA v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku      Popis celé ulice      Starý zbouraný dům čp. 29

--- Na této stránce --- jsou opravena chybná jména majitelů domů převzatá z holohlavské kroniky.Smiřická ulice
Zleva domy čp. 29, 28 a 329, který už stojí v Lipové ulici - 27.10.2019

Andrýs
Čp. 28 - 20.10.2019

Andrýs
Čp. 28 - 27.4.2020

Smiřická ulice
Na podzim 2017 dostal dům čp. 29 (uprostřed) konečnou barevnou podobu. 4.11.2017

-----------------------------------------

Smiřická ulice - Holohlavy
Mapa Holohlav z roku 1840 ukazuje dnešní Smiřickou ulici šikmo nahoře a Školní ulici svisle vlevo.
Zdroj: archivnimapy.cuzk.cz

Úprava cesty ke Brodku v roce 1935
Obec upravila cestu ke brodku podvezením kopce a křižovatky u čp. 20. Při tom došlo i k úpravě nového důjezdu k čp. 29 (Jos. Tvrdý)
takže původní vzhled návse ( viz. fotogr. snímky divadla „Otec“ ) se v této části podstatně změnil. - holohlavská kronika

Smiřická ulice - Holohlavy
Podoba před vybudováním Lipové ulice. 24.4.2005
Čp. 29 vpravo, po jeho likvidaci převzala číslo novostavba druhá zleva.

Smiřická ulice - Holohlavy
15.1.2005

Původní hospodářství čp. 29 a jeho bourání


Smiřická ulice - Holohlavy V holohlavské školní kronice je tento zápis:
Oslava 28. října 1919
  První rok našeho osvobození oslaven byl ve zdejší obci tím způsobem, že v 8 hod. ráno byly konány slavné bohoslužby a o 10. hodině byly zasazeny dvě památné lípy na stráni před statkem paní Andrejskové (dnes Lipová ulice – pozn. P.)
  Bohoslužeb účastnila se školní mládež v hojném počtu bez jakéhokoliv nátlaku a v 9 hodin shromáždila se ve školné budově. Odtud odebralo se žactvo v průvodu se sborem učitelským a se členy místní školní rady s hudbou na místo určení, kde byly již dvě jámy pro lipky připravené. Školní mládež byla seřazena pod strání vedle cesty, kde bylo také shromážděno velké množství obecenstva domácího i z obcí sousedních.
  Po přivítání obecenstva nejprve promluvil zdejší učitel pan Josef Tuček o účelu pamětních lípek, které byly nazvány Benešova a Štefáníkova na slavnou paměť těchto budovatelů naší republiky. Lípa Masarykova zasazena byla na témž návrší v roce prohlášené naší republiky. Po skončení řeči učitele pana Tučka pojednal řídící učitel, p. Václav Letošník „O významu historického dne 28. října pro náš národ“.
  Po těchto promluvách byly lípky do přichystaných jam mládeží školní zasazeny. Ku konci slavnosti přednesl Josef Kříž, žák III. třídy, báseň „Vlast svobodná“ Mezi promluvami a na konec zazpívalo žactvo hymny: českou, slovenskou a všeslovanskou.

Na obrázku nahoře stojí již jen jedna zmíněná lípa, vpravo je vjezd do nově budované Lipové ulice. 7.3.2009

Smiřická ulice
Uprostřed stojí dům čp. 28. V Lipové ulici již rostou nové domky. 29.3.2009Majitelé čp. 28

   V roce 1654 Václav Matějíček
   V roce 1713 Mikoláš Mrdáček
   V roce 1730 Václav Mrdáček
   Josefínský katastr č. 26 Jan Prokeš
   Václav Andrýs

   Názvy polí: Přední, Rodovská hoření, Rodovská dolení, Široká, Chlumecká - celkem 52 strychu a 2,5 v ( 1 str = strych (korec) 0.285 ha
   Názvy luk: V Jespě, Pod Bažantnicí
   Povinnost robotní: 3 krát týdně od …. potahy robota jízdní a 3 krát týdně od sv. Jana do sv. Václava robotu mění za 1,25 libry chleba ( libra = 514.0 g ).

   Od čísla tohoto byla již asi během roboty oddělena Rodovská hoření a dolení. Dle Zemana P.S. str 65. zaplatil V. Niedráček z č.25. 45,58 zl daně, která se v obci pohybovala kol 1 zl. za strychu. Dále Zeman P.S.str.92. udává že Václav Mrdáček rodilý z Holohlav r. 1713. koupil grunt ve Smiřicích. Správné jméno Mrdáček bylo asi ve starém přesně, neb v podpisech nesprávně čteno ( Niedráček se v obci nevyskytlo ).
  Po vzbouření r .1775 dosazen byl na statek Jan Prokeš, ale již při sčítání r. 1813 veden je sedlákem Václav Hroch, s manželkou Kateřinou a 3 dcerami 13 – 8 r. a Marie Prokešova co výměnice. Dle stáří vzal si Hroch dceru Prokešovu maje sám pouze dcery brzy živnost prodal. Po Prokešovi ujala statek rodina Kutikova z Plesu. Následoval-li pak Kutík, mohl míti zase dceru Hrochovou ( ještě za roboty ).
  Pak rodina Jelínkova. Vztah Václava Jelínka není dosud vyjasněn a r. 1872 byl již na čp.34, což bylo již v době, kdy se mohly usedlosti prodávati.
  Václav Jelínek prodal ( dle knihovního výtahu Chybova z r. 1872 ), Chlumeckou – 4 sousedům a zbylou usedlost koupil Andrýs Václav ( děd nynějšího majitele ), který byl původem z Černožic čp.36 a býval šafářem. Stav tento trvá, přes mnohé svízele, které rodina prodělala.
  Původní roubená stodola, na místě dnešní shořela r.1907 a stavení domovní, které stálo dříve v zahrádce, naproti dnešnímu chlévu, shořelo r.1910. Dnešní bylo k bývalému špýchárku přistavěno r. 1912. Staré stavení maloval dvakrát továrník Malburg a obraz chová dcera po Milanu Zemkovi.
  Ze tří synů Václava Andrýse, byl dnešní majitel nejmladší, nejstarší Rudolf ujal po matce rozené Pražákové živnost č.20, střední Jan, zemřel na úplavici za války a jest pochován v Žolkievě v Haliči.
Holohlavská kronika.

Doplnění:
   Vyhledal jsem neštěstí Andrýsovy rodiny:
   1877   umírá čtyřměsíční holčička Marie
   1887   umírá pětiletý Václav
   1888   umírá dědeček dětí Václav – 71 let
   1893   umírá babička dětí Kateřina – 76 let
   1894   umírá otec Václav – 38 let
   1907   shořela stodola
   1910   shořelo domovní stavení
   1914   umírá další syn Jan – 28 let
O generaci dříve také umírá pětiletý Václav.

Rodokmen rodiny Andrýsovy je zde

   23.srpna 1925 se oběsila ve stáji u Andrýsů, Holohlavy 28 služebná.
   Byla to Bibiana Jungová dcera Františka Junga, domkaře v Prorubech 41 a Marianny roz. Biedermannové z Prorub 17, narozená v Prorubech 41 okr. Rokytnice dne 26.6.1905. Zemřela ve stáří 20 let, 1 měsíce a 27 dní, udušena následkem oběšení. Pohřeb se konal dne 26.srpna 1925.

Andrýs čp. 28
Ing Robert Čeřovský ze Smiřic nakreslil plán v květnu 1944, dnes je zde Smiřická ulice.
Na plánu ( je zobrazen dole) je červeně vyznačen nový plot.

V protokole sepsaném při schůzi obecního výboru v Holohlavech dne 4.12.1916 se píše:
Dále se zjistilo že u čp. 28 majitel Václav Andrýs byl postaven před jeho stavením nový plot o které stavbě obecnímu úřadu toho nejmenšího ohlášeno nebylo. Vzhledem že hranice ty neodpovídají asi skutečnosti bude majitelka nynější pí. Zdeňka Andrýsová vybídnuta aby pozemek onen oprávněnému geometru odměřiti nechala.
V pádu že by nařízení to se neuplatnilo musí onen plot odstraniti.

Andrýs
Obec prodala majitelům čp.28 v roce 1944 díl pozemku o výměře 197 m2. Žádost byla podána 16.7.1943.
Jedná se plochu od domovního stavení k cestě. Vzadu jsou ještě vidět stará vrata, vrátka stojí u domovního stavení.
Socha na sloupu je před vraty. Na fotce je Božena Andrýsová vdaná Chlumecká do Brné u Potštejna,
fotografovala sestřenice Anna Andrýsová vdaná Štěpánková.

Andrýs
Čp. 28, vrata jsou ještě u domu. Vpravo sedí Božena Andrýsová.

Andrýs
Hospodářství čp. 28 před rokem 1907.
Bílý dům v pozadí vlevo má čp. 21 před ním stojí bývalý spýchárek ( zde stojí dnes domovní stavení čp. 28 ), stodola uprostřed
vyhořela v roce 1907. Obytné stavení vpravo vyhořelo v r. 1910. Budova na kopci je fara a bílá budova vpravo stará škola.
Je vidět kousek štítu z kostela až vpravo.

Andrýs
Podobný pohled, jako nahoře.
Domovní stavení čp. 28 stojí za hospodářskou budovou vlevo. Novostavba je postavena na rozděleném pozemku majitele čp. 28.
Foto ze dne 22. ledna 2006

Andrýs
Šedesátá léta. Přijeli Laškovi z Prahy.

Andrýs
Vzadu jsou dveře pro stáj. Spartaka měli Laškovi z Hrbova. V pozadí sedí Václav Andrýs *1888.

Andrýs Andrýs
Vpravo. Podoba domu po přestavbě.

Andrýs Andrýs
Vlevo: Původní stavení čp. 28 (vzadu) mělo v čele tři okna. Foto od stodoly čp. 20.
Vpravo: Bezvodův dům čp. 27 je zbouraný a ještě nestojí dům na dvoře čp. 28.- září 2001

Andrýs Andrýs
Vlevo: Střechy hrají pěknými barvami, ale není to skutečnost, foto je z videokamery. Srpen 2001
Vpravo: Takovýto pohled se nám už nenaskytne. Září 2001.

Andrýs Andrýs
Vlevo: Socha zmíněná nahoře. Dočetl jsem se: ,,11.7.1880 byly vysvěceny dvě staré, obnovené památky,
na kamenných sloupech: jeden kříž z roku 1703, na němž nyní postavena soška Marie Panny...."
Vpravo: Nový dům již stojí. 23.3.2006

Andrýs Andrýs
Vlevo: Takováto dřevěná budova stála naproti domovního stavení. Vlevo byla dílna, vpravo prasenčák, nahoře seník.
Vpravo: Houslový virtuoz Přemek Andrýs. Dřevěná budova z vedlejšího obr. byla zbourána a na jejím místě vyrostla
garáž s příslušenstvím, ta už také zmizela, v roce 2006 již zde stojí nový dům.

Andrýs
Plán na postavení vepřince pro kontrolovaný chov pro Václava Andrýse, rolníka v Holohlavech 1.6.1944

Andrýs
Polohopis z plánu na postavení otevřené kolny 15.4.1946. Je to prodloužení první části. Nyní dosahovala až ke stodole.
Světlá středa na obrázku dole.

Andrýs
Nízká střecha uprostřed vpravo patří domu čp. 27.
Foceno kolem roku 1983, na bohužel nepovedený diapozitiv.

Andrýs
Za "humny" domu čp. 28 a čp. 29 (toto číslo má dům vpravo, bylo převzato od už zbořeného stavení na kopci).
Pohled z budované Lipové ulice. 8.6.2008

Andrýs
Fotografie ze dne 18.6.2006. Dům má novou střechu a opět prochází přestavbou. Další generace nastupuje.Andrýs čp. 28
Plán nového plotu 15.května 1944.
Dříve byl plot až u domu, přikoupením parcely 499/4 (slučuje se čís. kat 72) se ulice zarovnala.

Andrýs čp. 28
Skutečný stav plotu byl odlišný.
Na sloupech u vrat byly jednu dobu pískovcové koule, později byly odstraněny. Rád jsem na sloupech seděl.

Andrýs čp. 28
Původní podoba vrat z druhé sv. války. Kolečko veze Václav Andrýs *1888.

Smiřická ulice
Pohled do ulice od křižovatky s ulicí Na Kopečku 31.3.2011

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Čp. 28 - 18.6.2006
Vpravo: Čp. 29 - dům převzal číslo po zrušeném statku rodiny Tvrdých.
Novostavba byla postavena na rodinném pozemku čp. 28. - 28.7.2006

Smiřická ulice Smiřická ulice
Vlevo: Statek vlevo dole čp. 29 se zbourá a vyroste tady Lipová ulice.
Stodola ( s hnědou střechou ) je v r. 2006 pryč. Vlevo od čp. 28 se staví nový dům čp. 29.
Vpravo: Dům se zářivou střechou má čp. 27. Chodník pod mostek vede do Smiřic.