Smiřice - hry amatérských divadel

Ze záznamů smiřické kroniky vypsal Přemek Andrýs.
V odkazech na jiné stránky můžete vidět fotografie z představení.

Zpět na hlavní stránku        Stránka doplňuje text Miloše Dvořáka o smiřickém divadle.Jsou vynechána pohostinská představení souborů z jiných měst. Například:
Od 14. května do 2. června 1941 hostovalo ve Smiřicích České divadlo ( ředitel B. Rys ) s sehrálo postupně ….. 18 představení, většinou za malé účasti obecenstva.
17. července 1941 divadlo Jarky Líbala zahrálo pohostinsky hru K. Bortfelda „Dvojčata“ se Zd. Sullanovou v hlavní roli ( dvojroli ).
2. března 1946 odpoledne a večer sehrál soubor Vesnického divadla ve dvoraně za spoluúčinkování populárního herce Jindřicha Plachty večer aktovek„Medvědi“....6. a 7. srpna 1892 oslaveno 25leté trvání Pěvecko-ochotniské jednoty „Hanka“ a při té příležitosti vysvěcen nový spolkový prapor. 6. srpna večer v hotelu „Andrejsek“ po proslovu a recitacích sehráno bylo divadelní představení „Ve veřejném životě“.    

V roce 1907 sehrála „Hanka“ veselohru o 3 jednáních „Zmařené jubileum“ od V. Neumanna – Táborského.   V květnu 1908 byla sehrána „Hankou“ divadelní hra o 3 jednáních „Samota“ od Aloise Jiráska.

20. března 1904 sehrál divadelní kroužek místní jednoty sokolské po přednášce J. Preise „O úkolech sokolstva a směrech protichůdných“ za četné účasti ( vstup volný ) jednoaktovku V. Smutného „Pro péro sokolí“.

17. dubna 1904 sehrána byla divadelním kroužkem místní sokolské jednoty v sále hotelu „Andrejsek“ divadelní hra o 4 jednáních „Ni zisk, ni slávu“ od V. Pittermanna.

16. dubna 1905 sehrál divadelní kroužek místní jednoty sokolské veselohru „Cop“ od B. Vikové-Kunětiické. Hru za 14 dní nato opakoval.

21. listopadu 1909 sehráno bylo v Městském hotelu místní organisací politické strany sociálně demokratické „Drama čtyř chudých stěn“ od F. A Šubrta. Za týden nato bylo představení opakováno.

2. února 1910 sehrál dramatický kroužek místní jednoty sokolské frašku se zpěvy o 4 jednáních „Kulatý svět“ od F. Šamberka.

1. května 1910 na oslavu Svátku práce sehrána byla divadelními ochotníky z místní organisace politické strany sociálně demokratické činohra „Červený talár“. Napsal E. Brieux.

18. září 1910 sehrál dramatický kroužek místní jednoty sokolské divadelní hru Gustava šl. Mosera „Bibliotékář“.

4. prosince 1910 pořádána sborem učitelským ve Smiřicích slavnost „První dětský den“, při kteréž sehrána „P. Popelka“, pohádka o 3 jednáních, kterou sestavil F. S. Procházka. Provedly ji žákyně obecné /:a měšťanské:/ školy a hru nacvičila Dinča Maternová. Josef Procházka, úředník lihovaru, řídil čísla hudební, provedená četnými zdejšími ochotníky. Zdařilá hra byla dvakrát ( 8. a 9. prosince t.r. ) opakována a vynesla K 368,-.

28. května 1911 sehrála Dámská pěvecká jednota „Zora“ francouzskou veselohru o 3 jednáních „Myška“ od Ed. Paillerona.

12. listopadu 1911 oslavila místní jednota sokolská 60. narozeniny spisovatele ( později též čestného měšťana zdejšího a čestného člena Tělocvičné jednoty „Sokol“ ve Smiřicích ) Mistra Aloise Jiráska přednášku učitele Rudolfa Radoně „O literární tvorbě Jiráskově“ a sehraným Jiráskovým dramatem „Otec“.

8. prosince 1912 uspořádala jednota „Sokol“ „Večer Vrchlického“, na jehož pořadu kromě přednášky, hudebních čísel a recitací byla i aktovka Jaroslava Vrchlického „Nad propastí“.

29. března 1913 sehráno bylo divadelními ochotníky z řad místní organisace politické strany sociálně demokratické sociální drama „Zlatý Bůh“ ( podnázev „Boj s kapitálem“ ), jež napsali V. Uxa a Frant. Hlavatý.

ilustrační foto 20., 21., 24. září 1913 a na všeobecnou žádost ještě 28. září sehráli žáci obecné a měšťanské školy zdejší za spoluúčinkování „přátel hudby“ v Městské dvoraně pohádku „Za štěstím“ s hudbou, zpěvy a tanci. Hru napsal a hudbu složil Josef Procházka. Režisér Jiří Lefnar. Z čistého výtěžku K 443,74 zakoupen byl k účelům školním skioptikon.

2. - 8. prosince 1915 konány ve Smiřicích oslavy 67. výročí panování císaře zároveň s dětským dnem. Čistý výtěžek činil 549 K 47 h. při této příležitosti mládeží školní byla 4krát sehrána slovenská pohádka se zpěvy a tanci „Zlatá nit“ od V. B. Plumlovské.

15. září 1918 u příležitosti jmenování spisovatele mistra Aloise Jiráska čestným měšťanem města Smiřic sehrál v Městské dvoraně kroužek smiřických studentů ve prospěch Českého srdce veselohru Al. Jiráska „M. D. Rettigová“ za režie pí. D. Maternové.

1. května 1919 byl oslaven Svátek práce.... Večer bylo sehráno v Městské dvoraně odborem Národní jednoty severočeské drama „Maryša“ od Al. a Vít. Mrštíků.

20. dubna 1920 sehrána dramatickým kroužkem místní organisace čsl. národních socialistů v Městské dvoraně veselohra K. Fořta „Pepinčina první láska“.
15. května 1920 sehrál dramatický kroužek Sokola veselohru F. H. Svobody „Poslední muž“.
29.srpna 1920 sehrána dramatickým kroužkem čsl. národních socialistů hra „Lešetínský kovář“ od Ed. Šimka ( zpracováno podle stejnojmenné básně Svat. Čecha ).
10.října 1920 sehrána byla dramatickým kroužkem čsl. národních socialistů v Městské dvoraně pro mládež hra „Pro tatíčka presidenta“ od Jaroslava Průchy. Režii měl Jar. Petrýdes. Z výtěžku tohoto představení věnováno bylo Kč 500,- na zakoupení 2 map Československé republiky pro zdejší školu a Kč 100,- pro postavení pomníku prvému presidentu republiky prof. dr. T. G. Masarykovi ve Smiřicích.

21.května 1921 uspořádal spolek mládenců „Rovnost“ společně se Sportovním klubem v Městské dvoraně divadelní večer, na němž za režie F. Fischmeistra sehrány byly div. hra „Poslední večeře“ od V. Skocha a „Srážka vlaků“ od K. Horkého.
20. a 21.srpna 1921 sehrál pod protektorátem městské rady kroužek přátel divadla v Městské dvoraně pohádkovou hru „Lucerna“ od Aloise Jiráska. Při prvním představení pronesl proslov o životě, působení a významu Mistra Aloise Jiráska, jenž dožívá se 70. narozenin, vrch. rada fin. kontroly ing. O. Chochola.
8.září 1921 odpoledne a večer sehráno školní mládeží za vedení sl. Marie Güntherové divadelní představení „Sněhurka“ od V. Baldessari-Plumlovské. Výtěžek obou představení Kč 550,- věnován byl ve prospěch vánoční nadílky smiřických sirotků.
16.září 1921 sehrál dramatický kroužek místní politické organisace čsl. národních socialistů v Městské dvoraně divadelní představení „Hrany“ od Petra Fingala.
25. a 26. prosince 1921 vždy odpoledne a večer sehrálo školními dítkami za vedení sl. Marie Güntherové divadelní představení „Kouzelné střevíce“ od Josefa Košťálka s hudbou a zpěvy od Vojtěcha Kadlece. Výtěžek představení byl věnován ve prospěch vánoční nadílky smiřické mládeže.

13.února 1922 sehrána byla pěveckou jednotou „Hanka“ v Městské dvoraně vesnická historka se zpěvy „Dědečkovy Housle“ od Jaroslava Rudolfa s hudbou Em. Starého.
19.března 1922 sehrál dramatický kroužek místní politické organisace čsl. národních socialistů veselohru „Žabec“ od J. Skružného.
1.května 1922 oslaven byl Svátek práce veřejným táborem lidu u školy …..Téhož dne večer sehráno bylo v Městské dvoraně dramatickým kroužkem čsl. národních socialistů sociální drama „Zkáza“ od K. L. Macháče.
12. října 1922 sehrána byla dramatickým kroužkem místní polit. organisace čsl. národních socialistů veselohra „Ferdinand spí“ od J. Skružného.
28. října 1922 oslaveno IV. výročí prohlášení naší státní samostatnosti důstojně veškerým obyvatelstvem smiřickým i mládeží školní. Téhož dne večer sehráli divadelní ochotníci místní politické organisace čsl. sociálně demokratické za řežie Josefa Šedy historické drama „Probuzenci“ od F. A. Šubrta.

10.března 1923 sehrána byla dramatickým kroužkem místní politické organisace českoslov. národních socialistů veselohra „Venoušek a Stázička“ od J. Skružného.
8. dubna 1923 sehrál místní Sportovní klub za režie Josefa Jaroše veselohru „Firma Potasch a Perlmutter“ od M. Glasse a C. Kleina.
24. dubna 1923 sehrána dramatickým kroužkem místní politické organisace českoslov. národních socialistů veselohra Jiřího Baldy „Tři hubičky v tunelu“.
V květnu 1923 sehráno dramatickým kroužkem místní politické organisace československých národních socialistů v Městské dvoraně historické drama „Pražský žid“ od Josefa Jiřího Kollára.
25. a 26. srpna 1923 (v sobotu večer a v neděli odpoledne a večer) uspořádala pí. Marie Česáková roz. Güntherová, choť železničního úředníka dětské divadelní představení Tři haléře, dramatickou báchorku od Františka Jaroše. Z výtěžku těchto představení školní mládeže věnovala Kč 100,- na učebné pomůcky zdejší škole.
28. září 1923 sehrál v Městské dvoraně dorost místní tělocvičné jednoty „Sokol“ divadelní představení „Sýkorka strýce Tobiáše“ od Karly Lužanské

24. ledna 1924 založen byl místní politickou organisací čsl. národních socialistů dramatický odbor „Jirásek“, který se stal členem ústřední matice divadelního ochotnictva (ÚMDOČ) v Praze. Jeho činnost potrvala pouze do prosince téhož roku (1924) a po dohodě s dramatickými odbory ostatních místních spolků, které (mimo DTJ) zastavily svou činnost divadelní, ustaven samostatný nepolitický spolek „Jednota divadelních ochotníků „Jirásek“ ve Smiřicích“.
V únoru 1924 ustaven byl při místní Dělnické tělocvičné jednotě „Dramatický odbor DTJ“.
16. a 20. března 1924 sehrál nově ustavený dramatický odbor DTJ za režie Josefa Šedy hru A. H. Řehoře „Jménem Jeho Veličenstva …! (Poprava Josefa Kudrny).

---------------------

Nebylo v kronice:
Pokrok 24.4.1924
Týdeník republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu pro župu královéhradeckou

Sdružené dramatické odbory ve Smiřicích podaly pěknou ukázku své zdatnosti dne 20. t. m. v dramatě Beranově „Za roboty“. Je to tendenční dílko s násilnými obraty ve hře, spíš epicky nežli dramaticky založené, bez hlubší psychologie. Při dobré souhře a správně založených rolích nečinila by špatný dojem, ale pro školní děti nelze hru naprosto doporučiti. Pro ty je to strašení robotou totéž jako strašení peklem. Pláč dětí a útěk jich domů svědčil, že drama takové se jim naprosto nezamlouvá, a ty, které vydrželi poslouchat bez bázně, věnovaly pozornost pouze tomu hrubšímu zrnu, jehož ve hře je dost a dost.
Večerní představení bylo nesporně lépe sehráno, ale tempo bylo opět více než vleklé. Vadilo, že scénám většinou málo sympatickým nebylo dodáno alespoň vnějšího sladění.

---------------------

1. května 1924 byl oslaven Svátek práce ….Večer byla sehrána v Městské dvoraně dramatickým odborem DTJ za režie Josefa Šedy soc. lidová hra „Drama otroků“ (Ve jménu lásky a lidskosti) od A. H. Řehoře.
24. června 1924 za veliké účasti obecenstva byl slavnostně otevřen biskupem Cčs. Gustavem Adolfem Procházkou z Hradce Králové letos na jaře dobudovaný Husův sbor církve československé. …. U příležitosti slavnosti otevření Husova sboru sehráno v Městské dvoraně za režie Josefa Šedy div. představení „Půlnoc“ od F. V. Krejčího.
10. srpna 1924 sehrál místní spolek mládenců „Rovnost“ za režie F. Pfeifra v zámeckém parku divadelní představení komedie „Loupežník“ od Karla Čapka.
24. září 1924 uspořádal místní spolek mládenců „Rovnost“ za režie Františka Pfeifra v Městské dvoraně veselohru „Peg mého srdce“ od J. H. Mannerse.
27. září 1924 uspořádala místní tělocvičná jednota „Sokol“ v sále hotelu „Andrejsek“ pěvecko-hudební a divadelní akademii.
28. října 1924 odpoledne bral se městem slavnostní průvod božích bojovníků v historických krojích se zbraněmi pěšky i na bojových vozech od Pácaltových do zámeckého nádvoří, kde legionář správce zdejšího pivovaru Jan Vávra procítěnou řečí promluvil vhodně o nezdolatelném vůdci a národním hrdinovi Janu Žižkovi.
Za spoluúčinkování všech místních divadelních ochotníků v neděli 26. října 1924 odpoledne a večer, 28. října večer v Městské dvoraně sehráno bylo historické drama Josefa Jiřího Kollára „Žižkova smrt“. Pěvecké sbory obstarala pěvecká jednota „Hanka“.
23. listopadu 1924 sehrál místní spolek mládenců „Rovnost“ v Městské dvoraně za režie K. Boka div. drama „Vinu“ od Ladislava Matuše. ( Na divadelních oznámeních přeměněn správný název „Vina“ na „Milenci“.
29. listopadu 1924 sehrál dramatický kroužek místní tělocvičné jednoty „Sokol“ divadelní hru „Dvě ukolébavky“ od Gabriely Preisové.
8. prosince 1924 byla konána I. řádná valná hromada nově utvořené samostatné nepolitické „Jednoty divadelních ochotníků „Jirásek“ ve Smiřicích“. Prvním předsedou zvolen úředník městské spořitelny Jaroslav Votýpka, režisery Karel Bok a František Pfeifer. Při ustavení čítal spolek 31 členů ( 21 pánů a 10 dam ).

24. a 25. ledna 1925 sehrála nově utvořená Jednota divadelních ochotníků „Jirásek“ ve Smiřicích v Městské dvoraně slavnostní zahajovací představení „Pan Johanes“, pohádku s baletem a melodramatickou hudbou, od Aloise Jiráska se zdařilým výsledkem.
1. března 1925 sehrála Jednota divadelních ochotníků (dále jen JDO – P.) „Jirásek“ v Městské dvoraně divadelní hru O Schäfra „Pes a kočka“.
8. března 1925 sehrál dramatický odbor DTJ divadelní hru „Černožlutí dravci“ od Václava Sedláčka ( Obraz utrpení uvědomělého dělníka, pronásledovaného rakouskou persekucí ).
28. března 1925 sehrála v Městské dvoraně místní jednota div. ochotníků „Jirásek“ komedii „Faun“ od E. Knoblaucha. Pohostinsky vystoupil v této hře člen Národního divadla v Praze Eduard Kohout.
1. května 1925 …. a večer sehrál dramatický odbor DTJ za režie J. Šedy hru „Čarodějka – Láska tulákova“ od Františka Nissla.
31. května 1925 sehrála JDO „Jirásek“ v zámeckém parku veselohru se zpěvy „U bílého koníčka! od O. Blumenthala.
12. července 1925 sehrál div. spolek „Jirásek“ v zámeckém parku veselohru „Na letním bytě“ od Josefa Štolby.
9. srpna 1925 sehrála JDO „Jirásek“ veselohru „V českém ráji“ od Karla Fořta.
28. října 1925 oslaveno bylo VII. výročí prohlášení naší státní samostatnosti ….. Večer sehrála JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně drama „Nelidská země“ od Francois de Curel.
22. listopadu 1925 sehrál div. spolek „Jirásek“ veseloherní idylu „Lesní ženka“ od Zd. Grygara a Bedřicha Vrbského.
19. prosince 1925 večer pro dospělé a 20. prosince odpoledne pro mládež sehrálo v Městské dvoraně žactvo zdejší měšťanské školy sdružené v Dorostu Čsl. Čeveného kříže div. hru Jaroslava Průchy „Krakonošova medicína“. Režii měl odb. učitel Petr Zahálka za pomoci odb. uč. M. Veverkové a už H. Kudrnáčové.

13. května 1926 sehrála místní JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně hru „Mládí“ od Halbeho.
17. října 1926 sehrála v Městské dvoraně místní JDO „Jirásek“ veselohru „Přítěž“ od Boženy Vikové-Kunětické.
28. října 1926 oslaveno VIII. výročí prohlášení státní samostatnosti obvyklým ranním „budíčkem“ městské hudby a večer „Slavnostním večerem“ na jehož pořadu byla čísla hudební, zpěvní a aktovka „Pozdní host“ od E. A. Hrušky, kterou sehráli členové div. spolku „Jirásek“. Slavnostní proslov pronesl odborný učitel Petr Zahálka. Při večeru spoluúčinkoval i hudební odbor Národní jednoty severočeské z Holohlav.
27. a 28. listopadu 1926 pořádala v Městské dvoraně místní JDO „Jirásek“ pod záštitou místní osvětové komise a za spoluúčinkování těl. jednoty „Sokol“ a Pěvecké jednoty „Hanka““ na paměť 70. výročí úmrtí J. K. Tyla jeho divadelní hru „Strakonický dudák“, národní báchorku se zpěvy a tanci. Při živém obraze „Hold J. K. Tylovi“ hrána hymna „Kde domov můj“, jejímž tvůrcem oslaven J. K. Tyl spolu s českým hudebním skladatelem Františkem Škroupem byl. Hráno třikrát.
12. prosince 1926 ustaven byl „Vzdělávací a zábavní spolek „Osvěta“ pro Holohlavy, Smiřice a okolí“, jehož účelem je pořádání divadel a ušlechtilých zábav, přednášek pro církev československou. Koncem prosince 1926 čítal spolek 342 členy. Prvním předsedou zvolen byl Josef Pultr, pilař z Holohlav, režisérem Jaroslav Petrýdes, holič ve Smiřicích.
26. prosince 1926 sehrála místní JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně veselohru „Děvče jako květ“ od K. Piskoře.

6. února 1927 sehrál v Městské dvoraně odpoledne pro mládež, večer pro dospělé Vzdělávací a zábavní spolek ( napříště vynechávám – P. ) „Osvěta“ historickou hru „Tomáš Svoboda“ od Václava Lemberka. Hráno za přítomnosti autorovy a za režie Jaroslava Petrýdesa.
6. března 1927 sehrál pod protektorátem místní osvětové komise dramatický odbor DTJ za režie Josefa Šedy hru „Žena legionářova“ od Abigail Horákové
13. března 1927 sehrála odpoledne a večer v Městské dvoraně JDO „Jirásek“ F. H. Šaldy komedii „Dítě“. Pohostinsky vystupovali v této hře členové Národního divadla v Praze Eva Vrchlická a Eduard Kohout.
20. března 1927 sehrála „Osvěta“ v Městské dvoraně za režie Jaroslava Petrýdesa hru „Čertova krčma“ od Josefa Mikšíčka.
10. dubna 1927 sehrál „Jirásek“ Vrbského hru „Šofér“. divadlo
24. dubna 1927 sehrála Skupina sdružení katolické mládeže pro Smiřice a okolí v Městské dvoraně dětskou divadelní hru „Revoluce v Hastrmanově“.
1. května 1927 sehrál v Městské dvoraně dramatický odbor místní DTJ za režie Josefa Šedy divadelní představení hry „Purpurové domino“ od Karla Fořta.
7. května 1927 pořádala místní osvětová komise Slavnostní večer k poctě prvého presidenta republiky prof. dr. T.G. Masaryka, na němž promluvil o oslavenci profesor Bohdan Dobiáš z Hradce Králové. O zdar slavnosti přičinil se i 35 členný sokolský hudební kroužek, který za řízení továrníka Josefa Lefnara zahrál symfonickou báseň Bedřicha Smetany „Z českých luhů a hájů“ a B. Leopolda směs národních písní „Praha“. Mužský sbor Pěvecké jednoty „Hanka“ zapěl sbor „Probuzení“ od Karla Bendla a JDO „Jirásek“ sehrála slavnostní scénu „Vlast trpící a vítězná“ od Ed. Šimka. (Večer tento byl předvolební – konal se před volbou presidenta republiky, jež stanovena na 27. května 1927. )
6. července 1927 k uctění památky Mistra Jana Husa sehrála „Osvěta“ v Městské dvoraně pod protektorátem místní osvětové komise obraz z doby husitské „Pro Kalich Páně“ ( Za Krčín Jaroměř ) od Jana Berana.
17. července 1927 pořádaly spolky „Tělocvičná jednota Sokol“, JDO „Jirásek“ a Pěvecká jednota „Hanka“ společně slavnost Dětský den v zámeckém parku. Hned odpoledne po zahájení slavnosti spustil se prudký dlouhotrvající déšť a spolu s velkou bouřkou slavnost tuto pečlivě a s nákladem připravovanou překazil. Náhradní koncert uspořádán narychlo odpoledne v Městské dvoraně, kam se důkladně promoklí účastníci uchýlili.
Bouřka v týž den nadělala v místě i okolí hodně škod. na několika místech ve Smiřicích „uhodilo“, do domu pí. Hojné čp. 315 sjel blesk do komínu, který poškodil a rovněž tak i střechu, doma odpočívající pí. Hojná byla bleskem omráčena. V budově firmy Ed. Ad. Malburg sjel blesk do přijímací rozhlasové stanice ředitele lihovaru Pavla Winternitze.
28. říjen 1927 oslaven byl v předvečer slavnostním průvodem; průvod v němž bylo neseno mnoho lampionů, šel od Pácaltových s hudbou až k radnici, kdež uspořádán tábor lidu …. Večer uspořádala místní osvětová komise za součinnosti místních spolků slavnostní akademii, při níž kromě allegorií státních hymen, recitací, cvičení s puškou, hudebních čísel, sehrány byly též historická hra o 1 dějství „Z těžkých dob“ od A. Kučerové-Fišerové a „Slavnostní scéna s apotheosou Pohádka o štěstí“ od Viléma Skocha.

Plakát vpravo:
20. listopadu 1927 sehrály sdružené místní spolky Sokol, Jirásek a Hanka divadelní hru se zpěvy „Dědečkovy housle“ od Jaroslava Rudolfa s hudbou Em. Starého. Tatáž hra byla hrána ve Smiřicích Pěveckou jednotou „Hanka“ již v r. 1922.


8. prosince 1927 sehrála JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně divadelní hru „Zabitý“ od Olgy Scheinpflugové. Pohostinsky vystoupila v této hře členka Národního divadla v Praze pí. Bečvářová.

7. března 1928 uspořádala zdejší obecná a měšťanská škola v Městské dvoraně pod protektorátem místní osvětové komise. Slavnostní večer na počest 78 narozenin presidenta republiky prof. dr. Tomáše G. Masaryka, při němž sehrána m.j. zdramatizovaná pohádka Čeňka Habarta „Princezna Zlatohvězdka“. Účinkovalo žactvo zdejších škol. Představení bylo opakováno ještě v neděli 11. března odpoledne pro mládež a večer pro dospělé.
1. května 1928 …. Týž den večer sehrál v Městské dvoraně dramatický odbor DTJ za režie Oldřicha Šubrta div. hru „Parnassie“ od Pavla Rudolfa.
27. května 1928 sehrála JDO „Jirásek“ div. hru „Sextánka“ od Viléma Neubauera.
5. července 1928 uspořádala místní osvětová komise za spoluúčasti okolních obcí na Chlomku u Habřiny oslavu památky Mistra Jana Husa s přednáškou ředitele Josefa Měřičky z České Skalice. K téže oslavě sehrála „Osvěta“ v Městské dvoraně div. hru „Na horské faře“ od Josefa Haise Týneckého v den 6. července.
28. října 1928 …. téhož dne večer sehrála v Městské dvoraně místní JDO „Jirásek“ za režie Adolfa Nováka veselohru „Noc na Karlštejně“ od Jaroslava Vrchlického.
25. listopadu 1928 sehrála „Osvěta“ za režie Hynka Hanuše v Městské dvoraně veselohru „Jeden si ji musí vzít“ od Jiřího Baldy.

3. března 1929 sehrál v Městské dvoraně na počest narozenin pana presidenta republiky „Osvěta“ div. hru „Vrah“ od Ed. Rady.
17. března 1929 sehrála JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně frašku „Bouračka“ od Karla Piskoře.
7. dubna 1929 sehrála „Osvěta“ za režie Hynka Hanuše div. hru „Zpod jařma“ od Josefa Kostky.
1. května 1929 na oslavu Svátku práce uspořádala místní polit. organisace čsl. sociálně demokratická na prostranství u školy veřejný tábor lidu, na němž slavnostní projev učinil poslanec Srba z Prahy. Téhož dne večer sehrál dramatický odbor místní DTJ v městské dvoraně za režie F. Duška hru Branalda Richarda „Pepička z malé hospůdky“.
19. května 1929 odpoledne pro mládež a večer pro dospělé sehrála v Městské dvoraně JDO „Jirásek“ výpravnou pohádku „Princezna Pampeliška“ od Jaroslava Kvapila.
5. července 1929 pořádala místní osvětová komise za spoluúčasti okolních obcí na Chlomku u Habřiny oslavu památky Mistra Jana Husa s přednáškou starosty města Nuslí Mayera. K téže oslavě sehrála 6. července v Městské dvoraně „Osvěta“ div. hru „Libuňský jemnostpán“ od Abigail Horákové za režie Josefa Pultra.
6. října 1929 sehrál místní Sbor dobrovolných hasičů v Městské dvoraně veselohru „Když srdce promluví“ od Ferdinanda Olivy. Tutéž hru sehrál pohostinsky 20. října t. r. v hostinci p. Lhotského v Neznášově.
7. října 1929 sehrála místní JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně veselohru „Žárlivá“ od A. Zieglosserové.
19. října 1929 uspořádán sdruženými místními spolky „Hanka“, „Jirásek“ a „Sokol“ v sále u Andrejsků programový večírek na rozloučenou s vrchním radou důchodové kontroly ing. Oldřichem Chocholou, který po dlouhou řadu let byl ve Smiřicích činným ve všech těchto i jiných místních spolcích a korporacích zejména po stránce kulturní a hospodářské. Byl služebně přeložen do Prahy.
27. listopadu 1929 sehrála JDO „Jirásek“ div. hru Achardovu „Život je krásný“ za režie Adolfa Nováka a pohostinského vystoupení členů Národního divadla v Praze Olgy Scheinpflugové a Ed. Kohouta.
25. prosince 1929 sehrála „Osvěta“ v Městské dvoraně za režie Stanislava Havla div. hru „Zámecké strašidlo“ od B. Rajské-Smolíkové. (oslava 80 let T.G. Masaryka)

7. března 1930 pořádána místní osvětovou komisí v Městské dvoraně slavnostní akademie s proslovem legionáře J. Nejmana z Opatovic. Mimo recitace, tělocvičná a hudební čísla sehrána i Dramatickým odborem DTJ div. hra o 1 jednání „Velezrádci“ od Antonie Fischerové
9. března 1930 konal se na Masarykově náměstí promenádní koncert městské hudby, jehož výtěžek 680 Kč věnován byl Národní jednotě severočeské. Večer téhož dne sehrála „Osvěta“ v Městské dvoraně div. hru Mil. Veselého „Děda Štráchal jede k panu presidentovi“.
15. března 1930 odpoledne pro mládež, večer pro dospělé sehrála péčí učitelského sboru zdejší obecní a měšťanské školy mládež školní v počtu 85 divadelní hru Mettlerové-Toucové „Princeznu Svobodu“.
23. března 1930 sehrála místní JDO „Jirásek“ za režie Adolfa Nováka div. hru „Monastýr nad tajgou“ od Zdeňka Štěpánka. - Hrou touto oslavy 80. narozenin pana presidenta republiky v našem městě byly skončeny.
5. dubna 1930 sehrály V městské dvoraně sdružené místní spolky „Hanka“, „Jirásek“ a „Sokol“ div. hru se zpěvy „Na kozlanském klepáči“ od Rudloffa-Starého (pokračování v roce 1922 a 1927 hraných „Dědečkových houslí“ ). Režie: Adolf Novák. Dirigent: Jiří Lefnar.
29. dubna 1930 na popud místních spolků zadalo obecní zastupitelstvo firmě K. Štědrý v Praze nové osvětlovací zařízení reflektory na jevišti v Městské dvoraně. Zařízení toto vyžádalo si nákladu ve výši Kč. 15. 861,90 kromě prací s úpravou touto spojených.
1. května 1930 …. Večer téhož dne sehrál Dramatický odbor DTJ za režie Františka Duška divadelní představení hry „Cestou křížovou“ od Miloše Veselého.
18. května 1930 sehrála místní JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně veselohru „Popelka Patsy“. Napsal Barry Couners (Po prvé bylo použito nového jevištního osvětlení.)
15. června 1930 odpoledne pro mládež, večer pro dospělé sehrála místní JDO „Jirásek“ k uctění památky zemřelého Mistra Aloise Jiráska jeho divadelní hru „Lucerna
18. června 1930 likvidoval spolek „Sportovní klub ve Smiřicích“ a jmění jeho odevzdáno Jednotě divadelních ochotníků „Jirásek“ ve Smiřicích, k níž většina bývalých členů klubu přistoupila. SK ustaven byl 1. dubna 1921; činnost jeho zanikla úplně již v roce 1925.
14. září 1930 sehrála „Osvěta“ v městské dvoraně k uctění památky zesnulého Mistra Aloise Jiráska jeho div. hru „Vojnarka“.
28. října 1930 oslaven v našem městě důstojně Den svobody. Večer téhož dne sehrála místní JDO „Jirásek“ pod protektorátem místní osvětové komise v Městské dvoraně obrázek z doby převratové „Zasvitlo nám slunko zlaté“ od J. Orta Hradčanského. Režii měl Adolf Novák.

8. března 1931 k uctění narozenin páně presidentových sehrál spolek „Osvěta“ pod protektorátem místní světové komise v Městské dvoraně dětské divadelní představení „Pohádka o české duši“ od R. Mariákové. Hrálo 85 dětí za režie učitelky čsl. náboženství M. Skořepové.
29. března 1931 sehrála místní JDO „Jirásek“ hru A. Friedmana „Mami Pelikánová“ za spoluúčinkování filmové herečky a členky Národního divadla v Praze Antonie Nedošínské v titulní roli. Režie: Adolf Novák.
1. květen 1931 ….. Téhož dne večer za režie Josefa Šedy sehrána byla Dramatickým odborem DTJ veselohra „Kačka Vomáčená“ od Ant. Jenne a F. Bartoše.
17. května 1931 sehrál v Městské dvoraně divadelní odbor Masarykovy letecké ligy ve Smiřicích veselohru B. Rajské-Smolíkové „Její Veličenstvo láska“. Režie: Hynek Hanuš.
7. října 1931 sehrála místní SDO „Jirásek“ div. hru „Malajský šíp“ od Marcela Pagnola. Pohostinsky vystoupili v této hře členové Národního divadla v Praze Olga Scheinpflugová a Eduard Kohout.
26. prosince 1931 sehrál div. spolek „Jirásek“ veselohru „Třikrát svatba“ od A. Micholsové.

13. března 1932 sehrála v Městské dvoraně „Osvěta“ div. hru „Věrni panu presidentovi“, kterou napsal Pavel Brázda. Režii této hry řídil místní holič Hynek Hanuš.
1. května 1932 …. Téhož dne večer v Městské dvoraně sehrál Dramatický odbor DTJ za režie Josefa Šedy veselohru „Šourkova ženitba“ od Ant. Jenne a F. Bartoše.
28. října 1932 oslaveno důstojně 14. výročí prohlášení státní samostatnosti. …. Večer uspořádala místní osvětová komise v Městské dvoraně slavnostní akademii, při níž účinkovaly školní dítky ( melodram „Česká pohádka ), smíšený sbor Pěvecké jednoty „Hanka“, cvičící členstvo a Dorost místní Dělnické tělocvičné jednoty, městská hudba a Dramatický odbor DTJ sehrál veselý obrázek ze selského života o 1 jednání „Dědeček to rozhodl“ od Toni Labuti. Příležitostný projev přednesl odb. učitel Petr Zahálka.
25. prosince 1932 sehrála místní skupina Masarykovy letecké ligy za režie Duškovy a Ceralovy div. představení hry „Sestřičky u sv. Panny Kláry“ od Josefa Haise Týneckého.
26. prosince 1932 sehrála JDO „Jirásek“ za režie Františka Pfeifra veselohru „Konto H“ od Rud. Bernauera a Rud. Oesterreicha.

19. února 1933 uspořádala místní JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně na počest třicetileté ochotnické činnosti pí. Milady Jirsákové moderní hru „Právo na hřích“ od Viléma Wernera. Režie: František Pfeifer, scéna: Hynek Hanuš. Jubilantce blahopřáli: jménem Jiráskova okrsku ÚMDOČ ( sídlo v Náchodě ) Josef Jizba, přednosta důchodkového kontrolního úřadu v Úpici a pokladník jmenovaného okrsku ÚMDOČ a odevzdal jí od okrsku diplom, jménem pořádající jednoty „Jirásek“ Adolf Novák, jenž jí odevzdal též vavřínový věnec s věnováním na stuhách.
26. března 1933 sehrála místní JDO „Jirásek" v Městské dvoraně za spoluúčinkování členů Jednoty divadelních ochotníků „Klicpera“ z Hradce Králové sl. Máni Kofránkové a Václava Válka za režie Adolfa Nováka idylický obrázek dvou dívčích srdcí „Pohár“ od Lili Bubelové.
17. dubna 1933 sehrála místní JDO „Jirásek" v Městské dvoraně veselohru Olgy Scheinpflugové „Okénko“. Režii měl František Pfeifer, scénickou výpravu Hynek Hanuš.
30. dubna 1933 v předvečer svátku (práce) sehrál v Městské dvoraně Dramatický odbor DTJ za režie Jaroslava Ládra div. hru Boženy Vodičkové-Olšovské „Dozněla píseň Mamičko, mámo“.
1. května 1933 večer sehrálo v Městské dvoraně Dělnické divadlo Hradec Králové, odbočka Smiřice div. hru M. Čebišové „Říkej mi papá“ za režie Vaškovy.
25. prosince 1933 sehrála místní skupina Masarykovy letecké ligy v Městské dvoraně veselohru „Za hokynářským krámem“ od Mir. Babky. Režii měl Stanislav Havel. Scéna: Hynek Hanuš.

25. března 1934 v sále Městské dvorany sehrála JDO „Jirásek" detektivní hru Maxe Alsberga a Otto E. Hasse „Ve vyšetřovací vazbě“ za režie a scénické výpravy H. Hanuše.
1. května 1934 večer sehrána dramatickým odborem místní DTJ v Městské dvoraně divadelní hra „Hotel U dvou děvčátek“ ( „Malý Pikolo“ ) od Karla Houtného za režie jarky Ládra.
31. května 1934 pořádal Laický apoštolát při děkanství v Holohlavech v Městské dvoraně ve Smiřicích dětské divadelní představení se zpěvy a tanci „Pohádka máje“ od Jaroslava Streicha a R. Zavadila. Režii měl Josef Vachek, úředník ČSD. Hráno odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.
2. prosince 1934 sehrála „Osvěta“ v sále Městské dvorany pohádky „Veruščin sen“ od Františka Rydvala za režie Jarky Ládra. Odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.
25. prosince 1934 na oslavu svého desetiletého trvání sehrála v Městské dvoraně JDO „Jirásek“ veselohru „Přednosta stanice“. Napsal ji Nicolas Nancey, režii měl Ad. Novák, scénickou výpravu řídili H. Hanuš a St. Holeček.

1. ledna 1935 uspořádal Laický apoštolát při děkanství v Holohlavech v Městské dvoraně ve Smiřicích dětskou divadelní hru „Vánoční sen“ od V. B. Plumlovské. Hráno odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.
24. února 1935 sehrála místní JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně div. hru „Jízda za štěstím“ od K. Stránského. Režii měl H. Hanuš a Frant. Preifer, scénickou výpravu řídíl St. Holeček.
24. března 1935 sehrál k uctění 85. narozenin pana presidenta republiky v Městské dvoraně Dramatický odbor místní DTJ hru Emila Trévala „Zahučaly hory“ za režie J. Šedy.
22. dubna 1935 sehrála v Městské dvoraně Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí českou operetu „Románek z české vesničky“ ( „Měšťáci na venkově“ ) od J. Baldy a K. Moora za režie J. Vachka.
28. dubna 1935 za režie J. Lefnara a H. Hanuše a za scénické výpravy St. Holečka sehrála JDO „Jirásek“ v Městské dvoraně div. hru „Medvědí tanec“ od V. Wernera.
1. května 1935 ….Večer sehrál Dramatický odbor DTJ v Městské dvoraně div. hru „Zahrada lásky“, veselohru od Viktora Froňka.
26. května 1935 sehrála JDO „Jirásek“ českou veselohru Franka Tetauera „Evino nedůstojné povolání ( „Zrada vzdělanců“ ) za režie J. Lefnara. Scéna St. Holeček. Pohostinsky vystoupili: vynikající členka pražských divadel Meda Valentová a člen Jednoty divadelních ochotníků „Klicpera“ z Hradce Králové Jan Vaněček.
22. září 1935 sehrála JDO „Jirásek“ v městské dvoraně hru „Černá věž“ od G. S. Kaufmana za režie H. Hanuše. Scéna: St. Holeček. Jako hosté spoluúčinkovali F. Černý a F. Dušek, členové „Vrchlického“ z Jaroměře.
27. října 1935 výročí prohlášení státní samostatnosti oslaveno bylo u nás v předvečer svátku Dne svobody veřejnou oslavou místní osvětové komise v Městské dvoraně. Slavnostní proslov přednesl předseda m.o.k. řídící učitel v.v. Jan Pacák, načež byla zapěna čsl. státní hymna, příležitostné pěvecké sbory a zahrány divadel. hry „Jejich lidská tvář“ od J. Kopty a „Domů“ od Jar. Hilberta. Spoluúčinkoval též ochotnický hudební kroužek.
1. prosince 1935 sehrál Dramatický Odbor místní DTJ v Městské dvoraně div. hru „Lidčina vina“ od Al. A. Suka za režie F. Tučka.
25. prosince 1935 sehrály sdružené spolky „Hanka“, „Jirásek“ a „Sokol“ ve Smiřicích v Městské dvoraně operetu Jára Beneše „Na tý louce zelený“ za režie Jiřího Lefnara. Hra tato byla opakována 26. prosince odpoledne a večer, 29. a 31. prosince 1935, jakož i 1. ledna 1936 večer ve Smiřicích, 5. ledna odpoledne a večer a při dalším zájezdu 1. března dvakrát pohostinsky v Hořicích, 12. ledna odpoledne a večer v Nové Pace a ve Smiřicích ještě 19. ledna večer. Hráno celkem 13 krát.
Na tý louce zelený


Sokolská kronika:
25.12.1935 – premiéra úspěšné operety „Na tý louce zelený“.
Učinkovaly: ochotnický spolek Jirásek, pěvecký spolek Hanka, tanečníci a hudebníci Sokola. Hudební kroužek Sokola i s přizvanými profesionálními hráči řídil br. Jiří Lefnar. Dorost Sokola nacvičil sborové tance. Tančily dvě sólové tanečnice ze školy prof. Hůlkové z Jaroměře. Opereta 7x naplnila Městskou dvoranu obecenstvem ze Smiřic i okolí.
Soubor vystoupil pohostinsky 4x v Hořicích a 2x v Nové Pace. 1.3.1936- naposledy sehrána opereta „Na tý louce zelený“ v Holohlavech.15. března 1936 sehrála místní JDO „Jirásek“ pod záštitou městské rady hru Františka Langra „Jízdní hlídka“ za režie Jiřího Lefnara. Odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.
1. května 1936 večer sehrál dramatický odbor DTJ veselohru Maxe Felixe „Náš Moricek“.
4. října 1936 sehrála místní JDO „Jirásek“ za režie F. Pfeifra hru V. Wernera „Lidé na kře“.
28. října 1936 k oslavě Dne svobody sehrála JDO „Jirásek“ hru J. Doudlebského „Písničko, písničko česká“. Táž hra opakována ještě 8. listopadu odpoledne pro mládež, večer pro dospělé.
15. listopadu 1936 zahrál dramatický odbor DTJ ve dvoraně za režie J. Šedy hru K. Fořta „V betonovém krytu“.

20. března 1937 uspořádala v Městské dvoraně místní Jednota Čsl obce legionářské společně s Domobranou z Italie vojenský kabaret „Sibiřské pětky“ T. Nováka. Odpoledne konáno představení pro mládež.
28. a 29. března 1937 sehrála JDO „Jirásek“ vždy odpoledne a večer 4 představení letecké operety dr. Tobise-Mirovského-Špillara-dr. Rohana: „Ztracená varta“.Sokolská kronika
28.3.1937 – opereta „Ztracená varta“.
Po velkém úspěchu operety „Na tý louce zelený“ sdružily se opět spolek ochotníků Jirásek a pěvecký spolek Hanka se Sokolem, ke společnému provedení operety „Ztracená varta“.
Hudební doprovod nacvičil br. Jiří Lefnar, tance s dorostem nacvičila pí. prof. Hůlková z Jaroměře. Sólo tančila sl. Hana Lefnarová, akrobacie br. Josef Mach. Hrálo se celkem 4x, odpoledne pro mládež a večer pro dospělé, 28.a a 29.3.1. květen 1937 …. Večer sehrál dramatický odbor DTJ veselohru Miloše Kareše „Ryba a host třetí den“.
29. srpna 1937 sehrála JDO „Jirásek“ v zámeckém parku veselohru B. Rajské-Smolíkové „Zelené království“.
28. října 1937 oslaven byl svátek Svobody místní osvětovou komisí slavností pod záštitou městské rady v Městské dvoraně. Po proslovu ředitele městského úřadu v Josefově Františka Stejskala sehrála JDO Jirásek hru Ferdinanda Strejčka Jarní přeháňky 1848....
4. prosince 1937 zahrála JDO Jirásek v Měst. dvoraně veselohru J. Borovce-Baldy Srdéčko od Mikuláše.
25. prosince 1937 sehrála JDO Jirásek odpoledne a večer operetu Cikánčina píseň od K. Baláka-Sedelmaiera.

2. ledna 1938 opakovala JDO Jirásek operetu Cikánčina píseň od K. Baláka-Sedelmaiera za režie Jiřího Lefnara.
6. března 1938 Narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka vzpomenuto bylo v neděli 6. března ….. Ve středu 9. března uspořádán vzpomínkový večer.... V pořadu sehrála JDO Jirásek slavnostní scénu Zd. Štěpánka „Za neznámým vojínem“ a klavírní kvarteto učitele hudby J. Ulricha ( J. Ulrich, J. Pavel, A. Krejčí, Jiří Lefnar ) zahrálo několik vhodných hudebních čísel.
17. dubna 1938 sehrála JDO Jirásek odpoledne a večer operetu J. Kubíka s hudbou Kvído Nossbergra „Praha v krinolině“.
1. května 1938 … večer téhož dne sehrál dramat. odbor DTJ hru Lad. Stroupežnického „Václav Hrobčický z Hrobčic“.
15. května 1938 odpoledne a večer sehrál dramatický odbor Jednoty čsl. Orla ve Smiřicích v Měst. dvoraně pohádku V. B. Plumlovské „Sněhurka“.
27. srpna 1938 sehrála JDO Jirásek na sokolském cvičišti na Šternberku hru Oskara Wilde „Salome“ za spoluúčasti členky Měst. divadla v Plzni M. Steibergerové a režiséra Jednoty divadelních ochotníků Tyl v Řevnicích J. Materny. Výtěžek věnován byl ve prospěch Jubilejního fondu na obranu státu.
25 . prosince 1938 konala se v Měst. dvoraně dětská nadílka a téhož dne sehrála Jednota divadelních ochotníků hru H. Piskoře „Velké pokušení“.

5. března 1939 sehrála JDO Jirásek veselohru Olgy Scheinpflugové „Houpačka“.
12. března 1939 večer v sále dvorany sehrál dramatický odbor DTJ veselohry L. Stroupežnického: Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová. Režii měl O. Cvrček. Perle paní Serafinky
30. dubna 1939 odpoledne a 1. května odpoledne i večer sehrály společně JDO Jirásek a Pěvecká jednota Hanka českou náladovou operetu Perle panny Serafinky, kterou podle J. K. Tyla napsali J. Balda a E. Brožík. Hudbu složil R. Piskáček.
30. července 1939 odpoledne sehrála JDO Jirásek v zámeckém parku veselohru V. Wernera „Hotel Zázračná voda“.
13. srpna 1939 uspořádaly společně míst. osvět. komise, „Jirásek“ a „Hanka“ velmi zdařilý výlet autobusy do Českého ráje. Vedoucí výletu byl učitel Luboš Stárek.
20. října 1939 sehrála JDO Jirásek pohostinsky v Jaroměři u příležitosti oslav 120 let českého ochotnického divadla hru „Věra Lukášová“, kterou podle románu B. Benešové upravil E. F. Burián. Představení sehráno v soutěži řady ochotnických spolků z českého severovýchodu. V soutěži jednotlivců obdrželi II. cenu Antonín Šimek a Věra Černá, soubor čestné uznání. Ve Smiřicích tato hra byla opakována 29. října t.r.

18. února 1940 odpoledne a večer sehrála JDO Jirásek hru z dob našeho národního probuzení „F. L. Věk“. Podle známého Jiráskova románu upravil B. Vrbský.
24. března 1940 na Boží hod velikonoční sehrál „Jirásek“ veselohru ze studentského života od P. Vanderbergha „Hoši, dívky a psi“. Hra byla později opakována též pohostinsky i v okolí ( v Černilově a j. ).
19. května 1940 sehrál „Jirásek“ hru Rudolfa Waltery „Krev a půda“.
25. srpna 1940 sehrál „Jirásek“ veselohru Vl. Kříže „Vítězství fořta Meruzalky“.
15. září 1940 sehrál „Jirásek“ ve dvoraně večer veselohru „Našeptavač“.
27. října 1940 a opětovně 28. října vždy odpoledne sehrál „Jirásek“ pro mládež veselou pohádku „Kašpárek s třemi mušketýry honí ducha na zámku“.

Od 14. ledna do 1. března 1941 pořádala místní JDO Jirásek divadelní kurz pro ochotníky ze Smiřic a okolí. Přednášeli na něm vynikající odborníci z celého kraje a z Prahy.
26. ledna 1941 sehrála Mládež Národ. souručenství v krajské soutěži drama F.H. Svobody. „Olga Rubešová“. Režie J. Drahokoupil, scéna M. Neuman.
6. dubna 1941 sehrál „Jirásek“ ve dvoraně hru V. Wernera „Červený mlýn“ za účasti člena Národního divadla v Praze Jaroslava Vojty.
11. května 1941 sehrály „Jirásek“ a Jednota lučebního dělnictva fy. Malburg společně hru V. Štecha „Třetí zvonění“.
13. července 1941 sehrála Jednota lučeb. dělnictva fy. Malburg veselohru V. Franka „Tři lásky paní Katušky
16. listopadu 1941 sehrál Jirásek hru „Divá Bára“ od Saši Razova - Jiřího Červeného.
30. listopadu 1941 sehrál soc. odbor církve československé div. hru Sl. Grohmanové „Vesničko má“. Hráno odpol. a večer za režie učitele náboženství Štěp. Kotka.
O vánocích 1941 sehrál Jirásek 4 krát operetu Sl. Grohmanové „Pod Svatou horou“ za režie Ad. Nováka.

11. ledna 1942 sehrál „Jirásek“ hru „Modrý démant“ od M. Rössnera.
28.března 1942 předvedl „Jirásek“ hru „Kristiánka na suchu“ od K. Bortfelda. Režie Lad. Bača.
5.-6. dubna 1942 péčí Soc. odboru církve československé za režie Št. Kotka předvedena hra „Štěstí vstříc“ od Turečka-Jizerského.
26. dubna 1942 „Jirásek“ sehrál veselohru Jana Grmely „Dědictví“. Režie a scéna Hynek Hanuš.
3. května 1942 za režie Ant. Šimka sehrála Jednota lučebního dělnictva fy. Malburg veselohru J. Skružného „Milenky starého kriminálníka“.
24. května 1942 předvedl „Jirásek“ hru „Sluneční paseka“ od A. J. Urbana. Režie a scéna H. Hanuš.
25. října 1942 sehrál „Jirásek“ hru „Tři lední medvědi“ od M. Vituse. Režie Ad Novák.

31. ledna 1943 sehrál „Jirásek“ za režie H. Hanuše hru B. Corra – G. Achille „Jedenáctý v řadě“. Hra opakována též 14. února 1943, hráno celkem 3 krát.
25. - 26. dubna 1943 za režie a scény Ad. Nováka sehrál „Jirásek“ selskou grotesku „Prodaný dědeček“ od A. Hamika.
13. - 14. června 1943 sehrál „Jirásek“ hru „Zamilovaní přátelé“ od dr. M . Rutte. Režie a scéna Jiří Pracný.
27. června 1943 sehrála Mladá scéna Jednoty divadelních ochotníků „Jirásek“ hru J. Drdy „Jakož i my odpouštíme“. Hra opakována ještě 11. července 1943. Pohostinsky vystupoval člen Horáckého divadla O. Sklenčka.
19. září 1943 sehrál „Jirásek“ hru S. K. Macháčka „Ženichové“. Režie H. Hanuš, scéna J. Němec.

29. ledna – 13. června 1944 sehrál „Jirásek“ na počest svého 20letého trvání výpravnou operetu „Bílou Orchidej“ od Tobise-Špilara-Mírovského-Rohana. Režie: St. Havel – F. Ceral. Dirigent: františek Čertner. Hráno celkem 9 krát.
25. března 1944 uspořádala ve Dvoraně Scéna mladých při Jednotě divadelních ochotníků „Jirásek“ večer balad „Jde vlna za vlnou“.
26. března 1944 v sále u Andrejsků vypravovali členové Mladé scény mládeži pohádky. Doprovázeno svět. obrazy. Jen odpoledne.
7. května 1944 sehrál „Jirásek“ hru V. Wernera „Život je samý zázrak“. Režie a scéna H. Hanuš.
28. května 1944 sehrál „Jirásek“ hru „Vojnarka“ od Al. Jiráska. Režie a scéna Ad. Novák.
6. srpna 1944 odpoledne sehrál „Jirásek“ v zámeckém parku hru Lad. Stroupežnického „Naši furianti“. Režie a scéna Ad. Novák.
14. - 15. listopadu 1944 sehrál Dramatický odbor sociální péče církve českomoravské operetu R. Nížkovského „Děti venkova“.

24. června 1945 sehrál „Jirásek“ v zámeckém parku hru L. Stroupežnického „Naši furianti“. Režie H. Hanuš. Scéna: St. Holeček a J. Bureš. Hra opakována ve dvoraně 30. června večer a hned nato v neděli 1. července odpoledne pohostinsky ve Smržově.
V červenci 1945 sehrál „Jirásek“ s úspěchem hru L. Stroupežnického „Naši furianti“ pohostinsky také v Hoříněvsi. Je to již čtvrté předvedení této oblíbené hry smiřických ochotníků.
29. října 1945 sehrála JDO Jirásek ve dvoraně slavnostní představení hry L. Stroupežnického „Na valdštejnské šachtě“.
O vánocích ve dnech 25. a 26. prosince 1945 sehrál „Jirásek“ za režie Věry Vinklářové a scén. výpravy Ant. Šimka veselohru F. Langra „Velbloud uchem jehly“.
( Dodatečná zpráva: „Jirásek“ vypravil k úspěšnému zakončení žní 1. září 1945 ve dvoraně v režii Mil. Jirsákové a St. Havla „Hold I. národním žním“. )

17. března 1946 na pozvání JDO Jirásek sehrál ve Smiřicích okrsek ÚMDOČ Boženy Němcové za spoluúčinkování smiřických ochotníků F. Duška, Jiř. Jirouskové a Ant. Šimka hru Žně od F. A. Šubrta. Režii hry měl Jindřich Smutný z Jaroměře.
23. března 1946 sehrál smiřický „Jirásek“ hru L. Stroupežnického „Na valdštejnské šachtě" pohostinsky v Předměřicích n./L.
30. května 1946 sehrála JDO Jirásek div. hru Stilmondský starosta od Maurice Maeterlincka. Režii hry měl H. Hanuš. Táž hra opakována byla 23. června 1946 pohostinsky v Sendražicích.
31. května 1946 zemřel v 58 (?) letech místní občan Jiří Lefnar, významný a zkušený, iniciativní kulturní pracovník. Byl činný hlavně v místní Jednotě divadelních ochotníků Jirásek, v Sokole a řídil místní hudební kroužek. Byl hlavním vedoucím v našem městě a stát. převratu v r. 1918.
27. říjen 1946. Oslava Dne svobody konána péčí místní rady osvětové. V předvečer, tj. v neděli 27. října byla sehrána JDO Jirásek hra K. Zajíčka „Stříbrná věž“. Režii hry měl H. Hanuš, scénu vypravil J. Němec.
8. listopadu 1946 rozhodl MNV vykonati rekonstrukci jeviště Městské dvorany firmou Fert z Brna společným nákladem MNV a Jednoty div. ochotníků Jirásek. Na úhradu vydání přispěje Jirásek částkou Kčs 30.000,- a zbytek ( Kčs 45.000,- ) uhradí obec. Uskutečněním tohoto projektu vyhovělo se dávnému přání místních divadelních ochotníků i uměnímilovného občanstva po zmodernisování naší jediné místní scény.
22. prosince 1946 přes vánoční svátky pořádala JDO Jirásek divadelní výstavu na počest 30 let nepřetržité práce v čsl. ochotnictvu Antonína Šimka ze Smiřic. V místnosti Besedy městského hotelu vystaveny fotografie, div. masky, plakáty a pod.

22. února 1947 sehrála JDO Jirásek jako soutěžní představení pro okresní kulturní radu pro div. okrsek ÚMDOČ Boženy Němcové veselohru Přítěž od B. Vikové – Kunětické. Režii měl Ant. Šimek, scén. výpravu J. Němec.
11. května 1947 sehrálo žactvo místní měšťanské školy za vedení odb. učitele Josefa Láška hru V. B. Plumlovské „Honza v zakletém zámku“. Hráno odpoledne a večer. Účinkovalo na 60 dětí. Výtěžku použito jako příspěvku na školní výlety žáků.
Na nově upraveném jevišti Městské dvorany sehrála JDO Jirásek po prvé již na jaře v neděli 27. dubna 1947 odpoledne a večer Jiráskovu hru „Otec“. režie H. Hanuš.
19. října 1947 ve Smiřicích okrsek ÚMDOČ okrskové představení hry Oblaka od národního umělce Jaroslava Kvapila. Ve hře spoluúčinkovali též smiřičtí ochotníci Mil. Jirsáková a Ant. Šimek.

13. března 1948 sehrála JDO Jirásek v Městské dvoraně u příležitosti valné schůze okrsku Boženy Němcové ÚMDOČ za přítomnosti Dr. Klem. Rektoriusové a J. Hudečka z Prahy „Večer aktovek“.
30 .března 1948 ochotnický soubor „Jiráska“ ze Smiřic účinkoval ve Východočeském rozhlase v Hradci Králové v rozhlasové hříčce „Fialky, račte poroučet...“.
11. dubna 1948 sehrálo žactvo obecné školy za řízení učitele Ladislava Černého dobrodružnou hru J. Machy: Malý hrdina. Hráno odpoledne a večer. Výtěžek věnován na výletní fond žactva.
9. května 1948 večer v Městské dvoraně sehrála JDO Jirásek div. představení hry: Arnaud d´ Usseau – James Cow: Hluboké kořeny. Před představením přednesl recitační kroužek místní skupiny ČSM pásmo revoluční květnové poesie. Hru „Hluboké kořeny“ sehrál „Jirásek“ ve Smiřicích ještě 17. května 1948, 20. června 1948 pohostinsky v Sendražicích, 27. června 1948 ve Velké Jesenici a 2. září 1948 v Jaroměři při VI. jaroměřském divadelním týdnu.
28. října 1948 večer sehrál „Jirásek“ hru Al. Jiráska „M. D. Rettigová“ za režie Ad. Nováka. Táž hra opakována ještě 6. a 7. března 1949 ve Chvalkovicích, 26.3.1949 v Rožnově, 1.4.1950 v Lochenicích a 2.4.1950 na festivalu „Jaroměřsko Jiráskovu fondu“ v Jaroměři.
20. listopadu 1948 účinkoval soubor smiřického „Jiráska“ ve Východočeském rozhlase v Hradci Králové v jednoaktové hře Vl. Neffa „Soused“.
5. prosince 1948 uspořádal Svaz přátel Junáka v Městské dvoraně mikulášskou zábavu za účasti pražských hostí a j. četných účinkujících. Do pořadu zařazeny též aktovky místní skupiny SČM a „Jiráska“.
JDO „Jirásek“ sehrála o vánocích 25., 26. a 31. prosince 1948 div. hru – operetu se zpěvy a tanci „Podskalák“. režie s. Nosek. Hráno celkem 5 představení.

6. března 1949 pořádaly MRO a JDO „Jirásek“ vzpomínku narozenin T.G. Masaryka a slavných bojů u Bachmače a Sokolova, jichž vzpomněl proslovem ředitel školy Jan Černý ze Smiřic. Nato sehrál soubor „Jiráska“ hru Al. Jiráska „M.D. Rettigová“ za režie Ad. Nováka. Hra byla hrána v soutěži okresní osvětové rady v Jaroměři a okrsku ÚMDOČ B. Němcové v Jaroměři. Táž hra opakována ještě 7. března 1949 ve Smiřicích, 12. března v Jasenné, 19. března 1949 v Rožnově, 1. dubna 1950 v Lochenicích a 2. dubna 1950 na festivalu Jaroměřsko Jiráskovu fondu v Jaroměři.
3. dubna 1949 odpoledne a večer sehrálo žactvo místní národní školy za řízení učitele Lad. Černého veselou dobrodružnou hru J. Plívy – J. Harapáta „Za pokladem“ hráno jako dík Státnímu cukrovaru nár. podniku ve Smiřicích za převzetí patronátu nad národní školou.
14. května 1949 vzpomněla JDO Jirásek pod záštitou MNV a MRO u příležitosti odhalení pamětní desky Anežce Malé, býv. člence dramat. odboru DTJ a jednoty „Jirásek“ div. hrou L. Lahody „Naši šli tudy“ ( „Čtyři strany světa“ ). Režie H. Hanuš, scéna J. Nosek. Táž hra opakována: 21.5.1949 v Lochenicích, 28.51949 v Lejšovce a 29.5.1949 v Rasoškách.
31.července 1949 uspořádal „Jirásek“ pro členstvo a příznivce autokarový zájezd na hrad Perštejn na Moravě.

26. března 1950 sehrálo žactvo místní národní školy za vedení učitele Lad. Černého veselohru Jaroslava Průchy „Frantíkovy trampoty“. Hráno 2 krát. ( odpoledne a večer ) pod záštitou patronátního závodu stát. cukrovaru ve Smiřicích. Čistý výtěžek věnován byl na výletní fond žactva národní školy. Žactvo hrálo s chutí a také občanstvo mělo pro výkony malých herců dobré porozumění.
JDO „Jirásek“ sehrála hru Aloise Jiráska „M. D. Rettigová“ pohostinsky: 26.března 1950 v Rožnově, 1. dubna t.r. v Lochenicích a 2.dubna 1950 na festivalu Jaroměřsko Jiráskovu fondu v Jaroměři.
27. května 1950 sehrála JDO „Jirásek“ hru A. N. Afinogena „Mášenka“ pohostinsky ve Velké Jesenici u České Skalice. Tutéž hru sehrál „Jirásek“ 28. května 1950 v rámci květnových oslav ve Smiřicích. Hráno též v druhém kole soutěže aktivity souborů. Režii a scénu měli: Marie Melicharová a Hynek Hanuš. Divadelní ochotník František Dušek, zaměstnanec MNV, dovršil při tomto představení 25leté působení v ochotnickém divadle. Při této příležitosti zástupce „Jiráska“ zhodnotil jubilantovu divadelní činnost. Zástupce divadelního okrsku Boženy Němcové z Jaroměře odevzdal pak našemu významnému ochotníkovi za jeho dlouholetou, vytrvalou, nezištnou a záslužnou kulturní práci v upomínku pěkně vypravený diplom.
15. června 1950 JDO Jirásek sehrála veselohru K. Poláčka „Otec svého syna“. V této hře hrála též divad. ochotnice Milada Jirsáková, která dovršila 50 let práce ve smiřickém ochotnickém divadle. Za tuto záslužnou činnost jí poděkovali zástupci kult. odboru ONV a KSČ a F. Dušek za členy „Jiráska“. Jubilantka obdržela diplom a čestné dary. Smiřické obecenstvo navštívilo tuto hru v hojném počtu.
17. června 1950 uspořádal divad. soubor KVČSM v Hradci Králové Mladá scéna pohostinské představení v Městské dvoraně dramatisace Makarenkova románu Začínáme žít. Hra je zajímavě dramatisována Stehlíkem. Překvapilo pěkné provedení mladých herců, mezi nimiž dvě hlavní role hráli smiřičtí svazáci Luděk Munzar a J. Němec. Hra byla později týmiž herci sehrána na Jiráskově Hronově.
5. a 6. srpna 1950 uspořádal „Jirásek“ dvoudenní zájezd autokarem na Doksy - Máchovo jezero – Terezín – Děčín – Hřensko. ( dále zájezdy už nepíšu ) Naši furianti
14. října 1950 uspořádali divadel. ochotníci z Jaroměřska pohostinské představení hry Lad. Stroupežnického „Naši furianti“,které sehráli ve Smiřicích. Místní JDO „Jirásek“ zastupovali v tomto okrskovém představení členové: Marie Melicharová – Antonín Šimek . František Dušek, kteří hráli v čelných rolích ( Dubská – Bušek – Habršperk ).
27. října 1950 vzpomenuto bylo 32 let státní samostatnosti. Při této příležitosti sehrála JDO „Jirásek“ div. hru polslkého autora Leona Kruczkowskiho „Odvety“ za režie H. Hanuše. Před tímto představením převzal patronát nad činností „Jiráska“ předseda MNV Josef Kutil, který spolku odevzdal upomínkový dar MNV.
Člen rady MNV přečetl nato výsledek soutěže aktivity souborů a blahopřál smiřickým ochotníkům, kteří se umístili ve 2. kategorii na 1. místě.
Hra „Odvety“ byla opakována 28. října v Lochenicích a 1. listopadu 1950 po třetí na Festivalu lidové tvořivosti v Jaroměři.

Dnem 1. listopadu 1950 na podkladě kulturně – politického soběslavského plánu zapojila se dosavadní Jednota divadelních ochotníků „Jirásek“ do Závodního klubu Východočeských lihovarů ve Smiřicích.

7. dubna 1951 uspořádán byl v Městské dvoraně estrádní večer Lihovarských závodů, závod Smiřice. Jako hosté účinkovali: pionýři z Bílé Třemešné, pěvecký a recitační sbor škol. závodu Lina z Jaroměře, vojenská kulturní úderka ( hudba ) z Jaroměře, recitační sbor místního lihovaru. Též vystoupil Závodní klub div. ochotníků „Jirásek“, který sehrál aktovku. Večer byl velmi navštíven ( na 450 osob ).
5 .května 1951 uspořádána v Městské dvoraně veřejná oslava výročí Květnové revoluce za účasti 321 návštěvníků. Po úvodním proslovu kult. referenta MNV Ad. Nováka sehrál Závodní klub Východočeských lihovarů „Jirásek“ divadelní hru A. Kornejčuka „Makar Dubrava“.
V srpnu 1951 vzpomenuto ve Smiřicích 100. výročí narozenin Aloise Jiráska zvláštní relací v městském rozhlase. V neděli 19. srpna 1951 proveden byl společným úsilím závodních klubů ROH jaroměřských závodů JUTA, ZAZ a Konopa, jakož i ZK ROH Východočeských lihovarů ve Smiřicích ( „Jirásek“ ) na XXI. Jiráskově Hronově Jiráskův „Jan Hus“. Ve hře účinkovali též smiřičtí divadelní ochotníci František Dušek a Antonín Šimek. Hra tato byla velmi výpravná a byla předvedena mnohokrát v Jaroměři i v jiných městech našeho kraje.
Kulturní činnost v místě byla přechodně omezena použitím sálu Městské dvorany za skladiště obilí při výkupu dodávek. Sál uvolněn počátkem října.
Na podzim 1951 nastudovali místní divadelní ochotníci, seskupení v Závodním klubu místního lihovaru „Jirásek“ za režie a scénické výpravy Jiřího Noska španělskou hru Lope de Vega Vzbouření na vsi (Fuente ouve Chuma) a sehráli ji ve Smiřicích ve dnech 10. - 12. listopadu 1951 celkem 3 krát. Hra byla připravena velmi pečlivě, zvlášť zdařilá byla scénická výprava hry. Škoda, že představení shlédlo poměrně málo návštěvníků. S touž hrou zajeli smiřičtí ochotníci ještě na podzim t. r. do Chvalkovic, do Velké Jesenice a do Jasenné, kde všude byla s úspěchem předvedena.

31. května a 1. června 1952 a sehrál ZK VČL „Jirásek“ div. hru „Bouře“ od N. A. Ostrovského za režie Františka Duška. Hra velmi pěkně úrovně měla první den návštěvu 260, druhý den 185 osob.
1952 Zhodnocení práce MNV …... Divadelní ochotníci sdružení v bývalé jednotě Jirásek z dřívější píle velmi slevili....

26. prosince 1955 odpoledne a večer sehrál dramatický kroužek místní skupiny ČSM v městské dvoraně pohádku F. Hrubína – Č. Harapata „Šípková Růženka" za režie Hynka Hanuše a Bohumíra Hradského. Odpolední představení bylo diváky zcela naplněno, večerní z větší části.

Na jaře 1956 přešli místní divadelní ochotníci, sdružení v dramatickém odboru „Jirásek“ z dosavadní péče ZV ROH místního lihovaru, kde jejich činnosti byla věnována malá pozornost, do Závodního klubu ROH Státního statku Smiřice. První jejich hrou v péči ZK byla rytířská veselohra V. K. Klicpery „Hadrián z Římsu“, kterou sehráli u příležitosti květnových oslav 5. a 6. května 1956 v sále Městské dvorany za režie Boh. Hradského.
V červenci 1956 sehrál dramat. odbor. „Jirásek“ ZK státního statku za režie Hynka Hanuše div. hru K. Čapka „Loupežník“. Hráno pro velký zájem dvakrát v přírodním divadle v zámeckém parku.
10. a 11. listopadu 1956 sehrál div. odbor Jirásek ZK Státního statku hru „Jana“ od Emy Řezáčové za režie ing. Vl. Hájka. Hráli většinou mladí herci – začátečníci. Hráno před poměrně malou návštěvou.
Členové místní skupiny ČSM v prosinci 1956 nastudovali a veřejně s úspěchem předvedli div. hru „Šípková Růženka“, kterou na motiv známé pohádky napsali František Hrubín a Ludmila Burešová. Hráno 1 představení pro mládež a 1 krát pro dospělé.

Při vzpomínce „Sto let ochotnického divadla na jaroměřském okrese“, uveřejněné v okresních vesnických novinách „Budovatel Jaroměřska“ 6.2.1957 ( autor V. Šubrt z Velichovek ) vzpomínáme i dlouhodobé záslužné činnosti smiřických ochotníků. Svědčí o ní i zmínka, že na Národopisné výstavě v roce 1895 v Praze bylo jeviště ze Smiřic, na němž se ( podle katalogu ) hrálo v šedesátých letech.
23. února 1957 sehráli smiřičtí divad. ochotníci, sdružení v dramat. odboru „Jirásek“ ZK Státního statku Smiřice v sále Městské dvorany hru australské autorky Mony Brandové „Malajská romance“. Hráno v soutěži LUT před okresní porotou. Úvodní proslov měl režisér hry Bohumír Hradský. Většina účinkujících byla zaměstnanci Státního statku Smiřice. -Táž hra byla předvedena též na pohostinském zájezdu v Choustníkově Hradišti.
13. dubna 1957 sehrál „Jirásek“, divadelní odbor ZK Státního statku ve Smiřicích, dramatizaci románu Hoboré de Balzaca „Evženie Grandetová“. Hráno za režie Hynka Hanuše jako druhé představení v soutěži LUT za přítomnosti okresní soutěžní poroty. Velmi pěkná účast občanstva. Táž hra opakována též o velikonocích v pondělí 22. dubna 1957.
20. září 1957 vyšel v Pochodni článek pod názvem „Je to dobré kulturní středisko ?“, kterému dal podnět dopis Miloše Dvořáka ze Smiřic redakci časopisu se stížností na nepořádek v Městské dvoraně. Stížností se zabývalo podnikové ředitelství Restaurací a jídelen v Hradci Králové, Závodní klub Státního statku ve Smiřicích a rovněž místní národní výbor. Všecky organizace se postarají o nápravu dosavadního stavu Městské dvorany.
21. října 1957 za četné účasti občanstva uvedl dramatický odbor „Jirásek“ ZK místního státního statku premieru báchorky „Jak přišla basa do nebe“ od M. Kubátové. Hra provedena v režii ing. Vl. Hájka, ve scéně J. Bureše a kolektivu pracovníků. Reprízy hry předvedeny ještě v sobotu 2.11. večer, v neděli 3.11. odpoledne a večer.
25. prosince 1957 sehráli smiřičtí ochotníci, sdružení v dramat. odboru „Jirásek“ ZK Státního statku Smiřice, za poměrně malé účasti občanstva divadelní hru Padělek. ilustrační foto

V sobotu 17. května 1958 sehráli místní div. ochotníci, sdružení v Dramatickém kroužku Jirásek ZK S.s. Sm. hru australské spisovatelky E. Grandetové Ráj v Tichomoří. Hra byla sehrána v soutěži LUT 1958 v kategorii B za účasti členů okresní soutěžní poroty, v níž byli m. j. též učitel s. J. Tonar z Jaroměře a člen Městských divadel pražských s. Bulejko. Účast občanstva byla pěkná, z valné části přítomní návštěvníci z farem Státního statku. Táž hra byla předvedena i na oblastní přehlídce div. souborů v Novém Bydžově 24. května 1958, kde vystupovaly 4 div. soubory.
Na podzimní období 1958 nacvičili divadelní ochotníci sdružení v kroužku „Jirásek“ veselohru Svatba pod deštníky a sehráli ji v říjnu a za poměrně dobré účasti nejen ve Smiřicích, ale i v Černožicích a v Jezbinách. Původní název této hry: Třetí zvonění od V. Štecha.

Na základě usnesení OV KSČ v Jaroměři došlo v podzimních měsících 1958 k přípravnému jednání mezi MV KSČ ve Smiřicích, MNV a ZV ROH velkovýkrmny Státního statku Smiřice a dále ke společné schůzi zástupců závodů ve Smiřicích, kde po široké diskusi bylo dohodnuto vytvořit ve Smiřicích společný Závodní klub Družba.
Ustavující schůze společného Závodního klubu Družba ve Smiřicích konala se v Besedě městského hotelu 9. prosince 1958 za účasti všech zástupců místních závodů a podniků i korporací, MNV, KSČ aj- Nový společný ZK ROH je přičleněn k ZV ROH Státního statku ve Smiřicích. Na schůzi zvolen 13 členný výbor ZK Družba.

8. května 1959 ….Večer se konalo péčí místních divadel. ochotníků představení hry Petra Karvaše „Meteor“ za účasti 160 diváků ( hromadný zájezd z farmy Nový Ples a Jasenná ). Tutéž hru sehrál dram. kroužek „Jirásek“ za režie B. Hradského i následujícího dne v sobotu 9. května 1949.
17. května 1959 sehrálo žactvo 5. třídy zdejší školy ve dvoraně div. hru Jirkův útěk na Měsíc. Hráno odpoledne s pěkným úspěchem.
8. srpna 1959 sehrál divadelní odbor „Jirásek“ ZK Družba ve Smiřicích v Městské dvoraně veselohru G. Weisenborna „Dva andělé vystupují“ za režie Hynka Hanuše. Původně se hra připravovala pro vystoupení v přírodě na malém stadiónu, ale nepříznivé počasí tomu zabránilo. Obecenstvo zaplnilo sál pouze asi ze 2 třetin. O týden později v sobotu 15. srpna 1959 zahrána táž hra v témže sále za účasti asi 60 diváků. Je zcela pochopitelné, že malá návštěva a celkově chabý zájem občanstva o představení místních divadelních ochotníků zanechal u účinkujících, kteří nácviku hry věnovali mnoho času a péče, nemilý dojem.
Činnost místních divadelních ochotníků, sdružených v ZK Družba v poslední době v důsledku malé návštěvnosti a poklesu zájmu i pracovního vypětí členstva značně ochabla.
V roce 1959 nacvičeny byly pouze 2 hry: Meteor a Dva andělé vystupují. Také zájezdy Krajského oblastního divadla z Hradce Králové byly omezeny, protože náklady s nimi spojené byly příliš vysoké a příjmem ze vstupného malého počtu návštěvníků nemohly být kryty. V důsledku toho zbylí milovníci divadelního umění podnikali z vlastního zájmu zájezdy na divadel. představení do Hradce Králové, do Jaroměře, do Pardubic, do prahy aj. zprvu jednotlivě nebo v menších skupinách, později organizovaně ve větším měřítku. Zájezdy se ovšem neomezovaly jen na divadelní představení, koncertní a estrádní vystoupení, ale měly i účel rekreační, turistický, vlastivědný, hospodářský aj. Organizace se ujal zprvu zvláště ZV ROH místního lihovaru, turistický oddíl Tělovýchovné jednoty Dynamo, ČSSS aj.

24. dubna 1960 odpoledne v sále Městské dvorany sehrála školní mládež za režie učitelky Coufalové a asistence uč. Lib. Brentnerové dětské divadelní představení hry „Tábor na křižovatce“. Hra sehrána s úspěchem za hojné účasti, zvláště ze řad školní mládeže.
8. května 1960 v rámci jubilejních oslav 15. výročí naší vlasti sehráli v Městské dvoraně místní divad. ochotníci, sdružení v dramat. kroužku „Jirásek“ při ZK Družba hru Petra Karvaše „Půlnoční mše“, která se v současné době hraje na mnoha jevištích. Režii hry měl Hynek Hanuš. Hře byla věnována velká péče, výsledkem byla inscenace lepší než poslední hry našimi ochotníky hrané. Zájem a účast občanstva menší, diváci obsadili sedadla pouze asi ze dvou třetin sálu. - 21. května 1960 večer se tato hra opakovala.
31. července 1960 sehráli mladí divad. ochotníci dramat. odboru „Jirásek“ ZK Družba v zámeckém parku v přírodě hru J. K: Tyla „Paní Marjánka, matka pluku“ za režie J. a Lad. Bureše. Hráli většinou mladí herci. Spoluúčinkoval hudební kroužek ZK Družba. Pěkné, slunečné, letos tak mile vzácné počasí přispělo ke zdaru představení. Návštěva dosti početná. - 7. srpna 1960 opakována táž hra v Hoříněvsi v přírodním divadle v lese Bažantnici. I zde byla hra předvedena za pěkné návštěvy. - Hra opakována i 21. srpna 1960 v přírodě v Sedloňově v Orlických horách na farmě tamějšího státního statku. I zde byla dobrá návštěva.

5. března 1961 k oslavě Mezinárodního dne žen sehrál divadelní kroužek pionýrské organizace místní ZDŠ v sále společenského domu ZK Družba pohádky Karla Čapka: Pošťákův sen a Pro kočku. Hráno s úspěchem odpoledne za účasti 250 diváků, zvláště dětí.
17. března 1961 sehráli smiřičtí divadelní ochotníci sdružení v ZK Družba div. hru Petra Karvaše „Půlnoční mše“ za účasti 160 diváků. Táž hra sehrána v soutěži LUT 25. března 1961 za účasti soutěžní poroty s. J. Vavřičky z krajského osvětového střediska a s. Jarmily Drobné, dramaturgyně KOD z Hradce Králové. O měsíc později 27. dubna 1961 opakována byla táž div. hra u příležitosti večera ke vzpomínce 40. výročí založení KSČ. Přítomno 180 posluchačů.
29. července 1961 sehráli smiřičtí divadelní ochotníci sdružení v ZK Družba div. hru Al. Jiráska Lucerna za režie Ladislava Bureše a Josefa Bureše. Původně měla být hra uvedena v zámeckém parku, ale pro nepříznivé počasí sehrána byla za velmi početné návštěvy občanstva na jevišti Společenského domu ZK Družba ( na 350 účastníků ).
Závodní klub Družba sdružuje v současné době (1961) tyto činné soubory:
Divadelní kroužek má v r. 1961: 30 členů a vykazuje za letošní rok 6 veřejných vystoupení Zúčastnil se soutěže LUT.
Loutková scéna sehrála celkem 32 představení, …..
Kinokroužek amatérského filmu má 9 členů ….
Kroužek fotoamatérský má 6 členů
Kroužek hudební má 14 členů
Kroužek hudební ( lidovka ) má 10 členů.

23. června 1962 sehráli místní divadelní ochotníci sdružení v dramatickém kroužku Jirásek ZK Družba div. hru „Čtyři z velkoměsta“. Za režie Hynka Hanuše hráli mladí a noví členové kroužku. Účast občanstva velmi slabá.

10. května 1963 naplněn byl velký sál Městské dvorany do posledního místa. Zvlášť velký zájem byl mezi mladými návštěvníky. Estrádní soubor ZK Družba ve Smiřicích sehrál za režie ing. Vladimíra Hájka poetický kabaret O myšilidech ( autoři Pavel Fisch -

8. května 1966 sehrána byla divadelní hra Hrdinům slzy nesluší. Předvedli ji členové dramatického kroužku Jirásek při ZK Družba ve Smiřicích. Po velmi dlouhé době opět místní ochotníci projevili svou činnost, ale návštěva občanstva byla poměrně malá ( asi 100 diváků ).

V červnu 1970 vyšlo první číslo Smiřického zpravodaje.