Smiřice - rodokmen Koza

Stránku připravili Stanislava Volocká a Milan Plšek. Barvy generací jsou jen pro větší přehled.

Zpět na hlavní stránku    Rodokmen Kozů ze Semonic


Rod Kozů

Autor Stanislava Volocká.
   Rod Kozů nepatří mezi nejstarší smiřické rody. Objevuje se zde až v roce 1869, kdy vysloužilý voják a hajný Jiří Koza s manželkou Kateřinou kupují 17.listopadu za 1062 zl. starý domek čp.19 (stával na místě dnešní firmy BDK glass u nádraží), který postavil Václav Drahoš již před rokem 1750. (podle- Ing.L.Kupka ve smiřickém Zpravodaji č..1, 7.3.2005, str.24,dole. )

Hledání kořenů
   Je velmi obtížné začít hledat své kořeny ve chvíli, kdy se již nemáte koho zeptat a jste odkázáni pouze na velmi staré matriky a nedostatek dobových dokumentů. Jediným vodítkem pro mě při pátrání po předcích byla tatínkova sestřenice Liduška, která přes vysoký věk vládne neuvěřitelnou pamětí, a její vzpomínky mně velmi pomohly při bádání.
   Podle Soupisu poddaných dle víry z roku 1651, který vrchnost povinně pořizovala po Třicetileté válce, žil v Sendražicích sedlák Adam Koza (30 let), jeho manželka Kateřina (28 let), synové Mikuláš (12 let), Pavel (9 let), Matěj (7 let) a Jakub (6 let). Dále je zde jeho dcera Magdaléna (2 roky) a Jiřík (60 let), který by mohl být jeho strýcem.
   Další nejstarší doložený jmenovec je Martin Koza, který platil daně v Sendražicích v roce 1588 a jeho potomci Adam a Petr tam drželi usedlosti v roce 1655. Petr se v Soupisu poddaných dle víry z roku 1651 nevyskytuje v Sendražicích, ale je zapsán v Lochenicích jako konšel. V blízkém Rodově platil daně Mikuláš Koza v roce 1619, v Nedělištích Václav Koza v roce 1654 a ve Vilanticích Jiří Koza v roce 1713. (Jediný z nich uvedený v Soupisu je sedlák Adam v Sendražicích).
   Další významné hnízdo rodu Kozů je v Semonicích. V roce 1713 tam platil daně Petr Koza v č.16, Koza ale již před ním se zde podle urbáře, který prostudoval Martin Kareš (viz www.smirice.eu), vyskytují další jména.. V Semonicích žijí potomci rodu Kozů dodnes.
   Z Nedělišť se zřejmě rozvinul rod Kozů, který má své odnože v okolních obcích a dodnes se drží například v Předměřicích.
   Myslím, že pro můj rod je důležitý Jiří Koza z Vilantic, protože to je nejblíže k mnou objevenému „hnízdu“ Kozů v Hustířanech.
   Pokusila jsem se zmapovat nejen potomky Jiřího Kozy z Vilantic ale i semonické Kozy, protože i oni došli ve 20.století do Smiřic.

Hustířany ===>
   Jiřího Kozu z Vilantic už můžeme najít v matrikách. Jiřímu a jeho ženě Alžbětě se postupně narodilo sedm dětí. Nejdůležitější pro nás je syn Václav (*1.10.1722 ve Vilanticích – mat.34-6/78).

Koza
   Václav Koza ===> se přiženil do Hustířan a s manželkou Marií měl 7 dětí. Nejdůležitější se jeví syn Jan (*5.4.1764), který se ženil dvakrát. Z prvního manželství měl pět dětí, které se dožily dospělosti.

   Bylo by zajímavé sledovat jejich osudy, ale v současnosti je ještě zmapované nemám. Možná se časem vydám i po jejich stopách.
Koza
První Janovo manželství


Koza
Druhé Janovo manželství      ===>
je pro nás nejdůležitější, protože právě zde se narodil Jiří Koza, který se dostal do Smiřic.   V polovině 18. století tvořil rod Kozových část obyvatelstva ve vesničce Hustířany.
   Nevím, kým moji nejstarší předkové byli, ale nikdy nevlastnili statek ba ani půllán. Vesměs to byli podruhové. Jediný nejvýznamnější předek, prapraděda Jiří, byl hajným. Zřejmě mu dlouhodobý pobyt v lese šel k duhu, protože se dožil na tu dobu úctyhodných 89 let prakticky ve zdraví.
   Jiří Koza se narodil v Hustířanech, ale mnoho let prožil jako hajný v Lejšovce. Tam se mu narodily všechny jeho děti. Ve stáří žil ve Smiřicích, kde si zakoupil domek čp.19 (dávno zbouraný) a nejraději vzpomínal na svou službu v Býšti. On tuto vesnici nazýval „Bejšť“. Liduška si vzpomínala, že se o Bejšti často mluvilo, a proto se ona domnívala, že všichni odtud pocházejí. Jiří Koza měl 4 děti. Všechny se narodily v Lejšovce. V roce 1869 však Jiří přichází do Smiřic a kupuje si starý domek čp.19 za 1062 zl.


Koza

  A nyní k jeho dětem. Jan se vyučil truhlářem a jako tovaryš pracoval u truhláře Antonína Valáška v Semonicích. Tam se seznámil s Marii Valáškovou a 7.2.1881 si ji vzal. Jan pracoval jako truhlář na Novém Hradci Králové (zda měl vlastní firmu nebo ne jsem nezjistila), ale manželka mu zemřela a přestože děti neměli, vrátil se do Semonic a oženil se se starší sestrou své zesnulé ženy s Annou. S tou měl postupně dvě dcery. Mladší Ludmila, provdaná Čížková žila s manželem na Novém Hradci. Zůstali bezdětní, ale Liduška na ně vzpomínala velice hezky, protože u nich trávívala prázdniny.

   Kateřina byla celou rodinou milovaná sestra, která se nikdy neprovdala. Sloužila dlouhá léta v rodině smiřického lékaře MUDr Zemana. Tato rodina si jí velmi vážila. Kateřina se stala vlastně součástí panské rodiny a následovala je do Turnova a žila u nich až do své smrti. Oni jí rovněž vypravili pohřeb a vždy jí prokazovali svou lásku.

   Josef byl třikrát ženatý. První žena Anna, rozená Propilková, mu porodila tři děti. Františka zemřela brzy po narození a Josefa ve 2 měsících, krátce po smrti své matky. Josef jediný dožil do dospělosti a byl mým dědečkem. Protože mu matka zemřela, když mu byl 1 rok, jeho otec se rychle znovu oženil s Annou Elišákovou z Habřiny (narodila se ale v Dolním Černilově). Měli spolu dalších pět dětí. Jan zemřel v 1 měsíci a Růženka v 15 letech.
   Růženka byla velice nadaná a otec na ni byl velmi pyšný. Dlouhá léta schovával její knihy, sešity a výkresy. Jak vzpomínala Liduška, ona a její sestry si s touto sbírkou hrály a moc tím dědu zlobily.


Koza
Anežka Procházková, Václav Koza, Růženka Kozová, Anežka Kozová, Václav Dušek. Uprostřed sedí 2. manželka Josefa Kozy Anna, roz. Elišáková.

Koza
Fotografie Josefa Kozy *1858 s rodinou je asi z roku 1917.
Stojící zleva Marie Kozová-Prokšová, František Koza, Václav Koza, Anežka Kozová-Dušková, Růžena Kozová,
sedící Josef Koza a Anna Kozová-Elišáková.
Dítě je první Františkova dcera Ludmila, provdaná Stříbrná.

Další děti – tři synové – (Josefa *1858) se vyučili dobrým řemeslům a brzy se postavili na vlastní nohy. Když jejich matka zemřela (†25.10.1923), oženil se otec potřetí. Dne 20.6.1926 si vzal vdovu Rejchrtovou z Hubilesa (roz.Kupková ze Smržova), která už také měla děti zaopatřené. Liduška na ni vzpomínala jako na nesmírně laskavou opravdovou babičku, která jim dětem nahradila maminku a ještě i po své smrti v r. 1947 představovala pro děti Kozovy lásku, která jim vstupovala do snů. Po Josefově smrti ji snacha vyštvala z domu a babička dožila u svého syna Václava v Hubilese.

Koza


   Koza
František Koza
foto vpravo
- po kliknutí se obrázek zvětší
se vyučil puškařem. Zdědil rodný dům v Nové ulici čp.179 ve Smiřicích. Podle nalezené korespondence se zdá, že určitý čas pracoval ve Vídni. Zřejmě se tam zdokonaloval ve svém řemesle. Z dopisů soudím, že se bratři Kozovi měli velmi rádi.
   Během I.světové války působil jako zbrojíř c.k. pluku polních dělostřelců v Haliči. Po návratu z války v roce 1920 koupil od vdovy Marie Hojné (u jejího muže se vyučil) dílnu v čp.23 na Palackého ulici (zbouráno). Spolu s ním se zde učil i zakladatel opočenské firmy na zbraně František Dušek.(Jeho rod pocházel z Černilova).
   František se oženil ještě před 1. světovou válkou s Marií Prokšovou z Rodova. Měli spolu dvě dcery – Miladu (Vachková) a Ludmilu (Stříbrná). Když Marie zemřela, oženil se znovu. Jeho druhá žena Marie Pácaltová mu porodila třetí dceru Květu (Brychtová). Druhá žena byla velice šetrná až lakomá a děti v rodině se jí spíše bály, než aby ji měly rády.


-------------

Václav Koza

Václav Koza Václav Koza
Václav Koza se vyučil truhlářem. Oženil se až v roce 1921 s Anežkou Procházkovou ze Skalice. Měli spolu jednoho syna – mého strýčka Václava. Ještě bych chtěla zmínit, že Anežka Procházková byla sestřenicí známé smiřické bojovnice proti fašismu Anežky Malé. (Anežka Malá, rozená Mládková měla matku Marii roz. Procházkovou, sestru Anežky Kozové všichni ze Skalice).
-------------

Anežka Kozová

Anežka Kozová Anežka Kozová
Nejmladší potomek Josefa Kozy byla Anežka, provdaná Dušková, maminka právě té Lidušky, která mi pomohla v pátrání svými vzpomínkami.
   Anežka se 29.4.1923 provdala za Václava Duška, rodáka z Hoříněvsi. Václav byl sice z pěti dětí, ale jeho bratr zemřel velmi brzy, a tak asi proto velmi přimknul k bratrům Kozovým a sdílel s nimi rodinný život. Obětavě si pomáhali a byli si celá léta oporou. Byl i svědkem na tchánově třetí svatbě.

   Anežka měla s Václavem Duškem tři dcery. Znám pouze Lidušku. Maminka jí zemřela, když jí bylo pouhých 7 let. A přestože se otec znovu oženil, aby mu nová žena pomohla dcery vychovat, děvčata si zachovala k rodu Kozových dobrý vztah a neodrodila se. Nejstarší dcera Jarmila odešla již v 15 letech do Zlína, vdala se tam a prožila celý život. Obě starší sestry se po své smrti vrátily do rodinného hrobu ve Smiřicích.
   Liduška se po smrti svého muže už nevdala, vrátila se se synem Lubošem domů do Smiřic a žila se svým otcem až do jeho smrti. Václav Dušek se přes útrapy války dožil 93 let.

Anežka Dušková
Václav Dušek (Vilantice) se svou první ženou Anežkou, roz. Kozovou (*1887).


-------------

Josef Koza

Koza Koza


KozaVložené obrázky:
Josef Koza a jeho manželka Františka roz. Kutíková.

Můj dědeček Josef byl nevlastním bratrem svých sourozenců. Byl jediným ze tří narozených dětí, který přežil po smrti jejich matky. Jeho maminka, první Josefova žena, byla rozená Propilková a její matka pocházela ze známé holohlavské rodiny Andrejsků. Andrejskovi v hluboké minulosti byli vlastně odštěpkem jednoho z nejstarších holohlavský rodů (Andrejs, Andrýs, Andrejsek – všichni mají společné kořeny).

   I když byl Josef nejstarší a zároveň nevlastní bratr, myslím, že to v jejich rodinných vztazích roli nehrálo. Také nebojoval ve válce, neboť byl tělesně postižený. Nevím, jak se stalo, že měl hrb, zda úraz či křivice v dětství byly původcem, ale byl to velice hodný člověk. Mou babičku Fanynku si vzal v r. 1919 a až po dlouhých 8 letech se jim narodil jediný syn, můj milovaný tatínek Josef.

   Babička s dědou bydleli nejdříve v čp. 236 (Kutíků, později Sedláčků domek). Skládali korunku ke korunce a 5.července 1935 si konečně koupili vlastní domek čp. 228 na protější straně ulice za 31 500 Kč.
   Tatínek byl svými rodiči velmi milován. Moc se snažili, aby svého “vymodleného” syna uživili a vypravili do života. Děda se vyučil ševcem a jako švec celý život pracoval. Byl jen nepatrným živnostníkem, kterého, jako řadu jiných, “převálcoval” Baťa, a nikdy nezbohatl. Babička měla mandl, který pomohl “dotovat” rodinný rozpočet. Liduška na ni vzpomínala jako na hodnou tetu Mandlovou. Usilovně pracovali, aby si mohli koupit malý domek, ve kterém potom žili moji rodiče.

   Můj tatínek byl stejně starý, jako jeho bratranec Václav. Chodili spolu do školy a chci věřit, že byli i kamarádi. V dospělosti tomu tak určitě bylo – to už jsem zažila. Taťka mi vyprávěl, jak je učitelé oslovovali: Koza Jé a Koza Vé.

Koza
Svatba Josefa Kozy a Stanislavy Beránkové 17.11.1951.
Kliknutím se fotografie zvětší
Popis: 1. Josef Koza, 2. Stanislava roz. Beránková, 3. Emilie Beránková, 4. Stanislav Beránek, 5. Anna Ansorgová, 6. Rudolf Ansorge, 7. Karel Rejman, 8. Miloš Beránek, 9. Václav Koza, 10. Stanislav Bureš, 11. Libuše Beránková, 12. Josef Beránek, 13. František Jelínek, 14. Františka Jelínková, 15. Františka Kozová, 16. Josef Koza, 17. ?, 18. ?, 19, Alois Rejman, 20. Václav Fišar, 21. Miluše Fišarová, 22. Táňa vdaná Marková, 23. Zdena Vichtlová, 24. ?, 25. Libuše Beránková
===> rodokmen Bureš
Rodokmen sestavil Milan Plšek, doplnila Stanislava Volocká 2020-01-20


x/ Koza Jiří z Vilantic a Alžběta
y/ Koza Václav *01.10.1722 Vilantice †29.03.1794 Hu40, si vzal 05.11.1752 na Chloumku Marie Springerová z Neznášova

z/ Koza Jan *05.04.1764 Hustířany 40 z Hustířan 47 †30.01.1838 Hu
1. žena Anna Feglová *20.12.1768 HK z Nedělišť 29 †30.12.1813 Hu 47 svatba 07.11.1787 Neděliště 4
  dcera Stanislav Fegl a vdovy Dorota Prokešová
a1/ Marie Kozová *22.12.1788 Hustířany 40
a2/ Koza Václav *03.11.1791 Hustířany 40 si vzal 10.07.1832 Hustířany 5 Kateřina Merglová * cca 1808
   b1/ Anna *29.08.1832 Hustířany 47
   b2/ Josef *26.07.1834 Hustířany 47
   b3/ Václav *01.11.1837 Hustířany 47
   b4/ Jan *14.10.1839 Hustířany 47
   b5/ Kateřina *26.11.1841 Hustířany 47
   b6/ Anna *29.08.1843 Hustířany 47

a3/ Koza Jan *25.03.1795 Hustířany 40 chalupník
  1. žena Anna Dvořáková * cca 1799 Hustířany 52 †15.03.1848, svatba 11.02.1817 Hustířany 52 22 a 18 let
   b1/ Jan *02.10.1821 Hustířany 52 † 04.1822
   b2/ Marie *23.03.1823 Hustířany 52
   b3/ Jan *27.04.1825 Hustířany 52 † 02.1828
   b4/ Anna *19.07.1827 Hustířany 52 † 07.1832
   b5/ Alžběta *17.08.1829 Hustířany 52
  2. žena Kateřina Jonšová *cca 1809, svatba 06.02.1849 Hustířany 26 53 a 40 let vdovec

a4/ Anna Kozová *18.07.1799 Hustířany 40 syn Jana z Hustířan 47
a5/ Koza Matyáš *31.08.1805 Hustířany 40
a6/ Koza Josef *02.01.1809 Hustířany 40 si vzal Františka * cca 1810 dcera Václava z Lužan 26, svatba 17.11.1835 Lužany 26 a 25 let

2. žena Jana Kozy (z) byla Marie Kozlovská *18.03.1789 Hustířany 31 z Hustířan 37 †27.02.1953 Hu47
   svatba 22.05.1815 Hustířany 50 a 25 let vdovec

a7/ Koza František *25.11.1816 Hustířan 47 si vzal Veronika Kochová * cca 1815
  dcera Jana ze Sluky a Anna Plačková, svatba 11.11.1851 Hustířany 47

a8/ Koza Jiří *17.04.1823 Hustířany 47 ze Sm 19 88 let †04.04.1912 Sm19
   podruh a hajný z Lejšovky 38, dělník ze Sm 19, vysloužilý kapitulant 9. dělostřeleckého pluku si vzal
  Kateřina Petrová *20.10.1820 Jeřičky 75 let †26.06.1896 Sm19 svatba 11.11.1856 Jeřičky 4 33 a 34 let

   b1/ Koza Jan *18.02.1857 Jeřičky 4 truhlář HK †26.05.1941 Sm
     1. žena Marie Valášková *15.10.1854 Sem.13 dcera Antonína, truhláře ze Sem.4 svatba 07.02.1881 Semonice 13, 23 a 26 let
     2. žena Anna Valášková *18.01.1853 Sem.4 sestra Marie, sv. 20.02.1882 Sem. 4 25 a 29 let vdovec
      c1/ Jan *cca 12/1883 †10.05.1893 Sm19
Josef Koza (*1927)       c2/ Josefa * cca 1884
      c3/ Ludmila *24.09.1885 Sm 19 † cca 1965

            ====> tato část rodokmenu v grafické podobě
   b2/ Koza Josef čsl *07.12.1858 Lejšovka Sm 19, lihovar † po r.1926
     1. žena Anna Propílková *28.6.1859 z Hol 51 †13.04.1884 Sm svatba 27.06.1881 Sm 179
            ====> rodokmen Propílek
      c1/ Kozová Františka *19.12.1881 Sm 19 †07.01.1882 Sm
      c2/ Koza Josef čsl. *24.01.1883 Sm 19 švec, †19.10.1957 Sm si vzal      ===> foto
        Františka Kutíková *03.08.1886 Hol 59 čsl. †22.04.1959 Sm
        svatba 15.11.1919 Sm 236 36 a 33 let         ====> rodokmen Kutik
         d1/ Koza Josef             na chalupě v r. 1985 - kliknutím se foto zvětší ====>
           *03.07.1927 Sm 236 †15.04.2005 HK si vzal 17.11.1951 MěÚ Sm
           Stanislava Beránková *3.3.1930 Sm †14.01.2018 Raná        ====> rodokmen Beránek
            e/ Stanislava Kozová si vzala 28.01.1978 Smiřice Volockij Oleg
               f1/ Marek
               f2/ Petr

      c3/ Kozová Josefa *13.03.1884 Sm 19 †12.05.1884 Sm

     2. žena Josefa (b2) byla Anna Elišáková *17.06.1862 D. Černilov †25.10.1923 Sm, svatba 15.09.1885 Habřina 28 27 a 23 let vdovec
      c4/ Koza František *18.01.1887 Sm 179 puškař †26.01.1975 HK
        zbrojíř c.k. pluku polních dělostřelců č.29 v Haliči       ===> foto
        1. žena Marie Prokšová *31.07.1887 Rodov 7 †12.12.1918 Ro, svatba 13.05.1913 Sendražice-Rodov 7 26 a 25 let

Marie roz. Prokšová s Ludmilou                                           Marie, roz. Prokšová s Ludmilou - kliknutím se foto zvětší ====>

         d1/ Ludmila Kozová *14.02.1914 Rodov 7 †13.05.1977 Rod. si vzala 28.10.1934 Rodov
           Stříbrný František *08.03.1909 Rodov 37 †09.08.1981 Rodov    ====> rodokmen Stříbrný
         d2/ Milada Kozová *08.03.1915 Rodov 7 si vzala
           Vachek Jan *16.08.1911 Sm      ===> rodokmen rodiny Vachkovy
            e1/ Jana Vachková * Černilov si vzala Sehnoutka Miroslav
               f1/ Miroslav * Černilov
               f2/ Vladislav * Černilov
            e2/ Vachek Jiří *22.09.1942 Jar Žiželeves si vzal 13.05.1964 Sk Paulína Jonisová
               f1/ Vachek Jiří
               f2/ Lenka
            e3/ Milada Vachková si vzala Jirman Vojtěch
               f1/ Irena
               f2/ Vojta
            e4/ Věra Vachková si vzala Navrátil Antonín
               f1/ Pavel
               f2/ Jitka
        2. ženu si vdovec František Koza (c4) vzal 03.07.1920 Ho 1, byla to
          Marie Pácaltová *21.12.1885 Ho 18 †18.06.1975 svatba byla 03.07.1920 Ho 1
                    ====> rodokmen Pácalt
         d3/ Květoslava *11.02.1921 Sm 23 žila v Praze † 5/ 2010 HK vzala si v r. 1950
           Brychta Jan *16.06.1903 Plaňany † 6/ 1969 Pha
            e1/ Brychta Jan si vzal Alena Tušicová
               f1/ Ondra
               f2/ Radka

      c5/ Koza Václav *26.09.1889 Sm 179 truhlář †10.11.1963 Jar, si vzal 05.02.1921 Čibuz      ===> rodinné foto
        Anežka Procházková *30.10.1895 Skalice †28.02.1986      ====> rodokmen Procházka
         d1/ Věra Aloisie Kozová *21.07.1921 Sm 160 †31.03.1922 Sm
         d2/ Václav Josef Koza
           *16.06.1927 Sm 300 stavař †03.05.1990 HK si vzal 10.09.1955 Sm      ===> rodinné foto
           Božena Janhubová *1933 HK      ====> rodokmen Janhuba
            e1/ Koza Jaroslav *21.01.1957 Jar †15.02.2018 Sm si vzal 02.2.1985 N. M. n/M Irena Vávrová
               f/ Ondra a Tereza Svobodová
            e2/ Koza Václav si vzal Věra Čechová
               f/ Michal
            e3/ Koza Milan si vzal Eva Špačková
               f/ Nikola

      c6/ Koza Jan *20.06.1893 Sm 175 †06.07.1893 Sm 175

              ===> Tato část rodokmenu v grafické podobě.
      c7/ Kozová Anežka čsl. *27.08.1897 Sm 19 †07.09.1937 Sm si vzala 29.04.1923 čsl Sm 179 24 a 25 let
        Dušek Václav *03.09.1898 Hoříněves čsl. †06.12.1991 Sm, soustružník kovů ve Sm. č. 179
              syn Václava, dělníka ve dvoře v Hoříněvsi č. 14 a Marie Havrdová z Lípy č. 23
         d1/ Jarmila Dušková *25.01.1924 Sm †21.09.2015 Chud. ===> foto
           si vzala 26.12.1946 Sm Kohout Ladislav *27.01.1916 Nová Dědina †02.11.1983 Zlín
            e1/ Jarmila *10.11.1944 Zlín †03.04.1945 Kvas.
            e2/ Jitka Blažková *Zlín
            e3/ Ladislav *04.06.1954 Zlín †15.05.2000 Zlín
         d2/ Zdeňka Dušková *16.06.1928 Sm †15.05.2009 Pardubice si vzala 08.10.1953 Pce
           Pospíšil František *23.11.1922 Pce †31.08.1955 Pce
            e1/ Eva
            e2/ Jan
         d3/ Ludmila Dušková *13.01.1930 Sm 179 †06.05.2019 HK si vzala 24.07.1954 Praha
           Holman Lubomír *26.05.1928 Dohalice †25.01.1966 Doh.
            e/ Lubomír si vzal Eva Kudyvejsová
               f1/ Michaela si vzala Vlastimil Musil
                  g1/ Adéla
                  g2/ Veronika
               f2/ Petr

      c8/ Kozová Růžena *13.08.1905 Sm 152 †13.12.1918 Sm

  3. žena Josefa Kozy (b2) byla Anna Rejchrtová *06.04.1875 Smržov 41 †28.05.1950 Hubiles
   svatba 20.06.1926 Sm 179 čsl. 67 a 51 let vdovec a vdova rozená Kupková
Josef Koza *1883

Koza
Koza Josef (*1883), Františka (*1886) a přítel Josef Karpišek, r.1919.

Koza Koza
Stanislava a Josef Kozovi v roce 1955. Vpravo Františka s vnučkou.

Koza
Josef v roce 1955 připravuje materiál na rekonstrukci domu.

Koza
Božena, žena Václava Kozy a Stanislava, žena Josefa Kozy, v roce 1953.


František Koza *1887

Koza
František Koza a Marie Prokšová


Václav Koza *1889

Koza
Václav Koza

Koza Koza
Svatba Václava Koza a Anežky Procházkové se udála dne 05.02.1921.

Koza Koza Koza
Václav a Anežka Kozovi a jejich syn Václav

Koza
Václav Koza s vnukem Jaroslavem


Václav Koza *1927

Koza Koza
Václav jako fotbalista a ve svatebním.

Koza
Svatba Václava Kozy a Boženy Janhubové 10.09.1955.
Kliknutím se fotografie zvětší
Popis, vždy zleva:
děti vpředu: Milan Janhuba, syn Zdeňka, ?, Miloš Šubrt, syn Josefa, Dáša Ryklová, později provdaná Pavlová
sedící: Václav Koza, Anežka Kozová, Božena Janhubová roz. Kamlerová, Jan Janhuba
stojící: Pavel Šubrt, syn Josefa, Jarmila Šubrtová, sestra nevěsty, Věra Janhubová, žena Milana, Stanislava Kozová, vzadu Josef Koza, ženich a nevěsta, Josef Šubrt, švagr nevěsty, Zdeněk Janhuba, bratr nevěsty, Milan Janhuba, bratr nevěsty, Mila Janhubová, žena Zdeňka, Zdeňka Černá, později provdaná Holečková

Koza
Božena Kozová se synem Jaroslavem.

Koza
Václav se svými syny před stodolami "na obci".
Vzadu stojí budova smiřické školy, dnes je zde tělocvična.

Koza
Holohlavská školka na letním táboře. Vlevo stojí Rozdolský(?).

Koza
Nejvyšší Jaroslav Koza *1957, vlevo Josef Hampl až vpravo Jaroslav Hanzl. Dole snad Vladimír Vokřál a Jiří Vebr.

Koza
Božena s Václavem a dětmi Jaroslavem a Václavem na výletě v Praze.

Koza
Božena Kozová se syny Jaroslavem, Václavem a Milanem.

Koza
Jaroslav Koza *21.01.1957 †15.02.2018 ze Smiřic.


Dušek - Kohout - Holman

Dušek
Václav Dušek a jeho druhá manželka Ludmila Špringrová.

Jarmila Dušková a Ladislav Kohout
Jarmila Dušková a Ladislav Kohout 26.12.1946.

Dušková a Kohout
Svatba Jarmily Duškové a Ladislava Kohouta 26.12.1943 ve Smiřicích
1. Jarmila Dušková, 2. Ladislav Kohout, 3. Václav Dušek, otec nevěsty, 4. strýc Šnajdr, manžel sestry V. Duška, 5. Helena Tomanová, neteř nevěstiny nevlastní matky, 6. Josef Koza, bratranec nevěsty, 7. Ludmila Dušková, sestra nevěsty, 8. Mirek Kohout, bratr ženicha.

Ludmila Dušková a Lubomír Holman
Ludmila Dušková a Lubomír Holman 24.07.1954

Kohout
Nahoře zleva: Ladislav Kohout, otec, Ladislav Kohout, syn, drží Dalibora Blažka, Jitka Blažková roz. Kohoutová a Jan Blažek
dole: Jarmila Kohoutová, roz. Dušková, Václav Dušek drží Jana Blažka, Ludmila Holmanová, roz. Dušková
drží Jitku Blažkovou a Zdena Pospíšilová, roz. Dušková