Holohlavy - starostové a další představitelé obce

Jsou použity materiály z Okr. archivu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku

Další informace postupně doplňuji.


Zatím jsem v našel:

před r. 1775 Václav Růžička   rychtář

1777 Jan Hodek    čp. 36 rychtář obce
je zmíněn na nadační listině z roku 1807

1813 Ignác Matějček   rychtář

1844 Václav Chmelích   z Holohlav čp. 16, rychtářJan Kotlant
1863 Jan Kotlant   představený z Holohlav č. 47Jan Prokop Jan Prokop   starosta

4.5.1866 jsou podepsaní v zápisu ze zasedání představenstva obce:
Prokop představený, Josef Chmelík rádní, Josef Hodek, rádní, Václav Chlupatý výbor, Václav Tuček náhradník, František Valášek výbor a Jan Slezák výbor.


4. srpna 1878 je na stavebním povolení podepsán starosta Prokop a Kamil Kučera radní
Podpisy vpravo jsou ze dne 30.7.1873Poslední podpis v zápisech obecního zastupitelstva se starostou Prokopem má datum 14.3.1871, na druhé stránce s datem 9.2.1877 je již podepsaný J. Šandera, Fr. Flejgr radní a V. Macháček v.

Kučera 1876 Kamil Kučera   čp. 36 byl kratší dobu starostou

Podpis ze dne 28.října 1874. Karel Matějček radní a Václav Macháček? radní

J. Šandera Jan Šandera   starosta
24. února 1884 Jan Šandera    starosta


Podpis starosty Šandery je ze stavebního povolení podepsaného dne 4. dubna 1878.
Dále se podepsali František Flejgr radní a Karel Matějček vibory

Poslední podpis Šandery v zápise zastupitelstva je datován 22.3.1890.

Po vícečetných zápisech o peněžních nesrovnalostech, které měl Šandera nahradit se dne 27.2.1891 píše:
Na všecky požadavky od p. Šandery usnešeno by doplatil ob. pokladně náhrady 100 zl pravím jednosto zl. ve lhůtě ode dne 21. února 1891. do 21. srpna t.r. tímto se veškerý pořádek mezi p. Šanderou a obcí zdejší úplně urovnaný považuje.
Mimo toho má p. Šandera pro hřbytov splatiti částku 27 zp. 50 kr. od p. Batysty z místa.
Kamil Kučera

10.8.1890 je znovu podepsán v zápise zastupitelstva Kamil Kučera starosta
24.8.1890 Přijímá se resignace p. Kamila Kučery a má býti dle zákona provedena nová volba obecního starosty, na místě p. starosty nastupuje nový člen do obecního zastupitelstva a sice p. Václav Zilvar.
Dále usnešeno aby výlohy tím vzešle odstupující p. starosta nahradil.František Prokop František Prokop   starosta

První podpis starosty Prokopa v zápise zastupitelstva je ze dne 21.10.1890
Podpis nahoře je z holohlavské matriky narozených z roku 1891.


Podpis dole je ze dne 9.4.1901, první radní byl Josef Sehnoutka
17. dubna 1900 byl starosta František Prokop, radní byl Jan Kotland František Prokop

29.11.1891 jsou v zápise podepsaní (9 z 13 zastupitelů):
František Prokop starosta, František Sehnoutka radní, Josef Sehnoutka radní, František Matějček, Josef Klouza, Jan Šandera, František Valášek, František Macháček a Václav Jaroš.František Matějček 1905 - 1919 František Matějček   starosta obce.

13.5.1905 byli zvoleni následující:
Za starostu p. František Matějček
I. radní p. Jan Kotlant
II. radní p. Josef Tuček
III. radní p. František Valášek
starostenství předáno 25.5.1905

12.10.1912 byli na dokumentu podepsaní: Matějček starosta, Josef Tuček radní, František Macháček a František Antoš členové obecního zastupitelstvaRudolf Andrýs

1919 - 1923 Rudolf Andrýs   čp. 20, starosta

Fotografie Rudolfa Andrýse

Převzal od Františka Matějčka úřad 20.7.1919
Naposledy byl podepsán jako starosta v zápise obecního zastupitelstva 23.8.1923

V zápise ze schůze obecního zastupitelstva v Holohlavech ze dne 16.11.1921 se píše:
Na žádost strany československého venkova, za vyloučení p. Františka Jelinka č. 34. z obecního zástupitelstva se béře na vědomí. Jednohlasně, se p. František Jelínek z obec. zást. vylučuje a na místo jeho nastupuje p. K. Andrejsek.
Schůzi řídil a předsedal starosta Andrýs Rudolf, přítomni: Zilvar Josef, Hencl Josef, Šrámek František, Kulhánková Jos., Peřina Josef (11.5.1922 byl místostarostou), Vognar Josef, Dušek Václav, Vágner Antonín, Andrejsek František, Václav Němeček (jinde ještě Máslo Jan a někde také Merkl Václav)

Zápis ze dne 30.3.1921:
6) Přípis okresní správy politické ve Dvoře Králové ze dne 21.2.1921 (nařízení o přijetí p. Františka Jelínka zpět do obecního zastupitelstva).
Rudolf Andrýs Následkem odejití p. Prokopa Vojtěcha, Peřiny Josefa, Andrejska Františka, Duška Václava. zbylo ve schůzi 5 členů jež nebylo schopno usnášení a tím šestý bod neprojednán.

Zápis 21.4.1921:
Žádost p. Jelínka Fr. čp. 34 o vyřízení dopisu (výše uvedený)
Na přípis okres. pol. správy .... jest p. Jelínek Fr. do všech schůzi zast. zván a jim přítomen.František Andrejsek

František Andrejsek, čp. 55, starosta 1923 - 1927

Ze zápisů schůzí:
Poprvé řídil schůzi obecního zastupitelstva v Holohlavech dne 25.10.1923.
Přítomni byli členové: Voříšek František, Jelínek František, Valha, Dušek Václav, Peřina Josef, Kocian Václav, Vognar Josef, Juriček, Prokop Vojtěch, Pácalt Josef, Pultr, Hlava Jan, Knejp V.
Do finanční komise zvoleni: p. Prokop, Valha, Dušek, Jelínek
Dále zvoleni členové z občanstva: pan vrchní správce Máslo, učitel Tuček Josef, řídící učitel Letošník V., p. Zilvar, P. Klouza a p. Šrámek.
Do stavební komise zvoleni: pan Prokop, Jelínek, Peřina, Hlava J., Pultr Josef, Knejp V.

24.1.1924:
... dále co náhradníci p. Junek Alois za p. Pultra J., p. Peřina František za p. Trojana Václava, - Valha Vít.

15.2.1924:
Členové Václav Knejp a Vojtěch Prokop podali odůvodněné resignace na členství v obecním zastupitelstvu. Resignace tyto vzaty byly jednomyslně na vědomí. Za p. V. Knejpa nastupuje p. Josef Černý, za V. Prokopa p. Josef Merkl.

7.1.1925:
Za náměstka starosty zvolen za stranu republikánskou Josef Pácalt

12.3.1926:
František Andrejsek Člen obecního zastupitelstva pan Junek Alois ohlásil vystoupení, v důsledku změny pobytu. Na místo jeho jako předsedy hřbitovní komise zvolen Merkl Josef.
Do osvětové komise jako jednatel navržen Josef Sehnoutka.

11.6.1927:
Resignace p. Josefa Merkla, ohledatele masa vzala na vědomí a na žádost členů ob. zastup. funkci si dále ponechá do nových obec voleb.

Za foto děkuji Evě Roubalové.František Šrámek    1927 - 1928 starosta

František Šrámek Ze zápisů ze schůzí obec. zastupitelstva:
20.11.1927:
Schůzi zahájil a řídil starosta p. Fr. Šrámek za přítomnosti členů obec. zastupitelstva:
Přítomní: Klouza Josef, Pácalt Josef, Tvrdý Josef, Andrejsek František, Chlupatý František, Křeček Josef, Dušek Václav (I. náměstek), Hanzl Josef, Trojan Josef, Čiháček Václav, a náhradníci Štefan Jan a Pinkas Richard kteréžto dva vzal starosta do slibu.
Resignace sl. Jos. Kulhánkové, béře se na vědomí a na místě jejím nastupuje dle pořadí p. Fr. Jelínek.
Volba komise finanční: p. Ing. Černík Ladislav předseda, Tuček Josef, učitel, zapisovatel, Tuček Jan čp. 52, Andrejsek František čp. 55, Štrumhaus Vilém, Klouza Josef čp. 41.
Volba komise stavební: Tvrdý Josef čp.29 předseda, Matějček Josef, Dušek Václav, Křeček Josef č.p. 23 zapisovatel, Hanzl Josef, Pácalt Josef čp. 18.
Volba komise elektrárenské: Andrejsek čp. 55 předseda, Chlupatý F. čp. 101, Křeček J., Tvrdý J., Štrumhaus V.
Volba komise osvětové: Šrámek František, Krejčí Antonín, říd. učitel, předseda, Tuček Josef, uč. jednatel, Jambora Václav pokladník, Sehnoutka Josef č. 21, Pultr Josef č. 79
Volba komise hospodářské: Klouza Josef č. 41, Tvrdý Josef, Dušek Václav, Matějček J. předseda
Volba komise pro postavení nové školy: Šrámek předseda, Andrejsek, Křeček, Tvrdý, Pácalt, Matějček,
Volba komise hřbitovní: Merkl J. čp. 31 předseda, Pácalt, Čiháček, Trojan, Tuček Jan

23.1.1928:
Náměstek starosty p. V. Dušek zahajuje schůzi za nepřítomného starostu Šrámka, kterého omlouvá a béře do slibu náhradníky p. Josefa Vognara a p. Josefa Peřinu. Resignace ob. starosty p. Fr. Šrámka podaná písemně, p. náměstkem přečtena a všemi přítomnými přijata.František Chlupatý

František Chlupatý starosta obce byl v letech 1928 - 1931vpravo je podpis ze dne 26. března 1928.

Ze zápisů ze schůzí obec. zastupitelstva:
5.2.1928:
Volba starosty: Volí se dle poměrného zastoupení, takže volí 11 členů obecního zastupitelstva a sice 9 členů za stranu čs. soc. dem, 1 čs, 1 lid.
Volí se lístky a odevzdáno: 9 pro p. Františka Chlupatýho, 1 Klouza a 1 lístek prázdný
Volba obecního radního: odevzdáno: Andrejsek František 8 hlasů, 1 hlas Hanzl Josef, 1 hlas Dušek Václav, 1 hlas Klouza Josef.

18.11.1928:
Resignace Viléma Štrumhause se béře na vědomí.

10.5.1980:
Schůzi zahájil náměstek p. V. Dušek, vítá přítomné béře do slibu p.p. náhradníky Maršíka J. a Andrýse

František Chlupatý 31.5.1930:
Starosta předčítá přípis p. V. Duška, náměstka ob. starosty, jímž oznamuje že se vzdává mandátu a tím i funkcí, které z toho plynou.

25.10.1931 je ve schůzi obecního zastupitelstva naposledy podepsán jako starosta.František Andrejsek    starosta

14.11.1931
Schůzi obecního zastupitelstva řídil starosta p. Fr. Andrejsek
Přítomní: Vognar J., Křeček J., Šífta F., Zámiš J., Štrégl J., Krejčí A., Jelínek F., Kocián V., Tuček J., Peřina J., Trojan J., Hanzl J., Duchoň Fr. a Klouza Josef.
Komise finanční: Krejčí Antonín, Křeček Josef, Kocián Václav, Tuček Jan,
Komise hospodářská: Trojan Josef, Peřina Jan, Vognar Josef, Jelínek František, Knejp Václav ml. čp. 40
Komise stavební: Křeček Josef, Vognar Josef, Bohdanecký František, Hlava Jan, Jelínek František
Komise zdravotní: Tuček Josef, učitel, Hroch Václav, pošt. zřízenec, Tvrdý Josef, Hanzl Josef, Trojan Josef
Komise letopisecká Fr. Andrejsek, starosta, A. Krejčí, V. Prokop, V. Tuček
Komise chudinská: František Duchoň, Josef Hanzl, Jan Zámiš, František Štrégl, Josef Tvrdý, Antonín Krejčí
Komise elektrárenská: Josef Křeček, František Jelínek, František Chlupatý, Antonín Krejčí, Jan Tuček

12.12.1931
Resignace p. Františka Šifty na člena v obec. zast.(přesídlil do Černožic) a p. Václava Duška na člena v místní školní radě.
Starosta beřé do slibu náhradníky ob. zast. p. Jana Zámiše a Václava Hrocha.
Volba komise nákazové: Sehnoutka Václav čp. 29, Tvrdý Josef 29, Klouza Josef 41, Vognar Josef 51, Knejp Václav 40, Valha Vít (velkostatek)

27.12.1931
Volba hřbitovní komise: Merkl Josef čp. 31, Pácalt Josef 18, Zilvar Josef 37, Trojan Josef, Tuček Jan

16.1.1932
Osvětová komise pro další období: Antonín Krejčí, František Bohdanecký, Josef Ditrych učitel, Josef Peřina, František Šteffen; jako knihovník patří do osvětové komise Jaroslav Jelínek

podpisy zastupitelů
Bylo 14 obecních zastupitelů + starosta Andrejsek.

15.8.1933
Starosta Andrejsek odjel asi na 6 neděl k Žatci za svým povoláním a proto úřad předal náměstkovi Klouzovi.
Slečna Josefa Kulhánková jako náhradnice vzata do slibu.
Státní stravovací akce pro osoby nezaměstnané: jmenování obecní sociální komise z řad samostatně hospodařících: Tuček Jan čp. 52, Matějček Josef 46, Andrýs Václav 28 a z řad zaměstnanců: Hlava Jan 56, Vognar Josef 32, Peřina Josef 94.

30.3.1934
Václav Hroch podává resignaci na členství v obecním zastupitelstvu z důvodu, že pro vykonávání služby nemůže se schůzí pravidelně súčastňovati.

11.7.1934
Vzata na vědomí resignace Jana Zámiše na člena obec. zastupitelstva důvod odstěhování do Černožic.Josef Klouza

Josef Klouza    starosta

Po delším zastupování starosty F. Andrejska je poprvé J. Klouza zapsán jako předseda 10.3.1935

Josef Klouza

razítko a podpis je ze dne 22.7.1935.

9.12.1935
Organisace civilní obrany protiletecké ochrany v obci čj. 44014 ai 35 jmenován velitelem p. Andrýs Václav čp. 28.

Další fotografie Josefa Klouzy a jeho dcer
Za foto děkuji paní Klouzové a Blance Karešové.Antonín Krejčí

1938 - 1942 Antonín Krejčí   starosta

čp. 42, narozený 25.3.1871 v .ucholíně ( ? ), byl od 1.9.1898 do 31.7.1903 učitelem a od 1.9.1924 do 31.8.1931 správcem místní školy. Po pensionování účastnil se činně správy obce a 28.6.1938 zvolen byl starostou obce do r. 1942. ( † 12. ledna 1958 )

Zápis o ustavující schůzi obecního zastupitelstva v Holohlavech konané dne 28. června 1938 o 7 hod. več. v zasedací síni školní budovy.
Přítomní: zástupce dohlídacího výboru p. řídící učitel Josef Tuček, členové ob.zastupitelstva: Krejčí Antonín, Jelínek František, Andrýs Václav, Pácalt Josef, Duchoň František, Klouza Josef, Tvrdý Josef, Tuček Jan, Novák Jan, Černý František, Valenta Josef, Peřina František, Jelínek Jaroslav, Štrégl František, Křeček Josef.
Jelikož žádná volební skupina neuplatnila nároku na úřad prvého náměstka, konala se volba starosty a jeho náměstka nadpoloviční většinou přítomných z celého sboru (neboli z pléna).
Při volbě starosty odevzdáno bylo 15 hlasů. Obdrželi : Antonín Krejčí 9 hlasů, Josef Klouza 6 hlasů.
Jelikož nadpoloviční většina činí 8 hlasů zvolen jest starostou Krejčí Antonín (byl to nejstarší člen zastupitelstva).
Při volbě náměstka starosty obdrželi: Jelínek Jaroslav 4 hlasy, Klouza Josef 5 hlasů, prázdných lístků bylo 6.
Při opakované volbě byl stejný stav - zvolen byl Klouza Josef 5 hlasů, který prohlásil bez uvedení důvodu, že volbu nepřijímá.
Ponecháno rozhodnouti dohledacímu úřadu s platností konečnou.
Pro volbu radních se združily: národní socialisté a strana lidová.
Obecní rada čítá 5 členů včítaje starostu a náměstka.
Volební skupině soc. demokr. připadá 2 mandáty, republikán. zeměd. 2 mandáty, nár. soc a lidové 1 mandát.
Ježto volební skupině soc. dem. včítá se starosta, republikánské náměstek starosty obdržejí soc..- dem. ještě 1 člena rady a republ. také 1 člena rady,
Zvoleni Josef Křeček soc. dem., Václav Andrýs republik., František Jelínek nár. - soc. a str. lidová
Antonín Krejčí
Podpis a razítko je ze dne 28.7.1941

21.8.1938
Dle návrhu obecní rady sestavení ob. komisí je následující:
Komise finanční: Křeček Josef, Tuček Jan, Bohdanecký František, Černý František,
okresnímu úřadu navrženi jsou: Ing. J. Kukla, Prokop Vojtěch, Roháč Josef.
komise elektrárenská: Křeček Josef, Chlupatý Václav, Peřina Jan, Jelínek František, Sehnoutka Josef
komise stavební: Jelínek František, Vognar Jos. čp. 51, Hlava Jan, Střecha František, Jelínek Jaroslav,
komise hřbitovní: Zilvar Josef, Tuček Jan, Peřina Josef, Novák Jan, Pinkas Richard
komise chudinská: Tvrdý Josef, Černý František, Duchoň František, Jošt Josef nám, Štrégl František
komise osvětová: Krejčí Antonín, Prokop Vojtěch, Tuček Josef řídící učitel, Vacek Rudolf, Jelínek Jaroslav a Tuček Josef ml.
komise letopisecká: Prokop Vojtěch, Krejčí Antonín, Tuček Josef říd., Jelínek František, Kotlant Jan, Tuček Václav
komise hospodářská: Vognar Josef čp. 51, Křeček Josef, Černý František, Klouza Josef čp. 41, Peřina František
komise zdravotní: Klouza Josef čp. 41, Tvrdý Josef, Štrumhaus Vilém , Valenta Josef, Jošt František čp. 121
komise nákazová: Krouza Josef čp. 41, Sehnoutka Václav, Rejhon V., Peřina František
komise ku sestavení sezon(?). porotců: Křeček Jios., Pácalt Jos., Novák Jan, Jelínek Frant,
Schvaluje se odměna starostovi pro rok 1939 - 100K měsíčně.

2.10.1938:
Pan Pinkas Richard prohlašuje že funkci člena hřbitovní komise nepřijímá.

21.12.1938:
Náměstkem starosty zvolen Tuček Jan, obdržel Tuček Jan 5 hlasů a Andrýs Václav 1 hlas.
Dále přijat návrh na okrašlovací komisi navrženi do komise: p. Štrumhaus Vilém, Merkl Josef, Tvrdý Josef, Andrýs Václav a Čiričarov Jiří.

5.6.1940:
Obecní zastupitelstvo (členové) složili předepsaný slib Vůdci a říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi na tiskopisech vydané vládou Protektorátu.
Zápiska ze schůze obecní rady 2.1.1941:
Jan Tuček - Zděluji že na vyzvání lékaře jsem nucen odebrati se na léčení do nemocnice v Hradci Králové a to již 3.t.m. V důsledku toho svolal členy obecní rady aby za něho byl ustanoven zástupce k prozatímnímu vedení ob. úřadu.
Po delší debatě navržen člen ob. rady Jos. Křeček, který přítomné upozorňuje, že vzhledem ku svému zaměstnání nemůže tento úřad řádně vykonávati. K tomu podoktnuto že budou členové ob. rady napomocni a Jos. Křeček ustanovem po dobu než se vrátí buď sám starosta a neb náměstek z léčení.

Obec. rada 15.2.1941:
Pokud se týká nařízení jimž okresní úřad ustanovil p. Klouzu vedením prozatímně ob. úřad vysvětluje okresní úřad v přípise ze dne 13.1.1941

24.2.1941
P. Klouza předává úřad uzdravivšímu se p. starostovi Ant. Krejčímu.

2.12.1941:
Starosta Krejčí vedl naposledy schůzi.Josef Křeček

Josef Křeček

místostarosta Jan Tuček
Foto vlevo je ze dne 1.4.1929.
Za fotky děkuji Jiřímu Křečkovi.

26.7.1942
Přítomní: Krejčí Antonín, Jelínek František, Andrýs Václav, Křeček Josef, Novák Jan, Černý František, Tvrdý Josef, Duchoň František(je škrtnutý), Pácalt Josef, Štrégl František, Peřina František, Jelínek Jaroslav, Valenta Josef, náhradníci: Štefan Jan, Pinkas Richard.
Schůzi zahájil náměstek starosty Tuček Jan
Volba nového starosty obce.
Náměstek starosty předává vedení schůze p. Krejčímu Antonínovi jako nejstaršímu členu ob. zastupitelstva. Rozdáno 15 lístků volebních: z toho obdrželi p. Křeček Josef 11 hlasů, Tuček Jan 3 hlasy a 1 lístek byl prázdný. Zvolený Křeček Josef oznamuje k tomu, že zvolení starostou obce nemůže přijmouti jelikož vzhledem ke svému zaměstnání nemá tolik volného času, aby rozsáhlou agendu obecní mohl řádně zastati. Rozhodnuto o výsledku volby a podaných námitkách zvoleného předá se okresnímu úřadu.
Náměstkem starosty zůstává Tuček Jan.
Dále zase rozdáno 15 lístků k volbě člena obecní rady. Z toho obdrželi hlasů: Krejčí Antonín 8 hlasů, Klouza Josef 41, 4 hlasy, Jelínek Jaroslav 2 hlasy a 1 lístek byl prázdný. Zvolen Krejčí Antonín.

Ob. rada 25.9.1942
Josef Křeček Stanoveni do komise chovatelů obecních kozlů Jaroš Václav, Šrámek František a Jošt Josef čp. 38.

Obecní rada 21.2.1943:
Vzat na vědomí přípis zemského úřadu v Praze ze dne 23.října 1942. doručený přímo J. Křečkovi, v němž zemský úřad potvrzuje zvolení J. Křečka obecním starostou. Na základě tohoto rozhodnutí zvolený starosta přijímá svůj úřad.
Pan náměstek Tuček Jan, který do dnešního dne úřad zastával předává 1. jednací protokol ukončený číslem 274.

13.3.1943
Starosta obce po zahájení 2. schůze prohlašuje, že chce zastávati svěřenou funkci ze všech sil, žádá o spolupráci všech, kteří k výpomoci budou vybídnuti.

6.5.1943
Finanční komise stala se odchodem vrch správce K. Baška a zvolením jednoho člena starostou obce neúplnou. Navrhuje se nový člen p. Jan Elmer, vrch správce protekt. statku v Holohlavech a jmenuje druhým členem p. Jos. Klouzu č. 41.
Obecní rada 20.4.1945:

Z nařízení okres. úřadu v Hradci Králové ... upravují se odměny obecních starostů pro r. 1945. Pro zdejší obec od 600 do 1000 obyvatel základní odměna za jeden rok 4.800,- K, přídavek za práce písemné na jeden rok 2.400,- K Josef Křeček

Poslední záznam ze schůze obecní rady v Holohlavech před koncem války. Následující zápis má již datum 18.9.1946 a je ze schůze rady Místního Národního Výboru (MNV).
15.5 1945 - František Andrejsek

jednomyslně byli zvoleni: předsedou Národního výboru strojmistr František Andrejsek 55, místopředseda Chlupatý František st. a jednatelem Pinkas Richard.   Zápisy ze schůzí MNV z roku 1945.

František Andrejsek František Andrejsek
Fotografie z mládí Františka Andrejska. S manželkou v roce 1949.
Za fotografie děkuji Evě Roubalová roz. Andrejskové
2.6.1945 - Chlupatý František st.

nová volba předsedy M.N.V., byl zvolen předsedou Chlupatý František st. a místopředsedou Melgr Josef čp. 59

Rada MNV 9.10.1946:
Schůzi zahájil místopředseda Zilvar Josef.

Rada MNV 25.11.1947:
Schůzi zahájil místopředseda Zilvar Josef za přítomnosti členů rady: pana Černého Františka, Nováka Jana a Knejpa Václava.
Vyživovací komise ustanovena z následujících členů: předseda komise Levínský Rudolf, za Jednot. svaz zemědělců Rudolf Andrýs a za spotřebitele paní Lindrová Marie.
Místopředseda MNV pan Zilvar sděluje, že dnešního dne došel dopis od předsedy MNV pana Chlupatého Fr. v němž sděluje, že resignuje na funkci předsedy MNV v důsledku nemoci.

Rada MNV 11.2.1948:
K přípisu p. R. Valtery advokáta v Jaroměři stran zaplacení výloh panu Josefu Křečkovi, bývalému starostovi obce usneseno zaplatiti: 1000Kčs co odměnu starostenskou za dobu od 1.1.1945 do 20.5.1945 a obnos 208 Kčs za práce písařské v téže době v Kčs . Obnos 1.723,15 K za ušlý zisk uvoluje se obec též zaplatiti, ovšem musí býti předloženo řádné vyúčtování promeškaného času, jakož jeho účel.
Cestné v obnosu 1363 K usneseno zaoplatiti též, bude-li předložen nutný účel těchto cest v zájmu obce. Oplechování dvířek u skříně měl pan Křeček sobě vyúčtovati v roce pořízení to jest v roce 1944. Útraty právního zastoupení nechť pan Křeček zaplatí sám, ježto požadované platby měl v prvé řadě požadovati cestou regulérní a ne advokátem.

-----------------------------

24.2.1948
Místní org. K.S.Č. poslušna pokynů svých představitelů prováděla ihned uspořádání místních poměrů, pokud se toho jevilo potřeba. V historickém únorovém dění stáli jí v čele:
Předseda I. obvodu: Novák Jan - předseda II. obvodu: Musil Jan
místopředseda: Hanzl Josef - místopředseda: Horák František
jednatel: Špryňar Josef - jednatel: Kopecký Václav
členové: Chlupatý František st. - pokladník: Sikela Matuš
Jošt František - zapisovatel: Šejvl Antonín revizoři účtů: Peřina Josef a Bezvoda František

Strana především zařídila ustavení Místního akčního výboru Národní fronty, který byl ustaven:
Předseda: Tvrdý Josef st., z čp. 29
místopředseda: Novák Jan, z čp. 67
členové: Voňka Ladislav, z čp. 113
Lochman Václav, z čp. 112
Chlupatý František st., z čp. 101
Horák František, z čp. 3
Hanzlová Jiřina, z čp. 102
Šácha Karel, z čp. 47
M.A.V. – N.F. se ihned svojí funkce ujal.

-----------------------------

1.3.1948 Chlupatý František st.,    předseda MNV

místopředseda: Horák František
Místní Národní Výbor byl v pondělí 1. března prověřen a ustaven

Ze zápisů ze chůzí MNV:
4.4.1948:
Předseda vítá 3 nové členy MNV Hanzl Josef, Kopecký Václav a Šácha Karel.

30.6.1948:
Nově zvolený člen MNV Valenta Josef složil slib do ruky předsedy.

31.12.1949:
Jako místopředseda MNV navržen a schválen MAV Karel Šácha z čp. 47.

13.6.1950:
Předseda MAV Tvrdý Josef předčítá kandidátku nového výboru: před. Chlupatý František P, Rohlena Ladislav N, Špryňar Václav P, Jech Vladimír P, Zilvar Josef, Kopecký Václav P, Peřina Josef P, Provazník Václav, Maršík Jaromír P, Obstová Jiřina, Lindrová Marie P, Peřinová Anna P, Klouza Josef P, Valenta Josef P, Štrégl František P.
Předseda táže se jednotlivě zda funkce přijímají - viz nahoře přijímá - P, nepřijímá - N, ostatní jsou nepřítomni.

28.6.1950:
volba předsedy MNV Chlupatý František, zemědělský referent Klouza Josef, finanční referent Špryňar Václav, osvěta, školství, práce zdravotní Jech, hospodářský techn. a výživa Zilvar Josef

14.9.1951
S. předseda přečetl přípis ONV odvolání z rady MNV V. Špryňara , p. J. Zilvara a s. Vladimíra Jecha a současně jmenuje k návrhu MAV s. Maršíka.
Po přečtení slibu s. předsedou složili slib s. Jošt Bohuslav a Černý M.
Na návrh s. Jošta byl návrh na s. Kopeckého jako obecního hospodáře všemi hlasy schválen. Na návrh s. Peřinové byl navržen na finančního referenta s. Jošt B. všemi hlasy schváleno.

Ze zápisů schůzí rady MNV:
31.9.1949:
Na návrh člena rady Lochmana V. doporučuje se jednohlasně za místopředsedu MNV Šácha Karel ku schválení MNV.

1.2.1950:
Povinné ustanovení redakční rady místního rozhlasu.
Redakční rada bude v naší obci ustanovena a bude složena z následujících zástupců: za MNV navržen Kopecký V., ROH Šejvl A. říd. (učitel), ČSM LIndr V., JSČZ Levínský Rudolf, KSČ Chlupatý Fr. ml.

20.2.1950:
Usneseno zúčastniti se korporativně pohřbu zemřelého člena národního výboru Hanzla Josefa.

12.9.1950:
Přítomní členové: Chlupatý František, Zilvar Josef, Klouza Josef, Jech Vladimír, Špryňar V. (jinde i Šejvl Antonín)

27.8.1951:
Resignace člena rady MNV Josefa Zilvara. Vzhledem k předneseným důvodům je nucena rada MNV resignaci přijmouti.
Návrh výboru KSČ na odvolání s. Špryňara V. z funkce předsedy hasičského sboru vzat na vědomí a na místo něho doporučuje se hasičské jednotě v místě volit nového.
(Tím končí i zápisy V. Špryňara)

27.9.1951:
zapisuje Jošt za přítomnosti s.(soudruh) př. Chlupatý Fr., s. Klouza Jos.,s. Kopecký Vác., s. Jošt Bohuslav

11.6.1952:
K otázce zakládání výboru žen při MNV usneseno pověřiti členky MNV s. Lindrovou M., Peřinovou Annu a Hamplovou Jiřinu sestavením tohoto výboru a předložením MNV ku schválení.Václav Kopecký

26.9.1952 - 29.3.1957 Václav Kopecký    předseda MNV

Za fotografii dole děkuji paní Kopecké.

   Nově zvolený předseda M.N.V. Václav Kopecký, narodil se 25.6.1907 v Holohlavech, co syn zemědělského dělníka, Josefa Kopeckého z čp. 109. Navštěvoval trojtřídní obecnou školu v Holohlavech, zaměstnán u Č.S.D. co obchůzkář v Jaroměři. Organizován byl byl v K.S.Č. a od r.1947 voleným předsedou místní organizace K.S.Č. Jako člen místního hasičského sboru, zastával v něm různé funkce. Byl veřejně činným a od r. 1950 členem místního národního výboru.

Zápisy ze schůzí MNV
26.9.1952
Soudr. Luňáček navrhuje s. Kopeckého Václava. Předseda nechává hlasovat. Všichni přítomní hlasují pro uvedený návrh.
Zemědělským referentem zvolen Andrýs Rudolf, zásobovacím s. Jošt Václav, osvětovým referentem s. Šejvl Antonín, bytovým Luňáček Josef, finančním Jošt Bohuslav a hospodářem Rohlena Ladislav.

11.11.1953
složení slibu nového člena MNV s. Cardy Josefa

3.12.1953
složení slibu nového člena s. Rubáka Václava

21.1.1954
složení slibu nových členů MNV Tvrdý Josef, Andrýs Václav, Černý Jar. čp. 39 a Levínský Rudolf
členové rady MNV: zemědělský referent s. Andrýs Rudolf, bytový s. Knejp Jaroslav, osvětový Šejvl Antonín, finanční Černý Miroslav, členem rady dále p. Levínský Rudolf a Černý Jaroslav 39.

21.5.1954
Nový národní výbor se skládá z 5 členů KSČ a 4 bezpartijních, z toho jest 1 žena za VŽ.
Předsedou byl zvolen Kopecký Václav, tajemníkem Vít Jaroslav, člen rady Andrýs Rudolf
Komise zemědělská: předseda Andrýs Václav, členové Levinský Rudolf, Klouza Josef, Knejp Václav, Tuček Jan, Prokop Vojtěch a Řehák Václav
Komise finančně - rozpočtová: předseda Brož Gustav, členy Tvrdý Josef starší, Černý Jaroslav 39, Pácalt Jaroslav a Černý Miroslav
Komise kulturně osvětová: předseda Žižka Ladislav, členy Andrýs Rudolf, Řehák Josef, Semeráková Květa, Šejvl Antonín, Černý František čp. 108
Komise pro výstavbu: předsedou Knejp Jaroslav, Luňáček Josef, Šejvl Antonín, Jaroš Václav, Maršík Jan a Bezvoda František
Rozhlasová rada: předseda Kopecký Václav, Vít Jaroslav a Andrýs Václav

8.3.1956
Předseda vítá nově zvoleného člena MNV s. Luňáčka Josefa, který byl zvolen za s. Knejpa Jaroslava, který vůbec nedocházel do schůzí MNV.

6.9.1956
Václav Kopecký s. řídící Ladislav Cölba se představuje členům NV a přednáší svůj program práce a činnosti o kulturní práci na vesnici. Jelikož správce Občanské besedy a knihovník s. Šejvl se odstěhoval ... Na to byl zvolen správcem OB a knihovníkem s. Cölba.

29.3.1957
s. Kopecký Václav sděluje, že podává resignaci na funkci předsedy. Přítomný s. Vaněk Josef nám. předsedy vysvětluje, že čin jeho je velmi vážný a připomíná, že když funkcionář se dostává do soudního řízení je nutno ho odvolat a doporučuje, aby byl z funkce odvolán. Soudr. Kopecký béře na vědomí. Členové souhlasí. Odhlasováno, aby p. Andrýs Rudolf zastupoval do konce období předsedu. Do rady zvolen s. Luňáček Josef.

Zápis o schůzi rady MNV
7.10.1952
za přítomnosti s. Kopeckého Václava, předsedy MNV, s. Šejvla Antonína, Jošta Václava, Jošta Bohuslava, Rohlena Lad., Luňáček Josef, Andrýse Rudolfa a Víta Jaroslava tajemníka MNV
Rada MNV 11.11.1952:
Hřbitovní komise: Němeček Václav, Vágner Antonín, Bureš Stanislav, Špryňar Josef, Špelda Karel, Rubák Václav a Vognar Josef čp. 32.
Zápis o veřejné schůzi národní fronty 8.4.1954:
Kandidáti do MNV. Jsou to:
s. Vít Jaroslav, Kopecký Václav, Brož Gustav, Peřinová Anna, Andrýs Václav, Knejp Jaroslav, Andrýs Rudolf, Levínský Rudolf a Černý Jaroslav čp. 39.
Andrýs Václav nesouhlasí s tím, že jest kandidován, že by patrně, vhledem k tomu, že jako předseda JZD se stal nepopulárním a že by ho zemědělci nevolili. Přítomní jeho kandidaturu schválili.

razítko ----------

  Hlouběji však zasáhla do správy obce resignace předsedy MNV Václava Kopeckého, která s ohledem na to, že týž nacházel se v soudním řízení, byla ve schůzi 29. března 1957 přijata a do konce volebního období ujal se úřadu náměstek
Andrýs Rudolf čp. 20, za kterého byl zvolen do rady s. Luňáček J.
  Toto krátké mezidobí bylo ukončeno všeobecnými volbami do obcí, okresů a krajů dne 19. května 1957Jakubský František

19.5.1957 František Jakubský    předseda MNV

Holohlavská kronika uvádí:
   Narodil se 20. listopadu 1918 v sousedním Neznášově, co jeden z 5ti dětí osmihektarového zemědělce. Absolvoval obchodní akademii v Hradci Králové a od r. 1938 pracoval v sousedním městě Smiřicích v městské spořitelně. Při totálním nasazení na nucené práce, byl v roce 1942 poslán do Východního Slezka. Pro národní uvědomění a pomoc válečným zajatcům byl r. 1943 Gestapem zatčen a odvezen do koncentračního tábora Gross Rosen. Po návratu přidělen do pohraniční spořitelny města Úštěku, kde 10 roků působil a v r. 1953 zvolen byl členem a předsedou MNV města Úštěku. Na přání manželky ( rozené Tučkové z čp. 52 v Holohlavech ) přijal r. 1955 nové zaměstnání ve státní bance v Jaroměři, aby splnil její touhu, usídliti se u starých rodičů v čp. 52. V roce 1957 byl zvolen členem a předsedou MNV v Holohlavech. Byl vždy činným i četných korporacích a spolcích.

Ze zápisu ze zasedání MNV
ustavující schůze 30.5.1957:
Předsedou byl zvolen s. Jakubský František, náměstek s. Andrýs Rudolf, tajemník Vít Jaroslav. Rada s. Luňáček Josef, p. Tvrdý Josef ml. a s. Brož Gustav
Předsedové komisí: zemědělská Andrýs Rudolf, finanční Gustav Brož, kulturně osvětová Martínková Jarmila, pro výstavbu a zkrášlení obce Luňáček Josef, hřbitovní a správce hřbitova potvrzen dosavadní p. Němeček Václav čp. 15. potvrzen dosavadní pokladník p. Tvrdý Josef st.

Další zápisy se schůzí MNV v knize nejsou - následuje schůze 25.6.1960.Oldřich Juriček

Oldřich Juriček    předseda MNV

Zápis z prvního zasedání MNV, zvoleného ve volbách, konaných dne 12.června 1960, konaného dne 25. června 1960:
Nový národní výbor má 13 členů KSČ a 2 bezpartijní.
Předseda Oldřich Juriček, náměstek Žižka Ladislav čp. 38, tajemník Vít Jaroslav čp. 53, členové rady Černý Jaroslav, Kouba Jaroslav, Luňáček Josef, Andrýs Václav.
Komise Zemědělská: předseda Černý Jaroslav, Andrýs Václav, Levínský Rudolf, Klouza Josef, Bergman Josef, Brož Gustav.
Pro výstavbu a zkrášlení obce: předseda Luňáček Josef, Štefan Jaroslav, Rohlena Ladislav, Výšek Miloš, Nepokoj František, Čapek Karel.
Kulturní a školská: předseda Žižka Ladislav, Samek Rudolf, Cölba Ladislav, Jambora Alois, Prudký Vl., Bohdanecký František, Bohdanecká Věra, Štrumhausová Libuše.
Finanční a plánovací: předseda Jakubský František, Rohlenová Anna, Černý Jar., Hroch Josef, Prokop Vojtěch ml.
Pro ochranu veřejného pořádku: předseda Krebs Jaroslav, Vít Jaroslav, Maršík Jaromír, Peřina Jaroslav, Pácaltová Jana a Rubák Václav.

27.1.1961
s. Štefan Jaroslav čp. 78 podává resignaci na funkci člena MNV, člena komise pro výstavbu, z toho důvodu, že rada MNV nesouhlasí s uvolněním jeho manželky ze zemědělství.
Usnesení: Nesouhlasí se s jeho resignací. Všichni hlasovali proti přijmutí jeho resignace.
P. Štefanová chtěla jít pracovat do podniku Lina v Černožicích. Na schůzi 17.2.1961 toto povolení dostala všemi hlasy.

3.9.1963:
Předseda s. Juriček oznámil přítomným, že s. Vít Jaroslav tajemník - končí funkci stálého tajemníka, kterému za dosavadní práci poděkoval.
s. Vít oznámil, že funkci tajemníka bude zastávat dále, odmítl však vésti dále účetní a pokladní evidenci.

29.10.1963
Soudruh Nepokoj František souhlasí převzíti účetní a pokladní evidenci od 1.12.1963.František Jakubský    předseda MNV (podruhé)

Ze zápisu z ustavující schůze NV dne 1.7.1964:
Na ustavující schůzi je přítomno 20 poslanců zvolených dne 14.6.1964 při volbách do NS a NV. S. Štrumhausová je omluvena.
Zvoleni:
Jakubský František předseda, Papež Ladislav tajemník
Komise pro výstavbu: Štefan Jaroslav předseda, Luňáček Josef, Sokolovský Stanislav, Matouš Josef
Komise pro veřejný pořádek: Bohdanecký Vladislav předseda, Čapek Karel, Šereš Pavel, Černá Božena
Komise kulturní a školská: Peřina Jaroslav předseda, Cölba Ladislav, Štruhausová Libuše, Hanzlová Stanislava
Komise zemědělská: Bergman Josef předseda, čejka Josef, Šolc Ladislav, Andrýsová Marie čp. 20
Komise finanční: Duchoň Miroslav předseda, Jošt Václav, Rejzek Martin

Zápis schůze rady MNV dne 7.10.1965:
Na této mimořádné schůzi byla projednávána organisace pohřbu předsedy MNV s. Jakubského, který zemřel dne 6.10.1965 .
Rada se usnesla:
1) Dát natisknou vlastní úmrtní oznámení sestavit rozdělovník a tato odeslat.
2)Věnovat věnec společně s VO KSČ s nápisem na stuze: "Svému předsedovi MNV - MNV a KSČ Holohlavy"
3) Rada pověřila tajemníka MNV tím, aby se rozloučil s předsedou při kremaci v Pardubicích dne 13.10.1965.
4) Uveřejnění oznámení v místním rozhlase dne 6.10.1965.
5) Zorganisování zájezdu na kremaci relací v místním rozhlase.

Rada 29.10.1965:
Rada projednávala kandidáty na funkci předsedy MNV a po vyčerpávající debatě došla k těmto typům: s. Peřina, s. Bergman, s. Štefan, s. Papež. Protože nedošlo k sjednocení na jednom kandidátu, sejde se rada ještě před plénem aby projednala toho poslance, který bude navržen plénu.
Názor rady je ten, že tuto funkci by mohl vykonávat nejlépe s. Peřina.
1974 - 1979 Jaroslav Peřina    předseda MěNV

Jaroslav Peřina předsedou MěNV od 1.3.1974, zvolen na mimořádném plénu MěNV. Smiřice se sloučily s Holohlavami.
Podruhé je zvolen 18.11.1976. Dne 27.6.1979 odstoupil z funkce. Odešel do důchodu.
Další fotografie Jaroslava Peřiny          Oslava 60 let Jaroslava Peřiny

tajemník MNV Ladislav Papež
Schůze rady MNV a VO KSČ 15.11.1965:
Byl projednán kandidát na funkci předsedy MNV za zemřelého s. Jakubského. Po diskusi byl společně s radou a výborem KSČ navržen s. Jaroslav Peřina, který bude v plénu navržen jako společný kandidát. S. Peřina se vyjádřil, že navrhovanou kandidaturu přijímá.
Jaroslav Peřina byl zvolen všemi hlasy na plenárním zasedání MNV dne 16.11.1965
Rada 10.12.1965:
Doplnění a změny v jednotlivých komisích:
Předseda MNV navrhuje radě provést tyto změny v jednotlivých komisích doplněním komisí členy neposlanci a změny které vyplynuly volbou předsedy MNV:
KŠK: s. Cölba předseda komise,s. Štrumhausová Lib., s. Hanzlová Stan., neposlanci s. ing. Porubčanský František, Štrégl Josef, Jelínek.
Zemědělská komise: s. Bergman Josef, Čejka Josef, Šolc Vlad., Andrýsová Marie čp. 20, bude jednáno ještě s Frant. Šolcem.
Komise pro výstavbu: s. Štefan Jar., Luňáček Josef, Sokolovský Stanislav, Matouš Josef, neposlanci s. Vařečka František, Nepokoj František akt: Vébrová.
Finanční komise: s. Duchoň Mir., Jošt Václav, Řízek Vlad., Kodoň, Poslední dva jako neposlanci.
Komise pro ochranu veřejného pořádku: s. Bohdanecký Vlad., Čapek, Šereš, Černá Božena, neposlanci Martínek Václav, Holeček.
Zápis z mimořádné schůze rady MNV dne 30.3.1967:
Přítomni: s. Peřina, Papež, Cölba, Štefan, Bohdanecký. Omluveni: Duchoň, s. Čejka.

Ze zápisů z plenárních zasedání MNV
29.4.1968:
Plenární zasedání na doporučení rady MNV zprostilo s. Duchoně dle vlastní žádosti z rodinných důvodů funkce člena rady a předsedy finanční komise. Na místo uvolněné funkce zvolilo plénum na návrh rady s. Jošta V. (člen rady a před. fin. komise)

26.srpna 1968:
Na závěr bylo přijato toto usnesení:
Plenární zasedání bylo informováno o vzniklé situaci, odmítá rozhodně okupaci naší vlasti, plně uznává za jediné představitele ty, kteří byli řádně a legálně zvoleni. Plně se staví za obrodný proces započatý lednovým plénem KSČ. Souhlasí s usnesením rady MNV ze dne 21.8.1968, které odsoudilo okupaci a vyvolalo protestní podpisovou akci, která 279 podpisů.

12.12.1968:
Plenární zasedání bylo informováno o jednání rady, kde s. Štefan prohlásil, že nechce dále pracovat jako poslanec a ve funkcích MNV. Dále bylo plénum informováno předsedou MNV o tom že jako jeden z důvodů uvedl s. Štefan to, že nesouhlasil s udělením vyšší peněžité odměny stavbyvedoucímu s. Luňáčkovi (6500,-). (Vedl stavbu nové samoobsluhy - pozn. P.) Na základě tohoto přestal prakticky vykonávat funkci předsedy komise pro výstavbu. ... K vyřešení situace v komisi pro výstavbu sešla se tato komise 9.12.1968. Na této schůzi navrhla komise plenárnímu zasedání, aby vedením komise byl pověřen člen této komise s. Sokolovský. Plenární zasedání tento návrh potvrdilo a zvolilo s. Sokolovského do funkce předsedy komise pro výstavbu a současně člena rady MNV.

23.2.1970:
Předseda MNV seznámil poslance s tím že MNV měl původně na počátku volebního období 21 poslanců. Postupně se snížil počet na 19 (úmrtí s. Jakubského, odstěhování s. Rejzka). Později rezignoval s. Štefan a tím má MNV v současné době 18 poslanců. Dle zákona 117/69 Sb může dojít k odvolání nebo resignaci a počet poslanců (minimální) stanovený ONV je stanoven na 15.
V průběhu prosince byly s poslanci prováděny pohovory, kdy většina poslanců prohlásila, že chtějí pracovat. Resignaci podali: s. Čejka - z důvodů, že staví rodinný domek a bude se z obce stěhovat, s. Andrýsová - z těch důvodů, že je velmi pracovně zatížena (JZD, rodina). S. Šolc Vlad. (ČSSS) který soustavně nepracuje a k pohovorům se nedostavil.
Plenární zasedání schválilo počet (minimální) poslanců.

19.10.1970:
odvolání: Bergmana Josefa a Šolce Vlad.
Volí následující občany za poslance: Vojkůvku Josefa, Hlavu Miroslava, Vebra Václava, Kratěnu Karla, Hofmana Vlad., Černého Františka
Odvolává Stanislava Sokolovského z funkce předsedy komise pro výstavbu a člena rady MNV .
Volí s. Hofmana Vlad. do těchto funkcí.

Ze zápisu z ustavujícího plenárního zasedání MNV Holohlavy dne 16.12.1971:
O slovo se přihlásil předseda VO KSČ a MV NF s. Křeček, který přednesl návrh MV NV na předsedu MNV s. Jaroslav Peřinu a tajemníka s. Ladislava Papeže.
Oba byli zvoleni všemi hlasy přítomných poslanců (20 z 21)
Rada MNV:
s. Jaroslav Peřina, s. Ladislav Papež, s. Václav Jošt, s. Milada Luňáčková, s. František Černý a s. Jiří Hroch
Do funkce předsedy finanční komise byl zvolen poslanec MNV a ONV s. Václav Jošt a tajemníkem komise byla zvolena s. Blanka Křečková. Dále byli do této komise zařazeni poslanec Ladislav Suk a neposlanci s. Miroslav Duchoň, Emanuel Skákal a Vlad. Řízek.
Do funkce předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku byl zvolen poslanec MNV a ONV s. František Černý a tajemnicí komise s. Alena Srkalová. + poslanci Rudolf Levinský, Pavel Šereš a Jana Pácaltová, neposlanci s. Josef Holeček a Václav Martínek.
Do funkce předsedy kult. a školské komise byla zvolena s. Milada Luňáčková a tajemnicí s. Marie Štréglová + poslanci s. Jiří Hroch, Josef Vojkůvka a Václav Andrýs ml. a neposlanci s. Věra Prokopová, Marie Teichmanová a Miloslava Finková. Do komise pro výstavbu byli zařazeni poslanci s. Soňa Brožová, Karel Kratěna, František Bezvoda, Josef Matouš, Marie Hájková, Jaroslav Veverka a členové neposlanci s. Stanislav Sokolovský. U této komise nebyl zvolen předseda a tajemník. (zatím)

13.11.1972:
Tajemník MNV předložil plen. zasedání návrh na odvolání z funkce poslance MNV a předsedkyni komise pro výstavbu s. Soni Pácaltové (roz. Brožová - pozn P.)v důsledku jejího odstěhování z obce - zvolen Jaroslav Veverka.

30.11.1973:
Odstěhování poslance MNV s. Pavla Šereše z obce a jeho rezignace na poslanecký mandát. Vzhledem k tomu, že počet poslanců je 19 není nutné provádět doplňovací volby.

28.1.1974:
Návrh na sloučení NV - Holohlavy - Smiřice - s. Křeček.
sloučení


1.3.1974 spojení se Smiřicemi - seznam představitelů ve Smiřicích

Foto kandidátů pro volby 22. a 23. října 1976

1.1.1991 odtržení od Smiřic
Miroslav Hlava

1.1.1991 Miroslav Hlava    starostaopět zvolen 26.11.1998.
znovu zvolen byl v roce 2002, místostarostou se stal Miloš Malínský
Miroslav Hlava zemřel 7.1.2005, do voleb ho zastupoval místostarosta
zemřel ve výkonu funkceMiloš Malínský

31.1.2005 Miloš Malínský    starostaMístostarostou se stal Radislav Richtera.
V řádných volbách v roce 2006 byl Miloš Malínský zvolen starostou, místostarostou byl zvolen Mgr. Josef Hájek
8.11.2010 byl zvolen Miloš Malínský starostou, místostarostou byl zvolen Mgr. Josef Hájek.
3.11.2014 byl zvolen Miloš Malínský starostou, místostarostou byl zvolen Mgr. Josef Hájek.
29.10.2018 byl zvolen Miloš Malínský starostou, místostarostou byl zvolen Mgr. Josef Hájek.Zastupitelstvo 2010
Nově zvolené zastupitelstvo Holohlav na ustavující schůzi 8.11.2010.
Zleva stojí: Šimurda Petr, Matějček Jiří, Holeček Josef, Hájek Josef Mgr., Malínský Miloš, Mrkosová Marie, Jarina Petr,
Freiová Marie a Jarinová Zdeňka, vzadu Hottmar Pavel MUDr. a Pospíšil Sáva

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy 24.6.2013:
MUDr. Pavel Hottmar k 30.6.2013 podal rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce (první náhradnicí za ODS je paní Eva Mochanová)Zastupitelstvo 2014
Nově zvolené zastupitelstvo Holohlav na ustavující schůzi 3.11.2014.
Zleva stojí: Roman Prokop, Pavel Hojdík, Ing. Marek Jakubský, Mgr. Josef Hájek, Ondřej Brandejs, Petr Šimurda,
Miloš Malínský, Ing. Jiří Škrabka, Lenka Nasvetrová, Ing. Vladislav Formánek a Josef Holeček.


Webové stránky obce:
Miloš Malínský SNK starosta
Mgr. Josef Hájek SNK místostarosta
Josef Holeček SNK předseda kontrolního výboru
Lenka Nasvetrová SNK člen kontrolního výboru a předseda sportovního výboru
Ondřej Brandejs KSČM člen kontrolního výboru
Ing. Marek Jakubský SDH předseda finančního výboru
Ing. Vladislav Formánek do 30.09.2016 SNK člen finančního výboru a předseda kulturního výboru
Iveta Hrochová od 1.11.2016 SNK člen finančního výboru a předseda kulturního výboru
Petr Šimurda ODS člen finančního výboru
Ing. Jiří Škrabka ODS předseda stavebního výboru
Pavel Hojdík SNK člen stavebního výboru
Roman Prokop SDH člen stavebního výboruZastupitelstvo 2018
Nově zvolené zastupitelstvo Holohlav na ustavující schůzi 29.10.2018.
Zleva stojí: Ing. Jiří Škrabka, Zuzana Černá, Mgr. Josef Hájek místostarosta, Ing. Renáta Špryňarová, Jan Hovorka (vzadu), Karel Jelen, Ondřej Brandejs, Iveta Hrochová, Radislav Richtera, Miloš Malínský starosta, Pavel Hojdík

V Holohlavech se volí starosta tradičně tajnou volbou.
Zápis z ustavující schůze 29.10.2018:
Miloš Malínský SNK starosta
Mgr. Josef Hájek SNK místostarosta
složení kontrolního výboru: předseda: Ing. Jiří Škrabka, členové: Zuzana Černá, Karel Jelen
složení finančního výboru: předseda: Ing. Renáta Špryňarová, členové: Pavel Hojdík, Iveta Hrochová
kulturní komise: předseda: Iveta Hrochová, člen: Miloš Malínský
stavební komise: předseda: Radislav Richtera, členové: Jan Hovorka, Ing. Jiří Škrabka
sportovní komise: předseda: Ondřej Brandejs