Pamětní kniha (první část)
Sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích

Děkuji za možnost ofocení panu Kubínovi. Po tomto vyznamenaném hasiči byla pojmenována smiřická hasičská soutěž.

Fotografie lidí nebyly u textu.

Zpět na hlavní stránku    Druhá část kroniky    Další stránky o našich hasičíchPamětní kniha Pamětní kniha
Podoba knihy a první stránka.
Založena dne 29.11.1906. Sestavil dle jednacích protokolů Bohuslav Pádr t.č. pokladník1882

Pamětní kniha Sbor dobrovolných hasičů ve Smiřicích
založen dne 22. června 1882 na kterémž dnu konala se ustavující schůze za přítomnosti:
předseda: Jan Kučera důchodní panství
pokladník: Jos. Hojný
Josef Valášek, P.P. Skořepa, Bedřich Bartošek, Vinc. Nývlt.
První příjem pokladny vykazuje sbírka podniknutá čl. J. Kučerou a Skořepou obnos zl. 118.-

25. června svoláno první cvičení do místnosti čl. Jos. Lefnara.
Stavba lezecké věže zadána p. Jos. Valáškovi zde.

3. července pozváni jsou veškeří členové ku poradní schůzi. Přijmuti jsou další členové Pajtner, Jan Vichtl, Šimunek, J. Motyčka, Pešák.
Ujednáno s p. Neumannem cvičitelem sboru Jaroměřského (bytem v Josefově) že každý úterek a čtvrtek večer o 6 hod. cvičiti bude členstvo (za odměnu 3 zl na příležitost).
U firmy Karel Churan objednány pásy a sekerky, od Hejzlara z Rychnova n./K. přilby, od fmy Smekal stříkačka.
Sestaven seznam členů počtem 74 (sedmdesátčtyři), seznam ten není však k nalezení.

16.VII. svolána jest valná hromada do zasedací síně městské radnice a přítomno 49 členů. Volba: předsedou Jan Kučera, vel. V. Nývlt, podvel. Jos. Lefnar ml., jedn. K. Volf, účetní Jan Čeněk, pokl. Jos. Hojný.
V této schůzi byli byli důvěrníky: Václav Letošník a Al. Hlavatý.
Usnešeno přistoupiti za člena k župě severovýchodních Čech sídlem v Jaroměři.

22.VII. obdržel sbor dar c.k. velkostatku na 25 obleků a výzbroje po 15 zl. a dalších 100 zl. na hotovosti.
V téže schůzi přijati jsou za členy: Jan Dušek bednář, Karel bydlo, Jan Černý, Fr. Šandera st., Jan Kovanda.

31/8. věnováno panem Mautnerem z Vídně 100 zl. dále z akademie pořádané studujícími obnos 65 zl. a od pana Malburga zde 50 zl.

19/9. Pojišťovna Fönix (? - možná je myšlena pojišťovna Phoenix – pozn. P.) darovala obnos 50 zl.

říjen: uvedeny jsou některá jména členů: Schiefner, Rezek, Herda inženýr, Karel Trenkler, Jan Dušek, Jos Hejcman, J. Golttstein, Tom. Charvát, Jan Lefnar, Just. Probst.

16/11. Věnováno sboru pojišťovnou cukrovarníků 200 zl.

20/11. usnešeno ve výb. schůzi, by nová kůlna hasičská byla slavnostně převzata a potom věneček u p. Hlavatého.1883
18/3. Valná hromada a zvoleni:
velitelem Jos. Lefnar
podvelit. Václ. Letošník
poklad. Josef Michal st.

16/6. Zakoupena byla 4 kolová stříkačka os firmy Smekal na kterou přispělo město pouze 290 zl. zbývající obnos zaplacen pojišťovnou „Slavii“

21/7. Ve výborové schůzi čten poděkovací dopis za účastenství o pohřbu zemřelého Dr. Ot. Jedličky.
Do sboru jsou přijati: čl. Jan Jiroušek, Fr. Prášek, Jos. Kačer.

7/10. Valná hromada a zvoleni:
velitelem Hejcman, místovel. Jan Motyčka, revis. účtů Šimůnek, dušek1884
20/1. Pořádá ples v městském hostinci

19/2. Sbor doprovázel pohřeb zemřelého p. Hojného.

26/7. Za členy přijati jsou: V. Lukášek, Jos. Jaroš, Václ. Skořepa, Václ. Chalupecký, Jos. Novák a Jos. Rezek.

3/8. Valná hromada schválila: výborem vyloučeni 19. členů a provedena nová volba jak následuje:
předsedou Jan Kučera
jednatelem Karel Volf
účetním Jan Čeněk
za rev. účtů: Frant. Holeček a Fr. Toner(?)
Za členy přijati: Vojt. Pekárek

14/8. Za členy přijati: Jos. Petr, Ant. Jirka, Vinc. Seifried, Sádlo, Sup

29/8. Svolán z nařízení c.k. okr. hejtmanství smírčí soud který projednával záležitost již uvedených 19 členů.
Po návrhu předsedy bylo opětně zminěných 19 členů do sboru přijmuto.1885
Pořádal sbor ples.
Sbor přijmul členové: Jos. Rezek, Jan Šmíd, Jan Lefnar, Štěp. Balaš, Jan Staněk, Jos. Etrich.
Vyloučeno bylo 8 členů ze sboru.
Valná hromada zvolila za předsedu Jan Čeněk
velit. Josef. Michal, jedn. Jos. Lefnar, pokl. Jos. Hejcman, účetní Jan Hájek, náčel. střík. Václav Vít, velitel účtů Holub, Balaš.
Bývalému předsedovi a zakladateli Janu Kučerovi uděleno čestné členství, věnováním ozdobného diplomu.

28/7. Sbor sůčastnil se záchran. práci při požáru ve Vel. Skalici.

6/9. Požár ve dvoře v Holohlavech, kterého se sbor činně sůčastnil.

10/8. Do sboru za členy přijmuti jsou: Jan Vávra, Jos. Petr.

13/8. Diplom četného členství byl dnes panu Janu Pavlu Kučerovi sborem doručen.
Společnost Fe.. (? asi výše zmíněná pojišťovna – pozn. P.) darovala za vydatné působení při požáru v Holohlavech 30 zl.
Za člena přijmut Jan Bouz.

21/8. Požár restaurace „Nalednici“ který od 3/4 4 ráno do 1/2 1 odpol. trval.

30/11. Za člena přijat Fr. Runkas.

23/12. Sbor doprovodil svého čestného člena J.P. Kučeru ku věčnému odpočinku na zdejší hřbitov a věnoval věnec se slovanskou trikolorou. Čestnému členu a zakladateli sboru dobr. hasičů.1886
17/1. Ples sboru v sále čl. Lefnara příjem rovnal se vydání.

8/2. Učiněn návrh na utvoření ochranného sboru.
Za člena přispívajícího přijmut Antoním Litomiský.

28/2. Pořádán věneček v místnosti čl. Lefnara, výtěžek čistý 4 zl 34 kr.

30/5. Za členy přijati jsou: Jos. Malý, Václ. Voltr, Josef Brekl, Jos. Karpíšek.

10/7. Sbor sůčastnil se slavnosti ku poctě 25 leté záslužné činnosti učitelské p. P.P. Skořepovi zde.

18/7. Župní sjezd ve Rtyni u Č. Kostelce, delegáti Čeněk, Lefnat Jos. Lefnar Jan.

23/7. Za členy přijati: Jinř. Kudrnáč, Jan Šimon.

25/7. Sbor sůčastnil se ovace P. A. Nývltovi v Holohlavech ku 40 let. kněžsk. působení.

25/7. Valná hromada sboru za přítomnosti 31 členů a zvoleni jsou: vel. Jos. Červinka, rev. účtů Frant. Holeček a A. Höll.
Za člena přijat J. Šimek

5/8. Sbor sůčastnil se požáru v Rožnově.

30/9. Za členy přijmuti jsou: Jos. Zilvar, Karel Vít, Karel Voltr, Jos. Holý.1887.
11/1 Pojišťovna „Slavie“ darovala sboru za činnost při požáru u p. Kolářského obnos 10 zl.
Schválen požární řád pro město Smiřice.
Za členy přijati jsou: Vojtěch Pekárek, Runkas.

30/1. Ples sboru s výtěžkem zl. 41.37.

12/2. Sbor přijal nové členy: Josefa Maternu, Rud. Steinského a Aloise Kudrnáče.

31/3. Účetnictví sboru přejme Jos. Materna, pokladnictví Rud. Steinský. Za člena přijat Jan Holeček.

24/7. Sbor účinkoval při požáru v Sendražicích, kde shořelo 6 čísel.

26/7. Za členy přijati: Jos. Hejcman, Jan Vorel.

7/8. Valná hromada při kteréž zvoleni předs. Jan Čeněk, vel. Jos. Lefnar, místovel. Jos. Hejcman, jedn. R. Steinský, pokladníkem Jan Lefnar, úč. Jos. Maternav. účtů Ant.Höll, Jan Vognar, náčel. Václav Vít, Jan Hájek. Za členy přispívající zapsány jsou: Jan Malburg, Osvald Malburg, Jiří Malburg, Pavel Winternitz.

4/10 Sbor byl činným při požáru v obci Hubilese, stavení č. 11
Za členy přijat Václav Čech, Halbich a Frant. Urban.1888
31/1. Nastoup. členové Jos. Sochor, Pilc J.

5/2. Ples sboru se ziskem zl. 21.85.

16/2. Sbor byl činným při požáru v Čibuzi (u pana Duška)

19/3. Sbor učinkoval při požáru Jos Vachka zde.

24/3. Požár panských stohů v Holohlavech kterého se sbor s 2 stroji sůčastnil a obdržel dne 11/6 t.r. od banky Slavie dar 20 zl.

13/5. Požár u p. Kmínka a Škarytky zde který sbor lokalizoval.

14/6. Sbor učinkoval přoi požáru panských stájí v Holohlavech.

5/8. Valná hromada sboru při kteréž zvolen Jan Lefnar podvelitelem. Za členy sboru přijati: Frant. Tomek, Josef Bergr, Frant. Novák, Josef Svoboda, Václ. Sládek, Frant. Havelka, Th. Karel, Kar. Vachek, Jan Šrámek, Ed. Hynek, V. Dittrych, J. Jirka, Jos. Petr, Jos. Kašpar, Jos. Voltr, Jos. Kráčmar a za člena přispívajícího Eg. Erlbeck.

23/8. Za člena přispívajícího přijat p. V. K. Jarkovský říd. cukrovaru, který věnoval sboru dar cukrovaru obnosem 50 zl.

26/8. Župní sjezd ve Smiřicích s deficitem 13 zl 50 kr.

7/10. Přehlížel sbor Lud Vlášek z Jaroměře co župní dozorce.1889
23/2. Sbor pořádal tan. věneček s čistým výtěžkem 21 zl.

2/6. Sbor byl činným při požáru v Černožicích. Čáslavkách.

21/9. Opětně v Černožicích

6/11. Ve dvoře Zderazském

10/11. V Semonicích u Jan a Václ. Kozy

29/11. Obdržel sbor subvenci z věcného základu obnosem 150 zl.
Za činného člena přijat Antonín Litomiský.

8/12. Valná hromada při které zvoleni: předs. Jos Lefnar, vel. Jan Lefnar, podvel. Rud Steinský, jedn. A. Litomiský, pokl. Jos. Materna, účet. Jan Vorel, rev. účtů Jan Vognar, Ant. Höll, náč. lezců Jan Kutík, podn. Václ. Voltr, náčelníkem střík. Václav Vít, porn. František Malý.1890
26. ledna Ples sboru, čistý zisk 28 zl. 72 kr.

27. dubna Valná župní hromada na Hořičkách delegáti: Jan Lefnar, R. Steinský.

3. června Přijati jsou do sboru: Bedř. Bartošek, Jos. Michal st., Frant. Vachek, jan Černý, Jan Vichtl, za přisp. J. Frank

13. července Župní sjezd ve Studnici kterého súčastnil se sbor 17. členy.

17/7. Následkem prudké vichřice zvrácena byla hasičská cvičírna.

29/7. Přijati jsou do sboru členové Petr Hornych, Jar. Martínek, Karel Karpf, Ant. Hornych, Fr. Hejcman.

24/8. Sbor súčastnil se slavnosti odhalení pomníku Václava Hanky v Hořeněvsi.

14/9. Sbor doprovázel pohřeb přisp. člena Ed. Ad. Malburga a obdržel za toto účastenství 50 zl. dar.

5/10. Valná hromada účet. zvolen Jos. Hájek

13/10. Pořádal sbor taneční věneček v místnostech spolkových.1891
3/1. Vypukl oheň ve zdejším panském pivovaru, kde sbor zdatně působil.

18/1. Ples sboru dobr. hasičů s výnosem 21 zl. 61 kr.
Za člena přijat Jos Špelda

28/3. Sbor doprovázel pohřeb svého člena Frant. Holečka.

26/4. Valná župní hromada v obci Holohlavech deleg. Rud. Steinský, Jan Lefnar, Jos Hájek.

14/8. Sbor vyslal 12 členů na hasič. sjezd do Prahy.( Jubil. výstava, účastenství hasičů 16.760)

16/9. Sbor činným byl při požáru v Černožicích.

27/9. Valná hromada při kteréž jsou zvoleni: předs. Jos. Lefnar, vel. Rud. Steinský, podvel Jos. Michal st., pokl. Materna, jedn. B. Martinek, rev. účtů Vognar a Höll, účetním Josef Hájek.1892
24/1. Ples sboru s výtěžkem 19 zl 50 kr.

27/3. Sbor súčastnil se oslavy J.A. Komenského, kterou pořádalo město s druž. spolky.

/4. Sbor doprovázel pohřeb svého člena a bývalého velitele Lefnara Jana.

15/5. Valná župní hromada v Baťňovicích, deleg. R. Steinský, B. Martínek, na této schůzi zvolen R. Steinský za župního dohlížitele a současně za poslance do zem. ústř. has. jednoty v Praze, dále přijat župou sborem smiřickým podaný návrh na zavedení národního stejnokroje.

3/7. Požár v místě u Balašů a Johnu.

19/7. Postaveno p. Kotlantem nové has. leziště za cenu 144 zlatých.
Sbor obdržel zem. subvenci z věc základu obnosem 140 zl.
Za členy přisp. přijati: Jan Beran, Al. Růžička, Karel Svatoš, Alois Wertheimer, za činné členy: Alf. Vořechovský, Rud. David, Josef Škop a Jan Vorel.

hasiči Smiřice
Unikátní fotografii smiřických hasičú s cvičnou stěnou, z pozůstalosti Oldřicha Lefnara, mi poslal Martin Sládek z Hradce Králové.
Není datovaná, nápis na stříkačce je Krajinské město Smiřice. Vzadu stojí asi výše zmiňované leziště.

15/8. Sbor súčastnil se slavností svěcení hasič. práporu ve Dvoře Králové počtem 11 členů.

16/8. Sbor súčastnil se svěcení práporu zdejší jednoty Hanka.

16/8. Požár v Černožicích při kterémž sbor zdatně účinkoval.

8/10 Sbor súčastnil se počtem 12ti členů pohřbu svého člena Jinř. Kudrnáče, který zemřel v nemocnici v Jaroměři. Mimo jmenovaného doprovázel r. 1892 na pohřbu též členové zemřelých Petra, Jaroše a pohřeb choti sbor. lékaře V. Hrubého.1893
15/1. Ples sboru s výnosem zl. 7.01.

14/5. Valná župní hromada ve Chválkovicích, deleg. Steinský, Martínek.

6/8. Za členy přijati jsou: Rud. Grün Vojtěch Kulhánek, Josef Hušek, Jos. Šimek, Jos. Brusnický, Jos. Michal, Frant. Vachek, Josef Vachek a Karel Šulc.

6/8 Valná hromada a zvoleni jsou: Př. Jos. Lefnar, vel. Josef Michal st., podvel. Rud. Steinský, jedn. B.Martínek, pokl. Materna, účet. Brusnický, rev. Vognar, Vichtl
Návrh na změnu stanov v „Tělocvično-hasičská jednota Sokol ve Smiřicích“ byl valnou hromadou přijat.

6/8. Zapsáni jsou nově hlásící se členové: Bedř. Bartošek ml., Al. Růžička, Karel Řeháček, Jan Beran, Ign. Erlbeck, Jan Stráhl, Jos. Vrzal, Jos. Beran, Frant. Rynt, Ot. Tomášek, Hynek.

22/8. Výborová schůze ku které pozváni též starosta města Hojný a p. radní Juliš. Jednáno o sestavení stanov „tělocv. hasič. jedn. Sokol“.
Za členy přijati jsou: Václav Volt, Jos. Šlejhar, Václav Neč, Frant. Vopinka a Ant. Hejzlar.

5/9. Místní požár u Hrubých.

10/9. Valná hromada schvaluje nově vypracované stanovy „tělocvično-hasičské jednoty Sokol“.

20/9. Požár na Zderazském dvoře.

29/9. Požár v Rodově u p. Mergla.

22/10. Sbor přehlížel žup. doz. L. Vlášek.

27/11. Došlo potvrzení nových stanov c.k. místodrž. v Praze.
Usnešeno žádati o povolení práporu barvy,červeno-bílé, monogram Sokol a s heslem „Tužme se !“ na straně červené nápis „Tělocvično – hasičská jednota Smiřice“.

17/12. Inspekce zem. jedn. A. Z. Seidla1894
1/2. Došlo vyrozum. c. k. okr. hejtmanství Dvůr Králové (č.2854) kterýmž se používání spol. praporu na němž se má nalézati český lev (zemský znak) se nepovoluje !

3/6. Župní valná hromada v Nědělištích del. Michal st., Steinský, Rynt.

14/7. Došel poděkovací dopis pí. Červinkové za účastenství o pohřbu zemřelého j. Červinky a přiložen dar 10 zl.

29/7. Valná hromada a zvoleni jsou: př. Jos. Lefnar, místopř. Josef Hojný, náčel. Josef Šimek, do výboru: Michal st., R. Steinský, Jos. Materna, Jan Vichtl, B. Martínek, Jan Vorel, Václ. Neč, Frant Rynt, náhrad. Karel Řeháček, Jan Balaš, cvičitel V. Neč, rev. účtu Vognar a Steinský.
Za členy přijmuti: St. Neč, J. Hemelik, Alb. Hejzlar, Jos. Pospíšil, Vilem Kainz, Jos. Kmínek, Ant. Holub, Stan. Martínek, Vojt. Holub.

2/8. Volba funkcionářů z výboru: jedn. B. Martinek, pokl. Materna, hosp. Rynt Frant., Dle návrhu člena Steinský-ho stanov. městský hostinec za místnost.

10/8. 18 členů ohlásilo písemně své vystoupení co bylo výborem prostě na vědomí vzato.1895
21.VII. Valná hromada které předsedá starosta města pan Hojný. Volby provedeny jsou aklamací: předs. Bentl, místopř. J. Michal st., náč. Ant. Litomiský, výbor: Jan Černý, Jos. Lefnar, Jan Vichtl, Jan Balaš, Václ. Semrád, Jan Strahl, V. Štěpán, Rud. Steinský, náhr: Frant. Vachek, Fr. Jirsák, cvič. Václ. Vít, rev. Jan Vognar, Fr. Kaube.
Náčelník Litomiský činí návrh na změnu ve spolku co výhradně hasič. sbor který val. hromadou zamítnut.

25/7. Výbor. schůze při které zvoleni funkcion. místopř. Josef Michal, pokl. V. Štěpán, hosp. Václ. Semrád, jedn. Jan Strahl,
Za členy přijati Jos. Konta, … (?) Wetheimer, Rudolf Hanka.
Dopisem poděkováno odcházejícím členům Rud. Steinskému a Jos. Šimkovi za zasloužilou činnost ve spolku.

11/8. Sjezd českoslovanského hasičstva v Praze, kterého se súčastnilo 30 členů.
(účastenství hasičů: z Čech 11.500, Moravy a Slezka 1000).

28/8. Výbor usnesl se na účastenství při svěcení zdejší školy.
Sbor byl činným při požáru ve Zderazi se 2 stroji.

26/9. Výborová schůze při níž vzdává se funkce jednatel Jan Strahl, který odchází na nové místo Dol. Bousov.

6/10. Mimořádní valná hromada v měst. host. při které zvoleni jsou: předs. Josef Michal st., jedn. B. Martinek, čl. Vít podává návrh na změnu spolku v sbor hasičský s vyloučením „Sokola“ a přijmutí názvu „sbor dobrovolných hasičů ve Smiřicích“ (kterýž návrh podán byl již 21/7 b.r. cvič. Litomiským)

13/12. Sbor účinkoval o požáru v Holohlavech.1896
19/1. Ples sboru dobrov. hasičů se ziskem 41 zl. 24 kr.

16/2. Sbor přijmul a zavede nový národní hasičský stejnokroj dle předpisu „Ústř. hasičské jednoty pro král. České v Praze“.

23/3. Mimořádná valná hromada schvaluje nové stanovy sboru dobrov. hasičů ve Smiřicích.
Jednatelem zvolen Vojť. Kulhánek, za činného člena přijat Jos. Zajíc, Kadeřávek a Jos. Valášek.
Členům rozdánynové norm. obleky.

23/4. Za deleg. do župní valné hromady jsou zvoleni Jos. Michal st., A. Litomiský.

2/6. Výborová schůze urovnala účty za koncert o Božím Těle, příjem obnášel 45 zl. 65 kr., vydání 37 zl. 12 kr.
Za činné členy zapsáni Ant. Modrý, Vojt. Pácalt, Fr. Vít, za přispívající Frant. Rynt, Al. Tichý.

6/8. Usnešeno súčastniti svěcení spol. práporu sboru Č. Skalického.
Čistý výnos z výletu dne 26/7 obnosem 24 zl. 93 kr. zaslán pohořelým v Horním Jelením.

14/9. Sbor obdržel subvenci 50 zl. na opravu stříkačky.1897
17/1. Ples sboru se ziskem 16 zl. 52 kr.

26/3. Valná župní hromada stanovena na 23/5 b.r. do Předměřic a župní sjezd na 11/7 b.r. do Havlovic.

25/4. Valná hromada za přítomnosti 24 čl., zvoleni jsou: př. Jos. Michal st., velitelem Ant. Litomiský, podv. Vojt. Pácalt, pokl. V. Štěpán, cvič. V. Vít, jednatel Vojt. Kulhánek, ubrojm. Jan Vichtl, rev. účtů Kaube a Semrád, náčel. Fr. Vít, F. Vachek, podnáč. Karel Vácha A. Šimek. za členy činné přijati: Jos. Stránský, Jos. Novotný.

29/7. Srovnání účtů o koncertu na dnu ž. Těla, deficit 4 zl. 28 kr.1898
13/2. Ples sboru s výtěžkem 12 zl. 97 kr.

24/4. Za členy přijati K. Šulc, Fr. Karel.

29/6. Usnešeno že sbor súčastní se sjezdu v Úpici dne 10/7 b.r. a deputací do Neděliště.

15/12. Zpráva o požáru v Holohlavech.

Leziště opraveno nákladem 15 zl. 50 kr.

Z jednatelské zprávy za rok 1898 uvedeno:
15/5. Župní schůze ve Svinišťanech.
3/7. 10ti leté jubileum sboru v Nedělištích.
24/7. Oslava zemřelého Fr. Palackého.
20/8. Výlet sboru račického.
22/9. Služby Boží za zemřelou královnu Elišku.
23/10. Přehlídka sboru V. Vláškem.1899
14/1. Ples sboru s výtěžkem 33 zl. 74 kr. Za členy přijati jsou Frant. Oto, Ant. Stránský.

11/5. Na župní schůzi do Doubravice zvoleni A. Litomiský, V. Vít, V. Kulhánek.
Za činné členy jsou přijati Fr. Sourada a Ant. Ramba.

25/6. Valná hromada sboru při které zvoleni jsou př. Jos. Michal, vel. Ant. Litomiský, nám. vel. V. Pácalt, pokladník V. Štěpán, jedn. Vojt. Kulhánek, cvičit. Václ. Vít, zbrojm. Jan Vichtl, rev. účtů: Jos. Škabrada a Frant. Tvrdý, náčel. Frant. Vachek, Frant. Vít, dále podn. Karel Vácha, J. Hroch.
Noví členové Rudolf David, Jos. Vachek, František Malý

30/10. Nový člen Frant. Brutar.1900
21/1 Ples sboru s deficitem 76 kr.

25/1. Za člena přijat Frant. Pušman.

6/5. Župní valná hromada, delegáti Voj. Kulhánek, Fr. Vít.
Za členy přijati: V. Klimeš, J. Žemlička, za přisp. Otok. Rýdl, V. Hušek.

15/7. Župní hasičský sjezd ve Smiřicích s čistým výtěžkem 76 k 56 h.

5/8. Sjezd ve Dvoře Králové.

25/9. Požár v místě.

30/9. Požár v Holohlavech.

25/10. Požár v Rodově.

8/12. Za členy činné přijmuti Fr. Vít, V. Kašpar, přispívající Pick, Jos. Spurný, Fr. Opletal.1901
27/1. Ples sboru se ziskem K 120.60.

4/2. Za členy činné přijati: St. Martinek, K. Polák, Jos. Sychrovský.
Založen dle návrhu vel. Litomiského podpůrný fond a vložen do spořit. čistý zisk plesu obnosem 120.60.

16/5. Valná hromada sboru za přítomnosti 19. členů a zvoleni jsou: př. Jos. Michal, vel. Ant. Litomiský, nám. vel. Frant. Pušman, pokl. V. Štěpán, jedn. V. Kulhánek, zbrojm. Fr. vachek, přehl. účtů Jan Špaček, Jos. Škabrada, cvič. V. Vít, náčel. Fr. Vít, K. Vácha, podn. Fr. Sourada, A. Ramba; za člena přijat Jar. Vít.

28/10. Požár v Holohlavech.
Přehlídka sboru V. Vláškem z Jaroměře.1902
12/1. Ples sboru se ziskem 65 K.

4/3. Výbor usnesl se vyslati Fr. Pušmana a Vojt. Kulhánka co dep. na pohřeb př. čl. Picka do Roudnice.

25/5. Župní valná hromada v Maršovicích delegovaní Frant. Pušman a K. Vácha.

1/6. Koncert sboru s deficitem K 5.50.

11/9. Hasičské leziště následkem sešlosti rozbouráno.

15/12. Za členy přijati Jos. Pozděna, Jos. Krejčík.1903
17/1. Ples sboru v měst. hostinci.

9/2. Výbor usnesl se na udělení čestného čl. předsedovi Jos. Michalovi st.

7/3. Sbor vyslal deputaci do Prahy k pohřbu Fr. Lad. Riegra. A. Litomiský, Fr. Pušman, V. Kulhánek.

1/6. Valná hromada sboru při které zvoleni př. Jos. Michal, vel. Ant. Litomiský, nám. vel. Frant. Pušman, pokl. V. Štěpán, jedn. Vojt. Kulhánek, svič. V. Vít, zbrojm. Frant. Vachek, náč. A. Ramba, K. Vácha, podn. Jos. Hloupý, Frant. Sourada, revisory účtů J. Škabrada a V. Špaček.
Za členy přijati: Stanislav Beneš, Jos. Schejbal, Bohuslav Pádr, V. Tomášek, K. Junek, E. Horák, Jos. Pozděna.
Poněvadž co zvolený pokl. V. Štěpán vzdal se členství zvolen dodatečně pokladníkem Bohus. Pádr a za cvičitele zvolen nově přihlášený člen Josef Michal ml. za člena přijat V. Pácalt.

28/6. Členská schůze při kteréž přihlášeno 16 členů ku hasičskému sjezdu do Prahy na dny 14.-16. srpna.

13/8. Sjezdu hasičského súčatnili se: vel. Ant. Litomiský, nám. vel. Fr. Pušman, Vojt. Kulhánek jedn., Boh. Pádr pokladník, Jos. Michal ml. cvič., Sourada ml. Sourada st. , Jos. Hloupý, Fr., Vachek, A. Ramba, J. Kovanda, Horák celkem 12 členů a více hostů ze Smiřic.1904
1/5. Čestné členství uděleno zasloužilému veliteli Ant. Litomiskému.

29/5. Župní valná hromada ve Vilanticích, delegovaní Jos. Michal st., Boh. Pádr.

17/8. Z jednatelství odstupuje V. Kulhánek, na jeho místo nastupuje prozatímně br. Jos. Michal ml.

8/8. Požár v Černožicích – Čáslavkách, za kteréž účastenství sklidil sbor nevděk.

18/9. Valná hromada sboru za účastenství 21členů. Jednatelem zvolen Jos. Michal ml., za odstoupl. rev. účtu Jos. Kadidlo, za člena přisp. přijat V. Sourada.

23/9. Výbor usnesl se by na starostu obcí Čáslavka – Černožice podána byla žaloba pro urážku sboru při požáru dne 8/8 t.r., zastupovati má žalobu vel. A. Litomiský, Bohuslav Pádr, Frant. Vachek.
Při soudním jednání v Jaroměři docílen smír, když p. starosta odvolá v novinách urážku a zaplatí K 50.- národní hasičské daně a soudní útraty. Stání přítomen byl též župní starosta Frant. Petr.

29/11. Loučí se s námi dosavadní nám. vel. br. Fr. Pušman odcházeje do Kralup n/Vlt.1905
22/1. Ples sboru s výnosem K 87.16.

26/3. Sbor prohlédl si požární obchůzkou závody zdejší a to lihovar a mlýn, příští neděli cukrovar.

28/V. Župní valná hromada v Brzicích zástupci Bohuslav Pádr a Jos. Michal ml.

6/VI. Za člena přijat br. Jos. Hemelík.

29/6. Sbor súčastnil se sjezdu v Hořeňovsi počtem 15. členů.

16/7. Župní sjezd v Meziříčí u Opočna.

/7. Požár v místě u Vítu.

23/7. Valná hromada za přítomnosti 26 členů. Zvoleni: př. Jos. Michal, vel. Ant. Litomiský, nám. vel. Karel Vácha, jedn. Jos. Michal ml., pokladníkem Bohuslav Pádr, správce A. Ramba, rev. účtu Bed. Bartošek a Vojt. Kulhánek.

4/9. Firma Malburg věnovala sboru obnos K 60.-, za účastenství o pohřbu p. Malburga.

28/9. valná mimořádná hromada přijala nové normální stanovy, které nabývají platnosti dne 1/1 1906.1906
6/I. Ples sboru s výtěžkem K 86.29.

21/1. Členská hromadná schůze na které zřízena (dle návrhu br. B. Pádra) pohřební pokladna zemské ústř. hasičské jednoty pro Král. České a jmenován pokladníkem br. Jos. Michal ml., náhrad. Bohuslav Pádr.
Ihned přihlásilo se 15 členů.

1/4. Pohřeb přisp. čl. b. Schlejcha spr. pivovaru.

15/7. Župní hasičský sjezd v Jaroměři za účastenství 20 členů.

27/V. Župní valná hromada v Máslovědech, zástupci b. Jos. Michal a Boh. Pádr.

6/7. Oslava památky mistra Jana Husa, za účastenství 19 členů.
Za členy přijati jsou: Fr. Pušman, J. Beran.

8/7. Sjezd župy Král. Hradecké v Čibuzi.

26/8. Valná mimořádná hromada svolaná na žádost 17 členů.

14/11. Za činného člena přijat br. Fr. Pušman.

18/12. Výborová schůze sboru: br. předseda Jos. Michal st. oznamuje že město Smiřice odevzdá sboru dne 30/12 t.r. slavnostním aktem novou hasičskou hasičskou budovu. Valná hromada stanovena na 1. ledna 1907. Pádr

Pohuslav Pádr zapisovatel a t.č. pokladník

Dne 30. prosince 1906 sešel se sbor počtem 18ti členů, by přítomen byl slavnostnímu odevzdání nové hasičské budovy, vystavěné nákladem zdejšího města.
K slavnosti této dostavili se páni zástupci města, které oslovil bratr starosta, načež pan starosta města měl ke sboru delší slavnostní řeč, vzpomínaje založení jakož i vývin sboru do dnešního dne. Ku konci své nadšené řeči, přeje sboru, by na dále prospěšně a mohutně vzkvétal, jakož i připojuje, ujištění města, že i na dále sbor ve snahách jeho podporovati bude !
V odpověď na vřelý proslov pana starosty města, děkuje br. velitel za laskavou podporu a přátelskou shodu města se sborem hasičským který hledí svému heslu „Vlasti k oslavě a bližnímu k ochraně“ vždy věrně dostáti. Žádá o zachování dálší vzácné přízně ku sboru ve prospěch obce a svých blížních.
Končíc, žádá pány zástupcové města by na důkaz přátelské shody a věčnou paměť toto, svými podpisy ověřili:

Pamětní kniha Podpisy:
Josef Hojný, starosta města
Jan Juliš, městský radní
Václ. Kottland, měst. radní
Josef Lefnar, městský radní
MUDr. Ant. Hrubý, měst. radní

Přítomní členové:
vlevo
Josef Michal st, starosta
Karel Vácha, nám. ředitelův
Bohuslav Pádr, pokladník
Antonín Ramba, náčelník
Václav Klimeš
Hloupý Jos.
Vojtěch Pácalt
Ferdinand Široký
Jan Jech
vpravo:
Antonín Litomiský, velitel
Josef Michal ml., jednatel
Vachek František, dozorce náčiní
Josef Kadaník, náčelník
Hynek Eduard
Škoda Hynek
Josef Sychrovský
Josef Polák
Josef Vachek

Poznámka. 1914
Zápisky tyto pokračoval za doby války velitel sboru př. Bohus. Pádr.Rok 1907.
1. ledna Valná hromada sboru v městském hotelu za účastenství 27. členů.
Výsledek voleb:
starostou Josef Michal
velitelem Antonín Litomiský
nám. vel. Karel Vácha
pokladníkem Bedř. Bartošek
doz. náčiní V. Vít
přísedící výboru: Ant. Ramba náč. lezců, Jos. Michal náč. stř., četaři Fr. Vachek, Josef Hloupý, náhr. Frant. Škop, rev. účtu Vojt. Pácalt, Jos. Kadidlo a Jos. Hemelík.

7. ledna Přestěhování náčiní do hasičského nového domu.

27. ledna Ples sboru v městském hotelu s výtěžkem K 77.75.

31. ledna První členská schůze v nové sborovně.

7. února Pohřeb našeho přisp. člena Jindřicha Kleina.
Dar K 50.- sboru od p. Kleinové za účastenství o pohřbu.

22. února Nový člen František Jelinek, u p. Bartoška

20. března Nový spolkový sluha př. Ed. Hynek
Nový činný člen Jan Jakoubek

27. března Sbor zúčastnil se cirkevní slavnosti „Vzkříšení Páně“ a postavil mimo toho požární pohotovost u hasičského skladiště

25. dubna Požár ve Smiřicích č.p. 139 p. Václ. Cejnara při kterém činno bylo 19. členů našich, 12 čl. od fmy Malburg a 14 členů sboru z Čibuze. Celkem pracovalo se 3 ručními stříkač. a použito 240 m hadic. Oheň vznikl o 1/2 12 dopol. a lokalisován o 1né v poledne. Škoda as 4000.- pojištěno u banky „Slavia“

5. května Dopravní vůz pro mužstvo byl nám rozhodnutím vysokého c. a k. generálního řiditelství nejvyšš. rodin. statků ve Vídni (dopisem zdejší c.a k. vrchní správy (c. a k. vrchní Zehetmayer) ze dne 22/4 1907 č. 265/1907) v neobmezené vlastnictví odevzdán.
Podpora na náčiní, z věcného fondu K 100.- byla nám zemským výborem povolena.

2. června Na církevní slavnost „Božího Těla“ sešli se pouze 4. členové a tudiž účastenství odpadlo.
Župní valná hromada na Hořičkách. Delegováni: Karel Vácha a Bohusl. Pádr. Na schůzi této promluvil zástupce sboru Meziříči o účastenství hasič. sborů na cirkevních slavnostech a učinil návrh, by v této záležitosti podán byl přípis zemské ústř. hasičské jednotě, by učinila zásadné usnesení ve valné hromadě o tomto bodu.

28. července Sjezd hasičské župy č. 14 ve Chvalkovicích obeslal náš sbor počtem 13. členů. Jelo se na našem dopravním voze o 8mé hodině ráno.

15. srpen Ze sboru vystoupil Josef Michal ml. a na jeho místo (náčel. odd) nastupuje V. Vít.

1. listopadu Hasičská přehlídka sboru zemským hasičským dozorcem přítelem A.L. Seidlem z Náchoda provedena před hasičským domem o 2hé hod. odpolední, za účastenství veškerého členstva.
Večer přátelský večírek v městském hotelu.

V upomínku.
Přehlídka sboru dne 1. listopadu 1907
podpis A.L. Seidl zem. hasič. dozorce

11. prosince Župa naše dává nám pokyn by se hasičské sbory cirkevních slavností v kroji hasičském nesúčastňovali a poukazuje na směrod. článek v Hasičských rozhledech č. 20 ze dne 25/10 1907 a Lidové Listy č. 305 „Hasičstvo a klerikarismus“.

30/12. Z pohřební pokladny vystoupilo 11 našich členů, co důvod zvýšení ročních členských příspěvků.Rok 1908.
5/1. Ples sboru s výtěžkem K 71.89 (vojenská hudba)
Nový člen Frant. Nejman a Ed. Karpíšek.

19/1. Valná hromada.
Statistika 32 činných, 20 přispívajících. Za minulý rok pořádáno 13 výbor. schůzí, 1 schůze zábavního odboru, 1 členskou schůzi, 3 schůze pohřební pokladny, 6 prakt. cvičení a 1 valná hromada.
Následkem neshody s obcí vystoupilo při této schůzi 8 členů ze sboru. (starosta Michal, velitel Litomiský, jednatel Pádr, Vácha, Pácalt, Vachek Jos., Hloupý, Sichrovský).

26/2. Valná hromada a urovnání nedorozumění s obecním představenstvem.
Volby provedeny náhradně takto:
Starostou Bedř. Bartošek, Velitelem Vot. Kulhánek, nám. vel. Ant. Ramba
výbor: Jos. Hemelík, V. Vít, Fr. Škop, V. Klimeš
náhradníci Kadaník a Ed. Karpíšek, rev. účtů: Ferd. Široký, Jos. Kadidlo a J. Radoň.
Diplom čestného členství za zásluhy odevzdán Bohusl. Pádrovi bývalému jednateli, dále čestné diplomy za 25ti letou činnost:¨Karel Vácha, Kadaník, V. Vít a Kovanda
Na počest jmenovaných čestných členů uspořádán čestný večer v městském hotelu za přítomnosti zástupců obce, příznivců, celého sboru a jich hostů.

17. dubna Pohřeb přisp. čl. př. Jos. Spůrného.

23. dubna Za členy jsou přij: Fr. Hnik, Jarosl. Vávra, Jan Filip, Jos. Junek, Jos. Tichý a Jos. Holeček.

17. května Požár panských domků č.p. 146 a 167 při kterém bylo 21 členů činno.

24. května Župní valná hromada ve Rtyni u Úpice. při které zastupovali sbor př. Kulhánek a Ramba.

17. září Za nového člena činného zapsán Jan Stránský ml.

20. září Župní přehlídka sboru př. Vláškem z Jaroměře.

26. prosince Hasičská poučná přednáška v hotelu Andrejsek řečník Jos. Šťastný z Prahy.

V upomínku na sjezd r. 1910 (podpis) Fr. Petr župní náš přítel starosta viz str. 39Rok 1909.
26. ledna Ples sboru s čistým výnosem K 74.24.

16. února Pohřeb našeho člena př. Josefa Lefnara kterého doprovodil celý náš sbor. Budiž mu zachována čestná úpomínka.

18. dubna Valná hromada sboru
Statistika 38 činných 19 přispívajících.
Roční příjem 1908 K 321.58
vydání 1908 K 212.18
hotovost K 109.40

6. července Památka Jana Husa mučedníka Kostnického oslavena průvodem k hranici za spoluúčasti všech pokrokových spolků.

11/7. Župní hasičský sjezd ve Vilanticích kterého súčastnilo se našich 13 členů.

22/7. Nově přij. čin. členové Jos. Zlatník, Jos. Šeda a Jan Fila

15/8. Slavnost: Jaroměřsko – České Vídni ve prospěch tamních českých škol.

2/11. Požár sušárny na čekanku Jos. Lefnara ve Smiřicích při kterém pracovala sbor s 2 stroji, dále přijel sbor Čibuz a Černožice. Odměna od tohoto požáru ve prospěch sboru K 50.- od firmy Lefnar a K 70.- od pojišťoven První česká v Praze.
Oheň vypukl o 11 hod. noční a byl až o 1/2 8mé ráno lokalisován. Práce bezpečnostní na místě trvala do 3 hod. odpoledne. celkem pracovalo 5 stříkaček.

hasiči Smiřice
Hasičský sbor Smiřice v roce 1909 s ruční stříkačkou, do archivu ji věnoval Fr. Hnik.
Zleva stojí: Boh. Hynek, F. Škop, Bartošek, J. Stránský, Kovanda, Kulhánek, Vít, Karpíšek,
Ramba, vzadu Holeček, Hemelík, vzadu Kadaník, Vachek.
Vzadu stojí: Junek, Škoda, vzadu Jelínek, Sokolář, s trubkou Fila, Vácha, Kvasnička, Nejman, F. Hnik
Klikni pro velikou fotografii.
hasiči Smiřice
Smiřičtí hasiči na slavnosti v Josefově nebo Jaroměři 1910, fotil Bohuslav Pádr Smiřice

Rok 1910.
16. ledna Ples sboru s čistým ziskem K 24.39.

11. března Za členy činné přijati jsou: Josef Lefnar ml., Jos Brouček, Old. Šubrt, Štěp. Sučík a za člena přispívajícího K. Volt.

17. března Požár dílny na zátky p. Fr. Horáka ve Smiřicích o 11.30 v noci.

20. března Valná hromada sboru. Statistická čísla 3 čl. čestní, 35 čl. činných 20 přispívajících.

5. června Požár ve Smiřicích o 11 hod. noční vznikl v dílně a obytném stavení našeho př. velitele Vojť. Kulhánka oheň, který zničil dílnu i obytné místnosti. Při příjezdu a pokusu uvésti stříkačku v činnost zjištěno, že neznámý pachatel přeřezal pod pod provazem na ssavici kaučukové stěny, čímž čerpání znemožnil, dále v proudnici nalezeno kus skla, taktéž zlomyslně tam vraženého. Stříkačka nahražena novou ssavicí a proudnici, potom oheň o 2hé hod. zdolán a o 1/2 5té opustil sbor místo požáru.
Pozdějším soudním šetřením proti neznámému pachateli, nebylo zjištěno kdo byl pachatelem předuvedeného poškození hasícího nářadí.

6. června Požár domu p. učitele Tobiáška (p. Motyčky) vznikl o 1/2 7mé hodině večerní následkem snad zalétnutí jiskry z předešlého ohně u Kulhánků. Při ohni pracovalo 6 stříkaček a sice 2 místní, fmy Malburg, 1 Čibuz, 1 Černožice, 1 Rodov, 1 Zderaz a cukrovar. Hašení trvalo do 10 hod. noční.

10. července Resignace našeho velitele p. Kulhánka

11. července Mimořádná valná hromada zvolila nového velitele př. Bohuslava Pádra. Za činného člena přijat Frant. Sourada.

10. srpna Nová parní stříkačka dodána firmou Ústřední prodejna stříkaček na Smíchově za obnos K 10.400.- a provedena přijímací zkouška u městského hotelů za přítomnosti sl. obecního zastupitelstva, župního přehlížitele Vláška, členů sboru Jaroměř jakož i okolních a našeho celého sboru.
Následující dna zaučovali se naši členové obsluze stříkačky, vrchním strojníkem stanoven Ant. Ramba, topič Široký F. a proudnice Ed. Karpíšek a jiní.
Stroj uznán za zdařilý výrobek. O koupi stroje postaral se náš zasloužilý př. starosta Bedřich Bartošek.

Hasičský župní sjezd dne 21. srpna 1910 ve Smiřicích
pod protektorátem slavného obecního zastupitelstva a města Smiřic vydařil se znamenitě. Počasí překrásné. Hudba Macháčkova. Účastenství velké. Výsledek znamenitý.
Starosta obce p. Jan Juliš uvítal přítomné. Starosta sboru Bedř. Bartošek vítá za sbor. Starosta župy zahajuje sjezd. Př. F. Petr Jaroměř.
Požární cvičení provedeno našim sborem:
Poplach parní píšťalou firmy Malburg.
I. Oddíl jízdy, čety cyklistů.
II. Dopravní vůz s mužstvem vel. B. Pádr.
III. Stříkačka č. 1 ruční.
IV. Stříkačka č. 2 ruční
V. Stříkačka parní č. 3 vrch. str. Ramba
VI. Zdravotní sbor Vachek - Lefnar
VII. Sbor tovární firmy Malburg vel. Politzer
VIII. Hasiči koňmo z Čibuze vel. Kadeřávek
IX. Stříkačka sboru Čibuz
X. Sbor Černožický se stříkačkou.
Útok na městský hotel, hájení okolních budov, spořitelny, kaple zámecké atd.
Po tom seřadění, defilování a odchod do koncertu v zahradě př. Vojt. Pácalta „na kopečku“.
Celkový příjem obnášel K 474.30, vydání K 386.27, zisk K 88.03
Ku sjezdu vydal sbor své pohlednice a fotograf p. Dvořák z Josefova provede mnoho pěkných snímek o sjezdu.
„Na zdar !“

hasiči Smiřice
Cvičení hasičů na budově Městského hotelu. Nedatované foto.

hasiči Smiřice
Upomínka na hasičský sjezd r. 1910 ve Smiřicích. Nová parní stříkačka.
Pohled vydaný nákladem hasičského sboru ve Smiřicích. Karel Dvořák fotograf Smiřice - Josefov.
( První parní stříkačka v Praze, z roku 1881 vyvinula páru nejdéle za 7 - 10 minut. )
Klikni pro velikou fotografii.

18/9. Mimořádná valná hromada vyloučila ze sboru 4 členové.
26. září Požár ve Smiřicích v domku p. Píši č. 78 o 9té hod. večerní lokalisován o 11té v noci odchod sboru o 1né ráno.
21. října Pohřeb př. čl. př. Ant. Součka hostinského za četné účasti našeho sboru.
5. listopadu Příspěvky na parní stříkačku:
firma Malburg po 10 roků á K 70.-
firma Klein po 10 roků á K 70.-
firma Josef Lefnar po 10 roků á K 20.-
Město Smiřice povolilo roční podporu K 500.- po dobu 10 let.
Velkostatek Smiřice jednou obnos K 1000.-
další příspěvky hleď 4. dubna 1911.Rok 1911.
1. ledna Podpora základu věcného K 100.- na zakoupení žebříku.

15. ledna Ples sboru v městském hotelu, při kterém vznikl v mezistěně oheň, který byl ihned členstvem, po rozbourání mezistěny, uhašen.
Čistý zisk plesu K 59.02.

31. ledna Kolaudační komise nepřijala leziště p. Vojt. Kulhánkem postavené a sbor podal V. Kulhánkovi účet za shořelý výzbroj. Železo na stavbu leziště dodala naše obec většinou sama, p. Kulhánek dodal pouze něco málo železa.

26. února Valná hromada sboru
Statistika členská: čestní 3, 18 přisp., 31 činných. Minulý rok bylo 7 požárů.
Volby provedeny následovně:
starostou Bartošek Bedřich
velitelem Pádr Bohuslav
nám. velitele Ramba Antonín
do výboru Hemelík, Škop, Karpíšek, Vácha, náhradníkem Jelínek, Šubrt, rev. účtu: Nejman, Jakoubek a Hloupý

4. dubna Dar městské spořitelny zde na parní stříkačku obnosem K 1000.-.
Dar ryt. Mautnera z Markhofu sídlem ve Vídni dopisem peněžním K 1000.-.
Dar hraběte Vojt. Sternberga K 50.-.
Dar firmy Jindřich Benies Černožice K 500.-.

21. května Župní valná hromada ve Chválkovicích delegováni Boh. Pádr, Fr. Škop a jako host Bedř. Šubrt.
9. června Župní sjezd na Hořičkách.
10. července Oslava památky mistra Jana Husa.
13. srpna Slavnost 20ti letého trvání sboru dobrovolných hasičů v Rožnově, sbor náš vyslal deputaci.
23. srpna Nový člen Václav Kotlant.
5/11 Přehlídka župním dozorcem p. Vláškem z Jaroměře.
Elektrické osvětlení zavedeno do hasičského domu.
31/12 Pohřeb př. člena pana Jana Schiefnera1912
14/1. Ples sboru v hotelu Andrejsek s čistým výtěžkem K K 24.23

21/1. Pohřeb přisp. člena p. Josefa Berana.

31/1. Požár ve Smiřicích v domě p. Oldřicha Lefnara č. p. 27 v krámě nájemce Vojt. Binara. Vznik ohně o 8mé hod. večerní. Oheň lokalisováno 4 hod. ranní. Sborová hlídka opustila požářiště o 8hod. ráno. V den požáru panoval třeskutý mráz, následkem toho porouchala se parní stříkačka tak, že musela býti druhý den zaslána do továrny Slatiňany k opravě.
Oprava stála K 250.-.

4/2. Valná hromada. Statistka 3 čl. čestní, 19 čl. přispívající a 33 čl. činných.
Příjem za minulý rok K 651.19, vydání 621.63, hotovost K 29.56.
Rev. účtů zvoleni: Fr. Štěpán, Ed. Zlatník a Jan Kovanda.

18/2. Požár ve Smiřicích. O 4 hod. ranní vypukl v c. a k. cihelně velkostatku požár, který zničil střechu s úplnou vazbou.

13/3. Dary za službu požární: Pojišťovna za hájení při požáru u Binara K 50.- , při požáru cihelny K 30.-.

29/2. Požár ve Smiřicích v domě p. Jos. Fireše koželuha. Vznik ohně o 2 hod. noční, který potrval do 1/2 7mé ráno. Odchod sboru o 1/2 9té. Při tomto ohni osvědčila se parní stříkačka znamenitě, chrlila 2 proudy spousty vody. U parní stříkačky byl strojník př. Junek.
Poštovní ředitelství poskytlo nám dar K 30.- za vydatné hájení sítě telefonní a telegrafní.

17/4. Pohřeb přisp. člena důst. p. P. Ant. Kozáka, děkana v Holohlavech doprovázela četa našich hasičů.
Úplné zatmění slunce.

26/6. Požár pily p. Bureše v Holohlavech vznikl o 1 1 hod. noční, sbor náš dostavil se o 2hé hod. se stříkačkou č. 2 a odjel o 6té hodině ranní. Hašení stíženo bylo nedostatkem vody a nečinností obyvatelů.

9/7. Za činného člena přijat Josef Kudr mistr bednářský.
14/7. Župní sjezd na Sychrově u Úpice, kterého súčastnil se povozem náš sbor v počtu 16. Jeli jsme rozkošnou cestou „Babiččiným údolím“.

18 – 25/8. Krajinská hasičská škola v Hradci Králové. Ze sboru našeho navštěvoval tuto školu náš jednatel př. Fr. Škop a jako host velitel Poh. Pádr.
1. října Pohřeb našeho člena býv. nám. velitele př. Frant. Pušmana, vyprovodil náš sbor v plné zbroji. Budiž mu památka zachována.
15/11. Pohřeb našeho př. člena Jos. Fireše.
8/12. Na „Červený kříž“ pro slovanskou větev na Balkáně učinilo členstvo sboru sbírku která obnosem K 11.90 zaslána naši hasičské župě.

Válka na Balkáně.Rok 1913.
9/1. I. Ples sboru v nové městské dvoraně pořádal náš sbor za slabé návštěvy. Zisk K 19.60.

16/1. Druhý dar městské spořitelny obnosem K 1000.- na splacení dluhu za parní stříkačku.
Vzdělávací besedy hasičské zavedeny ve sboru př. jednatelem Fr. Škopem

9/2. Valná hromada. statistika 3 čl. čestní, 15 čl. přispívajících a 32 čl. činných.
Revisory účtu zvoleni : V. Šimera, V. Kotlant. E. Nepokoj.
Přednáška př. Škopa: „Hasičství“.

3/5. Požár v Holohlavech.
O 12té polední vznikl v krytém stohu velkostatku dvora Holohlavského oheň. Sbor náš odejel na místo v 10ti minutách se stříkačkou č. 2 a zahájil velkou činnost na zdolání ohně. Poněvadž ruční 4kol. stříkačka nepostačovala, dostavila se o 1/2 hodině parní stříkačka řízená př. Ant. Rambou, která pracovala nepřetržitě do 1/2 6té večer. U požáru byli též občané Holohlavští a požární pohotovost se stříkačkou z cukrovaru Smiřického.

25/5. Župní valná hromada v „Liňatově“. Za sbor náš delegováni přátelé Pádr a Škop.

31/5. Požár v c. a k. dvoře Zderaz. Následkem úderu bleskem zapálena kolna na nářadí. Oheň hlášen o 6té hod. večer a sbor náš dostavil na místo za 15 minut s parní stříkačkou a odejel o 1/2 10té večer, ponechav tam 4 člennou hlídku. Práce záchranné řídil př. Ramba a př. Škop.

25/6. Lékařské přednáška p. MUDr. B. Kněžourka ve sborovně: „První pomoc při úraze“.
13/7. Župní sjezd v Nedělištích se pro deštivé počasí nevydařil
27/7. Župní hasičská škola v Jaroměři.
25/9. Pohřeb našeho zakládajícího člena p. Josefa Hojného, bývalého starostu města doprovodil náš sbor v plném počtu ve výzbroji.
30/9. Lékařská přednáška pana Dr. Kněžourka „Zdravověda“ velmi navštívena.
12/10. Okrskové cvičení sboru Předměřického a našeho ve Smiřicích za přítomnosti př. Hofmana z Jaroměře.

23/11. Diplom čestného členství za zásluhy odevzdán našemu velezasloužilému starostovi příteli Bedř. Bartoškovi. Při této příležitosti vybráno K 17.- na Národní dům.

30/11. 30ti letá památka úmrtí Dr. Ot. Jedličky uctěna položením věnce z matič. obětin.

12/12. Za činného člena přijat Jan Vachek strojník
Nebezpečný vznik ohně v lihovaru zde.
Sbor dostavil se se stříkačkou č. 2 a parní stříkačkou, která topena celou noc. Za pohotovost tuto obdržel náš sbor dar firmy Ed. Ad. Malburg a syn obnos K 100.- z něhož poloviny rozdělena členstvu za hlídku a druhá polovina přijata do pokladny sborové.

hasiči Smiřice
Smiřice asi 1914. Velitel Pádr.
Kliknutím se fotografie zvětšíDruhá část kroniky    Třetí část kroniky    Čtvrtá část kroniky