Pamětní kniha ( třetí část)
Sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích

Děkuji za možnost ofocení panu Kubínovi. Po tomto vyznamenaném hasiči byla pojmenována smiřická hasičská soutěž.

Zpět na hlavní stránku    Druhá část kroniky    Čtvrtá část kroniky    Další stránky o našich hasičíchRočník 1932.
10/1. Valná hromada, za přítomnosti 30 členů.

31/1. Přednáška na thema tuberkolosa lidí a zvířat (s obrazy) přednesl s ochoty pan. Dr. Čech, zvěrolékař.

14 21/2. Kurs župní školy pro sborové činovníci v Jaroměři. Dobrovolně se přihlásili a navštěvovali bři: Pádr Boh., Hnik Frant., Rejcht Jar., Isaides Vendelín.

29/5. Župní hasičská valná hromada ve Sendražicích.

12/6. Župní hasičský sjezd v Habřině, ku kterému se zůčastnil náš sbor s parní stříkačkou na požárním cvičení.

19/6. Požár domku fy. Sehnoutka – Steinský v Černožicích u školy, ku kterému se náš sbor zůčastnil s parní stříkačkou.

24/6. Počátek požárů u p. Macháčka v Holohlavech před odjezdem s parní stříkačkou hlášeno poslem na motorů z Holohlav, že požár uhašen.

8/7. Požár domku č. 96 fy. Čeřovský ve Smiřicích, o 11 1/4 h. večer. Účast s parní stříkačkou, členů 32.

9/7. Ku významné věci pro náš sbor jest též nutno čítati velkomyslný dar spořitelny Smiřické, která darovala dne 9. července 1932 auto-kropící- stříkačku městu a tato opět městem daná sboru ku používání a mimo to bude užívána ku kropení ulic a tím zlepšena hygiena.

17/7. Slavnost 50letého trvání sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích, se slavnostní valnou hromadou, koncertem v zámeckém parku a na zakončení věnečkem v městské dvoraně.
Viz. list účastníků.

17/9. Průvod lampionový ku oslavám „Tyršovým“ a pálení ohně u staré cihelny.

18/9. Průvod po městě k novému mostu, který byl odhalen a pojmenován „Tyršův most“.

15/12. Požár stohu p. Macháčka, rolníka v Holohlavech, odejelo se auto-stříkačkou ku požáru, ale byli vráceny jelikož tam nebyla voda.

Pamětní kniha Pamětní kniha
Podpisy.
Kliknutím se obrázky zvětší. ( i vložený obrázek vpravo dole)


Podpisy Zástupci města a korporací (jen vyluštěná jména):
Za skupinu kovodělníků Smiřice Jech Jan
Za Státní zemědělské školy Farber, Prof. Turecký
Za Čes. Zem. Has. Jednotu
Josef Vychroň starosta města
Mořic Lustig místo předseda obch. Premium
Za jednotu div. och. Jirásek Novák t.č. předseda.
Václav Hofman za has. župu severových. Čech č. 14.
Za Spořitelnu Smiřickou
Za místní kol. org. sociál. demokrat. Filip Jan
Za Státní cukrovar Smiřice
Za Tělocvičnou jednotu „Sokol“ Smiřice
Za místní Osvětovou komisi. Prof. Turecký jednatel
Za sbor obce Čibuz Saidl Josef velitel
Za sbor dobrov. hasičů Sendražice Holdík Václ. starosta
Za sbor hasičů Smiřice (továrna Malburg Petera Jan jednatel, Rezek nám. velitele
Za sbor dobrovolných hasičů v Habřině Skořepa Josef jednatel
Za sbor dobrovolných hasičů v Hradci Králové
Hasičská župa Podzvičinská ve Dvoře Králové
Za jednotu ..Z. ve Smiřicích Srkal Rudol jednatel
Za Dělnickou Tělocvičnou Jednotu ve Smiřicích n./L. Klimeš starosta, Lidka Hlavatá jednatel Vít Oldřich
Za Masarikova Letecká Liga A. Lenfeld
Podpisy Za Ligu čsl. motoristů
Za velkostatek Zderaz
Za stranu čes. nár. socialistů K. Horák
Za uč. sbor. ob. a měšť. škol Propilek František
Za odbor Nár. Demokracie Smiřice Kmoch
Za správu stát. statků
Za Národní střeleckou jednotu Smiřice Jan Černý
Jiří Lefnar

Zápis o jubileu trvání sboru 50. let.
Po pečlivých přípravách ku slavnosti byla dne 17/7. 1932 o hod. 9.30 dop. zahájená br. starostou Karpíškem Ed.
Slavnostní valná hromada v Městské dvoraně.

Po zahájení Slavnostní valné hromady přivítal přítomné hosty a bratrské sbory starosta města Smiřic p. Jos. Vychroň a proslovuje věcnou zahajovací řeč o významu 50letého trvání sboru dobrovolného hasičstva.

Vážení občané, příznivci hasičstva a milí bratři hasiči !
   Před 50 lety tj. před půlstoletím, čili můžeme takřka říci celým lidským věkem, vznikl u nás v našem městě Sbor dobrovolných hasičů.
   Já sám pak velevážení, jako školák, jako chlapec ještě, byl jsem přítomen a dosud jako na dlani vidím, jak shromáždil se spolek tento, který, bych tak řekl, nehlučně vstoupil mezi spolky a né mnoho bylo uvědomělých občanů, kteří tehdy sobě vytkli za cíl plniti svízelné, obětavé nadšení s vytrvalostí neocenitelnou.
   Z důvodů těchto, velevážení, slaví dnes Sbor dobrovolných hasičů svoji slavnost, svoje 50té jubileum svého trvání, slavnost která má významu nejen pro sbor samotný, ale která má též význam přímo neocenitelný pro samotné město a veškeré jeho obyvatelstvo.
   Na žádost pak a přání milého nám Sboru hasičského by město převzalo protektorát na této, tak velevýznamné slavnosti, usnáší se městská rada ve své schůzi, abych já společně se členy městské rady p. Václavem Černým a p. Ludvíkem Ježkem, jako zástupci obce byli slavnosti této přítomni.
   Mě pak dostává se jedinečné cti, bych mohl prohlásiti, že přání Sboru dobrovolných hasičů o protektorát na této slavnosti, městská rada s přáním mnoha dalšího plného úspěchu, přijala, k čemuž se i já sám osobně připojuji.
   Padesát let – 50. let jest takřka celý lidský věk, jak jsem se předem již zmínil, toho dokladem jest nám velevážení, že z těch pánů, kteří tady tehdy před 50. lety sešli se na ustavující schůzi, která se konala dne 22. června 1882. není více ani jeden z nich přítomen, ani jeden není více mezi živými. Odebrali se dávno a dávno již do neznáma, odkud není více návratu. Já pak Vás prosím, velevážení, by povstání uctili jste památku prvních průkopníků myšlenky samaritské, myšlenky konati dobro ve prospěch svých bližních, byť by to bylo i za cenu vlastního svého života – prvních to pracovníků ve Sboru dobrovolných hasičů ve městě zdejším a sice pan Jan Kučera jako předseda, Josef Lefnar jednatel, Josef Hojný pokladník a dále pánové Petr Pavel Skořepa, Josef Valášek, Bedřich Bartošek a Vincenz Nývlt.
   Dále defiluje před našimi zraky známí činovníci, též již mrtví a sice pánové Volf, Steinský, Čeněk, Michal, Materna, Brusnický, Vognar, Vichtl, Litomyský, Juliš, Kotland, Dr. Hrubý Bartošek ml., Pádr st.
   Další pak ti, kteří jednak padli, jednak zemřeli útrapami válečnými, nedočkavse se osvobození své vlasti, jako pan Kotland Václav, Hájek Josef, Kadidlo Josef.
   Dále pak dovoluji si jedinci Václavu Vítovi, který jako člen dobrovolného sboru hasičů ve městě zdejším dožívá se 50. let jubilea sboru přáti, zajisté se souhlasem Váš všech, mnoho a mnoho, ještě dalšího zdraví a Vám pak, vážení přítomní, Vám pak milí hosté přeji, by se Vám ve městě našem líbilo a byli jste spokojeni.

Po té jsou proslovy zástupců města Smiřic a hasičské zemské jednoty, zemským dozorcem br. Herknerem, dále hasičské Župy čís. 14., Župním jednatelem br. Hofmanem a ostatních súčastněných korporací dle podpisů.

Zprávu jednatelskou za uplynulých 50 let přečetl jednatel br. Hnik Fr. dle vydaného památníku. (viz přílohu).
Po ukončení těchto věcí bylo přikročeno k udílení diplomů a medaili zasloužilým členům. Za zásluhy a dlouholetého trvání u sboru byli odměněni tyto bří:
Vít Václav, který jest členem sboru již 50 let, jemu jest věnována zlatá záslužná medaile se svazovým diplomem.
Vácha Karel, který jest členem sboru 40 let, jet jemu věnována stříbrná medaile a diplom zemské jednoty.

Za služby 20 – 25leté obdrželi od sboru diplom bří:
Brouček Josef, Hloupý Josef, Hnik František, Hemelík Josef, Karpíšek Eduard, Kudr Josef, Nejman František, Ramba Antonín, Sychrovský Josef, Škop František, Šubrt Oldřich, Šimera Václav st.

Po rozdělení zlatých a stříbrných medailí a diplomu byla Slavnostní valná hromada zakončena zahráním státní hymny.
Od 12 hod. až do 1 hod. byl společný oběd.

Program odpolední.
O 1/2 2 h. seřazení průvodu u Pácaltových a průvod na náměstí, kde bylo provedeno požární cvičení sboru: Černožice, firmy Malburg a místního sboru Smiřického. Na tomto cvičení prvně účinkovala automobilka dar městské Spořitelny Smiřické – městu Smiřice.
Po provedeném cvičení byl odchod do zámeckého parku kde byl uspořádán koncert. Po krátkém pobytu v zámeckém parku musel býti koncert přerušen neb začala velká bouře a prudký déšť. Vše přestěhováno do Městské dvorany“ kde koncert dokončen.
Večer se pořádal věneček též v Městské dvoraně.
Hartig
Zajímavost pro doplnění, o bouři psal i Jan Hartig, sluha v domě u Malburgů:
Pohled zaslaný do Mariánských Lázní Iloně Malburgové

Sběratel text přeložil takto:
... Pohled je podepsán jako "služebník, sloužící" Johann. V textu píše - hodně milá milostivá paní, doufám že v milostivé rodině je vše v pořádku. Zdraví jsou také všichni a nepříjemnosti žádné. V neděli odpoledne byla velká bouře, takže ...(překlad nevím přesně ten začátek, Wehr je ochrana, splav, zbraň a fest je oslava) ze zámeckého parku do Dvorany v rychlosti minut se srdečným pozdravem Johann .. Takto je překlad česky - asi se oslava přenesla do Dvorany během pár minut . .Ročník 1933..
5/II. Řádná valná hromada 39 členů.
5/III. Ustavující schůze samaritanské schůze červen. kříže.
26.III. Pohřeb br. Františka Nejmana.
17/IV. Pohřeb br. Václava Šimery.
28/V. Župní valná hromada v Benátkách.
4/VI. Místní hasičské cvičení s koncertem ve Smržově, náš sbor se zůčastnil při požárním cvičení s auto-stříkačkou.
9/VII. Župní sjezd ve Rtyně.
23/VII. 50leté trvání sboru a slavnost ve Vilanticích.
28/IX. Mimořádná valná hromada.

Letošního roku koupeno 340 m. hadic a 8 párů šroubení z darů:
5000 Kč Městská spořitelna
2500 Kč z hasičského věcného fondu (subvence)
122 Kč doplatil na účet městský úřad.
7622 Kč celkem.

Letošního roku byli jsme ušetřeni požárů v místě i v bližším okolí.Rok 1934.
Stav členstva dle roku 1933 jak činných tak přispívajících.
12/1. Výborová schůze. Zasláno blahopřání ku 50leté činnosti br. vel. Hrnčíře v Meziříčí. Stanovena Valná hromada na 11/2 u br. Horáka.

21/1. Pořádán samaritní kurs samaritním odborem za spoluúčasti Č.Č.K. a veden MUDr. Al. Zlámalíkem obv. lékařem ve Smiřicích.
Kursu se súčatnili:
Za sbor dobrovolných hasičů Smiřických bři.
Sychrovský Kar., Kudr Stan., Šimera Václ., Luňáček Lad., Holubec Jos., Beran Jos., Zákravský Jar., Bagman Frant., Pádr Boh.
Dodatečně přistoupily ke sboru., Kaubová Boř., Hniková Marie, Hniková Svět., Beranová Lud.
Kučera Jan za Sokol
Sedláček Frant. za Skaut
Karlová Lib. soukromě
Machaňová Mar. D.T.J.
Fantová Anež. D.T.J.
Za obec Trotinu: Holub Frant. skladník
Za sbor dobrovolných hasičů Černožice a za D.T.J.: Kříž Václ, Englér, Jan za D.T.J.
Za obec Sendražice: Bergman Lad.
Za obec Rodov: Boháč Václ., Boháčová Marie, Juričková Emil, Vachek Václ., Knobloch Václ., Albych Jos.
Za sbor dobrovolných hasičů v Habřině: Dubycký (asi Dubický – pozn. P.) Frant., Vojtěch Jan, Zajíček Václ., Hofman Jos., Keř Jos., Pultar Jos.
Za sbor dobrovolných hasičů Smržov:
Šubrt Boh., Žižka Frant., Beran Václ., Rezek Frant., Svatoň Jan, Pražák Jos., Rezková Věra, Rezková Růž.
Za sbor dobrovolných hasičů v Hubilese:
Carda Frant., Vít Jos., Kopecký Old., Vachek Jos.

9./II. Výborová schůze. Jsme vyzváni bychom se zúčastnily policej. požární pochůzky po městě bři: Hloupý J. a Rejchrt Jar.

25./II. Řádná valná hromada, která se odbývala v restauraci br. Josefa Horáka. V této konaly se volby. Do volební komise byli zvoleni bři: Rejchrt Jar., Kudr Jos., Junek Jos. ml., Sychrovský Kar., Odhlasováno by byla volba vedena aklamací. Přítomno bylo 39 členů a Župní jednatel br. Hofman z Jaroměře.
Zvoleni a v čelo sboru postaveni tito bři:
Pádr Bohuslav, Etflaiš Bohumil, Kudr Josef, Beran Josef, Junek Josef ml., Svoboda Josef, Hloupý Josef, Šubrt Oldřich, Zemek František, Hnik František, Prokeš Bedřich,
MUDr. Al. Zlámalík dodatečně zvolen samarit. instruktorem po své vstupu do sboru dne 10/4.1934
Revisoři účtu: Opletal Josef, Šimera Václav, Isaides Vendelín
Smírčí soud: Škop František, Vácha Karel, Hemelík Josef

Za zásluhy dlouholeté činnosti u sboru na návrh br. Hloupého Jos. Válná hromada uděluje čestné členství těmto bří:
Karpíškovi Eduard. - bývalému starostovi sboru
Škopovi Frant. - bývalému veliteli sboru

28./II. Výborová schůze ustavující.

7./III. Výborová schůze. Zaslán návrh z usnešení výborové schůze ze dne 7./III. 1934 Městskému úřadu by obecní zastupitelstvo se usneslo a vyrozumělo okolní obce že bude sbor zajížděti jen v tom případě když obec tyto schválí hradit veškeré pohonné látky spotřebné jízdou do té které obce a zpět jakož i úkonem hasebním z důvodu že není náhrady finanční u obce a u Okresního úřadu není pro toto úhrady.

Z důvodu výnosu nejvyššího správního soudu že obce jsou povinni sami starati se o požární bezpečnost není sbor oprávněn poplatků si přímo od pořádající korporace za hlídku si vybírati. Jelikož ale sbor tuto hlídku není povinen zdarma konati dává br. Etflaiš návrh: by byla napsána žádost na Městský úřad ve Smiřicích, by laskavě vybral na stráž hasič. poplatek ihned při zadávání sálu od korporací provozující představení. Přípis budiž zaslán spodotknutím že Osvětová činnost kulturní jest spoplatnosti vyjmuta.
Za čl. činného přijat Ládr Jaroslav.

9./3. Požár v Habřině o hod 19.30 auto-stříkačka připravená a vyslána mot. hlídka br. Isaides Ven. po jeho návratu rozchod, přítomno 12 členů.

13./3. Pohřeb br. Dlaba Josefa který byl členem úmrtní pokladny súčastnilo se 14 členů.

25./3. Pohřeb pí. Anny Šípové členky úmrtní pokladny súčastnilo se 9 členů.

28./3. Udělení čestného členství sborem bří: Eduardu Karpíškovi, Františku Škopovi schváleno župou.
Za člena činného přijat Tylš Jindřich, ze sboru vystoupil br. Rejchrt Jaroslav.

10./4. Výborová schůze: Za člena přijat MUDr. Al. Zlámalík.
11./4. Členská schůze, přítomno 20 člrnů.
17./4. Ukončen samaritní kurs.

18./4. Požár v Holohlavech u p. Bohdaneckého (na pile) súčastněno 20 členů. Požár vypukl těsně po 2 h. zde hlášen strážníkem ve 2.15 h. sbor připraven a odejel s auto-strojem ve 2.30 h. ráno pod vedením br. náč. Etflaiše. Po příjezdu do Holohlav byl auto stroj postaven u můstku podle zahrady p. Hencla u Brodku (čp. 62 – pozn. P.). Hadic upotřebeno 240 m. K požárů se dostavily též sbory Jaroměř, Černožice a j. ale nemuseli zasáhnouti neb na bezpečnost a lokalisování ohně postačil náš sbor. Zraněn nepatrně hřebíkem na noze byl br. Isaides Ven., který hned po dokončení byl ošetřen br. Dr. Zlámalíkem, br. Hloupý Josef byl též zraněn ale nepatrně takže lékařské pomoci nehledal. Požár zdolán v hod. 5.50 a předán k dozoru místnímu starostovi p. Klouzovi.
Svinutí hadic a věše připraveno k odjezdu od požáru o hod. 6.15.

22./4. Župní škola v Jaroměři pro sb. činovníci: za sbor navštěvovali tito bři: Pádr Boh., Kudr St., Etflaiš Boh., Šubrt Ol., Svoboda Jos., Kudr Jos., Junek Jos. ml.

24./4. Výborová schůze. Za člena činného přijat Vít Oldřich.

26./4. Pohřeb br. Holečka Josefa, činného člena.
Br. starosta činí proslov nad hrobem br. Holečka Josefa.
   Stojíme dnes nad rovem bratra, bratra hasiče, který odešel v neznámo, uprostřed plodného života, plného lásky ku svému bližnímu, skutkem plným pochopením pro dobro samo, neznal odměny ani uznání, byl pracovníkem v našich řadách pilným a svědomitým, vždy přímým, ryzího charakteru,byl bratrem nám všem, bratrem upřímným né jen dle slov.
   Narodil se dne 6./12. 1899 a již v roce 1925 vstoupil do našeho sboru, kde svoji práci píli a schopnostmi stal se náčelníkem parní stříkačky.
   Devět plných let byl hasičem a jen neúprosný osud, smrt nám jej vzala z našeho středu.
   Dnes loučíme se s Tebou, náš bratře, příroda jak by slzela s námi květy stromů voní novým životem a posledně zahoukala Tobě parní stříkačka. Tys nás musel opustiti, zemřel jsi, jsa trpitelem bez viny a přes to tolik lásky jsi dal všem bratře, náš strojníku děkujeme Tobě za vykonanou práci, pro nás jsi nezemřel, Ty vždy budeš v našich vzpomínkách žít byť dnes chladná zem přijme Tvoji schránu tělesnou, schránu duše Tvoji k odpočinutí po útrapách života. Díky a ještě jednou díky za Tvoji lásku kterou jsi dal idei hasičské.
Budiž Ti prsť rodné země lehká.

29./4. Zkoušky samaritní, zkoušel br. MUDr. Al. Zlámalík.
3./5. Výborová schůze spojená se zábavním výborem.

11./5. Výborová schůze. Na návrh br. náč. Etflaiše jest zaslána žádost na městský úřad ve Smiřicích o uzavření úrazového pojištění 15 členů pro auto-stroj.
Za člena činného přijat br. Barnet Leopold, sestry Hlavatá Lidka, Kaubová Božena.

25./5. Schůze zábavního výboru.
27./5. Sbor náš súčastnil se veřejného cvičení, s parní – stříkačkou v Hubilese.
28./5. Schůze technická, příprava cvičení.
1./6. Výborová schůze.
Za členy činné přijati Vít Josef, Hniková Marie, Hniková Světluše, Beranová Lidka a Fantová Anežka.
6./6. Schůze zábavního výboru.
7./6. Samaritní cvičení.
13./6. Schůze zábavního výboru.
Den pasivní obrany obyvatelstva dne 16. a 17. června 1934.
Program:
16./6. Přednáška „O bojových plynech Kpt. Jirásek.
17./6. Promenád. koncert. Cvičení pas. obrany, Zahrad. koncert.

-------------------------------

Den pasivní obrany obyvatelstva dne 16. a 17. června 1934

Podpisy
Podpisy přítomných hasičských sboru a hostu.


Po pilné přípravě a nácviku přiblížila se doba naši slavnosti.
Program:
V sobotu dne 16./6. byla konána přednáška ve které přednášející p. kap. Jirásek od pěš. pl. 4 z Hradce Králové přednesl a i demonstroval upotřebení masek v příští plynové válce, při požárech a.t.d. vysvětlil vše teoreticky i prakticky, za pomoci prapor. Vavřiny a p. des. Švorce. Přednáška byla velmi zajímavá ale žel bohu málo navštívena, že nevyzněla tak jak si zasloužila. Obecenstvo se zájmem vstupovalo do plynového prostoru v maskách.

Podpisy Vpravo:
Podpisy pánů věnující protektorát naší slavnosti.

V neděli dne 17./6.
Již od ranní doby pracovali bratři na instalaci posledních práci na cvičišti. Nálada vzhledem ku krásnému počasí byla dobrá. Jen do radosti naši bylo úmrtí stařešiny br. Ant. Ramby a zranění br. Ládra Jar. Věci tyto ovšem nesměli ubrati na intensivní práci.
Odpoledne na náměstí počíná promenádní koncert a již obecenstvo počalo se scházeti ku slavnosti. V prvé řadě sluší se jmenovati zástupci protektoru p. Div. den. Vitouška, p. podpl. Kordu a p. kap. Svobod,které přivezl br. Dr. Zlámalík poté přišli zástupci města p. starosta Vychroň a p. Filip a zástupci Župy čís. 14. bří: Rykr a 1 člen br. sboru Jaroměř.

Ve zbrojnici bylo vše připraveno a proveden nástup br. sboru, hostí. Za vedení br. jednatele Svobody byl odchod na slavnost, po příchodu na náměstí byla vzdána čest p. protektorům, po tomto aktu slušnosti podává br. Svoboda hlášení br. starostovi Pádrovi který předává hlášení p. protektorům. Po tomto jest zahájena slavnost.

Hudba hraje ale v tom táhlý tón sirény hlásí nálet nepřátelských letounů (bohužel jen fingovaný nálet neb v poslední chvíli nám U.V.O. odřeklo účast).
   Po tomto daném znamení se obecenstvo odebralo do označených krytů.
   Br. starosta uplatňuje své znalosti ve vedení celé slavnosti. Na jeho znamení padá I. výstřel.
   Znamená to bombu zápalnou. Ihned po té ráně přijíždí parní stroj se samaritním vozem (všechny členové jsou vyzbrojeny plynovými maskami). Stříkačka jest postavena před Městskou dvoranu a objekt tento zasažený zápalnou bombou, tudíž hořící a hasí tento.
   Ozve se II. výstřel. Značí bombu brisantní, samaritáni zahajují svoji činnost odnášením zraněných na obvaziště.
   Již lučí III. výstřel jež představuje bombu plynovou nastává zmatek a padají otrávení, opět samarita zasahuje a odnáší je k improvisované nemocnici, kde za dozoru br. Dr. Zlámalika jsou prováděny práce záchranné zdravotní, umělé dýchání a jiných úkonů k záchraně otrávených.
   Při III. ráně zapaluje br. Hloupý kouřovou bombu a hned na to přijíždí za stálého houkání assanační auto. Zastavilo asi 4 m před bombou, a clonou vodní znemožňuje další šíření plynu. Po uhašení této bomby, jest ukázka omývání domů, země a celého auta by nikde nezůstal plyn Yperit. Ano i jedinci této assanační skupiny jsou omyti. Byl to vskutku pohled nezvyklý na naše hasiče kteří do jednoho měli nasazené plynové masky a zcela strašidelné nestvůrné zjevy byly členové assanační skupiny. Siréna hlásá odvrácení nebezpečí, nastoupily naše sestry a samaritáni za vedení br. Berana před tribunu kde Dr. Zlámalík k nim promluvil přiléhající řečí.
   Po tomto projevu který byl živě aklamován byl složen slib samaritní do rukou br. Dr. Zlámalíka, všemi samaritány.
   Byl to okamžik povznášející když sborem hlasů rozléhal se slib nenáročné pomoci po prostraném náměstí. Pak¨vztyčena státní vlajka která vysoko zavlála za velebných tonů státních hymen.
   Po tomto aktu děkuje Br. Beran br. samaritnímu instruktoru za vzorné vedení kursu těmito upřímnými slovy:

Náš učiteli br. Dr. Zlámalíku !
   Jsem pověřen sborem dobrovolců samaritánek a samaritánů bych Ti tlumočil náš upřímný dík za Tvoji obětavou práci při pořádání kursu jak za přednášky theoretické tak i cvičení praktické na poli samaritním.
   Zároveň Ti musím děkovat za jen Tvou vlastní methodu kterou Jsi dovedl po celý čas kursu až do poslední chvíle přednáškami a cvičením jakož i vštěpováním lásky a dobré vůle nás všech ku práci samaritní celý sbor udržeti.
   Pod velením Tvým a vedené Tvou rukou buď nám dlouho zdráv čistě jen ve spokojenosti a míru a pomoci skutečně trpícím a nešťastným na shledanou nás všech v naší práci.
   Ku konci jménem všech samaritánek a samaritánů na důkaz naší vděčnosti Tě prosím by Jsi od nás přijal tuto malou upomínku na náš kurs.
   Vy bratři a sestry samaritáni tak jak jste s chutí a láskou začali pracovati buďte pamětlivy slov svého učitele by jste i nadále se tak tomu věnovali. A nyní našemu učiteli provolejme 3xzdar ! a odevzdává v upomínku obraz, fotografie, posluchačů kursu.

Pak ujímá se slova br. starosta Pádr a způsobem informativním seznamuje přítomné o účelu dnešní slavnosti.

Velevážení páni protektoři !
   Dovolíte mi laskavě, že nyní po cvičení dovolím si Vás srdečně uvítati, na naší slavnosti, a poděkovati Vám za velikou čest, kterou jste našemu sboru věnovali převzetím protektorátu. Činím tak teprve teď, a to proto, byste nejdříve viděli práci našeho sboru, ve které vytyčujeme své dobrovolné povinnosti ku spoluobčanům, práci která má býti ochranou nejdražšího majetku každého člověka, to jest života, v nebezpečí hrozícího nám všem, ve válce budoucna.
   Děkujeme Vám z celého srdce za vzácné pochopení Vaše, jež Jste osvědčili Vaši ct. přítomností. Děkuji nejdříve panu Div. generálu Vitouškovi, jeho representantu p. podp. Kordovi a p. kap. Svobodovi neb jeho vzácná přízeň a přítomnost pánů zastupcu, staví naši snahu na pevnou půdu oficielního uznání účelnosti našeho počínání, a staví nás hasiče v pevný kontakt součinnosti s naší brannou mocí, zavazuje nás ku lásce k této, a jest tím protektorát pana generála, projevem velikého významu.
   Jest nám velikou morální podporou a vzpruhou bychom pracovali na započaté dráze nové činnosti hasičství, dále ku prospěchu celého našeho státu, tak dnes ohroženého.
   Děkuji p. t. Městské radě v čele jejím p. starostovi, za totéž plné pochopení důležitosti našeho snažení, v době tolik neklidu, a prosím o další blahovůli, v podpoře pro další dobu a všech snah sboru našeho směřujících býti prospěšným všem spoluobčanům a budiž dnešní nekrvavá názorná ukázka hrozícího nebezpečí, základním kamenem ku zbudování místního výboru pasivní obrany obyvatelstva.
   Pánové znovu děkuji Vám všem za Vaši vzácnou přízeň a ujišťují vás, že plně si ji vážíme a nikdy ji nesklamem.
   Pane podp. a p. kap. račte prosím tlumočiti náš dík p. divisnímu generálovi i projev naši součinnosti na brannosti celého národa.
   Vám pak drazí občane a návštěvníci platí i veliký dík za vše, jak jste nás podpořily; jak hmotně i morálně ve snaze sloužiti všem bez rozdílu náboženského i politického přesvědčení. Dík Vám.
   Všem přeji dobré zábavy a by se Vám u nás líbilo.

Po proslovu a poděkování jest nástup ku průvodu. V čele průvodu jest nesena státní vlajka, po stranách této pak čestná stráž. Dále hudba, za touto ihned samaritánky, p. protektoři, zástupci města a cizí župy. Župa naše čís. 14.a členstvo necvičící a poslední účastníci našeho cvičení.
Na povel br. starosty Pádra byl odchod do zahradní restaurace „na Lednici“.

Radost nám učinili zástupci p. protektora p. podp. Korda a p. kap. Svoboda svoji přítomností i na koncertě, kde setrvali s námi v družné náladě až do pozdního odpoledne, a tyto pak po vřelém rozloučení odvezl br. Dr. Zlámalík autem do Hradce Králové.

O dobrý výsledek slavnosti jsou velezasloužilí tito fir. které bezplatně a s ochotou nám zapůjčili tyto věci:
fa. „Svet“ zapůjčení sirény.
fa. Sigmund zapůjčení asanačních přístrojů, a hubice Funostop.(?)
fa. Ing. V. Šámal zapůjčení dýchacího aparátu a asanačního obleku a masek
fa. Ing. V. Stratílek zapůjčení hubice vějířovité Record
A hlavně 4 pěší divisi za zapůjčení 60 masek plynových.

-------------------------------

19./6. Pohřeb br. Ant, Ramby činného člena.
Br. jednatel Svoboda činí proslov nad hrobem br. Ant. Ramby.
Není tomu dlouho co jsme pohnutím se loučili nad otevřeným rovem s bratrem kterého osud nám vzal uprostřed života mládí.
Dnes neúprosná smrt vzala nám bratra Ant. Rambu.
Odchází z našich řad náš stařešina který plných 39 let byl našim činným členem, konal vždy své povinnosti o čemž svědčí udělené vyznamenání sborem jemu dne 17. července 1932 čestný diplom sboru.
Milý bratře loučíme se s Tebou, budiž Ti země lehká.

20./6. Výborová schůze. Zkoušena výkonnost sirény která jest pro náš sbor nedostatečná. (Viz. zápis protokolu ) Z toho důvodu odpadla koupě.
22./6. Výborová schůze.

12./7. Výborová schůze, v týž den bylo také cvičení. Po ukončení schůze zůstal br. Svoboda s br. Hloupým ještě venku. Asi o hod 21.50 br. Svoboda spozoroval u p. Mikšovského kouř a oheň, upozorňuje br. Hloupého a zároveň činí poplach. Po učiněném poplachu za 8 min. sbor zahájil činnost, auto-stroj postaven u p. Sedláčka na mostě.

15./7. Župní sjezd v Josefově. Přítomno 15 členů včetně samaritánek.
17./7. Pohřeb přispívajícího br. Lad. Joneše.
19./7. Členská schůze přítomno 2 sestry a 18 bratří.
2./8. Výborová schůze, za člena činného přijat br. Doležal Václav.
12./8. Vyslaná delegace bří: Pádr B., a br. Junek J. ml. ku slavnostní Valné hromadě Děl. Těl. Jed. v restauraci „na Lednici“.
24./8. Pohotovost ku požáru zámku v Náchodě. Předem jela hlídka autem br. Pádr a br. Hloupý.
6./9. Výborová schůze. Podpisy

-------------------------------

Slavnost odevzdání diplomů čestného členství br. Ed. Karpíškovi Br. Fr. Škopovi
dne 16. září 1934 o hod. 15té u Valterů (čp. 171 – pozn. P.)
Vpravo:
Podpisy vyznamenaných:

Podpisy
Zástupci města: Vychroň, Jelínek a Černý.
Zástupci korporací: Svatoň, Borůvka, Hlava, Valášek, Bartoš a Černý.

Jména zástupců sborů okolních, dole: Hlava, Jareš, Jarešová a Sajdl.
Podpisy
Členstvo našeho sboru Činné (i vpravo dole):
Ládr, Hnik, .., Šubrt, Kudr, Jelínek, Dítě, Zákravský, Etflaiš, Brouček, Junek, Hniková, Kaubová, Pikola, Hemelík (?), David a Vít
Přispívající: Kudlička, Spurná, Polák, Valtera a Fír.

Podpisy Dne 16./9. 1934 byla naši sborem odbývaná skrovná sborová slavnost, odevzdání diplomu čestného členství bří: Eduardovi Karpíškovi Františku Škopovi za účasti p. starosty J. Vychroně a zástupců města p. Václava Černýho a br. Františka Jelínka, dále korporací a sice za bratrskou Těl. jedn. Sokol br. Fr. Bartoš a Jan Černý, za Děl. Těl. Jedn. p. Borůvka Josef, p. Hlava Josef a p. Valášek Václ., za Ligu Čsl. Motoristů p. Frant. Svatoň.

Za Č.Z.H.J. a župu čís. 14 br. Václav Hofman člen ústředí Č.Z.H.J. a župní jednatel, a za přítomnosti našeho čestného člena br. Josefa Kadaníka. Bratrské sbory zastoupené těmito br. za sbor Josefov, Hlava Václ., Jareš Josef, Skalický, Za sbor Čibuz br. Sajdl Jos.

Slavnost zahájil a přítomné přivítal následujícím proslovem náš br. starosta Pádr:

Vážení přítomní, sestry a bratři !
   Srdečně Vás vítám na naši slavnost, hlavně děkuji za laskavou přítomnost panu starostovi města p. zástupcům města našeho a delegátům p.t. spolků za: Těl. jedn. Sokol, Děl. Těl. Jedn., Ligu Čsl Motoristů br. Václ. Hofmanovi za Č.Z.H.J. a župu čís. 14.
   Neméně srdečný dík a přivítání platí bratrským sborům: Josefov a Čibuz, za vyslání svých bří.
   Vítám vřele našich bratrů přispívajících, kteří svoji finanční obětí dokazují svoji příchylnost ku našemu sboru.
   Jest mi velikou ctí, že v tak významné chvíli, jako jest naše slavnost mohu tuto zahájiti. Slavnost naše jest skromná, ale významu velikého. Bratře Eduarde Karpíšku a Františku Škope, dnes Vám odevzdáme čestné členství sboru, jest to to jediné, co můžeme Vám bratři stařešinové dáti, jest naše nejvyšší uznání za Vaši velikou a nenáročnou práci vykonanou pro nás sbor a pro hasičstvo vůbec.
   Kdo přihlásí se do našich řad, jako Vy bratři a příkladně koná svých dobrovolně na sebe vzatých povinností, předpisuje již idea hasičství sama svým vyznavačům, sebezapírání, oběti přinášení jak hmotných tak vysoce morálních. Bez nároků na uznání naopak nutno snísti pošklebek od jedinců pokrčení ramen udivu od prospěchářů.
   Vy bratři konali jste svoji práci tak Vám vždy bylo odměnou jen vědomí dobře vykonané poctivé práce všelidské, bez ohledu na náboženské rozdíly, politické přesvědčení, bez hmotného výsledku. Vaše práce byla konána pro dobro samo, bez nároku na uznání této, byla konána pro dobro samo v plném smyslu slova.
   Nemáme my hasiči, hasiči práce, žádných řádu, neuznáváme plechových tretek, máme jen to co pryští ze srdce, lásku za lásku, vděčnost za práci vykonanou.
   Tímto slavnost naši prohlašuji za zahájenou.

Po té ujímá se slova br. Václ. Hofman za Č.Z.H.J. a Župu čís. 14.

Milí a vážení bratři !
   Jest mi velikou ctí, že mohu dnes, v tak slavnostní chvíli jaká se právě naskýtá, přinésti Vám drazí bratři jménem Č.Z.H.J. a hasičské župy naši mnoho srdečných díků, pozdravů a ruky stisk. Dík za to, že oba Jste po dlouhou dobu, bratr Škop 30, br. Karpíšek 27 roků stáli věrně a neochvějně pod tím praporem hasičským.
   Jest sice pravdou, že se známe a scházíme společně již hezkou řádku roků, naše setkání je a doufejme vždy bude srdečné, avšak nemůže se rovnati dnešnímu, kdy docházíte plného uznání a ocenění Vaší záslužné činnosti tím, že Váš sbor, který po přijetí nových stanov provedl reorganisaci sboru a Vás oba navrhl pro nejvyšší vyznamenání, které může sbor svým věrným členům a pracovníkům uděliti. Vyznamenání čestného členství jest opravdu vzácné koření, neudílí se každému a Vy oba můžete být na toto vyznamenání hrdi, protože od dnešního dne Jste pouze (počet chybí – pozn. P.) ve sboru kterým se tohoto vyznamenání dostává.
   Každý z nás má aspoň dva přátelé, kteří jej nikdy neopustí. Jsou to naděje a vzpomínky. Naděje jest velmi věrným společníkem mladých. Pro ty kteří prožili delší dobu životní, jsou vzpomínky dobrým druhem, jenž i v dobách radosti i v okamžicích trudu, věrně plní svůj úkol. Blaze tomu, komu vzpomínky jsou svědectvím vykonaného úkolu životního, - komu skýtají potěchy a povzbuzení pro další život. Dnešní oslava skýtá nám výbornou příležitost abychom si zašli v myšlenkách o 30 roků zpět, kdy bratr Škop vstoupil do zdejšího sboru dobrovolných hasičů jako stříkačník, za velitelství br. Litomyšského. Již v r. 1909 stává se jednatelem sboru ve kteréto hodnosti zůstává do roku 1919, kdy stává se náměstskem velitele. V roce 1926 byl zvolen velitelem sboru a při letošní valné hromadě funkci tuto již nepřijal, protože nemá ve Smiřicích, již své rodiny a nemohl by se této funkci věnovat tak, jak toho tato plně vyžaduje.
   Bratr Karpíšek Eduard vstoupil do zdejšího sboru v r. 1907 v hodnosti lezce. V roce 1910 svěřena nu byla funkce hospodáře, dozorce náčiní. V roce 1926 volen náčelníkem, v roce příštím druhým druhým velitelem. Posléze stává se poctěn důvěrou členů starostou sboru, ve kteréžto hodnosti setrval až do letošního roku.
   To jsou vyjmenované hodnosti sborové. Mám za povinnost se zmíniti, že bratr Škop uplatnil se velmi dobře a v župě jako župní dozorce v této hodnosti jest plných 16 roků. V župním výboru zasedal po dvě periody a to v roce 1923 a 1929. Oba tito oslavenci po celou tu dobu plně uplatňovali své hasičské vědomosti ku prospěchu sboru i župy. Vybrali jsme si v duchu tak zkráceně vzpomínky z Vaší hasičské činnosti a kdy teď v duchu probíráte s námi tyto krásné vzpomínky, mužného života i podzimu svého stáří, vidíte, jak jsou vroubeny četnými květy radosti. 4 jsou význačné vlastnosti hasičského dobrovolce jsou to: Láska – milosrdenství – obětavost a statečnost. Svět bez lásky jest mrtvá poušť. Milujte se píše Čechům v posledním svém listě Hus. Láska je odkaz dávných dob. Velící duchové nás učí milovat i nepřátele své. Tuto lásku především tedy zdůrazňujeme neboť jí právě přemáháme všechno to, co v nás zbývá s člověka starého, přibližujeme se člověku modernímu. Láska naše jest uvědomělá. Nerozplýváme se v citlivosti, mazlení a sladkostech. Našim cílem jest lidstvo co nejméně trpící. Naše láska jest prací, černou všední, takovou, jakou nikdo dělat nechce.
   Slabým utiskovati nedejte učil nás náš veliký mučedník mistr Jan Hus. Jestliže základem mravnosti jest láska, projevem lásky jest milosrdenství. Pro nás biblický příklad milosrdného samaritána jest charakteristickým, Vidíme slabého, jemuž utiskovati nedáme, i v nepříteli, jestliže trpí a naše srdce není v rozpacích, co tu činiti máme. Milosrdenství naše spočívá především v pomoci. Odhodlaně nasazujeme život v nebezpečí živelních katastrof, pomáháme při úrazech i nemocech ale pomáháme i v lidské bídě, kde dostačují naše poměry. Milosrdenství naše je bez výhrady. Nežádáme ničeho. Ani díku. My sami jsme si vědomi, že pomáháme proto, abychom vykonali svoji lidskou povinnost.
   Husitské heslo znělo: Rituj bratr bratra. I nám dal Tyrš do vínku heslo: Všichni za jednoho, jeden za všechny.
   Řada prostých hasičů zhynula obětavě na požářišti, nebo následkem úrazu a nemoci ulovených při požárech.
   Řada našich bratří trpí, - obětovali se. Obětavost jest naše první ctnost. Nemůžeme býti všichni hrdiny. Dnešní společnost nežádá abychom pro ni umírali, nýbrž abychom pro ni žili. Nemůžeme býti všichni velikými ve svých obětech. Největší obětavostí je, naučit se ve sboru dobrovolně a svědomitě konat službu, kterou jsem dobrovolně na sebe vzal. Obětujme se tedy své povinnosti. Reky a hrdiny dělá náhoda. Ale muže a dobré lidi dělá neumdlévající stálá obětavost.
   Statečností a odvahou je nám ovšem to, co tím slovem všechno lidstvo rozumí. Nás neleká závrať, neleká nás zuřivost rozpoutaných živlů. Ani námi neotřásá zoufalý křik trpících. Kdo chce pomáhat, musí si zachovat mysl chladnou, statečnou, aby odolal rozčilení, které ochromuje a v okamžicích rozhodujících může uškodit. V okamžicích neštěstí je třeba pohotovosti, - klidu. A ten zachová jen ten, který je statečný. Statečnost jest třeba tužit. Nikdo se nenarodil ani bázlivý ani statečný. My statečnost vychováváme cvičením, statečným je ten kdo má zdravého ducha. Zdravého ducha, zdravé tělo. Otužené tělo, je tedy našim požadavkem. Hasič se nesmí lekat, když se ze předu v žáru ohně spálí, když šaty na něm po jedné straně chytají – a ze zadu je prudce poléván studenou vodou. Hasič se neleká rýmy ani nachlazení. Hasič ví že při požáru není na cvičišti, kde za vstupné přihlížející diváci k prostným prováděným v tempu podle hudby, ale že je na místě neštěstí, kde se řítí trámy, stropy, střechy, kde v zoufalství a zmatku hučí oheň, řve dobytek, pláčí lidé, pronikavě syčí voda, žalostně klinká zvonek a ostře velí povely, píšťali a burcovky. Ví že necvičí na pevném, solidním nářadí, ale že poleze po střechách, které každým okamžikem mohou zplát, ze kterých se může vždycky zřítit. A ví že může dobrovolně připravit svoji ženu, děti, rodiče o sebe o živitele a nikdy nikdo jeho drahým jeho smrt nenahradí. Musí býti proto statečným nejdříve sám k sobě. A o tom také mnozí nevědí. Musí v sobě překonat mnoho, aby neřekl jako řeknou tisíce jiných: Co Tě nepálí nehas. Musí překonati své pohodlí, vrozené každému člověku, a musí překonat lhostejnost, se kterou se na jeho statečnost svět dívá. Taková je naše statečnost.
   Proč o všem tom se zde dnes zmiňuji. Nepatří to snad sem a nehodí se to k dnešní povznesené slavnostní náladě. Zmiňuji se o tom právě dnes, před přítomnými mladšími bratry, aby si toto vše uvědomili, aby se stali takovými hasiči, měli vlastnosti hasičského dobrovolce a sice: Lásku, milosrdenství, obětavost a statečnost.
   Budou z nich jednou činovníci sborové, a členstvo které je na tyto hodnosti povolá, bude také na nich tyto vlastnosti žádat. Přítomní oslavenci zajisté plnou měrou těmto požadavkům vyhovovali a proto se také propracovali k oněm hodnostem, které ve sboru zastávali.
   Vážení bratři, projevujeme Vám všichni vřelé přání , aby Vám bylo popřáno ještě mnoho, mnoho let ve stálém a nezkaleném zdraví, abyste i nadále mohli s námi nésti kupředu ten čestný prapor jednoty, jenž nám odevzdali naši předchůdcové.
   Bratře Škope i Ty bratře Karpíšku: Bratrský pozdrav a věrný ruky stisk v tento pro Vás slavnostní den, je nejupřímější projev bratrské lásky a oddanosti. Dali Jste lásku druhým, celé hasičské obci, dnes Vám jí alespoň v malém měřítku vracíme. Za Vaše zásluhy odměnil Vás sbor diplomem čestného členství sboru Vašeho a prosím Vás, byste přijali toto vyznamenání.
   Po svém proslovu který byl živě aplaudován předává dojatým bratrům diplomy.

Jako další řečník přihlášen p. starosta J. Vychroň jenž navazuje na slova předřečníka tímto projevem:
Vážení bratři hasiči !
   Nevím co bych mohl říci po tak krásných slovech p. řečníku. Já prohlašuji za obec že konali Jste svých povinností bez jakéhokoli zisku. Vám pánové pak jménem obce za to že Jste plných 30 let pracovali přeji abyste ještě hodně dlouho ve zdraví mezi svými bratry a přáteli zůstali.

Další vřelá slova promluvil za sbor Josefovský a za br. Touška žup. vzdělavatele, pokladník sboru jmenovaného br. Skalický.
   Přináším Vám, milí bratři, pozdrav našeho sboru Josefovského. Přejeme Vám důstojný a vřelý průběh dnešního Vašeho slavnostního dne, kde a kdy oceňujete bratrství – lásku ku bližnímu – lásku a obětavost k nezištné práci pro všechny a za každých okolností. Vašemu pak dalšímu konání voláme zdar !

Vážení bratři !
   Promiňte mi milí bratři, že nemohu se dnes zúčastniti slavnostní chvíle, kterou všichni prožíváte. Jsem v duchu ale mezi Vámi.
   Vyznamenání které dnes udělujete svým dvěma bratřím, jest v naši hasičské rodině nejvyšším vyznamenáním jež sbor může uděliti, a je těžko dosažitelné.
   To nemožno koupiti – to nemožno zaplatiti – tomu musí předcházet, obětavá a vytrvalá práce hasičská ve sboru.
   V této chvíli vzpomínáte a s Vámi vážení bratři, my všichni, co Vaši dobří bratři: Škop František a Karpíšek Eduard dobrého vykonali jako hasiči, jako činovníci sboru, jako vedoucí sboru i jako lidé a občané.
   Bratr Karpíšek Eduard narodil se 4. března 1879 a vstoupil do sboru hasičského, když mu bylo 28 let a za těch 27 let, co je u sboru, byl náčelníkem lezců, náměstkem velitele a konečně zastával nejvyšší úřad ve sboru, když byl jeho starostou.
   Bratr Škop František narozený 11. srpna 1870 vstoupil v hasičské řady v 34 roce věku svého, a že sloužil poctivě a oddaně šlechetné myšlence hasičské. byl brzo zvolen jednatelem sboru, později náměstkem velitele a konečně byl poctěn nejvyšší technickou funkcí velitele sboru. Vedle toho je po mnoho let, župním technickým dozorcem.
   Naše hasičské činovníky nečeká vždycky uznání za vykonanou práci pro bližního. V životě spolkovém dostavují se také chvíle nevděku, závisti a hořkosti. Tyto někdy zumyslně připravené těžkosti jsou v stavu znechutit celou práci a jest opravdu podivné že činovníci věrni hasičství tyto chvíle přetrpí a vytrvají.
   Vážení a milí bratři, Škope a Karpíšku !
   Před 30 lety, byli jste ještě mladí a s plným zápalem mladé ještě duše, vstoupili jste v hasičské řady. Zasvětili jste život službě hasičské, službě bližnímu, službě dobra.
   Postavili jste se pod prapor hasičský jako dobrovolci, plni síly a dobrého předsevzetí a stojíte pod nima ještě dnes, kdy dobré Vaše hlavy pokryty jsou šedinami, a životní boj zanechal ve Vašich skráních nejednu stopu, nejednu hlubokou vrásku.
   Celých 30 let byli jste dobrými vykonavateli našeho krásného úkolu.
   Hasičstvo jest si vědomo své odpovědnosti před očima dneška, i před soudem budoucnosti. Zná svoji nesmírnou moc, kterou vykonává nad mnoha statisíci občanů. Proto hlásá mír, svědomitost, poctivost, ušlechtilé úsilí, střízlivost, čistotu a bratrství ve svých řadách. Ze všech stran jsme obklopeni nepřáteli. Mnohým z nás je náš stát solím v očích. Proto dbáme, abychom neposilovali vlastním rozvratem jejich naděje na naše zdolání. Jsme živlem státotvorným pro stát jakým je naše Republika, odhodlaným ke všem obětem.
   Šli jste s námi tímto směrem a přeji Vám aby jste v plném zdraví mohli ještě dlouho kráčeti vážení bratři v prvých řadách ku prospěchu hasičstva i národa.
   Krásný věnovací list, bude Vám stále připomínati lásku a vděčnost členstva Vašeho sboru, kterému Jste rádi věnovali volné chvíle svého života.
   Každého dne Vám bude připomínat konání dobra, bude svědkem uznané Vaši práce, bude vyprávěti Vašim dětem a Vaši šlechetnosti, o Vaši obětavosti, o Vaši lásce k bližnímu o Vaši práci pro všelidské idee hasičské.
   Chovejte v úctě tento průkaz oddanosti, v takové úctě s jakou jest Vám věnován.
   Všechna čest Vám za to, že jste dovedli tak dlouho vytrvati ve službě ušlechtilých zásad hasičských a že prapor náš Jste za žádných okolností neopustili.
   Srdečné díky Vám a upřímné zdar !

Tím skončena řeč bratra Touška, pro jeho nepřítomnost tuto tlumočil bratr Skalický a dále dodává:
   Bratr Toušek mě požádal, abych bratrům jubilantům stiskl srdečně jeho jménem pravici. A protože jeho přání stává se rozkazem, půjdu a učiním tak milerád a přeji jim do další nedoceněné práce hlavně zdraví. Bratři, orali Jste dobře brázdu svého života – Jste nám příkladem a potřásá srdečně pravici bratrům.

Po něm připojuje se bratr Hlava, starosta sboru Josefov, následujícími slovy:
   Jsem pověřen našim sborem bych tlumočil bratrům vyznamenaným vše nejlepší.

Za Tělocvič. jedn. Sokol učinil projev br. Jan Černý odb. učitel: (projev chybí – pozn. P.)

Následující projev Dělnické Tělocvičné Jednoty tlumočený úcty p. Hlavy:
   Jeden z nejkrásnějších citů, jež byl lidstvu vrozen, jest cit pro věnování se něčemu co nezapáchá osobním prospěchem. Ať už jest to jedněmi nazváno láskou k bližnímu, ať jest to nazváno humanitou, ať jest to nazváno jakkoliv, vždy jest to smysl pro konání něčeho, z čeho nemá prospěchu jednotlivec, ale co jest ku prospěchu všech lidí, ku prospěchu celku. A řadě možností, jež nám život skýtá ku projevení tohoto krásného citu, bývalo a jest podnes hasičství na místě prvním už proto, že Vaše práce hasičská. - a to Vám musíme přiznat, jest vedena ideou nejušlechtilejší. Pomáhati každému a kdykoliv byť Vám nebyl ani nikterak blízký, stačí když Vaši pomoci potřebuje.
   Já pak za D.T.J. ve Smiřicích tlumočím vašemu sboru přání, abyste podobných členů, jako tito dva měli po všechny časy co nejvíce, protože, jako staří a záslužní členové jsou chloubou každého spolku, tak jest také cti dobrovolného spolku ve Smiřicích, že má ve svých řadách takové členy, kteří této obětavé a nezištné práci věnovali takřka celý svůj život.
   Vašim čestným členům pak přeji, aby jak vysloveno všemi p. řečníky přede mnou, ještě dlouhá a dlouhá léta v plném zdraví, svěžesti a síle vykonávati mohli práci, kterou tak úspěšně vykonávali dosud. Mnoho zdaru !

Krátkou zdravicí řeč promlouvá za Ligu Čsl. Mot. p. Frant. Svatoň:
   V zastoupení Ligy Čsl. Mot. vyslovuji pánům vyznamenaným upřímnou gratulaci k jejim vysokým zásluhám a provolávám jim zdar !

Veškeré proslovy byly vyslechnuty bratry vyznamenanými jakož i přítomnými velmi pozorně a br. starosta Pádr, děkuje všem přítomným za účast a proslovy.

Pak hlásí se ke slovu br. Fr. Škop, jehož slova jsou přesně a věrně zanešena v následující stati:

Bratři !
   Hasičstvo má ve svém štítě heslo: bližnímu k obraně a vlasti ku ochraně, když se zamyslím nad těma několika slovy jaký dalekosáhlý význam mají, zde v každou chvíli je-li někdo postaven v neštěstí, při požáru, povodni, srážkách na drahách, automobilových neštěstích, sesutí domů a při jiných nehodách, jest hasič vždy na prvém místě pomoci bližnímu v neštěstí aniž se ptá jaká odměna se mu poskytne, jemu jest odměnou blahé vědomí, vykonání dobrého skutku. Co takových nenáročných hrdinů přišlo k úrazu a i o život. Hrozí-li vlasti a národu nebezpečí války, jest zde zase hasič, který nabídne svoje služby jako samaritán při dopravě raněných a občanstvo chrání proti plynovým útokům našich nepřátel. Zde jest viděti bratři jakým důležitým článkem jest hasičstvo v národě.
   Další heslo má hasičstvo ve štítě: Jeden za všechny a všichni za jednoho, bratři Vás pojí bratrská láska ku věci hasičské ku konání dobra a právě tou bratrskou láskou, když jste spojeni tvoříte mohutný nerozborný celek.
   Bratři zvláště Vy mladší, Vám přeji vy Vás toto bratrské heslo pojilo v pevný nerozborný celek a dočkali se ve zdraví také takového uznání práce jako nám.
   Bratři já Vám s plna srdce děkuji, ku této poctě a provolávám mnoho zdaru, naši nejvyšší hlavě státu p. presidentovi T.G. Masarykovi a hasičskému sboru hřímavé nazdar !

Po jeho řeči nastává šum a ruch srdečným potřásáním pravic zasloužilým bratrům a gratulaci k jejich vyznamenání. Pak setrvali jsme v družné a veselé zábavě pohromadě. Tak sbor náš dal projev svého díku za neocenitelné práce vykonané br. jmenovanými pro ideu hasičskou.

-------------------------------

2./10. Výborová schůze, jednáno o ustanovení „Výboru pro pas. obranu obyvatelstva“.
8./10. Požár v Rodově u p. Dolanského čp. 20 v hod. 18té. Jelo auto strojem. Přítomno 19 členů.

9./10.1934 jest dnem bolesti pro celou slovanskou rodinu, ničemná ruka politicky sfanatisovaného vraha zničila naději plný život krále našich bratrů Jihoslovana Alescandra I. při jeho návštěvě Francie.
Sebou zemřel touto rukou lotra, veliké Francii Barthou který krále doprovázel na cestě z Marseilii.
Vepisuji v paměť do knihy, jako vzpomínku na krále hrdinu, na krále z lidu, z vůle jehož se stal králem, jenž byl milován prosvoji lásku k vlasti, pro niž trpěl, pro niž žil, pracoval a výsledek bylo sjednocení velké říše Jugoslávie, byl králem ducha a čisté lásky.
Spolu s národem bratrským Jihoslovanským jak k Francii cítíme ztrátu těchto dvou velkých mužů.
Budiž Vám prsť rodné země lehká ve Vašem věčném spánku. Na Vašich rovech ať zkvete láska v ohnivém květu, k národu, k obrodě těch, a nás všech pro niž jste zemřeli.

14./10. Dne 14./10. založen na popud našeho sboru za vedení starosty br. Pádra
„Místní výbor pro obranu obyvatelstva“
a zvoleni byli:
Předseda: Jiří Lefnar
I. místopředseda Boh. Pádr, starosta sboru
II. Místopřeseda Jos. Rezek učitel
Jednatel Grimlák
Další činnost této nové složky bude samostatně vedena.

21.10. vykonána přehlídka sboru, br. žup. dozorcem V. Hofmanem. Přítomno pouze bratrů 10, 3 sestry jelikož značný počet jest zaměstnán v cukrovaru který jest v plné kampaní práci.
13./12. Výborová schůze.
29./12. Výborová schůze.
31./12. Pořádán večírek u br. Jos. Horáka1935
Statistika členů.
Čestní členové bří.
Václav Vít, Josef Kadaník, Eduard Karpíšek, František Škop.

Přispívající členové.
Emanuel Bozner, Františka Balašová, Eliška Bartošková, František Belingr, stavitel, Josef Bureš, pila, Rudolf Balaš, host., František Čertner, Josef Čeněk, Čermák, Ing. Čeřovský, Václav Černý, Fichmeistr. Aug. Hanka, František Horák, elektrikář, František Horák čp. 45, Josef Horák, hostinský, František Holeček, Jan Hronovský, Albert Hejzlar, Hak úř. fy. Malburg, Vlad. Horák, Josef Jech, Anna Jonešová, Karel Juliš, Ludvík Ježek, Jan Joneš sedlář, Václav Karpíšek čp. 181, Václav Kroupa, Stanislav Kubeš, Josef Kučera. Josef Kaube, Alois Kmoch, úř. cukrovaru, Václav Kašpar, František Kudlička, Jindřich Litomiský, Josef Laburda, Jiří Lefnar pila, Mořic Lustig, fa. Ed. Ad. Malburg, Karel Manych, Václav Munzar, Rudolf Macůra, Anna Moníková, Josef mařan, František Nejman řezník, Dr. Václav Pultr, Rudolf Prášek, František Paták, František Polák, Bedřich Prokeš, Pleštil, řed. fa. Malburg, Josef Pecina Čsl. farář, František Rynt, Alois Rejchrt, Emil Rufer, Josef Rech, Václav Semerád, Jan Schiefner, Matěj Sedláček, Marie Svatošová, Josef Sourada, Klára Spurná, Sedláček hostinský, Stránský major, Josef Strejček, Smiřické mlýny, Antonie Stráhlová, Jan Špryňar,Ing. Serbijenko, Václav Štěpán, František Vaníček, Josef Vachek, Karel Vachek, Valášková, František Vávra, Václav Volt stavitel, Václav Volt klempíř, Josef Vychroň, Matylda Vojtěchová, Jan Vír, Josef Vašata, Boh. Veidner, Renč správce vel., František Valtr stárek, František Valtera hostinský.


Členové činní:
Josef Beran, Josef Brouček, Václav Bouz, František Bergman, Karel Bortlík, Leopold Barnet, Rudolf David, Karel David, Antonín Dítě, Václav Doležal, Bohumil Etflaiš, František Hnik, Josef Hemelík, Josef Hloupý, Josef Holubec, Vendelín Isaides, Josef Junek ml., František Jelínek, Josef Kudr, Stanislav Kudr, Ladislav Luňáček, Jaroslav Ládr, Václav Macháň, Josef Opletal, Vojtěch Pácalt, Bohuslav Pádr, Josef Pikola, Karel Sychrovský, Josef Sychrovský, František Spurný, Josef Svoboda, Václav Šimera, Josef Šíp, Rudolf Šmejda, František Šmída, Oldřich Šubrt, Jindřich Tylš, Karel Vácha, Oldřich Vít, Josef Vít, Jaroslav Zákravský, Dr. Alois Zlámalík, František Zemek.

Samaritánky:
Lid. Beranová, Anežka Fantová, Lid. Hlavatá, Marie Hniková, Božena Kaubová.

6./1. Řádná valná hromada, která se odbývala v „Městském hotelu“ u br. Sedláčka. Přítomno 34 členů. Bez zastoupení župního delegáta.
Dovoleno zařízení telefonní částkou Kč. 2.500.-.
Též povoleno šití blůz počtem 6 kusů.

31./1. Výborová schůze.
1./3. Členská schůze, přítomno 26 br. a 1 sestra, celkem 27 členů.
Povodeň stavěna hlídka 2 muži, u panského domku na Šterberku.
4./3. Výborová schůze.
6./3. Sbor dobrov. has. súčastnil se oslav v předvečer presidentových narozenin a z rozkazu S.Č.Z.H.J. zapálil „Oslavnou hranici“.
12./3. Výborová schůze, ustanovení proposic o pohřbu br. Václ. Víta.

13./3. Pohřeb br. Václava Víta, člena zakládajícího a čestného.
Sbor doprovodil svého milého stařešinu na pohřbu počtem (chybí) V den pohřbu byli i stavěny čestné stráže u rakve zesnulého.
Pohřeb byl pietním aktem a velmi dojemným. Vpředu průvodu byla nesena na podušce vyznamenání br. zemřelého, a účast z kruhu hasičstva i obyvatel svědčila o oblibě zemřelého.

Nad rakví pak za sbor promluvil slova rozloučení náš br. starosta sboru.
   Jaro zazvonilo zvonečky sněženek bílých, slunko svým úsměvem budí život v přírodě, život se rodí by vydal květ a přinesl plodu, pak smrt zas uzavírá tuto cestu žitím. Co v přírodě květ, co brouček, co strom, stejný cíl. Ani člověk není vyjmut ze zákona tohoto, byť život jeho byl pln klopoty neb radosti.
   Před 53 lety bratr náš Václav Vít, co mladý muž vstupuje do sboru našeho a láska jeho ku idei pomoci bližnímu, rozkvetla v květ velké lásky a stává se tak členem naši veliké rodiny hasičské a setrvává do svého posledního dechu.
   Bratr Václav Vít, jest narozen dne 12./11.1851. Již v roce 1882 přistupuje za člena našeho sboru tehdáž Hasičsko - Tělocvičné Jednoty – Sokol, a stává se jeho pilným členem, neb již v roce 1887 jest zvolen náčelníkem sboru, a ve funkci té setrvá až do roku 1919.
   Jeho činnost byla záslužná a důležitým činem jeho byl návrh který dne 6./10.1895 podal na valné hromadě, aby provedena byla změna z Hasičsko – Tělocvičné Jednoty Sokol na Sbor dobrovolných hasičů, tak se i na jeho návrh stalo.
   Život plynul svým tokem času, ač nebyl nadán bohatstvím hmotným, byl přec přebohat na práci na poli lidskosti a dozrával v muže plné životní síly, dával plod svého žití a práce nenáročně všem spolu bližním. Co požáru prožil, co bolesti sebou procítil se spolu-bližními, co práce vykonal, a věk prchal dál. Sbor dne 5./4.1908 uznává práci svého bratra věnováním čestného členství, projev ten doprovází diplomem za činnost 25 roků pro sbor.
   To bratru našemu Václavovi, bylo jen vzpruhou ku další činnosti, ač již sníh počínal krýti skráně jeho hlavy, přec jeho hlava dobrá, plná byla ohně nadšení ušlechtilých myšlenek, práce pro druhého. Stíhá jej i válečná lítice světové války a jest pilným členem dopravní kolony červeného kříže, a mnoho raněných spolu bližních jeho ruce upracované podpírali a jeho milá tvář jevila soucit s utrpením jejich.
   V práci setrvává činně až do roku 1918-19 kdy vrátili se mladší bratři do osvobozené vlasti z dálek bojiště – odchází na zasloužený odpočinek z aktivní služby a zůstává nadále ve sboru ochranném.
   17./7.1932 kdy sbor prožívá slavnost 50ti let trvání svého, a vděčně vzpomíná svých dávno zemřelých bratří zakladatelů. stojí sám, náš dědeček milý, v haleně hasičské, a se slzou v oku přijímá, jako poslední mohykán z ušlechtilých předchůdců zakladatelů sboru, zlatou medaili svazu hasičského a diplom za práci 50 let a jest členem zakládajícím, jediným který byl u kolébky sboru.
   Vážení 50 let, to jest celá doba trvání jedné generace, hlava našeho bratra byla již schýlená pod tíhou věku ale stále plná lásky pro myšlenku hasičství.
   Bratře ! 53 let práce a práce plodné vykonals, Tebe jaro života zavolalo a Ty co mladý muž vstoupils v šik hasičů, co práce to život Tvůj, který přinášel bohaté plody po celých 53 let. Chváliti slovy práci Tvou – né, to není to pravé, ale zamysliti se nad práci Tvou a pak v němém obdivu a úctě skloniti hlavu svoji před zářným příkladem Tvým.
   Dospěl život Tvůj náplně své, zemřel jsi. Bratře nechť Tvůj příklad najde ohlasu v srdci všech kdo vyznávají ideu hasičskou, ať dá nám následníků, Tebe. Nezemřel a Tvá láska k ušlechtilému sebeobětování, jen schrána Tvá duše veliké, dotlouklo srdce Tvé, ale láska v něm obsažena byla všem spolubližním plně rozdána.
   Spi bratře,náš dobrý harcovníku, dnes i smrti svou vzbudiž myšlenky všech kdo stojí nad otevřeným rovem Tvým, pak jak jaro volá do života, tak i láska Tvá nezměrná nechť rozkvete v srdcích všech přítomným, rozkvete v ohnivý květ, čistého idálu, pomáhati a milovati své spolubližní jak činil jsi Ty.
   Spi bratře, zasluhuje Tvá stříbrná hlava odpočinku.
   Děkujeme Ti.

28./3. Výborová schůze, za přítomnosti br. Václ. Doležala, který byl povolán ku složení hasičského slibu.
6./5. Výborová schůze.
12./5. Sbor dobrov. hasičů sůčastnil se Dne brannosti v Jaroměři.
14./5. Schůze technického výboru.
23./5. Zahájení cvičení.
1./6. Požární pohotovost do Rodova přítomno 11 členů.
11./6. Výborová schůze.
13./6. Výborová schůze.
16./6. Sbor dobrov. hasičů sůčastnil se slavnosti hasičské v Černožicích.
27./6. Výborová schůze.
5./7. Oslavy památky Mistra Jana Husa.
11./7. Výborová schůze.
14./7. Župní sjezd župy čís. 14 v Mezilečí.
18./7. Členská schůze.
25./7. Skončeno cvičení.
31./7. Pohřeb br. Vojtěcha Pácalta, činného člena v ochraně.
17./9. Požár stohu ve Zderazi, přítomno 12 členů.
23./9. Výborová schůze.
17./9. Výborová schůze.

27./10. Slavnost v Josefově. Odevzdání stuhy města Smiřic děl. pl. 53 v Josefově. Sbor náš se zůčastnil 9 členy. Slavnost byla konána za velmi deštivého počasí, ale přesto byla právě účast hasičská nejpočetnější.

11./11. Výborová schůze. Odhlasováno vykonati sbírku na záchranu Jiráskova divadla v Hronově, z nařízení Č.Z.H.J. v Praze, kterou provedli bří:
Škop FR. - Hloupý Jos. čís. leg. 1218 vybráno Kč. 85.-
Etflaiš Boh. - Šubrt Ol. čís. leg. 1217 vybráno Kč. 195.-
Svoboda Jos. - Opletal Jos. čís. leg. 1219 vybráno 88.-
Celkem Kč. 36.-
Na návrh br. starosty Pádra a br. Dr. Zlámalíka rozhodnuto konat přednášky v zimním období a sestaven termín a sice: 1 – 3 pro širší veřejnost v hostincích, 4 – 7 ve sborovně has. domu pouze pro činné členstvo.
Stanovení data a místností pro 1 – 3 přednášky:
1.) 18./11. u br. Pácalta, o bojových plynech
2.) 25./11. u br. Horáka, o samaritě
3.) u br. Valtery, o činnosti samaritské

18./11. Přednáška. O vývinu bojových plynů. O nebezpečí budoucí války. O ochraně kolektivu i jedince. Přednášel br. star. Pádr Boh.
Přednáška byla pro nepříznivé počasí málo navštívena, ale hlavně účast členstva byla nepatrná.

25./11. Přednáška. O první pomoci při leteckém útoku. Samaritní služba. Praktické pokyny. Přednášel br. Dr. Zlámalík.
Tato přednáška byla zastoupena více okolními sbory a opět se opakuje liknavost členstva !

2./12. Přednáška. Samaritní organisace, přehlídka vykonané práce a další práce. Přednášel br. Dr. Zlámalík
   Postavení přednášek bylo, by informovaly našich členů i celé širší veřejnosti, o nových nebezpečích v budoucnu – při válce i měli dáti ponaučení o ochraně.
   Jest zajímavo, že doba dnešní, dovede upoutati ku sportu ku politickým třenicím většinu občanstva a pro tyto jistě dnes vzhledem ku nevalné vyhlídce do budoucna důležité věci, jeví se tak malé pochopení ač pozornost tomu věnovati, vyžaduje zájem každého jedince sám, a i pro celek – stát – jest významu dalekosáhlého.
   Doba dneška je taková, že nutno zapomenouti na rozdíly hmotné – i jinaké a semknouti se ku cílevědomé spoluochraně svých životů a státu.
   Účast spolku ostatních až na Nár. Stř Jed. byla velmi nepatrná. Velmi potěšitelným zjevem byla vždy přítomnost staré dámy pí. Spurné členky přispívající která navštívila každou přednášku. Byla první z mála žen které pochopení i své poslání v budoucí válce

Podpisy 6./12. Výborová schůze. Rozdělení dalších přednášek pouze pro činné členstvo a sice 6./1., 13./1., 20./1., 27./1.

V upomínku na zemskou přehlídku vykonanou dne 21/12. 1935 krajský náčelník Šeda Josef starosta města.
Jejich podpisy jsou vpravo:


První část kroniky    Druhá část kroniky    Čtvrtá část kroniky