Smiřice - Nová ulice

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 17. března 2016 evidováno 16 adres:

čp. 41, 149, 151, 152, 160, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 186, 195, 216, 256 a 270

Klikni pro přímý přístup k domům.Nová ulice
Křižovatka Nové ulice se Zemanovou ulicí. 7.11.2013
Dům čp. 149 má přístupovou cestu mezi skladem a domem čp. 41 vpravo.

Nová ulice mapa Nové ulice
Karel Ulman z letadla fotil dne 13.8.2005.


Levá strana uliceČp. 149

čp. 149
Manželé Šramarovi mi poslali fotografii svého domu čp. 149 ze dne 14.6.2008.Čp. 41

Karpf Z protokolu
   za povolení stavby nového domovního stavení pro Jana Karpfa byl sepsán dne 12. dubna 1878.
stavební znalec Valášek:
   .. připomíná toliko, aby, v pádu, že by se zadní světnice vytápěla,kouřící roura přes chodbu se vešla do komína tak, aby zděném pásu se upravila a tak bezpečnou před ohněm se stala.
...tesařskou práci vyvede p. Josef Valášek a zednickou p. Petr Pekarek
Hanuš a Kupka Sousedé Václav Hanuš a Václav Kupka nic nenamítají.

Na žádosti z 30.3.1878 je žadatel podepsán německy Johann Karpf.

-----------------------

Protokol
   za přijmutí nově postaveného domku od Jana Karpfa na jeho stavebním místě číslo parc. 56 a pak na dílci zahrady číslo parc. 30, kde dříve starý dřevěný domek čp. 41 stával, byl sepsán 14.10.1878

-----------------------

Na mapě z roku 1940 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní 56, výměra 248 m2
Majitelé:
v r. 1910 a 1916 Wurm Josef a Marie
Marie Hlavatá
Stolojda Josef
Kozina Josef


čp. 41
Nákres na postavení nového domovního stavení s kolnou pro pana Jan Karpf pod čís. 41 v Smiřicích
rýsoval W. Kottland 30/3.1878

čp. 41
Na polohopise je dole staveniště se zakresleným původním dřevěným domem a dnešní Nová ulice,
nahoře je dům a zahrada Václava Hanuše čp. 149, vpravo Obecní místo.

-----------------------

čp. 41 Nová ulice
Vlevo čp. 41 - Pohled ze Zemanovy ulice. 12.5.2006

čp. 41
Dům čp. 41 ( vpravo ) dostal nový kabát v červenci 2008 - 21.7.2008

čp. 41
Proluka mezi domy čp. 41 a čp. 180, vede tudy spojovací chodník do Nývltovy ulice. - 22.3.2016Čp. 160 a 180

Panu Josefu Hrubýmu zde ! (koncept)
   Jelikož dle protokolu, který byl dne 1/6 1878 sepsán, při ohledání Vašeho nově postaveného domu na Vašem vlastním pozemku číslo parc. 333, který od zdejší obce pochází a dle stvrzeného plánu a zdejší doložkou ze dne 6/8 1876 číslo 553 místnostě úplně vyvedené jsou ... tak se Vám tímto dává povolení, že ... místnosti ubytované býti mohou.
   Dům tento nově postavený byl s číslem popisným 180 poznamenán.
5/6 1878 Bek plán

Okresnímu hejtmanství:
... místnosti v něm propachtované nejsou a nýbrž toliko od vlastníka obývané.

-----------------------

Ze žádosti:
   Já níže podepsaná zamyšli při svém domě čís: 180. v Smiřicích jednu maštel a kulnu přistavěti, a sice od mojí čelní zdi až k čelní zdi čís: domu 179. jak přiloženém nástinu viděti jest a chci tu samou později obydelní stavení proměniti a od kamena a cihel postaviti....
22/5. 1879 Anna Nováková

Plán vpravo:
Nástin na přistavení hospodářského stavení u p: Anny Novákové čís: 180 v Smiřicích, rýsoval Josef Andrejsek 22. máje 1879.

Protokol
za povolení stavby maštele a kulny byla sepsána 30. května 1879
Nováková Já Jan Kotlant co mezující a hraničící soused se vyjadřuji, že nemám ... ničehož k namítání. Též svoluji, aby byla stavba ta na moji hlavní čelní zeď přistavěna a má zeď upotřebena proti tomu, když mě p. Anna Nováková jednu polovici obnosu až se vypočítá co mě stála - zaplatí.
Anna Nováková souhlasí.
Přístavbu tu provede p. Andrejsek


-----------------------
plán
Černý

Plán (vpravo) na přestavbu bytu pro Václava Černého, malíře č.p. 180 ve Smiřicích, rýsoval v únoru 1910 Karel Volt, mistr zednický ve Smiřicích.

Václavu Černýmu maj. domu čp. 180 ve Smiřicích !
Na základě výsledku místního ohledání udílí se Vám tímto povolení k obývání přestavby kolny a konírny na obytné místnosti na části pozemku čís. kat. 192 od 25. srpna 1910.
Domu tomu dává se číslo popisné 180/a ve Smiřicích
(Přestavovalo se od 25. května 1910 do 25. srpna 1910.)

-----------------------

čp. 180
Čp. 180 - pohled z Příční ulice. 1.11.2011

čp.180 a 160
Popisovaná pozdější přístavba je žlutý dům, má čp.160, vlevo stojí čp.180, vpravo čp. 179.Čp. 179 a 216

Nová ulice
Čp. 179 a 216 mají nové střechy - 2.7.2009.

Nová ulice
Řada domů v Nové ulici dne 2.7.2009.

čp.179
Čp. 179 ještě se starou střechou. - 12.5.2006

čp. 216
Čp. 216 před zbouráním. - 12.5.2006

čp. 216 čp. 216
Prázdné místo po domě čp. 216 - 11.8.2007Čp. 178

čp. 178
Nákres na postavení nového domovního stavení pro pana Jos. Duška ve Smiřicích,
rýsoval 6.4.1877 Kottland. Vodorovná čára a výška prahu od p. Rolence (má být Lorence)

Z protokolu
   sepsaného 16. června 1877 k žádosti Jozefa Duška podané dne 10. června 1877 za povolení stavby nového domku.
   Já Jan Kotlant co spolumezující soused od stavebního místa... nemám nic proti obmýšlené stavbě k namítání...
   Dům by nebyl pravoúhlý proto došlo ke směně části parcel.

čp. 178
Čp. 178Čp. 186

Truneček Protokol:
   za povolení stavby nového domu na koupeném obecním pozemku pro Jana Trunečka byl sepsán 24. května 1879.
Já Josef Dušek co mezující a hraničící soused od stavebního místa pronáším se, že nemám proti obmýšlené stavbě ničehož k namítání.
Se sousedem Duškem si vyměnili části pozemku, pro zachování stavební čáry.
Nad u se psal dříve znak.

Janu Trunečkovi:
   Jelikož dle protokolu, který byl dne 10. září 1879 sepsán při ohledání Vašeho nově postaveného domu na Vašem vlastním pozemku číslo parc. 333 ... dává se Vám tímto povolení že místnosti obývané býti mohou.
Dům tento nově postavení byl s číslem popisným 186 poznamenán.


čp. 186
Nákres na postavení nového domovního stavení pana Jana Trunečka v Smiřicích,
rýsoval W. Kottland 19. května 1879.
Na polohorysu stojí vlevo dům p. Duška.

---------------------------

čp. 186
Dům čp. 186 má oranžové doplňky. - 20.10.2014.Čp. 256

čp. 256
Čp. 256 - 12.5.2006.

čp. 256
Za tři roky zeleň na domě čp. 256 opět přibyla. 29.6.2009
Foceno ze Žižkovy ulice ještě s dráty elektrického vedení.

čp. 256
Čp. 256 - 22.3.2016.


Pravá strana uliceČp. 152

čp. 152
Čp. 152 - 12.5.2006.

čp. 152
Čp. 152 - 12.5.2006.

Nová ulice
Rekonstrukce a nátěry na budově u čp. 152 byly dohotoveny v říjnu 2012. - 17.10.2012.Čp. 151

Nová ulice
Pozemek ještě bez domu čp. 151. - 27.4.2005
Původně na stejném místě stály domy s čísly 121 a 153.

čp. 151
Stavba domu 15.4.2005.

čp. 151
Rozestavěný dům a příslušenství.. 12.5.2006.

čp. 151
Dům čp. 151, vlevo vede Příční ulice - 4.9.2006.

čp. 151
Protější dům je zbouraný a tím se odkryl pohled na celou parcelu domu u čp. 151. 29.6.2016Čp. 174

Hendrich Z protokolu
   sepsaného 26. března 1873 za povolení stavby nového domu pro Václava Henrycha na od obce ukoupeném pozemku.
Já Josef Kubeš co mezující a hraničící soused nemám žádné námitky.
Žádný jiný soused není, jen obecní pozemky.
čp. 174
Plán k vystavení nového domku pro p. Václ. Hendricha v Smiřicích
rýsoval 20. února 1873 Valášek z. t. mistr.

Hlášení o dohotovení stavby domu čp. 174 na Okresní hejtmanství je datované 27. července 1874.
Též se připomíná, že na pozemku ( čp. 333) tom, nikdy žádného stavení nestálo...

Z přijímacího protokolu:
   Konečně byl p. Josef Pfuffenboger(?) vyslechnutý, protože tam nájemníkem jest a který se pronesl takto:
   Já sem nájmul v nově postaveném domě u p. Václava Hendrycha jednu světnici za roční nájem 25 zl r. č. a přistěhoval jsem se do něj dne 11. července 1874 který také od toho dne obývám.


Hendrych
------------------------

Podpis vpravo Jaroslava Hendrycha je z povolení stavby pro souseda z roku 1906.


čp. 174
8.8.2005

čp. 174
Čp. 174 - 12.5.2006.

čp. 174
Dům majitel začíná bourat. 22.3.2016.

čp. 174
Prázdné místo po domě čp. 174. - 29.6.2016

čp. 174
Betonování základní desky nového domu zachytil p. Volák 1.8.2016.
Kde jsou ty časy, když se lopatou házelo do míchačky a beton vozil kolečkem na místo. A kdopak dnes buduje sklepy ?

čp. 174
Dohotovuje se střecha nového domu. 7.12.2016

čp. 174
1.10.2017

čp. 174
1.10.2017

čp. 174
26.10.2017Čp. 195

Kulhánek plán Z protokolu
   sepsaného 10. března 1906 za povolení přístavby chlévků, dřevníku a skladiště pro p. Arnošta Kulhánka při jeho domu čp. 195 ve Smiřicích.
Soused Hendrych Jaroslav, vlastník domu čp. 174, nemá zcela ničeho k připomenutí ani k namítání.

Podpis p. Kulhánka je ze žádosti o povolení.

Polohopis vpravo:
dole Ulice Liebigova - dnešní Hradecká ulice, nahoře vede Nová ulice - Hendrych má čp. 174, Kulhánek čp. 195, Karpíšek čp. 181.
čp. 195
Nový přístavek na pozemku p. Arnošta Kulhánka v Smiřicích
plán rýsoval Václav Holub dne 4. března 1906.

čp. 195
Čp. 195 - 22.3.2016.Čp. 181

Nová ulice
Nákres na postavení nového domovního stavení pro Jana Červinku v Smiřicích,
rýsoval 24.9.1877 W. Kottland
Polohopis nahoře: Stavení p. J. Lorence, Nová stavba, Místnost J. Kulhánka.

Z protokolu
   za povolení stavby nového domu na koupeném místě pro Jana Červinku, který byl sepsán 23. října 1877. (žádost byla podána 27.září 1877 pod číslem 817).
   Ja Jan Kulhánek co hraniční a mezující soused ... nemám ničehož k namítání, protože ale dům ten dle předloženého plánu by do úhelníce(?) býti musel a sice proti mé straně, a aby se tomu předešlo, tak jsem se s p. Janem Červinkou vyrovnal tak, že já mu od mého pozemku ... 18" k rozšíření domu poustim a ustoupim, kde on ... takovou výměru od jeho pozemku napřed do ulice postoupi tak, že niní přední hlavní zeď o 18" bude kratší a zadní hlavní zeď bude o 18" delší...
   Já František Lorenc co spolumezující soused od stavebního místa na kterém p. Jan Červinka nový dům postaviti chce ... nemám ničehož k namítání...

Z protokolu
   sepsaného dne 13. října 1878 k ústně podané žádosti Josefa Andrejska společně Václav Kottlandem o prohlédnutí a příjmutí nové postaveného domku na pozemku číslo parc. 333 který Jan Červinka ze Smiřic dle dražebního protokolu ze zde 28. května 1876 ukoupil a k postavení přítomného domku potřebné povolení pod číslem 817 od roku 1877 vydobyl a jej pak žádatelům odprodal.
   Komise stavební nalezla na místě stavebním u přítomnosti dvou svědků v osobě Jan Kotlanta a Václava Hendrycha a přesvědčila se že místnosti ty nyní dokončené a již ubytované jsou. Pozemek ... pod číslem 333 zanešen, a nestávalo na něm nikdy žádné stavby, protože jej obec Smiřická co pastviště užívala.
   Na to byli nájemníci vyslechnuti jednotlivě takto:
   Já Josef Bílý najmul jsem v tomto domě byt pozůstávající z jedné světnice od 12. srpna 1878 počínajíc z kterého platím roční nájem 32 zl.
   Já Václav Holeček ... od 1. října 1878 - 32 zl.
   Za Václava Kutíka dostavila se jeho manželka Františka ... spachtovali byt od 1. června 1878 - 32 zl.
   Za Václava Řeháka dostavila se jeho manželka Františka ... byt najmuli od 13. července 1878 - 30 zl.
   Započetí stavby stalo se v měsíci říjnu 1877 a úplné dokončení stavby ukončené bylo v měsíci květnu 1878.

Slavné ck. okresní hejtmanství
   Dům ten jest číslem pop: 181 poznamenán....
Ve Smiřicích dne 14.10.1878

---------------------

Podle polohorysů i podle seznamu obyvatel z roku 1910 mi vychází pan Karpíšek do čp. 181. Text nahoře i plány mluví jinak. Nevím.

---------------------

Karpíšek Z protokolu
   sepsaného 3. července 1876 za povolení stavby nového domu na koupeném obecním pozemku pro Mikoláše Karpíška.

Dole na Polohorysu je vlevo Mistnost pana M. Karpíška, vpravo Mistnost pana Hendrycha.

čp. 181 čp. 181
Nákres na vystavení nového domovního stavení pro pana Mikl. Karpíška
rýsoval Kottland. Povolení ke stavbě od 6. srpna 1876.


čp. 181
Čp. 181 - 12.5.2006.Čp. 175

Z protokolu
   Lorenc sepsaného 19. srpna 1876 pro Františka Lorence k žádosti podané dne 16. srpna 1876 za povolení stavby nového domku.
   Já Jan Červinka co hraničící soused .. nemám ničehož k namítání... (byla provedena směna části parcel pro rovné rohy domu).
   Co se týká postavení záchodu a zhotovení žumpy pro výkal tedy já František Lorenc se zavazuji, jak v nákrese je vidno od zdi as 3 střevice na mém pozemku postavím.


čp. 175
Nákres na vystavení nového stavení pro p. F. Lorence ve Smiřicích, rýsoval Kottland 16.8.1876.

čp. 175
Nivo nástin pro p. Fra. Rolence ve Smiřicích, rýsoval J. Andrejsek.
Vlevo nahoře Práh p: F: Rolence, Wodorovná čára a práh p. Hendrycha.
Polohopis: Stavení p. Jan: Červynky, Obecní pozemek, Domek p. Rolence, J. Červ:

čp. 175
Čp. 175 - 12.5.2006.

čp. 175
Vlevo čp. 175 dál čp. 181. Držáky drátů na domech zmizely. 22.3.2016Čp. 270

čp. 270
Čp. 270, nápis na štítě domu je ,,Villa Radio" - 12.5.2006.

Nová ulice
Pohled od Žižkovy ulice 12.5.2006.