Seznam čestných měšťanů, občanů a osobností města Smiřic

Zpět na hlavní stránku

V letech 1945 - 1989 pravomoc udělit čestné občanství příslušela plenárnímu zasedání národního výboru,
předtím bylo udělování upraveno v prozatímním obecním zřízení z r. 1849 i definitivním obecním zřízení z r. 1864.
Seznam sestavil Ing.Milan Plšek 10/04. Některá data jsou převzata ze smiřických stránek.

Kliknutím na obrázek se otevře stránka s podrobnostmi.čestný občan             čestný občan             čestný občan


čestný občan Foto vlevo nahoře: Adolf Ignác Mautner
dobrodinec chudiny a lidumil 1861 - čestný měšťan
Uprostřed: Karel Mautner rytíř z Markhofu
dobrodinec zdejší chudiny - 1890 - čestný měšťan od 13. března 1890
Vpravo: Jiří Mautner rytíř z Markhofu
dobrodinec zdejší chudiny - čestný měšťan od 13. března 1890
Ludvík Mautner rytíř z Markhofu
dobrodinec zdejší chudiny - čestný měšťan od 13. března 1890
Viktor Mautner
protektor Mautnerova chudobince, syn Karla Ferd., 1909 - * 1865 - †1919, čestný měšťan od 12. ledna 1909


Foto vpravo dole: Jiří J. E. Mautner
rytíř z Markhofu významný podnikatel a dobrodinec *11.6.1926 Vídeň - †13.5.2008 Vídeň
čestný občan 19.11.1992, předáno 28.06.1993
foto magazín Trend


podrobnosti o domě čp. 111 - všichni Mautnerové jsou popsáni na jedné stránceBedřich Landroch, páter
*10.12.1818 - †15.1.1894 Kuks - čestný měšťan od r. 1861
15.ledna 1894 zemřel v Kuksu v klášteře milosrdných bratří P. Bedřich Landrock, děkan jaroměřský v.v. a čestný měšťan smiřický. Byl to muž výtečných vlastností, schopností a nadání, výborný kazatel a řečník, hudebník, skladatel, básník a spisovatel. Slynul pověstí vzorného kněze vlastence a proto zvolen dne 18. března 1891 za poslance do zemského sněmu království Českého a téhož roku jmenován byl i čestným měšťanem smiřickým.
Sm. kronikačestný občan
Petr Pavel Skořepa

* 3.1.1844 - † 13.8.1901, řídící učitel zdejší školy 1886 - čestný měšťan od 7. července 1886
13. srpna 1901 zemřel ředitel obecné a měšťanské školy zdejší Petr Pavel Skořepa, čestný měšťan smiřický, zástupce učitelstva v c.k. okresní školní radě královédvorské a dlouholetý předseda učitelského spolku „Budče Jaroměřské“. Zemřel v rodišti svém Vřešťově (*3.ledna 1844), kamž se byl uchýlil za příčinou uzdravení ze zákeřné nemoci, která již delší dobu na zdraví jeho hlodala, loňského roku pak v listopadu přinutila jej k opuštění školy do níž se již nevrátil.
Ředitel Skořepa byl svého času pro Smiřice muž významu nevšedního, o rozkvět školství a pokrok osvětový zdejšího města má zásluhy neocenitelné, na roli školství pak byl pracovníkem novodobých směrů velice zasloužilým.
Pohřben byl ve Smiřicích s veškerými důstojnými poctami.
Budiž mu věčná paměť v městě, jemuž 35 let síly své věnoval, vychovav národu dvě pokolení.
Sm. kronikačestný občan
Ferdinand Pschorn MUDr

zámecký lékař, lidumil, †11.1887- čestný měšťan od 7. července 1886Albrecht Malburg
smiřický továrník, dobrodinec chudiny, synovec Adolfa Ignáce, *15.4.1844 Smiřice čp. 1 - †17.8.1905 Stanz, Rakousko - čestný měšťan od 13. března 1890Dominik Filip, páter
dobrodinec chudiny, podporovatel nemocných, *1827 - † 1902, před rokem 1896
Za blahopřejný telegram k 70. narozeninám 10. září 1896 daroval čestný měšťan zdejší Páter Dominik Filip, prelát v Gorici, 50 zl na vánoční stromek zdejších chudých školních dítek.
Zdroj: Sm. kronikaAlois Nývlt, páter
holohlavský děkan, zásluhy o školu, *17.12.1820 - †12.5.1901 - čestný měšťan od 14. července 1886

Slavné pěvecké jednotě „Hanka“ ve Smiřicích.
V pondělí, dne 26. července, t. r. slaví důstojný Pán, pan P. Al. Nývlt, děkan v Holohlavech se svými osmi zasloužilými kollegy 40ti leté jubileum svých kněžských prvotin. Za příležitosti tak vzácné pořádá zastupitelství obce Holohlav, jakož i přifařených obcí zasloužilým těmto duchovním – v první řadě ovšem velectěnému děkanu našemu, ovaci, jejíž program se zde připojuje.
Vznáší tudiž obecní zastupitelstvo ku slavné jednotě Vaší uctivou prosbu, by se pocty této laskavě zúčastniti ráčila.
V důvěře, že uctivá prosba naše vyslyšena bude,
jsme hluboce oddané
zastupitelstvo obecní
V Holohlavech, dne 20. července 1886.
J. Šandera starosta

Program.
Nývlt V neděli, dne 25. července t.r.: o půl deváté hod. večer pochodňový průvod.
Sestaví se o 8. hod večer na dvoře pana Frant. Sehnoutky, statkáře v Holohlavech a při hřmění střelby půjde s hudbou v čele celou, slavnostně osvětlenou, obcí až přede děkanskou budovu.
Zde zapěje pěvecký odbor besedy holohlavské dva sbory smíšené. Po prvním spěvu osloví přiměřeně p. Jan Šandera, starosta obce Holohlav jsa v čele pánů starostů přifařených obcí oslavence přiměřenou řečí uvnitř děkanství.
Na to odebéře se průvod opět v témže pořádku na místo, odkud vyšel a odevzdá zde pochodně a lampiony.
Po tom vypálí se z větrného motoru blíže tratě skvělý ohňostroj.
V pondělí, dne 26. července: o 5. hod ranní budíček a střelba.
V 9. hod. dopoledne slavné služby boží, jichž zúčastní se okolní spolky, korporace a zastupitelstva obcí, kteréž vyjdou z besedního hostince pana Jos. Tučka.
Po službách božích jednotlivé deputace vykonají svá blahopřání ve sále děkanské budovy.

-------------------

Z Holohlav
Nývlt Dne 1. a 2. t. m byla v osadě naši slavnost památná a vzácná: Náš vdp. vikář a děkan Alois Nývlt, jenž nedávno jmenován byl skutečným konsist. radou, slavil zlaté kněžské jubileum. Narozen jest r. 1820 v Červeném Kostelci, bohosloví studoval v Hradci Králové. Hned po svém vysvěceni r. 1846 dostal se za kaplana do Holoblav, kde pobyl 5 roků; po letech se dostal na hory německé, odkudž se r. 1876 vrátil opět do kraje českého a sice právě tam, kde před 30 roky ve správě duchovní působili počal. I strávil tudíž celou polovici svého 50tiletébo kněžského života na osadě Holohlavské. Již v předvečer uspořádalo město Smiřice vdp. jubilantovi okázalou ovaci a poctilo svého duchovního pastýře spůsobem velice čestným. V průvodu četných spolků doprovázených lampiony a hudbou dostavila se městská rada s p. purkmistrem v čele u večer, ač blížila se děsná bouře a déšť již na cestě průvod stihl, do děkanství Holohlavského a odevzdala po předchozím blahopřáni vdp vikáři vkusně provedený diplom čestného měšťanství. Na to blahopřálo patronátní úřednictvo cis. kr. velkostatku Smiřického, pak místní školní rada, zástupcové „Besedy“, živnostenského spolku a dobrovolných hasičů a konečně pěvecké jednoty „Zora“ a „Hanka“, tyto ovšem po svém spůsobu zdařile provedenými sbory. Za blesků na nebi vrátil se skvělý průvod, nedbaje ani deště ani bouře zpět do města. Byl to věru, za takové nepohody, důkaz nevšední lásky a úcty měšťanstva smiřického k vdúst duchovnímu otci-jubilantu. Druhého dne dostavily se deputace přifařených obci a odevzdaly mu diplomy čestného občanství z dědin Semonic a Neznášova (obce Holohlavy a Rožnov již dříve, r. 1890 a 1883, poctily vdp. děkana čestným občanstvím). Mezi tím sjelo se s vikariátu i odjinud bez mála 30 kněží, také zavítal zástupce J. ? Msti, vys, dúst. p. kanovník Barták a vdp. jubilantovi jménem nejdůst. bisk. kapituly vzletné přednesl blahopřání, načež srdečnými slovy a drahoceným darem (stříbrným kalichem) oslavenci věnovaným, najevo zase dal vdp. Kozák, vik. tajemník a farář z Hořinévsi, jak oddáno jest vikariatni duchovenstvo svému vikáři Za hlabolu zvonů odebral se pak průvod davem přečetných osadníků do chrámu Páně; zde rodák Holohlavský a bývalý ministrant jubilantův i vdp. P. Klement Šandera, děkan a vikář Humpolecký, živými barvami vylíčil dva dni v životě kněžském, den kněžských prvotin a den kněžských druhotin. Když pak ku konci celou osadu, i bývalé osadníky, živé i zemřelé, příbuzné a známé jeho a posléze i sám sebe „bývalého, nyní již také starého ministranta“, odporoučel vzpomínce při té zlaté jubilejní mši sv., zvlhlo oko i mužů otužilých.
Nývlt Za přisluhy a přítomnosti všech sešlých se kněží, mezi nimiž bylo šest rodilých z osady Holohlavské, sloužil vdp. jubilant u hlavního květinami ozdobeného a věncem bíle oděných družiček obklíčeného oltáře zlatou mši sv., kterou kůr hudební pečlivé nacvičenými zpěvy, chorálními i figurálními doprovázel. Ch'alozpěvem ambrosianským ukončena kostelní, Pro Holohlavy památná slavnost jubilejní, která utužila posavádni svazek upřímné vzájemné shody mezi stařičkým pastýřem duchovním a víře otců oddanými osadníky Blahopřejných dopisúv a telegramů českých i německých, z kraje i hor, došel značný počet, mezi jinými z Hradce Králové tento veršovaný od vip. Černého:
Již pětkrát 10 let jho Krista nese Tvoje šije a oltář kolem skrání Tvých dnes věnec zlatý vije.
O kéž jho Krista lehkým sladkým vždy Ti jest a jednou kéž Pán skráň Tvou věnči věncem hvězd !
Zdroj: časopis Čech 17.8.1896

-------------------

13. května 1901 zesnul Páter Alois Nývlt, děkan holohlavský, četný měšťan smiřický a člen místní školní rady smiřické. Zesnulý požíval všeobecné úcty a vážnosti. Sm. kronika

-------------------

7.12.1890 k sedmdesátým narozeninám děkana A. Nývlta podali jemu kaplani Jan Čapek a Jan Karásek dar - 220 zl. co sbírku po obcích učiněnou, za účelem obnovení Božího hrobu do nynější podoby. Obec holohlavská mu pak podala diplom čestného občanství. Deo gratiss ! - výpis z Děkanské kroniky.

-------------------

Text na náhrobku říká: Zde leží a v Pánu odpočívá Alois Nývlt děkan holohlavský, kněz jubilár., skuteč. konsist. rada a assesor, majitel zlat. zásluž. kříže s kor. nar. 17.12.1820 zemř. 12.5.1901. Holohlavský hřbitov. .František Palacký,,otec národů" *14.6.1798 - † 26.5.1876 Praha - čestný měšťan před r. 1898
spisovatel, český vlastenecFrantišek Ladislav Rieger *10.12.1818 - † 3.3.1903 Praha - čestný měšťan před r. 1903
Za příčinou úmrtí JUDr. Františka Ladislava Riegra, vůdce národa českého a neohroženého bojovníka národního, čestného měšťana města Smiřic (zemřel 3. března 1903). 5. března 1903 byla svolána vzpomínková schůze městské rady a rodině zemřelého odeslán byl soustrastný telegram. Na pohřeb našeho měšťana do Prahy byla vyslána tříčlenná deputace městské rady. Sm. kronikaAlois Jirásek
* 23.8.1851 - † 12.3.1930, spisovatel - čestný měšťan
11. září 1918 přijala městská rada návrh pro obecní zastupitelstvo, aby město naše jmenovalo svým čestným měšťanem spisovatele a neohroženého bojovníka za práva našeho národa, mluvčího „Národní přísahy“ z 13. dubna 1918 mistra Aloise Jiráska
Uskutečněno ve slavnostní schůzi obecního zastupitelstva 4.listopadu 1918.Čestní občané byli jmenování od roku 1919.
čestný občan
Tomáš Garrigue Masaryk

* 7.3.1850 - † 14.9.1937, president Osvoboditel - 7.3.1935
7. března 1935 konána slavnostní schůze obecního zastupitelstva, na níž po projevu I. náměstka starosty Frant. Jelínka o významu dne a životního jubilea pana presidenta republiky zvolen byl jednomyslně oslavenec čestným občanem města Smiřic. Umělecky vypravený diplom čestného občanství byl panu presidentovi Osvoboditeli odevzdán na Lánech dne 23. dubna 1936. Ze slavnostní této schůze byl panu presidentovi republiky zaslán pozdravný telegram.
23. dubna 1936 odevzdala delegace města Smiřic, v níž byli: starosta města Josef Šeda, I. náměstek starosty františek Jelínek, obchodník Josef Čeněk a učitel Josef Rezek, na zámku v Lánech diplom čestného občanství města Smiřic pro presidenta Osvoboditele T.G. Masaryka.
Diplom čestného občanství vyhotovili akad. malíř Josef Heřman a knihař Čeněk Peml z Hradce Králové v r. 1935. Diplom je proveden na pergamenových listech zlatým písmem a je vložen do kožených desek, zdobených plasticky v kůži vymodelovaným velkým státním znakem. Na titulním listě je znak města Smiřic. Celek nese zvlášť k tomu účelu vyhotovenou visutou městskou pečeť.
Sm. kronikačestný občan
Josef Zeman Prof.
inspektor min. školství, výchova postižené mládeže
*10.10.1867 Smiřice - †12.3.1961
29. března 1940 byl ve schůzi obecního zastupitelstva zvolen slavnostním způsobem jednomyslně čestným občanem města Smiřic Josef Zeman, inspektor ministerstva školství v.v., smiřický rodák, zasloužilý národní a veřejný pracovník, odborný spisovatel, autor spisu „Z pamětí města Smiřic n. / L.“. Diplom čestného občanství vypracoval prof. František Langr z Hradce Králové.
Smiř. kronikačestný občan
Milan Knobloch

* 10.8.1921 Rodov, sochař - medailér světového formátu - čestný občan 3.10.1992, předáno 28.6.1993čestný občan
Luděk Munzar

*20.3.1933 Smiřice - čestný občan 31.1.2013, předáno 8.3.2013.
Foto: ceny-thalie.czčestný občan
Bohumír Šmejda *7. 11. 1920 †23. dubna 2018
Datum udělení občanství: 9. 12. 2019Osobnosti města Smiřic


lékař        čestný občan        čestný občan
František Zemek MUDr.
*cca 1849 - † 12.03.1913 Smiřice 64 let 19.09.1922 pohřben v Chotěborkách, žena Kateřina *cca 1850 - †1938 88 let
Hrob MUDr. Zemka a jeho manželky na hřbitově v Chotěborkách na fotografii ing. Plška.

grafik        lékař, spisovatel
Vlevo: Eduard Karel Prof.
* 20.1.1861 Smiřice - † 18.10.1950 Trutnov, grafik světového formátu
Sm. kronika: 18.října 1950 zemřel v Trutnově smiřický rodák … o čestném občanství žádná zmínka

Vpravo: Otakar Jedlička MUDr.
významný lékař, ve Smiřicích od r.1878 *22.12.1845 Hoříněves - † 27.6.1883 Smiřice na tuberkulózu


lékárník

Vincenc Nievelt
1. smiřický lékárník obecní lékárny v čp.14, radní města *23.5.1844 ve Dvoře Králové † 09.04.1929 ve Dvoře Králové
ve Smiřicích od 14.7.1870 do 2.4.1885, přešel do Jičína.
na jeho počest pojmenována ulice Nývltova
syn Ervin *1.5.1884 Sm., otec učitelem ve Dvoře Králové
(13.11.1866 povolena obecní radou lékárna Janu Boučkovi v čp.101, lékárnickému mistrovi)

Nelze nevzpomenouti toho, že původce založení spořitelny i vedoucí člen pro přípravné práce, pan Vincenc Nievelt, byl nucen z existenčních důvodů přesídliti do Dvora Králové n. L. a nebyl tudíž účasten první správy ústavu. Zemřel 9. dubna 1929, pochován jest ve Smiřicích a spořitelna bude jej vždy v úctě vzpomínati.
Z tisku vydaném při příležitosti 50 let smiřické spořitelny.